(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR94/00990 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO95/04717, PCT Gazette nr 08/95 (11) (13)B1 (51) IntCl6: C07C 409/10 C07C 407/00 C07C 37/08 (54) Sposób wytwarzania wodoronadtlenku kumenu i sposób wytwarzania fenolu (30) Pierwszeństwo: ,FR,93/09705 (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 10/96 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 05/00 (73) Uprawniony z patentu: RHONE POULENC CHIMIE, Courbevoie, FR (72) Twórcy wynalazku: Joao Amadio, Lyon, FR Brice Le Corre, Lyon, FR Jean-Jacques Charrin, Lyon, FR Xavier Houzard, Bron, FR Philippe Laurent, Roussillon, FR Roland Noyerie, Salaise-sur-Sanne, FR Yves-Michel Quenton, Saintes-Colombes, FR (74) Pełnomocnik: Sitkowska Jadwiga, PATPOL Spółka z o.o. PL B1 (57) 1. Sposób wytwarzania wodoronadtlenku kumenu metodą, ciągłą, przez utlenianie w fazie ciekłej mieszaniny reakcyjnej zawierającej kumen, w obecności gazu zawierajęcego tlen i w obecności środka neutralizującego, znamienny tym, że prowadzi się utlenianie przy zawartości tlenu co najmniej 8% w stosunku do wyjściowej mieszaniny reakcyjnej, w temperaturze w zakresie C i pod ciśnieniem atmosferycznym lub nieco wyższym od atmosferycznego, w obecności co najmniej jednego środka, wybranego spośród wodorotlenku albo węglanu metalu alkalicznego i/lub ziem alkalicznych; przy czym wymieniony środek stosuje się w ilości 2-10 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu) w stosunku do ilości wprowadzonego kumenu.

2 Sposób wytwarzania wodoronadtlenku kumenu i sposób wytwarzania fenolu Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania wodoronadtlenku kumenu metodą, ciągłą, przez utlenianie w fazie ciekłej mieszaniny reakcyjnej zawierającej kumen, w obecności gazu zawierajęcego tlen i w obecności środka neutralizującego, znamienny tym, że prowadzi się utlenianie przy zawartości tlenu co najmniej 8% w stosunku do wyjściowej mieszaniny reakcyjnej, w temperaturze w zakresie C i pod ciśnieniem atmosferycznym lub nieco wyższym od atmosferycznego, w obecności co najmniej jednego środka, wybranego spośród wodorotlenku albo węglanu metalu alkalicznego i/lub ziem alkalicznych; przy czym wymieniony środek stosuje się w ilości 2-10 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu) w stosunku do ilości wprowadzonego kumenu. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ilość środka, którą, się stosuje wynosi 2-5 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu) w stosunku do ilości wprowadzonego kumenu. 3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że stosuje się środek wybrany spośród wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, węglanu sodu, węglanu potasu. 4. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że reakcję prowadzi się ze strumieniem kumenu o czystości co najmniej 99,5%, a korzystnie co najmniej 99,8%. 5. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że reakcję prowadzi się ze strumieniem kumenu, zasadniczo wolnym od kwasu i fenolu. 6. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że stosuje się mieszaninę reakcyjną zawierającą, co najmniej 20% tlenu. 7. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że reakcję prowadzi się w temperaturze C. 8. Sposób wytwarzania fenolu, polegający na utlenianiu kumenu metodą, ciągła w fazie ciekłej w obecności gazu zawierającego tlen i w obecności środka neutralizującego, a następnie rozkładzie tak wytworzonego wodoronadtlenku kumenu do fenolu i acetonu, znamienny tym, że prowadzi się utlenianie przy zawartości tlenu co najmniej 8% w stosunku do wyjściowej mieszaniny reakcyjnej, w temperaturze w zakresie C i pod ciśnieniem atmosferycznym lub nieco wyższym od atmosferycznego, w obecności co najmniej jednego środka, wybranego spośród wodorotlenku albo węglanu metalu alkalicznego i/lub ziem alkalicznych; przy czym wymieniony środek stosuje się w ilości 2-10 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu) w stosunku do ilości wprowadzonego kumenu. 9. Sposób według zastrz. 8, znamienny tym, że ilość środka, którą, się stosuje wynosi 2-5 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu) w stosunku do ilości wprowadzonego kumenu. 10. Sposób według zastrz. 8 albo 9, znamienny tym, że stosuje się środek wybrany spośród wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, węglanu sodu, węglanu potasu. 11. Sposób według zastrz. 8 albo 9, znamienny tym, że reakcję prowadzi się ze strumieniem kumenu o czystości co najmniej 99,5%, a korzystnie co najmniej 99,8%. 12. Sposób według zastrz. 8 albo 9, znamienny tym, że reakcję prowadzi się ze strumieniem kumenu, zasadniczo wolnym od kwasu i fenolu. 13. Sposób według zastrz. 8 albo 9, znamienny tym, że stosuje się mieszaninę reakcyjna zawierającą, co najmniej 20% tlenu. 14. Sposób według zastrz. 8 albo 9, znamienny tym, że reakcję prowadzi się w temperaturze C. * * *

3 Niniejszy wynalazek jest związany z dziedziną, wytwarzania fenolu z kumenu. Bardziej szczegółowo, niniejszy wynalazek dotyczy pierwszego etapu tego procesu, to znaczy etapu wytwarzania wodoronadtlenku kumenu. Wytwarzanie fenolu z kumenu jest dobrze znanym procesem przemysłowym, prowadzonym w sposób ciągły i składającym się zasadniczo z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na utlenianiu kumenu w fazie ciekłej do wodoroadtlenku kumenu za pomocą, gazu zawierającego tlen. Otrzymany w ten sposób wodoronadtlenek jest następnie, w drugim etapie, rozkładany na fenol i aceton. Przed drugim etapem, konieczne jest zatężanie utworzonego wodoronadtlenku. Rzeczywiście, ze względu na wydajność i bezpieczeństwo procesu, reakcję utleniania kumenu prowadzi się tylko do pewnych stężeń wodoronadtlenku w mieszaninie reakcyjnej. Dzieje się tak dlatego, aby uniknąć przedwczesnego rozpadu utworzonego nadtlenku, który może zachodzić w sposób niekontrolowany, zazwyczaj, zawartość wodoronadtlenku nie przekracza 40% wagowych mieszaniny reakcyjnej, stąd konieczność etapu wstępnego zatężania, przed przeprowadzeniem w fenol. W trakcie pierwszego etapu procesu, wodoronadtlenek kumenu tworzy się w tym samym czasie jak inne produkty uboczne, zwłaszcza takie jak, dimetylofeylokarbinol, nadtlenek ku mylu, acetofenon, jak również fenol i kwasy organiczne. Obecność tych ostatnich związków, jest rozpoznana jako szkodliwa dla przebiegu reakcji. Rzeczywiście, kwasy sprzyjają, rozpadowi wodoronadtlenku do fenolu, przy czym ten ostatni jest inhibitorem reakcji utleniania. Z wymienionych powodów, w licznych procesach zaleca się prowadzenie reakcji utleniania kumenu w obecności różnych dodatków, takich jak zwłaszcza środki neutralizujące wymienione związki, środki te wybiera się na ogół spośród wodorotlenku, węglanu metalu alkalicznego lub soli metalu alkalicznego wodorotlenku kumenu. Pierwszy typ procesu wytwarzania wodoronadtlenku kumenu, polega na prowadzeniu reakcji w obecności kilkuprocentowej zawartości środka neutralizującego. Jednakże, niedogodnością, tych procesów jest stosowanie względnie dużych ilości wymienionych środków. Z jednej strony, ilości te oznaczają dodatkowe koszty substratów, nie bez znaczenia dla procesu. Z drugiej strony, wymuszają, one stosowanie materiałów dodatkowych przed etapem zatężania wodoronadtlenku kumenu. Wobec tego należy przypomnieć, że stosowane dodatki, typu związków soli metali alkalicznych, powinny być usunięte z mieszaniny reakcyjnej, przed etapem zatężania, aby uniknąć wzrostu gabarytów aparatów stosowanych podczas etapu zatężania. Otóż, ta operacja jest możliwa, tylko poprzez jedno lub kilka przemywań wodą, mieszaniny reakcyjnej. Tak więc, w omawianej metodzie konieczne jest prowadzenie etapu wstępnego zatężania przemytej mieszaniny reakcyjnej przed wymienionym etapem właściwego zatężania wodoronadtlenku. Innym sposobem, który można brać pod uwagę, jako sposób usuwania soli metalu alkalicznego, jest filtracja mieszaniny reakcyjnej. Jednakże, stosowane w innych procesach ilości tego środka powodują, że jest niemożliwe stosowanie filtracji w skali przemysłowej, ponieważ filtry bardzo szybko zatykają się osadem soli i stają się niezdatne do użytku. Ponadto, operacja rozdzielania wymaga ostrożności, ponieważ filtrowane sole mają lepką, konsystencję, czyniąc trudną samą filtrację, jak również późniejsze mycie filtrów. I w końcu mogą się pojawić problemy bezpieczeństwa, ponieważ omawiane sole są, niestabilne i mogą się samorzutnie zapalać podczas kontaktu z powietrzem. Drugi typ procesu wytwarzania wodoronadtlenku kumenu, polega na prowadzeniu reakcji ze środkiem neutralizującym stosowanym w ilości kilkuset części na milion w stosunku do obecnego w środowisku reakcyjnym kumenu. Ten typ procesu jest zwłaszcza opisany w japońskim zgłoszeniu patentowym JP Jednakże proces ten prowadzi się pod zwiększonym ciśnieniem. Inny znany proces wytwarzania wodoronadtlenku kumenu, polega na prowadzeniu reakcji utleniania kumenu bez dodawania środka neutralizujące go. Jednakże, podczas przebiegu reakcji wzrasta kwasowość w reaktorze lub reaktorach, w których zachodzi omawiana reakcja i zaleca się modyfikację pewnych charakterystyk funkcjonowania procesu, aby odnaleźć

4 ponownie warunki bardziej sprzyjające przebiegowi reakcji. Tak więc, możliwe jest obniżenie temperatury reakcji, przy zachowaniu jako stałych wszystkich pozostałych parametrów procesu, ale pociąga to za sobą, zmniejszenie szybkości utleniania, a w konsekwencji i wydajności procesu. Innym możliwym rozwiązaniem będzie podniesienie temperatury w celu zachowania dobrej wydajności, ale w takim przypadku odbędzie się to ze stratą, selektywności i prawdopodobnie bezpieczeństwa z racji możliwego wcześniejszego rozpadu utworzonego wodoro nadtlenku kumenu. Problem kontroli temperatury reakcji wytwarzania wodoronadtlenku kumenu był przedmiotem szczególnych badań europejskiego zgłoszenia patentowego P I tak, jeśli temperatura jest ustalona i utrzymywana jako stała, zaleca się dodawanie 0,05-20 g substancji zasadowej na tonę mieszaniny reakcyjnej. Ponadto, wskazano, że temperatura mieszaniny reakcyjnej, korzystnie, powinna być obniżona. Jednakże omawiane zgłoszenie zajmuje się tylko przypadkiem otrzymywania wodoronadtlenku etylobenzenu, związku mniej reaktywnego niż kumen. Celem niniejszego wynalazku jest więc złagodzenie wymienionych niedogodności znanych procesów wytwarzania fenolu z kumenu, a zwłaszcza na etapie utleniania kumenu. I tak, sposób według wynalazku pozwala na prowadzenie omawianej reakcji utleniania ze znaczną, szybkością, a dla jej utrzymania, bez konieczności pozostawania, nawet przejściowo, w warunkach mniej korzystnych dla wydajności procesu. Ponadto, sposób według wynalazku pozwala na uniknięcie problemów zatykania się filtrów, umieszczonych przed etapem zatężania utworzonego wodoronadtlenku. Cele te jak i inne, zostały zrealizowane za sposobów według niniejszego wynalazku. Przedmiotem wynalazku jest zatem w pierwszym aspekcie sposób wytwarzania wodoronadtlenku kumenu metodą ciągłą, przez utlenianie w fazie ciekłej mieszaniny reakcyjnej zawierającej kumen, w obecności gazu zawierającego tlen w obecności środka neutralizującego, który zgodnie z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że prowadzi się utlenianie przy zawartości tlenu co najmniej 8% w stosunku do wyjściowej mieszaniny reakcyjnej, w temperaturze w zakresie 75 C C i pod ciśnieniem atmosferycznym lub nieco wyższym od atmosferycznego, w obecności co najmniej jednego środka, wybranego spośród wodorotlenku albo węglanu metalu alkalicznego i/lub ziem alkalicznych; przy czym wymieniony środek stosuje się w ilości 2-10 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu) w stosunku do ilości wprowadzonego kumenu. Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania fenolu, polegający na utlenianiu kumenu metodą, ciągłą, w fazie ciekłej w obecności gazu zawierającego tlen i w obecności środka neutralizującego, a następnie rozkładzie tak wytworzonego wodoronadtlenku kumenu do fenolu i acetonu, który zgodnie z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że prowadzi się utlenianie przy zawartości tlenu co najmniej 8% w stosunku do wyjściowej mieszaniny reakcyjnej, w temperaturze w zakresie C i pod ciśnieniem atmosferycznym lub nieco wyższym od atmosferycznego, w obecności co najmniej jednego środka, wybranego spośród wodorotlenku albo węglanu metalu alkalicznego i/lub ziem alkalicznych; przy czym wymieniony środek stosuje się w ilości 2-10 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu) w stosunku do ilości wprowadzonego kumenu. Stwierdzono, w sposób nieoczekiwany, że ilości tak małe, jak podane powyżej, są, wystarczające, aby utrzymać parametry utleniania odpowiednie dla skali przemysłowej. Dla porównania, stosowane dotychczas w technice stężenie środka neutralizującego w mieszaninie reakcyjnej, jest bardzo wysokie, ponieważ zwyczaj zawiera się pomiędzy 0,1 a kilka procent. Ponadto, obecność wymienionego środka, powoduje, że dla utrzymania stabilnych warunków funkcjonowania, nie jest wymagana zmiana parametrów akcji, a wystarczające staje się po prostu ustalenie ilości środka neutralizuję Inne charakterystyki i korzyści staną, się jasne przy lekturze opisu i przykładów, które nastąpią. Jak to wskazano wcześniej, sposób wytwarzania fenolu z kumenu obejmuje dwa zasadnicze etapy, utleniania kumenu do wodoronadtlenku, a następnie rozkład wymienionego nadtlenku do mieszaniny acetonu i fenolu.

5 Reakcję utleniania kumenu, prowadzi się na ogół w jednym lub kilku ciągach reaktorów (lub aparatów do utleniania). W szczególności, omawianą reakcję prowadzi się w dwóch ciągach po osiem aparatów. Mieszaninę reakcyjną, opuszczającą ostatni aparat do utleniania, poddaje się takiej obróbce, aby usunąć śladowe ilości soli metalu alkalicznego, które się tam znajdują. Można stosować wszystkie metody znane ze stanu techniki. Tym niemniej, w sposób szczególnie korzystny, wydzielanie soli z mieszaniny reakcyjnej prowadzi się na drodze filtracji. Następnie, mieszanina reakcyjna poddawana jest obróbce, aby z jednej strony oddzielić nieprzereagowany kumen od wodoronadtlenku kumenu, a z drugiej strony zatężyć wymieniony nadtlenek do uzyskania stężenia tego związku w strumieniu wychodzącym, około 80-85%. Operację tę można prowadzić w jednym lub kilku etapach. W sposób klasyczny, prowadzi się destylację pod zmniejszonym ciśnieniem, w jednej lub kilku kolumnach frakcjonujących. Zatężony strumień wodoronadtlenku jest następnie rozkładany do fenolu i acetonu. Podczas pierwszego etapu procesu, prowadzi się utlenianie kumenu gazem zawierającym tlen, w jednym lub kilku etapach. Kumen wprowadzany do aparatów do utleniania składa się częściowo z kumenu nowego, a częściowo z kumenu recyklowanego. Tak jak to wskazano poprzednio, cała ilość wprowadzanego kumenu nie zostaje przekształcona w wodoronadtlenek. Na ogół, stopień przemiany kumenu wynosi 20-40%. Także ze względów ekonomicznych, w większości przypadków przewiduje się recyklowanie nie przereagowanego kumenu. Ilość recyklowanego kumenu nie jest krytyczna i technicy mogą sami to regulować Bez względu na rodzaj kumenu (kumen nowy lub recyklowany), ma on korzystnie czystość co najmniej 99,5%, a szczególnie korzystnie 99,8%. Ponadto, kumen jest zasadniczo pozbawiony kwasu i fenolu. Zatem, kumen, który nie przereagował, przed zawróceniem do procesu jest uwalniany od wszystkich zanieczyszczeń, które zawiera, a zwłaszcza od zanieczyszczeń kwasami. W sposób klasyczny, prowadzi się jeden lub kilka cykli przemywania kumenu, przy czym po każdym z nich przeprowadza się dekantację. Po raz pierwszy przemywa się wodnym roztworem zasady, wybranej zwłaszcza spośród wodorotlenków metali alkalicznych lub ziem alkalicznych. Stężenie tych roztworów wynosi 10-20%. Następnie, w jednym lub kilku etapach prowadzi się wodą operacje przemywanie/dekantacja, aby wyeliminować wszystkie pozostałe ślady soli metalu alkalicznego lub ziem alkalicznych. Operacje te, prowadzi się na ogół w temperaturze C. Należy zauważyć, że sposób według wynalazku nie sprzyja tworzeniu produktów ubocznych, zwłaszcza fenolu. W konsekwencji czego, zawartość substancji zanieczyszczających, które znajdują się, zasadniczo w wodach po przemywaniu kumenu jest zmniejszona, co ułatwia ich oczyszczanie. Reakcję utleniania prowadzi się w obecności gazu zawierającego tlen. Do tego celu można stosować wszystkie gazy stanowiące źródło tlenu, czyste lub rozcieńczone, jak powietrze, ewentualnie wzbogacone w tlen. Według korzystnego wariantu wynalazku; jako środek utleniający kumen stosuje się powietrze. Każdy z aparatów do utleniania, wyposażony jest w urządzenie doprowadzające gaz zawierający tlen. Zazwyczaj, dla zoptymalizowania jakości mieszaniny ciecz/gaz, tlen doprowadza się od dołu aparatu za pomocą każdego z urządzeń znanych ze stanu techniki. Ilość tlenu wprowadzonego do mieszaniny reakcyjnej wynosi co najmniej 8%, a korzystnie co najmniej 20%. Na ogół, ze względów bezpieczeństwa, zawartość tlenu w gazie wychodzącym z każdego z aparatów do utleniania, utrzymuje się na poziomie poniżej 6,5%. Bardziej szczegółowo ilość tę utrzymuje się na poziomie pomiędzy 2 do 6,5%, a korzystnie pomiędzy 4,5 a 6,5%. Istota wynalazku polega w rzeczywistości na tym, że wprowadza się do aparatów do utleniania, środek wybrany spośród wodorotlenku, węglanu metalu alkalicznego i/lub ziem alkalicznych; przy czym wymieniony środek, stosuje się w ilości znacznie niższej, niż stosowana w znanych procesach, ilości zawierającej się pomiędzy 2 a 10 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu) w stosunku do ilości wprowadzonego kumenu.

6 Korzystnie, ilość wprowadzonego środka wynosi 2-5 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu). Wybrany środek jest w szczególności związkiem na bazie metalu alkalicznego, zwłaszcza takim jak wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, węglan sodu, węglan potasu. Środek jest wprowadzany do mieszaniny reakcyjnej, korzystnie w postaci roztworu wodnego. Stężenie środka w roztworze jest takie, że pozwala na uzyskanie zakresu stężeń 2-10 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu) w wymienionej mieszaninie reakcyjnej. Środek można wprowadzać w sposób ciągły lub nieciągły, do jednego lub każdego z aparatów do utleniania. W tym ostatnim przypadku, całkowita ilość środka w mieszaninie reakcyjnej nie przekracza 10 ppb (wyrażonej jako wodorotlenek sodu) w stosunku do ilości wprowadzonego kumenu. Środek jest wstrzykiwany do mieszaniny reakcyjnej w taki sposób, aby ph mieszaniny reakcyjnej było zawarte pomiędzy 3 a 5. Czas przebywania mieszaniny reakcyjnej w każdym z aparatów do utleniania wynosi godzin. Temperatura reakcji wynosi C. Korzystnie, temperatura reakcji wynosi C. Należy zauważyć, że klasycznie, temperatura reakcji zmienia się w aparatach do utleniania, a zwłaszcza obniża się, kiedy stężenie wodoronadtlenku kumenu wzrasta. Pomiar ten, dobrze znany w technice, jest konieczny, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka wcześniejszego rozkładu nadtlenku i zachować dobrą wydajność. Reakcję utleniania można prowadzić pod ciśnieniem atmosferycznym lub przy lekkim nadciśnieniu. Tak więc, reakcję utleniania można prowadzić odpowiednio pod ciśnieniem zawartym pomiędzy a 3.105Pa. Mieszanina reakcyjna, po etapie lub etapach sukcesywnego utleniania jest poddawana filtracji, w celu wyeliminowania śladów soli metalu alkalicznego i/lub ziem alkaicznych. W sposób niespodziewany, nie stwierdzono zatykania się filtrów, wynikającego z faktu, że reakcję utleniania kumenu prowadzono w obecności środka alkalicznego lub ziem alkalicznych. Tak więc, sposób według wynalazku umożliwia stosowanie filtrów na skalę przemysłową, a więc powoduje znaczne uproszczenie etapu wydzielania soli metalu alkalicznego lub ziem alkalicznych z mieszaniny reakcyjnej. Poddana takim operacjom mieszanina reakcyjna jest następnie frakcjonowana i zatężana przez destylację pod zmniejszonym ciśnieniem, prowadzoną w jednym lub kilku etapach. Odzyskany w tej destylacji kumen jest zawracany do aparatów do utleniania, po uprzednim oczyszczeniu jedną z poprzednio wskazanych metod. Otrzymuje się wodoronadtlenek kumenu o stężeniu około 85%. Następnie, prowadzi się rozkład wodoronadtlenku kumenu do fenolu i acetonu w warunkach dobrze znanych w technice. Przedstawione zostaną teraz konkretne przykłady, nie ograniczające jednak sposobu według wynalazku. Przykład: Etap utleniania przeprowadzono w stalowym reaktorze, o pracy ciągłej i o objętości 8 litrów, który był zasilany w sposób ciągły roztworem przemytego kumenu, zawierającego 0,1% HPOC (wodoronadtlenku kumenu), powietrzem i wodnym roztworem wodorotlenku sodu. Sygnałem do przerwania zasilania wodorotlenkiem sodu, było obniżanie się miana HPOC, wzrost miana fenolu i kwasowości: temperatura mus być podwyższona dla zachowania wydajności. Modyfikacja ta prowadzi do dodatkowej degradacji masy reakcyjnej. Ilości wstrzykiwanego wodorotlenku sodu dla przywrócenia normalnej linii utleniania, są bardzo małe : rzędu 5 ppb wyrażone w 100% wodorotlenku sodu. Pozwala to na znaczną niezawodność działania jednostki bez degradacji osiągów w kolejnych aparatach : zatężania i destylacji.

7 Przedział czasu (h) Wyniki te są przedstawione w tabeli poniżej: Kumen (kg/h) NaOH (mg/h) T ( C) HPOC (%) ph Fenol (ppm) Kwasowość (ppm) , ,2 30,1 3, , ,1 L , , ,1 0 80,6 27,3 3, , , ,3 27,9 3, , , , ,8 O2 (%)

8 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz. Cena 2,00 zł.

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu:

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu: R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 306329 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (61) Patent dodatkowy do patentu: 175504 04.11.1994

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182127 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 321896 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia:

(21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA PO LSK A (12) O PIS PATENTOW Y (19) PL (11) 157425 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 275319 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 1 4.1 0.1 9 8 8 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: C07C

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu PL 212327 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212327 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383638 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190161 (21) Numer zgłoszenia: 329994 (22) Data zgłoszenia: 30.11.1998 (13) B1 (51 ) IntCl7 C01B 15/023 (54)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG BUP 20/ WUP 11/01 RZECZPOSPOLITA POLSKA

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG BUP 20/ WUP 11/01 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 313466 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1996 (19) PL (11) 182162 (13) B1 (51) IntCl7 B01J 10/00 C07B

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12

PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12 PL 220357 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220357 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393911 (51) Int.Cl. C21C 1/10 (2006.01) B22D 27/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB00/00413 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB00/00413 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197893 (21) Numer zgłoszenia: 348857 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.02.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186469 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 327637 (22) Data zgłoszenia: 24.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201238 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363932 (51) Int.Cl. G21G 4/08 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205828 (21) Numer zgłoszenia: 370226 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej PL 214499 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214499 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393214 (51) Int.Cl. C07C 263/10 (2006.01) C07C 265/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1 ) Numer zgłoszenia: 336151 (22) Data zgłoszenia. 01.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 01.04.1998,

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym PL 214736 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214736 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388142 (51) Int.Cl. B01D 65/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206533 (21) Numer zgłoszenia: 373663 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171401 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171401 (13) B1 RZECZPOSPOLITA PO LSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171401 (13) B1 (21)Numer zgłoszenia: 297057 (51) IntCl6: B29C 45/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 1 8.12.1992 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320993 (11) 181529 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 11/14

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 11/14 PL 219397 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219397 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401665 (51) Int.Cl. C07C 407/00 (2006.01) C07C 39/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412912 (51) Int.Cl. C10B 53/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.06.2015

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175297 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 304605 Data zgłoszenia: 08.08.1994 (51) IntCl6: B01J 19/26 B01F7/16

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku:

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167358 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291734 (51) IntCl6: D21G 1/02 C08L 7/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.09.1991 C08L 9/06 Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 15/ WUP 07/08

PL B BUP 15/ WUP 07/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198659 (21) Numer zgłoszenia: 358399 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C08G 59/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób usuwania i odzyskiwania kwasu azotowego, kwasu siarkowego i tlenków azotu i

(54) Sposób usuwania i odzyskiwania kwasu azotowego, kwasu siarkowego i tlenków azotu i RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 313631 (22) Data zgłoszenia: 04.04.1996 (19) PL (11) 187688 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 201/08 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175504 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 305699 (22) Data zgłoszenia: 04.11.1994 (51) IntCl6: C07C 37/68

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 223370 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223370 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407598 (51) Int.Cl. C07D 471/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176612 (13) B1 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309855 (22) Data zgłoszenia: 31.07.1995 (51) IntCl6: B63J

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL BUP 26/07

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL BUP 26/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208785 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379930 (51) Int.Cl. C01G 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia 309354 (22) Data zgłoszenia: 13.12.1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 13.12.1993,PCT/EP93/03560

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2005 05756910.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2005 05756910.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1765757 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2005

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1

(19) PL (11) (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 324710 (22) Data zgłoszenia: 05.02.1998 (19) PL (11)189348 (13)B1 (51) IntCl7 C08L 23/06 C08J

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200638 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 364071 (22) Data zgłoszenia: 15.12.2003 (51) Int.Cl. C07C 211/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, PL UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, PL UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228983 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 419862 (51) Int.Cl. C01G 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.12.2016

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP93/01308

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP93/01308 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172681 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 310401 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia. 25.05.1993 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

) Sposób otrzymywania kwasu 2, 4-di-/1, 1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego

) Sposób otrzymywania kwasu 2, 4-di-/1, 1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162805 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 286926 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 17. 09. 1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5: C07C 59/70

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809589 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.07.2005 05777840.9 (13) T3 (51) Int. Cl. C07C39/16 C07C37/20

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190940 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.09.2008 08802024.3

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów RZECZPOSPOLITA PO LSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 324913 (22) Data zgłoszenia: 17.02.1998 (51 ) IntCl7 C07C 211/56 (54)

Bardziej szczegółowo

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania PL 224153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411794 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego

PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308721 (22) Data zgłoszenia: 23.05.1995 (51) IntCl7: C07C 309/40 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 186186 (21 ) Numer zgłoszenia: 319208 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7 C07D 201/16 C07D

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. B & P ENGINEERING Spółka z o.o. Spółka Komandytowa,Przeworsk,PL BUP 18/08

PL B1. B & P ENGINEERING Spółka z o.o. Spółka Komandytowa,Przeworsk,PL BUP 18/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202012 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 382712 (22) Data zgłoszenia: 21.06.2007 (51) Int.Cl. A23N 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 23/12

PL B BUP 23/12 PL 216725 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216725 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394699 (22) Data zgłoszenia: 29.04.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04

PL B1. BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208766 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360187 (51) Int.Cl. C10B 57/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.05.2003

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL PL 215148 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215148 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385023 (51) Int.Cl. H04B 1/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 221580 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221580 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398286 (51) Int.Cl. F24H 9/00 (2006.01) C10J 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRABEK HALINA, Warszawa, PL BUP 23/06. KAZIMIERZ GRABEK, Warszawa, PL WUP 06/11. rzecz. pat.

PL B1. GRABEK HALINA, Warszawa, PL BUP 23/06. KAZIMIERZ GRABEK, Warszawa, PL WUP 06/11. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208934 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375011 (51) Int.Cl. C09H 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.05.2005

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow ego: , PCT/EP96/01719

(12) OPIS PATENTOWY. (86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow ego: , PCT/EP96/01719 RZECZPOSPOLITA POLSKA U rząd Patentow y Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1 ) N um er zgłoszenia: 331217 (2 2 ) D ata zgłoszenia: 16.07.1996 (86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)195686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344720 (22) Data zgłoszenia: 19.12.2000 (51) Int.Cl. B22F 9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320220 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania PL 215465 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215465 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398943 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165810 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290029 (22) Data zgłoszenia: 25.04.1991 (51) Int.Cl.5: A23L 1/32 A23L

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205575 (21) Numer zgłoszenia: 366842 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 298957 (22) Data zgłoszenia: 12.05.1993 (51) IntCl6: F04B 37/20 E21F

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL PL 222331 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222331 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406139 (51) Int.Cl. F23G 5/027 (2006.01) F23G 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób odzyskiwania odpadów z procesu wytwarzania dwutlenku tytanu metodą siarczanową. (74) Pełnomocnik:

(54) Sposób odzyskiwania odpadów z procesu wytwarzania dwutlenku tytanu metodą siarczanową. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178525 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 304612 (22) Data zgłoszenia: 10.08.1994 (51) IntCl6: C01C 1/242 C01B

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160056 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 276128 (22) Data zgłoszenia: 29.11.1988 (51) IntCl5: C09B 67/20 C09B

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Nawozów Sztucznych,Puławy,PL BUP 14/05

PL B1. Instytut Nawozów Sztucznych,Puławy,PL BUP 14/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199584 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 364285 (51) Int.Cl. B01J 23/96 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.12.2003

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184163 (21) Numer zgłoszenia: 330310 (22) Data zgłoszenia: 29.05.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185682 (2 1) Numer zgłoszenia: 317784 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C02F 1/44 B01D

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI03/00707 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI03/00707 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198113 (21) Numer zgłoszenia: 375029 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.09.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 187481 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.02.06 0673321. (1) Int. Cl. C08G61/ (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 24078 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.0. 727834.3 (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 015/016 ETAP I 1.11.015 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Kierunek której reakcji nie zmieni się pod wpływem

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL PL 218098 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397353 (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(54)Sposób oczyszczania gazów zawierających siarkowodór

(54)Sposób oczyszczania gazów zawierających siarkowodór RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182840 (21) Numer zgłoszenia: 313307 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1996 (13) B1 (51) IntCl7: B01D 53/52 B01D

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu «. Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono:

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu «. Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono: POLSKA IZECZPOSPOIIU LUDOWA OPIS PATENTOWY 101434 Patent dodatkowy do patentu «. Zgłoszono: 13.09.74 (P. 174076) Int.Cl2. C07C 57/04 Pierwszeństwo: O O ZĄB PATERTOtn PRL Zgłoszenie ogłoszono: 24.04.76

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204324 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376908 (51) Int.Cl. B01D 53/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.09.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo