KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE"

Transkrypt

1 KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE XXXIV Nadzwyczajny Zjazd ZHP, okreœlany mianem Zjazdu Programowego, ma byæ podsumowaniem ogólnozwi¹zkowej dyskusji na temat aktualnego rozumienia Prawa Harcerskiego, wartoœci, które dla nas s¹ najistotniejsze oraz programu naszej organizacji. Najwa niejszym elementem tej dyskusji by³y konferencje instruktorskie zorganizowane w styczniu i lutym br. w hufcach, a w marcu w chor¹gwiach. Na tej stronie przedstawiamy szczegó³owe informacje pokazuj¹ce, jak szeroka by³a ta dyskusja. Na nastêpnych dwóch zamieœciliœmy zestawienie wyników konferencji chor¹gwianych, które mia³y odpowiedzieæ na kilka kluczowych pytañ. konferencje hufcowe konferencje chor¹gwiane chor¹giew hufców w chor¹gwi hufce, które zorganizowa³y konferencje uczestników konferencji hufce reprezentowane uczestników konferencji Bia³ostocka Dolnoœl¹ska Gdañska Kielecka Krakowska KujawskoPomorska 25 5 Lubelska ódzka Mazowiecka Podkarpacka Sto³eczna Œl¹ska WarmiñskoMazurska Wielkopolska Zachodniopomorska 5 58 Ziemi Lubuskiej RAZEM: CZUWAJ 6/2007

2 KONFERENCJE CHOR GWIANE ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA chor¹giew czy ma obowi¹zywaæ jedna rota Przyrzeczenia? czy wartoœci s¹ dobrze odwierciedlone w PH jeœli nie: czy dokonaæ zmiany w niektórych punktach PH? UWAGI: :: W Chor¹gwi Opolskiej konferencja przedzjazdowa nie odby³a siê. Bia³ostocka Dolnoœl¹ska Gdañska (5%) (81%) (74%) (3%) (5%) :: Jeœli w nawiasie nie zosta³ podany procent g³osów, oznacza to, e w ankietach pokonferencyjnych nie zosta³y podane wyniki g³osowania lub g³osowania w danej sprawie nie by³o. Kielecka Krakowska KujawskoPomorska Lubelska ódzka Mazowiecka (100%) (100%) (0%) (88%) (64%) (5%) (100%) (100%) nie (22%) :: Kreski () oznaczaj¹, e konferencja tej chor¹gwi nie wypowiedzia³a siê w danej sprawie. Podkarpacka Sto³eczna Œl¹ska WarmiñskoMazurska (8%) (56%) (8%) (64%) nie (81%) (58%) nie (%) Wielkopolska Zachodniopomorska nie zmieniaæ (62%) (62%) Ziemi Lubuskiej nie CZUWAJ 6/2007

3 Konferencje chor¹gwiane przed Zjazdem Programowym ZHP mia³y za zadanie w toku dyskusji znaleÿæ odpowiedÿ na kilka pytañ dotycz¹cych kluczowych kwestii zwi¹zanych z istotnymi dla nas wartoœciami, Prawem Harcerskim, Przyrzeczeniem, komentarzem czy ew. wprowadzeniem Kodeksu Instruktorskiego. Poni sza tabela to zestawienie odpowiedzi na najwa niejsze pytania, która ma pomóc w poznaniu, jakie jest stanowisko poszczególnych chor¹gwi, a tym samym oczywiœcie w przybli eniu jakie jest stanowisko instruktorów ZHP. Jak widaæ, w kilku kwestiach wystêpuje doœæ du a zgodnoœæ. Warto jednak w tym miejscu zwróciæ uwagê na jedn¹ interesuj¹c¹ kwestiê: zdecydowana wiêkszoœæ konferencji chor¹gwianych stwierdzi³a jednoznacznie, e wa ne dla nas wartoœci s¹ dobrze odzwierciedlone w obowi¹zuj¹cym Prawie Harcerskim. Niektóre wrêcz wprost stwierdzi³y, e Prawo nie powinno byæ zmieniane. Po czym w³aœciwie wszystkie proponowa³y b¹dÿ du e, b¹dÿ kosmetyczne zmiany: a to powrót do starego brzmienia punktu pierwszego, a to nieznaczn¹ zmianê punktu dziesi¹tego i dalej Jak wiêc w³aœciwie jest: stwierdzamy, e Prawo jest dobre i nie chcemy jego zmieniaæ czy potrzebujemy drobnych modyfikacji niektórych punktów, czyli... jednak chcemy zmian? Odpowiedzieæ na to pytanie i podj¹æ decyzjê bêdzie musia³ Zjazd Programowy na pocz¹tku czerwca. jeœli nie: nowe PH? czy jest potrzebny komentarz do PH? czy jest potrzebny nowy komentarz do PH? czy postawy instruktorskie ma okreœlaæ PH oraz Zobowi¹zanie komentarz do PH dla instruktorów? Kodeks Instruktorski? (86%) nie (%) (100%) nie (8%) nie (24%) (61%) (52%) (71%) nie (31%) nie (40%) (52%) (52%) (57%) (78%) (0%) nie (100%) (0%) (100%) (5%) (78%) nie (100%) (100%) (100%) nie (10%) (0%) (100%) (8%) (8%) nie (8%) (100%) (8%) nie (2%) (3%) nie (43%) (8%) nie (2%) nie (3,5%) (80%) (80%) (5%) nie (5%) nie (1%) (55%) (56%) (56%) CZUWAJ 6/

4 Odpowiadam na to zwykle, e zakaz palenia nie jest podany w adnym prawie skautowym, ale e równie ka dy skaut wie, i m³ody ch³opiec, który pali, jest g³upcem. Wêdrówka do sukcesu, BP O ZMIANIE NIECO INACZEJ Jestem za zmianami. Œledzê dyskusjê przedzjadow¹, z niepokojem obserwujê, jak jest ona prezentowana w mediach i tym bardziej chcia³abym, eby Zjazd coœ m¹drze zdecydowa³. Zosta³ on zwo³any po to, eby daæ nam szansê na wspólne zastanowienie siê, co jest dla nas wa ne. Zacznê od okreœlenia, co jest wa ne dla mnie d¹ enie do wychowania m³odych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, przyk³ad osobisty instruktora jako element harcerskiego systemu wychowawczego oraz odbiór spo³eczny tego, co robimy i Artyku³ dlaczego przedstawia to robimy. przemyœlenia A co mo e siê staæ i wnioski na ZjeŸdzie z dyskusji i prowadzonej jakie to bêdzie mieæ w czasie kuÿnic oraz spotkañ dla nas skutki? instruktorskich we Wspólnocie Dru yn Grunwaldzkich. Wszystko po staremu. Im wiêcej osób otwarcie opowie siê za zmianami, tym bardziej raziæ bêdzie hipokryzja obecnej sytuacji, w której abstynencja niby jest nakazana, ale jest te spo³eczne przyzwolenie na ignorowanie tego nakazu. RozdŸwiêk miêdzy idea³ami a postawami jest dostrzegany nie tylko wewn¹trz organizacji, ale te poza ni¹, wiêc brak zmian wp³ynie negatywnie na wizerunek i wiarygodnoœæ ZHP. Prawo bez zmian, zero tolerancji dla osób pij¹cych i pal¹cych. Brakuje nam danych, jak¹ czêœæ kadry dotknê³oby to zero tolerancji, ale wszyscy przeczuwaj¹, e du ¹, a w niektórych œrodowiskach bardzo du ¹, w tym wielu dru ynowych. Wobec tego konsekwentne eliminowanie z naszych szeregów tych osób oznaczaæ bêdzie zmniejszenie liczby dru yn, choæby z powodu braku instruktorów do ich prowadzenia. Czy jesteœmy gotowi na ie skurczenie organizacji? I kto bêdzie dokonywa³ tej lustracji? Prawo bez zmian, ale instruktorzy maj¹ swój kodeks. Nie wyobra am sobie, e okazjonalnie pij¹cy instruktor mo e w³asnym przyk³adem przekonaæ harcerza do abstynencji. Lub e swoj¹ postaw¹ potwierdza on idea³y zawarte w Prawie. Lub e mo na z³o yæ najpierw Przy 16 CZUWAJ 6/2007

5 rzeczenie, e ca³ym yciem bêdzie siê przestrzegaæ Prawa, a potem Zobowi¹zaniem Instruktorskim to anulowaæ. Takie rozwi¹zanie nie sprzyja te wyrazistoœci naszego wizerunku. Prawo bez zmian, ale zmiana definicji instruktora. S¹ ie organizacje skautowe, które jasno definiuj¹, które funkcje s¹ mundurowe, a które nie, wobec tego wiadomo, e czêœæ kadry podlega Prawu Skautowemu, a reszta deklaruje przestrzeganie statutu. Próbowaliœmy nie dawno temu oddzieliæ kadrê wychowawcz¹ od pozosta³ej. Gdy przypomnê sobie, jak ogromny by³ wtedy opór materii, to nie wierzê, e ktoœ dzisiaj znajdzie sposób na przekonanie mniej wiêcej po³owy instruktorów (wszystkich poza dru ynowymi, komendantami i namiestnikami ró nych szczebli), eby zdjêli mundury. Rewolucja, czyli zmiana Prawa Harcerskiego. Wygl¹da na oderwanie siê od tradycji i harcerskich korzeni, na pójœcie na ³atwiznê, na rezygnacjê z podejmowania niepopularnych tematów, na ratowanie liczebnoœci organizacji kosztem idea³ów. Te wszystkie argumenty ju s³ysza³am. Proponujê jednak spojrzeæ na tê zmianê z innej strony. Mam kilka marzeñ. eby m³odzi ludzie odmawiali oferowanej u ywki nie dlatego, e s¹ harcerzami i im nie wolno, tylko z przekonania, z rozs¹dku, bo u ywki s¹ niezdrowe, nieestetyczne i (dla osób w pewnym wieku) nielegalne. eby harcerze i instruktorzy promowali zdrowy tryb ycia i w³asnym przyk³adem pokazywali wszystkim wokó³, e ycie bez na³ogów jest po prostu lepsze. eby w ZHP cz³owiek by³ postrzegany ca³oœciowo, a nie tylko przez pryzmat abstynencji lub jej braku. eby media przesta³y jeÿdziæ po nas jak po ³ysej kobyle, m.in. naigrawaæ siê z tego, przy którym kieliszku harcerz musi zdj¹æ mundur. Zawsze rozumia³am skauting (a w tym harcerstwo) jako sposób na budowanie lepszego spo³eczeñstwa przez kszta³towanie lepszych jednostek. Lepszych, wiêc wolnych od wad os³abiaj¹cych to spo³eczeñstwo. Podczas dyskusji wokó³ misji ZHP okreœliliœmy na nowo, jakich Polaków chcemy kszta³towaæ. BadenPowell sam napisa³, e nie wprowadzi³ abstynencji do prawa skautowego dlatego, e m.in. wynika ona wprost z pracy nad charakterem. Jestem zdania, e prohibicja jest zbyteczna w spo³eczeñstwie posiadaj¹cym charakter (Wêdrówka do sukcesu). Skaut ma charakter i swój rozum, wiêc m.in. nie zatruwa siê tytoniem i alkoholem. BP zacytowa³ nawet ironicznie stwierdzenie, e nie wypada umieszczaæ w Prawie Skautowym punktu Skaut nie jest g³upi. Skaut te mo e na pocz¹tku swej drogi sk³adaæ œluby abstynenckie, docelowo jednak powinien siê staæ panem ka dego swojego kroku. Wobec tego uwa am, e powinniœmy zast¹piæ zakazy w Prawie Harcerskim wolnoœci¹ od wszelkich na³ogów. Rozwa a³abym jeszcze dodanie ochrony swojego zdrowia. I zamiast skupiaæ siê na abstynencji, podjê³abym wyzwanie prawoœci i odpowiedzialnoœci. Stale nale y podkreœlaæ zwi¹zek miêdzy nasz¹ misj¹, nasz¹ rycerskoœci¹ i karnoœci¹ a przestrzeganiem prawa w ogóle. Harcerze i instruktorzy powinni przestrzegaæ przepisów pañstwowych. Skoro nie mo na w Polsce podawaæ dziecku alkoholu, papierosów, posiadaæ narkotyków, to znaczy, e niepe³noletni harcerze nie stosuj¹ adnych u ywek, a pe³noletni wiedz¹, czym grozi ich u ywanie. Instruktorzy nie mog¹ byæ nietrzeÿwi podczas sprawowania opieki nad powierzon¹ m³odzie ¹ i nie mog¹ paliæ w miejscu pracy, bo wynika to z okreœlonych przepisów. Wiem, e przestrzeganie wszystkich polskich przepisów jest wyzwaniem nie lada, wiêkszym ni abstynencja, ale jak inaczej wychowywaæ porz¹dnych obywateli? To rozwi¹zanie ma jeszcze kilka innych aspektów. Harcerze nie mog¹ szkodziæ swemu zdrowiu nie tylko przez u ywki, ale e przez niezdrowy tryb ycia (np. za krótkie spódnice zim¹, spanie na go³ej ziemi), niew³aœciwe od ywianie (np. fastfood, odchudzanie poza kontrol¹ dietetyka), uzale nienia od telewizji, komputera itp. Zasada s³u by sobie, rozs¹dek i odpowiedzialnoœæ powinny powodowaæ, e doroœli harcerze i instruktorzy m.in. nie pal¹ i nie upijaj¹ siê. Dru ynowi powinni w³asnym przyk³adem promowaæ abstynencjê doros³ych, wtedy s¹ bardziej wiarygodni dla swoich podopiecznych. Kadra ³ami¹ca wszelkie przepisy powinna byæ konsekwentnie piêtnowana. Zmianê tê mo na wykorzystaæ do budowania wizerunku ZHP jako organizacji, która reaguje na problemy spo ³eczne i zamiast stawiaæ pojedyncze zakazy skupia siê na iej pracy nad charakterem, która prowadzi do odpowiedzialnoœci za swoje zdrowie i praworz¹dnoœci, której bardzo nam brakuje. Oczywiœcie ten pomys³ nie jest ³atwy w realizacji, ale stawianie wyzwañ to ponoæ nasza specjalnoœæ. I daje nadziejê na realizacjê kilku marzeñ. HM. ANITA REGUCKAKWAŒNIK CZUWAJ 6/

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1 Pojêcie w³aœciwej komisji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP okreœla zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi¹zane. 2. Je eli w

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWIEC HARCERZ. Ten artyku³ jest rozszerzeniem krótkiego tekstu, który ukaza³ siê w grudniowym wydaniu internetowego Na tropie.

ZAWODOWIEC HARCERZ. Ten artyku³ jest rozszerzeniem krótkiego tekstu, który ukaza³ siê w grudniowym wydaniu internetowego Na tropie. HARCERZ Ten artyku³ jest rozszerzeniem krótkiego tekstu, który ukaza³ siê w grudniowym wydaniu internetowego Na tropie. ZAWODOWIEC Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego jest jedn¹ z organizacji pozarz¹dowych, które

Bardziej szczegółowo

doskona³y_obywatel.pl

doskona³y_obywatel.pl TEMAT Z OK ADKI CZY HARCERSTWO JEST DZIŒ JESZCZE POTRZEBNE? CZY RUCH, KTÓRY WKRÓTCE BÊDZIE OBCHODZIÆ STULECIE SWOJEGO ISTNIENIA, ZACHOWA IDEOW ŒWIE OŒÆ? CZY LUDZIE WYCHOWANI W HARCERSTWIE ODNAJD SIÊ W

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

CO DALEJ? STRATEGIA, CELE DLA ZHP CZYLI NAJWA NIEJSZE NA LATA 2009 2013 MINISONDA

CO DALEJ? STRATEGIA, CELE DLA ZHP CZYLI NAJWA NIEJSZE NA LATA 2009 2013 MINISONDA STRATEGIA, CZYLI CO DALEJ? Co dalej? to pytanie wybrzmiewa coraz wyraÿniej. I trudno siê dziwiæ, wszak czas do Zjazdu, wyznaczaj¹cego koniec kadencji, liczymy ju nie w miesi¹cach, ale w tygodniach. Niestety,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Warszawa, 1 grudnia 2011 hm. Rafał Bednarczyk hm. Dawid Pawłowski Wstęp Arkusz Analizy Hufca został w roku 2011 przeprowadzony po raz pierwszy w postaci ankiety

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień TROPICIELKI

Karta próby na stopień TROPICIELKI Imię i nazwisko: Środowisko: Otwarto rozkazem: Stopień: Pion/zastęp: Zamknięto rozkazem: Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Jaki Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego?

Jaki Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego? Jaki Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego? Przedzjazdowy Biuletyn Instruktorski Warszawa, 8 kwietnia 2001 numer 1 PRZED XXXII ZJAZDEM ZHP OD KOMENDANTKI KONFERENCJI RUCH CA YM YCIEM KIM JESTEŒMY? Konferencj¹ "Jaki

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

============================================================================

============================================================================ Czy m± wci±gn±³ mnie w alkoholizm!? Autor: barbara - 2008/08/05 01:01 D³ugo do mnie nie dociera³o, e mogê byæ alkoholiczk±. Autor: waldek - 2008/08/05 06:55 Basiu nie martw siê tym.nie znam alkoholika,który

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL?

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? 1. Bo jest Stronnictwem politycznym, którego g³ówne idee programowe siêgaj¹ bogatej, nieprzerwanej tradycji ruchu ludowego. Ma za sob¹ najd³u sz¹ spoœród wszystkich polskich

Bardziej szczegółowo

Górskie Ochocze Tuptanie

Górskie Ochocze Tuptanie Górskie Ochocze Tuptanie Jak zdobywaæ z dru yn¹ Górsk¹ Odznakê Turystyczn¹ Górskie Ochocze Tuptanie opracowa³: phm. Micha³ goorek Górecki 1 Górskie Ochocze Tuptanie Gdy przypominam sobie moment, kiedy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

METODA HARCERSKA? TO NAPRAWDÊ DZIA A!

METODA HARCERSKA? TO NAPRAWDÊ DZIA A! METODA HARCERSKA? TO NAPRAWDÊ DZIA A! Czasem jakaœ najbardziej oczywista sprawa ulega zapomnieniu, kiedy siê o niej publicznie nie mówi. Po wizytacjach, spotkaniach i rozmowach z dru ynowymi mam wra enie,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7.04.2011 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

============================================================================

============================================================================ Czy po fiskalizacji nale y rejestrowaæ sprzeda Autor: Sylwek - 2015/01/27 21:24 Czy zaraz po fiskalizacji nale y obowi±zkowo rejestrowaæ sprzeda na kasie? Za³o enia: 1. podatnik traci zwolnienie z obowi±zku

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa. Osiem Kroków: Jak postêpowaæ z dzieæmi z zespo³em alkoholowym FAS. PROGRAM FAStryga

Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa. Osiem Kroków: Jak postêpowaæ z dzieæmi z zespo³em alkoholowym FAS. PROGRAM FAStryga Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Oddzia³ Œl¹ski 0504 73 18 23 Osiem Kroków: Jak postêpowaæ z dzieæmi z zespo³em alkoholowym FAS PROGRAM FAStryga Pomoc dla dzieci dotkniêtych syndromem FAS i ich

Bardziej szczegółowo

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Ekonomia w twoim yciu 207 1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Gospodarstwa domowe z jednej strony s¹ g³ównym podmiotem dostarczaj¹cym zasobów pracy, a z drugiej najwa niejszym motorem konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 3 S³awomir Je ewski*, Micha³ Jaros* Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ 1. Wprowadzenie Obecnie w erze komputerów, które pozwalaj¹ na wizualizacje scen nie tylko

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA SYSTEMU PRACY Z KADRĄ W ZHP 2017 WSTĘP. Definicja ewaluacji: hm. Joanna Skupińska członkini Głównej Kwatery ds. pracy z kadrą - 3 -

EWALUACJA SYSTEMU PRACY Z KADRĄ W ZHP 2017 WSTĘP. Definicja ewaluacji: hm. Joanna Skupińska członkini Głównej Kwatery ds. pracy z kadrą - 3 - Ewaluacja Systemu Pracy z Kadrą w ZHP 2015-2017 Zawartość V. - 2 - EWALUACJA SYSTEMU PRACY Z KADRĄ W ZHP 2017 WSTĘP Definicja ewaluacji: hm. Joanna Skupińska członkini Głównej Kwatery ds. pracy z kadrą

Bardziej szczegółowo

Substancje szkodliwe zagrażające zdrowiu młodego człowieka a profilaktyka szkolna

Substancje szkodliwe zagrażające zdrowiu młodego człowieka a profilaktyka szkolna -1- Substancje szkodliwe zagrażające zdrowiu młodego człowieka a profilaktyka szkolna Różnorodne środki dydaktyczne mają olbrzymie znaczenie w nauczaniu. Odpowiednio i efektownie, a także efektywnie zastosowane,

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA LATA p r o j e k t -

PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA LATA p r o j e k t - PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 - p r o j e k t - Wizja Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP jest organizacją koncentrującą się na stymulowaniu rozwoju, edukacji i wychowaniu dzieci,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY ZAJĘĆ KURSOWYCH

KONSPEKTY ZAJĘĆ KURSOWYCH KONSPEKTY ZAJĘĆ KURSOWYCH ZAKRES: praca z przybocznym, rola drużynowego jako przykładu osobistego, pozyskiwanie przybocznego, przejmowanie drużyny CZAS TRWANIA: 2-2,5h MIEJSCE: Hufiec ZHP Ruda Śląska PROWADZĄCA:

Bardziej szczegółowo

PISZEMY WNIOSKI GRANTOWE

PISZEMY WNIOSKI GRANTOWE Dodatek do numeru 7 8/2003 miesiêcznika instruktorów ZHP PISZEMY WNIOSKI GRANTOWE opracowa³: phm. Piotr Kowalski Wszystkie przyk³ady pochodz¹ z wniosków, które zosta³y zaakceptowane do realizacji. Wykorzystano

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 805 BADANIE POJEDYNCZYCH SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ORAZ OKREŒLONYCH ELEMENTÓW, KONT LUB POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje

Bardziej szczegółowo

HM. ANNA PORAJ KOMENDANTKA II OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU DRU YNOWYCH

HM. ANNA PORAJ KOMENDANTKA II OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU DRU YNOWYCH OD KOMENDANTKI NA PO EGNANIE HM. ANNA PORAJ KOMENDANTKA II OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU DRU YNOWYCH Ale ten czas leci Dopiero co rozstawialiœmy pierwsze namioty na Pasterniku, a ju je trzeba zwijaæ. Dopiero co

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 98 Poznañ, dnia 13 czerwca 2003 r. TREŒÆ Poz.: ZARZ DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 1833 Nr 91/03 z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie zarz¹dzenia wyborów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO

PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO Na rok 2010 PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO-LITERACKIEGO Na rok 2010 Prowadzący: Anna Madej-Henclik Anna Kroplewska Karolina Święcichowska Hanna Bulas-Januszewska

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHOR GIEW WIELKOPOLSKA IM. POWSTAÑCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19 BEZPIECZNA DROGA PORADNIK DLA DRU YNOWYCH BEZPIECZNA DROGA 1

ZWI ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHOR GIEW WIELKOPOLSKA IM. POWSTAÑCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19 BEZPIECZNA DROGA PORADNIK DLA DRU YNOWYCH BEZPIECZNA DROGA 1 ZWI ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHOR GIEW WIELKOPOLSKA IM. POWSTAÑCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19 BEZPIECZNA DROGA PORADNIK DLA DRU YNOWYCH BEZPIECZNA DROGA 1 Wszyscy jesteœmy uczestnikami ruchu drogowego, a prawo

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum historia Opracowano w Gdañskiej Fundacji Rozwoju im. A. Mysiora Do programu zg³osi³y siê 53 szko³y. Wys³ano testy dla 521 uczniów. Raport obejmuje czêœæ z nich, gdy nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

I. OPIS HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ

I. OPIS HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ I. OPIS HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego. ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych,

Bardziej szczegółowo

Owoce naszej pracy w liczbach

Owoce naszej pracy w liczbach Owoce naszej acy w liczbach Wynik Spisów Harcerskich 2004-2006 Liczebność ZHP od 1998 r. 387 161 Liczebność ZHP Wielomianowy wykres trendu spadku Linowy wykres trendu spadku 318 343 269 257 240 241 193

Bardziej szczegółowo

Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic

Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic www.fundacja.dandy-walker.org.pl Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera 64-100 Leszno ul. Bu³garska 5/10 tel./fax +48 65 520 02 33 mob. +48 662 015 362 fundacja@dandy-walker.org.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY UCZNIA NR 1.

KARTA PRACY UCZNIA NR 1. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE KARTA PRACY UCZNIA NR 1. Rozwi¹ krzy ówkê. 1. Budynek, w którym ucz¹ siê dzieci. 2. Pomieszczenie, w którym mo na zjeœæ obiad podczas du ej przerwy. 3. Miejsce przeznaczone

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Jak oceniasz obowi¹zuj¹cy mundur?

Jak oceniasz obowi¹zuj¹cy mundur? Dla jednych przedmiot najwiêkszej czci. Dla innych kawa³ek materia³u, który mo na nazwaæ szmat¹ (patrz: strona obok). Jedni nosz¹ go z dum¹. Inni skrzêtnie chowaj¹ go pod sweter albo polar. NASZ MUNDUR

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

- Projekt - z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

- Projekt - z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich - Projekt - z dnia... 2016r. w sprawie systemu stopni instruktorskich stopni instruktorskich za tworzenie jak najlepszych warunków dla wszystkich, którzy c sumiennymi opiekunami, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania

Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Przeszczepienie nerek Najczêœciej zadawane pytania Witamy w naszej Stacji Dializ Dlaczego potrzebujê przeszczepienia nerki? Kiedy nerki przestaj¹ funkcjonowaæ istniej¹ trzy dostêpne metody leczenia: Hemodializa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia:

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia: Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Stołeczna ZHP

Chorągiew Stołeczna ZHP Kalendarz przedsięwzięć kształceniowych Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA czerwiec grudzień CZERWIEC 7 VI (sobota, 11:00-17:00) HZKK: Jak Szefowie i członkowie hufcowych ZKK hm. Sławek Postek

Bardziej szczegółowo

Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ

Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ Biuro Naczelnictwa ZHR 1 Regulamin symboli, odznak i oznaczeñ (Uchwa³a Naczelnictwa ZHR nr 43/1 z dnia 27 sierpnia 1994 r. zmieniony uchwa³¹ nr 90/1 z dnia 20 lutego 1999 r., zmieniony Uchwa³¹ Naczelnictwa

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Warszawa, 10.01.2012 Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotowały zestawienie

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻECZKA ZUCHA GOSPODARNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak

KSIĄŻECZKA ZUCHA GOSPODARNEGO. 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie. Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak KSIĄŻECZKA ZUCHA GOSPODARNEGO 21 Gromada Zuchowa Misie Patysie Opracowała: pwd. Aleksandra Nowak JA W przyszłości chciałabym być, opowiedziałam o tym na zbiórce. Nazywam się W wolnym czasie lubię Urodziny

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

ZHP CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ

ZHP CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ PROGRAM ROZWOJU ZHP CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA LATA 2013-2018 Opracowany program rozwoju ZHP Chorągwi Białostockiej na lata 2013-2017 jest czytelnym dostrzeżeniem istniejących słabych stron ale jest to

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2017 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ NA ROK 2017

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2017 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ NA ROK 2017 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ NA ROK 2017 1 DOBRY PROGRAM Nazwa operacyjnego Marzec 2017 Referaty Metodyczne Organizacja najlepiej umundurowane gromady, Wprowadzenie odznak na najlepiej Czerwiec

Bardziej szczegółowo

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA PRZYSZŁOŚCI PRZEKAŻ 1% PODATKU

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA PRZYSZŁOŚCI PRZEKAŻ 1% PODATKU PRZEKAŻ 1% PODATKU JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA PRZYSZŁOŚCI NUMERY KRS CHORĄGWII ZHP Chorągiew Białostocka ZHP KRS 0000271846 Chorągiew Dolnośląska ZHP KRS 0000264246 Chorągiew Gdańska ZHP KRS 0000273799

Bardziej szczegółowo

Copyright by Puls, Warszawa 2016, Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Copyright by Puls, Warszawa 2016, Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza Copyright by Puls, Warszawa 2016, Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza Wprowadzenie Od wieków wiadomo, e alkohol etylowy nale y do grupy substancji chemicznych, których systematyczne

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Dorośli w ZHP. hm. Anna Peterko

Dorośli w ZHP. hm. Anna Peterko Dorośli w ZHP hm. Anna Peterko Dzisiejszy stan rzeczy Wychowankowie -podział ze względu na wiek i sposób pracy Kadra -podział ze względu na role, które pełni w organizacji Zuchy 6-10 Harcerze 10-13 Harcerze

Bardziej szczegółowo

ZLOT STULECIA NACZELNIK ZWI ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. Krakowskie B³onia, 17 sierpnia 2010 r. Rozkaz Specjalny L. 5/2010

ZLOT STULECIA NACZELNIK ZWI ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. Krakowskie B³onia, 17 sierpnia 2010 r. Rozkaz Specjalny L. 5/2010 NACZELNIK ZWI ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Rozkaz Specjalny L. 5/2010 Krakowskie B³onia, 17 sierpnia 2010 r. Zuchy, Harcerki i Harcerze, Instruktorki i Instruktorzy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego Druhny i Druhowie!

Bardziej szczegółowo

Co to jest spó³dzielnia socjalna?

Co to jest spó³dzielnia socjalna? Co to jest spó³dzielnia socjalna? Spó³dzielnia socjalna jest specyficzn¹ form¹ przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Wymaga ona du ej samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci jej cz³onków. Obowi¹zuje tu kolektywny sposób

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW LASOCIK KILKA UWAG O ROLI ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH W PAÑSTWIE DEMOKRATYCZNYM

ZBIGNIEW LASOCIK KILKA UWAG O ROLI ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH W PAÑSTWIE DEMOKRATYCZNYM ZBIGNIEW LASOCIK KILKA UWAG O ROLI ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH W PAÑSTWIE DEMOKRATYCZNYM Warszawa 1994 Publikacja przygotowana w Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO Wydawca: Fundusz Współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Niebezpieczne przedmioty i substancje

Temat dnia: Niebezpieczne przedmioty i substancje SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Dzieñ aktywnoœci Kultura bezpieczeñstwa Ośrodek tematyczny: Bezpieczne pos³ugiwanie siê ró nymi przedmiotami i urz¹dzeniami Temat dnia: Niebezpieczne przedmioty i substancje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 800 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH SPORZ DZONYCH ZGODNIE Z RAMOWYMI ZA O ENIAMI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Powiat My lenicki drugi w Polsce! 20.01.2016.

Powiat My lenicki drugi w Polsce! 20.01.2016. My lenice My lenicki drugi w Polsce! 20.01.2016. {jgxtimg src:=[dokumenty/artykuly/2016/20160120_2/zpplaureat.jpg] width:=[100]}ju po raz czwarty My lenicki Laureatem presti owego Rankingu Zwi±zku ów Polskich.

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP nr 03/2010 5 lutego 2010 r. Spis treści 1. List Pochwalny Naczelnika ZHP 2. Informacja o wysokości środków 1% PIT 2008 zebranych w roku 2009 3. Zbiórka kadry Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXVIII (54) (55) Nr Nr3 5 1 8 styczeń marzec maj sierpień 20062007 TREŚĆ 1. Uchwała XXXIV Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 3 czerwca 2007 r. w sprawie dyskusji o zmianie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. rok szk. 2013/2014

Szkolny Program Profilaktyki. rok szk. 2013/2014 Szkolny Program Profilaktyki rok szk. 2013/2014 Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami, reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Celem szkoły jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka

Bardziej szczegółowo

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê jawn¹ Lucyna Ksi¹ ek-sperka (lucyna@kamsoft.com.pl) Za nami rok 2001, a przed nami kolejnych dwanaœcie miesiêcy, które mieliœmy rozpocz¹æ od wejœcia w ycie Prawa

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

ZHP ZHR SHK ZAWISZA 1.Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

ZHP ZHR SHK ZAWISZA 1.Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. Ostatnio zainteresowało mnie to, ile jest organizacji harcerskich w Polsce. Słyszałam o dwóch najbardziej popularnych ZHP i ZHR, działających na terenie całego kraju. Istnieje jeszcze m.in. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Prasa Radio Telewizja. Zaproszenia Zaproszenia SMS. Lekarz POZ. Lekarz specjalista. Położna Pielęgniarka. Inne źródła. Z S el e. li s i elę. źr ó.

Prasa Radio Telewizja. Zaproszenia Zaproszenia SMS. Lekarz POZ. Lekarz specjalista. Położna Pielęgniarka. Inne źródła. Z S el e. li s i elę. źr ó. Wojewódzki środek Koordynujący w Dolnośląskim Centrum nkologii mgr Jolanta Kotowska Agnieszka Bardzyńska mgr Bartłomiej Symonowicz 1. 2. TAPY PDSTAWWY DIAGNSTYCNY PGŁĘBINY ILŚĆ ILŚĆ JDNSTK JDNSTK SKRYNINGWYCH

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas V

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym perspektywicznych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy.

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy. ProfiAuto to polska sieæ motoryzacyjna oparta na specjalnie wyselekcjonowanych hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych, w których kierowca mo e kupiæ dobre czêœci do swojego samochodu oraz warsztatach,

Bardziej szczegółowo

siê na produkcji ksi¹ ek. Czy rosn¹ca sprzeda e-booków Pana nie martwi?

siê na produkcji ksi¹ ek. Czy rosn¹ca sprzeda e-booków Pana nie martwi? t DRUKARNIA PERFEKT Na ksi kach da si zarobi Warszawsk¹ drukarniê Perfekt Janusza Banasiewicza od lat stawiamy jako przyk³ad w³aœciwie prowadzonego biznesu poligraficznego. Firma wyspecjalizowa³a siê w

Bardziej szczegółowo

10. Figury p³askie. Uczeñ: 13) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne

10. Figury p³askie. Uczeñ: 13) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne 20. PROJEKTOWANIE PUZZLI. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Realizowana treœæ podstawy programowej 0. Figury p³askie. Uczeñ: 3) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne Informatyka

Bardziej szczegółowo