Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 104 /Fn/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Dochody Wydatki Wydział Finansowy Referat Obsługi Finansowej I. Zadania własne Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8.500, Izby rolnicze 8.500, Rolnictwo i łowiectwo 8.500, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Lokalny transport zbiorowy , Transport i łączność , Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe , Cmentarze , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Pozostała działalność , Działalność usługowa , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz ,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Urzędy gmin (miast i miast na prawach , Różne opłaty i składki , Pozostała działalność , Administracja publiczna , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup usług pozostałych 5.000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 1.900,00

2 Koszty postępowania sądowego ,00 i prokuratorskiego Pobór podatków, opłat i ,00 niepodatkowych należności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek , Obsługa papierów wartościowych, ,00 kredytów i pożyczek jednostek Obsługa długu publicznego , Wydatki osobowe niezliczone do ,00 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.053, Składki na Fundusz Pracy 1.465, Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność , Pomoc społeczna , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Schroniska dla zwierząt , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Razem zadania własne ,00 II. Zadania zlecone i powierzone Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Urzędy wojewódzkie , Administracja publiczna ,00 Razem zadania zlecone i powierzone ,00 Razem Referat Obsługi Finansowej ,00 Wydział Finansowy Referat Budżetu i Księgowości I. Zadania własne Dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Lokalny transport zbiorowy ,00

3 Dotacje celowe w ramach programów ,80 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Drogi publiczne gminne , Transport i łączność , Wpływy do budżetu nadwyżki środków ,00 obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Cmentarze , Działalność usługowa , Dotacje celowe w ramach programów ,91 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy gmin (miast i miast na prawach , Środki na dofinansowanie własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 Pozostałe wydatki , Administracja publiczna , Podatek od działalności gospodarczej ,00 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 2.400, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psa , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Udziały gmin w podatkach ,00 stanowiących dochód budżetu państwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00

5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , Pozostałe odsetki , Różne rozliczenia finansowe , Rezerwy , Rezerwy ogólne i celowe , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej ,00 dla gmin Różne rozliczenia , , Dotacje celowe w ramach programów ,30 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , Pomoc społeczna , Dotacje celowe w ramach programów ,95 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Domu i ośrodki kultury, świetlice i ,95 kluby Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,95 Razem zadania własne , ,00 II. Zadania zlecone, powierzone i własne dotacje Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Cmentarze , Działalność usługowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy wojewódzkie , Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 Urzędy naczelnych organów władzy ,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 3.000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 3.000, Pozostałe wydatki obronne 3.000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1.980,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 1.980, Ochrona zdrowia 1.980, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5.000,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , Pomoc społeczna , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 1.000, Gospodarka odpadami 1.000, Dotacje celowe otrzymane z gminy na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Schroniska dla zwierząt , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Razem zadania zlecone, powierzone i własne dotacje ,00 Razem Referat Budżetu i Księgowości , ,00 Wydział Urbanistyki i Architektury Wpływy z różnych opłat 2.000, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, Zakup usług pozostałych , Plany zagospodarowania przestrzennego 2.000, , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Działalność usługowa 2.000, ,00

8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek , Ochrona i konserwacja zabytków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Razem Wydział Urbanistyki i Architektury 2.000, ,00 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa ,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz ,00 osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 jednostek Gospodarka gruntami i , ,00 nieruchomościami Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Razem Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami , ,00 Wydział Organizacyjny Wpływy z różnych opłat 5.000,00

9 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2.000, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.000, Wpływy z różnych dochodów 2.000, Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.050, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 9.000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000, Zakup usług obejmujących wykonanie 500,00 ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za ,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetu państwa 500, Szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 jednostek Urzędy gmin (miast i miast na prawach , , Składki na ubezpieczenia społeczne 258, Składki na Fundusz Pracy 42, Wynagrodzenia bezosobowe 1.700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych 3.650, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.100,00

10 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Pozostała działalność ,00 Sprawny Samorząd Dotacje celowe przekazane gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 5.810,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.353, Składki na Fundusz Pracy 2.150, Składki na Fundusz Pracy 380, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 2.295, Zakup materiałów i wyposażenia 680, Zakup materiałów i wyposażenia 120, Zakup energii 4.115, Zakup energii 726, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , Pozostała działalność , Administracja publiczna , ,00 Razem Wydział Organizacyjny , ,00 Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Pozostałe odsetki 2.000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 5.000,00 osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00

11 Koszty postępowania sądowego 5.000,00 i prokuratorskiego Pozostała działalność , Gospodarka mieszkaniowa , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 400, Pozostała działalność 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4410 Podróże służbowe krajowe 500, Zwalczanie narkomanii , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8.807, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, 2.000,00 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Koszty postępowania sądowego ,00 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.000,00 członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Ochrona zdrowia , Świadczenia społeczne 2.200,000, Dodatki mieszkaniowe , Pomoc społeczna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pozostała działalność , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00

12 12 Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i ,00 Zdrowia Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury I. Zadania własne Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Rolnictwo i łowiectwo , Zakup usług remontowych , Pozostała działalność , Gospodarka mieszkaniowa , Różne opłaty i składki , Urzędy gmin (miast i miast na prawach , Administracja publiczna , Zakup usług pozostałych , Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000, , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy z różnych opłat , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu służby cywilnej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Dochody z najmu i dzierżawy składników 5.400,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 5.400, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00

13 13 Razem zadania własne , ,00 II. Zadania powierzone Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Działalność usługowa ,00 Razem zadania powierzone ,00 Razem Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury , ,00 Biuro Informatyki i Ochrony Informacji Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , Urzędy gmin (miast i miast na prawach , Administracja publiczna ,00 Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji ,00 Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek , Drogi publiczne gminne , Transport i łączność , Wydatki inwestycyjne jednostek , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek , Przedszkola , Oświata i wychowanie , Wydatki inwestycyjne jednostek , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wydatki inwestycyjne jednostek , Pozostała działalność , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wydatki inwestycyjne jednostek , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek , Pozostała działalność ,00

14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Wydatki inwestycyjne jednostek , Obiekty sportowe , Kultura fizyczna i sport ,00 Razem Wydział Inwestycji i Remontów ,00 Wydział Zarządzania Drogami Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,00 od ludności 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Pozostałe podatki na rzecz budżetów 100,00 jednostek Drogi publiczne gminne , , Transport i łączność , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 6.000, Różne opłaty i składki , Urzędy gmin (miast i miast na prawach , Administracja publiczna , Zakup usług pozostałych , Oczyszczanie miast i wsi , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Razem Wydział Zarządzania Drogami , ,00 Referat Działalności Gospodarczej Wpływy z opłat za koncesje i licencje 400, Urzędy gmin (miast i miast na prawach 400, Administracja publiczna 400, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Ochrona zdrowia ,00 Razem Referat Działalności Gospodarczej ,00 Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Administracja publiczna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00

15 Nagrody o charakterze szczególnym ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 samorządowej instytucji kultury Biblioteki , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , Składki na ubezpieczenia społeczne 3.600, Składki na Fundusz Pracy 750, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zadania w zakresie kultury fizycznej i ,00 sportu Kultura fizyczna i sport ,00 Razem Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji ,00 Biuro Rady Miasta Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Nagrody o charakterze szczególnym ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251, Składki na Fundusz Pracy 41, Wynagrodzenia bezosobowe 1.708, Zakup materiałów i wyposażenia 7.000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 3.500, Podróże służbowe zagraniczne 1.500, Rady gmin (miast i miast na prawach , Administracja publiczna ,00 Razem Biuro Rady Miasta ,00 Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00

16 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, 1.000,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 3.500, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2.000, Zakup usług pozostałych 4.000, Opłaty za administrowanie i czynsze za ,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 3.500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.100,00 członkami korpusu służby cywilnej Straż Miejska , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Razem Straż Miejska , ,00 Wydział Oświaty i Wychowania Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 5.500,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Przedszkola , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Gimnazja , Zakup usług pozostałych , Dowożenie uczniów do szkół , Dotacje celowe przekazane gminie na 1.700,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Licea ogólnokształcące 1.700, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Szkoły zawodowe ,00

17 Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Oświata i wychowanie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Żłobki , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ,00 w tym poradnie specjalistyczne Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Razem Wydział Oświaty i Wychowania ,00 Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 jednostek 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , Lokalny transport zbiorowy , Transport i łączność , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 520, Urzędy gmin (miast i miast na prawach , Dotacje celowe przekazane do samorządu 4.000,00 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 4.000, Nagrody o charakterze szczególnym 7.000,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500, Składki na Fundusz Pracy 600, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8.000,00

18 Promocja jednostek samorządu ,00 terytorialnego Administracja publiczna , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Rozliczenia z tytułu poręczeń i ,00 gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Obsługa długu publicznego ,00 Razem Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta ,00 Wydział Spraw Obywatelskich I. Zadania własne Składki na ubezpieczenia społeczne 3.055, Składki na Fundusz Pracy 495, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 4.000, Zakup usług pozostałych 2.600, Urzędy gmin (miast i miast na prawach , Administracja publiczna ,00 Razem zadania własne ,00 II. Zadania zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne 1.392, Składki na Fundusz Pracy 224, Wynagrodzenia bezosobowe 9.158, Urzędy naczelnych organów władzy ,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Razem zadania zlecone ,00 Razem Wydział Spraw Obywatelskich ,00 Wydział Reagowania Kryzysowego I. Zadania własne Różne opłaty i składki , Urzędy gmin (miast i miast na prawach , Administracja publiczna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000, Składki na Fundusz Pracy 1.000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 3.000,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1.500,00

19 Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000, Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe 2.500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5.000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 5.000, Opłaty z tytułu zakupu usług 4.000,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 1.000, Obrona cywilna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Rezerwy , Rezerwy ogólne i celowe , Różne rozliczenia ,00 Razem zadania własne ,00 II. Zadania zlecone Zakup usług pozostałych 3.000, Pozostałe wydatki obronne 3.000, Obrona narodowa 3.000,00 Razem zadania zlecone i powierzone 3.000,00 Razem Wydział Reagowania Kryzysowego ,00 Wydział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnych I. Zadania własne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1.660,00 Razem zadania własne ,00 II. Zadania zlecone Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7.000, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Szkolenia pracowników niebędących 2.500,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00

20 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Razem zadania zlecone i powierzone ,00 Razem Wydział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej ,00 OGÓŁEM URZĄD MIASTA , , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 OGÓŁEM , ,00 Kędzierzyn-Koźle, luty 2011r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo