Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów"

Transkrypt

1 U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki i Informtyki Promotor rozprwy dr h. Edwrd Ohm ski, prof. UMK Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki i Informtyki Toru, zerwie 2008

2 Jonn Jółkowsk O widzenie utor pry: widom odpowiedzilno i prwnej o widzm, e niniejsz rozprw doktorsk zostł npisn przeze mnie smodzielnie i nie zwier tre i uzysknyh w sposó niezgodny z oowi zuj ymi przepismi dt podpis utor rozprwy O widzenie promotor rozprwy: Potwierdzm, e niniejsz rozprw zostł przygotown pod moim kierunkiem i kwlifikuje si do przedstwieni jej do oeny przez reenzentów dt podpis promotor rozprwy 2

3 Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów * Słow kluzowe: Siei Petriego, współie no, j zyki ldów, uziwo AMS Mthemtil Sujet Clssifition 2000: 68Q85 Models nd methods for onurrent nd distriuted omputing Streszzenie W pry dne s etyzne spekty zhow (sprwiedliwo, uziwo, ezkonfliktowo ) ró nyh typów siei Petriego. Podstwowym nrz dziem stosownym w pry jest teori ldów, przede wszystkim ldów niesko zonyh. Definiujemy relj niezle no i indukown przez dowolny system trnzyyjny, tworz w ten sposó współie ny system trnzyyjny. Wprowdzmy poj ie systemów o zhowniu ldowym i dmy pewne prolemy deyzyjne, zwi zne z olizniem relji zle no i i rozstrzygniem, zy dn sie m zhownie ldowe. Pokzujemy, e o te prolemy s rozstrzyglne dl siei elementrnyh i mrkownyh, nierozstrzyglne w rozszerzenih siei mrkownyh. Poniew rozszerzeni siei powoduj wyst pownie zjwisk nie spotyknyh w sieih klsyznyh (elementrnyh i mrkownyh), np. nie mj one włsno i dimentu, zproponown zostł równie rdziej preyzyjn definij konfliktu. Nst pnie dmy wyst pieni konfliktów orz istnienie ezkonfliktowyh olize w rozszerzenih siei elementrnyh. Okzuje si, e k de sprwiedliwe olizenie, zzynj e si od stnu konfliktowego, musi zwier konfliktowy krok. Pozwl to n skonstruownie lgorytmu, wyierj ego tylko ezkonfliktowe olizeni sprwiedliwe spo ród wszystkih olize siei. Główn z pry to przeniesienie hierrhii uziwo i dl olize sekwenyjnyh n olizeni współie ne (proesy). W pry zostje dokłdnie przedn t hierrhi, njpierw ogólnie, potem konkretnie dl podstwowyh kls siei Petriego elementrnyh i mrkownyh. Sformułowne zostj te nieprzeplotowe definije uziwo i proesów i porównne z wze niejszymi. Poniew egzystenjln uziwo nie zwsze oznz uniwersln, okre lone te zostj kryteri, które musz y spełnione, y w dnym systemie sko zenie stnowym wszystkie proesy yły stilne ze wzgl du n uziwo. * Pr współfinnsown przez Ministerstwo Nuki i Szkolnitw Wy szego z grntu promotorskiego N N

4 Jonn Jółkowsk Ethis of Petri net proesses in the light of tre theory * Keywords: Petri nets, onurreny, tre lnguges, firness AMS Mthemtil Sujet Clssifition 2000: 68Q85 Models nd methods for onurrent nd distriuted omputing Astrt This thesis dels with ethil spets of omputtions (justie, firness, onflitfreeness) of vrious kinds of Petri nets. The si tool used in the thesis is tre theory, espeilly infinite tres. We define the independeny reltion indued y ritrry trnsition system, forming this wy n synhronous trnsition system. We introdue the notion of treility of trnsition systems nd study some deision prolems, relted to omputing independeny nd deiding treility for si lsses of Petri nets. We show tht oth prolems re deidle for elementry nd ple/trnsition nets nd undeidle in roder lsses of nets inhiitor, reset nd trnsfer nets. Sine extensions of nets dmit phenomen unknown in trditionl nets (elementry nd ple/trnsition), for instne they hve not dimond property, we propose more preise definition of onflit. We study ourrenes of onflits nd existene of onflit-free omputtions in extensions of elementry nets. We show tht ny just omputtion strting from onflit stte ontins onflit step. This result llows to onstrut n lgorithm, seleting only onflit-free just omputtions from mong ll omputtions of given net. The min prt of the thesis generlizes the well-known firness hierrhy for sequentil omputtions to tht of tres (onurrent proesses). The firness hierrhy for tres is similr, ut more involved thn for sequenes. We study this hierrhy, first in generl, strting from onrete onurrent system, then for si lsses of Petri nets elementry nd ple/trnsition nets. We define lso the firness notions in noninterleving wy nd ompre them with the former ones. Sine existentil firness is not lwys equl to universl, we formulte onditions tht hve to e met y trnsition system (with finite numer of sttes) to ensure tht ll proesses of system re stle s regrds firness. * This PhD thesis hs een prtilly supported y Ministry of Siene nd Higher Edution of Polnd, grnt N N

5 Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów Spis tre i 1. Wst p Poj i podstwowe Słow, j zyki, systemy trnzyyjne Siei Petriego Siei elementrne i mrkowne Rozszerzeni siei elementrnyh Rozszerzeni siei mrkownyh Konflikty w sieih Petriego ldy i j zyki ldów Niezle no kji w systemh trnzyyjnyh Etyk olize Uniknie konfliktów w sieih ezpieznyh Odwrnie siei ezpieznyh Olizeni ezkonfliktowe w sieih ezpieznyh Wyszukiwnie olize ezkonfliktowyh Wyznznie relji niezle no i dl siei Petriego Niezle no w sieih mrkownyh Niezle no w niektóryh rozszerzenih siei mrkownyh Prolem ldowo i zhowni Etyk proesów siei Petriego Proesy systemów trnzyyjnyh klsyfikj etyzn Hierrhi uziwo i proesów siei Petriego Proesy superuziwe Proesy egzystenjlnie i uniwerslnie uziwe Proesy egzystenjlnie i uniwerslnie sprwiedliwe Podsumownie Etyk w podej iu nieprzeplotowym Kryteri równo i efair=ufair i ufair=sfair Podsumownie Biliogrfi

6 Jonn Jółkowsk 1 Wst p Temtyk rozprwy Siei Petriego zproponowne przez C. A. Petriego [40] w roku 1962 (tłumzenie ngielskie w 1966) stnowi oenie jedno z njrdziej uniwerslnyh grfiznyh nrz dzi mtemtyznyh modeluj yh dziłni systemów dynmiznyh. Stnowi niejko pomost pomi dzy prktyk teori. Wykorzystuje si je w ró nyh dziedzinh sie mo e modelow zrówno progrmy komputerowe, jk i rekje hemizne, ruh ulizny zy yie komórki. Szzególnie przydtne s w dniu systemów współie nyh, gdzie potrzene jest okre lenie wzjemnyh relji pomi dzy poszzególnymi elementmi systemu, przewidywnie przyszłego zhowni, wykrywnie niepo dnyh ie ek wykonni itp. K d sie Petriego skłd si z kji (trnzyji) orz miejs, w któryh przehowywne s zsoy umo liwij e wykonnie poszzególnyh kji, jk równie powstj e w wyniku wykonni tyh e kji. Miejs mog y te rozumine jko wrunki, które musz y spełnione, y kj mogł si wykon. Wykonnie kji powoduje zmin stnu siei: pewne zsoy zostj skonsumowne, nowe wyprodukowne (zmienij si wrunki). Zhownie siei nie jest z góry okre lone; w k dym stnie siei mo e y umo liwionyh wiele kji i w zwi zku z tym jest wiele mo liwyh dróg dziłni (olize ) siei. Siei s nlizowne pod ró nymi wzgl dmi d si zrówno jej zhownie (włsno i dynmizne), jk i struktur (włsno i sttyzne). Do włsno i dynmiznyh nle y mi dzy innymi rozstrzygnie, zy pewien z góry zdny stn jest osi gny przez jkie olizenie siei. Jest to tzw. prolem osi glno i, jeden z njtrudniejszyh prolemów zwi znyh z sieimi Petriego. Prolem ten pozostwł otwrty przez kilkn ie lt, rozstrzygni ty zostł pozytywnie przez Myr [31] w 1981 roku i Kosrju [26] w 1982 roku. Blisko zwi zny z tym prolemem jest prolem osi glno i stnu pustego (równow ny osi glno i stnu dowolnego) i prolem osi glno i stnu z ustlonym wrunkiem pustym. Innym znnym prolemem, zkolwiek du o łtwiejszym, jest prolem pokrywlno i (tzn. osi glno i stnu pokrywj ego zdny). Jego rozstrzyglno pokzn zostł ju w pierwszyh lth rozwoju teorii siei przez Krp/Miller [25] w 1969 roku z pomo tzw. grfu pokrywlno i. Powy sze prolemy dotyz siei jko ło i, le rozw si te włsno i zwi zne z poszzególnymi olizenimi siei. M to du e znzenie prktyzne, poniew dory projekt systemu z sto wymg, y olizeni modeluj ej go siei spełniły pewne zło eni. Ziór tkih doryh włsno i (norm dziłni) nzywmy etyk olize. Do tyh włsno i nle y przede wszystkim uziwo, któr m zpoieg zgłodzeniu (tzn. wył zeniu z pry) jednej z kji ( d wi kszego frgmentu) systemu. Bdni uziwo i dziłni systemów współieznyh zpoz tkowł słynny przykłd pi iu filozofów Dijkstry [14] z 1971 roku. Poj ie 6

7 Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów etyki olizeniowej sformlizowli (i tk nzwli) Lehmn/Pnueli/Stvi [29] w 1981 roku. W zle no i od potrze (stopni umo liwieni zgłodzonej kji) definiuje si ró ne poziomy uziwo i; njw niejsze to sprwiedliwo, uziwo i superuziwo. Tk klsyfikj stopni uziwo i ( nwet rdziej rozudown, niesko zon ) zproponowł Best [3] w 1984 roku. Jedn z sytuji, które mog prowdzi do nieuziwo i, jest konflikt. Jest to tki stn siei, w którym k d z dwóh (lu wi ej) kji m wystrzj ilo zsoów, y si wykon, le zsoy te s wystrzj e tylko dl jednej z nih. Je li olizenie m y uziwe, powinn y wykonn t kj, któr dot d wykonywł si rzdziej. Innym rozwi zniem jest omini ie konfliktu tkie projektownie systemów, y sytuje konfliktowe nie wyst powły. Dltego etyk olize dziemy rozumie szerzej to nie tylko ró ne rodzje uziwo i, le te i ezkonfliktowo. W rozprwie d dziemy jednk nie tyle olizeni siei, o proesy, zyli ziory olize równow nyh w sensie zmienno i niektóryh kji (niezle nyh, zyli mog yh si wykonyw współie nie). Do dni proesów siei u yjemy teorii ldów. Poj ie ldu (tre) zproponowne zostło przez Mzurkiewiz [32] w 1977 roku do dni zhowni systemów współie nyh. ldy to elementy monoidu ilorzowego zwnego monoidem ldów otrzymnego jko ilorz monoidu wolnego przez kongruenj wyznzon przez relj niezle no i (współie no i) kji. Monoidy ldów okzły si niezwykle iekwym oiektem mtemtyznym, o z sto zskkuj yh wł iwo ih. Teori ldów, dorze ju opisn i ustilizown, jest ndl ktuln i stle rozwijn. Wszehstronn monogrfi teorii ldów jest ksi k [13]. Systemy komputerowe, równie wiele systemów rzezywistyh, oprte s n pry w zsie nieogrnizonym. Modelownie dziłni tkih systemów prowdzi do poj i olize niesko zonyh; w przypdku systemów współie nyh niesko zonyh proesów współie nyh. Modelem tkih proesów, zstosownym w niniejszej rozprwie, s ldy niesko zone (Mzurkiewiz [33], oszern monogrfi Gstin/Petit [20]). Zwrto rozprwy Rozprw skłd si z sze iu rozdziłów, z któryh pierwszy jest niniejszym wst pem, zwierj ym ogólne streszzenie pry i jej wyników. W rozdzile 2 przedstwim podstwowe poj i u ywne w dlszyh rozdziłh, w szzególno i opis ró nyh typów siei Petriego (2.2), podstwowe poj i i fkty teorii ldów (2.3) orz definije uziwo i olize (2.5). Poniew hemy u y teorii ldów do dni proesów siei, pojwi si zgdnienie okre leni, które kje s niezle ne w sieih Petriego. Mzurkiewiz [32] zproponowł definij strukturln dl siei elementrnyh (dwie kje s zle ne, je li mj wspólne wrunki). W podrozdzile 2.4 przeprowdzon jest dyskusj n temt mo liwo i zdptowni tej definiji do pozostłyh kls siei, w wyniku 7

8 Jonn Jółkowsk której proponujemy inn definij, oprt n zhowniu siei, dj si zstosow do dowolnyh systemów trnzyyjnyh. Otó dwie kje s niezle ne, je li zmin kolejno i ih wykon nie wyprowdz ns poz j zyk rozw nej siei: Definij Niezle no indukown przez j zyk I L ( u,v A*) (uv L uv L) Dlsz z pry opier si n tej wł nie definiji. W rozdzile w podony zhowniowy sposó definiujemy konflikt (dwie kje s w konflikie w pewnym stnie, je li s w nim umo liwione, po wykonniu jednej z nih drug ju nie jest umo liwion lu stn osi gny w wyniku ou zle y od kolejno i ih wykonni), nst pnie w rozdzile 3 dmy mo liwo unikni konfliktów w sieih elementrnyh i ih rozszerzenih, tzw. sieih ezpieznyh (sfe nets Bdouel/Drondeu [2]). Okzuje si, e: Stwierdzenie 3.8. W sieih ezpieznyh k de sprwiedliwe olizenie rozpozynj e si w stnie konfliktowym zwier krok konfliktowy. Wynik ten umo liwił oprownie lgorytmu, który ze zioru wszystkih olize siei wyier ziór olize ezkonfliktowyh. Poniew definij niezle no i kji zproponown w rozdzile 2.4 m hrkter dynmizny, pojwi si pytnie, zy d si j wyznzy dl dowolnej siei. W rozdzile 4 pokzuj, e prolem wyznzeni zhowniowej relji niezle no i jest rozstrzyglny w sieih elementrnyh i mrkownyh (ple/trnsition nets), nierozstrzyglny w pewnyh rozszerzenih siei mrkownyh. Twierdzenie 4.6. Prolem zle no i Czy dne kje i s zle ne? jest rozstrzyglny w klsie siei mrkownyh. Twierdzenie Prolem zle no i jest nierozstrzyglny dl siei inhiitorowyh, zyszz yh i przerzuj yh. O dowody zudowne s w opriu o prolem osi glno i. W pierwszym przypdku ezpo rednio korzystmy z fktu rozstrzyglno i prolemu osi glno i w sieih mrkownyh, w drugim wystrz nierozstrzyglno prolemu pusto i wrunku w sieih rozszerzonyh. Okzuje si przy okzji, e nie m ezpo redniego dowodu równow no i prolemu osi glno i z prolemem pusto i wrunku dl siei rozszerzonyh, tk wi nierozstrzyglno osi glno i niekonieznie musi implikow nierozstrzyglno pusto i wrunku. Innym zgdnieniem deyzyjnym, którym zjmuj si w tym rozdzile, jest prolem rozstrzygni, zy zhownie dnej siei mo e y w pełni opisywne ldmi. Okzuje si owiem, e ldy mog gui pewne informje o (loklnej) współie no i niektóryh kji wystrzy jeden stn, w którym kje s zle ne, y 8

9 Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów ju yły glolnie zle ne, pomij si wtedy wykonni współie ne w innyh stnh. Wprowdzm wi poj ie systemu o zhowniu ldowym: jest to system, w którym kje zle ne glolnie nie mog si wykonyw współie nie, lu równow nie, je li ho rz kje mog si wykon współie nie, to s glolnie niezle ne: Definij Zhownie ldowe Zhownie systemu trnzyyjnego S=(A,Q,q 0 ) jest ldowe wtedy i tylko wtedy, gdy (, A) (( q Q) q ) I S. Rozstrzygnie, zy dn sie m zhownie ldowe, opier si n rozstrzygniu, zy istnieje pr kji zle nyh i loklnie współie nyh. Pokzuj, e prolem ten jest rozstrzyglny w klsie siei mrkownyh (dowód wykorzystuje rozstrzyglno prolemu osi glno i). Twierdzenie Prolem ldowo i zhowni Czy zhownie dnej siei mrkownej jest ldowe? jest rozstrzyglny. W rozszerzenih siei mrkownyh prolem ldowo i okzuje si nierozstrzyglny. Do pokzni tego fktu wykorzystujemy nierozstrzyglno prolemu pusto i wrunku. Twierdzenie Prolem ldowo i zhowni jest nierozstrzyglny dl siei inhiitorowyh, zyszz yh i przerzuj yh. Wreszie w rozdzile 5 przedstwim dokłdn hierrhi proesów siei Petriego ze wzgl du n ih wł iwo i etyzne, przy zym proesy siei trktowne s jko ldy, dl któryh relj niezle no i generuj odpowiedni kongruenj jest niezle no i zdefiniown w podrozdzile 2.4. Pojwi si pytnie, jk przenie definij uziwyh olize n ldy? Je li potrktujemy ldy jko ziory swoih lineryzji (podej ie przeplotowe), nsuw si nturlne rozró nienie n włsno i egzystenjlne (jkie olizenie proesu m rozw n włsno ) i uniwerslne (wszystkie olizeni proesu mj t włsno ). W pry dm tk zdefiniowne klsy proesów ze wzgl du n sprwiedliwo, uziwo i superuziwo dl siei elementrnyh i mrkownyh. Okzuje si, e k dy równow nik olizeni superuziwego jest superuziwy (niezle nie od rodzju siei, nwet niezle nie od urz dzeni generuj ego j zyk), orz e k dy równow nik olizeni sprwiedliwego jest sprwiedliwy w sieih elementrnyh i mrkownyh ezp telkowyh. Stwierdzenie 5.2. W dowolnym systemie trnzyyjnym k dy proes egzystenjlnie superuziwy jest uniwerslnie superuziwy. 9

10 Jonn Jółkowsk Stwierdzenie 5.6. W elementrnyh sieih Petriego k dy proes egzystenjlnie sprwiedliwy jest uniwerslnie sprwiedliwy: ujust = ejust. Stwierdzenie 5.8. W ezp telkowyh sieih mrkownyh ujust = ejust. Mo liwe jest tk e inne podej ie do zdefiniowni pewnyh włsno i olize w wersji ldowej podej ie nieprzeplotowe, w którym definije odpowiednih poj opierj si n włsno ih sko zonyh prefiksów ldu. Okzuje si jednk, e klsy proesów zdefiniowne zgodnie z tym podej iem pokrywj si z pewnymi klsmi zdefiniownymi przeplotowo: Stwierdzenie Nieprzeplotow superuziwo to dokłdnie przeplotow superuziwo. Stwierdzenie Nieprzeplotow sprwiedliwo to dokłdnie przeplotow sprwiedliwo egzystenjln. Stwierdzenie Nieprzeplotow uziwo to dokłdnie przeplotow sprwiedliwo uniwersln. Przypdek, gdy pewn włsno m hrkter egzystenjlny, le nie uniwerslny, mo e y niepo dny z punktu widzeni prktyznego konstruowni systemu współie nego o zdnyh włsno ih. W podrozdzile 5.4 dm wpływ konfuzji n tego rodzju niestilno proesów. Rozdził ko z efektywne kryteri hrkteryzuj e równo pewnyh kls proesów w systemh sko zenie stnowyh: Twierdzenie 5.21 hrkteryzj równo i kls proesów egzystenjlnie uziwyh i uniwerslnie uziwyh orz Twierdzenie 5.22 hrkteryzj równo i kls proesów uniwerslnie uziwyh i superuziwyh. W rozdzile 6 podsumowuj uzyskne wyniki i sygnlizuj kilk prolemów otwrtyh, zwi znyh z temtyk rozprwy. Wi kszo wyników niniejszej rozprwy zostł opulikown w prh [24, 37, 38]. Podzi kowni Serdeznie dzi kuj mojemu promotorowi Edwrdowi Ohm skiemu, z nukow opiek, pomo i po wi ony zs orz kole nkom i kolegom z Toruni. 10

11 Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów 2 Poj i podstwowe 2.1 Słow, j zyki, systemy trnzyyjne Nieh A dzie sko zonym ziorem. Monoidem wolnym generownym przez ziór A nzywmy monoid (A*, ), którego elementmi s wszystkie sko zone i gi elementów zioru A, jedynk jest i g 0-elementowy ε=(), zwny i giem pustym, operj zło eni (konktenji) jest okre lon nst puj o: je li x=(x 1, x 2,, x n ), y=(y 1, y 2,, y m ) (n, m 0), to x y=(x 1, x 2,, x n, y 1, y 2,, y m ). Nwisy, przeinki i znk operji zło eni d zwsze pomijne, tk wi powy sze i gi x, y i xy d zpisywne jko x=x 1 x 2 x n, y=y 1 y 2...y m i xy=x 1 x 2 x n y 1 y 2 y m. Ziór A nzywmy lfetem, elementy A litermi, elementy A* słowmi, podziory A* j zykmi. W pry dziemy te rozw słow niesko zone nd lfetem A, ziór tkih niesko zonyh słów oznzmy przez A ω, ntomist A = A* A ω jest ziorem wszystkih (sko zonyh i niesko zonyh) słów nd A. Słowo u A* jest (sko zonym) prefiksem słow w A (oznzenie: u fin w) wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje słowo v A tkie, e w=uv. Dl sko zonego słow u A* jego niesko zone powtórzenie uuu dzie oznzne przez u ω. Operj zło eni w A jest operj z iow : uv jest okre lone, gdy u A*, v A. Długo słow w A* oznzmy symolem w, gdzie w =n w A n, dl n IN. Je li w A ω (jest słowem niesko zonym), to piszemy w =ω. Liz wyst pie litery A w słowie w A oznzmy symolem w i piszemy w =ω, je li liter wyst puje w słowie w niesko zenie wiele rzy. Alfetem słow w A nzywmy ziór Alph(w)={ A w A*A }, zyli ziór liter wyst puj yh w słowie w. Przez Pr(w) oznz dziemy ziór wszystkih sko zonyh prefiksów słow w A, zyli Pr(w)={u A* u fin w}. Przez Pr(L) dl L A dziemy oznz ziór wszystkih sko zonyh prefiksów słów j zyk L, zyli Pr(L)=U{Pr(w) w L}. J zyk L A nzywmy prefiksowo domkni tym wtedy i tylko wtedy, gdy Pr(L)=L. Dl L A* oznzmy: L ω = {w A ω Pr(w) Pr(L)} orz L = Pr(L) L ω. Słowo u L jest rozszerzlne (w prefiksowo domkni tym j zyku L) wtedy i tylko wtedy, gdy ( A) u L, nierozszerzlne w przeiwnym przypdku. Lewostronnym ilorzem j zyk L A* przez słowo w A* nzywmy ziór L/w={u A*; wu L}. W pry dziemy zjmow si głównie j zykmi prefiksowo domkni tymi generownymi przez pewne systemy współie ne, w szzególno i rozw ne d j zyki siei Petriego. Niektóre wyniki jednk d prwdziwe dl j zyków generownyh przez dowolne systemy trnzyyjne. Przypomnijmy wi definij systemu trnzyyjnego: Definij 2.1. System trnzyyjny (deterministyzny) System trnzyyjny to trójk (A, Q, q 0 ), gdzie: A jest sko zonym ziorem kji, Q jest przelizlnym ziorem stnów, stn q Q to z iow funkj q : A Q, q 0 Q jest stnem poz tkowym. 11

12 Jonn Jółkowsk Mo n rozw niedeterministyzne systemy trnzyyjne, w któryh stny s reljmi w A Q. Deterministyzne systemy trnzyyjne d jednk łkowiie wystrzj e dl potrze tej pry, gdy wszystkie siei Petriego mj deterministyzn ntur (je li wykonnie kji w stnie M prowdzi do stnu M', to stn M' jest zwsze jednoznznie okre lony). Systemy trnzyyjne przedstwine d w posti grfów skierownyh, któryh wierzhołkmi s elementy Q, krw dzie z s etykietowne litermi lfetu A. Ze stnu q 1 istnieje krw d o etykieie do stnu q 2 wtedy i tylko wtedy, gdy q 1 () jest okre lone i q 1 ()=q 2. W definiji stny s funkjmi okre lonymi n A, w nturlny jednk sposó mo emy je rozszerzy do funkji okre lonyh n A*. Wtedy q : A* Q, gdzie: q(ε)=q dl k dego q Q, i ( u,v A*) q(uv)=q(u)(v), je li q(u) i q(u)(v) s okre lone, w przeiwnym przypdku q(uv) jest nieokre lone. Od tego momentu dziemy ptrze n stny w tym szerszym znzeniu. Zpis q(u)=q(v) oznz, e q(u) i q(v) s okre lone i równe, lu e o s nieokre lone. System trnzyyjny (A, Q, q 0 ) m włsno dimentu wtedy i tylko wtedy, gdy dl k dego q Q i dowolnyh, A je li q() i q() s okre lone, to q()=q(). Stny osi glne. Stn q' jest osi glny ze stnu q wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje w A* tkie, e q(w) jest okre lone i q(w)=q'. Stn q' jest osi glny, je li jest osi glny ze stnu poz tkowego q 0. Zkłdmy od tego momentu, e wszystkie stny z Q s osi glne. Olizeni w systemh trnzyyjnyh. Nieh S = (A, Q, q 0 ) dzie systemem trnzyyjnym. Mówimy, e i g w A* jest umo liwiony w stnie q Q wtedy i tylko wtedy, gdy q(w) jest okre lone. Olizeniem sko zonym w S jest k de słowo sko zone w A*, które jest umo liwione w stnie q 0. Olizeniem niesko zonym w S jest k de niesko zone słowo 1 2 A ω, którego k dy sko zony prefiks jest olizeniem w S. Ziór L(S) wszystkih sko zonyh olize w S nzywmy sekwenyjnym zhowniem (lu j zykiem) systemu S (lu generownym przez S). Z definiji wynik, e L(S) jest prefiksowo domkni ty. Zuw my, e poniew stny s funkjmi, to systemy trnzyyjne (w niniejszej pry) s deterministyzne i k de olizenie sko zone m jednoznznie wyznzony stn ko owy, jk i i g stnów po rednih. Systemy knonizne dl j zyk. Dl k dego niepustego prefiksowo domkni tego j zyk L A* mo emy okre li jego minimlny system trnzyyjny S L = (A, Q, q 0 ), gdzie stny s uto smione z niepustymi lewymi ilorzmi j zyk L: Q = {L/w; w A*} q 0 = L/ε Dl dowolnego q=l/w Q i dowolnego u A* stn q(u) jest okre lony, je li L/wu i wtedy q(u)=l/wu. 12

13 Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów System S L dziemy nzyw knoniznym systemem trnzyyjnym dl j zyk L. Dowolny j zyk mo emy trktow jko zhownie sekwenyjne jego systemu knoniznego. Przez IN dziemy oznz ziór liz nturlnyh IN ={0,1, }. Wieloziorem nd ziorem X nzywmy funkj f : X IN. N wieloziorh nd tym smym ziorem X okre lmy dziłni mnogo iowe w nst puj y sposó: sum dwóh wieloziorów f i g to tki wieloziór h=f g, e h(x)=f(x)+g(x) dl dowolnego x X; ró ni dwóh wieloziorów f i g to tki wieloziór h=f g, dl którego h(x)=mx(f(x) g(x),0) dl dowolnego x X; z wspóln dwóh wieloziorów f i g to tki wieloziór h=f g, dl którego h(x)=min(f(x),g(x)) dl dowolnego x X; relj inkluzji: f g wtedy i tylko wtedy, gdy f(x) g(x) dl dowolnego x X. 2.2 Siei Petriego Siei Petriego zostły zproponowne przez C. A. Petriego w 1962 roku jko nrz dzie opisu dyskretnyh systemów rozproszonyh. Pozwlj one modelow systemy współie ne, stnowi te wygodny prt mtemtyzny do opisu i dni speyfiznyh spektów zhowni tyh systemów. Podstwowe, z teoretyznego punktu widzeni, klsy siei Petriego to siei elementrne i siei mrkowne. N ih zie konstruuje si rdziej zło one siei, tkie jk siei kolorowne, oiektowe, priorytetowe, zyszz e, inhiitorowe i inne Siei elementrne i mrkowne Definij 2.2. Sie, sie elementrn, sie mrkown Siei nzywmy trójk N = (A, P, F), gdzie A i P s sko zonymi ziormi rozł znymi; elementy zioru A nzywmy kjmi, elementy zioru P wrunkmi; F (A P) (P A) jest relj inrn, zwn relj przepływu. Siei elementrn nzywmy pr (N,M 0 ), gdzie N jest siei, M 0 P jest stnem poz tkowym; Siei mrkown nzywmy pr (N,M 0 ), gdzie N jest siei, stn poz tkowy M 0 jest wieloziorem nd P. Oznzeni. Dl dowolnej kji A ziór {p P pf} oznz dziemy przez (lu in()) i nzyw ziorem wrunków wej iowyh kji, z ziór {p P Fp} oznz dziemy przez (out()) i nzyw ziorem wrunków wyj iowyh kji. Przez oznz dziemy ziór wszystkih wrunków (wej iowyh i wyj iowyh) zwi znyh z kj A, zyli =. Sie nzywmy ezp telkow, je li nie zwier wrunków, które s jednoze nie wej iowe i wyj iowe dl pewnej kji, tzn. 13

14 Jonn Jółkowsk ( A) =. Zgodnie z przyj tym w literturze zło eniem przyjmujemy, e siei elementrne s ezp telkowe. Siei jko grfy. Siei d przedstwine w posti skierownyh grfów dwudzielnyh, któryh wierzhołkmi d elementy A P, krw dzimi z elementy relji F. Akje d oznzne kwdrtmi, wrunki kółkmi. Stny d oznzne etonmi w wrunkh w sieih elementrnyh mo e y o njwy ej jeden eton w dnym wrunku, w sieih mrkownyh wi ej. Stny przehowuj informj o rozkłdzie etonów w k dym wrunku w dnym momenie dziłni siei. W sieih elementrnyh stn M jest ziorem wrunków posidj yh eton, w sieih mrkownyh M(p) jest ilo i etonów w wrunku p w stnie M. Stny siei elementrnyh mo emy tk e trktow jko funkje o wrto ih w ziorze {0,1}, tzn. M : P {0,1}. Czsmi wygodniej dzie zpis ły stn w posti wektor [M(p 1 ), M(p 2 ),, M(p k )], gdzie p 1,, p k s wszystkimi wrunkmi dnej siei. Dziłnie siei elementrnyh. Nieh N=(A,P,F,M 0 ) dzie siei elementrn. Mówimy, e kj A jest umo liwion w stnie M P wtedy i tylko wtedy, gdy ( p ) M(p)=1 orz ( p ) M(p)=0. Akj umo liwion mo e y wykonn, jej wykonnie zmieni stn glolny siei; nowym stnem jest M =(M ). Dziłnie siei mrkownyh. Nieh terz N=(A,P,F,M 0 ) dzie siei mrkown. Mówimy, e kj A jest umo liwion w stnie M IN P wtedy i tylko wtedy, gdy ( p ) M(p) 1. Wykonnie w stnie M kji umo liwionej prowdzi do stnu M =(M ) i tym rzem s to operje n wieloziorh. Zpis MM oznz dzie (w dowolnej klsie siei), e kj jest umo liwion w stnie M, jej wykonnie prowdzi do stnu M'. Tkie pojedynze wykonnie kji umo liwionej dzie nzywne krokiem sekwenyjnym. Zpis M dzie oznzł fkt, e kj jest umo liwion w stnie M. Wykonnie kji w sieih Petriego przykłd Sie elementrn: Sie mrkown: Rys. 1. Przykłdy dziłni siei elementrnyh i mrkownyh 14

15 Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów Poj ie umo liwieni pojedynzej kji mo emy w nturlny sposó rozszerzy n umo liwienie i gu kji w A*. Mówimy, e i g w=w 1 w n A* (w i A) jest umo liwiony w stnie M i jego wykonnie prowdzi do stnu M (piszemy MwM ), je li Mw 1 M 1, M 1 w 2 M 2,, M n-1 w n M' dl pewnyh (jednoznznie okre lonyh) stnów po rednih M 1, M 2,, M n-1. Mówimy, e i g kji w=w 1 w n A* jest umo liwiony w siei N=(A,P,F,M 0 ), je li jest on umo liwiony w stnie poz tkowym M 0. Tkie i gi umo liwione w dnej siei dziemy nzyw olizenimi tej siei. Czsmi zmist zpisu w 1 w n wygodnie dzie wymieni wszystkie stny po rednie i zpis i g w 1 w n w posti Mw 1 M 1 w 2 M 2 M n-1 w n M'. Stny M, M 1, M 2,, M n-1, M' d nzywne stnmi olizeni w A*. J zyk L(N) siei N to ziór wszystkih olize tej siei, zyli L(N)={ w A* ( M) M 0 wm}. Stny osi glne. Nieh N=(A,P,F,M 0 ) dzie (elementrn lu mrkown ) siei Petriego. Mówimy, e stn M jest osi glny ze stnu M wtedy i tylko wtedy, gdy ( w A*) MwM. Stn M nzywmy osi glnym w siei N wtedy i tylko wtedy, gdy M jest osi glny ze stnu poz tkowego M 0. Ziór wszystkih stnów osi glnyh zpisyw dziemy jko RS(N), lu krótko RS przy ustlonej siei N (z ng. rehle sttes). Grf osi glno i. Grfem osi glno i siei N=(A,P,F,M 0 ) nzywmy pr RG=(G,M 0 ), gdzie RS A RS G={(M,,M ) M RS MM }. Wierzhołkmi grfu osi glno i s stny osi glne RS, krw dzie s etykietowne kjmi siei. Dokłdniej: z wierzhołk M prowdzi krw d do wierzhołk M etykietown kj wtedy i tylko wtedy, gdy M jest stnem osi glnym z M 0, kj A jest umo liwion w stnie M, po jej wykonniu sie przehodzi do stnu M. Przykłd 2.3 Sie i jej grf osi glno i d 2 5 Rys. 2. Sie elementrn N Ziorem kji tej siei jest A={,,,d}; ziorem wrunków jest P={1,2,3,4,5}. Stny siei zpisyw dziemy w posti i gów wrunków (np. stn poz tkowy {1,3,4} dzie pisny jko 134). Ziorem stnów osi glnyh siei N jest RS={134, 234, 15, 25, 14, 135, 24, 235}. Grf osi glno i RG tej siei wygl d nst puj o: 15

16 Jonn Jółkowsk d d d 25 d Rys. 3. Grf osi glno i siei N Dl siei mrkownyh stny dziemy przedstwi równie w posti i gów wrunków, w któryh niektóre wrunki mog si powtórzy, np. n Rys. 40 (Przykłd 5.9) wieloziór {2,4,5,5} jest przedstwiony n grfie osi glno i jko Czsmi dzie wygodniej przedstwi stn siei mrkownej w posti wektor wtedy dziemy u yw notji z uko nikmi, np. n Rys. 13 (Przykłd 2.32) npis 1/3 oznz stn, w którym pierwszy wrunek m 1 eton, drugi 3 etony. N stnh, reprezentownyh jko wektory, okre lmy z iowy porz dek: M M' M M' (jko wieloziory) ( p P) M(p) M'(p). Zpis M<M' oznz dzie, e M M' orz M M'. Grf osi glno i jko utomt. W sieih elementrnyh liz stnów osi glnyh nie mo e y wi ksz ni liz 2 P wszystkih podziorów zioru P, jest wi zwsze sko zon. Grf osi glno i jest ztem zwsze grfem sko zonym. Trktuj go jko utomt sko zony nd A*, ze ziorem stnów RS, stnem poz tkowym M 0 i łym RS jko ziorem stnów ko owyh wnioskujemy, e dl k dej siei elementrnej N ziór L(N) jej sko zonyh i gów wykon jest regulrnym podziorem A*. W sieih mrkownyh ntomist liz stnów osi glnyh mo e y niesko zon, o dje niesko zony grf osi glno i. Grfy osi glno i mog y wtedy trktowne jko systemy trnzyyjne o przelizlnej lizie stnów. Istniej jednk siei mrkowne, któryh grfy osi glno i s sko zone. Dl k dej tkiej siei istnieje pewn stł IN ogrnizj liz etonów w k dym wrunku: ( M RS)( p P) M(p)<, dltego nzywne s one sieimi ogrnizonymi. Dimentowo podstwowyh siei Petriego jest rdzo w n eh, ułtwij ih dnie i z sto wykorzystywn w dowodh innyh włsno i tyh siei. Z kolei mo rozszerzonyh siei Petriego jest po rednio zwi zn z zurzeniem tej włsno i. Przypomnijmy njpierw definije włsno i dimentu w dwóh podstwowyh wersjh silnej i słej. Nieh, d kjmi, M, M' stnmi siei. Siln włsno dimentu: Je li MM i M, to MM. M M' (Sł) włsno dimentu: Je li MM i MM, to M =M. M M' = M" 16

17 Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów Ozywi ie siln włsno dimentu implikuje sł. W dlszej z i pry przez włsno dimentu dziemy rozumie sł włsno dimentu. Fkt 2.4. Siei elementrne i ezp telkowe siei mrkowne mj siln włsno dimentu. Dowód. Njpierw pok emy, e je li M M M, to M: Je li M M M, to istnieje wrunek p, tki, e M(p)=1 i M(p)=0. Ztem p, poniew M(p)=0 (o sie jest ezp telkow), ztem M. Sprzezno. Terz pok emy, e M=M. Z definiji M = ((M ) ) ) = ((M ) ) ) = M. Przykłd 2.5. Fkt 2.4 nie zhodzi dl siei mrkownyh z p telkmi Rys. 4. Zhodzi M, M i M, le nie M Fkt 2.4 (nwet w wersji ze sł włsno i dimentu) nie zhodzi te dl wi kszo i rozszerze siei podstwowyh (zo. Przykłd 2.7) Rozszerzeni siei elementrnyh Siei ezpiezne (sfe nets) s uogólnieniem siei elementrnyh, wprowdzonym przez Bdouel/Drondeu w [2]. W sieih tyh opróz zwykłyh łuków od kji do wrunku (nzwijmy je out ) i z wrunku do kji ( in ), dopuszzne s łuki innyh typów. Łuki set ( reset ) wstwij (usuwj ) eton z wrunku niezle nie od jego poprzedniej zwrto i. Łuki red ( inhi ) sprwdzj, zy jest eton (zy nie m etonu) w wrunku. Łuki swop zmienij zwrto plu n odwrotn do zstnej je li ył eton, to zyszz pl, je li nie yło, to wstwij eton. Notj i terminologi jest oprt n [2]. out set reset swop in red inhi nop Rys. 5. Grfizn reprezentj łuków w sieih ezpieznyh 17

18 Jonn Jółkowsk Definij 2.6. Sie ezpiezn Siei ezpiezn nzywmy zwórk N = (A, P, F, M 0 ), gdzie A i P s sko zonymi ziormi kji i wrunków; F: A P {in, out, set, reset, red, inhi, swop, nop} jest funkj przepływu, opisuj rodzj łuku pomi dzy dn kj wrunkiem; M 0 P jest stnem poz tkowym. Pojemno wrunków jest ogrnizon do 1, jk w sieih elementrnyh. Dl siei ezpieznyh dziemy u yw oznzeni in() dl zioru wszystkih wrunków wej iowyh kji : in()={p P F(,p)=in} i nlogiznie out(), set(), reset(), red(), inhi() i swop(). Dziłnie siei ezpieznyh. Nieh N=(A,P,F,M 0 ) dzie siei ezpiezn. Mówimy, e kj A jest umo liwion w stnie M P wtedy i tylko wtedy, gdy in() red() M i (out() inhi()) M=. Wykonnie w stnie M umo liwionej kji zmieni stn siei; nowym stnem jest stn M =M out() set() in() reset() swop 0,M () swop 1,M (), gdzie swop 0,M () oznz te wrunki poł zone łukiem typu swop z kj, które s puste w stnie M: swop 0,M ()={p P F(,p)=swop M(p)=0} i nlogiznie swop 1,M ()={p P F(,p)=swop M(p)=1}. Umo liwienie i gu kji, j zyk siei, ziór stnów osi glnyh, grf osi glno i s zdefiniowne tk smo jk dl siei elementrnyh. Podonie jk dl siei elementrnyh, grfy osi glno i siei ezpieznyh s zwsze sko zone. Siei ezpiezne pozwlj n modelownie zjwisk, które nie mog wyst pi w sieih elementrnyh. N przykłd siei elementrne mj włsno dimentu, podzs gdy w sieih ezpieznyh osi glny jest stn umo liwij y zrówno i g, jk i, jednk prowdz one do ró nyh stnów. Przykłd 2.7. Brk włsno i dimentu w sieih ezpieznyh Rys. 6. M i M, le nie M Rys. 7. M i M, le {p}=m M= Zuw my pondto, e j zyki powy szyh siei nie mog y wygenerowne przez siei elementrne. Je li jednk dopu imy p telki w sieih elementrnyh, to istnieje sie elementrn generuj j zyk siei z Rys. 6, le ju j zyk L=(( )*)*( )* siei z Rys. 7 nie, nwet je li dopu imy p telki. Wi ej nwet nie istnieje sie mrkown generuj tki j zyk, poniew L, L, le L. 18

19 Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów Rozszerzeni siei mrkownyh Rozszerzeniem klsy siei mrkownyh nzyw dziemy k d kls siei, w któryh dopuszzlne s klsyzne łuki wej iowe i wyj iowe (jk w sieih mrkownyh) i pondto jkie dodtkowe typy łuków, speyfizne dl dnej klsy. Jednym z tkih rozszerze s siei z wgmi. Definij 2.8. Sie mrkown z wgmi Siei mrkown z wgmi nzywmy zwórk N = (A, P, F, M 0 ), gdzie A i P s sko zonymi ziormi kji i wrunków; F: A P P A IN jest funkj przepływu, opisuj wg : ilo etonów potrzenyh do wykonni dnej kji lu ilo etonów umieszznyh w wrunku po wykonniu dnej kji; stn poz tkowy M 0 jest wieloziorem nd P. Oznzeni. Wgi d oznzne n rysunkh lizmi nturlnymi ook odpowiednih łuków, rk lizy ook łuku oznz wg 1, rk łuku oznz wg 0. Podonie jk w sieih ez wg przyjmujemy oznzeni ziorów wrunków wej iowyh i wyj iowyh dl ustlonej kji A: ={p P F(p,)>0} ={p P F(,p)>0} = Dziłnie siei mrkownyh z wgmi. Nieh N = (A,P,F,M 0 ) dzie siei mrkown z wgmi. Mówimy, e kj A jest umo liwion w stnie M IN P wtedy i tylko wtedy, gdy ( p ) M(p) F(p,). Wykonnie w stnie M kji umo liwionej zmieni stn siei; nowym stnem jest stn M okre lony nst puj o: ( p P) M (p) = M(p) F(p,)+F(,p). Dl k dej siei z wgmi mo n skonstruow sie ez wg symuluj jej zhownie (Strke [44]). To rozszerzenie jest jednk u ytezne i wygodne dl zstosow. Klsmi siei istotnie poszerzj ymi mo liwo i siei mrkownyh s mi dzy innymi siei zyszz e (reset nets), inhiitorowe (inhiitor nets) i przerzuj e (trnsfer nets). Definij 2.9. Siei zyszz e, inhiitorowe, przerzuj e Siei zyszz (odpowiednio inhiitorow, przerzuj ) nzywmy zwórk N = (A, P, F, M 0 ), gdzie A i P s sko zonymi ziormi kji i wrunków; stn poz tkowy M 0 jest wieloziorem nd P; F jest funkj przepływu: dl siei zyszz yh F: A P P A IN {reset} orz F(P,A) IN; dl siei inhiitorowyh F: A P P A IN {inhi} orz F(A,P) IN; 19

20 Jonn Jółkowsk dl siei przerzuj yh F: A P P A IN P orz ( p P)( A) F(p,) IN {p} i ( p P)( A) ( F(p,)=p ( q P) F(,q)=p ). Z przyzyn tehniznyh przyjmujemy, e k de dw w zły siei s poł zone njwy ej jednym łukiem, zyli ( p P)( A) F(p,)=0 F(,p)=0. Oznzeni: ={p P F(p,) IN i F(p,)>0} reset()={p P F(,p)=reset} ={p P F(,p) IN i F(,p)>0} inhi()={p P F(p,)=inhi} Dziłnie siei zyszz yh. Definij umo liwieni kji w stnie M jest tk sm jk dl siei mrkownyh z wgmi: ( p ) M(p) F(p,). Dziłnie siei jest nieo inne łuk typu reset zy i wrunek niezle nie od jego poprzedniej zwrto i, ztem stn M' po wykonniu kji w stnie M jest nst puj y: M'(p) = 0 je li p reset() M(p) F(p,)+F(,p) w przeiwnym przypdku Dziłnie siei inhiitorowyh. Akj jest umo liwion w stnie M, je li wrunki wej iowe mj odpowiedni ilo etonów, inhiitorowe s puste: ( p ) M(p) F(p,) i ( p inhi()) M(p)=0. Dziłnie siei jest tkie smo jk dl siei mrkownyh z wgmi: M'(p) = M(p) F(p,)+F(,p). Dziłnie siei przerzuj yh. Akj jest umo liwion w stnie M, je li ( p ) M(p) F(p,). Dziłnie siei jest nieo inne ni w sieih mrkownyh łuk przerzuj y przenosi zwrto jednego wrunku do innego, ztem stn M' po wykonniu kji w stnie M jest nst puj y: 0 je li F(p,)=p M'(p) = M(p) + M(q) je li F(,p)=q M(p) F(p,)+F(,p) w przeiwnym przypdku Siei mrkowne i wymienione wy ej rozszerzeni mo n wyrzi w rmh ogólnego modelu tzw. siei smomodyfikuj yh (self-modifying nets), zproponownyh przez Vlk [45], dnyh i uogólnionyh w [15]. S to siei ze zmiennymi wgmi, zle nymi od ktulnyh zwrto i wszystkih wrunków. Nie przytzmy ih formlnyh definiji, gdy nie d one rozw ne w rozprwie. W dlszej z i pry w n rol odgryw dzie włsno dimentu. Wiemy, e siei elementrne i ezp telkowe mrkowne mj siln włsno dimentu (Fkt 2.4), wi te sł. Łtwo pokz, e dowolne siei mrkowne i siei inhiitorowe mj sł włsno dimentu. Pozostłe rozw ne w rozprwie rozszerzeni (siei ezpiezne, zyszz e, przerzuj e) nie mj włsno i dimentu. 20

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana GRAFY podstwowe definicje GRAFY i SIECI Grf: G = ( V, E ) - pr uporządkown V = {,,..., n } E { {i, j} : i j i i, j V } - zbiór wierzchołków grfu - zbiór krwędzi grfu Terminologi: grf = grf symetryczny,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzmin mturlny mj 009 INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Informtyk poziom podstwowy CZ I Nr zdni Nr podpunktu Mks. punktj z z zdni Mks. punktj z zdnie 1. Z poprwne uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji z blach i profili

Projektowanie konstrukcji z blach i profili Projektownie konstrukji z lh i profili KAtlog 1.1 01/2011 zmówienie fksowe: +48 (0) 61 29 70 123 legend towr w opkowniu s Do prezentji n regłh z hkmi. W opkowniu typu skin i lister. opkownie hurtowe Pojedyńze

Bardziej szczegółowo

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA Ćwiczenie 50 POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA 50.. Widomości ogólne Soczewką nzywmy ciło pzeźoczyste oczyste ogniczone dwiem powiezchnimi seycznymi. Post pzechodząc pzez śodki kzywizny ob powiezchni

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Mteriły do wykłdu MATEMATYKA DYSKRETNA dl studiów zocznych cz. Progrm wykłdu: KOMBINATORYKA:. Notcj i podstwowe pojęci. Zlicznie funkcji. Permutcje. Podziory zioru. Podziory k-elementowe. Ziory z powtórzenimi

Bardziej szczegółowo

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy Zestw - Dziłni n wektorch i mcierzch, wyzncznik i rząd mcierzy PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIAZANIAMI Dodjąc( bądź odejmując) do siebie dw wektory (lub więcej), dodjemy (bądź odejmujemy) ich odpowiednie współrzędne

Bardziej szczegółowo

Matematyczne Podstawy Informatyki

Matematyczne Podstawy Informatyki Mtemtyczne Podstwy Informtyki dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informtyki Teoretycznej i Stosownej Politechnik Częstochowsk Rok kdemicki 2013/2014 Podstwowe pojęci teorii utomtów I Alfetem jest nzywny

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Rys.1. str.1. 19h 20h 21h 22h 23h 24h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h. kopia. Nr1

Rys.1. Rys.1. str.1. 19h 20h 21h 22h 23h 24h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h. kopia. Nr1 niewidoczny skrypt Romny (R) dl wszystkich ludzi świt NIESAMWITE MŻLIWŚCI SZABLNÓW LISTWWYCH: "A"; "B", "C" ZWIĄZANE Z ŁUKAMI, PDZIAŁEM RÓWNMIERNIE RZŁŻNYM. KPIA FRAGMENTU PLIKU: SKRYPT (R).001. STRNA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI System oparty na prze amaniu linii trendu Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7 Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium 7 Weryfikj twierdzeń logiznyh Cel. Celem ćwizeni jest zpoznnie się z metodą utomtyznego dowodzeni twierdzeń, tzn. weryfikji, zy dne twierdzenie jest tutologią (twierdzenie

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa DS-50 I OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, Kwestionariusz indywidualny GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległośi 08, 00-95 Wrszw www.stt.gov.pl Dził 1. CHARAKTERYSTYKA OSOBY 1. Symol województw gospodrstw domowego. Nr gospodrstw domowego. Nr kolejny osoy ojętej dniem w

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2 6.7. ntrukcj zczegółow Grup:... 4.. 6.7. Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jet zpoznnie ię z metodmi pomirowymi i przepimi dotyczącymi ochrony przeciwporżeniowej w zczególności ochrony przed dotykiem pośrednim.

Bardziej szczegółowo

Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP

Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP Część III Funkcja wymierna, potęgowa, logarytmiczna i wykładnicza Magdalena Alama-Bućko Ewa Fabińska Alfred Witkowski Grażyna Zachwieja Uniwersytet Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Praca dyplomowa

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Praca dyplomowa Politechni Ślą Wydził Automtyi, Eletronii i Informtyi Prc dyplomow Temt : Stnowio lbortoryjne do ymulcji obietów n terowniu SLC500. Promotor : Dr inż. J.przy Student : Tomz tuzczy Cel prcy Celem prcy było

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI DRUGIEGO STOPNIA.

FUNKCJA KWADRATOWA. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI DRUGIEGO STOPNIA. Oprownie: Elżiet Mlnowsk FUNKCJA KWADRATOWA. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI DRUGIEGO STOPNIA. Określeni podstwowe: Jeżeli kżdej lizie x z pewnego zioru lizowego X przporządkown jest dokłdnie jedn liz, to mówim,

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 1 Podstawowe wiadomości o macierzach

Wyk lad 1 Podstawowe wiadomości o macierzach Wyk ld 1 Podstwowe widomości o mcierzch Oznczeni: N {1 2 3 } - zbiór liczb nturlnych N 0 {0 1 2 } R - ci lo liczb rzeczywistych n i 1 + 2 + + n i1 1 Określenie mcierzy Niech m i n bed dowolnymi liczbmi

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 e-maill: biuro@oskzp.pl Warszawa, 10 czerwca 2013 r. Pan Jacek Sadowy Prezes Urząd Zamówień Publicznych Opinia

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad Wprowdzenie do Mthcd' Oprcowł:M. Detk P. Stąpór Wspomgnie oliczeń z pomocą progrmu MthCd Definicj zmiennych e f g h 8 Przykłd dowolnego wyrŝeni Ay zdefinowc znienną e wyierz z klwitury kolejno: e: e f

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.)

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Dariusz Banasiak Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki Wnioskowanie przybliżone Wnioskowanie w logice tradycyjnej (dwuwartościowej) polega na stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p

KARTA WZORÓW MATEMATYCZNYCH. (a + b) c = a c + b c. p% liczby a = p a 100 Liczba x, której p% jest równe a 100 a p KRT WZORÓW MTEMTYZNY WŁSNOŚI DZIŁŃ Pwo pzemiennośi dodwni + = + Pwo łąznośi dodwni + + = ( + ) + = + ( + ) Pwo zemiennośi mnoŝeni = Pwo łąznośi mnoŝeni = ( ) = ( ) Pwo ozdzielnośi mnoŝeni względem dodwni

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

1. Rozwiązać układ równań { x 2 = 2y 1

1. Rozwiązać układ równań { x 2 = 2y 1 Dzień Dziecka z Matematyką Tomasz Szymczyk Piotrków Trybunalski, 4 czerwca 013 r. Układy równań szkice rozwiązań 1. Rozwiązać układ równań { x = y 1 y = x 1. Wyznaczając z pierwszego równania zmienną y,

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie

Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie I. Informacje ogólne 1. W celu zorganizowania praktyki studenckiej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Podstawowe działania w rachunku macierzowym

Podstawowe działania w rachunku macierzowym Podstawowe działania w rachunku macierzowym Marcin Detka Katedra Informatyki Stosowanej Kielce, Wrzesień 2004 1 MACIERZE 1 1 Macierze Macierz prostokątną A o wymiarach m n (m wierszy w n kolumnach) definiujemy:

Bardziej szczegółowo

Strategiczna polityka handlowa. Jan J. Michałek Leszek Wincenciak

Strategiczna polityka handlowa. Jan J. Michałek Leszek Wincenciak Strtegizn polityk hndlow Jn J. Mihłek Lezek Winenik Argumenty n rzez ktywnej polityki hndlowej Prolem efektów zewntrznyh (np. głzie wyokih tehnologii) Firmy, które inwetuj w nowe tehnologie, wpływj n rozprzetrzeninie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do Dinter Polsk Sp. z o. O. ul Grżyny 15 02-548 Wrszw REGON 010406268 UMOWA ZLECENIE N/P 521-10-03-920 Zwrt dni 30 czerwc 2009.w Kozietułch.pomiędzy: DINTER POLSKA SP Z O.O.z siedzibą w Wrszwie, ul. Grżyny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowni i Systemów Informtycznych Teoretyczne Podstwy Informtyki List 4 Deterministyczne i niedeterministyczne utomty Wprowdzenie Automt skończony jest modelem mtemtycznym

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1. foreigners 1.2. Zdaj cy stosuje

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Badanie regularności w słowach

Badanie regularności w słowach Przypdek sekwencyjny Mrcin Piątkowski Wydził Mtemtyki i Informtyki Uniwersytet Mikołj Kopernik Edsger Wybe Dijkstr (1930 2002) Computer science is no more bout computers thn stronomy is bout telescopes,

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH KRÓTKA I DŁUŻSZA FORMA UŻYTKOWA 1. Krótka forma użytkowa 1.1. Kryteria oceniania 1.2. Uściślenie kryteriów oceniania Treść Poprawność językowa 2. Dłuższa forma użytkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Toszek, 10.10.2012 r.

Toszek, 10.10.2012 r. Toszek, 10.10.2012 r. dotyzy: postępowni nr 22/PN/DEG/AC/2012 n świdze usług uezpiezeni od odpowiedzilnośi ywilnej i uezpiezeni mieni SP ZOZ Szpitl Psyhitryznego w Toszku N podstwie rt. 38 ust. 2 ustwy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZAAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu (0,5 pkt) 1.1. туристов 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Matematyka Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Matematyka Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do rkusz Prónej Mtury z OPERONEM Mtemtyk Poziom rozszerzony Listopd 009 W kluczu sà prezentowne przyk dowe prwid owe odpowiedzi. Nle y równie uznç odpowiedzi uczni, jeêli sà inczej sformu

Bardziej szczegółowo

XIII KONKURS MATEMATYCZNY

XIII KONKURS MATEMATYCZNY XIII KONKURS MTMTYZNY L UZNIÓW SZKÓŁ POSTWOWYH organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcace w Szczecinie FINŁ - 19 lutego 2013 Test poniższy zawiera 25 zadań. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania

Bardziej szczegółowo

H. Dąbrowski, W. Rożek Próbna matura, grudzień 2014 r. CKE poziom rozszerzony 1. Zadanie 15 różne sposoby jego rozwiązania

H. Dąbrowski, W. Rożek Próbna matura, grudzień 2014 r. CKE poziom rozszerzony 1. Zadanie 15 różne sposoby jego rozwiązania H ąrowski, W Rożek Prón mtur, grudzień 014 r K poziom rozszerzony 1 Zdnie 15 różne sposoy jego rozwiązni Henryk ąrowski, Wldemr Rożek Zdnie 15 Punkt jest środkiem oku prostokąt, w którym Punkt leży n oku

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło: 7 ofert od Wykonawców.

Wykonawcy. W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło: 7 ofert od Wykonawców. Lipsko, dn. 21.04.2015r. PPUIC.POKL.4106.12.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu znak: PPUIC.POKL.4106.12.2015 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego przez

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

4. RACHUNEK WEKTOROWY

4. RACHUNEK WEKTOROWY 4. RACHUNEK WEKTOROWY 4.1. Wektor zczepiony i wektor swoodny Uporządkowną prę punktów (A B) wyznczjącą skierowny odcinek o początku w punkcie A i końcu w punkcie B nzywmy wektorem zczepionym w punkcie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3465). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-146(5)/15 Warszawa, 14 września 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani

Bardziej szczegółowo