KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci"

Transkrypt

1 KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza, a liczba ofert pracy roœnie lawinowo. Dlaczego coraz wiêcej firm decyduje siê na rekrutacjê przez internet? Oto odpowiedÿ: za spraw¹ szybkoœci, efektywnoœci i mniejszych kosztów. Oferta pracy mo e pojawiæ siê w sieci ju w ci¹gu kilkunastu godzin, a w tydzieñ mo na zamkn¹æ pierwszy etap rekrutacji gromadzenie aplikacji od kandydatów. Oferta pracy raz umieszczona w internecie nie znika tak jak dzieje siê w przypadku og³oszeñ prasowych, gdy gazeta zostaje wyrzucona do kosza. Kandydaci mog¹ przegl¹daæ og³oszenia nawet przez miesi¹c. Sprawia to, e koszty rekrutacji online s¹ znacznie ni sze ni publikowanie og³oszeñ w prasie wydatek na jednorazow¹ publikacjê prasow¹ jest zbli ony do kosztów umieszczenia oferty w sieci na kilka tygodni. Komunikaty Kandydat w sieci Jak wskazuj¹ badania firmy ACNielsen, obecnie a 85% Polaków w wieku lat szuka pracy przez internet. Ponad 3/4 korzysta z prasy codziennej. Tylko co pi¹ty zwraca siê w tej sprawie do urzêdu pracy. Na dole rankingu znajduje siê prasa specjalistyczna i agencje doradztwa personalnego. Internet jako Ÿród³o informacji o ofertach pracy wybieraj¹ równie chêtnie kobiety i mê czyÿni. Z prasy codziennej i urzêdów pracy czêœciej korzystaj¹ kobiety, za to mê czy- Ÿni czêœciej szukaj¹ informacji wœród znajomych. Tak e, niezale nie od p³ci, siedmiu na dziesiêciu badanych wskazuje na internet jako najwygodniejsze Ÿród³o poszukiwania pracy. * Anita Wojtaœ jest specjalist¹ ds. Public Relations w portalu rekrutacyjnym

2 92 Komunikaty Wykres 1. Ranking Ÿróde³ ofert pracy internet 85% prasa 78% znajomi 65% urz¹d pracy 20% prasa specjalistyczna agencja doradztwa pers. 5% 8% ród³o: ACNielsen Polska, luty 2005, badanie CATI, osoby w wieku lat Popularnoœæ internetu i prasy codziennej jest odwrotnie proporcjonalna do wieku badanych. Im starszy ankietowany, tym rzadziej z nich korzysta, wybieraj¹c raczej znajomych i prasê specjalistyczn¹. Pracy w sieci szuka prawie 9 na 10 osób przed trzydziestk¹. Odsetek ten jest równie bardzo wysoki wœród osób starszych: ze stron WWW korzysta a 85% ludzi w wieku lat oraz 82% w wieku lat. Najczêœciej odwiedzaj¹ internet poszukuj¹cy pracy z wykszta³ceniem wy szym. Kandydaci, którzy maj¹ wykszta³cenie œrednie, czêœciej od pozosta³ych czerpi¹ informacje na temat pracy od znajomych. Najlepiej wykszta³ceni zdecydowanie rzadziej korzystaj¹ z prasy codziennej, w przeciwieñstwie do osób z wykszta³ceniem co najmniej wy szym licencjackim, dla których prasa jest g³ównym Ÿród³em informacji. Z prasy do internetu Kandydaci korzystaj¹ z trzech podstawowych Ÿróde³ poszukiwania pracy: znajomych, internetu i prasy codziennej. Internet mo na postawiæ na pierwszym miejscu pod wzglêdem aktualnoœci i wygody. Prasa znajduje siê na drugim miejscu, a znajomi mimo e wydaj¹ siê byæ najskuteczniejsz¹ form¹ poszukiwania pracy, przegrywaj¹ z internetem. Jak wynika z badañ Gemius S.A., internet jest najwygodniejszym Ÿród³em ofert pracy dla ponad po³owy ankietowanych. Wygrywa on zdecydowanie z pras¹ a 68,3% badanych, którzy mieli wybraæ pomiêdzy pras¹ a internetem, opowiedzia³o siê za wiêksz¹ wygod¹ w korzystaniu z sieci WWW. Powodami, dla których internet jest uznawany za Ÿród³o wygodniejsze od prasy, jest przede wszystkim oszczêdnoœæ czasu, a w dalszej kolejnoœci przekonanie o wiêkszym wyborze ofert. Wœród zalet internetu wymieniano tak e jego ni szy koszt oraz codziennie uaktualniane oferty pracy.

3 Komunikaty 93 Wykres 2. Zalety internetu jako Ÿród³a ofert pracy oszczêdza czas 78,2% wiêkszy wybór ofert 61,7% jest tañszy codziennie nowa oferta pracy bardziej aktualna oferta pracy 46,7% 45,7% 41,5% atrakcyjniejsze oferty 17,9% ród³o: Gemius S.A., luty 2005, próba: 1959 internautów w wieku lat Wy sze zainteresowanie ofertami pracy w internecie przek³ada siê równie na czêstotliwoœæ ich przegl¹dania z prasy czêœciej ni raz w tygodniu korzysta zaledwie trzech na dziesiêciu kandydatów, z internetu po³owa. Oferty pracy Pracodawcy poszukuj¹cy pracowników przez internet najchêtniej korzystaj¹ z mo liwoœci umieszczania ofert pracy na stronach serwisów rekrutacyjnych. Jest to us³uga najtañsza i najszybsza w realizacji og³oszenie mo na umieœciæ w sieci w ci¹gu 24 godzin. Mo na uatrakcyjniæ je elementami graficznymi firmy, co poza skuteczn¹ rekrutacj¹ pozwala jednoczeœnie utrwalaæ wizerunek i markê firmy wœród u ytkowników portalu. Oferty w standardowej grafice serwisu rekrutacyjnego s¹ zwykle tañsze. Pracodawcy dbaj¹cy o anonimowoœæ rekrutacji mog¹ umieœciæ ofertê ukryt¹, nie zawieraj¹c¹ nazwy firmy. irma mo e tak e zdecydowaæ siê na wyeksponowanie og³oszenia, np. w tzw. ofertach dnia. S¹ to og³oszenia umieszczane na krótki okres (zwykle 2, 3 dni) w bardziej widocznym miejscu. Dziêki temu u ytkownik zanim przejdzie do podstrony zawieraj¹cej wszystkie oferty widzi np. na stronie g³ównej kilka wybranych og³oszeñ rekrutacyjnych. Zdarza siê, e zwyk³a oferta nie jest wystarczaj¹co skuteczna, poniewa w odpowiedzi na ni¹ nie dociera dostateczna liczba aplikacji. Z chwil¹ gdy og³oszenie zostaje umieszczone jako oferta dnia na stronie g³ównej, liczba aplikacji roœnie lawinowo. Cena umieszczenia oferty wynosi kilkaset z³otych i jest uzale niona od okresu, na jaki ma pozostaæ w serwisie. Dodatkowe wyeksponowanie og³oszenia to koszt rzêdu z³. W przypadku klientów, którzy zamierzaj¹ rekrutowaæ pracowników przez

4 94 Komunikaty kilka miesiêcy lub na wiele stanowisk jednoczeœnie, ceny zwykle ustalane s¹ indywidualnie. Takie d³ugoterminowe og³oszenie jest co pewien czas odœwie ane i przerzucane na pocz¹tek bazy ofert pracy. Selekcja i preselekcja Na yczenie klienta serwis rekrutacyjny mo e przygotowaæ pó³produkt, którym s¹ posegregowane zg³oszenia kandydatów. Po ustaleniu z pracodawc¹ kilku najwa niejszych kryteriów, otrzymane aplikacje s¹ dzielone na trzy grupy: zg³oszenia spe³niaj¹ce wszystkie wymagania pracodawcy, po³owê wymagañ oraz takie, które nie spe³niaj¹ wiêkszoœci kryteriów. Zapewnia to pracodawcy mo liwoœæ ³atwiejszego i szybszego podjêcia decyzji dotycz¹cej dalszej rekrutacji. Koszt us³ug preselekcyjnych mieœci siê w przedziale z³ dla jednego og³oszenia. Klienci, którzy nie maj¹ czasu na samodzielne przeprowadzenie rekrutacji, mog¹ zamówiæ selekcjê. Na podstawie kryteriów ustalonych z pracodawc¹, pracownicy serwisu dokonuj¹ wyboru od piêciu do dziesiêciu yciorysów, które wed³ug nich najlepiej odpowiadaj¹ wymaganiom firmy. Klient najczêœciej wybiera jedn¹, konkretn¹ osobê, rzadziej samodzielnie przeprowadza dalsz¹ rekrutacjê. Selekcjê przeprowadza siê na podstawie porównywania aplikacji i wywiadów telefonicznych. Cena us³ug selekcyjnych oscyluje w granicach z³. Niektóre serwisy zatrudniaj¹ w³asnych konsultantów i s¹ w stanie przeprowadziæ pe³n¹ rekrutacjê, rekomenduj¹c pracodawcy jednego, ich zdaniem najlepszego kandydata. Jednak ta metoda nie zawsze siê sprawdza czasem nawet najlepszy yciorys i doskona³e wyniki testów osobowoœciowych nie gwarantuj¹ sukcesu u ka dego pracodawcy. Z tego powodu a w 90% przypadków klienci wybieraj¹ preselekcjê i decyduj¹ siê na samodzielne dokoñczenie rekrutacji zw³aszcza wtedy, gdy firma posiada w³asny dzia³ personalny. Baza yciorysów Kolejn¹ z us³ug oferowanych przez serwisy rekrutacyjne jest dostêp do bazy CV kandydatów do pracy. Zawiera ona aplikacje osób, które wype³ni³y yciorys na stronach internetowych serwisu. Wa ne jest, aby klient mia³ mo liwoœæ przejrzenia bazy testowej, zawieraj¹cej CV bez danych osobowych aplikantów. Dziêki temu mo e sprawdziæ, czy w bazie znajduje siê wystarczaj¹ca liczba yciorysów zgodnych z jego kryteriami i czy spe³niaj¹ one jego oczekiwania. Jeœli pracodawca zdecyduje, e w bazie znajduj¹ siê interesuj¹ce go aplikacje, mo e wykupiæ dostêp do okreœlonej liczby aplikacji lub ca³ej bazy na okreœlony czas.

5 Komunikaty 95 Po otrzymaniu indywidualnego kodu dostêpu do bazy CV pracodawca mo e przeszukiwaæ jej zawartoœæ wed³ug okreœlonych kryteriów. W bazie yciorysów serwisu Pracuj.pl takich kryteriów jest blisko 30, m.in. miasto, pañstwo, województwo, p³eæ, nazwa ukoñczonej uczelni wy szej, kierunek studiów, posiadane tytu³y, data rozpoczêcia i ukoñczenia studiów, znajomoœæ programów komputerowych, systemów operacyjnych, jêzyków programowania, bran a, w jakiej kandydat zdobywa³ doœwiadczenie zawodowe, czy region i sektor, w którym kandydat poszukuje pracy. Rezultatem takiego wyszukiwania jest grupa yciorysów spe³niaj¹cych wszystkie okreœlone wczeœniej wymagania. Wraz ze zmniejszaniem precyzyjnoœci kryteriów, zwiêksza siê liczba wyszukanych aplikacji. Wa ne jest, aby baza CV danego serwisu by³a stale uaktualniana (np. poprzez usuwanie aplikacji kandydatów, którzy nie zaktualizowali yciorysu po up³ywie trzech miesiêcy). W przeciwnym wypadku mo e byæ niekompletna, nieaktualna lub po prostu nierzetelna. Z tego powodu wrêcz niezbêdna jest mo liwoœæ testowego przejrzenia bazy. Nowe us³ugi Oferta us³ug e-rekrutacyjnych nie koñczy siê jednak na og³oszeniach, selekcji lub przegl¹daniu bazy CV. Od pocz¹tku grudnia firmy w Polsce mog¹ korzystaæ z nowej formy rekrutacji online. Portal Pracuj.pl dziêki wspó³pracy z firm¹ MrTed udostêpni³ us³ugê TalentLink, wspieraj¹c¹ ca³y proces rekrutacji: pocz¹wszy od zamieszczania ofert pracy, poprzez selekcjê kandydatów, a skoñczywszy na zatrudnieniu odpowiednich pracowników. Obecnie korzysta z niej ponad 50 tysiêcy pracowników dzia³ów personalnych z ponad 100 krajów. System TalentLink towarzyszy pracownikom dzia³ów personalnych na wszystkich etapach rekrutacji i zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Wszystkie aplikacje niezale nie od tego, czy dotar³y do firmy za poœrednictwem formularza online, czy jako za³¹cznik do a zostaj¹ zgromadzone w jednym systemie. Automatycznie tworzon¹ bazê kandydatów mo na przeszukiwaæ wed³ug skomplikowanych kryteriów, w tym np. dopasowania kompetencji kandydata do wymagañ na danym stanowisku. System zapewnia te wszelkie narzêdzia potrzebne do uruchomienia takich programów rekrutacji, jak programy referencyjne czy programy zmiany z zatrudnienia czasowego lub praktyk na zatrudnienie sta³e. Z kolei kandydaci i pracownicy mog¹ przegl¹daæ oferty pracy, zamieszczaæ aplikacje online, zarz¹dzaæ swym profilem kandydata oraz œledziæ skutecznoœæ z³o onych aplikacji. Ponadto sekcjê poœwiêcon¹ rekrutacji z ³atwoœci¹ mo na uzupe³niæ o dodatkowe opcje: rozbudowany formularz aplikacji online, osobist¹ stronê kandydata, oferty pracy przesy³ane poczt¹ , automatyczne potwierdzenie przyjêcia czy programy dla absolwentów.

6 96 Internetowi kandydaci Na co mo e liczyæ pracodawca, który zdecyduje siê umieœciæ ofertê w internetowym serwisie rekrutacyjnym? Odpowiedzi dostarcza analiza E-rekrutacja 2005, do której wykorzystano 1888 yciorysów. Wszystkie pochodzi³y od kandydatów aplikuj¹cych na jedno z dziesiêciu stanowisk: webmaster, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. logistyki, ds. finansów, ds. marketingu, in ynier produkcji, g³ówny ksiêgowy, dyrektor ds. marketingu, mened er ds. szkoleñ i dyrektor oddzia³u. Og³oszenia by³y umieszczone w serwisie rekrutacyjnym Pracuj.pl przez miesi¹c na prze³omie stycznia i lutego 2005 roku. Na ka d¹ ofertê pracy odpowiada œrednio 108 osób to wystarczaj¹co, by pracodawcy mogli przebieraæ w aplikacjach. Oczywiœcie pod warunkiem, e bêd¹ one pochodzi³y od dobrych kandydatów. Konsultanci prowadz¹cy analizê postanowili sprawdziæ jakoœæ przes³anych aplikacji. Nie byli w stanie oceniæ na podstawie samego CV tzw. miêkkich kryteriów (np. jakoœci zdobytego doœwiadczenia czy osobowoœci). Wyodrêbnili wiêc cztery twarde czynniki. Sprawdzali, czy kandydat spe³nia wymogi dotycz¹ce: wczeœniejszego doœwiadczenia na podobnym stanowisku, odpowiedniego sta u pracy, w³aœciwego kierunku wykszta³cenia i wymaganego jêzyka obcego. Nieco ponad po³owa kandydatów (54%) spe³nia³a cztery twarde kryteria, wyznaczone przez pracodawcê. Trzy twarde kryteria spe³nia³o dalsze 23% kandydatów. Poni sza tabela przedstawia szczegó³ow¹ analizê aplikacji w zale noœci od stanowiska, z uwzglêdnieniem œredniego wieku kandydata, doœwiadczenia zawodowego oraz liczby aplikacji, spe³niaj¹cych cztery twarde kryteria zawarte w og³oszeniu (oferty pracy dot. województwa mazowieckiego). Tabela 1. Podzia³ kandydatów wed³ug stanowisk, na które aplikuj¹ Stanowisko Liczba aplikacji na 1 ofertê pracy Œredni wiek kandydata Doœwiadczenie przeciêtnego kandydata (w latach) specjalista ds. marketingu % dyrektor oddzia³u % specjalista ds. logistyki % przedstawiciel handlowy % specjalista ds. finansów % dyrektor marketingu % g³ówny ksiêgowy % mened er ds. szkoleñ % in ynier produkcji % webmaster % ród³o: badanie E-rekrutacja 2005, portal Procent aplikacji spe³niaj¹cych wszystkie 4 twarde kryteria

7 Komunikaty 97 Najwiêcej kandydatów aplikowa³o na stanowisko specjalisty ds. marketingu, jednak tylko nieco ponad po³owa z nich spe³nia³a wszystkie twarde kryteria. Na stanowisko dyrektora ds. marketingu aplikowa³o ju tylko 87 kandydatów, ale blisko 3/4 z nich spe³nia³o cztery twarde kryteria wymagane przez pracodawcê. Widaæ wiêc zale noœæ, e im wy sze stanowisko i im wy sze wymagania, tym wiêcej jest aplikacji spe³niaj¹cych wszystkie kryteria, a mniej przypadkowych yciorysów. Z badania wynika, e typowy internauta, poszukuj¹cy zatrudnienia za poœrednictwem Pracuj.pl, w 68% przypadków jest mê czyzn¹. Najwiêkszy odsetek mê czyzn zanotowano wœród aplikacji na stanowisko in yniera produkcji (a 92% aplikacji), dyrektora oddzia³u (81%) oraz przedstawiciela handlowego (80%). Najwiêcej kobiet aplikowa³o na stanowiska g³ównego ksiêgowego (67% aplikacji) oraz specjalisty ds. marketingu (64%). Przeciêtny kandydat do pracy ma œrednio 34 lata i 10 lat doœwiadczenia zawodowego. Ponad 2/3 aplikacji pochodzi od kandydatów w wieku lat. Mog¹ siê oni pochwaliæ doœwiadczeniem zawodowym trwaj¹cym œrednio od 6 do ponad 10 lat. Tabela 2. Podzia³ kandydatów w zale noœci od wieku i doœwiadczenia Kategoria wiekowa Procent nades³anych aplikacji Przeciêtne doœwiadczenie (w latach) lat 8,3% 3, lat 33,6% 5, lat 34,0% 10, lat 18,3% 19,2 50 lat i wiêcej 5,9% 26,3 ród³o: badanie E-rekrutacja 2005, portal A 73% kandydatów deklaruje znajomoœæ jakiegoœ jêzyka obcego. Do znajomoœci angielskiego przyznaje siê 63% kandydatów. Na drugim miejscu jest jêzyk rosyjski zna go jeden na czterech kandydatów. Znajomoœæ niemieckiego deklaruje 15% kandydatów, a francuskiego tylko 2,5%. Jêzyk hiszpañski lub w³oski zna tylko co setny kandydat. Tabela 3. Znajomoœæ jêzyków obcych angielski 62,55% rosyjski 25,95% niemiecki 15,20% francuski 2,44% w³oski 1,43% hiszpañski 0,85% ród³o: badanie E-rekrutacja 2005, portal

8 98 Komunikaty Ponad 1/4 kandydatów potwierdza znajomoœæ dwóch jêzyków, a nieca³e 5% trzech. Na 1888 aplikuj¹cych tylko jeden kandydat zna cztery jêzyki, a dwóch piêæ jêzyków. Dwa z dziesiêciu og³oszeñ rekrutacyjnych (dyrektor oddzia³u i przedstawiciel handlowy) skierowane by³y do kandydatów z ca³ej Polski. Poni sza tabela przedstawia liczbê aplikacji wed³ug województw. Tabela 4. Liczba kandydatów wed³ug województw województwo procent wszystkich nades³anych aplikacji (œrednia z obu stanowisk) liczba aplikacji na stanowisko dyrektora oddzia³u dolnoœl¹skie 7,7% kujawsko-pomorskie 5,2% lubelskie 4,2% lubuskie 3,3% ³ódzkie 6,9% ma³opolskie 7,6% mazowieckie 18,3% opolskie 2,8% 15 9 podkarpackie 3,6% podlaskie 3,3% 9 20 pomorskie 8,3% œl¹skie 8,5% œwiêtokrzyskie 2,2% 11 8 warmiñsko-mazurskie 3,2% wielkopolskie 7,8% zachodniopomorskie 7,1% ród³o: badanie E-rekrutacja 2005, portal liczba aplikacji na stanowisko przedstawiciela handlowego W raporcie nie ma informacji nt. kierunków i poziomu wykszta³cenia we wszystkich og³oszeniach wybranych do badania preferowano wykszta³cenie wy sze oraz kierunki ekonomiczne i techniczne. Gdzie rekrutowaæ? Najtrudniejszym elementem rekrutacji przez internet jest zwykle odpowiedÿ na pytanie, gdzie rekrutowaæ. Przed wybraniem serwisu, w którym maj¹ siê pojawiæ og³oszenia firmy, warto zdobyæ kilka wa nych informacji. Przede wszystkim sprawdziæ statystyki odwiedzin. Im wiêcej ods³on stron z ofertami pracy, tym wiêksza liczba kandydatów wysy³aj¹cych swoje aplikacje. Strony najwiêkszych portali ods³aniane s¹ nawet kilkanaœcie milionów razy miesiêcznie. Warto te zwróciæ uwagê na liczbê zarejestrowanych u yt-

9 Komunikaty 99 kowników, którzy regularnie otrzymuj¹ newsletter ( z informacjami o nowoœciach w serwisie) i czêsto powracaj¹ na strony portalu. Oczywiœcie, kluczowa jest te jakoœæ aplikacji. Zapewni j¹ dopasowana do oczekiwañ pracodawcy grupa docelowa serwisu rekrutacyjnego. Oferta pracy dla mened era umieszczona w portalu ogólnym nie zapewni takiej liczby dobrych aplikacji, jak og³oszenie w portalu specjalistycznym, skierowanym do osób z wy szym wykszta³ceniem. Warto te pamiêtaæ, e wiêkszoœæ internautów to ludzie m³odzi, ze œrednim i wy szym wykszta³ceniem, zamieszkuj¹cy du e miasta. Jeœli wiêc firma poszukuje pracownika starszego i nisko wykwalifikowanego, skuteczniejsze bêd¹ inne, tradycyjne metody rekrutacji.

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 06.04.2005 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR, które ukazały się w okresie od 1 do 31 marca 2005 roku. Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 2005

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 005 Ostro w dół Majowy raport PRoto zawiera analizę 6 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. W porównaniu z poprzednimi miesiącami to niewiele - o 8 ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Warszawa, 10.01.2012 Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotowały zestawienie

Bardziej szczegółowo

Emailingi Multikino.pl

Emailingi Multikino.pl Emailingi Multikino.pl Multikino.pl więcej niż kino - To blisko 22 mln wizyt i 100 mln PV w 2013 roku - Co miesiąc nasz serwis odwiedza średnio 1 200 000 unikalnych użytkowników, spędzając w serwisie około

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE XXXIV Nadzwyczajny Zjazd ZHP, okreœlany mianem Zjazdu Programowego, ma byæ podsumowaniem ogólnozwi¹zkowej dyskusji na temat aktualnego rozumienia Prawa Harcerskiego, wartoœci,

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Opis W styczniu 2005 r. w analizowanych materiałach znaleziono 46 ogłoszeń o pracę dla PRowców.

Opis W styczniu 2005 r. w analizowanych materiałach znaleziono 46 ogłoszeń o pracę dla PRowców. Statystyka ogłoszeń o pracę styczeń 00 0.01.00 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR na różnych stanowiskach, które ukazały się w okresie od 1 do 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Warszawa, listopad 2011 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport,

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum historia Opracowano w Gdañskiej Fundacji Rozwoju im. A. Mysiora Do programu zg³osi³y siê 53 szko³y. Wys³ano testy dla 521 uczniów. Raport obejmuje czêœæ z nich, gdy nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców październik 2006

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców październik 2006 Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców październik 2006 Październikowy raport PRoto zawiera analizę 87 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. Ostatni miesiąc przyniósł wzrost liczby ogłoszeń o pracę o

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Źródło: Dane własne portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Warszawa, 7 maja 2009 r.

Informacja prasowa. Źródło: Dane własne portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Warszawa, 7 maja 2009 r. Warszawa, 7 maja 2009 r. I KWARTAŁ 2009 ROKU: NAJBARDZIEJ UCIERPIAŁ RYNEK PRACY NA MAZOWSZU 37 151 ofert pracy opublikowanych w portalu Pracuj.pl Spadek liczby ofert pracy na Mazowszu o 10% Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Rekordowa liczba ogłoszeń dla PR-owców Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców lipiec 2006

Rekordowa liczba ogłoszeń dla PR-owców Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców lipiec 2006 Rekordowa liczba ogłoszeń dla PR-owców Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców lipiec 006 Lipcowy raport PRoto zawiera analizę 67 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. To rekordowa liczba ogłoszeń, jaką

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i sprawdziany w województwie podlaskim.

Egzaminy i sprawdziany w województwie podlaskim. Egzaminy i sprawdziany w województwie podlaskim. Wsparcie dzieci zdolnych. Kwiecień 21r. Katarzyna Mularz starszy wizytator Sprawdziany i egzaminy zewnętrzne Sprawdzian po szkole podstawowej Województwo

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Języki obce w pracy. Z jakimi językami zarobisz najwięcej? Raport Pracuj.pl

Języki obce w pracy. Z jakimi językami zarobisz najwięcej? Raport Pracuj.pl Języki obce w pracy Z jakimi językami zarobisz najwięcej? Raport Pracuj.pl Co w raporcie? 02 03 Czy znajomość języka obcego jest wymogiem koniecznym? 05 Gdzie decyduje nie tylko znajomość języka, ale także

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta PR & RECRUITMENT SOLUTIONS jest zespołem osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu rekrutacji. To, co nas wyróżnia, to zastosowanie innowacyjnych metod oraz nowych technologii, które jeszcze sprawniej pomagają

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA prowadzące: Anna Bilińska, Agnieszka Groncik Personnel College Doradztwo Personalne Spotkanie informacyjne dla Absolwentów WSL Poznań,

Bardziej szczegółowo

Ankieta Rekrutacyjna mgr Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

Ankieta Rekrutacyjna mgr Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Ankieta Rekrutacyjna 2010 mgr Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Opis badania Ankieta internetowa umieszczona na stronie IRK Realizacja badania: 22 czerwca 23 sierpnia W badaniu wzięło

Bardziej szczegółowo

HRcamp Warszawa, 12 maja 2010. Marcin Sieńczyk Grupa Pracuj

HRcamp Warszawa, 12 maja 2010. Marcin Sieńczyk Grupa Pracuj Poznaj erecruiter! HRcamp Warszawa, 12 maja 2010 Marcin Sieńczyk Grupa Pracuj Agenda 1. Wprowadzenie 2. Wystarczy dostęp do Internetu 3. Formularz aplikacyjny czy mail? 4. Publikacja w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

Eksportuj ogłoszenia. Pozyskaj kandydatów. Zarządzaj rekrutacjami. Buduj wizerunek. System do zarządzania rekrutacją

Eksportuj ogłoszenia. Pozyskaj kandydatów. Zarządzaj rekrutacjami. Buduj wizerunek. System do zarządzania rekrutacją System do zarządzania rekrutacją Eksportuj ogłoszenia na najlepsze media rekrutacyjne i stronę kariery Twojej firmy Pozyskaj kandydatów z dowolnych źródeł internetowych i buduj własną bazę kandydatów Zarządzaj

Bardziej szczegółowo

Zostań handlowcem, nie marketingowcem

Zostań handlowcem, nie marketingowcem Warszawa, dn. 30 lipca 2008 r. Zostań handlowcem, nie marketingowcem Handel nadal ma najwięcej do zaoferowania Coraz trudniej znaleźć pracę w marketingu Spada liczba ofert z zagranicy W drugim kwartale

Bardziej szczegółowo

Liczba ogłoszeń dla PR-owców w kolejnych miesiącach

Liczba ogłoszeń dla PR-owców w kolejnych miesiącach PRoto, 02.09.200 Sierpniowy rekord Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców sierpień 200 W sierpniowym raporcie PRoto o pracy dla PR-owców odnotowujemy prawdziwy rekord. W tym miesiącu na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl i dlastudenta.pl Studenci + Maturzyści = 1,1 MILIONA potencjalnych uczniów miesięcznie! WYPROMUJ swoją szkołę

Bardziej szczegółowo

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ Komunikaty 97 ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ W organizacjach dzia³aj¹cych na rynku polskim w ostatnim czasie znacz¹co wzrasta zainteresowanie koncepcj¹

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać portal rekrutacyjny?

Jak wybrać portal rekrutacyjny? Jak wybrać portal rekrutacyjny? Rozpoczynasz rekrutację? Stoisz przed ważną decyzją: wybór portalu, na którym zamieścisz ofertę pracy. Czy wystarczy opublikować ogłoszenie na kilku bezpłatnych serwisach?

Bardziej szczegółowo

Monika Dawid-Sawicka Zaanga owanie pracowników czy jest siê czym martwiæ?

Monika Dawid-Sawicka Zaanga owanie pracowników czy jest siê czym martwiæ? KOMUNIKATY Monika Dawid-Sawicka Zaanga owanie pracowników czy jest siê czym martwiæ? Komunikaty Celem artyku³u jest zaprezentowanie najœwie szych wyników badañ, które przeprowadzone zosta³o przez undacjê

Bardziej szczegółowo

Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego

Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego 88 Komunikaty Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego Polityka personalna stanowi jeden z najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy po wakacjach

Rynek pracy po wakacjach Rynek pracy po wakacjach Za nami sezon urlopowy. W październiku ostatni wczasowicze wrócą z urlopów. Wypoczęci i zadowoleni zaczynamy poszukiwać nowej pracy. Na rynek wychodzą też absolwenci, którzy niedawno

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem.

Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem. Jak wynika z przeprowadzonej przez serwis pracy Praca.pl analizy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

PRZETARGI BUDOWLANE W I KWARTALE 2010 raport Grupy Marketingowej TAI

PRZETARGI BUDOWLANE W I KWARTALE 2010 raport Grupy Marketingowej TAI PRZETARGI BUDOWLANE W I KWARTALE 2010 raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 12. kwietnia 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego www.pressinfo.pl, opracowała

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy IT. Oferta sprzedaży raportu. 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

Rynek pracy IT. Oferta sprzedaży raportu. 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport: Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców październik Pracy dla PR-owców nie ubywa

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców październik Pracy dla PR-owców nie ubywa Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców październik 00 Pracy dla PR-owców nie ubywa Październikowy raport PRoto zawiera analizę nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. To niewielki spadek w porównaniu z

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

RAPORT. z PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO RAPORT z PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO świadczonego przez Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w okresie od 1 stycznia 2 r. do 31 grudnia 2 r. W 2 r. Podkarpacki Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE Coface Contact to unikalna aplikacja umożliwiająca pobranie informacji na temat firm polskich bezpośrednio z serwisu

Bardziej szczegółowo

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW dr Olaf Żylicz, Wiceprezes ds. naukowych Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców listopad 2006. Ciągle wyż

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców listopad 2006. Ciągle wyż Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców listopad 2006 Ciągle wyż Listopadowy raport PRoto zawiera analizę 85 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. W ostatnim miesiącu ukazało się o 2 ogłoszenia mniej

Bardziej szczegółowo

Raport Adzuna Wrzesień 2016

Raport Adzuna Wrzesień 2016 Warszawa,10.09.2016 Gdzie szukać pracy w Polsce? Według analizy rynkowej Adzuny.pl z początku Września 2016 r., szukający pracy powinni kierować się do Warszawy, Krakowa i Wrocławia, gdzie kandydaci znajdą

Bardziej szczegółowo

Przykładowe analizy - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Przykładowe analizy

Przykładowe analizy - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Przykładowe analizy Przykładowe analizy Przykładowe analizy Wynagrodzenia w spółkach zaliczanych do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 oraz pozostałych spółkach Wśród spółek zaliczanych do głównych indeksów giełdowych najwyższe

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe. Wykres 16. Procent firm, które oferowały szkolenie językowe 29%

Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe. Wykres 16. Procent firm, które oferowały szkolenie językowe 29% Świadczenia pozapłacowe w ach w 200 roku PRZYKŁADOWE ANALIZY (DANE FIKCYJNE) ANALIZY DLA SZCZEBLI ZATRUDNIENIA (PLIK.PDF) Wykres. Procent osób, którym przysługiwało szkolenie językowe najwyższy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Kuchto, Prezes Zarządu, Online Technologies

Arkadiusz Kuchto, Prezes Zarządu, Online Technologies Idea niezależnego multipostingu nowoczesna rekrutacja online na przykładzie iexporter.pl HRmeeting, 16.06.2011r. w Szczecinie Arkadiusz Kuchto, Prezes Zarządu, Online Technologies Agenda Prezentacja zawiera:

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA Przygotowujemy się do pracy na Zachodzie Na początku stycznia dotarły do nas informacje o dużym wzroście bezrobocia w Polsce. Z drugiej jednak strony coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

jakoœæ bazy danych. AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 1. Wprowadzenie 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Wojciech Janicki *

jakoœæ bazy danych. AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 1. Wprowadzenie 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Wojciech Janicki * AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Wojciech Janicki * Jakoœæ bazy danych 1. Wprowadzenie Powszechny rozwój informatyki sprawia, e wkracza ona w coraz to nowe dziedziny ycia, systemy informatyczne staj¹ siê

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje budowlane w 2011 roku raport Pressinfo.pl

Planowane inwestycje budowlane w 2011 roku raport Pressinfo.pl Warszawa, 1.06.2011 Planowane inwestycje budowlane w 2011 roku raport Pressinfo.pl Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotowały zestawienie zaplanowanych inwestycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE

ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE ANALIZY PREZENTOWANE W RAPORCIE W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zawarte będą zarówno analizy dla szczebli, jak i poziomów zatrudnienia. Wyniki badania będą obejmowały następujące grupy analiz:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej..

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej.. WSTĘP W opracowaniu tym wykorzystano dane zbierane przez System Informacji Oświatowej SIO dotyczące nauczania języków obcych w szkołach polskich na róŝnych poziomach nauczania. Głównym przedmiotem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 2. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH

REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH Rejestracja na lektoraty jest dwuetapowa i odbywa się w dwóch różnych serwisach internetowych UW, które muszą dokonać migracji danych. Należy poczekać po pierwszym

Bardziej szczegółowo

Co to jest spó³dzielnia socjalna?

Co to jest spó³dzielnia socjalna? Co to jest spó³dzielnia socjalna? Spó³dzielnia socjalna jest specyficzn¹ form¹ przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Wymaga ona du ej samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci jej cz³onków. Obowi¹zuje tu kolektywny sposób

Bardziej szczegółowo

Wyścig o ESK 2016 7 do 30 września WARSZAWA, październik 2010

Wyścig o ESK 2016 7 do 30 września WARSZAWA, październik 2010 Wyścig o ESK 016 Analiza aktywności miast kandydatów w mediach na podstawie publikacji z prasy, radio i telewizji z okresu od 7 do 30 września 010 roku WARSZAWA, październik 010 Spis treści 1. W MEDIACH

Bardziej szczegółowo

Aaaa bsolutny boom na PR-owców Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców sierpień 2006

Aaaa bsolutny boom na PR-owców Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców sierpień 2006 Aaaa bsolutny boom na PR-owców Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców sierpień 2006 Sierpniowy raport PRoto zawiera analizę 91 ogłoszeń o pracę dla PR-owców. W ten sposób pobity został lipcowy rekord

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo lubuskie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo lubuskie. str. 1 Q4 2018 Województwo lubuskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

CEE CONGRESS HR 2015

CEE CONGRESS HR 2015 CEE CONGRESS HR 2015 BAROMETR RYNKU PRACY III Wprowadzenie I Zdaniem Pracownika II Zdaniem Pracodawcy III Wykształcenie a praca 2 BAROMETR RYNKU PRACY III 3 Barometr Rynku Pracy III Raport w liczbach PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Raport płac 2018 Technicy farmaceutyczni

Raport płac 2018 Technicy farmaceutyczni Raport płac 2018 Technicy farmaceutyczni Zarobki w aptekach w całej Polsce AGENCJA REKRUTACYJNA DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ Jesteś farmaceutą i chcesz zmienić pracę? Zgłoś się do nas. Jesteś właścicielem

Bardziej szczegółowo

PRZETARGI BUDOWLANE GŁÓWNIE NA ŚLĄSKU I MAZOWSZU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

PRZETARGI BUDOWLANE GŁÓWNIE NA ŚLĄSKU I MAZOWSZU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej PRZETARGI BUDOWLANE GŁÓWNIE NA ŚLĄSKU I MAZOWSZU raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 10. kwietnia 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo podlaskie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo podlaskie. str. 1 Q4 2018 Województwo podlaskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

04.03.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę luty 2005

04.03.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę luty 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę luty 00 0.0.00 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR na różnych stanowiskach, które ukazały się w okresie od do lutego 00 roku.

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Laboratorium 2

Bazy Danych. Laboratorium 2 Bazy Danych Zadania i problemy techniczno-inżynieryjne oraz informatyczne dla systemów operacyjnych, połączeń i konfiguracji baz danych do pracy w biurze, sieci oraz z internetem. pdf Laboratorium 2 Opracować

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

O RAPORCIE BADANE WSKAŹNIKI. Fluktuacja kadr

O RAPORCIE BADANE WSKAŹNIKI. Fluktuacja kadr oferta sprzedaży O RAPORCIE 176 firm, ponad 160 000 pracowników, 41 wskaźników, 3 współczynniki koniunktury gospodarczej, wersja elektroniczna (PDF, Excel), wersja online na stronie wskaźnikihr.pl. BADANE

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo pomorskie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo pomorskie. str. 1 Q4 2018 Województwo pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszeń w PR wciąż nie brakuje

Ogłoszeń w PR wciąż nie brakuje Ogłoszeń w PR wciąż nie brakuje Lutowy raport PRoto zawiera analizę 139 ogłoszeń o pracę dla PR-owców. To nadal bardzo dużo - ogłoszeń jest zaledwie o niecałe 5% mniej w porównaniu z rekordowym w historii

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. sty czeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Wykres 1. sty czeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Czy w grudniu PR-owcy odpoczną? Listopadowy raport PRoto zawiera analizę 118 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. W tym miesiącu ukazało się o 4 proc. ogłoszeń mniej niż w październiku tego roku ale aż

Bardziej szczegółowo

Koniec roku na rynku pracy

Koniec roku na rynku pracy Koniec roku na rynku pracy IV kwartał na rynku pracy jest w firmach czasem podsumowań i planowania działań na następne dwanaście miesięcy. Jak jednak w tym okresie wyglądała sytuacja kandydatów? Wzrosła

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo lubelskie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo lubelskie. str. 1 Q4 2018 Województwo lubelskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo