Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego"

Transkrypt

1 załącznik nr 2 - przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury kolejowej Przedsięwzięcia podstawowe: I. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 odcinek Boguchwała - Czudec str. 2 II. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek Jasło Nowy Zagórz str. 5 III. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 odcinek Padew Narodowa Mielec - Dębica str. 8 IV. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) (nazwa przedsięwzięcia w KT: Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii) str. 10 Przedsięwzięcia warunkowe: V. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek Granica województwa Jasło str. 13 VI. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze Szebnie (łączącej linie kolejowe nr str i 108) VII. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasło Towarowa - Sobniów str. 18 VIII. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz - Łupków str. 20 IX. Rewitalizacja linii kolejowej - Padew Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej str. 22 1

2 2 I. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 odcinek Boguchwała - Czudec 1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 odcinek Boguchwała - Czudec 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ul. Targowa 74, Warszawa 3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów Przedsięwzięcie będzie realizować cel rozwojowy, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. b, f i g, tj: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu, poprzez: - rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych, - rozbudowę i modernizację powiązań kolejowych z sąsiednimi województwami, - poprawę stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy. Projekt obejmuje rewitalizację linii nr 106 kolejowej na długości ok. 11 km i jest kontynuacją robót realizowanych na linii kolejowej nr 106 w ramach projektu RPO WP pn. Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata Zakres rzeczowy projektu obejmie w szczególności: wymianę nawierzchni torowej i rozjazdowej wraz z odwodnieniem i robotami okołotorowymi, przebudowę nawierzchni na przejazdach kolejowych, przebudowę peronów na stacjach i przystankach wraz z oświetleniem i wyposażeniem, przebudowę obiektów inżynieryjnych, zabudowę urządzeń sterowania ruchem na przejazdach kolejowych. Zakres projektu obejmie również ewentualną budowę nowych przystanków osobowych Zaborów i Jasło Towarowa, zgodnie z wynikami studium wykonalności. Ostateczny zakres rzeczowy projektu zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Rezultatem realizacji projektu będzie zrewitalizowana linia kolejowa na długości około 11 km, co pozwoli między innymi na: skrócenie czasu jazdy pociągów, prowadzenie ruchu pociągów z prędkością V=80 km/h, podwyższenie komfortu podróżowania, zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość, punktualność) względem innych środków transportu, zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, poprawę bezpieczeństwa na przejazdach poprzez zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia Obszarem tematycznym przedsięwzięcia jest infrastruktura kolejowa 5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała Czudec i wpisuje się Obszar Strategicznej Interwencji dla kierunku działania Rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych określonego w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020.

3 3 Terytorializacja działań dla tego kierunku obejmuje gminy, przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe. 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest teren województwa podkarpackiego obejmujący gminy: Boguchwała i Czudec, a w przypadku budowy nowego przystanku osobowego Jasło Towarowa, również gminę Jasło. 7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji W maju 2015 r. podpisana została umowa z Wykonawcą dokumentacji przedprojektowej dla realizacji przedsięwzięcia 8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych (wartość netto przedsięwzięcia) wynosi 41,9 mln zł.* Szacunkowa wartość brutto przedsięwzięcia wynosi 51,5 mln zł.* Ostateczna całkowita wartość realizacji przedsięwzięcia będzie znana po wyborze wariantu rewitalizacji linii, który zostanie wskazany przez wykonawcę w ramach Studium Wykonalności. *w kwocie ujęto koszty opracowania dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 9. Źródła finansowania przedsięwzięcia EFRR 35,6 mln PLN w ramach RPO WP Wkład krajowy* 6,3 mln PLN *wielkość wydatków ze źródeł krajowych (wkład własny) określa projekt Krajowego Programu Kolejowego Przedstawiony montaż finansowy projektu jest wstępny, rzeczywiste rozbicie na źródła finansowania i ich udział procentowy w poszczególnych latach zostanie określony we wniosku o dofinansowanie projektu. 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 1. dokumentacja przedprojektowa, w tym studium wykonalności QII 2015-QIV 2015 (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) 2. postępowanie środowiskowe decyzja środowiskowa pozyskana 3. realizacja projektu w trybie projekt i budowa* QI 2016 QIII 2017 (ogłoszenie postępowania przetargowego,realizacja) * Zakładane wykonywania robót na zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej) Wskaźnik produktu/rezultatu Oczekiwana wartość Wartość bazowa docelowa Długość zrehabilitowanych linii 0 11 km kolejowych 12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne a) Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata , b) Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata , c) Rewitalizacja odcinka Przybówka - Jasło oraz przebudowa mostu w km 19,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata d) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko odcinek Jasło Nowy Zagórz w ramach RPOWP na lata ,

4 4 e) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko odcinek granica województwa Jasło w ramach RPOWP na lata

5 II. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek Jasło Nowy Zagórz 1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek Jasło Nowy Zagórz 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Warszawa 3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów Przedsięwzięcie będzie realizować cel rozwojowy, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. b, f i g, tj: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu, poprzez: - rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych, - rozbudowę i modernizację powiązań kolejowych z sąsiednimi województwami, - poprawę stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy. Projekt obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło Nowy Zagórz długości ok. 51 km i jest kontynuacją robót realizowanych na linii kolejowej nr 108 w ramach projektu RPO WP pn. Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko w ramach RPOWP na lata Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności: wymianę nawierzchni torowej i rozjazdowej wraz z odwodnieniem i robotami okołotorowymi, przebudowę przejazdów kolejowych, przebudowę peronów na stacjach i przystankach wraz z oświetleniem i wyposażeniem, przebudowę obiektów inżynieryjnych, zabudowę komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Sanok, zabudowę elementów telewizji przemysłowej na wybranych przejazdach kolejowych. Ostateczny zakres rzeczowy projektu zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Rezultatem realizacji projektu będzie zrewitalizowana linia kolejowa na długości około 51 km, co pozwoli między innymi na: - skrócenie czasu jazdy pociągów, - prowadzenie ruchu pociągów z prędkością V=80 km/h, - podwyższenie komfortu podróżowania, - zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość, punktualność) względem innych środków transportu, - zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, - poprawę bezpieczeństwa na przejazdach poprzez zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia Obszarem tematycznym przedsięwzięcia jest infrastruktura kolejowa. 5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło Nowy Zagórz i wpisuje się Obszar Strategicznej Interwencji dla kierunku działania Rozwój infrastruktury i sieci 5

6 kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych określonego w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie Terytorializacja działań dla tego kierunku obejmuje gminy, przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe. 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest teren województwa podkarpackiego obejmujący gminy: Jasło, Tarnowiec, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Rymanów, Zarszyn, Przeworsk, Sanok, Zagórz. 7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji Przygotowana została dokumentacja przetargowa dla wyboru wykonawcy dokumentacji przedprojektowej dla realizacji przedsięwzięcia. Planuje się, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w IV kwartale 2015 r. 8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych (wartość netto przedsięwzięcia) wynosi 173,3 mln zł.* Szacunkowa wartość brutto przedsięwzięcia wynosi 213,2 mln zł.* Ostateczna całkowita wartość realizacji przedsięwzięcia będzie znana po wyborze wariantu rewitalizacji linii, który zostanie wskazany przez wykonawcę w ramach Studium Wykonalności. *w kwocie ujęto koszty opracowania dokumentacji przedprojektowej, projektowej i robót budowlanych. Koszt prac przedprojektowych szacuje się na kwotę około 1,7 mln zł. Zastrzega się, że koszty projektu mogą ulec zmianie po opracowaniu studium wykonalności lub w wyniku innych okoliczności mogących mieć wpływ na zakres rzeczowo-finansowy projektu. 9. Źródła finansowania przedsięwzięcia EFRR 147,3 mln PLN w ramach RPO WP Wkład krajowy* 26,0 mln PLN *wielkość wydatków ze źródeł krajowych (wkład własny) określa projekt Krajowego Programu Kolejowego Przedstawiony montaż finansowy projektu jest wstępny, rzeczywiste rozbicie na źródła finansowania i ich udział procentowy w poszczególnych latach zostanie określony we wniosku o dofinansowanie projektu. 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 1. dokumentacja przedprojektowa, w tym studium wykonalności QIII 2015 OIV 2016 (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) 2. postępowanie środowiskowe* QI 2016 QIV realizacja projektu w trybie projekt i budowa** (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QIV 2017 QII 2020 * Zakładane uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ** Zakładane wykonywania robót na zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej) Wskaźnik produktu/rezultatu Długość zrehabilitowanych linii kolejowych Wartość bazowa Oczekiwana wartość docelowa 0 51 km 6

7 12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne a) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko, odcinek granica województwa Jasło w ramach RPOWP , b) Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz Łupków w ramach RPOWP , c) Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 Rzeszów Jasło odcinek Boguchwała Czudec w ramach RPOWP , d) Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko w ramach RPOWP na lata

8 III. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 odcinek Padew Narodowa Mielec - Dębica 1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 odcinek Padew Narodowa Mielec - Dębica 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Warszawa 3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów Przedsięwzięcie będzie realizować cel rozwojowy, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. b, f i g, tj: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu, poprzez: - rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych, - rozbudowę i modernizację powiązań kolejowych z sąsiednimi województwami, - poprawę stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy. Projekt obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Dębica długości ok. 48 km. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmie w szczególności: wymianę nawierzchni torowej i rozjazdowej wraz z odwodnieniem i robotami okołotorowymi, przebudowę nawierzchni na przejazdach kolejowych, przebudowę peronów na stacjach i przystankach wraz z oświetleniem i wyposażeniem, przebudowę obiektów inżynieryjnych, zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zabudowę elementów telewizji przemysłowej na wybranych stacjach i przejazdach kolejowych, budowę oświetlenia na wybranych peronach i przejazdach kolejowych. Ostateczny zakres rzeczowy projektu zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Rezultatem realizacji projektu będzie zrewitalizowana linia kolejowa na długości około 48 km, co pozwoli między innymi na: - skrócenie czasu jazdy pociągów, - prowadzenie ruchu pociągów z prędkością V=100 km/h, - podwyższenie komfortu podróżowania, - zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość, punktualność) względem innych środków transportu, - zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, - poprawę bezpieczeństwa na przejazdach poprzez zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje infrastrukturę kolejową 5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Dębica i wpisuje się Obszar Strategicznej Interwencji dla kierunku działania Rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych określonego w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie

9 Terytorializacja działań dla tego kierunku obejmuje gminy, przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe. 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest teren województwa podkarpackiego obejmujący gminy: Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, Mielec, Przesław, Dębica. 7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji Przygotowana została dokumentacja przetargowa dla wyboru wykonawcy dokumentacji przedprojektowej dla realizacji przedsięwzięcia. Planuje się, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w IV kwartale 2015 roku. 8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia Orientacyjna wartość brutto przedsięwzięcia 125,7 mln PLN brutto* Orientacyjna wartość kosztów kwalifikowanych (wartość netto przedsięwzięcia) 102,2 mln PLN* *w kwocie ujęto koszty przygotowania dokumentacji przedprojektowej, projektowej i robót budowlanych. Koszt prac przedprojektowych szacuje się na kwotę około 1,5 mln zł. Zastrzega się, że koszty projektu mogą ulec zmianie po opracowaniu studium wykonalności lub w wyniku innych okoliczności mogących mieć wpływ na zakres rzeczowo-finansowy projektu 9. Źródła finansowania przedsięwzięcia EFRR 86,9 mln PLN w ramach RPO WP Wkład krajowy* 15,3 mln PLN *wielkość wydatków ze źródeł krajowych (wkład własny) określa projekt Krajowego Programu Kolejowego Przedstawiony montaż finansowy projektu jest wstępny, rzeczywiste rozbicie na źródła finansowania i ich udział procentowy w poszczególnych latach zostanie określony we wniosku o dofinansowanie projektu. 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 1. dokumentacja przedprojektowa, w tym studium wykonalności (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QIII 2015 QIV postępowanie środowiskowe* QI 2017 QIV realizacja projektu w trybie projekt i budowa** (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QIV 2017 QII 2020 * Zakładane uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ** Zakładane wykonywania robót na zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej) Wskaźnik produktu/rezultatu Oczekiwana wartość Wartość bazowa docelowa Długość zrehabilitowanych linii 0 48 km kolejowych 12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz - Ocice/Padew w ramach POPW

10 IV. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) 1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA) (Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii nazwa przedsięwzięcia ujęta w Kontrakcie Terytorialnym z 12 grudnia 2014r.) 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia Lider- Województwo Podkarpackie ( Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 40 Partner- PKP PLK S.A. (ul. Targowa 74, Warszawa), Gmina Miasto Rzeszów (ul. Rynek 1, Rzeszów), przy udziale lokalnych Jednostki Samorządu Terytorialnego. 3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów. Przedsięwzięcie realizuje cel wymieniony w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit b, g Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego: Poprawy zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu: rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych; poprawa stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy; Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności: Budowę linii kolejowej do portu lotniczego Rzeszów- Jasionka dł. 5 km Budowa nowych przystanków kolejowych (14) oraz przebudowa obecnie istniejących (ok. 20) Budowa stacji obsługi technicznej wraz z myjnią Zakup taboru kolejowego 12 szt. Budowa parkingów park and drive, dróg dojazdowych, chodników, dojść do peronów. Przebudowa układu torowego. Ostateczny zakres rzeczowy projektu zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej (studium wykonalności). Rezultatem realizacji projektu będzie powstanie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitarnego funkcjonująca kolej aglomeracyjna, obejmująca uruchomione połączenia kolejowe do portu lotniczego Rzeszów Jasionka oraz ruch kolejowy w obrębie linii l- 71 odcinek Kolbuszowa- Rzeszów, l-91 Dębica- Rzeszów- Przeworsk, l-106 Rzeszów Strzyżów. 4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia Infrastruktura kolejowa wraz z elementami infrastruktury drogowo-parkingowej. 5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) OSI określony w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 dla kierunku działania Rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych - gminy, przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe. 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia Województwo Podkarpackie, powiaty: rzeszowski, kolbuszowski, dębicki, ropczyckosędziszowski, przeworski, łańcucki, strzyżowski. 10

11 7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji W roku 2009 Województwo Podkarpackie oraz PKP PLK S.A. wykonano projekt koncepcyjny dla zadania Budowa połączenia kolejowego do portu lotniczego Rzeszów- Jasionka W roku 2013 Województwo Podkarpackie wraz z PKP PLK S.A. wykonało studium wykonalności dla zadania Budowa połączenia kolejowego do portu lotniczego Rzeszów- Jasionka W roku 2014 Województwo Podkarpackie wykonało projekt koncepcyjny pn. plan wstępnej koncepcji wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej Obecnie trwają prace na podpisanie umowy na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie pomiędzy: Województwem Podkarpackie, PKP PLK S.A. oraz Gminą Miasto Rzeszów. Województwo Podkarpackie posiada deklarację JST zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowych o współfinansowaniu zadania jako partnerzy. Województwo Podkarpackie wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Gmina Miasto Rzeszów planują wspólne ogłoszenie przetargu na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz uzyskanie decyzji środowiskowych. Województwo zakłada,ze do września 2016 r. zostanie wykonane studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie, a do końca 2016 r zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu z Instytucja zarządzającą. 8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia zł (netto) zł (brutto) Ostateczna całkowita wartość projektu będzie znana po wykonaniu studium wykonalności. 9. Źródła finansowania przedsięwzięcia Dotacja UE Wkład własny Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Oś priorytetowa III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej. Szczegółowe określenie podziału kosztów jakie wniosą poszczególni partnerzy zostanie ustalone na etapie studium wykonalności. 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Elementy/ etapy/ zadania Data rozpoczęcia (A) mm/rrr Data ukończenia (B) mm/rrr Studium wykonalności III kwartał 2015 III kwartał 2016 Program Funkcjonalno Użytkowy III kwartał 2015 III kwartał 2016 Przetarg na realizacje inwestycji II kwartał 2017 III kwartał 2017 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pozwolenie na budowę/ decyzja lokalizacyjna Etap budowy/ realizacja przedsięwzięcia/rozliczenie projektu III kwartał 2015 III kwartał 2016 II kwartał 2017 III kwartał 2018 II Kwartał 2018 III kwartał

12 Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej) Oczekiwana wartość Wartość bazowa Wskaźnik produktu/rezultatu docelowa całkowita długość km nowych budowanych linii kolejowych 0 5 Budowa nowych przystanków kolejowych 0 14 Przebudowa istniejących przystanków kolejowych Budowa stacji obsługi technicznej wraz z myjnią Zakup taboru kolejowego 0 12 Budowa parkingów park and drive, dróg dojazdowych, chodników, dojść do peronów. Przebudowa układu torowego w zależności od uzgodnień JST oraz wyników ze studium wykonalności w zależności od wyników ze studium wykonalności w zależności od uzgodnień JST oraz wyników ze studium wykonalności w zależności od wyników ze studium wykonalności 12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne Rewitalizacja linii l-106 Rzeszów- Jasło w ramach środków RPO WP i Modernizacja linii l-91 na odcinku od Dębicy do Rzeszowa w ramach środków POIŚ Rewitalizacja linii l- 91 na odcinku od Rzeszowa do Przeworska w ramach środków POIŚ oraz środków budżetu państwa Rewitalizacja z elementami modernizacji linii l- 71 na odcinku od Kolbuszowej do Rzeszowa w ramach środków budżetu państwa Budowa rzeszowskiego centrum komunikacyjnego prowadzona przez Miasto Rzeszów.

13 13 V. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek Granica województwa Jasło 1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek Granica województwa Jasło 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Warszawa 3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów Przedsięwzięcie będzie realizować cel rozwojowy, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. b, f i g, tj: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu, poprzez: - rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych, - rozbudowę i modernizację powiązań kolejowych z sąsiednimi województwami, - poprawę stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy. Projekt obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 108 na odcinku granica województwa Jasło długości ok. 15 km i jest kontynuacją robót realizowanych na linii kolejowej nr 108 w ramach projektu RPO WP pn. Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko w ramach RPOWP na lata Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności: wymianę nawierzchni torowej i rozjazdowej wraz z odwodnieniem i robotami okołotorowymi, przebudowę przejazdów kolejowych, przebudowę peronów na stacjach i przystankach wraz z oświetleniem i wyposażeniem, przebudowę obiektów inżynieryjnych. Ostateczny zakres rzeczowy projektu zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Rezultatem realizacji projektu będzie zrewitalizowana linia kolejowa na długości około 15 km, co pozwoli między innymi na: - skrócenie czasu jazdy pociągów, - prowadzenie ruchu pociągów z prędkością V=80 km/h, - podwyższenie komfortu podróżowania, - zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość, punktualność) względem innych środków transportu, - zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, - poprawę bezpieczeństwa na przejazdach poprzez zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia Obszarem tematycznym przedsięwzięcia jest infrastruktura kolejowa. 5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 108 na odcinku granica województwa - Jasło i wpisuje się Obszar Strategicznej Interwencji dla kierunku działania Rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych określonego w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie Terytorializacja działań dla tego kierunku obejmuje gminy, przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe.

14 14 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest teren województwa podkarpackiego obejmujący gminy: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak i Jasło. 7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji Nie podjęto jeszcze działań przygotowawczych.* *Uruchomienie prac przygotowawczych uzależnione jest od uzgodnienia w UM WP możliwości realizacji projektu wraz z określeniem wymagań w zakresie wniosku o dofinansowanie. 8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych (wartość netto przedsięwzięcia) wynosi 61,1 mln zł.* Szacunkowa wartość brutto przedsięwzięcia wynosi 75,2mln zł.* Ostateczna całkowita wartość realizacji przedsięwzięcia będzie znana po wyborze wariantu rewitalizacji linii, który zostanie wskazany przez wykonawcę w ramach Studium Wykonalności. *w kwocie ujęto koszty opracowania dokumentacji przedprojektowej, projektowej i robót budowlanych. Koszt prac przedprojektowych szacuje się na kwotę około 1,0 mln zł. Zastrzega się, że koszty projektu mogą ulec zmianie po opracowaniu studium wykonalności lub w wyniku innych okoliczności mogących mieć wpływ na zakres rzeczowo-finansowy projektu. 9. Źródła finansowania przedsięwzięcia EFRR 51,9 mln PLN w ramach RPO WP Wkład krajowy* 9,2 mln PLN *wielkość wydatków ze źródeł krajowych (wkład własny) określa projekt Krajowego Programu Kolejowego Przedstawiony montaż finansowy projektu jest wstępny, rzeczywiste rozbicie na źródła finansowania i ich udział procentowy w poszczególnych latach zostanie określony we wniosku o dofinansowanie projektu. 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 1. dokumentacja przedprojektowa, w tym studium wykonalności (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QIII 2016 QIV postępowanie środowiskowe* (w ramach SW) QIII 2016 QIV realizacja projektu w trybie projekt i budowa** (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QI 2018 QIV 2020 * Zakładane uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ** Zakładane wykonywania robót na zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej) Wskaźnik produktu/rezultatu Długość zrehabilitowanych linii kolejowych Wartość bazowa Oczekiwana wartość docelowa 0 15 km 12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

15 15 a) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko, odcinek Jasło Nowy Zagórz w ramach RPOWP na lata , b) Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 Rzeszów Jasło odcinek Boguchwała Czudec w ramach RPOWP na lata , c) Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko w ramach RPOWP na lata

16 16 VI. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze Szebnie (łączącej linie kolejowe nr 106 i 108) 1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze Szebnie (łączącej linie kolejowe nr 106 i 108) 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Warszawa 3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów Przedsięwzięcie będzie realizować cel rozwojowy, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. b, f i g, tj: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu, poprzez: - rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych, - rozbudowę i modernizację powiązań kolejowych z sąsiednimi województwami, - poprawę stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy. Zakres rzeczowy projektu obejmie w szczególności: budowę linii kolejowej długości ok. 8 km wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą bezpośrednio związaną z linią kolejową, wykup gruntów niezbędnych do budowy linii kolejowej. Ostateczny zakres rzeczowy projektu zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Rezultatem realizacji projektu będzie nowa linia kolejowa, której wybudowanie pozwoli na prowadzenie ruchu pociągów z Krosna do Rzeszowa z ominięciem stacji Jasło. Efektem tego będzie znaczne skrócenie czasu dojazdu mieszkańców południowej części województwa do stolicy regionu. Zaznacza się, że niniejsze przedsięwzięcie jest rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasło Towarowa Sobniów. Zasadniczym efektem obu przedsięwzięć będzie skrócenie czasu przejazdu z Krosna do Rzeszowa poprzez rozwiązanie problemu zmiany czoła pociągów na stacji Jasło. 4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia Obszarem tematycznym przedsięwzięcia jest infrastruktura kolejowa. 5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) Przedsięwzięcie wpisuje się Obszar Strategicznej Interwencji dla kierunku działania Rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych określonego w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie Terytorializacja działań dla tego kierunku obejmuje gminy, przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe. 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest teren województwa podkarpackiego obejmujący gminy: Szebnie i Jasło

17 17 7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji Przygotowana została dokumentacja przetargowa dla wyboru wykonawcy dokumentacji przedprojektowej dla realizacji przedsięwzięcia. Planuje się, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w IV kwartale 2015 r. 8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych (wartość netto przedsięwzięcia) wynosi 82,3 mln zł.* Szacunkowa wartość brutto przedsięwzięcia wynosi 101,2 mln zł.* Ostateczna całkowita wartość realizacji przedsięwzięcia będzie znana po wyborze wariantu przebiegu linii, który zostanie wskazany przez wykonawcę w ramach Studium Wykonalności. *w kwocie ujęto koszty opracowania dokumentacji przedprojektowej, projektowej, wykupu gruntów i robót budowlanych. Koszt prac przedprojektowych szacuje się na kwotę około 1,0 mln zł. Zastrzega się, że koszty projektu mogą ulec zmianie po opracowaniu studium wykonalności lub w wyniku innych okoliczności mogących mieć wpływ na zakres rzeczowo-finansowy projektu. 9. Źródła finansowania przedsięwzięcia EFRR 70,0 mln PLN w ramach RPO WP Wkład krajowy* 12,3 mln PLN *wielkość wydatków ze źródeł krajowych (wkład własny) określa projekt Krajowego Programu Kolejowego Przedstawiony montaż finansowy projektu jest wstępny, rzeczywiste rozbicie na źródła finansowania i ich udział procentowy w poszczególnych latach zostanie określony we wniosku o dofinansowanie projektu. 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 1. dokumentacja przedprojektowa, w tym studium wykonalności (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QIII QIV postępowanie środowiskowe* QI 2017 QIII realizacja projektu w trybie projekt i budowa** QIII 2017 QIV 2020 (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) * Zakładane uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku konieczności opracowania raportu, uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej planuje się w I kwartale 2018 r. ** Zakładane wykonywania robót na zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej) Wskaźnik produktu/rezultatu Wartość bazowa Oczekiwana wartość docelowa Łączna długość nowych linii wych 0 Ok. 8 km Dokładną długość nowej linii kolejowej określi studium wykonalności 12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne a) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko odcinek Jasło Nowy Zagórz w ramach RPOWP na lata , b) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko odcinek Granica Województwa Jasło, w ramach RPOWP na lata , c) Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 Rzeszów Jasło odcinek Boguchwała Czudec w ramach RPOWP na lata

18 18 VII. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasło Towarowa Sobniów 1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasło Towarowa Sobniów 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Warszawa 3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów Przedsięwzięcie będzie realizować cel rozwojowy, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. b, f i g, tj: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu, poprzez: - rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych, - rozbudowę i modernizację powiązań kolejowych z sąsiednimi województwami, - poprawę stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy. Projekt obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 618 długości ok. 4,5 km. Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności: wymianę nawierzchni torowej i rozjazdowej wraz z odwodnieniem i robotami okołotorowymi, budowę peronu z oświetleniem i wyposażeniem. Ostateczny zakres rzeczowy projektu zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Rezultatem realizacji projektu będzie zrewitalizowana linia kolejowa na długości około 4,5 km, co pozwoli między innymi na: prowadzenie ruchu pociągów z Krosna do Rzeszowa z pominięciem stacji Jasło, co pozwoli na znaczne skrócenie czasu przejazdu z południowych rejonów województwa do stalicy regionu, prowadzenie ruchu pociągów z prędkością V=80 km/h, podwyższenie komfortu podróżowania, zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość, punktualność) względem innych środków transportu. Zaznacza się, że niniejsze przedsięwzięcie jest rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do przedsięwzięcia pn. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze Szebnie. Zasadniczym efektem obu przedsięwzięć będzie skrócenie czasu przejazdu z Krosna do Rzeszowa poprzez rozwiązanie problemu zmiany czoła pociągów na stacji Jasło. 4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia Obszarem tematycznym przedsięwzięcia jest infrastruktura kolejowa. 5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 618 na odcinku Jasło Towarowa Sobniów i wpisuje się Obszar Strategicznej Interwencji dla kierunku działania Rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych określonego w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie Terytorializacja działań dla tego kierunku obejmuje gminy, przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe. 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest teren województwa podkarpackiego obejmujący gminę Jasło. 7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

19 19 Nie podjęto jeszcze działań przygotowawczych.* *Uruchomienie prac przygotowawczych uzależnione jest od uzgodnienia w UM WP możliwości realizacji projektu wraz z określeniem wymagań w zakresie wniosku o dofinansowanie. 8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych (wartość netto przedsięwzięcia) wynosi 12,0 mln zł.* Szacunkowa wartość brutto przedsięwzięcia wynosi 14,8 mln zł.* Ostateczna całkowita wartość realizacji przedsięwzięcia będzie znana po wyborze wariantu rewitalizacji linii, który zostanie wskazany przez wykonawcę w ramach Studium Wykonalności. *w kwocie ujęto koszty opracowania dokumentacji przedprojektowej, projektowej i robót budowlanych. Koszt prac przedprojektowych szacuje się na kwotę około 0,5 mln zł. Zastrzega się, że koszty projektu mogą ulec zmianie po opracowaniu studium wykonalności lub w wyniku innych okoliczności mogących mieć wpływ na zakres rzeczowo-finansowy projektu. 9. Źródła finansowania przedsięwzięcia EFRR 10,2 mln PLN w ramach RPO WP Wkład krajowy* 1,8 mln PLN *wielkość wydatków ze źródeł krajowych (wkład własny) określa projekt Krajowego Programu Kolejowego Przedstawiony montaż finansowy projektu jest wstępny, rzeczywiste rozbicie na źródła finansowania i ich udział procentowy w poszczególnych latach zostanie określony we wniosku o dofinansowanie projektu. 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 1. dokumentacja przedprojektowa, w tym studium wykonalności (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QIII 2016 QIV postępowanie środowiskowe* (w ramach SW) QIII 2016 QIV realizacja projektu w trybie projekt i budowa** (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QI 2018 QIV 2020 * Zakładane uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ** Zakładane wykonywania robót na zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej) Wskaźnik produktu/rezultatu Długość zrehabilitowanych linii kolejowych Wartość bazowa Oczekiwana wartość docelowa 0 4,5 km 12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne a) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko odcinek Jasło Nowy Zagórz w ramach RPOWP na lata , b) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko odcinek Granica Województwa Jasło w ramach RPOWP na lata , c) Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 Rzeszów Jasło odcinek Boguchwała Czudec w ramach RPOWP na lata

20 VIII. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz Łupków 1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz Łupków 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Warszawa 3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów Przedsięwzięcie będzie realizować cel rozwojowy, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. b, f i g, tj: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu, poprzez: - rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych, - rozbudowę i modernizację powiązań kolejowych z sąsiednimi województwami, - poprawę stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy. Projekt obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 107 na długości ok. 49 km. Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności: wymianę nawierzchni torowej i rozjazdowej wraz z odwodnieniem i robotami okołotorowymi, przebudowę peronów na stacjach i przystankach wraz z oświetleniem i wyposażeniem, przebudowę obiektów inżynieryjnych, przebudowę nawierzchni na przejazdach kolejowych, zabudowę komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zabudowę elementów telewizji przemysłowej na wybranych stacjach i przystankach kolejowych. Ostateczny zakres rzeczowy projektu zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Rezultatem realizacji projektu będzie zrewitalizowana linia kolejowa na długości około 49 km, co pozwoli między innymi na: - skrócenie czasu jazdy pociągów, - prowadzenie ruchu pociągów z prędkością V=60 km/h, - podwyższenie komfortu podróżowania, - zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość, punktualność) względem innych środków transportu, - zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, - poprawę bezpieczeństwa na przejazdach poprzez zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia Obszarem tematycznym przedsięwzięcia jest infrastruktura kolejowa. 5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 107 na odcinku Nowy Zagórz - Łupków i wpisuje się Obszar Strategicznej Interwencji dla kierunku działania Rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych określonego w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie Terytorializacja działań dla tego kierunku obejmuje gminy, przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe. 20

21 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest teren województwa podkarpackiego obejmujący gminy: Zagórz i Komańcza. 7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji Nie podjęto jeszcze działań przygotowawczych.* *Uruchomienie prac przygotowawczych uzależnione jest od uzgodnienia w UM WP możliwości realizacji projektu wraz z określeniem wymagań w zakresie wniosku o dofinansowanie. 8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia Szacunkowa wartość kosztów kwalifikowanych (wartość netto przedsięwzięcia) wynosi 169,9 mln zł*. Szacunkowa wartość brutto przedsięwzięcia wynosi 209,0 mln zł*. Ostateczna całkowita wartość realizacji przedsięwzięcia będzie znana po wyborze wariantu rewitalizacji linii, który zostanie wskazany przez wykonawcę w ramach Studium Wykonalności. *w kwocie ujęto koszty opracowania dokumentacji przedprojektowej, projektowej i robót budowlanych. Koszt prac przedprojektowych szacuje się na kwotę około 1 mln zł. Zastrzega się, że koszty projektu mogą ulec zmianie po opracowaniu studium wykonalności lub w wyniku innych okoliczności mogących mieć wpływ na zakres rzeczowo-finansowy projektu. 9. Źródła finansowania przedsięwzięcia EFRR 144,4 mln PLN - w ramach RPO WP Wkład krajowy* 25,5 mln PLN *wielkość wydatków ze źródeł krajowych (wkład własny) określa projekt Krajowego Programu Kolejowego Przedstawiony montaż finansowy projektu jest wstępny, rzeczywiste rozbicie na źródła finansowania i ich udział procentowy w poszczególnych latach zostanie określony we wniosku o dofinansowanie projektu. 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 1. dokumentacja przedprojektowa, w tym studium wykonalności (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QIII 2016 QIV postępowanie środowiskowe* (w ramach SW) QIII 2016 QIV realizacja projektu w trybie projekt i budowa** (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QI 2018 QIV 2020 * Zakładane uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ** Zakładane wykonywania robót na zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej) Wskaźnik produktu/rezultatu Długość zrehabilitowanych linii kolejowych Wartość bazowa Oczekiwana wartość docelowa 0 49 km 12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne a) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko odcinek Jasło Nowy Zagórz w ramach RPOWP na lata , b) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko odcinek granica województwa Jasło w ramach RPOWP na lata

22 22 IX. Rewitalizacja linii kolejowej - Padew Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej 1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego Rewitalizacja linii kolejowej - Padew Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa 3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów Przedsięwzięcie będzie realizować cel rozwojowy, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. b i g, tj: Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej Województwa ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego ośrodka wzrostu, poprzez: - rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych, - poprawę stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy. Projekt obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 79 Padew Wola Baranowska długości ok. 4,9 km. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmie w szczególności wymianę nawierzchni torowej i rozjazdowej wraz z odwodnieniem i robotami okołotorowymi. Ostateczny zakres rzeczowy projektu zostanie określony na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej. Rezultatem realizacji projektu będzie zrewitalizowana linia kolejowa na długości około 4,9 km, co pozwoli między innymi na zwiększenie konkurencyjności kolei względem innych środków transportu. Zaznaczyć należy, że realizacja przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 79 będzie uzasadniona w przypadku wdrożenia przez PKP LHS Sp. z o.o. projektu budowy terminala przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS. 4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia Przedsięwzięcie obejmuje infrastrukturę kolejową. 5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje) Przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 79 Padew Wola Baranowska i wpisuje się Obszar Strategicznej Interwencji dla kierunku działania Rozwój infrastruktury i sieci kolejowej zarówno w układzie powiązań zewnętrznych, jak i wewnątrzregionalnych określonego w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie Terytorializacja działań dla tego kierunku obejmuje gminy, przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe. 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest teren województwa podkarpackiego obejmujący gminy: Padew Narodowa i Baranów Sandomierski 7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji Nie podjęto jeszcze działań przygotowawczych.* *Uruchomienie prac przygotowawczych uzależnione jest od decyzji PKP LHS Sp. z o.o. w dotyczącej budowy terminala przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS oraz uzgodnienia w UM WP możliwości realizacji projektu.

23 23 8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia Orientacyjna wartość brutto przedsięwzięcia 16,0 mln PLN* Orientacyjna wartość kosztów kwalifikowanych (wartość netto przedsięwzięcia) 13,0 mln PLN* *w kwocie ujęto koszty przygotowania dokumentacji przedprojektowej, projektowej i robót budowlanych. Koszt prac przedprojektowych szacuje się na kwotę około 0,5 mln zł. Zastrzega się, że koszty projektu mogą ulec zmianie po opracowaniu studium wykonalności lub w wyniku innych okoliczności mogących mieć wpływ na zakres rzeczowo-finansowy projektu. 9. Źródła finansowania przedsięwzięcia EFRR 11,0 mln PLN w ramach RPO WP Wkład krajowy* 2,0 mln PLN *wielkość wydatków ze źródeł krajowych (wkład własny) określa projekt Krajowego Programu Kolejowego Przedstawiony montaż finansowy projektu jest wstępny, rzeczywiste rozbicie na źródła finansowania i ich udział procentowy w poszczególnych latach zostanie określony we wniosku o dofinansowanie projektu. 10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Harmonogram realizacji: 1. dokumentacja przedprojektowa, w tym studium wykonalności (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QIII 2016 QIV postępowanie środowiskowe* (w ramach SW) QIII 2016 QIV realizacja projektu w trybie projekt i budowa** (ogłoszenie postępowania przetargowego, realizacja) QI 2018 QIV 2020 * Zakładane uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ** Zakładane wykonywania robót na zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej) Wskaźnik produktu/rezultatu Długość zrehabilitowanych linii kolejowych 12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne Nie dotyczy Wartość bazowa Oczekiwana wartość docelowa 0 4,9 km

Wstępna lista kolejowych przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie

Wstępna lista kolejowych przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie Załącznik nr 2c do RPO WP 2014-2020 Wstępna lista kolejowych przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie 2014-2020 Ranking Nazwa zadania Koszt

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/109/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2019 r. Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego załącznik nr 1 przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury drogowej Przedsięwzięcia podstawowe: I. Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych str. 2 1. Budowa łącznika drogowego

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie

Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Nowa jakość podróży na Opolszczyźnie Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka Opole Groszowice POIiŚ 7.1-65 www.plk-sa.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Lp. Nazwa dokumentu Tak N/D 1. studium wykonalności Planowana data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle Opole Zachodnie

Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle Opole Zachodnie Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle Opole Zachodnie Linia kolejowa nr 136 od km 0,206 do km 37,511 oraz linia kolejowa nr 132 od km 94,281 do km 101,100 Nazwa projektu: Prace na linii

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Kolej na przyspieszenie

Kolej na przyspieszenie Kolej na przyspieszenie POIiŚ 7.1-5.1 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań www.plk-sa.pl Poznań, 22 maja 2014 r. Cele projektu Usprawnienie i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat budowy linii kolejowej Podłęże Piekiełko

Informacja na temat budowy linii kolejowej Podłęże Piekiełko Informacja na temat budowy linii kolejowej Podłęże Piekiełko 1 Budowa nowej linii kolejowej Podłęże Szczyrzyc Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

II Podkarpackie Forum Drogowe

II Podkarpackie Forum Drogowe II Podkarpackie Forum Drogowe 13.11.2017 14.11.2017 Podkarpacie i szlaki komunikacyjne: peryferia czy ważne skrzyżowanie w Europie Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl Warszawa Struktura

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim.

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 12 grudnia 2012 r. Projekty zrealizowane w ostatnich latach Berlin-Szczecin Kosztem 17,4 mln PLN ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2013 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PAŹDZIERNIK 2015 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2013 Łączna długość

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Realizacja budowy i naprawy infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 12 grudnia 2012 r. W latach 2010-2012

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Sieć dróg krajowych na Podkarpaciu po zakończeniu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych (z perspektywą do 2025)

Sieć dróg krajowych na Podkarpaciu po zakończeniu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych (z perspektywą do 2025) Sieć dróg krajowych na Podkarpaciu po zakończeniu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025) Sieć dróg w zarządzie Oddziału w Rzeszowie na 31.10.2017 klasa A 166,3 km Rejon

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Stan wdrażania informacje podstawowe Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w ramach Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU Krzysztof Rudziński, PKM SA, Gdańsk,7 maja 2012 r Okres I : wstępne prace studialne 1)Wstępne Studium Wykonalności, 2007 r., zamawiający: PKP PLK wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry Zawiercie. Poręba, dn. 15 luty 2017 r.

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry Zawiercie. Poręba, dn. 15 luty 2017 r. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry Zawiercie Poręba, dn. 15 luty 2017 r. Konsultacje społeczne LK 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie Plan spotkania Omówienie

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Podsumowanie 2018 roku Plany na 2019 rok Warszawa, 24 stycznia 2019 r.

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Podsumowanie 2018 roku Plany na 2019 rok Warszawa, 24 stycznia 2019 r. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Podsumowanie 2018 roku Plany na 2019 rok Warszawa, 24 stycznia 2019 r. Podsumowanie realizacji inwestycji w 2018 roku Realizacja inwestycji w 2018 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 56/1073/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu objętego Indykatywnym wykazem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1.1/82/04) Informacje nt. projektu Informacje uzupełniaj niające przedstawiony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Inwestycje kolejowe perspektywą dla metropolii Arnold Bresch Członek Zarządu - Dyrektor ds. realizacji inwestycji Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Projekty ujęte w aktualizacji KPK

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 89878-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wejherowo 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dla

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 28 wraz z dobudową drugiej jezdni 1 Projekt dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji poznańskiej. Kaczmarek T., Bul R. : Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS-023-24089/14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 stycznia br. w sprawie inwestycji kolejowych planowanych

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r.

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. SIEĆ KOLEJOWA i LINIE AGC i AGTC na terenie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu CE 30 CE 30 E 30 E 59 LEGNICA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 W Szczegółowym opisie osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r.

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

DROGI I MOSTY NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PODKARPACIA Elementy bezpieczeństwa - bariery ochronne

DROGI I MOSTY NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PODKARPACIA Elementy bezpieczeństwa - bariery ochronne DROGI I MOSTY NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH PODKARPACIA Elementy bezpieczeństwa - bariery ochronne WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 24-26 LUTY 2016 Łączna długość dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego: 1653,00

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 4/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Założenia do konkursów dedykowanych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach RPO WP 2014-2020, Osi Priorytetowych I-VI finansowanych z EFRR (załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Wzór fiszki zgłoszeniowej Część A Informacje ogólne. 1 Nazwa projektu. 2 Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina

Załącznik 3. Wzór fiszki zgłoszeniowej Część A Informacje ogólne. 1 Nazwa projektu. 2 Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina Załącznik 3. Wzór fiszki zgłoszeniowej Część A Informacje ogólne 1 Nazwa projektu 2 Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina 3 Uzasadnienie dla realizacji projektu w trybie pozakonkursowym 1 4 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 41/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 7.1. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, Etap I

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, Etap I Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, Etap I PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, sierpień 2007 Informacja o projekcie Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO 28 czerwca r. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP 204-2020 W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Rzeszów, 28 czerwca r. Numer działania lub poddziałania Tytuł lub zakres projektu Podmiot zgłaszający

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPO WP W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO WYKAZ PROJEKTÓW ZDENTYFKOWANYCH PRZEZ Z RPO WP 204-2020 W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Rzeszów, Numer działania lub poddziałania Tytuł lub zakres projektu Podmiot zgłaszający Data identyfikacji Podmiot,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU

KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU Skrócenie czasu przejazdu z Poznania do Piły o ok. 40 minut do ok. 80 min, Bezpieczne i wygodne perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, Poprawa przepustowości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001.

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001. Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa Gdynia, Etap II w ramach projektu nr FS 2005/PL/16/C/PT/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cel aktualizacji listy przedsięwzięć priorytetowych z obszaru kultury włączonych do KT

Cel aktualizacji listy przedsięwzięć priorytetowych z obszaru kultury włączonych do KT Załącznik nr 1 do pisma PR-I.043.1.4.2016.MR Wytyczne naboru nowych propozycji przedsięwzięć z obszaru kultury do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego (opracowano na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI Program modernizacji linii E65 projekty bezpośrednio powiązane z modernizacją Legenda www. www.plkplk-sa. sa.pl 2 Bezpośrednie cele Projektu Opracowanie opcjonalnej modernizacji

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego problemy, szanse, wyzwania Zakłada: Program rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wyprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 13 STYCZNIA 2011 R. GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: RPDS /16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Projekt nr: RPDS /16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojew Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i dr Projekt nr:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO KONKURSÓW DEDYKOWANYCH DLA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W RAMACH RPO WP , OSI PRIORYTETOWYCH I-VI FINANSOWANYCH Z EFRR

ZAŁOŻENIA DO KONKURSÓW DEDYKOWANYCH DLA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W RAMACH RPO WP , OSI PRIORYTETOWYCH I-VI FINANSOWANYCH Z EFRR ZAŁOŻENIA DO KONKURSÓW DEDYKOWANYCH DLA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W RAMACH RPO WP 2014-2020, OSI PRIORYTETOWYCH I-VI FINANSOWANYCH Z EFRR Rzeszów, 1 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Strategia MOF...

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie inwestycji do konkursu TOP INWESTYCJE KOMUNALNE

Zgłoszenie inwestycji do konkursu TOP INWESTYCJE KOMUNALNE TOP INWESTYCJE KOMUNALNE Urząd Miasta Rzeszowa Zgłoszenie inwestycji do konkursu TOP INWESTYCJE KOMUNALNE Nazwa inwestycji: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty

Bardziej szczegółowo

Polepszenie jakości usług ug przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18

Polepszenie jakości usług ug przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Polepszenie jakości usług ug przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno POIiŚ 7.1-45 Warszawa, 02 sierpnia 2012 r. Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3175 / 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr 3175 / 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku Uchwała Nr 3175 / 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie podpisania Umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Poznań oraz PKP PLK S.A. dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr IV. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr IV. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr IV do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Planowane projekty komplementarne POIŚ i POPW - tryb pozakonkursowy Lublin, 3 marca 2016 r. 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie mobilności miejskiej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Gdańsk, września 2018

Kształtowanie mobilności miejskiej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Gdańsk, września 2018 Kształtowanie mobilności miejskiej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Gdańsk, 26-27 września 2018 Zaludnienie Ziemi Rok 1800 Rok 2018 Rok 2050 Populacja 1 mld Populacja 7,5 mld Populacja 10 mld Kierunek

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Etap II, LOT C pozostałe roboty Faza I POIiŚ 7.1-24.3 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź (etap II, LOT C pozostałe roboty) FAZA I, współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej

Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej 30 października 2013 r. Wrocław Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej Piotr Mackiewicz STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Oddział Wrocław Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock. Prezentacja wyników prac

Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock. Prezentacja wyników prac Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Prezentacja wyników prac Cele projektu: Usprawnienie regionalnego transportu kolejowego, Połączenie północno

Bardziej szczegółowo

Łódź, 20 maja 2013 r.

Łódź, 20 maja 2013 r. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy Źródło: http://pasazer.utk.gov.pl/pas/aktualnosci/4142,modernizacja-linii-wroclaw-poznan-zmienia-tory-przystanki-mosty-przej azdy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 1 lutego 2016, 11:32 Wtorek, 04 marca

Bardziej szczegółowo

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych Departament Zarządzania

Bardziej szczegółowo