Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29"

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str. 23 Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej str. 37 Zespół 0. Aktywa trwałe str Definicje, podstawowe pojęcia str Rzeczowe aktywa trwałe str Umowa leasingu str Wartości niematerialne i prawne str Inwestycje str Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego str Zasady wyceny str Rzeczowe aktywa trwałe str Wartość początkowa str Nabycie środków trwałych w wyniku wymiany str Wycena środków trwałych w leasingu finansowym str Ulepszenie środków trwałych str Aktualizacja wyceny (przeszacowanie) środków trwałych str Amortyzacja (umorzenie) str Utrata wartości str Wartości niematerialne i prawne str Inwestycje długoterminowe str Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne str Inwestycje w aktywa finansowe str Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice str Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne str Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego str Inwestycje str Inwestycje długoterminowe str Inwestycje w aktywa finansowe str. 83 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE str. 86 Konta 01 - Rzeczowe aktywa trwałe str. 86 Konto Środki trwałe str. 86 Konto Środki trwałe w budowie str. 90 Konto Zaliczki na środki trwałe w budowie str. 92 Konto Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych str. 93 Konto Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie str. 94 Konta 02 - Wartości niematerialne i prawne str. 95 Konto Wartości niematerialne i prawne str. 95 Konto Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych str. 97 Konto Wartość firmy str. 98 Konto Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego str. 99

2 Konto Odpisy z tytułu utraty wartości przez wartości niematerialne i prawne str. 100 Konta 03 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe str. 101 Konto Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe - nieruchomości str. 101 Konto Długoterminowe inwestycje w aktywa niefinansowe - wartości niematerialne i prawne str. 103 Konto Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe - inne inwestycje str. 105 Konta 04 - Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe - udziały i akcje str. 106 Konto Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje przeznaczone do obrotu str. 106 Konto Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje dostępne do sprzedaży str. 108 Konto Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych str. 110 Konta 05 - Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe inne niż udziały i akcje str. 113 Konto Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu str. 113 Konto Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży str. 114 Konto Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności str. 116 Konto Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności str. 118 Konto Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe przeznaczone do obrotu str. 119 Konto Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe dostępne do sprzedaży str. 121 Konto Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe stanowiące pożyczki i wierzytelności str. 122 Konto Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe utrzymywane do terminu wymagalności str. 124 Konto Inwestycje długoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do obrotu str. 125 Konto Inwestycje długoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dostępne do sprzedaży str. 127 Konta 07 - Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych str. 128 Konto Umorzenie środków trwałych str. 128 Konto Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych str. 129 Konta pozabilansowe str. 131 Konto Środki trwałe dzierżawione i leasingowane str. 131 Konto Grunty przyjęte w wieczyste użytkowanie str. 131 Zespół 1. Inwestycje krótkoterminowe str Definicje, podstawowe pojęcia str Inwestycje, instrumenty finansowe a aktywa finansowe str Instrumenty finansowe str Aktywa finansowe: aktywa pieniężne i umowne prawa do otrzymania aktywów pieniężnych str. 137

3 Aktywa finansowe: instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki str Aktywa finansowe: prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach str Zasady wyceny aktywów w walucie polskiej str Zasady wyceny aktywów i zobowiązań w walutach obcych str Wycena w trakcie roku obrotowego str Wycena na dzień bilansowy str Ustawa o rachunkowości i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. i 23 lutego 2004 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 32, MSR 39 i MSSF 7 oraz MSSF 9) - najważniejsze różnice str Dostosowanie planu kont do MSSF str. 151 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE str. 155 Konta 10 - Kasa str. 155 Konto Kasa str. 155 Konto Kasa walutowa str. 158 Konta 13 - Rachunki w instytucjach finansowych str. 158 Konto Bieżące rachunki bankowe str. 158 Konto Lokacyjne rachunki bankowe str. 162 Konto Pozostałe rachunki w instytucjach finansowych str. 163 Konto Inne aktywa pieniężne str. 165 Konta 14 - Inwestycje krótkoterminowe - udziały i akcje str. 167 Konto Krótkoterminowe inwestycje - udziały (akcje) przeznaczone do obrotu str. 167 Konto Krótkoterminowe inwestycje - udziały (akcje) dostępne do sprzedaży str. 168 Konto Krótkoterminowe inwestycje - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych str. 170 Konto Przekwalifikowanie inwestycji - udziałów i akcji str. 171 Konta 15 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe str. 173 Konto Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu str. 173 Konto Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży str. 174 Konto Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności str. 176 Konto Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności str. 178 Konto Przekwalifikowanie inwestycji - dłużne papiery wartościowe str. 179 Konta 16 - Inwestycje krótkoterminowe - należności z tytułu pożyczek str. 182 Konto Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki przeznaczone do obrotu str. 182

4 Konto Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki dostępne do sprzedaży str. 183 Konto Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki i wierzytelności str. 185 Konto Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki utrzymywane do terminu wymagalności str. 186 Konto Przekwalifikowanie inwestycji - pożyczki str. 188 Konta 17 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne str. 190 Konto Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do obrotu str. 190 Konto Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dostępne do sprzedaży str. 191 Konto Przekwalifikowanie inwestycji - jednostki uczestnictwa str. 193 Konta 18 - Inwestycje krótkoterminowe - instrumenty pochodne niestanowiące instrumentów zabezpieczających str. 194 Konto Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty forward str. 194 Konto Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty futures str. 195 Konto Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty swap str. 196 Konto Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty opcji str. 197 Konta 19 - Inwestycje krótkoterminowe - instrumenty pochodne stanowiące instrumenty zabezpieczające str. 197 Konto Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty forward str. 198 Konto Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty futures str. 199 Konto Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty swap str. 200 Konto Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty opcji str. 201 Zespół 2. Rozrachunki i roszczenia str Definicje, podstawowe pojęcia str Należności str Wycena należności str Zobowiązania str Wycena zobowiązań str. 210 Rachunkowości - najważniejsze różnice str. 212 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE str. 216 Konta 20 - Rozrachunki z kontrahentami i odpisy aktualizujące str. 216 Konto Rozrachunki z odbiorcami krajowymi str. 218 Konto Rozrachunki z dostawcami krajowymi str. 220 Konto Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi str. 222 Konto Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi str. 224 Konto Odpisy aktualizujące rozrachunki z odbiorcami krajowymi str. 227 Konto 21 - Rozrachunki w walutach obcych str. 228 Konta 22 - Rozrachunki publicznoprawne str. 229 Konto Rozrachunki publicznoprawne str. 233 Konto VAT naliczony i jego rozliczenie str. 235 Konto VAT należny i jego rozliczenie str. 237 Konto VAT naliczony przyszłych okresów str. 239 Konto VAT należny przyszłych okresów str. 240

5 Konta 23 - Rozrachunki z pracownikami str. 240 Konto Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń str. 242 Konto Rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek str. 244 Konto Pozostałe rozrachunki z pracownikami str. 245 Konta 24 - Pozostałe rozrachunki str. 248 Konto Rozrachunki z właścicielami str. 249 Konto Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek str. 250 Konto Inne rozrachunki i rozliczenia str. 253 Konto 25 - Rozrachunki wewnątrzzakładowe str. 254 Konta 26 - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek str. 255 Konto Długoterminowe pożyczki str. 255 Konto Krótkoterminowe pożyczki str. 257 Konto Długoterminowe kredyty bankowe str. 258 Konto Krótkoterminowe kredyty bankowe str. 259 Konta 27 - Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych str. 261 Konto Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych str. 261 Konto Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych str. 262 Konto Zobowiązania wekslowe str. 263 Konta 28 - Inne zobowiązania finansowe str. 264 Konto Inne zobowiązania finansowe str. 264 Konto Należności z tytułu leasingu finansowego str. 264 Konto Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego str. 266 Konta pozabilansowe str. 267 Konto Zobowiązania warunkowe str. 267 Zespół 3. Materiały i towary str Definicje, podstawowe pojęcia str Zasady wyceny str Wycena w ciągu roku obrotowego str Wycena na dzień bilansowy str Metody wyceny rozchodu str Ewidencja str Inwentaryzacja str Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice str. 277 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE str. 281 Konto Rozliczenie zakupu materiałów str. 281 Konto Rozliczenie zakupu usług i energii obcej str. 282 Konto Rozliczenie zakupu towarów str. 284 Konto Rozliczenie zakupów dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie str. 286 Konto Materiały str. 287 Konto Odpisy aktualizujące wartość materiałów str. 289 Konto Koszty zakupu dotyczące zapasu materiałów str. 290

6 Konto Towary str. 291 Konto Odpisy aktualizujące wartość towarów str. 293 Konto Koszty zakupu dotyczące zapasu towarów str. 294 Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów str. 295 Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów str. 296 Konta pozabilansowe str. 298 Konto Zapasy obce str. 298 Konto Towary przyjęte w komis str. 299 Zespół 4. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie str Definicje, podstawowe pojęcia str. 300 Rachunkowości - najważniejsze różnice str. 306 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE str. 308 Konto Zużycie materiałów i energii str. 308 Konto Usługi obce str. 311 Konto Podatki i opłaty str. 314 Konto Wynagrodzenia str. 315 Konto Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia str. 316 Konto Amortyzacja str. 318 Konto Pozostałe koszty str. 320 Konto Rozliczenie kosztów rodzajowych str. 321 Zespół 5. Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenie str Definicje, podstawowe pojęcia str Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie funkcjonalnym str Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym str Koszty bezpośrednie str Koszty pośrednie str Zalecane metody ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych str. 331 Rachunkowości - najważniejsze różnice str. 346 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE str. 349 Konta 50 - Koszty działalności podstawowej str. 349 Konto Koszty działalności podstawowej str. 350 Konto Koszty wydziałowe produkcji podstawowej str. 353 Konto Koszty ogólnoprodukcyjne str. 355 Konto Braki str. 356 Konto 51 - Koszty zakupu str. 357 Konto 52 - Koszty sprzedaży str. 359 Konto 53 - Koszty działalności pomocniczej str. 361 Konto 55 - Koszty ogólnego zarządu str. 364

7 Konto 58 - Rozliczenie kosztów działalności str. 366 Zespół 6. Produkty i rozliczenia międzyokresowe str Definicje, podstawowe pojęcia str Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych str Zmiana stanu produktów str Krąg kosztowy str Zasady wyceny str Wycena przychodu wyrobów gotowych str Wycena rozchodu wyrobów gotowych str Rozwiązania szczegółowe dla oprogramowania i projektów typowych str Odpisy aktualizujące wartość produktów str Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice str Zmiana stanu produktów według MSSF/MSR str. 385 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE str. 388 Konto Wyroby gotowe str. 388 Konto Półfabrykaty str. 390 Konto Produkcja w toku str. 391 Konto Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych str. 393 Konto Odpisy aktualizujące wartość produktów str. 395 Konto Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów str. 396 Konto Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych str. 398 Konto Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu innych świadczeń str. 399 Konto Rozliczenie kosztów usług długoterminowych str. 401 Konto Rozliczenie przychodów długoterminowych z usług długoterminowych str. 403 Konto Rozliczenia międzyokresowe przychodów str. 404 Zespół 7. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem str Definicje, podstawowe pojęcia str Uznanie przychodów str Uznanie przychodu w momencie przekazania rzeczy str Uznanie przychodu w trakcie produkcji lub świadczenia usługi str Uznanie przychodu w momencie odbioru produktu przez nabywcę str Uznanie przychodu po przekazaniu dóbr i usług do nabywcy str Uznanie kosztów str Pomiar kosztów współmiernych do przychodów str Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa trwałe str Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa obrotowe str Pozostała działalność operacyjna str. 431 Rachunkowości - najważniejsze różnice str. 434 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE str. 437

8 Konto Sprzedaż produktów str. 437 Konto Koszt wytworzenia sprzedanych produktów str. 441 Konto Sprzedaż towarów str. 442 Konto Wartość sprzedanych towarów str. 444 Konto Sprzedaż materiałów str. 446 Konto Wartość sprzedanych materiałów str. 448 Konto Przychody i koszty z udziałów (akcji) wycenianych metodą praw własności oraz dywidendy z tytułu udziałów i akcji str. 450 Konto Przychody z tytułu odsetek str. 452 Konto Przychody ze zbycia aktywów finansowych str. 453 Konto Przychody z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym z tytułu przekwalifikowania str. 454 Konto Pozostałe przychody finansowe str. 455 Konto Koszty odsetek str. 456 Konto Koszty ze zbycia aktywów finansowych str. 457 Konto Koszty z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych str. 458 Konto Pozostałe koszty finansowe str. 459 Konta 76 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne str. 460 Konto Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne str. 461 Konto Dotacje, subwencje, dopłaty str. 462 Konto Pozostałe przychody operacyjne str. 463 Konto Pozostałe przychody operacyjne - działalność socjalna str. 465 Konto Pozostałe przychody operacyjne z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych str. 466 Konto Wartość netto rozchodowanych składników aktywów trwałych str. 467 Konto Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych str. 468 Konto Pozostałe koszty operacyjne str. 469 Konto Pozostałe koszty operacyjne - działalność socjalna str. 471 Konto Obroty wewnętrzne str. 472 Konto Koszt obrotów wewnętrznych str. 475 Zespół 8. Kapitały (fundusze) własne, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały (akcje) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy str Definicje, podstawowe pojęcia str Kapitał własny str Spółka cywilna str Spółki handlowe str Rezerwy na zobowiązania str Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego str Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne str Pozostałe rezerwy str Ujemna wartość firmy str. 520 Sprawozdawczości Finansowej - najważniejsze różnice str. 521 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE str. 533 Konto Kapitał (fundusz) podstawowy str. 533 Konto Należne wpłaty na kapitał podstawowy str. 539 Konto Udziały (akcje) własne str. 540 Konto Kapitał (fundusz) zapasowy str. 542 Konto Kapitał z aktualizacji wyceny str. 544 Konto Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe str. 547

9 Konto Odroczony podatek dochodowy odnoszony bezpośrednio na kapitał własny str. 549 Konto Rozliczenie wyniku finansowego str. 550 Konto Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego str. 552 Konto Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego str. 552 Konto Pozostałe rezerwy str. 553 Konto Ujemna wartość firmy str. 554 Konto Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów str. 556 Konto Wynik finansowy str. 559 Konto Podatek dochodowy bieżący str. 562 Konto Odroczony podatek dochodowy str. 563 Konto Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego str. 564 Procedura sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont str. 567 BILANS str. 567 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT str. 571 (wariant kalkulacyjny) str. 571 (wariant porównawczy) str. 573 Objaśnienie str. 574

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o. - 2013-2015 ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 A. Aktywa trwałe 4 642 231 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 2 241 951 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 BILANS AKTYWA 30.09.2013 30.09.2012 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.06.2014 31.12.2013 I. Aktywa trwałe 32 116 270,36 32 134 984,07 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 294 197,82 2 365 557,02 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA Marzec 2012

WARSZAWA Marzec 2012 WSTĘPNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. ZA ROK OBROTOWY 2011 ROZPOCZĘTY DNIA 1 STYCZNIA 2011 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WARSZAWA Marzec

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Formularz dla pełnej księgowości

Formularz dla pełnej księgowości Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE od 2004-01-01 do 2004-03- 31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 424 447 339 816 105 707 70 885 II. Zysk (strata) z działalności

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 BILANS 2014-03-31 2013-12-31 31.03.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 483 18 880 19 926 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 132 139 105 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q BILANS 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 160 20 296 16 399 15 287 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 19 10

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 6 Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ r

BILANS NA DZIEŃ r AKTYWA PASYWA 0 1 2 3 0 1 2 3 A. AKTYWA TRWAŁE 128 120 222,66 128 200 594,44 35 779 884,83 A. FUNDUSZ WŁASNY 128 884 927,12 129 020 209,15 36 599 499,54 I. Wartości niematerialne i prawne 12 709,26 20

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu 2. Podstawowy przedmiot działalności zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS ( w tys. zł ) 30.09.2005r. 30.06.2005r. 31.12.2004r. 30.09.2004r. I. AKTYWA TRWAŁE 638 374 638 828 654 851 648 465 1. Wartości niematerialne i prawne 6 837 7 075 8 144 8 662 - wartość firmy - -

Bardziej szczegółowo

DANE ZBIORCZE SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ INVAR & BIURO SYSTEM S.A. - BEZ WYŁĄCZEŃ ZA 2004 ROK

DANE ZBIORCZE SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ INVAR & BIURO SYSTEM S.A. - BEZ WYŁĄCZEŃ ZA 2004 ROK BILANS DANE ZBIORCZE SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ INVAR & BIURO SYSTEM. BEZ WYŁĄCZEŃ ZA 2004 ROK Razem 2004 Invar PC Media Biurosystem Invest Biurosystem Biurosystem Serwis Invar & Biuro System A k t y w a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 Świdnica, maj 2019 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA 31.12.2017

Bardziej szczegółowo

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE rok w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 874 30 401 8 970 6 949 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 249 152 268 35 III.

Bardziej szczegółowo

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 w tys. zł. IV kwartały 2006 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r. BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 I. Aktywa trwałe 37 268 224,37 32 991 746,31 32 134 984,07 1. Wartości niematerialne i prawne 1 909 454,60 2 136 055,82 2 365 557,02 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 31-03-2018 Świdnica, maj 2018 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na

Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty 3.2.204r. 3.2.203r. A AKTYWA TRWAŁE 6 048 20,3 8 87 060,45 I Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE ( w tys. zł.) od 07-01-01 od 06-01-01 od 07-01-01 od 06-01-01

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo