Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie ,- zł, 1) dochody bieżące: ,- zł. 2) dochody majątkowe: ,- zł. jak poniżej w tabeli Nr 1. 1 Tabela Nr 1 Planowane dochody na 2010 r Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy porozumienia na transport zbiorowy z Gminą Pysznica i Zaleszany Drogi publiczne powiatowe

2 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy powierzenia i przyjęcia do wykonania zadania inwestycyjnego z Powiatem Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Poprawa dostępności terenów przemysłowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z 6290 innych źródeł dotyczy rządowego programu wsparcia finansowanego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych i mieszkań chronionych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat opłaty za media, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 0970 Wpływ z różnych dochodów w tym zwrot VAT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 0480 alkoholu Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych

4 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy z usług dotyczy żywienia w szkołach 0920 Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów za czynsze, rozliczenie Płatnika, refundacja wynagrodzeń Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2708 innych źródeł Przedszkola Wpływy z różnych opłat opłata stała Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy z usług dotyczy żywienia 0920 Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów refundacja wynagrodzeń, rozliczenie Płatnika Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2708 innych źródeł Gimnazja Wpływy z różnych opłat wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 Wpływy z usług dotyczy żywienia w szkołach 0920 Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów rozliczenie Płatnika, duplikaty legitymacji Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2708 innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Stołówki szkolne Wpływy z usług dotyczy żywienia Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z usług usługi opiekuńcze i posiłki 0970 Wpływ z różnych dochodów rozliczenie Płatnika, refundacja wynagrodzeń Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0900 wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów dopłaty mieszkańców do pobytu w Domach Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stale Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług usługi opiekuńcze i posiłki 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów za odpłatność mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z usług odpłatność za posiłki dzieci w szkole 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z różnych opłat opłata stała 0830 Wpływy z usług żywienie 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów rozliczenie Płatnika, za media Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6298 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki pozyskane od HSW S.A. Stalowa Wola na realizację zadania inwestycyjnego

7 Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje rozwojowe Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług z biletów za wstęp na basen 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów zwrot podatku VAT Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6298 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie ,- zł. jak poniżej w tabeli Nr 2. Tabela Nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2010 r Rolnictwo i łowiectwo 3 015, Izby rolnicze 3 015,00 Wydatki bieżące 3 015,00 a/ dotacje na zadania bieżące 3 015,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego 3 015, Leśnictwo , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Różne opłaty i składki , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne powiatowe 2 490,00 Wydatki majątkowe 2 490,00

8 8 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 490, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 490, Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 1/ z tego art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o f. p , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 832, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe 7 050, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 240,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 4 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podatek od nieruchomości ,00

9 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 150, Składki na ubezpieczenia społeczne 100, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Cmentarze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Informatyka , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna ,00 Zadania własne , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Różne opłaty i składki 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00

10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Różne opłaty i składki , Składki do organizacji międzynarodowych ,00 Zadania zlecone , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 033,00

11 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Zadania zlecone , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 8 235, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 063, Składki na Fundusz Pracy 172,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 165, Zakup materiałów i wyposażenia 3 165, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące , Wpłaty jednostek na fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 000, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 8 500, Różne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 8 400, Zakup energii 600, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800, Zarządzanie kryzysowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 644, Składki na Fundusz Pracy 105, Wynagrodzenia bezosobowe 4 251,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

12 Zakup usług pozostałych 3 000, Pozostała działalność 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, Zakup energii 2 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 Wydatki bieżące ,00 w tym. a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 753, Składki na Fundusz Pracy 767, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 9 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ obsługa długu jednostki ,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 8070 oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ zakup i objęcie akcji i udziałów , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i ,00 innych instytucji finansowych Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy ,00 a) ogólna ,00 b) celowa ,00 - na zadania z zakresu oświaty ,00 - stypendia, nagrody - awanse zawodowe, dodatki motywacyjne i dopłaty do wynagrodzeń

13 13 - remonty szkół i przedszkoli na udział własny do programu "Pływam jak rybka" , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 989, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500, Podróże służbowe krajowe 6 320, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów ,00 e/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 807, Podróże służbowe krajowe 500, Podróże służbowe zagraniczne 9 000,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 798,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 341, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 341,00

14 Przedszkola ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 e/ art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, Podróże służbowe krajowe 1 269, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 600,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 111,00

15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 420, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 515, Podróże służbowe krajowe 4 570, Różne opłaty i składki 3 977, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 222,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 8 293, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub ,00 przez osobę fizyczną d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów ,00 e/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Podróże służbowe krajowe 1 000, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 1 500, Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 1 440, Szkoły artystyczne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00

16 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 2 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 b/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 191, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 911, Składki na ubezpieczenia społeczne 895, Składki na Fundusz Pracy 308, Składki na Fundusz Pracy 114, Wynagrodzenia bezosobowe 1 275, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, Zakup materiałów i wyposażenia 1 645, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 255,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4748 kserograficznych 255, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, Biblioteki pedagogiczne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Stołówki szkolne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych 7 210, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 c/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 033, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 675, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 373, Składki na Fundusz Pracy 431,00

17 4129 Składki na Fundusz Pracy 194, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 6 558, Zakup materiałów i wyposażenia 2 979, Zakup materiałów i wyposażenia 471, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4748 kserograficznych 907,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4749 kserograficznych 143, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 540, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 560,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wydatki majątkowe ,00 17 a/ dotacje inwestycyjne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 publicznych Zwalczanie narkomanii ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 6 257, Zakup energii 3 213, Zakup usług pozostałych 9 030, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 067, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 715, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 3 100,00

18 Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 160, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 100, Zakup usług zdrowotnych 810, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 338, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 400, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20, Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 3 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 750, Pozostałe odsetki 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 400, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 600,00 c/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom ,00 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 350, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 3 000,00 b/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom , Pomoc społeczna ,00 Zadania zlecone , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 760, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 430, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 810, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 520, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 150, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100, Podróże służbowe krajowe 2 520, Różne opłaty i składki 8 300,00

19 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki 130, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 550,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 310, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 100,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 840, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 840,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki n ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 857, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 291, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki 30,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 779, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 779,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , Zasiłki i pomoc w natirze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00

20 20 Wydatki bieżące ,00 a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Zadania własne , Placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 082, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 450, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 060, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 750, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 1 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 200, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 104 /Fn/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014

UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014 UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo