Rachunek kosztów. Kryteria oceny i wymagania_zaoczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek kosztów. Kryteria oceny i wymagania_zaoczne"

Transkrypt

1 Rachunek kosztów Kryteria oceny i wymagania_zaoczne Zajęcia są prowadzone w formie wykładu z elementami ćwiczeń (rozwiązywanie zadań) Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej: pytania testowe i zadania. Termin zaliczenia 14 czerwca 2015 Treść rozwiązywanych podczas zajęć zadań będzie dostępna przed zajęciami w folderze Rachunek kosztów_zaoczne.

2 Danuta Maciejowska Rachunek kosztów Wyd Naukowe WZ UW, Warszawa 2014 Literatura Jan Turyna, Beata Pułaska_Turyna Rachunek kosztów i wyników Finans Servis Sp z oo, Warszawa 2000 E.Nowak, M.Wierzbiński Rachunek kosztów modele i zastosowania PWE, Warszawa 2010

3 pod red. Gertrudy Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza Difin, Warszawa 2010 pod red. Anny Karmańskiej Rachunkowość zarządcza rachunek kosztów Difin, Warszawa 2006 A.Jaruga, P.Kabalski, A.Szychta Rachunkowość zarządczą Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer Warszawa 2014 S.Sojak Rachunek kosztów- podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne SKwP, Warszawa 2010

4 Pojęcie i klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztów Istota rachunku kosztów Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych

5 Pojęcie kosztów Koszt uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych w formie zmniejszenia aktywów lub zwiększenia zobowiązań, które spowoduje zmniejszenie kapitału własnego jednostki lub zwiększenie jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli definicja zgodna z Ustawa o rachunkowości oparta na konstrukcji bilansu i zasadzie równowagi bilansowej

6 Pojęcie kosztów Koszt wyrażone w mierniku pieniężnym zużycie różnych czynników produkcji (środki trwałe, materiały, praca ludzka, usługi obce) oraz nakłady niewyrażające zużycia (podatek od nieruchomości, składki ZUS) związane z normalną działalnością jednostki gospodarczej w określonym czasie definicja ekonomiczna wg Jana Matuszewicza koszty prowadzenia działalności

7 Istota rachunku kosztów to proces identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach dla dokonania ocen i wsparcia podejmowanych decyzji przez użytkowników informacji wg. G.Świderskiej

8 Rachunek kosztów w systemie rachunkowości rachunkowość finansowa rachunek kosztów rachunkowość zarządcza Rachunek kosztów źródło dostarczające różnym użytkownikom informacje dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstwa

9 Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym okresie? Klasyfikacja kosztów historycznych poniesionych w poprzednim okresie (ex post) Podstawowe kryteria klasyfikacyjne: typ działalności rodzaj poniesionych kosztów miejsce ponoszenia kosztów lub inne kryterium podmiotowe (podmiotowy układ kosztów) obiekt na rzecz, którego ponoszono koszty (przedmiotowy układ kosztów)

10 Kryteria klasyfikujące koszty dla celów sprawozdawczych Układ rodzajowy Układy podmiotowe Układ przedmiotowy typ działalności koszty podstawowej działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, straty nadzwyczajne, Koszty podstawowej działalności operacyjnej rodzaj kosztów faza działalności miejsca powstawania kosztów możliwość przypisania do obiektu kalkulacji amortyzacja, materiały i energia, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty Koszty zakupu, koszty działalności właściwej (produkcyjnej, usługowej, handlowej), koszty sprzedaży, koszty zarządu koszty wydziałów pomocniczych, koszty wydziałów podstawowych, koszty jednostek zaopatrzenia, sprzedaży, zarządzania Koszty bezpośrednie, koszty pośrednie

11 Układ rodzajowy kosztów kryterium klasyfikacyjne odniesienie kosztów do jednego z rodzajów wyróżnionych w ustawie bez względu na cel i miejsce ich ponoszenia każda pozycja rodzajowa może być rozłożona na elementarne składniki kosztowe (koszty proste), nie podlegające dalszemu rozłożeniu ewidencja kosztu w momencie jego poniesienia, także dotyczących okresów przyszłych lub minionych Ewidencja kosztów w zespole 4 planu kont niemożność ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia produktu dla potrzeb ewidencji gospodarczej (statystycznej) klasyfikacja wystarczająca ze względu na jednorodne kryteria dla zarządzania klasyfikacja wystarczająca tylko w przypadku prowadzenia jednego rodzaju działalności

12 Układ podmiotowy Kryterium klasyfikacyjne odniesienie kosztów do miejsca ich poniesienia: w jakich fazach procesu wytwórczego, w jakich komórkach organizacyjnych bez względu na cel ich ponoszenia możliwość wskazania odpowiedzialnego za ponoszone koszty ewidencja kosztów w okresie, na który dany koszt przypada ewidencja kosztów w zespole 5 planu kont

13 Układ podmiotowy układ funkcjonalny kosztów (wg faz działalności) Koszty zakupu koszty fazy zaopatrzenia, nabycia materiałów, towarów obciążające nabywcę: koszty załadunku, koszty opakowań, prowizje dla pośredników Koszty działalności właściwej: produkcyjnej, handlowej, usługowej Koszty sprzedaży koszty fazy zbytu, związane ze sprzedażą produktów i towarów obciążające dostawcę: koszty opakowań wysyłkowych, koszty reklamy, koszty obsługi gwarancyjnej, koszty związane z pozyskiwaniem odbiorców Koszty zarządu koszty utrzymania przedsiębiorstwa jako całości, koszty administracyjno-gospodarcze oraz koszty utrzymania komórek ogólnego przeznaczenia (ogólnoprodukcyjne): koszty ochrony, magazynów, laboratoriów badawczych

14 Układ podmiotowy układ kosztów wg miejsc ich powstawania miejsca powstawania kosztów struktury, dla których odrębnie grupuje się koszty: wydziały produkcji podstawowej (wydział montażu, obróbki), wydziały produkcji pomocniczej (kotłownia, narzędziownia) wyodrębnione na bazie: struktury organizacyjnej jednostki struktury realizowanego procesu wytwórczego wydzielone ze względu na realizowane w nich efekty produkcyjne lub spełniane funkcje, stanowiska kosztów - stanowiska wyodrębnione wewnątrz miejsc powstawania kosztów : linia produkcyjna, gniazdo maszyn, brygada specjalistyczna

15 Układ przedmiotowy kosztów kryterium klasyfikacyjne - związek kosztów z określonym celem poniesienia kosztów (obiekt kosztów) Obiekt kosztów dowolny przedmiot odniesienia, grupowania, kalkulacji kosztów służący do właściwej ich kontroli, sporządzania sprawozdania, podejmowania decyzji : rodzaj działalności, produkt, usługa, zużywane zasoby, klient, kanał dystrybucyjny, dostawca, jednostka organizacyjna, stanowisko pracy Nośnik kosztów parametr umożliwiający przyporządkowanie kosztów do obiektów kosztów

16 Koszty bezpośrednie i pośrednie KOSZTY bezpośrednie przyporządkowanie kosztów do obiektu klucz rozliczeniowy - nośnik kosztów OBIEKTY KOSZTOWE pośrednie przyporządkowanie kosztów do obiektu Koszty bezpośrednie w dokładny sposób na podstawie dokumentów źródłowych przypisane do jednostki obiektu kosztowego, związane bezpośrednio z wytworzeniem Koszty pośrednie koszty wspólne dla różnych obiektów, nie mogą być dokładnie na podstawie dokumentów źródłowych odniesione na jednostki obiektu kosztowego, powstają we wszystkich fazach działalności: zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, zarządzania

17 Układ kalkulacyjny kosztów układ kalkulacyjny - połączenie: układu przedmiotowego (koszty bezpośrednie i pośrednie) układu podmiotowego (według faz działalności, miejsc powstawania) klasyfikacja kosztów na potrzeby: możliwości wyliczenia kosztu wytworzenia wyrobów gotowych sporządzenia RZiS w wariancie kalkulacyjnym układ nieewidencyjny, nie ma odzwierciedlenia w planie kont służy wyliczeniu kosztu wytworzenia produktu gotowego i korzysta z danych zgromadzonych w układzie funkcjonalno-podmiotowym

18 Pozycje kalkulacyjne w układzie kalkulacyjnym koszty bezpośrednie (fazy produkcyjnej) podział wg miejsc powstawania kosztów podział na wytwarzane wyroby gotowe koszty pośrednie: produkcyjne (fazy produkcyjnej) nieprodukcyjne (pozostałych funkcji) : sprzedaży i zarządu podział wg miejsc powstawania kosztów

19 Koszty bezpośrednie Koszty pozostające w bezpośrednim związku z produktem wprost przypisane danemu produktowi pomiar nie stanowi trudności w ciągu okresu sprawozdawczego koszty materiałów zużytych bezpośrednio w procesie produkcyjnym, koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych łącznie z narzutami na te wynagrodzenia, inne koszty bezpośrednio związane z procesem produkcyjnym, które mogą być odnoszone na podstawie dokumentacji źródłowej na jednostkę wytwarzanego produktu.

20 Koszty zakupu materiałów bezpośrednie koszty zakupu koszty bezpośrednio związane z nabyciem obciążające odbiorców: załadunek i wyładunek, ubezpieczenie w transporcie, bezzwrotne opakowania podlegają rozliczeniu na koniec okresu w stosunku do wartości materiałów zużytych w danym okresie pośrednie koszty zakupu (koszty zarządu) związane z utrzymaniem sfery zaopatrzenia: magazynów, pracowników magazynowych i zaopatrzenia, koszty wyjazdów w sprawach zaopatrzenia nie podlegają rozliczeniu, traktowane jak koszty ogólne (koszty zarządu)

21 Koszty pośrednie produkcyjne Zgodnie z ustawa w definicji kosztu wytworzenia uwzględniane są tylko koszty pośrednie produkcji podstawowej i pomocniczej Koszty ruchu utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego, niezakłócony przebieg: amortyzacja urządzeń, koszty remontów i napraw maszyn, energii elektrycznej do napędu Koszty ogólnowydziałowe organizacja, kierowanie, obsługa procesów produkcji: wynagrodzenia z narzutami kierownika wydziału produkcyjnego, koszty utrzymania czystości

22 Koszty pośrednie sprzedaży Koszty związane ze zbytem produktów działalności poniesione: po wydaniu przedmiotu sprzedaży kupującemu lub po wyekspediowaniu produktu z magazynu producenta

23 Koszty pośrednie sprzedaży pośrednie koszty sprzedaży opakowań zbiorczych załadunku, wyładunku, transportu (jeśli obciążają dostawcę) ubezpieczeń w transporcie, prowizji pośredników, napraw gwarancyjnych i obsługi poprodukcyjnej produktów u klientów, utrzymania stoisk na targach reklamy skierowanej do masowego odbiorcy koszty zarządu koszty utrzymania niewydzielonych komórek zbytu, biur spedycji utrzymania i obsługi magazynów wyrobów gotowych i półfabrykatów podróży służbowych odbywanych w sprawach zbytu usług telekomunikacyjnych i radiotelekomunikacyjnych analiz i prób jakości wyrobów gotowych ogólne koszty zbytu

24 Pośrednie koszty zarządu Koszty pośrednie związane z obsługą, utrzymaniem, administrowaniem, zarządzaniem, kierowaniem i organizacją jednostki rozpatrywanej jako całe przedsiębiorstwo koszty administracyjno gospodarcze koszty ogólnoprodukcyjne różna treść ekonomiczna i odmienny związek z procesem wytwórczym słaby związek kosztów z przedmiotem działalności, zależne od upływu czasu lub samego faktu istnienia i działania jednostki

25 Koszty administracyjne a koszty ogólnoprodukcyjne Koszty administracyjne płace pracowników zarządu i administracji wraz z narzutami koszty podróży służbowych pracowników zarządu i administracji koszty biurowe ( materiały biurowe, opłaty administracyjne, obsługi rachunkowej) koszty szkoleń pracowników administracji i zarządu opłaty za usługi i świadczenia związane z administrowaniem koszty reprezentacyjne Koszty ogólnoprodukcyjne koszty komórek nie wydzielonych jako wydziały produkcji pomocniczej koszty funkcji pełnionych przez jednostkę jako całość: ochrony mienia, szkoleń załogi, bezpieczeństwa i higieny pracy, racjonalizacji i wynalazczości rozliczone koszty zakupu rozliczone koszty sprzedaży Koszty utrzymania budynków i pomieszczeń ogólnozakładowych

26 Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych i kontrolnych Jaką zaplanować wielkość produkcji i sprzedaży w następnym okresie, aby osiągnąć określony zysk? Który wyrób produkować, a który wycofać z produkcji? Które z przedsięwzięć inwestycyjnych przyjąć do realizacji? wprowadzenie nowych kryteriów klasyfikacyjnych kosztów dla celów decyzyjnych niewystarczające koszty historyczne poniesione w poprzednim okresie sprawozdawczym (działalność w przyszłych okresach różna od realizowanej w minionych okresach wobec szybkich zmian warunków wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstwa) kryteria klasyfikacyjne dotyczą kosztów przyszłych, planowanych (ex ante) kryteria dla celów decyzyjnych nie mają odzwierciedlenia w systemie ewidencyjnym rachunkowości

27 Kryteria klasyfikujące koszty dla celów decyzyjnych i kontrolnych stopień zależności od rozmiarów produkcji istotność kosztów inne cele decyzyjne cele kontrolne koszty stałe koszty zmienne koszty istotne koszty nieistotne koszty krańcowe (marginalne) koszty zapadłe przesądzone koszty uznaniowe koszty utraconych korzyści koszty kontrolowane Koszty niekontrolowane

28 Układ wg stopnia reagowania na zmianę poziomu aktywności Kryterium zmienność kosztów w zależności wybranego poziomu aktywności (parametru działalności przedsiębiorstwa): wielkości produkcji, czasu pracy, wielkości zatrudnienia (istotne dla podejmowanie decyzji zarządczych w perspektywie krótkookresowej) Koszty stałe - niezależne od zmian wielkości poziomu aktywności w ramach pewnego przedziału istotności* Koszty zmienne - zależne od zmian wielkości poziomu aktywności, zmieniające się przy zmianach wielkości poziomu aktywności * Przedział istotności przedział zmienności produkcji obejmujący wielkości produkcji, które mogą być osiągnięte przy aktualnie posiadanych zdolnościach produkcyjnych.

29 Wskaźnik elastyczności (zmienności) kosztów We= K K X X K zmiana kosztów całkowitych (stałych lub zmiennych) K koszty całkowite (stałe lub zmienne) poprzedniego okresu X zmiana rozmiarów produkcji X rozmiary produkcji W e miara oceny zmienności kosztów, względne zmiany poziomu kosztów do względnych zmian poziomu produkcji W e = 0 w rozważanych okresach poziom kosztów nie zmienia się W e = 1 w rozważanych okresach poziom kosztów zmienia się proporcjonalnie do rozmiarów produkcji W e > 1 w rozważanych okresach koszty rosną szybciej niż rozmiary produkcji W e < 1 w rozważanych okresach koszty rosną wolniej niż rozmiary produkcji

30 Metody ustalania równania kosztów całkowitych w krótkim okresie czasu całkowite koszty koszty zmienne proporcjonalnie K c = Ks + K jz X Metody podziału kosztów na stałe i zmienne podejście merytoryczne metoda analizy księgowej ( wada - subiektywizm, zaleta - prostota) metoda inżynieryjna ( wada pracochłonność, zaleta obiektywizm) podejście statystyczne (analiza związków ilościowych kosztów i wielkości produkcji ustalana na podstawie danych ewidencyjnych) metoda odchyleń krańcowych metoda regresji liniowe K c koszty całkowite K s koszty stałe K jz koszty zmienne jednostkowe X wielkość produkcji

31 Klasyfikacja na koszty zmienne i stałe _przykład_1 Produkcja oraz koszty całkowite w danym przedsiębiorstwie za sześć miesięcy kształtują się następująco (patrz tabela). Stosując metodę dwóch punktów krańcowych i metodę regresji liniowej ustalić ile wynosi jednostkowy koszt zmienny oraz koszty stałe.

32 K c = Ks + K jz X K jz = K Cmax K cmin Xmax X min K S = K Cmax - K jz Xmax Metoda odchyleń krańcowych X i K ci miesiąc rozmiary koszty produkcji całkowite sztuki zł styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec K jz = = 131,25 zł/szt K S = , = sztuk zł K c = ,25 X

33 Metoda regresji liniowej K c = Ks + K jz X K jz = n n X i K Ci n X i n i=1 i=1 i=1 K Ci n n X 2 n i=1 i X 2 i=1 i n K ci n X i K jz K S = i=1 i=1 n K jz = K S = X i K ci X i *K ci 2 X i miesiąc rozmiary koszty produkcji całkowite sztuki zł styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec = = 117 = K c = X

34 Metoda regresji liniowej X i K ci miesiąc rozmiary koszty produkcji całkowite sztuki zł styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec K c = X K jz jednostkowe koszty zmienne = 117 zł/szt K s całkowite koszty stałe = zł R 2 - współczynnik korelacji miara dopasowania do proporcjonalnej zależności kosztów od rozmiarów produkcji

35 Koszty istotne (decyzyjne) i nieistotne (niedecyzyjne) Kryterium podziału znaczenie i wpływ, jakie koszty mogą wywierać z punktu widzenia przyszłego wariantu działania Koszty istotne mają wpływ na wybór decyzji, są zależne od danej decyzji (zawsze przyszłe koszty, decyzja dotyczy przyszłych działań) różnicują rozpatrywane warianty (tylko koszty różniące się co do charakteru i wielkości w poszczególnych wariantach mogą być istotne) Koszty nieistotne nie wywierają wpływu na podjęcie decyzji wynikają z decyzji wcześniejszych nie różnicują rozpatrywanych wariantów

36 Koszty istotne i nieistotne przykład_1 W magazynach przedsiębiorstwa pozostał zapas materiałów wyceniony na zł wykorzystywany do zaprzestanej już produkcji pewnego wyrobu, nie jest przewidywane wykorzystanie tego materiału do innej produkcji. Przedsiębiorstwo ma dwa warianty upłynnienia tego zapasu: Wariant A sprzedaż materiału kontrahentowi A za zł, koszty transportu do kontrahenta zł Wariant B kontrahent B jest zainteresowany nabyciem za zł tego materiału po wstępnej obróbce (koszty przetworzenia zł, transport do kontrahenta zł) Który wariant jest korzystniejszy dla przedsiębiorstwa?

37 Koszty istotne i nieistotne przykład_1 Odrzucenie Wariant A Wariant B Koszty materiału Koszty przerobu Koszty transportu przychód Wynik (strata) (zysk) (zysk) koszty materiałów nieistotne występują we wszystkich wariantach, już poniesione Koszty transportu nieistotne przyszłe, jeszcze nie poniesione, ale takie same i tego samego charakteru, nie różnicują wariantów Koszty przerobu i przychód istotne przyszłe, różnicują warianty decyzji

38 Pojęcie kosztów ekonomicznych a kosztów księgowych Prowadząc działalność przedsiębiorstwo podejmując decyzje rezygnuje z potencjalnych korzyści (dochodów) możliwych do osiągnięcia w przypadku wyboru alternatywnych decyzji koszty ekonomiczne = koszty księgowe + koszty alternatywne Koszty księgowe usankcjonowanie prawnie, rejestrowane w systemie rachunkowości Koszty alternatywne ( koszty utraconych korzyści (możliwości)) utracony dochód - wcześniej uzyskiwany, utracony z powodu podjętej decyzji wyboru jakiegoś działania i zaniechania innego utracony dochód możliwy do osiągniecia z najlepszej decyzji alternatywnej odrzuconej na skutek podjętej decyzji

39 utracone dochody koszty utraconych korzyści koszty utraconych możliwości utracone dochody (już uzyskiwane) utracone dochody możliwe do osiągnięcia (potencjalne, jeszcze nieuzyskiwane) - z powodu podjętej decyzji zostają utracone wcześniej uzyskiwane dochody (ograniczone zdolności produkcyjne ) t 0 - z powodu podjęcia decyzji zostają utracone potencjalnie możliwe do osiągnięcia dochody (nie podjęcie działania najkorzystniejszego) czas

40 Koszty utraconych korzyści przykład_1 Przedsiębiorstwo ma okazję uzyskać zlecenie na produkcję wyrobu B, koszty zmienne wykonania tego zlecenia wynoszą zł, a jego wytwarzanie wymagałoby 100 godzin pracy maszyny X, która jest w pełni obciążona wytwarzaniem produktu A. Przyjęcie zlecenia wymagałoby ograniczenie produkcji wyrobu A, co ograniczyłoby przechody z jego sprzedaży o zł. Czy przedsiębiorstwo powinno przyjąć to zlecenie i jaka powinna być jego wartość? koszty zmienne wytworzenia produktu B utracone korzyści z zaniechania produkcji A Koszty do negocjacji zł zł zł

41 Koszty krańcowe Koszt krańcowy (koszt marginalny) koszt ponoszony w związku ze wzrostem wielkości produkcji danego dobra o jednostkę. przyrost kosztu całkowitego wynikający z wytworzenia dodatkowej jednostki dobra. ważna informacja przy podejmowaniu decyzji dotyczących opłacalnego poziomu wielkości produkcji K M = K X K M koszt marginalny, koszt krańcowy K przyrost kosztów produkcji X przyrost wielkości produkcji

42 Koszty krańcowe przykład Przedsiębiorstwo wytwarza sztuk produktu ponosząc koszty sprzedaży zgodnie z tabelą, koszty zmienne produkcji 5 zł/sztukę. W wyniku akcji promocyjnej udało się pozyskać nowych klientów, przewidywany wzrost sprzedaży wynosi sztuk, jednocześnie planowany jest wzrost kosztów reklamy o 30%, wynagrodzeń personelu o zł, i kosztów podróży do klienta o 10%. Jednostkowy zmienny koszt produkcji pozostaje bez zmian. Oblicz koszt krańcowy. koszty koszty po zmianie przyrost wielkość produkcji reklama wynagrodzenia podróze służbowe wynajem biura koszty zmienne koszt krańcowy K M 10 K M = K X = = 10

43 Koszty jako narzędzie kontroli Ośrodki odpowiedzialności - wyodrębniona organizacyjnie część przedsiębiorstwa zarządzająca określonymi zasobami w określonym czasie ośrodki kosztów ośrodki zysku ośrodki inwestowania Ośrodek odpowiedzialności a miejsce powstawania kosztów różne pojęcia miejsca powstawania kosztów odpowiedzialność za wykonywane prace i koszty ponoszone w trakcie ich wykonywania ( mniej więcej tożsame pojęcie - ośrodek kosztów)

44 Koszty kontrolowane i niekontrolowane koszty kontrolowane kierownik ośrodka w pełni decyduje o ich ponoszeniu i wysokości (oddziaływanie na cenę jednostkową i ilość zużycia danego zasobu) koszty częściowo kontrolowane kierownik ośrodka jedynie w części decyduje o ich ponoszeniu ( oddziaływanie na ilość zużycia, ale nie na cenę jednostkową) koszty niekontrolowane o ich ponoszeniu i wysokości zapadają decyzje poza ośrodkiem, kierownik nie jest odpowiedzialny za koszt Względność podziału na koszty kontrolowane i niekontrolowane (koszty niekontrolowane na niższym szczeblu zarządzania organizacja są kontrolowane na wyższym)

Pojęcie i klasyfikacja kosztów

Pojęcie i klasyfikacja kosztów Pojęcie i klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztów Istota rachunku kosztów Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych Pojęcie kosztów Koszt uprawdopodobnione

Bardziej szczegółowo

Literatura. Danuta Maciejowska Rachunek kosztów Wyd Naukowe WZ UW, Warszawa 2014

Literatura. Danuta Maciejowska Rachunek kosztów Wyd Naukowe WZ UW, Warszawa 2014 Danuta Maciejowska Rachunek kosztów Wyd Naukowe WZ UW, Warszawa 2014 Literatura Jan Turyna, Beata Pułaska_Turyna Rachunek kosztów i wyników Finans Servis Sp z oo, Warszawa 2000 E.Nowak, M.Wierzbiński Rachunek

Bardziej szczegółowo

Układ kalkulacyjny rachunku zysków i strat Wynik finansowy w rachunku kosztów pełnych

Układ kalkulacyjny rachunku zysków i strat Wynik finansowy w rachunku kosztów pełnych Rachunkowość zarządcza_1 Sylabus (18 h) System rachunkowości rachunkowość zarządcza vs finansowa Klasyfikacja kosztów dla celów ewidencji i kalkulacji (4 h) Koszt, wydatek, strata, nakład Układ rodzajowy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

Dr Jolanta Rutkowska Katedra Finansów i rachunkowości. Rachunkowość zarządcza 1

Dr Jolanta Rutkowska Katedra Finansów i rachunkowości. Rachunkowość zarządcza 1 Dr Jolanta Rutkowska Katedra Finansów i rachunkowości Rachunkowość zarządcza 1 Sylabus (30 h) System rachunkowości rachunkowość zarządcza vs finansowa (2h) Klasyfikacja kosztów dla celów ewidencji i kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Art. 3 ust.1 pkt 30 UoR

Art. 3 ust.1 pkt 30 UoR Art. 3 ust.1 pkt 30 UoR Przychody uprawdopodobnione zwiększenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia wartości zobowiązań, które spowoduje

Bardziej szczegółowo

Rola rachunkowości zarządczej

Rola rachunkowości zarządczej Rola rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa: zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

KOSZTY W UJĘCIU ZARZĄDCZYM. Karolina Szyderska Anna Szymaniak

KOSZTY W UJĘCIU ZARZĄDCZYM. Karolina Szyderska Anna Szymaniak KOSZTY W UJĘCIU ZARZĄDCZYM Karolina Szyderska Anna Szymaniak KOSZTY W PROCESIE DECYZYJNYM Koszt stanowi wyrażone w pieniądzu celowe zużycie majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 02 MSTiL (II stopień)

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 02 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 02 MSTiL (II stopień) EwPTM program wykładu 02. Różne kryteria podziału kosztów produkcji. Szacowanie kosztów usług transportowych.

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.

Przedmiot: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Przedmiot: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Wykład: Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania. 1. Kryteria klasyfikacji kosztów. Koszty własne przedsiębiorstwa ze względu na swój złożony charakter

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne,

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 02 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 02 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 02 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 02. Różne kryteria podziału kosztów produkcji. Szacowanie kosztów usług

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zakupu Materiały Koszty działalności , , ,3 310, ,8 FIFO 502,8

Rozliczenie zakupu Materiały Koszty działalności , , ,3 310, ,8 FIFO 502,8 Rachunkowość IV sem Rachunkowość 1/6 20.02.2006 p Rachunkowość 2/6 06.03.2006 p Rachunkowość 3/6 23.03.2006 p15/27 4. zasada identyfikacji każdej partii o ile cechy danej dostawy są takie specyficzne,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW WYTWARZANIA

ANALIZA KOSZTÓW WYTWARZANIA ANALIZA KOSZTÓW WYTWARZANIA Wykład 1 WPROWADZENIE dr inż. Jarosław Zubrzycki Józef Matuszek, Mariusz Kołosowski, Zofia Krokosz-Krynke: Rachunek Kosztów dla inżynierów Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD II Ewidencja operacji wynikowych - zasady funkcjonowania kont niebilansowych Wynik finansowy Rodzaje kont wynikowych Kosztem

WYKŁAD II Ewidencja operacji wynikowych - zasady funkcjonowania kont niebilansowych Wynik finansowy Rodzaje kont wynikowych Kosztem WYKŁAD II Ewidencja operacji wynikowych - zasady funkcjonowania kont niebilansowych Prowadząc działalność gospodarczą jednostki gospodarcze ponoszą koszty w celu uzyskiwania przychodów. Celem działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami Prowadzący: dr Robert Piechota Literatura 1. A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. Absolwent, Łódź 2001. 2. R. Piechota:

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rachunkowość. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów Rachunkowość Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów Klasyfikacja zapasów 1. Zapasy wytworzone przez jednostkę: Produkty gotowe Produkty w toku 2. Zapasy

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: Rachunkowość finansowa

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów S L A J D Y 1-1 2 Z A W I E R A J Ą T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z K S I Ą Ż K I J. M A T U S I E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 3: Rachunek kosztów systematyczny; problemowy; kryteria i podział kosztów; wzorce zachowania się kosztów. Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Jerzy T. Skrzypek Wariant porównawczy Rodzajowy układ kosztów Wariant kalkulacyjny Kalkulacyjny układ kosztów Rachunkowość zarządcza Koszty stałe i zmienne Typy rachunku zysków

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli

W bieżącym miesiącu wystąpiły operacje kosztowe podane w tabeli Zadanie 4.1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym (produkcja wyrobów metalowych) ewidencję kosztów działalności podstawowej prowadzi się tylko w układzie rodzajowym na następujących kontach księgi głównej:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Teresa Mikulska/ doktor

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Teresa Mikulska/ doktor Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/trzeci Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000 Wydział

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rachunkowości - wykład. Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego

Wprowadzenie do rachunkowości - wykład. Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego Wprowadzenie do rachunkowości - wykład Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego Program wykładu: 1. Czynniki determinujące sposób ustalania wyniku finansowego. 2. Warianty ustalania wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Koszty bezpośrednie odniesienie wprost na obiekt kalkulacji Koszty pośrednie alokowanie na różne obiekty kalkulacji na podstawie kluczy rozliczeniowych, charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 04ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni Wykład 4ns : tematyka 1. Rodzaje kosztów w TM. 2. Metody szacowania

Bardziej szczegółowo

11 lipca 2011 r. Koszty wg rodzaju. dr Katarzyna Trzpioła

11 lipca 2011 r. Koszty wg rodzaju. dr Katarzyna Trzpioła 11 lipca 2011 r. Koszty wg rodzaju dr Katarzyna Trzpioła Wynik finansowy Przychody operacyjne ze sprzedaży produktów ze sprzedaży materiałów ze sprzedaży towarów Koszty operacyjne. działalności produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ZARZĄDCZA wykład I dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 POJĘCIE RACHUNKOWOŚCI system informacyjny księgowość i podatki system ewidencyjny język biznesu 1 SYSTEM RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Informacja dla zarządzania. Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań, koncepcja: nośnika kosztów zasobów, nośnika kosztów działań, Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od do roku firmy ABC sp. z o.o. Malwowa nr 15, Konin NIP

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od do roku firmy ABC sp. z o.o. Malwowa nr 15, Konin NIP SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku firmy Malwowa nr 15, 63-045 Konin NIP 7839546687 Informacje ogólne 1. Nazwa jednostki: 2. Adres siedziby: Malwowa nr 15, 63-045 Konin 3.

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Elementy wyniku finansowego

Elementy wyniku finansowego Elementy wyniku finansowego Schemat funkcjonowania kont wynikowych Konta kosztów i strat Wn nadzwyczajnych Ma Konta przychodów i zysków Wn nadzwyczajnych Ma Zaksięgowanie kosztów i strat nadzwyczajnych

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby pokazać że przychody i koszty są częścią kapitału

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze

Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze (operacje gospodarcze) i ich rodzaje. Konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Opracowała: dr Ewa Chorowska Kasperlik 1. System zarządzania przedsiębiorstwem definicja, funkcje, struktura, rola informacji w procesie decyzyjnym. 2. Rachunkowość jako element

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa

Kalkulacja podziałowa Kalkulacja podziałowa stosowana w przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodny i nieskomplikowany produkt polega na podzieleniu sumy kosztów danego okresu przez liczbę wyprodukowanych jednostek efektem

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotu. Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami. Treści kształcenia. Zalecana literatura podstawowa. Podstawa zaliczenia

Cele przedmiotu. Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami. Treści kształcenia. Zalecana literatura podstawowa. Podstawa zaliczenia Rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami Prowadzący: Sławomir Jędrzejewski slawek@6565.pl 62 594 03 33 www.6565.pl 1 Cele przedmiotu Wprowadzenie słuchaczy zakres wiedzy i umiejętności dotyczących

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo