Monika Dawid-Sawicka Zaanga owanie pracowników czy jest siê czym martwiæ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monika Dawid-Sawicka Zaanga owanie pracowników czy jest siê czym martwiæ?"

Transkrypt

1 KOMUNIKATY Monika Dawid-Sawicka Zaanga owanie pracowników czy jest siê czym martwiæ? Komunikaty Celem artyku³u jest zaprezentowanie najœwie szych wyników badañ, które przeprowadzone zosta³o przez undacjê Obserwatorium Zarz¹dzania w ramach projektu Postawy Pracownicze. Badanie dotyczy³o oceny stanu 32 czynników maj¹cych budowaæ zaanga owanie w wykonywan¹ pracê. W przedstawionym tekœcie zaprezentowane zosta³y wyniki badañ z podzia³em na bran e i dzia³y. Zaprezentujemy równie, jak na ocenê czynników buduj¹cych zaanga owanie wp³ywa forma wspó³pracy oraz zajmowane stanowisko. O projekcie badawczym Postawy Pracownicze W styczniu i lutym 2008 roku, w ramach II edycji projektu badawczego Postawy Pracownicze, zosta³o przeprowadzone badanie, w którym zebrano oceny pracuj¹cych Polaków dotycz¹ce stanu czynników maj¹cych budowaæ ich zaanga owanie w wykonywan¹ pracê. Badanie obejmowa³o szeroki zakres zagadnieñ, wybranych w celu jak najrzetelniejszego przedstawienia postaw pracowniczych w odniesieniu do ró nych aspektów pracy zawodowej, a w szczególnoœci do tych aspektów funkcjonowania organizacji, które s¹ wa ne dla budowania zaanga owania pracowniczego. Badanie opracowane zosta³o na podstawie doœwiadczeñ z I edycji projektu Postawy Pracownicze zrealizowanego w styczniu 2007 roku oraz przy u yciu narzêdzia K-edge Human Engagement Index opracowanego wspólnie z IDEA! Management Consulting [ Jak zosta³o przeprowadzone badanie? Ankieta zosta³a przeprowadzona w dniach od 7 stycznia do 14 lutego 2008 r. Badanie mia³o charakter sonda u ogólnopolskiego i zrealizowane zosta³o za poœrednictwem internetu, na osobach doros³ych, pracuj¹cych w ró nych przedsiêbiorstwach na terenie ca³ego

2 102 Komunikaty kraju. Na ankietê odpowiedzia³o 2255 osób. Z analizowanej populacji odrzucono wyniki osób, które wype³ni³y ankietê w sposób niekompletny, oraz osób, których odpowiedzi nie mog³y byæ uznane za wiarygodne. Kto wzi¹³ udzia³ w badaniu? Wiêkszoœæ respondentów to pracownicy etatowi. Tylko niespe³na 14% osób wskaza³o inn¹ formê zatrudnienia. Warto zwróciæ uwagê, e a 17,5% respondentów, którzy podzielili siê z nami opini¹, to pracownicy rozpoczynaj¹cy karierê, maj¹cy za sob¹ kilkumiesiêczny sta w firmie (do 6 miesiêcy). Stosunkowo ma³o licznie reprezentowane by³y osoby ze sta em 4 oraz 5 lat 10,8%. Osób ze sta em powy ej 5 lat by³o oko³o 30%. Na ankietê odpowiedzia³y osoby zajmuj¹ce ró ne stanowiska, pocz¹wszy od najliczniej reprezentowanej grupy pracowników ni szego szczebla po kadrê zarz¹dzaj¹c¹. W badaniu wziêli udzia³ pracownicy firm o ró nej wielkoœci: od mikro do du ych przedsiêbiorstw, przy czym najliczniejsz¹ grupê stanowili pracownicy du ych firm, zatrudniaj¹cych ponad 250 osób (34,5 %). Badanie pokazuje równie opinie pracowników ró nych dzia³ów. Najliczniej w badaniu wziêli udzia³ pracownicy nastêpuj¹cych dzia³ów: obs³uga klienta, sprzeda oraz administracja i produkcja. Wiek respondentów mieœci³ siê w granicach lat, a œrednia wieku wynios³a 31,5 lat. Wœród ankietowanych przewa a³y osoby m³ode. 57,1% respondentów stanowi³y kobiety, a 42,9% mê czyÿni. Co badaliœmy? Ankietowanym zosta³o zadane pytanie: Jak ocenia Pan/Pani swoj¹ firmê w ni ej wymienionych aspektach? Ankietowani pracownicy oceniali firmê w obszarze 32 czynników buduj¹cych ich zaanga owanie i faktycznie wystêpuj¹cych w ich firmach. Ka dy z tych czynników oceniany by³ w skali szeœciopunktowej, przy czym 6 oznacza³o odpowiedÿ bardzo dobrze, natomiast 1 bardzo Ÿle. Skala nie mia³a œrodkowego, neutralnego punktu, natomiast ankietowani zawsze mogli wybraæ opcjê: Nie mam zdania. Prezentowane wyniki oparte s¹ na kilku rodzajach wskaÿników: 1 1. oceny klarownoœci celów firmy, na któr¹ sk³adaj¹ siê cztery czynniki, m.in. ocena jakoœci przep³ywu informacji w firmie oraz ocena jasnoœci kierunku, w jakim pod¹ a organizacja. Z naszych ustaleñ wynika, e ocena klarownoœci celów firmy mo e byæ predyktorem poziomu zaufania wewn¹trz organizacji; 1 Podzia³ wskaÿników przytoczony za dr Mari¹ Zakrzewsk¹ autork¹ raportu Postawy pracownicze.

3 Komunikaty oceny mo liwoœci partycypacji, na któr¹ sk³ada siê 9 czynników, m.in. ocena stopnia, w jakim pracownicy s¹ zachêcani do proponowania nowych rozwi¹zañ, ocena mo liwoœci wykonywania ambitnych zadañ oraz mo liwoœci rozwoju, a tak e ocena mo liwoœci wyra ania w³asnego zdania i udzia³u w podejmowaniu wa nych dla organizacji decyzji. Z naszych badañ wynika, e ocena mo liwoœci partycypacji mo e byæ predyktorem zaanga owania pracowniczego, wyra aj¹cego siê w takich stwierdzeniach, jak Moi koledzy z pracy wspó³pracuj¹ ze sob¹, aby osi¹gn¹æ cele firmy ; 3. oceny jakoœci relacji spo³ecznych w firmie, na któr¹ sk³ada siê 8 czynników, m.in. ocena klimatu kontaktów z prze³o onym, doznawanego uznania, otrzymywania bie ¹cej informacji zwrotnej, a tak e ocena stosunków miêdzyludzkich w zespole oraz mo liwoœci wspó³pracy z kompetentnymi ludÿmi. Z naszych badañ wynika, e ocena jakoœci relacji spo³ecznych w firmie mo e byæ predyktorem satysfakcji z pracy, wyra aj¹cej siê w takich stwierdzeniach, jak Praca, jak¹ wykonujê, daje mi satysfakcjê. Œrednia ocena funkcjonowania organizacji w przekroju wszystkich 32 uwzglêdnionych czynników budowania zaanga owanie nie jest z³a to nota, 3,85 a wiêc ocena bliska wypowiedzi raczej dobrze. Jednak w ocenie szczegó³owej konkretnych czynników sytuacja nie wygl¹da ju tak dobrze. Wœród 32 czynników buduj¹cych zaanga owanie aden nie uzyska³ œredniej oceny, choæby zbli onej do poziomu 5 (dobrze). Tylko 9 z 32 czynników (28%) zosta³o ocenionych na ocenê raczej dobrze (4 punkty lub wy ej). Dodatkowo a osiem czynników zosta³o przez respondentów ocenione na poziomie krytycznym lub poni ej. Œrednie wyniki s¹ wiêc raczej ma³o zadowalaj¹ce i pokazuj¹, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Jakie wiêc aspekty wp³ywaj¹ce na nasze zaanga owanie oceniamy wysoko we w³asnych organizacjach, a jakie na poziomie niskim lub wrêcz krytycznym? Najlepiej oceniono czynnik ³atwego dostêpu do prze³o onego, na poziomie 4,49. Równie na wysokim poziomie zosta³y ocenione nastêpuj¹ce czynniki: dobre stosunki miêdzyludzkie w zespole (4,34%) oraz mo liwoœæ swobodnego dzia³ania w ramach wyznaczonej roli (4,28%). Warta uwagi jest szczególnie ocena dotycz¹ca pewnoœci zatrudnienia by³ to czwarty najwy ej oceniony czynnik. Pewnoœæ zatrudnienia wczeœniej nie by³a oceniana wysoko, aktualna ocena jest znakiem czasu i odpowiedzi¹ na zmieniaj¹cy siê rynek (z rynku pracodawcy na rynek pracownika). Analiza czynników ocenionych najni ej pokazuje, e nie jesteœmy zadowoleni z systemu wynagradzania ani jego wysokoœci. Nie mamy w ramach organizacji warunków do budowania w³asnych sukcesów ani awansowania. Nie mamy równie wp³ywu lub nie jesteœmy dopuszczani do podejmowania wa- nych decyzji ten w³aœnie czynnik zosta³ oceniony najni ej na poziomie 3,1%.

4 104 Komunikaty Wykres 1. Ocena firmy w aspekcie poszczególnych 32 czynników 3,00 3,50 4,00 atwy dostêp do prze³o onego 4,49 Dobre stosunki miêdzyludzkie w zespole 4,34 Mo liwoœæ swobodnego dzia³ania prac. w ramach roli 4,28 Pewnoœæ zatrudnienia 4,15 Mo liwoœæ wykonywania trudnych i ambitnych zadañ 4,13 Presti organizacji 4,11 Dobry klimat kontaktów z prze³o onym 4,10 izyczne warunki pracy (otoczenie, sprzêt) 4,06 Mo liwoœæ pracy z kompetentnymi ludÿmi 4,03 Istnienie jasnego podzia³u ról i obowi¹zków 3,99 Dzia³anie na rzecz dobra spo³eczeñstwa 3,98 Mo liwoœæ godzenia ycia zawodowego z osobistym 3,97 Mo liwoœæ dzia³ania pracownika zgodnie z sumieniem 3,93 Mo liwoœæ rozwoju wiedzy i umiejêtnoœci 3,83 Zgodnoœæ dzia³ania firmy z jej zasadami etycznymi 3,80 Otrzymywanie bie ¹cej info zwrotnej od prze³o onego 3,80 Sposób rozwi¹zywania konfliktów 3,75 Jasnoœæ kierunku, w jakim pod¹ a organizacja 3,73 Sposób komunikowania i wprowadzania zmian 3,64 Zachêcanie prac. do proponowania nowych rozwi¹zañ 3,63 Uznanie ze strony prze³o onych 3,62 Mo liwoœæ otwartego wyra ania w³asnego zdania 3,57 Wykorzystywanie rzeczywistego talentu pracownika 3,51 Istnienie sprawiedliwego systemu okresowej oceny 3,51 Istnienie poczucia wp³ywu prac. na sukcesy organizacji 3,50 Docenianie profesjonalizmu pracowników 3,47 Istnienie warunków dla budowania ind. sukcesów 3,35 Istnienie sprawiedliwego systemu wynagradzania 3,33 Istnienie w³aœciwego przep³ywu informacji 3,33 Wysokoœæ wynagrodzenia 3,33 Mo liwoœci awansowania 3,32 Udzia³ pracowników w podejmowaniu wa nych decyzji 3,14 ród³o: Zakrzewska, 2008

5 Komunikaty 105 Wykres 2. Ocena firmy w aspekcie poszczególnych 32 czynników a bran a 3,00 3,50 4,00 Bran a Doradztwo PR Reklama Szkolenia inne 4,25 Odzie i Tekstylia Skóry Obuwie 4,13 Rolnictwo Rybo³ówstwo Ochrona Œrodowiska 4,12 Surowce Mineralne Produkty Pochodne Szk³o 4,10 Komputery Oprogramowanie Serwis Us³ugi 4,08 Us³ugi Budowlane Architekci Wykonawcy 4,02 Komunikacja (Media - Radio TV Internet) 4,02 Telekomunikacja (Operatorzy 4,00 Inne 3,97 Biura Wyposa enie Sprzêt Meble Produkty 3,96 Publiczne us³ugi dla ludnoœci: edukacja, ochron 3,90 Budowlane Materia³y Sprzêt 3,89 Transport Lotniczy Wodny Kolejowy 3,89 armaceutyczne Produkty Instrumenty 3,85 Tytoñ 3,85 Niepubliczne us³ugi dla ludnoœci: edukacja, 3,84 Przetwórstwo ywnoœci Nabia³ Artyku³y 3,84 Instytucje Kredytowe Banki Inne Us³ugi 3,82 Gaz, Elektryka, Wodoci¹gi 3,82 Chemikalia W³ókna Syntetyki arby Lakie 3,79 Agencje Turystyczne Hotele Restauracje 3,75 Handel Hurtowy Handel Detaliczny 3,72 Automatyka Roboty Elektronika Elektryka 3,67 Energia Wêgiel, Energia J¹drowa Paliwa - 3,66 Druk Publikacja Prasa 3,64 Narzêdzia Sprzêt Wyroby Metalowe 3,63 Administracja samorz¹dowa i rz¹dowa 3,53 Motoryzacja Czêœci Akcesoria Pozosta³y 3,47 ród³o: Maria Zakrzewska, 2008 Jak w³asne firmy oceniaj¹ pracownicy poszczególnych bran? Kolejnym poziomem analizy wyników jest przyjrzenie siê ocenom przez pryzmat przynale noœci do ró nych grup bran owych. Ocenê raczej dobrze przyzna³o swoim firmom

6 106 Komunikaty Wykres 3. Ocena firmy w aspekcie wystêpowania czynników buduj¹cych zaanga owanie a dzia³, w ramach którego pracuje respondent 3,00 4,00 Dzia³ Badania i Rozwój 4,22 inanse 4,05 Zakupy 4,02 Marketing 4,00 Inny 4,00 Sprzeda 3,99 HR 3,98 IT 3,88 Administracja 3,79 Obs³uga klienta 3,76 Logistyka/Turystyka 3,71 Produkcja 3,46 ród³o: Zakrzewska, 2008 osiem grup bran owych. Najlepsz¹ ocenê dali pracownicy z grupy Doradztwa, PR, Reklama, Szkolenia. Zdecydowanie najni ej (poni ej poziomu krytycznego) ocenili w³asne organizacje pracownicy z bran y Motoryzacja. Jak w³asne firmy oceniaj¹ pracownicy poszczególnych dzia³ów? Kolejnym poziomem analizy wyników jest przyjrzenie siê ocenom przez pryzmat dzia³u, w jakim respondenci pracuj¹. Jeœli weÿmie siê pod uwagê wszystkie 32 analizowane czynniki, rezultaty wskazuj¹, e najlepiej oceniaj¹ w³asne firmy pracownicy dzia³ów: Badanie i Rozwój (4,21), inanse (4,05), Zakupy (4,02) i Marketing (4,03). Osoby pracuj¹ce w wy ej przedstawionych dzia³ach maj¹, w porównaniu do pracowników dzia³ów, takich jak Obs³uga Klienta, Transport czy Produkcja, zdecydowanie wiêkszy wp³yw na kszta³t poszczególnych rozwi¹zañ w ramach organizacji. Czynniki, takie jak: mo liwoœæ wyra- ania w³asnego zdania, wykonywania zadañ trudnych i ambitnych, udzia³ pracowników w podejmowaniu wa nych decyzji czy zachêcanie pracowników do proponowania w³asnych rozwi¹zañ, s¹ zdecydowanie bli sze i zgodne z charakterem i oczekiwaniami wobec tych grup pracowników ni pracowników dzia³u produkcji. Dlatego oceny te nie powinny byæ zaskoczeniem.

7 Komunikaty 107 Czy rodzaj umowy ma znaczenie? W przeprowadzonych badaniach postawiliœmy sobie równie za cel porównanie ocen pracowników etatowych i wspó³pracowników (pracowników maj¹cych umowy inne ni umowy o pracê). Okaza³o siê, e w zakresie wszystkich czynników to w³aœnie wspó³pracownicy zdecydowanie lepiej oceniaj¹ organizacje, dla których pracuj¹. Najmniejsza rozpiêtoœæ ocen dotyczy³a jakoœci relacji spo³ecznych w firmie, a najwiêksza mo liwoœci partycypacji. I w³aœnie g³ównie grup¹ czynników zwi¹zanych z partycypacj¹ mo na t³umaczyæ tak du ¹ rozpiêtoœæ ocen pomiêdzy analizowanymi grupami pracowników. Czy te wyniki s¹ du ym zaskoczeniem? Raczej nie. Wspó³pracownicy wykonuj¹ dla danej firmy okreœlone prace, a ich zwi¹zek z t¹ organizacj¹ jest w porównaniu do pracowników etatowych bardziej swobodny. Wiêksza jest te swoboda w wykonywaniu zadañ, mo liwoœæ wyra ania w³asnego zdania oraz wykonywanie prac trudnych czy ambitnych. Wspó³pracownikami s¹ czêsto osoby, które rozliczane s¹ z efektu swojej pracy, a nie ze sposobu jej wykonania. Wiêksza swoboda wyboru organizacji, dla której pracuj¹, wiêksza swoboda wykonania pracy oraz czêsto wybór miejsca jej wykonywania maj¹ istotny wp³yw na ocenê danej organizacji. Tabela 1. Œrednie oceny firm wed³ug wskaÿników zagregowanych porównanie pracowników etatowych z osobami nie maj¹cymi umowy o pracê WskaŸnik Pracownik etatowy Wspó³pracownik Globalna ocena firmy 3,78 4,32 Klarownoœæ celów firmy 3,61 4,17 Mo liwoœæ partycypacji 3,50 4,20 Jakoœæ relacji spo³ecznych w firmie 4,02 4,43 ród³o: Zakrzewska, 2008 Jakie znaczenie ma zajmowane stanowisko? Tendencj¹ wart¹ podkreœlenia jest silne uzale nienie oceny firmy od stanowiska zajmowanego przez respondenta. W wynikach badania zauwa amy nastêpuj¹c¹ korelacjê: im wy sze stanowisko zajmuje badana osoba, tym lepiej ocenia swoj¹ firmê w aspekcie wystêpowania czynników buduj¹cych zaanga owanie. Œrednio najwy sz¹ ocenê wystawili firmie przedstawiciele kadry zarz¹dzaj¹cej ocena 4,52 i w ramach przyznanych ocen odstaj¹ zdecydowanie od pozosta³ych grup badanych. Sami pracownicy byli zdecydowanie bardziej krytyczni w stosunku do w³asnych organizacji, przyznaj¹c im globaln¹ ocenê na poziomie 3,70.

8 108 Komunikaty Jeœli weÿmie siê pod uwagê ocenê w zakresie wyró nionych trzech grup czynników: klarownoœæ celów firmy, mo liwoœæ partycypacji oraz jakoœæ relacji spo³ecznych najwy - sze oceny pochodz¹ od wy szej kadry zarz¹dzaj¹cej. Równie kierownicy przyznaj¹ lepsze oceny w³asnym organizacjom w ramach analizowanych grup czynników, natomiast wyraÿnie odró niaj¹ siê od pracowników ni szych szczebli pod wzglêdem globalnej oceny firmy oraz oceny mo liwoœci partycypacji. Specjaliœci oraz pracownicy w swoich ocenach byli zdecydowanie bardziej powœci¹gliwi. Te grupy równie nie ró ni³y siê zdecydowanie w swoich ocenach. Zastanawiaj¹ca jest jednak ich niska ocena klarownoœci celów firmy najni sza œrednia, na poziomie krytycznym. Lepsze oceny firmy przez przedstawicieli wy szej kadry zarz¹dzaj¹cej oraz kierowników nie s¹ du ym zaskoczeniem. Czêsto wysokie stanowisko daje wiêksze mo liwoœci, swobodê dzia³añ, mo liwoœæ rozwoju w³asnych umiejêtnoœci, mocniejsze poczucie wp³ywu na sukces organizacji oraz jasnoœæ kierunku, w jakim pod¹ a. Dlatego te wyniki przeprowadzonych badañ s¹ raczej potwierdzeniem panuj¹cych opinii. Tabela 2. Ocena firmy w aspekcie wystêpowania czynników buduj¹cych zaanga owanie a zajmowane stanowisko wed³ug wskaÿników zagregowanych WskaŸnik Globalna ocena firmy Klarownoœæ celów firmy Mo liwoœæ partycypacji Jakoœæ relacji spo³ecznych w firmie Wy sza kadra zarz¹dzaj¹ca Kierownik Specjalista Pracownik A B C D Wyniki porównañ œrednich ocen 4,52 4,10 3,81 3,70 A > B, C, D B > C, D 4,40 3,84 3,53 3,64 A > B, C, D B > C 4,41 3,90 3,57 3,38 A > B, C, D B > C, D 4,53 4,25 4,06 3,98 A > C, D B > D ród³o: Zakrzewska, 2008 Czemu maj¹ s³u yæ wyniki badania? Wyniki przeprowadzonego badania maj¹ stanowiæ dla kadry kierowniczej wiarygodn¹ informacjê na temat mo liwoœci skutecznego zarz¹dzania ludÿmi, przede wszystkim w obszarze motywowania pracowników, budowania ich zaanga owania oraz lojalnoœci wobec firmy. Liczymy, e przedstawione wyniki pozwol¹ mened erom personalnym podejmowaæ w³aœciwe decyzje i dzia³ania, zgodnie z za³o eniami biznesowymi firmy, przyczyniaj¹c

9 Komunikaty 109 siê do budowania zaanga owania pracowników, podnoszenia jakoœci i efektywnoœci pracy oraz zmniejszenia fluktuacji kadr. Kompleksowe wyniki badania opublikowane zosta³y w formie raportu Postawy pracownicze. Jak Polacy oceniaj¹ stan czynników zaanga owania pracowniczego? Literatura Zakrzewska M., red. (2008), Postawy pracownicze, undacja Obserwatorium Zarz¹dzania, Warszawa. Monika Dawid-Sawicka mened er projektów w undacji Obserwatorium Zarz¹dzania. Wczeœniej, siedem lat zwi¹zana z jedn¹ ze szkó³ jêzykowych jako dyrektor departamentu. Absolwentka politologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z zakresu marketingu i zarz¹dzania oraz studiów MBA w Szkole G³ównej Handlowej. Obecnie zaanga owana w projekty badawcze i konferencyjne: Szkolenia w Polsce, Postawy Pracownicze, Kongres Kadry.

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ Komunikaty 97 ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ W organizacjach dzia³aj¹cych na rynku polskim w ostatnim czasie znacz¹co wzrasta zainteresowanie koncepcj¹

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego

Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego 88 Komunikaty Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego Polityka personalna stanowi jeden z najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW dr Olaf Żylicz, Wiceprezes ds. naukowych Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

nasze warto ci system, który czy

nasze warto ci system, który czy nasze warto ci system, który czy 2 nasze warto ci system który czy Szanowni Pa stwo, Nasze rmowe warto ci: odpowiedzialno, zaanga owanie, profesjonalizm, praca zespo owa i szacunek wyznaczaj sposób dzia

Bardziej szczegółowo

Marta lorczak* Rola dzia³u zl w procesie przejêcia przedsiêbiorstwa (Lafarge Nida-Gips)

Marta lorczak* Rola dzia³u zl w procesie przejêcia przedsiêbiorstwa (Lafarge Nida-Gips) orum liderów 79 Marta lorczak* Rola dzia³u zl w procesie przejêcia przedsiêbiorstwa (Lafarge Nida-Gips) Jednym z najwiêkszych wyzwañ stoj¹cych obecnie przed wieloma firmami to zaanga- owanie pracowników

Bardziej szczegółowo

Powiat My lenicki drugi w Polsce! 20.01.2016.

Powiat My lenicki drugi w Polsce! 20.01.2016. My lenice My lenicki drugi w Polsce! 20.01.2016. {jgxtimg src:=[dokumenty/artykuly/2016/20160120_2/zpplaureat.jpg] width:=[100]}ju po raz czwarty My lenicki Laureatem presti owego Rankingu Zwi±zku ów Polskich.

Bardziej szczegółowo

Adam Dusiñski* Metody zmieniania kultury organizacyjnej: Hutmen S.A.

Adam Dusiñski* Metody zmieniania kultury organizacyjnej: Hutmen S.A. ORUM LIDERÓW Adam Dusiñski* Metody zmieniania kultury organizacyjnej: Hutmen S.A. orum liderówartyku³ przedstawia kszta³towanie siê kultury organizacyjnej w polskich realiach na przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Katarzyna Maœlanka*, Tomasz Skudlik** ING inwestuje w talenty

LIDERÓW ORUM. Katarzyna Maœlanka*, Tomasz Skudlik** ING inwestuje w talenty Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji ZZL jest zabronione ORUM LIDERÓW Katarzyna Maœlanka*, Tomasz Skudlik**

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Akademia Kompetencji Trenerskich

Akademia Kompetencji Trenerskich Akademia Kompetencji Trenerskich Program Akademii Kompetencji trenerskich ma na celu wyposa enie uczestników w niezbêdne kompetencje potrzebne do prowadzenia szkoleñ, prezentacji i warsztatów. Po ukoñczeniu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

SEKTOR US UG RYNKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA PODSTAWIE BADANIA ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA US UG RYNKOWYCH W 2010 ROKU

SEKTOR US UG RYNKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA PODSTAWIE BADANIA ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA US UG RYNKOWYCH W 2010 ROKU SEKTOR US UG RYNKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA PODSTAWIE BADANIA ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA US UG RYNKOWYCH W 2010 ROKU Publikacja bezp³atna Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Unii

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

Co to jest spó³dzielnia socjalna?

Co to jest spó³dzielnia socjalna? Co to jest spó³dzielnia socjalna? Spó³dzielnia socjalna jest specyficzn¹ form¹ przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Wymaga ona du ej samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci jej cz³onków. Obowi¹zuje tu kolektywny sposób

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Radio jest słuchane przez cały dzień, a do godziny 16 jest medium o najwyższym zasięgu.

Radio jest słuchane przez cały dzień, a do godziny 16 jest medium o najwyższym zasięgu. Raport Radio 2009 RADIO Radio jest powszechne 81% Polaków w wieku 15-75 lat słucha radia każdego dnia. Zasięg dzienny radia w 2009 roku zwiększył się w porównaniu z latami poprzednimi. Radio jest słuchane

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1

Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Walczak* Wp³yw fuzji i przejêæ na zatrudnienie pracowników wybrane zagadnienia 1 Krzysztof Wp³yw fuzji Walczak i przejêæ uzje i przejêcia na zatrudnienie zak³adów pracowników... pracy maj¹ bardzo

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z projektem pt.: Niepe³nosprawni - przedsiêbiorcom, przedsiêbiorcy niepe³nosprawnym, badanie potencja³u i oczekiwañ œl¹skiego rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z projektem pt.: Niepe³nosprawni - przedsiêbiorcom, przedsiêbiorcy niepe³nosprawnym, badanie potencja³u i oczekiwañ œl¹skiego rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE

KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE KONFERENCJE PRZEDZJAZDOWE XXXIV Nadzwyczajny Zjazd ZHP, okreœlany mianem Zjazdu Programowego, ma byæ podsumowaniem ogólnozwi¹zkowej dyskusji na temat aktualnego rozumienia Prawa Harcerskiego, wartoœci,

Bardziej szczegółowo

Hanna Karaszewska*, Sylwia Stachowska** Strategia wynagrodzeñ a faza cyklu rozwojowego firmy

Hanna Karaszewska*, Sylwia Stachowska** Strategia wynagrodzeñ a faza cyklu rozwojowego firmy KOMUNIKATY Hanna Karaszewska*, Sylwia Stachowska** Strategia wynagrodzeñ a faza cyklu rozwojowego firmy Komunikaty Problematyka zwi¹zku wynagrodzeñ z faz¹ cyklu rozwojowego jest w polskiej literaturze

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWIEC HARCERZ. Ten artyku³ jest rozszerzeniem krótkiego tekstu, który ukaza³ siê w grudniowym wydaniu internetowego Na tropie.

ZAWODOWIEC HARCERZ. Ten artyku³ jest rozszerzeniem krótkiego tekstu, który ukaza³ siê w grudniowym wydaniu internetowego Na tropie. HARCERZ Ten artyku³ jest rozszerzeniem krótkiego tekstu, który ukaza³ siê w grudniowym wydaniu internetowego Na tropie. ZAWODOWIEC Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego jest jedn¹ z organizacji pozarz¹dowych, które

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Outplacement Wyniki ankiety

Outplacement Wyniki ankiety Outplacement Wyniki ankiety Informacje o ankiecie CEL przeprowadzenia ankiety: Zweryfikowanie oczekiwań klientów wobec programów outplacement Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 kwietnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik nr 1 Ocena a administracyjnego i bibliotecznego I. Dane dotyczące ocenianego a Dane

Bardziej szczegółowo

W grach zespo³owych instytucja stypendium sportowego straci³a racjê bytu od chwili uchwalenia Ustawy o kulturze fizycznej.

W grach zespo³owych instytucja stypendium sportowego straci³a racjê bytu od chwili uchwalenia Ustawy o kulturze fizycznej. Prawo sportowe 53 W grach zespo³owych instytucja stypendium sportowego straci³a racjê bytu od chwili uchwalenia Ustawy o kulturze fizycznej. Stypendium sportowe perspektywy funkcjonowania Przedmiotem artyku³u

Bardziej szczegółowo

Opracowanie raportu: ASM Centrum Badañ i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Opracowanie raportu: ASM Centrum Badañ i Analiz Rynku Sp. z o.o. RAPORT Z BADANIA ASM - Centrum Badañ i Analiz Rynku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno tel. (024) 35 77 00 fax (024) 355 77 03 www.asm-poland.com.pl Opracowanie raportu: ASM Centrum Badañ i Analiz

Bardziej szczegółowo

Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem

Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem Analiza I Potrzebujesz pomocy? Wypełnij formularz Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem różnicującym oglądalność w TV meczów piłkarskich. W tym celu zastosujemy test

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne sprê arki t³okowe

Profesjonalne sprê arki t³okowe Profesjonalne sprê arki t³okowe podwójna ch³odnica miêdzystopniowa (lepsze ch³odzenie, d³u sza ywotnoœæ pompy) powiêkszona ch³odnica na wyjœciu (wy sza jakoœæ sprê onego powietrza) 2 stopnie sprê ania

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10!

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10! HR Development Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 05-07-2014 15:45:10 Team Insight Survey jest narzędziem wykorzystywanym do pomiaru atmosfery w zespole / w firmie. Model, leżący u podstaw

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Dariusz Sobotkiewicz 157 Czynniki determinuj¹ce samodzielnoœæ decyzyjn¹ oddzia³ów przedsiêbiorstw miêdzynarodowych w zakresie marketingu ABSTRAKT Artyku³ prezentuje istotne zagadnienia z zakresu centralizacji

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

jakoœæ bazy danych. AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 1. Wprowadzenie 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Wojciech Janicki *

jakoœæ bazy danych. AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 1. Wprowadzenie 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Wojciech Janicki * AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Wojciech Janicki * Jakoœæ bazy danych 1. Wprowadzenie Powszechny rozwój informatyki sprawia, e wkracza ona w coraz to nowe dziedziny ycia, systemy informatyczne staj¹ siê

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:..

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:.. Załącznik nr 1 do Regulaminu oceny okresowej pracowników administracji w WSIiE TWP stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 63/2015 z dnia 19.11.2015 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Kwestie pe³nego równouprawnienia kobiet i mê czyzn to jeden z filarów polityki

Kwestie pe³nego równouprawnienia kobiet i mê czyzn to jeden z filarów polityki Iwetta ANDRUSZKIEWICZ Poznañ Zrównanie wieku emerytalnego w Polsce a kwestie równouprawnienia kobiet i mê czyzn na rynku pracy Kwestie pe³nego równouprawnienia kobiet i mê czyzn to jeden z filarów polityki

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej)

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Prywatne marki detalistów w Polsce 2008. Data publikacji: maj 2008 Wersje jêzykowe: angielska, polska

Prywatne marki detalistów w Polsce 2008. Data publikacji: maj 2008 Wersje jêzykowe: angielska, polska Prywatne marki detalistów w Polsce 2008 Data publikacji: maj 2008 Wersje jêzykowe: angielska, polska Od autora Patrycja Ciosek, Analityk rynku detalicznego Rynek marek w³asnych w Polsce znajduje siê obecnie

Bardziej szczegółowo

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI PREZENTACJA DOPASOWANA DO OSOBOWOŒCI ROZMÓWCY Psychograf to metoda okreœlenia, kim jest mój partner. Za jej pomoc¹ jesteœmy w stanie lepiej dostosowaæ siê i

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie rodzin z dzieæmi w Polsce w 2013 roku

Finansowe wsparcie rodzin z dzieæmi w Polsce w 2013 roku 27/05/2013 Finansowe wsparcie rodzin z dzieæmi w Polsce w 2013 roku Micha³ Myck Micha³ Kundera Mateusz Najsztub Monika Oczkowska Wstêp Najwa niejszymi elementami finansowego wsparcia rodzin z dzieæmi w

Bardziej szczegółowo

Badanie zaangażowania w ING Banku Śląskim. Badanie WPC Marzena Mielecka HR Manager, Centrum Doradztwa Personalnego Warszawa 20 kwietnia 2017

Badanie zaangażowania w ING Banku Śląskim. Badanie WPC Marzena Mielecka HR Manager, Centrum Doradztwa Personalnego Warszawa 20 kwietnia 2017 Badanie zaangażowania w ING Banku Śląskim Badanie WPC Marzena Mielecka HR Manager, Centrum Doradztwa Personalnego Warszawa 20 kwietnia 2017 ING Bank Śląski kim jesteśmy Działamy na polskim rynku od 1989

Bardziej szczegółowo

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach:

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach: Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych kursu Gender Mainstreaming przeprowadzonego w dniach : 15-16.10.2009r., 22-23.10.2009r., 24 25.10.2009r., 05-06.11.2009r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 7 nr 1 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy.

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy. ProfiAuto to polska sieæ motoryzacyjna oparta na specjalnie wyselekcjonowanych hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych, w których kierowca mo e kupiæ dobre czêœci do swojego samochodu oraz warsztatach,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa NOWE I U YWANE coœ dla wymagaj¹cych ZINSER 4025/4125 MASZYNA PORTALOWA DO CIÊCIA AUTOGENICZNEGO I PLAZMOWEGO Przy

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

O nas. Meble Oles Project

O nas. Meble Oles Project O nas Meble Oles Project Nasz sukces jest efektem wiedzy i doświadczenia. Firma meblowa Oles Project wywodzi się z rodzinnej firmy, powstałej w 2006 roku i osiągnęła rangę bardzo dobrze prosperującego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości RESPONS Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i właścicieli 539920-LLP-1-2013-1-BG-LEONARDO-LMP National Field Research Report Country: Polska Author:

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile Poszukujesz Programistów, Informatyków b¹dÿ In ynierów IT? Zaprezentuj swoje mo liwoœci pasjonatom nowoczesnych technologii. WeŸ udzia³ w wyj¹tkowej publikacji rekomenduj¹cej najbardziej interesuj¹ce miejsca

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

www.constructionpoland.com PMR

www.constructionpoland.com PMR www.constructionpoland.com IX edycja raportu PMR Publications na temat sektora budowlanego w Polsce Sektor budowlany w Polsce 2004 Prognozy rozwoju 2005-2007 Data publikacji: kwiecień 2005 r. PMR PUBLICATIONS

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012

Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012 Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012 Raport obejmuje dane za rok finansowy F12 (12 miesięcy od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.), chyba że w treści wskazano inaczej. Raport został

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKT: 6 LATEK W SZKOLE. Zadanie nr I Pierwszy krok w szkolne progi

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKT: 6 LATEK W SZKOLE. Zadanie nr I Pierwszy krok w szkolne progi RAPORT Z EWALUACJI PROJEKT: 6 LATEK W SZKOLE Zadanie nr I Pierwszy krok w szkolne progi Warsztaty dla rodziców dzieci letnich z pedagogiem i psychologiem. października r. października r. Zadanie nr II

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO STRUKTURA RESPONDENTÓW 216 50% 215 50% Kobiet Mężczyzn 33% respondentów z zakresu 24-34 lat oraz 28% z zakresu 35-39 7% 14% 18% 33% 24-34 35-44 45-54 55-64 28% powyżej

Bardziej szczegółowo