Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok."

Transkrypt

1 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji w 2013 roku. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieszkowic. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2014 rok. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmian uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk w Goszkowie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

2 4 komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Mieszkowice dla Powiatu Gryfińskiego na wspólna realizację projektu pn. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej. 2. Luty I posiedzenie: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie założenia Gimnazjum w Mieszkowicach. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie sieci szkół. II posiedzenie: Kontrola dokumentacji dotyczącej aplikowania o środki Unii Europejskiej w okresie programowania za 2013 rok.

3 5 3. Marzec I posiedzenie: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał rady w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfińskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mieszkowice. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfińskiego w sprawie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych w gm. Mieszkowice. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie stypendium dla uczniów. II posiedzenie: Kontrola realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych przez radnych w II półroczu 2013 roku.

4 6 4. Kwiecień 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok i wykorzystania dotacji. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Gminy Mieszkowice na lata Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 5. Maj I posiedzenie: 1.Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki niskoemisyjnej. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie porozumienia z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wspólnej realizacji zadań na drogach wojewódzkich. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie sprawozdania z realizacji w latach Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla miasta i gminy Mieszkowice na lata II posiedzenie 6. Czerwiec Kontrola wykorzystania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku. I posiedzenie: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał rady w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za 2013 rok. 2. Wypracowanie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieszkowic absolutorium za wykonanie budżetu Gminy

5 7 Mieszkowice w 2013 roku. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. II posiedzenie: Kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach w 2013 roku. 7. Lipiec Kontrola funkcjonowania promowego przejścia granicznego Bez Granic Gozdowice Güstebiesser Loose. 8. Sierpień Kontrola realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2014 roku. 9. Wrzesień Kontrola działalności merytorycznej i finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach w 2013 roku. 10. Październik Kontrola realizacji inwestycji realizowanych w 2013 roku.

6 8 11. Listopad I posiedzenie: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał rady w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 rok. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2014 rok. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata II posiedzenie: Kontrola utrzymania obiektów dzierżawionych od Gminy Mieszkowice.

7 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/ 293 /2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 30 stycznia 2014 roku. SPRAWOZDANIE z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach w 2013 roku. Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie uchwalonego przez Radę Miejską w Mieszkowicach planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Komisja w 2013 roku odbyła 22 posiedzenia, w tym 9 posiedzeń kontrolnych. Komisja Rewizyjna nie wydała w trakcie kontroli wniosków i zaleceń pokontrolnych, które podlegałyby analizie rady.ogółem w roku 2013 wypracowała 80 opinii do tematów sesyjnych. Średnia roczna frekwencja na posiedzeniach wyniosła 75,46%. Zakres tematyczny kontroli obejmował sprawdzenie: 1/ prawidłowości przeprowadzonego przez Gminę Mieszkowice przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w działce nr 201/5, w obrębie nr 1 miasta Mieszkowice, przy ul. Janusza Kusocińskiego 1- kontrola w dniu 8 stycznia 2013 r.- brak wniosków i zaleceń, 2/ dokumentacji dotyczącej aplikowania o środki Unii Europejskiej w okresie programowania , w roku kontrola w dniu 19 lutego 2013 r.- brak wniosków i zaleceń; 3/ wykonania wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w II półroczu 2012 roku - kontrola w dniu 26 marca 2013 r. - brak wniosków i zaleceń; 4/ wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok- kontrola w dniu 16 kwietnia 2013 r. - brak wniosków i zaleceń; 5/ działalności merytorycznej i finansowej Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach za 2012 rok- kontrola w dniu 10 czerwca 2013 r. - brak wniosków i zaleceń: 6/ funkcjonowanie promowego przejścia granicznego Bez Granic Gozdowice- Güstebieser - Loose wniosek komisji o zaopatrzenie załogi promu w kamizelki identyfikacyjne oraz naprawę podłogi w części socjalnej promu- kontrola w dniu 11 września 2013 r; 7/ działalności finansowej i merytorycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach za 2012 rok- kontrola w dniu 18 września 2013 r. - brak wniosków i zaleceń;

8 10 8/ realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2013 roku kontrola w dniu 16 października 2013 r. - brak wniosków i zaleceń; 9/ stanu utrzymania obiektów dzierżawionych od Gminy Mieszkowice- kontrola w dniu 2 grudnia 2013 r. - brak wniosków i zaleceń. Ponadto Komisja Rewizyjna, jako komisja wiodąca, wypracowała projekty uchwał rady w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic oraz Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach, rozpalenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic oraz Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic., uznając je jako skargi bezzasadne. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Mieszkowic tytułem wykonania Budżetu Gminy Mieszkowice za 2012 rok. Zapoznała się z wdrożoną przez Burmistrza Mieszkowic procedurą sprzedaży nieruchomości przy ul. J. Kusocińskiego w Mieszkowicach. Zgłaszane przez członków komisji wnioski dotyczyły między innymi: 1/ remontów dróg i chodników, 2/ remontów budynków komunalnych, 3/ kanalizacji sanitarnej i burzowej, 4/ utrzymania czystości i porządku w gminie, 5/ utrzymania boiska Orlik 2012, 6 /zmiany organizacji ruchu drogowego w mieście, 7/ utrzymania placu zabaw, 8/ wycinki drzew w pasie drogowym.

z dnia 22 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Mieszkowicach materiały Termin złożenia rady miejskiej materiałów do Kierownik Ref. OOG

z dnia 22 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Mieszkowicach materiały Termin złożenia rady miejskiej materiałów do Kierownik Ref. OOG Załącznik do uchwały Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 grudnia 2015 r. Lp Termin sesji Tematyka Referat lub podmiot opracowujący materiały Termin złożenia materiałów do rady miejskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/16 z odbytej sesji Rady Miejskiej w Morawicy w dniu 16 stycznia 2017 r. Sesję rozpoczęto o godz. 14,00, a zakończono o godz. 16,30.

PROTOKÓŁ NR XXVI/16 z odbytej sesji Rady Miejskiej w Morawicy w dniu 16 stycznia 2017 r. Sesję rozpoczęto o godz. 14,00, a zakończono o godz. 16,30. Protokoły z posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Morawicy znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Morawicy (pokój16 Urząd Miasta i Gminy w Morawicy). PROTOKÓŁ NR XXVI/16 w dniu 16 stycznia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja 2014-2018) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. 3. 4. XXII.110.2016 11.01.2016 r. XXIII.111.2016 XXIII.112.2016

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE NA 2019 ROK. Lp. Data sesji Informacje i sprawozdania Uchwały i stanowiska

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE NA 2019 ROK. Lp. Data sesji Informacje i sprawozdania Uchwały i stanowiska Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE NA 2019 ROK Lp. Data sesji Informacje

Bardziej szczegółowo

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r.

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. Wszystkie protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Morawica znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w Morawicy (pokój 14 Urząd Gminy w Morawicy). Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. 1. Protokół Nr XVIII/12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Projekt z dnia 7 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PIĄTNICA z dnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PIĄTNICA z dnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok. UCHWAŁA NR RADY GMINY PIĄTNICA z dnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok Projekt z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Miesiąc Tematyka Uwagi Styczeń- Luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 3. Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/308/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLII/308/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2017 rok UCHWAŁA NR XLII/308/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2019 r. UCHWAŁA NR VI/68/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 stycznia r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Bydgoszczy na r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/1185/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2018 r.

UCHWAŁA NR LIII/1185/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2018 r. UCHWAŁA NR LIII/1185/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Bydgoszczy na r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 218/XXXVIII/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 19 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 218/XXXVIII/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 19 września 2014 r. UCHWAŁA NR 218/XXXVIII/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Gminy. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA - VIII kadencji

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA - VIII kadencji REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA - VIII kadencji Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi X/75/ 25.07. r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/ Rady Miejskiej Mieroszowa 31

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 26 stycznia 2018 r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXI.115.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2017 rok i sprawozdań z działalności komisji za 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w brzmieniu załącznika nr 3,

2. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w brzmieniu załącznika nr 3, Uchwała Nr XLVIII/226/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planów pracy stałych Komisji Rady na 2010 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XL/255/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r.

U C H W A Ł A NR XL/255/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. U C H W A Ł A NR XL/255/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz przyjęcia planów pracy Komisji. Na podstawie art. 18 ust.1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXII/181/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2016 roku. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Pleśna na 2017 rok.

U C H W A Ł A Nr XXII/181/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2016 roku. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Pleśna na 2017 rok. U C H W A Ł A Nr XXII/181/16 Rady Gminy Pleśna w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Pleśna na 2017 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

REJESTR Uchwał Rady Gminy rok 2013

REJESTR Uchwał Rady Gminy rok 2013 REJESTR Uchwał Rady Gminy rok Lp. Numer uchwały z dnia Treść podjętej uchwały 1. XXIX/233/13 r. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morawica na lata -2017 2. XXIX/234/13 r. 3 XXIX/235/13

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r.

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/ /17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/ /17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 21 grudnia 2017 r. Projekt z dnia 15 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLVIII/ /17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki. Na podstawie 15 ust. 2 Statutu Miasta Ostrołęki stanowiącego załącznik do uchwały Nr 510/LVIII/2006 Rady

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/98/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/98/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XX/98/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018r.

Uchwała Nr 26/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018r. Uchwała Nr 26/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na rok 2019. Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VIII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VIII KADENCJI NR i DATA SESJI I sesja 20.11.2018 II sesja 29.11.2018 NUMER UCHWAŁY REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VIII KADENCJI 2018-2023 UCHWAŁA PODJĘTA W SPRAWIE INFORMACJE DODATKOWE 1/I/2018 wyboru Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 17 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PRZEROŚL PODJĘTYCH W 2017r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PRZEROŚL PODJĘTYCH W 2017r. L.p. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PRZEROŚL PODJĘTYCH W 2017r. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały 1 XVIII/133/2017 26.01.2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Przerośl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18, ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Malechowo na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Malechowo na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/196/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/196/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIV/196/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r.

UCHWAŁA Nr XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. UCHWAŁA Nr XX.250.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2013 Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/266/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/266/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XXVII/266/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach na rok 2017 Na podstawie art. 18a ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA - VIII kadencji

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA - VIII kadencji REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA - VIII kadencji Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi XII/86/ 26.09. r. W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXIX.163.2017 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2018 rok i sprawozdań z działalności komisji za 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia r. Projekt z dnia 16 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i harmonogramu pracy Rady Gminy Wiązowna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2018 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2018 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI.83.2016 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych za 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok 26 stycznia 2016 r. Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok 23 lutego 2016 r. 5 kwietnia 2016 r. 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr 1 (Download/get/id,15649.html) (62 KB) Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 13 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 13 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2016 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2016 rok. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011.

INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011. INFORMACJA z działalności Rady Gminy Złotoryja w roku 2011. Złotoryja, styczeń 2012 r. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY ZŁOTORYJA W ROKU 2011. W roku 2011 Rada Gminy Złotoryja odbyła 9 sesji, na planowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 25 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 25 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2019 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 23 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 23 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Stan

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VIII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VIII KADENCJI NR i DATA SESJI I sesja 20.11.2018 II sesja 29.11.2018 NUMER UCHWAŁY REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VIII KADENCJI 2018-2023 UCHWAŁA PODJĘTA W SPRAWIE INFORMACJE DODATKOWE 1/I/2018 wyboru Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 31 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2017 Na podstawie 37 ust.1 w związku z 31 uchwały Nr XVIII/136/2004 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ KADENCJA ROK

REJESTR UCHWAŁ KADENCJA ROK Arisco Sp z o.o. (c)sorad REJESTR UCHWAŁ KADENCJA 2014-2018 2015 ROK uchwal wejścia ogłosz w Dz. Urz. Typ dokumentu Kadencja 1 IV/12/2015 2015.03.12 2015.03.12 obowiązujący uchwała Kadencja VII 2 IV/13/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XVII/95/15 RADY MIEJSKIJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA nr XVII/95/15 RADY MIEJSKIJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA nr XVII/95/15 RADY MIEJSKIJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy w Strzelcach na rok 2016. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r.

Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. Stan ewidencyjny - 14 radnych Obecnych 14 radnych Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Czas

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 roku. 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji stałych.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 roku. 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji stałych. Projekt Uchwała Nr 26.245.2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2017 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA 2006 2010 NUMER DATA PODJĘCIA W SPRAWIE : I/1/06 22.11.2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krośnice I/2/06 22.11.2006 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA 2014 rok

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA 2014 rok PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA 2014 rok Nr kolejny Sesji XXXVII Tematyka 1. Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 2. Informacja na temat planów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA )

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA ) NR UCHWAŁY REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA 2014 2018) DATA PODJĘCIA W SPRAWIE I SESJA RM 1.12.2014 REALIZACJA I/1/14 1.12.2014 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/27/19. z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach na 2019 r.

UCHWAŁA Nr IV/27/19. z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach na 2019 r. UCHWAŁA Nr IV/27/19 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji na 2019 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA Nr XXX/225/2017 w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2018 rok Na podstawie art.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875.) oraz 73 i 74

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok 3 lutego 2015 r. 24 lutego 2015 r. 31 marca 2015 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/164/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/164/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/164/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2017 Na podstawie 71 Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Miejskiej w Nowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/307/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLII/307/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2017 rok UCHWAŁA NR XLII/307/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 8 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 8 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2019 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/18/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/18/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/18/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA 2014-2018 L.p. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1 Uchwala Nr VI/18/15 Z dnia 27.01.2015 2 Uchwala Nr VI/21/15 z dnia 27.01.2015 r. 3 Uchwala Nr VI/19/15 z dnia 27.01.2015r.

Bardziej szczegółowo

R O K 2018 Lp. Nr uchwały Treść Uwagi

R O K 2018 Lp. Nr uchwały Treść Uwagi REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ VIII kadencji od XI 2018r. - 2023r. R O K 2018 Lp. Nr uchwały Treść Uwagi 1. Uchwała Nr 1/I/2018 z dnia 22.11.2018r. 2. Uchwała Nr 2/I/2018 z dnia 22.11.2018r. 3. Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/178/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/178/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/178/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady. Na podstawie 13 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXIV/373/12 Rady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/252/18 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XL/252/18 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XL/252/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała NrXXVI11/149/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 04 lutego 2005 roku. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005 rok.

Uchwała NrXXVI11/149/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 04 lutego 2005 roku. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005 rok. ul. i i J Uchwała NrXXVI11/149/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 04 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005 rok. Działając na podstawie art.21 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2012 rok. Tematyka posiedzenia

PLAN PRACY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2012 rok. Tematyka posiedzenia Załącznik do Uchwały Nr XVII / 288 /11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011r PLAN PRACY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2012 rok DATA sesji Tematyka posiedzenia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

/-/ Bogusław Ulejczyk

/-/ Bogusław Ulejczyk Urząd Gminy Poświętne http://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/uchwaly/1251,uchwala-nr-xvi8408-w-sprawie-przyjecia-planu-preacy-rady-g miny-i-zatwierdzenia-p.html 2019-02-22, 11:11 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu za 2014 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu za 2014 r. Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu działała w składzie: IV kadencja 1. Józef Płudowski - Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 29 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 29 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX.245.2018 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych za 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo