Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie ,- zł, 1) dochody bieżące: ,- zł. 2) dochody majątkowe: ,- zł. jak poniżej w tabeli Nr 1. 1 Tabela Nr 1 Planowane dochody na 2010 r Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy porozumienia na transport zbiorowy z Gminą Pysznica i Zaleszany Drogi publiczne powiatowe

2 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy powierzenia i przyjęcia do wykonania zadania inwestycyjnego z Powiatem Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Poprawa dostępności terenów przemysłowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z 6290 innych źródeł dotyczy rządowego programu wsparcia finansowanego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych i mieszkań chronionych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat opłaty za media, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 0970 Wpływ z różnych dochodów w tym zwrot VAT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 0480 alkoholu Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych

4 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy z usług dotyczy żywienia w szkołach 0920 Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów za czynsze, rozliczenie Płatnika, refundacja wynagrodzeń Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2708 innych źródeł Przedszkola Wpływy z różnych opłat opłata stała Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy z usług dotyczy żywienia 0920 Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów refundacja wynagrodzeń, rozliczenie Płatnika Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2708 innych źródeł Gimnazja Wpływy z różnych opłat wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 Wpływy z usług dotyczy żywienia w szkołach 0920 Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów rozliczenie Płatnika, duplikaty legitymacji Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2708 innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Stołówki szkolne Wpływy z usług dotyczy żywienia Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z usług usługi opiekuńcze i posiłki 0970 Wpływ z różnych dochodów rozliczenie Płatnika, refundacja wynagrodzeń Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0900 wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów dopłaty mieszkańców do pobytu w Domach Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stale Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług usługi opiekuńcze i posiłki 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów za odpłatność mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z usług odpłatność za posiłki dzieci w szkole 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z różnych opłat opłata stała 0830 Wpływy z usług żywienie 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów rozliczenie Płatnika, za media Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6298 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki pozyskane od HSW S.A. Stalowa Wola na realizację zadania inwestycyjnego

7 Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje rozwojowe Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług z biletów za wstęp na basen 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów zwrot podatku VAT Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6298 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie ,- zł. jak poniżej w tabeli Nr 2. Tabela Nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2010 r Rolnictwo i łowiectwo 3 015, Izby rolnicze 3 015,00 Wydatki bieżące 3 015,00 a/ dotacje na zadania bieżące 3 015,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego 3 015, Leśnictwo , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Różne opłaty i składki , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne powiatowe 2 490,00 Wydatki majątkowe 2 490,00

8 8 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 490, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 490, Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 1/ z tego art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o f. p , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 832, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe 7 050, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 240,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 4 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podatek od nieruchomości ,00

9 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 150, Składki na ubezpieczenia społeczne 100, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Cmentarze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Informatyka , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna ,00 Zadania własne , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Różne opłaty i składki 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00

10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Różne opłaty i składki , Składki do organizacji międzynarodowych ,00 Zadania zlecone , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 033,00

11 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Zadania zlecone , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 8 235, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 063, Składki na Fundusz Pracy 172,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 165, Zakup materiałów i wyposażenia 3 165, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące , Wpłaty jednostek na fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 000, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 8 500, Różne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 8 400, Zakup energii 600, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800, Zarządzanie kryzysowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 644, Składki na Fundusz Pracy 105, Wynagrodzenia bezosobowe 4 251,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

12 Zakup usług pozostałych 3 000, Pozostała działalność 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, Zakup energii 2 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 Wydatki bieżące ,00 w tym. a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 753, Składki na Fundusz Pracy 767, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 9 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ obsługa długu jednostki ,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 8070 oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ zakup i objęcie akcji i udziałów , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i ,00 innych instytucji finansowych Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy ,00 a) ogólna ,00 b) celowa ,00 - na zadania z zakresu oświaty ,00 - stypendia, nagrody - awanse zawodowe, dodatki motywacyjne i dopłaty do wynagrodzeń

13 13 - remonty szkół i przedszkoli na udział własny do programu "Pływam jak rybka" , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 989, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500, Podróże służbowe krajowe 6 320, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów ,00 e/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 807, Podróże służbowe krajowe 500, Podróże służbowe zagraniczne 9 000,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 798,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 341, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 341,00

14 Przedszkola ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 e/ art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, Podróże służbowe krajowe 1 269, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 600,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 111,00

15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 420, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 515, Podróże służbowe krajowe 4 570, Różne opłaty i składki 3 977, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 222,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 8 293, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub ,00 przez osobę fizyczną d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów ,00 e/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Podróże służbowe krajowe 1 000, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 1 500, Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 1 440, Szkoły artystyczne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00

16 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 2 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 b/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 191, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 911, Składki na ubezpieczenia społeczne 895, Składki na Fundusz Pracy 308, Składki na Fundusz Pracy 114, Wynagrodzenia bezosobowe 1 275, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, Zakup materiałów i wyposażenia 1 645, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 255,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4748 kserograficznych 255, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, Biblioteki pedagogiczne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Stołówki szkolne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych 7 210, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 c/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 033, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 675, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 373, Składki na Fundusz Pracy 431,00

17 4129 Składki na Fundusz Pracy 194, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 6 558, Zakup materiałów i wyposażenia 2 979, Zakup materiałów i wyposażenia 471, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4748 kserograficznych 907,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4749 kserograficznych 143, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 540, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 560,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wydatki majątkowe ,00 17 a/ dotacje inwestycyjne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 publicznych Zwalczanie narkomanii ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 6 257, Zakup energii 3 213, Zakup usług pozostałych 9 030, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 067, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 715, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 3 100,00

18 Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 160, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 100, Zakup usług zdrowotnych 810, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 338, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 400, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20, Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 3 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 750, Pozostałe odsetki 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 400, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 600,00 c/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom ,00 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 350, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 3 000,00 b/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom , Pomoc społeczna ,00 Zadania zlecone , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 760, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 430, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 810, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 520, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 150, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100, Podróże służbowe krajowe 2 520, Różne opłaty i składki 8 300,00

19 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki 130, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 550,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 1 310, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 100,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 840, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 840,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki n ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 857, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 291, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki 30,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 779, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 779,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , Zasiłki i pomoc w natirze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00

20 20 Wydatki bieżące ,00 a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Zadania własne , Placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 082, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 450, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 060, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 750, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 1 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych 200, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r

UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2009 RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2009 RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY W/G ŹRÓDEŁ - w porównaniu do 2006 roku w/g paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszyvh źródeł

DOCHODY BUDŻETU GMINY W/G ŹRÓDEŁ - w porównaniu do 2006 roku w/g paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszyvh źródeł Załączniki tabelaryczne obowiązkowe SPIS TRESCI ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ 46 Załącznik nr 2 DOCHODY BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 50 Załącznik nr 2 A DOCHODY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo