DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA"

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 35 1 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 21 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 145 2

3 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 75 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW 2 9 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 96 POSTACI PIENIĘŻNEJ KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE WPŁYWY Z USŁUG

4 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE WPŁYWY Z USŁUG

5 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 35 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 35 1 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 21 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 145 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 75 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW 2 9 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 96 POSTACI PIENIĘŻNEJ 6 5

6 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 3 CELOWY 5 6

7 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY GIMNAZJA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 38 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 38 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 7

8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK 2 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE 4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 622 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 4 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 8 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 423 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 54 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINY ZASTĘPCZE 4 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 4 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8

9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 263 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 12 FINANSÓW PUBLICZNYCH 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 23 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 25 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 47 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI 13 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 233 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 13 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 35 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE

10 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 1 96 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

12 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY GIMNAZJA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE 4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 622 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 4 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 263 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 12 FINANSÓW PUBLICZNYCH 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 29 12

13 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 23 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 25 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 47 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY BIBLIOTEKI 13 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 233 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 13 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 35 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 1 96 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 3 CELOWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 38 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 38 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 14

15 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK 2 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 8 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 423 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 54 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINY ZASTĘPCZE 4 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 4 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 48 15

16 Tabela Nr 3 Dochody i wydatki jednostek budżetowych I. Dochody Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 85 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 85 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75 TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 2 9 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 81 5 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY 96 W POSTACI PIENIĘŻNEJ 6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 16

17 Zmniejszenie Zwiększenie 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 1 FIZYCZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZADANIA WŁASNE POWIATU DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 35 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 35 PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 1 FIZYCZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 21 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 27 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA

18 Zmniejszenie Zwiększenie 9261 OBIEKTY SPORTOWE WPŁYWY Z USŁUG ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 2 ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE 2 83 WPŁYWY Z USŁUG 2 18

19 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 85 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 423 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 54 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI WEWNĘTRZNE 5 19

20 Zmniejszenie Zwiększenie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 25 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 47 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 4 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 5 2

21 Zmniejszenie Zwiększenie OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 282 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 STOWARZYSZENIOM 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 OŚWIATY 814 PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 8 OŚWIATY 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 25 OŚWIATY 811 GIMNAZJA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 OŚWIATY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE 4 21

22 Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 622 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 4 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 263 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO 12 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY BIBLIOTEKI 13 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 233 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 13 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 35 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA WŁASNE POWIATU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY 3 FUNDUSZ CELOWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

23 Zmniejszenie Zwiększenie SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 38 OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 259 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 38 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 852 POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 8 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 4 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 4 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 1 SPECJALISTYCZNE 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 1 OŚWIATY 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 48 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE

24 Zmniejszenie Zwiększenie PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 259 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 1 96 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 96 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 29 ZADANIA WŁASNE GMINY 29 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 4 52 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 52 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 411 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 24

25 Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4241 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 15 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 2 ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE 2 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 2 25

26 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 4 Wydatki Dział Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 1 96 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa Dochody budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 17 666 112,00 3 403 604,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 539 176,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 971 131,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 9 052 534,00 4 571 814,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 369 72 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 369 72 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 369

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 5 55 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 236 91 7135 CMENTARZE 2 83 WPŁYWY Z USŁUG 2 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 36 91 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 114 33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 100 00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 1 322 442,00 605 944,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 322 442,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 094 991,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 094

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 '

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 ' I Załącznik nr 1 ' : do uchwały nr 112/2015, Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2015-05-21 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 stycznia 2015 roku DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 8 165 282,00 6 161 939,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 469 994,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 375 588,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 375 588,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 485 600,00 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIII/671/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 22 marca r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014. UCHWAŁA NR III/10/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne 12720,00 168400,00 168400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19463,00 19463,00 366162,00 366162,00 4270 Zakup usług remontowych 33944,00 33944,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3450,00 3450,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 1 411 832,00 3 455 243,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 254 12 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 254 12 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/707/2016 PREZYDENTA MIAST A RZESZO W A z dnia 14 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/707/2016 PREZYDENTA MIAST A RZESZO W A z dnia 14 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/707/2016 PREZYDENTA MIAST A RZESZO W A z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XXVIl/584/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/399/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r.

Uchwała Nr XXXIII/399/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r. Uchwała Nr XXXIII/399/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 02.01.2019 r Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Tarczynie - Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 406

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr V.25.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r

UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo