Rozwój kolei w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój kolei w Polsce"

Transkrypt

1 Rozwój kolei w Polsce Referat wygłoszony przez posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego podczas debaty debacie Jak wykorzystać potencjał kolei w regionach - 24 listopada 2016 roku w Chojnicach I Na przestrzeni ostatnich lat Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury transportu kolejowego, jak również odnowy parku taborowego. Realizowano zadania polegające przede wszystkim na poprawie stanu technicznego linii kolejowych, budowie bezkolizyjnych skrzyżowań, modernizacji i zakupie nowoczesnego taboru kolejowego, wdrażaniu nowoczesnych systemów zapewniających interoperacyjność sieci, budowę terminali intermodalnych oraz modernizację i budowę infrastruktury dworcowej. Działania te sukcesywnie będą przyczyniały się do podniesienia atrakcyjności transportu kolejowego względem innych środków transportu i w konsekwencji do przeniesienia części przewożonych pasażerów i ładunku na ten bardziej przyjazny środowisku rodzaj transportu. Realizacja tego etapu modernizacji kolei w Polsce była możliwa głównie dzięki środkom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata (POIiŚ ). Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce realizowane są bowiem w przeważającej większości z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy europejskich, a ponadto z budżetu państwa, Funduszu Kolejowego, obligacji oraz środków własnych PKP PLK S.A. Modele finansowania inwestycji infrastrukturalnych zostały opracowane i ujęte w aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego, przyjętego przez Stały Komitet Rady Ministrów 13 października 2016 roku. Zadania inwestycyjne obejmujące infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP PLK S.A. finansowane są z wykorzystaniem środków europejskich w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata , Regionalnych Programów Operacyjnych na lata Oprócz środków unijnych, na sfinansowanie projektów kolejowych zaplanowane są: publiczne środki krajowe (budżet państwa, Fundusz Kolejowy), środki własne PKP PLK, środki pochodzące z emisji obligacji. Istotnym źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są środki pochodzące z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, umożliwiające pokrycie wkładu krajowego w części wydatków niekwalifikowanych, jak również częściowe prefinansowanie wydatków kwalifikowanych. Powyższe modele są systematycznie weryfikowane i w razie konieczności korygowane. Proces rozwoju sektora kolejowego w Polsce będzie kontynuowany przy zwiększonym poziomie wsparcia ze strony UE tak, aby do roku 2023 zakończyć modernizację najważniejszych fragmentów podstawowych szlaków transportowych i stworzyć spójną sieć transportową o wysokich parametrach technicznych. Środki finansowe w ramach okresu należą prawdopodobnie do ostatniej tak dużej perspektywy UE. W perspektywie finansowej UE na lata przewidziano na kolej, zgodnie z podpisaną Umową Partnerstwa miedzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Europejską, kwotę 10,2 mld euro. Przeznaczenie tak znacznych środków na inwestycje kolejowe związane jest z priorytetami Komisji Europejskiej określonymi w Białej Księdze, tj. przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach i wzmacnianie kolei w rozwoju zrównoważonego transportu. W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przewidziano wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej, taboru kolejowego, systemów teleinformatycznych, systemów sterowania ruchem kolejowym. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa zarówno w działaniu poświęconym ściśle kolei (oś priorytetowa V), jak i innym działaniom (np. inwestycje dotyczące terminali intermodalnych będą realizowane w osi priorytetowej III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu

2 multimodalnego, zaś modernizacja linii kolejowych związanych z poprawą dostępu do portu ze środków dostępnych dla transportu morskiego). W osi priorytetowej V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce przewidziano wsparcie projektów dotyczących budowy, modernizacji, rehabilitacji linii kolejowych, przebudowy dworców kolejowych, zakupu i/lub modernizacji taboru kolejowego. Dworce kolejowe. W wyniku komercjalizacji w 2000 r. przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" wszystkie dworce kolejowe w Polsce stały się własnością PKP S.A., w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe umożliwiają PKP S.A. przekazywanie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, na których usytuowane są dworce kolejowe. Obecnie w Polsce istnieje ponad dworców kolejowych. Ruch pasażerski obsługuje prawie 600 dworców kolejowych pozostających w gestii PKP S.A. Należy jednak wziąć pod uwagę, że od kilku lat część dworców przekazywanych jest na rzecz JST. Rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Segment kolejowych przewozów towarowych, jakim są przewozy intermodalne (czyli przewóz ładunków z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu, ale bez zmiany jednostki ładunkowej) należy do dynamicznie rozwijających się elementów przewozów towarowych w Polsce. Segment przewozów intermodalnych w Polsce jest młodym rynkiem, który charakteryzuje się stałym rozwojem. Obserwacja rynku przewozów towarowych wykonywanych w transporcie intermodalnym pozwala na stwierdzenie, iż wzrost natężenia przewożonych jednostek dotyczy w zasadzie wszystkich kierunków obsługiwanych przez polskich przewoźników kolejowych (tzn. import, eksport, tranzyt oraz komunikacja krajowa). Należy również zwrócić uwagę na rosnącą tendencję wzrostu przewozów kolejowych w komunikacji z Chinami. Jest to pożądane zjawisko gospodarcze, częściowo uzupełniające ofertę polskich portów morskich. Umożliwia dostarczenie ładunku w relatywnie krótkim czasie (od 14 do 20 dni) w porównaniu z drogą morską (około 40 dni). Ze względu na specyfikę przewozów kolejowych występują jednak pewne ograniczenia dotyczące zarówno masy, jak i ilości przewożonych ładunków. Tym niemniej, niewątpliwą zaletą jest możliwość dostarczenia zamówionej partii towaru bezpośrednio do terminala, w którym następuje rozładunek i dostawa do ostatecznego klienta. Dla dynamicznego wzrostu znaczenia transportu intermodalnego w Polsce niezbędne jest stworzenie korzystnych warunków technicznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych. Strategiczne cele obejmują realizację działań legislacyjnych i finansowych pozwalających na osiągnięcie w 2020 r. poziomu około 6% udziału masy ładunków transportu intermodalnego w ogólnej masie ładunków przewożonej transportem kolejowym. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju gospodarczego, cele te są możliwe do zrealizowania, a prawdopodobne jest nawet ich przekroczenie. Wymaga to jednak dalszej koordynacji i integracji działań inwestycyjnych w obszarze transportu intermodalnego z innymi działaniami rozwojowymi. Rząd obejmuje wsparciem finansowym z UE (POIiŚ i ) budowę i rozbudowę kolejowych terminali kontenerowych i centrów logistycznych, zarówno w portach morskich, jak i na obszarze pozostałej części kraju. Dofinansowanie obejmuje również zakup i modernizację taboru kolejowego wykorzystywanego w tym segmencie przewozów towarowych oraz zakup urządzeń, instalacji, systemów i wyposażenia terminala/centrum służącego zarządzaniu procesem przewozowym i przeładunkowym. Korytarze towarowe Sieć kolejowa w Polsce, ze względu na położenie geograficzne, spełnia ważną rolę w tranzytowych przewozach osób i towarów w Europie. Równocześnie jest miejscem styku europejskiej sieci normalnotorowej 1435 mm z siecią szerokotorową 1520 mm. Polski system transportowy jest więc częścią sieci europejskiej. Jednym z jej kluczowych elementów jest Transeuropejska Sieć Transportowa (Transeuropean Transport Network TEN-T), którą zaprojektowano w taki sposób, aby zwiększać efektywność funkcjonowania wspólnego rynku, zapewnić wewnętrzną spójność gospodarczą Unii oraz umożliwić obywatelom i podmiotom gospodarczym czerpanie korzyści ze swobód wspólnego rynku.

3 W celu poprawy oferty transportu kolejowego implementowany jest projekt kolejowych korytarzy towarowych (Rail Freight Corridors RFC). Utworzono 9 korytarzy towarowych, spośród których korytarz Morze Północne-Bałtyk (RFC8) łączy Terespol z m.in. Rotterdamem, Berlinem, Pragą i Kownem. W ramach korytarzy ustanowiono punkty kompleksowej obsługi (Corridor One Stop Shop, tzw. C-OSS), oferujące informacje na temat zdolności przepustowej infrastruktury korytarzy dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę państwową oraz dający możliwość zamawiania przepustowości w transporcie międzynarodowym. Podsumowując należy podkreślić, że w Polsce podejmowane są istotne i złożone działania, prowadzące do restrukturyzacji i reorganizacji polskiego kolejnictwa. W ich efekcie transport kolejowy powraca na należne mu, istotne miejsce w systemie transportowym naszego kraju. II Poniżej przedstawiam inwestycje kolejowe w Województwie Pomorskim objęte Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku (KPK) i znajdujące się na liście podstawowej projektów. Informuję ponadto, że poza przedstawionymi poniżej projektami, na linii E65 na odcinku Warszawa Gdynia trwa zabudowa systemu ERTMS poziom 2. Poprawa dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) Faza II (kontynuacja projektu objętego Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych) Projekt ma na celu poprawę dostępności Gdańskiego Portu Północnego drogą kolejową i umożliwienie bezawaryjnego i nieprzerwanego transportu ładunków. Inwestycja ma charakter modernizacyjny i zakłada: Budowę nowego, dwutorowego mostu na Martwej Wiśle; Całkowitą wymianę podtorza i nawierzchni; Modernizację obiektów inżynieryjnych; Podniesienie dopuszczalnej prędkości do km/h dla pociągów towarowych; Podniesienie dopuszczalnych nacisków osi do 221 kn. Finansowanie: POIiŚ (lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg aktualizacji KPK): 198 mln PLN (Faza I 124 mln PLN) Lata realizacji: (włącznie z komponentem ERTMS) Stan aktualny: Zakończono zasadnicze roboty budowlane, trwają prace związane z zabudową urządzeń srk. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji w 2016 roku. W II etapie zabudowany zostanie system ERTMS. Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gdański Łeba, odcinek Glincz Kartuzy (kontynuacja projektu objętego Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych) Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 do prędkości rozkładowej pociągów pasażerskich V=90 km/h oraz zwiększenie przepustowości odcinka linii, przy dodatkowym szybkim połączeniu z linii 201, jest uzupełnieniem dla projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i pozwoli na znaczne skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Kartuzami i Gdańskiem oraz Gdynią. Finansowanie: Środki krajowe (lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg aktualizacji KPK): 2,9 mln PLN (całość projektu 32,2 mln PLN) Lata realizacji: Stan aktualny: Realizacja zasadniczych robót budowlanych zakończy się w 2016 roku.

4 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa Malbork Realizacja inwestycji pozwoli na wyeliminowanie wszelkich utrudnień jakie występują aktualne na odcinku linii kolejowej objętej projektem. Projekt zakłada rewitalizację odcinka linii kolejowej od granicy województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego do Malborka. Inwestycja spowoduje wzrost efektywności sieci transportowej województwa pomorskiego. Przyczyni się również do zwiększenia stopnia integracji transportowej województw pomorskiego i kujawsko - pomorskiego. Inwestycja ma charakter odtworzeniowy i zakłada: Wymianę zużytych elementów podtorza, nawierzchni i obiektów inżynieryjnych; Podniesienie dopuszczalnej prędkości: km/h dla pociągów pasażerskich i km/h dla pociągów towarowych; Poprawę bezpieczeństwa na przejazdach; Skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 20 min z 1h 30 min do ok. 1h 10 min w relacji Grudziądz Malbork. Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg aktualizacji KPK): 217,8 mln PLN Lata realizacji: Stan aktualny: W trakcie postępowania przetargowego w formule Projektuj i Buduj Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni Celem projektu jest dostosowanie infrastruktury stacji Gdynia Port do potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju portu poprzez podniesienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa i eliminację zakłóceń w ruchu pociągów. Podstawowym zadaniem dla projektu portowego jest dostosowanie układu torowego stacji do zapewnienia obsługi pociągów o długości 740 m i wymaganych nacisków na oś. Ponadto zmianie ulec ma organizacja pracy na stacji Gdynia Port. Przebudowane i rozbudowane zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz nastąpi elektryfikacja wybranych rejonów stacji. Realizacja tej inwestycji stworzy korytarz dedykowany transportowi ładunków do portu. Dopiero po zrealizowaniu tej inwestycji możliwa stanie się pełna obsługa prognozowanych przeładunków w porcie. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach II naboru CEF. Finansowanie: CEF (lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg aktualizacji KPK): 850 mln PLN Lata realizacji: (projekt); (budowa) Stan aktualny: Obecnie wykonano studium wykonalności, ogłoszenie przetargu na prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego miało miejsce 15 kwietnia 2016 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest na II kwartał 2018 r. a podpisanie umowy z wykonawcą na IV kwartał 2018 r. Realizację prac budowlanych zakłada się w okresie IV kwartał 2018 r. III/IV kwartał 2020 r. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk Zakres projektu obejmuje kompleksową przebudowę stacji Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski i Gdańsk Zaspa Towarowa i jej dostosowanie do wymagań obowiązujących w korytarzach TEN-T, w tym m.in.: zapewnienie możliwości obsługi pociągów towarowych o długości do 740m w nowym funkcjonalnym układzie stacji, dostosowanie układu torowego

5 w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych do jazd z prędkością 60 km/h a w pozostałych torach stacyjnych do jazd z prędkością 40 km/h. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach II naboru CEF. Finansowanie: CEF (lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg aktualizacji KPK): 600 mln PLN Lata realizacji: (projekt); (budowa) Stan aktualny: Obecnie wykonano studium wykonalności, ogłoszenie przetargu na prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego miało miejsce 15 kwietnia 2016 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest na II kwartał 2018 r. a podpisanie umowy z wykonawcą na IV kwartał 2018 r. Realizację prac budowlanych zakłada się w okresie IV kwartał 2018 r. III/IV kwartał 2020 r. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz Trójmiasto (Linie kolejowe 201 i 203) Obecnie linia kolejowa nr 201 jest jednotorowa (za wyjątkiem odcinków Nowa Wieś Wielka Maksymilianowo, Gdańsk Osowa Gdynia Port) i niezelektryfikowana (za wyjątkiem odcinków Nowa Wieś Wielka Maksymilianowo, Gdynia Główna Gdynia Port). Aktualnie linia jest wykorzystywana jedynie w ruchu regionalnym na odcinkach Maksymilianowo Lipowa Tucholska i Kościerzyna Gdynia. Prędkość maksymalna na linii wynosi km/h, jednak linia posiada niską, dostosowaną do obecnego ruchu, przepustowość. Ze względu na prognozowany dynamiczny wzrost przeładunków w portach morskich i realizowane inwestycje poprawy dostępu transportu kolejowego do portów morskich w Gdańsku i Gdyni, linia kolejowa nr 201 posiada potencjał jako ciąg alternatywny względem ciągu linii kolejowych nr 202, 9 i 131. Linia 201 pomija bowiem zurbanizowane obszary Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego oraz przeciążony ruchem pasażerskim i towarowym ciąg linii kolejowych nr 202, 9 i 131. Pracami studialnymi objęte są linie kolejowe nr 201 na odcinku Maksymilianowo Gdynia Główna i nr 203 na odcinku Tczew Łąg/Czersk. Priorytetem działań jest elektryfikacja odcinka linii kolejowej nr 201, tj. Maksymilianowo Gdynia Główna oraz dobudowa posterunków eksploatacyjnych i drugiego toru na najbardziej obciążonych ruchem kolejowym odcinkach. Ponadto w ramach przygotowania do inwestycji analizuje się zasadność elektryfikacji i modernizacji linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew Łąg/Czersk, co może stanowić alternatywę dla pociągów towarowych z i do portu morskiego w Gdańsku z ominięciem obciążonego ruchem pasażerskim odcinka Tczew Bydgoszcz. Inwestycja ma charakter modernizacyjny i zakłada: Stworzenie korytarza towarowego z dostosowaniem odcinków obciążonych ruchem pasażerskim do wzmożonego ruchu; Dobudowa drugiego toru na odcinku Gdynia Osowa Kościerzyna. Analizowana jest również budowa łącznicy w miejscowości Łąg pomiędzy liniami 201 i 203 oraz drugiego toru na odcinku Maksymilianowo Wierzchucin/Łąg/Kościerzyna (w zależności od wariantu inwestycji). Odtworzenie posterunków ruchu i stacji; Elektryfikację całego brakującego odcinka linii; Podniesienie dopuszczalnej prędkości: 140 km/h dla pociągów pasażerskich i km/h dla pociągów towarowych i nacisków osi do 221 kn; Poprawę bezpieczeństwa na przejazdach; Skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 16 min z 1h 16 min do ok. 1h w relacji Kościerzyna Gdynia Główna.

6 W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. na Liście projektów podstawowych znalazły się dwa projekty realizacyjne dotyczące linii 201 i 203: Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap I - wraz z elektryfikacją, szacunkowa wartość projektu ,00 mln PLN. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap II - wraz z elektryfikacją, szacunkowa wartość projektu - 367,00 mln PLN. W związku z aktualizacją KPK ww. projekty połączono w jeden pod nazwą Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz Trójmiasto Finansowanie: POIiŚ (lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg aktualizacji KPK): 1,617 mld PLN Lata realizacji: (projekt); (budowa) Stan aktualny: Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przedprojektowej. Całość obecnie trwających prac studialnych (dokumentacja przedprojektowa) powinna być odebrana do końca 2016 roku. Dla odc. Gdynia - Kościerzyna planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację dokumentacji projektowej to koniec 2016 roku, a dla pozostałego zakresu projektu tj. odcinka Kościerzyna Maksymilianowo oraz linii 203 na odcinku Tczew - Czersk to II kwartał 2017 roku. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest po zakończeniu prac projektowych tj. na początku 2019 roku dla odc. Gdynia Kościerzyna, a dla pozostałego zakresu projektu w I połowie 2019 roku. Realizacja prac budowlanych na przedmiotowych odcinkach powinna zakończyć się w 2022 roku. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Inowrocław - Bydgoszcz Tczew Charakterystyka inwestycji: Inwestycja ma charakter odtworzeniowy i zakłada: Podniesienie dopuszczalnej prędkości: 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych i utrzymanie dotychczasowych efektów eksploatacyjnych; Skrócenie czasu przejazdu o ok. 5 min z 1h 20 min do ok. 1h 15 min w; relacji Gdańsk Główny Bydgoszcz Główna. Projekt jest elementem projektu kompleksowego Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska Finansowanie: Środki krajowe (lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg aktualizacji KPK): 300 mln PLN Lata realizacji: Stan aktualny: Na 2017 rok zaplanowano następujące działania: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Roboty budowlane na st. Nowa Wieś Wielka i na szlakach: Nowa Wieś Wielka Brzoza Bydgoska oraz Bydgoszcz Główna - Maksymilianowo (zadanie dwuletnie): roboty nawierzchniowe i okołotorowe ok. 10 kmt; pozostałe roboty w branżach: automatyka i energetyka. 3. Przebudowa sieci trakcyjnej na szlakach: Nowa Wieś Wielka - Brzoza Bydgoska, Bydgoszcz Główna Maksymilianowo, Subkowy Górki oraz na st. Bydgoszcz Główna (zadanie dwuletnie). 4. Przygotowanie dokumentacji w zakresie modernizacji stacji kolejowych przewidzianych do realizacji w kolejnych latach.

7 Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia Słupsk Charakterystyka inwestycji: Najważniejszymi problemami występującym na odcinku objętym inwestycją są: Maksymalnie wykorzystywana zdolność przepustowa wybranych odcinków w sezonie letnim; Długie postoje na krzyżowania pociągów oraz brak możliwości ułożenia cyklicznego rozkładu jazdy; Wiek nawierzchni (50% z lat ) oraz obiektów inżynieryjnych stwarza ryzyko ograniczenia prędkości w perspektywie najbliższych lat. Inwestycja ma charakter modernizacyjny i zakłada: Rozbudowa na odcinku Gdynia Chylonia Wejherowo do układu 4 torowego oraz na odcinku Wejherowo Lębork do układu 2 torowego. Zakres rozbudowy układu torowego na odcinku Lębork Słupsk jest obecnie przedmiotem analiz Podniesienie dopuszczalnej prędkości dla pociągów pasażerskich: 160 km/h na odc. Gdynia Chylonia - Gościcino, 160 km/h (z geometrią dla 200 km/h) na odc. Gościcino Wejherowskie - Lębork; Warunkiem uzyskania prędkości 200 km/h na odcinku Gościcino jest zabudowa systemu ERTMS i likwidacja 5-ciu przejazdów: 3 na odcinku Wejherowo - Lębork i 2 na odc. Lębork - Słupsk. Po wybudowaniu ERTMS i likwidacji ww. przejazdów możliwa byłaby jazda z prędkością 200 km/h na odcinku Gościcino Wejherowskie - Słupsk tj. na odcinku o długości około 80 km. Podniesienie dopuszczalnej prędkości do km/h dla pociągów towarowych Podniesienie dopuszczalnych nacisków osi do 221 kn; Poprawę bezpieczeństwa na przejazdach; Skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 15 min z 1h 8 min do ok. 53 min w relacji Gdynia Główna Słupsk. Finansowanie: POIiŚ (lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg aktualizacji KPK): 2 mld PLN Lata realizacji: (projekt); (budowa) Stan aktualny: Przygotowano dokumentację przedprojektową dla wyboru wariantu inwestycji (aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez wykonawcę), przygotowywana jest dokumentacja do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa Słupsk Ustka Charakterystyka inwestycji: Inwestycja ma charakter odtworzeniowy i zakłada: Wymianę zużytych elementów podtorza, nawierzchni i obiektów inżynieryjnych; Zwiększenie przepustowości poprzez odbudowę mijanek w Charnowicach Słupskich, Słonowicach, Kępicach, Kawczach i Białym Borze; Podniesienie dopuszczalnej prędkości: km/h dla pociągów pasażerskich i km/h dla pociągów towarowych;

8 Poprawę bezpieczeństwa na przejazdach; Skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 13 min z 1h 49 min do ok. 1h 36 min w relacji Szczecinek Słupsk. Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg. aktualizacji KPK): 203 mln PLN Lata realizacji: Stan aktualny: Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa do wyłonienia wykonawcy w trybie Projektuj i Buduj. Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 odcinek Lębork Łeba Charakterystyka inwestycji: Inwestycja ma charakter odtworzeniowy i zakłada: Wymianę zużytych elementów podtorza, nawierzchni i obiektów inżynieryjnych; Poprawę obsługi transportem kolejowym północno-zachodniej części Lęborka; Podniesienie dopuszczalnej prędkości: km/h dla pociągów pasażerskich i 60 km/h dla pociągów towarowych; Poprawę bezpieczeństwa na przejazdach; Skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich o ok. 10 min z 42 min do ok. 32 min w relacji Lębork Łeba. Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (po aktualizacji KPK - lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg aktualizacji KPK): 170 mln PLN Lata realizacji: Stan aktualny: Rozpoczęto prace przedprojektowe opracowywane jest Studium Wykonalności. Utworzenie transportowego węzła integrującego w Chojnicach Charakterystyka inwestycji: Inwestycja ma charakter punktowy i zakłada (w kooperacji z miastem): Przedłużenie i przebudowę tunelu w stronę miasta celem zwiększenia dostępności terenu dworca (w tym dla osób niepełnosprawnych); Odbudowę i rewitalizację terenu dworcowego (przejęcie budynku i części terenu przez miasto Chojnice); Rewitalizację zabytkowych peronów i wiat; Dostosowanie peronów do współczesnych standardów; Poprawę bezpieczeństwa na przejazdach. Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (po aktualizacji KPK - lista podstawowa KPK) Szacunkowa wartość (wg aktualizacji KPK): 14,7 mln PLN Lata realizacji:

9 Stan aktualny: Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa do wyłonienia wykonawcy w trybie Projektuj i Buduj. Rysunek 1: projekty w ramach aktualizacji KPK; opracowanie PKP PLK SA

10 Rysunek 2: docelowe skrócenie czasu przejazdu w wyniku działań inwestycyjnych; opracowanie PKP PLK SA Projekty Dworcowe Następujące dworce w woj. pomorskim planowane są do przekazania przez PKP S.A. na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (JST): Rok 2017: Borzytuchom, Człuchów, Miastko, Gdańsk Osowa Rok 2018: Gdańsk Kokoszki, Somonino, Kępice, Bytów, Czarne, Starogard Gdański, Gdynia Wielki Kack

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim.

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 12 grudnia 2012 r. Projekty zrealizowane w ostatnich latach Berlin-Szczecin Kosztem 17,4 mln PLN ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Plany inwestycyjne w perspektywie UE 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. 1 Projekty kolejowe w WPIK [1] Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego.

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Skala inwestycji PKP PLK S.A. 2007-2015 Nakłady

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne

Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne 1 Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne Krzysztof Rodziewicz Dyrektor Departamentu Przygotowania i Wdrażania Projektów Centrum Unijnych Projektów Transportowych Szczecin 12.06.2019

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Inwestycje kolejowe perspektywą dla metropolii Arnold Bresch Członek Zarządu - Dyrektor ds. realizacji inwestycji Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Projekty ujęte w aktualizacji KPK

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Kliknij, aby edytować styl Posiedzenie Komisji Infrastruktury Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Agenda 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. W ramach programu zaplanowano 66,4 mld PLN. Środki pochodzą z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce III FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO FRACHT 2015 Gdańsk, 29 kwietnia 2015 r. 1 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Zgodnie z SRT

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle Opole Zachodnie

Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle Opole Zachodnie Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle Opole Zachodnie Linia kolejowa nr 136 od km 0,206 do km 37,511 oraz linia kolejowa nr 132 od km 94,281 do km 101,100 Nazwa projektu: Prace na linii

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r. Źródła finansowania projektów w infrastrukturę kolejową w latach 2014 2023 Unijne źródła finansowania Źródła

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r.

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. SIEĆ KOLEJOWA i LINIE AGC i AGTC na terenie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu CE 30 CE 30 E 30 E 59 LEGNICA

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS-023-24089/14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 stycznia br. w sprawie inwestycji kolejowych planowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie i plany do 2020 r.

Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie i plany do 2020 r. Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007 2013 i plany do 2020 r. Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka Opole Groszowice POIiŚ 7.1-65 www.plk-sa.pl

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 45/2016. W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego. Piotr Karczewski

Interpelacja nr 45/2016. W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego. Piotr Karczewski Interpelacja nr 45/2016 W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego Piotr Karczewski Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, 13 Statutu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001.

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001. Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa Gdynia, Etap II w ramach projektu nr FS 2005/PL/16/C/PT/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00,

ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, ODDZIAŁ REGIONALNY w SZCZECINIE 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, tel.(091) 471-33-00, fax.(091) 471-18-00, Połączenia Portów Szczecin, Świnoujście polskimi liniami kolejowymi osi Północ - Południe

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ITS W RAMACH POIIS W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ORAZ ŚRODKÓW ŁĄCZĄC EUROPĘ - CEF

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ITS W RAMACH POIIS W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ORAZ ŚRODKÓW ŁĄCZĄC EUROPĘ - CEF FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ITS W RAMACH POIIS W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 ORAZ ŚRODKÓW ŁĄCZĄC EUROPĘ - CEF Centrum Unijnych Projektów Transportowych styczeń 2017 r. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Korytarze TEN-T w Polsce

Korytarze TEN-T w Polsce Nowe ramy wsparcia transeuropejskiej infrastruktury transportowej Korytarze TEN-T w Polsce Pawel Stelmaszczyk Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Mobilność i 11 września br. KE ogłosiła I konkurs na

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim. Płock, 27 czerwca 2014 r.

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim. Płock, 27 czerwca 2014 r. Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim Płock, 27 czerwca 2014 r. Cele i kierunki rozwoju Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Najważniejszym celem w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Podsumowanie 2018 roku Plany na 2019 rok Warszawa, 24 stycznia 2019 r.

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Podsumowanie 2018 roku Plany na 2019 rok Warszawa, 24 stycznia 2019 r. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Podsumowanie 2018 roku Plany na 2019 rok Warszawa, 24 stycznia 2019 r. Podsumowanie realizacji inwestycji w 2018 roku Realizacja inwestycji w 2018 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej

Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej Warszawa, 8.07.2019 r. Geneza dokumentu Duży potencjał wzrostu ruchu w przewozach

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich. Krystian Pietrzak

Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich. Krystian Pietrzak Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich Krystian Pietrzak Szczecin, 2010 1 mgr inż. Krystian Pietrzak Zakład Logistyki i Informatyki Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu Akademia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy.

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Tadeusz Kaczmarek Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy międzynarodowej Poznań, 25

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

12. Zakres wsparcia Projekt dotyczy typów inwestycji określonych w stosownym programie pomocowym dla transportu intermodalnego.

12. Zakres wsparcia Projekt dotyczy typów inwestycji określonych w stosownym programie pomocowym dla transportu intermodalnego. Załącznik do Uchwały nr 36/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PKP LHS NA NOWYCH SZLAKACH

PKP LHS NA NOWYCH SZLAKACH PKP LHS NA NOWYCH SZLAKACH PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 lipca 2001 r. i należy do Grupy PKP. Linia LHS ma ten sam prześwit szyn jaki występuje w krajach WNP tj.

Bardziej szczegółowo

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko LP Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r.

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r. Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej Warszawa, 02 września 2016 r. Informacja na temat KPK perspektywa do roku 2023 Wartość KPK 66 mld PLN Główne cele Krajowego

Bardziej szczegółowo

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień www.plk-sa.pl Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Planowane postępowania

Bardziej szczegółowo

Kolej na przyspieszenie

Kolej na przyspieszenie Kolej na przyspieszenie POIiŚ 7.1-5.1 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań www.plk-sa.pl Poznań, 22 maja 2014 r. Cele projektu Usprawnienie i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T RAPORT

Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T RAPORT Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T RAPORT Łukasz Religa / czerwiec 2019 Wstęp Koncepcje budowy sieci transeuropejskiej narodziły się już w latach 90., ale za przełomową regulację należy uznać przyjęcie 11

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ W WĘZŁACH KOLEJOWYCH W TRÓJMIEŚCIE I NA ŚLĄSKU

ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ W WĘZŁACH KOLEJOWYCH W TRÓJMIEŚCIE I NA ŚLĄSKU ANALIZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ W WĘZŁACH KOLEJOWYCH W TRÓJMIEŚCIE I NA ŚLĄSKU Warszawa, czerwiec 2014 Urząd Transportu Kolejowego (UTK) na przestrzeni 2013 r. identyfikował bariery ograniczające

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania Inteligentnych Systemów Transportowych w ramach CEF - doświadczenia Polski i wyzwania na przyszłość

Możliwości finansowania Inteligentnych Systemów Transportowych w ramach CEF - doświadczenia Polski i wyzwania na przyszłość Możliwości finansowania Inteligentnych Systemów Transportowych w ramach CEF - doświadczenia Polski i wyzwania na przyszłość Jarosław Orliński Dyrektor Departamentu Inwestycji Infrastrukturalnych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO 2014-2020 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców Działanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

SKM i PKM w Trójmieście

SKM i PKM w Trójmieście SKM i PKM w Trójmieście Powstanie SKM Podczas odbudowygdańskaigdynize zniszczeńwojennych, podjęto decyzję o stworzeniu linii kolei miejskiej. Do Polski dostarczono z Niemiec elektryczne wagonyberlińskiej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR /2014 RADY MINISTRÓW. z dnia. 2014 r.

U C H W A Ł A NR /2014 RADY MINISTRÓW. z dnia. 2014 r. U C H W A Ł A NR /2014 Projekt z 21.11.2014 RADY MINISTRÓW z dnia. 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 Na podstawie art. 136 ust.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry Zawiercie. Poręba, dn. 15 luty 2017 r.

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry Zawiercie. Poręba, dn. 15 luty 2017 r. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry Zawiercie Poręba, dn. 15 luty 2017 r. Konsultacje społeczne LK 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie Plan spotkania Omówienie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta)

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta) 2015-09-29 14:09 MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ 2014-2020 (komunikat, korekta) - MIR informuje: W obecności wiceministra Waldemara Sługockiego przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 5/2015 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VI RPO WO 2014-2020 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa VI Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego załącznik nr 2 - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury kolejowej Przedsięwzięcia podstawowe: I. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 odcinek Boguchwała - Czudec str. 2 II. Rewitalizacja linii kolejowej

Bardziej szczegółowo

Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Perspektywa 2014-2020 nowa edycja Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) W perspektywie 2014-2020 w zakresie transportu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Gdynia, 2014-04-01 Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS /14, z dnia 29 stycznia 2014 r.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS /14, z dnia 29 stycznia 2014 r. Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS-023-24008/14, z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie niewykorzystywania transportu kolejowego w województwie

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu MOBILNE POMORZE na rok 2015

Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu MOBILNE POMORZE na rok 2015 Załącznik do Uchwały nr 1118/399/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 listopada 2014 Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu MOBILNE POMORZE na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo