ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1

2 ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn zm.), zarządza się, co następuje: 1 Ustala się zestawienie planów finansowych jednostek budżetowych do uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r., zgodnie z tabelami Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 0750 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW ,00 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0830 WPŁYWY Z USŁUG , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , RÓŻNE ROZLICZENIA 8 197, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 197, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 8 197,00 2

4 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 0750 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW ,00 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0830 WPŁYWY Z USŁUG , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

5 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , RÓŻNE ROZLICZENIA 8 197, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 197, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 8 197,00 4

6 Wydatki budżetu miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 884, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1 337, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 743,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 4500 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 701,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 32 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 2 59 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH , DROGI WEWNĘTRZNE 5 135,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 5 135, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ZAKUP ENERGII WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6059 BUDŻETOWYCH , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE

7 15 00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 2 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 1 50 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEDSZKOLA DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEDSZKOLA SPECJALNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GIMNAZJA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB GIMNAZJA SPECJALNE ,00 6

8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SZKOŁY ZAWODOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 4 315,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 2 735, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE INTERNATY I BURSY SZKOLNE DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 5 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD OCZYSZCZANIE MIAST I WSI ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 835, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27,00 108, , ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 253,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 221,00 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4370 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 103,00 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 2 563,00 8

10 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY , GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 884, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1 337, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 743,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 4500 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 701,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 32 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH , DROGI WEWNĘTRZNE 5 135,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 5 135, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ZAKUP ENERGII WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6059 BUDŻETOWYCH , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE

12 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 2 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 1 50 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEDSZKOLA DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEDSZKOLA SPECJALNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GIMNAZJA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

13 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 4 315,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 2 735, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD OCZYSZCZANIE MIAST I WSI ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 835, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27,00 108, , ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 253,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 221,00 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4370 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 103,00 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 2 563, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4 12

14 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY , GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

15 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 2 59 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA SPECJALNE ,00 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SZKOŁY ZAWODOWE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

16 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE INTERNATY I BURSY SZKOLNE DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 5 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

17 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 3 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 0020 PRAWNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU ,00 PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 0020 PRAWNYCH , RÓŻNE ROZLICZENIA 8 197, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 8 197,00 TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU 2920 PAŃSTWA 8 197,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0750 TERYTORIALNEGO LUB INNYCH ,00 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0830 WPŁYWY Z USŁUG ,00 16

18 Zmniejszenie Zwiększenie 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT ,00 17

19 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 30 DOM DLA DZIECI DOBRAWA ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20 DOM DLA DZIECI MIESZKO ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 60 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP ENERGII MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

20 Zmniejszenie Zwiększenie WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 4 315,00 GARAŻOWE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 735,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 4 00 GARAŻOWE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH , DROGI WEWNĘTRZNE 5 135,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 5 135,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 2 59 GMINNE) WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 2 59 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY ZADANIA WŁASNE GMINY

21 Zmniejszenie Zwiększenie 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP ENERGII POGOTOWIE OPIEKUŃCZE ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 2 00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA 2310 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 1 50 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PRZEDSZKOLA DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA 2310 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 20

22 Zmniejszenie Zwiększenie PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEDSZKOLA SPECJALNE 5 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 5 00 OŚWIATY INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA 2310 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY GIMNAZJA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD OCZYSZCZANIE MIAST I WSI WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 5 32 PRODUKTOWYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

23 Zmniejszenie Zwiększenie , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY , GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA WŁASNE POWIATU , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA SPECJALNE ,00 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY ,00 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

24 Zmniejszenie Zwiększenie NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 5 00 OŚWIATY INTERNATY I BURSY SZKOLNE DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 5 00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 9 45 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 884, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1 337, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 743,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ 4500 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 701,00 TERYTORIALNEGO OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 32 TERYTORIALNEGO KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO

25 Zmniejszenie Zwiększenie INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ZAKUP ENERGII WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6059 BUDŻETOWYCH , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 835, , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 835, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27,00 108, ,00 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI 4350 INTERNET 253,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 4360 W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI 221,00 TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 4370 W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI 103,00 TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 2 563,00 GARAŻOWE 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 8 165 282,00 6 161 939,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 104 /Fn/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo