P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady Piotr Wieczorek stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 86,67% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować Sesja rozpoczęła się o godzinie 16 05, a zakończyła o godzinie Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach: 1) Pana Marka Leję - Wójta Gminy, 2) Pana Erwina Marsolka - Zastępcę Wójta Gminy 3) Pana Rudolfa Szymainda - Sekretarza Gminy, 4) Panią Katarzynę Szafarską - Skarbnika Gminy oraz sołtysów i pozostałych gości (lista obecności radnych zał. nr 1, zaproszonych gości zał. nr 2) Następnie Przewodniczący Rady Piotr Wieczorek zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 4 grudnia 2014 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są uwagi do protokołu, bądź inne propozycje w tej sprawie? Wobec braku uwag, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, bez czytania. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokół głosowało 13 radnych. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że protokół z sesji z sesji odbytej w dniu 4 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie, bez czytania. Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej sesji w brzmieniu: 1) Sprawy regulaminowe: a) otwarcie sesji, b) stwierdzenie prawomocności obrad, c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 2) Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. 3) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata , za okres od lutego do listopada 2014 r. 1

2 4) Zmiana uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych. 5) Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata ) Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 7) Uchwalenie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 8) Przejęcie od powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową (Karczów, ul. Dąbrowska). 9) Przejęcie od powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową (Dąbrowa, ul. Sokolnicka). 10) Zmiana uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok. 11) Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ) Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej. 13) Uchwała budżetowa gminy Dąbrowa na 2015 rok. 14) Ustalenie dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę. 15) Zasady przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. 16) Interpelacje radnych. 17) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie. 18) Wolne wnioski i zapytania. Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z radnych lub Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad dzisiejszej sesji? Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad dzisiejszej sesji. 2

3 W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad.2. Wójt Gminy Marek Leja przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami tj. od 5 grudnia 2014 r. do 22 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego sprawozdania. Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. sprawozdania głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 5 grudnia 2014 r. do 22 grudnia 2014 r. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami w załączeniu nr 3. Ad. 3 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek poprosił o przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata , za okres od lutego do listopada 2014 r. Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta z upoważnienia Wójta szczegółowo omówił Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata , za okres od lutego do listopada 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionym sprawozdaniem. Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy na temat przedstawionego sprawozdania. 3

4 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata , za okres od lutego do listopada 2014 r., jako materiał na sesję Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie sprawozdanie. sprawozdania głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata , za okres od lutego do listopada 2014 r. zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę Gminy, w załączeniu nr 4. Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych. Poprosił o omówienie tematu. Wójt Gminy Marek Leja szczegółowo omówił projekt Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem Kazimierza Wojdyłę o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionego projektu Wojdyła poinformował, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 11 projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, jako materiał na sesję Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 4

5 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/7/14 w załączeniu nr 5. Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata Poprosił o omówienie tematu. Pan Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy w imieniu Wójta szczegółowo omówiła projekt Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata , jako materiał na sesję Rady Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata została 5

6 jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/8/14 w załączeniu nr 6. Ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Poprosił o omówienie tematu. Pan Grzegorz Wocka inspektor UG w imieniu Wójta szczegółowo omówił projekt Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, jako materiał na sesję Rady Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/9/14 w załączeniu nr 7. 6

7 Ad. 7. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Poprosił o omówienie tematu. Pan Grzegorz Wocka inspektor UG w imieniu Wójta szczegółowo omówił projekt Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, jako materiał na sesję Rady Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/10/14 w załączeniu nr 8. 7

8 Ad. 8. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową. Poprosił o omówienie tematu. Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta w imieniu Wójta szczegółowo omówił projekt Jednocześnie dodał, że zadanie dot. wsi Karczów, ul. Dąbrowskiej. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową, jako materiał na sesję Rady Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową, została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/11/14 w załączeniu nr 9. Ad. 9. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową. Poprosił o omówienie tematu. Pan Erwin Marsolek Zastępca Wójta w imieniu Wójta szczegółowo omówił projekt Jednocześnie dodał, że zadanie dot. wsi Dąbrowa, ul. Sokolnicka (na odcinku pomiędzy placem Powstańców Śl. A ulicą Lipową). 8

9 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową, jako materiał na sesję Rady Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową, została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/12/14 w załączeniu nr 10. Ad. 10. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2014 rok. Poprosił o omówienie tematu. Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy z upoważnienia Wójta szczegółowo omówiła projekt Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu 9

10 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2014 rok, jako materiał na sesję Rady Gminy. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do podejmowanej Przedstawiają się one następująco. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę ,00 zł, z tego: Dział 020 LEŚNICTWO 4 500, Gospodarka leśna 4 500, dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500,00 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 dochody bieżące: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 8 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 dochody majątkowe: 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000,00 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 000, Urzędy gmin 7 000,00 dochody bieżące: 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 10

11 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500, dochody bieżące: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące: 2 500, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące: 3 000, Wpływy z różnych opłat 3 000,00 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę ,00 zł z tego: było jest Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 Dział 630 TURYSTYKA 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 0, ,00 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 wydatki majątkowe, w tym: 11

12 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500, ,00 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000, , Dział Urzędy gmin 2 000, ,00 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000, ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, ,00 Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 obsługa długu jst 0, ,00 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 Rodziny zastępcze 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 0, ,00 ubezpieczenia społecznego 12

13 Dział Dział zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 Dodatki mieszkaniowe 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0,00 700,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 500,00 Pozostała działalność 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 POZOSTAŁE DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, ,00 Dzienni opiekunowie 0, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0, ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,000 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 0, , Obiekty sportowe 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę ,00 zł z tego: było jest Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , Drogi publiczne gminne 0, ,00 13

14 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Dział Dział Urzędy gmin 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, ,00 Gospodarka odpadami 0, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 0, ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 000, ,00 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000, ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 500, ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 500, ,00 zadania związane z realizacją zadań statutowych 5 500, ,00 Zmianie ulega również załącznik Nr 1 Plan wydatków majątkowych Jednostka Dział Nazwa zadania Plan w zł realizująca było jest TURYSTYKA , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Realizacja projektu "Rowerem po szlaku Dąbrowskim" , , , ,00 Gmina Dąbrowa + Euroregion PRADZIAD

15 Zmianie ulega budżet gminy: było jest Dochody , ,82 Przychody , ,11 RAZEM , ,93 Wydatki , ,93 Rozchody , ,00 RAZEM , ,93 Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie w budżecie gminy. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku. projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2014 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/13/14 w załączeniu - nr 11. Ad. 11. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Poprosił Panią Skarbnik o omówienie tematu. Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy Dąbrowa szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu 15

16 projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, jako materiał na sesję Rady Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową, została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/14/14 w załączeniu nr 12. Ad. 12. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Poprosił o omówienie tematu. Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy w imieniu Wójta szczegółowo omówiła projekt Przewodniczący Rady Piotr Wieczorek przedstawił Uchwałę nr 490/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 listopada 2014 r. nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej w załączeniu nr 13. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu 16

17 projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, jako materiał na sesję Rady Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/15/14 w załączeniu nr 14. Ad. 13. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 rok. Poprosił o omówienie tematu. Pani Katarzyna Szafarska Skarbnik Gminy w imieniu Wójta szczegółowo omówiła projekt Przewodniczący Rady Piotr Wieczorek przedstawił Uchwałę nr 489/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2014 r. nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2015 r. w załączeniu nr 15. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 rok, jako materiał na sesję Rady Gminy. 17

18 Skarbnik Gminy Katarzyna Szafarska zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie następującej zmiany, który otrzymuje brzmienie o następującej treści: 1. Zwiększenie wydatków: na rozbudowę strażnicy OSP Żelazna o ,00 zł (majątkowe w rozdz ) na zakup wozu bojowego dla OSP Wrzoski o ,00 zł (majątkowe w rozdz ) na remont pomieszczenia świetlicowego i zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Sławice o ,00 (bieżące w rozdz ) na zapłatę ostatnich faktur za zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach ,00 zł 2. Zmniejszenie wydatków: obsługa długu ,00 zł (bieżące w rozdz ) szkoły podstawowe ,00 zł (zadania związane z realizacją zadań statutowych bieżące w rozdz ) 3. Zwiększenie planu przychodów: 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł (ostatnia transza pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach) Zmianie ulegają załączniki: Zał. nr 2 plan wydatków na 2015 r. Zał. nr 3 Plan przychodów i rozchodów na 2015 r. Zał. nr 6 Plan wydatków majątkowych na 2015 r. Zmianie ulegają również kwoty ogólne tj.: wydatki z ,00 zł na ,00 zł różnica między dochodami i wydatkami z ,27 zł na ,27 zł przychody z ,00 zł na ,00 zł plan wydatków majątkowych z ,00 zł na ,00 zł rezerwę ogólną z ,00 zł na ,00 zł roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z ,00 zł na ,00 zł Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Skarbnika Gminy w sprawie zmiany w budżecie gminy. 18

19 W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku. projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWE gminy Dąbrowa na 2015 rok został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/16/14 w załączeniu - nr 16. Ad. 14 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę, jako materiał na sesję Rady Gminy. projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/17/14 w załączeniu - nr

20 Ad. 15 Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję na temat przedstawionego projektu projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, jako materiał na sesję Rady Gminy. projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Uchwała Nr III/18/14 w załączeniu - nr 18. Ad. 16. Interpelacje radnych. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z 39 ust. 5 Statutu Gminy, radni składają interpelacje na moje ręce w formie pisemnej po jej odczytaniu. Zapytał czy ktoś z radnych chce złożyć interpelację? Radni nie zgłosili żadnej interpelacji. Ad.17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie. Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że na ostatniej sesji odbytej w dniu 4 grudnia 2014 r. ani też w okresie międzysesyjnym, nikt z radnych nie zgłosił interpelacji. 20

21 Ad. 18. Wolne wnioski i zapytania: Przewodniczący Rady Gminy przeczytał podziękowanie, które wpłynęło do Rady Gminy od uczniów, rodziców, Dyrekcji szkoły i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Chróścinie za okazywane wsparcie finansowe i sprzętowe Sali gimnastycznej oraz za powstanie obiektu sportowego przy szkole ORLIKA. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 12 grudnia 2014 r. do Biura Rady wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XLIII/331/14 Rady Gminy Dabrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami zlokalizowanymi na terenie Gminy Dąbrowa. Jednocześnie dodał, że w dniu 15 grudnia br. wpłynęło Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w ww. sprawie, stwierdzajże nieważność uchwały w 3, 4 i 5. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Stwierdził, że III sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą. Protokołowała: Małgorzata Stępień Lista załączników do protokołu : Zał. Nr 1 - Lista obecności radnych. Zał. Nr 2 - Lista zaproszonych gości. Zał. Nr 3 - Sprawozdanie ze działalności Wójta między sesjami. Zał. Nr 4 - sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Zał. Nr 5 - Uchwała Nr III/7/14 Zał. Nr 6 - Uchwała Nr III/8/14 Zał. Nr 7 - Uchwała Nr III/9/14 Zał. Nr 8 - Uchwała Nr III/10/14 Zał. Nr 9 - Uchwała Nr III/11/14 Zał. Nr 10 - Uchwała Nr III/12/14 Zał. Nr 11 - Uchwała Nr III/13/14 Zał. Nr 12 - Uchwała Nr III/14/14 Zał. Nr 13 - Uchwała Nr 490/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej Zał. Nr 14 - Uchwała Nr III/15/14 Zał. Nr 15 - Uchwała Nr 489/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej Zał. Nr 16 - Uchwała Nr III/16/14 Zał. Nr 17 - Uchwała Nr III/17/14 Zał. Nr 18 - Uchwała Nr III/18/14 Zał. Nr 19 - Opinia komisji. 21

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 marca 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 marca 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 marca 2014 r. Ad. 1 Otwarcia XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY CISEK. z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY CISEK. z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2014 rok UHWŁ NR II/11/2014 RDY GMINY ISEK z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy isek na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR XXXVI/254/17 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Opole, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR XXXVI/254/17 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 21 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR XXXVI/254/17 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/183/17 Rady Gminy z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r. UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R. DOCHODY w złotych Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan na 2005 r. Wykonanie za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała Nr XXXVII/55/2017 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. 1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/208 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 208r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 208 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( +

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/398/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/398/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/398/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/212 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 212r. WYDATKI BUDŻETOWE 212 ROK - ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/94/11 Rady Miasta Dynów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Uchwała Nr XV/94/11 Rady Miasta Dynów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok Uchwała Nr XV/94/11 Rady Miasta Dynów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 maja 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/23/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r.poz. 1870

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku Plan po zmianach na Wykonanie na 31.12.1012

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo