Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy"

Transkrypt

1 Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet pprzez bezpłatne szklenia ICT e-learning, staże i serwis infrmacyjn dradczy)

2 Spis treści 1. Uzasadnienie wybru tematyki przedmitów bjętych prgramem kursu Frma dydaktyczna kursu Zdalne nauczanie na platfrmie e-learning Metdlgia SCORM... 6 Krzyści wynikające z zastswania metdlgii SCORM Pdział przedmitów na wykłady i labratria Sprządzanie raprtów z wyknania labratriów Wymagania zaliczeniwe Uzasadnienie frmy testu wielkrtneg wybru Zakres gdzinwy zawartści prgramwej kursu Zawartść prgramwa Dkumenty tekstwe Micrsft Office Wrd Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Prezentacje w Micrsft Office PwerPint Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Arkusze kalkulacyjne w Micrsft Office Excel Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Technlgie sieciwe Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Systemy telepracy Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Zarządzanie prjektami infrmatycznymi Strna 2 z 73

3 6.1. Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Administracja systemami peracyjnymi Micrsft Windws Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Reklama internetwa i rynek elektrniczny Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Zastswania infrmatyki w przedsiębirstwie i administracji Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Technlgie bezpieczeństwa infrmatyczneg Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Bazy danych i inżynieria danych Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Grafika kmputerwa Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Prjektwanie strn internetwych Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Strna 3 z 73

4 1. Uzasadnienie wybru tematyki przedmitów bjętych prgramem kursu Wybór tematyki przedmitów bjętych prgramem kursu wynika z becneg zaptrzebwania na umiejętnści infrmatyczne nwczesneg rynku pracy, a także na cenę teg zaptrzebwania w ramach wyspecyfikwanej w prjekcie grupy dcelwej (pdstawwy i użytkw-narzędziw zrientwany charakter umiejętnści infrmatycznych). W związku z tym prgram nie bejmuje zagadnień związanych z inżynierią technlgii infrmatycznych lub z prgramwaniem aplikacji infrmatycznych. Kluczwe kmpetencje infrmatyczne w becnych warunkach rynkwych (dynamiczneg prcesu infrmatyzacji wszystkich dziedzin gspdarki) związane są z bsługą najbardziej rzpwszechninych aplikacji infrmatycznych wykrzystywanych w działalnści gspdarczej. D takich aplikacji należą przede wszystkim: Aplikacje biurwe typu Micrsft Office 2007 (zastswania biurw-administracyjne) Aplikacje zarządzania relacjami z klientami typu CRM (Clients Relatinship Management) (zastswania sprzedażwe) Aplikacje rynku elektrniczneg raz przetargwe systemy reklamy internetwej typu Ggle AdWrds (zastswania marketingwe) Ptencjalni słuchacze kursu w ramach pracy zawdwej w dwlnej dziedzinie gspdarki z dużym prawdpdbieństwem zetkną się właśnie z pwyższymi aplikacjami infrmatycznymi. Pnadt isttną z punktu widzenia pracy w ramach systemu peracyjneg jest pdstawwa wiedza z zakresu administracji systemem i siecią. Najbardziej pwszechnym rynkw systemem jest becnie Windws XP (zastswania biurw-administracyjne) lub Windws 2003 Server (zastswania sieciwe, w tym dla bsługi systemów sprzedażwych i marketingwych). Wybór systemu Windws XP/2003 Server pdyktwany zstał becnie szerszym zastswaniem teg systemu peracyjneg niż jeg nwszych generacji (Windws Vista) raz wężej i bardziej specjalistycznie wykrzystywanych systemów peracyjnych twarteg źródła typu Linux. W związku z tym kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy bejmują także: Administrację systemami peracyjnymi Ddatkw ptencjalni słuchacze będą mgli zetknąć się z kursem bejmującym pdstawwe, a zarazem pwszechnie stswane technlgie internetwe. Wiedza z teg zakresu jest w dzisiejszych czasach niezbędna i wymagana na rynku pracy. Rzwinięcie się w tym kierunku twiera wiele perspektyw dalszeg zdbywania wiedzy, pnieważ Internet daje niegraniczny zakres mżliwści. M.in. należy d nich twrzenie strn internetwych, dlateg też udstępniny zstał kurs Prjektwanie strn internetwych, który w parciu aplikację Jmla! pzwala w nieskmplikwany spsób stwrzyć rzbudwany serwis WWW. Strna 4 z 73

5 Pwszechne i ppularne stał się wykrzystywanie aplikacji graficznych d różneg rdzaju pprawek i zmian w zdjęciach lub brazach. Jest t spwdwane dużą efektywnścią teg typu narzędzi i zaptrzebwaniem na ulepszanie widzianej rzeczywistści. Częst sptyka się wymagania z zakresu grafiki kmputerwej w pracach biurwych, pnieważ jest t przydatna umiejętnść przy sprządzaniu różneg rdzaju dkumentów, czy prezentacji. Wreszcie bardz ważnym aspektem kluczwych kmpetencji infrmatycznych są zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrmatycznym (w głównej mierze kryptgrafią, która stanwi pdstawy ich działania). Wraz z pstępującą infrmatyzacją nasila się ryzyk naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania infrmacji, a wiedza z zakresu kryptgrafii nabiera w tym kntekście kluczweg charakteru. Prgram bejmuje więc przedmit Pdstawy bezpieczeństwa infrmatyczneg, w którym zstały pruszne najisttniejsze z punktu widzenie pdstawwych kmpetencji infrmatycznych zagadnienia związane z szyfrwaniem infrmacji raz zabezpieczeniami systemów infrmatycznych przed ptencjalnymi zagrżeniami. Dzięki współpracy merytrycznej Krajwej Sieci Naukwej LFPPI (Labratrium Fizycznych Pdstaw Przetwarzania Infrmacji) ddział Wrcław raz zespłu Labratrium Kryptgrafii Kwantwej przy Plitechnice Wrcławskiej w przedmicie tym zawart specjalistyczną wiedzę w zakresie perspektywicznych technlgii kryptgraficznych. Kryptgrafia stanwi fundament bezpieczeństwa systemów infrmatycznych ferując, w ramach naukw pracwanych i becnie rynkw wdrażanych rzwiązań, bezwarunkw bezpieczną kmunikację (c jeszcze d nie dawna nie był mżliwe). Wiedza z zakresu kryptgrafii w kntekście bezpieczeństwa infrmatyczneg stanwi bardz cenny atut na nwczesnym rynku pracy spłeczeństwa infrmacyjneg. Pdsumwując, isttną częścią kluczwych kmpetencji infrmatycznych są: Aplikacje biurwe (zastswania biurw-administracyjne): Przedmit: Pdstawy pracy z aplikacją Micrsft Office Wrd 2007 Przedmit: Pdstawy pracy z aplikacją Micrsft Office PwerPint 2007 Przedmit: Pdstawy pracy z aplikacją Micrsft Office Excel 2007 Technlgie sieciwe Prjekty infrmatyczne Przedmit: Zarządzanie prjektami infrmatycznymi Aspekty pracy zdalnej Przedmit: Systemy telepracy Aplikacje zarządzania relacjami z klientami typu CRM (Clients Relatinship Management) (zastswania sprzedażwe): Przedmit: Wykrzystanie infrmatyki w przedsiębirstwie i administracji Aplikacje rynku elektrniczneg raz przetargwe systemy reklamy internetwej typu Ggle AdWrds (zastswania marketingwe): Przedmit: Reklama internetwa i rynek elektrniczny Administracja systemami peracyjnymi: Przedmit: Administracja systemem Micrsft Windws 2003/XP Prfessinal Zagadnienia bezpieczeństwa infrmatyczneg: Strna 5 z 73

6 Przedmit: Pdstawy bezpieczeństwa infrmatyczneg Bazy danych i inżynieria danych Aplikacje graficzne: Przedmit: Pdstawy grafiki kmputerwej Strny internetwe i ich administracja: Przedmit: Prjektwanie strn internetwych 2. Frma dydaktyczna kursu 2.1. Zdalne nauczanie na platfrmie e-learning Frma dydaktyczna prgramu kursu realizwana będzie w mdelu nauczania na dległść przez sieć Internet (tzw. e-learning). Pdstawą technlgiczną realizacji zdalneg prcesu dydaktyczneg będzie internetwa platfrma CmpLearn e-learning, parta na kmpnentach prgramwania twarteg źródła. Cała zawartść merytryczna prgramu dydaktyczneg musi być zatem dstswana d wymagań technicznych platfrmy CmpLearn e-learning, c stanwi isttny element pracwania merytryczneg jednstek materiałów dydaktycznych Metdlgia SCORM Skrót SCORM należy rzwijać jak Shareable Cntent Object Reference Mdel. Pierwsza część nazwy: Shareable Cntent Object t kreślenie dnszące się d kmpatybilnści wytwrznych materiałów szkleniwych w ramach różnych systemów. SCORM definiuje, w jaki spsób stwrzyć Shareable Cntent Object (SCO) czyli biekty zawartści wykazującej pełną kmpatybilnść, aby mżna był wykrzystywać te same SCO (a w gólnści cała zawartść) na różnych platfrmach raz w różnych systemach zdalneg nauczania e-learning. Druga część nazwy: Reference Mdel (mdel referencyjny) wskazuje na t, że SCORM nie jest d kńca standardem (zgdnie z definicją). W ramach prgramu ADL 1 nie wytwrzn specyfikacji SCORM d pdstaw part się na już wdrżnych i z pwdzeniem wykrzystywanych standardach, które w pewnej części rzwiązywały prblem unifikacji prjektwania i twrzenia materiałów dydaktycznych. Specyfikacja SCORM w prsty spsób łączy istniejące standardy (XML, JavaScript, itp.) i wskazuje, w jaki spsób infrmatyk pwinien je wykrzystywać. 1 Inicjatywa ADL (Advanced Distributed Learning) rzwija i implementuje szerk pjęte technlgie nauczania w Stanach Zjedncznych. ADL współpracuje z rządem USA, z przemysłem raz szklnictwem w celu prmwania międzynardwych standardów i specyfikacji w ramach prjektwania i twrzenia treści szkleniwych wykrzystywanych m.in. w systemach zdalneg nauczania. Strna 6 z 73

7 Zgdnie z pwyższym, SCORM mżna rzumieć, jak zbiór technicznych standardów raz specyfikacji kreślających metdlgię twrzenia materiałów wykrzystywanych w systemach typu e-learning. W gólnści SCORM mżna kreślić, jak specyfikacje pisania kdu umżliwiając późniejsze dpwiednie współdziałanie z pzstałymi elementami systemów typu e-learning. W uprszczeniu mdel SCORM kreśla, że każda zawartść wytwrzna zgdnie z mdelem SCORM musi spełniać następujące warunki: musi być zarchiwizwana, jak plik w frmacie ZIP, musi być pisana w języku XML, w pliku w frmacie XML, musi kmunikwać się za pmcą skryptów Java (JavaScript), musi być zsekwencjnwana zgdnie z zasadami XML. Struktura SCORM SCORM zbudwany jest z trzech specyfikacji: I. Specyfikacja twrzenia i strukturalizwania zawartści. Specyfikacja ta parta jest na języku XML. SCORM specyfikuje, że każda zawartść musi być zarchiwizwana w frmie pliku ZIP. W gólnści zarchiwizwana zawartść nazywana jest plikiem PIF (Package Interchange File). Plik PIF musi zawsze zawierać plik XML nazwie imsmanifest.xml (plik manifestu) w katalgu głównym zarchiwizwaneg pliku. Plik imsmanifest.xml przechwuje infrmacje dla systemu zdalneg nauczania e-learning (nazywaneg też czasem LMS Learning Management System, tj. Systemem Zarządzania Uczeniem) umżliwiające dpwiednie przetwrzenie zawartści. Plik manifestu dzieli kurs (materiał) na kilka części nazywane SCO. Każdy SCO mże być włączny w strukturę drzewa, która reprezentuje dany kurs takie drzew nazywane jest drzewem aktywnści (activity tree). Plik manifestu zawiera reprezentację w języku XML drzewa aktywnści, infrmacje w jaki spsób uruchmić pszczególne SCO raz pcjnalnie metadane pisujące kurs bądź jeg części. II. Specyfikacja Run-Time definiuje, w jaki spsób zawartść pwinna być uruchamiana raz w jaki spsób przebiega kmunikacja z systemem zdalneg nauczania e-learning. Specyfikacja ta parta jest na ECMAScript (JavaScript). Specyfikacja run-time kreśla czy system zdalneg nauczania e-learning pwinien uruchmić daną zawartść w przeglądarce internetwej, w ddzielnym knie przeglądarki czy też w ramce. System zdalneg nauczania e-learning mże jedncześnie uruchmić wyłącznie jeden SCO. Wszystkie zawartści muszą umżliwiać wyświetlenie ich w ramach przeglądarki (wymagana jest kmpatybilnść z dpwiednimi standardami). P uruchmieniu danej zawartści, wykrzystuje n dpwiedni zdefiniwany algrytm, aby zlkalizwać interfejs API ECMAScript (JavaScript) dstarczne w przez system zdalneg nauczania e-learning. Interfejs API udstępnia Strna 7 z 73

8 funkcjnalnść umżliwiającą wymianę danych z systemem zdalneg nauczania e-learning. Mdel danych CMI zawiera listę elementów danych (dpuszczalneg słwnictwa), które są wykrzystywane w kmunikacji z systemem zdalneg nauczania e-learning (zdefiniwane są słwa mżliwe d dczytu przez system raz słwa mżliwe d zapisania). Przykładw dane mgą dtyczyć statusu SCO (cmpleted, passed, failed, i inne), punktacji, którą uzyskał użytkwnik, czas, w jakim realizwany był dany SCO. III. Specyfikacja sekwencjnwania pszczególnych sekcji kreśla, w jaki spsób użytkwnik mże przemieszczać się pmiędzy częściami daneg materiału (część kursu/materiału nazywana jest SCO). Specyfikacja ta parta jest zbiór reguł i atrybutów zapisanych w języku XML. Specyfikacja sekwencjnwania umżliwia autrwi zdefiniwanie, w jaki spsób użytkwnik mże pruszać się pmiędzy pszczególnymi SCO raz w jaki spsób realizwany jest prgres w ramach kursu. Reguły sekwencjnwania zawarte są w pliku manifestu w języku XML. Reguły sekwencjnwania umżliwiają autrwi zawartści: Określenie, które przyciski nawigacji mają zstać udstępnine użytkwnikwi przez system zdalneg nauczania e-learning (przyciski następny/pprzedni, nawigacyjne drzew aktywnści, itp.). Zdefiniwanie, które aktywnści muszą być wyknane przed innymi (wymagania wstępne). Przypisanie wybranym częścim kursu większej liczby punktów niż innym (wprwadzanie sekcji niebwiązkwych lub wag w ramach pytań). Wybór w spsób lswy pdzbiru SCO, który będzie wyświetlany przy danym pdejściu (umżliwia t np. twrzenie lswanych testów). Przekierwanie użytkwnika z pwrtem d np. materiałów instruktarzwych, które nie zstały panwane w dpwiednim stpniu (lub np. w celu przypmnienia). Krzyści wynikające z zastswania metdlgii SCORM I. Metdlgia SCORM wykrzystująca istniejące standardy, takie jak np. język JavaScript umżliwia prgramistyczne twrzenie różnrdnych aktywnści w ramach standardwych typów ich mdyfikację, jak również definiwanie nwych typów aktywnści. Jej głównym celem jest ułatwienie zaplanwania raz stwrzenie całeg prcesu dydaktyczneg w ramach daneg kursu. Wszechstrnne i wysce uprszczne prcesy zarządzania pszczególnymi aktywnściami (na które składają się np. łatwść w przemieszczaniu ich w brębie daneg SCO) raz mżliwść śledzenia wytwrzneg fragmentaryczneg prcesu dydaktyczneg i mdyfikwanie ich w czasie rzeczywistym wprwadzają nwą jakść w ramach wytwarzania materiałów dydaktycznych przeznacznych d wykrzystania w nwczesnych systemach nauczania zdalneg e-learning. Strna 8 z 73

9 II. III. IV. Wprwadzenie kreślneg zbiru zdefiniwanych aktywnści (wytwrznych wcześniej w ramach metdlgii SCORM) umżliwiać ma standaryzwanie prcesu dydaktyczneg dla pszczególnych kursów i treści merytrycznych pracwanych przez różnych autrów. Pwtarzalnść pdbnych aktywnści w ramach różnej treści merytrycznej materiałów ułatwia pnadt przystswanie się ptencjalneg dbircy d prcesu dydaktyczneg już p przerbieniu niewielkiej jeg części. Wprwadzenie w mdelu SCORM mżliwści jednliteg kreślenia spsbu nawigacji pmiędzy pszczególnymi SCO w ramach kursu ułatwia różnym autrm zawartści merytrycznej stwrzenie materiałów zgdnych z prcesem dydaktycznym. Autr zawartści nie musi ddzielnie przekazywać infrmacji własnych wymgach prcesu dydaktyczneg twórcm pzstałej części systemu nauczania zdalneg e-learning wystarczy, że zastsuje się zdefiniwaneg dpwiedni prcesu kreślająceg nawigację, punktację, itp. w ramach dpwiednieg fragmentu twrznej zawartści. Wykrzystanie mdelu SCORM pdczas twrzenia zawartści systemu nauczania zdalneg e-learning zapewnia efektywniejsze przeprwadzenie prcesu wytwarzania materiałów przy ich wyższej jakści dydaktycznej. Zastswanie istniejących standardów typu JavaScript umżliwia w łatwy spsób wprwadzenie różneg rdzaju aktywnści, które w znacznym stpniu wzbgacają wartść merytryczną zawartych treści (np. mżliwść stswania animacji, interaktywnych prezentacji, treści multimedialnych, etc.). Z drugiej strny łatwść prcesu wytwórczeg znacznie skraca czas ptrzebny na wytwrzenie daneg fragmentu materiału, c pwduje wprwadzenie ddatkwych krzyści w zakresie usprawnienia np. prcesów aktualizacji treści merytrycznych. Mdel SCORM umżliwia rzdzielenie dwóch pdstawwych aspektów systemu zdalneg nauczania e- Learning. Część związana z zawartścią (zawartścią merytryczną platfrmy) jest w spsób fizyczny ddzielna d pzstałej (technicznej) części systemu nauczania zdalneg e-learning. Umżliwia t wprwadzanie dwlnych infrastrukturalnych i prgramwych zmian w funkcjnwaniu systemu bez mdyfikacji zawartści raz mdyfikację zawartści bez mdyfikacji technicznej systemu. W przypadku istnienia ptrzeby ciągłeg przystswywania systemu d zmieniających się wymagań sameg prcesu dydaktyczneg jest t najlepsze pd względem jakści i efektywnści rzwiązanie. Pdbnie w przypadku istnienia ptrzeby nadążania za zmieniającą się tematyką merytryczną zmiana zawartści dbywa się bez zmiany pzstałej części systemu Pdział przedmitów na wykłady i labratria Frma dydaktyczna prgramu kursu w ramach każdeg przedmitu uwzględnia pdział na wykłady zawierające kreślne i spójne fragmenty materiałów dydaktycznych raz labratria prgramwania, realizwane w mdelu rzprsznym i umżliwiające usystematyzwanie raz utrwalenie wiedzy i umiejętnści ptencjalneg słuchacza kursu. Wybór zakresu tematyczneg bjęteg pszczególnymi wykładami raz labratriami zstał pdyktwany skalą trudnści pruszanych zagadnień raz rzległścią tematyczną i zstał zptymalizwany pd kątem ptrzeb grupy dcelwej ptencjalnych Strna 9 z 73

10 słuchaczy kursu. Labratria prgramwania umżliwiają ptencjalnemu słuchaczwi kursu nabycie i utrwalenie dpwiedniej praktyki w ramach zagadnień infrmatycznych bjętych prgramem kursu Sprządzanie raprtów z wyknania labratriów W ramach realizacji labratriów zaplanwan bwiązek sprządzania przez słuchaczy raprtów (pdlegających cenie zaliczeniwej) w frmie sprawzdań z rzwiązywania pszczególnych zadań labratryjnych. Zaliczenie przedmitu parte jest m.in. na pprawnym sprządzeniu pszczególnych raprtów d zadań labratryjnych przez ptencjalneg słuchacza kursu w ramach platfrmy e-learning. Raprt ma frmę tekstweg sprawzdania z czynnści wyknywanych przy realizacji labratrium, c umżliwia ddatkwe wsparcie prcesu dydaktyczneg. W ramach raprtu zawarte pwinny być pisy realizacji pszczególnych zagadnień dla zadań labratryjnych (w ramach raprtów nie przewiduje się zamieszczania knkretnych wyników uzyskanych w trakcie realizacji pszczególnych zadań). Załżenia treści raprtu umżliwiają ptencjalnemu słuchaczwi usystematyzwanie i utrwalenie wiedzy w dgdnej frmie, a zespłwi dydaktycznemu realizującemu szklenie skuteczną weryfikację realizacji labratrium, raz wsparcie ptencjalnych słuchaczy naptykających na prblemy przy realizacji zadań. Ważnym elementem raprtu jest zawarcie przez ptencjalneg słuchacza kursu pisu naptkanych trudnści, pnieważ w ramach ceny raprtu zespół dydaktyczny mże zamieścić wyjaśnienie trudnści, dpwiedzieć na ptencjalne pytania raz pisać szerzej niektóre zagadnienia, c ułatwia w znacznym stpniu kmunikację knsultacyjną w ramach realizacji kursu. Isttnym z punktu widzenia ptencjalneg słuchacza kursu jest trzymany kmentarz zespłu dydaktyczneg realizująceg kurs. Zgdnie z kmentarzem zespłu dydaktyczneg mżna pwtórzyć zadania pwdujące ptencjalne trudnści i zrealizwać je pprawnie stsując się d wskazówek zawartych w kmentarzu ceny, a także wysłać pnwnie raprt z pprawnymi pisami krków realizacji pszczególnych zadań. Frma raprtu bejmująca pis krków realizacji pszczególnych zadań umżliwia: zespłwi dydaktycznemu realizującemu kurs: skuteczną cenę pprawnści rzwiązania zadania; weryfikację zrzumienia daneg fragmentu prgramu dydaktyczneg; szybkie wychwycenie i wskazanie błędów w realizacji labratrium przez pszczególnych słuchaczy; prstą analizę ścieżki rzwiązania, c znacznie ułatwia cenę (zaliczenie wyknania raprtu); ptencjalnemu słuchaczwi kursu: usystematyzwanie nabytej wiedzy daneg fragmentu prgramu dydaktyczneg; utrwalenie umiejętnści psługiwania się najisttniejszymi funkcjnalnściami w ramach danych aplikacji, których dtyczy merytrycznie labratrium; dkładne prześledzenie ścieżki własneg rzwiązania zadania (raz mżliwść wychwycenia ptencjalnych błędów, lub też znalezienia alternatywnych, prstszych rzwiązań); zdefiniwanie pzimu naptkanych trudnści dnszących się d daneg krku realizacji kreślneg zadania; Strna 10 z 73

11 2.5. Wymagania zaliczeniwe skuteczną i szybką kmunikację knsultacyjną z kadrą dydaktyczną. W ramach zawartści prgramwej kursu wprwadzn pdział na 7 przedmitów, z których część ma charakter bwiązkwy, a część charakter wybieralny. Wprwadzenie przedmitów wybieralnych umżliwi dkładniejsze zapznanie się z danymi zagadnieniami, które są najbardziej interesujące lub zgdne z prfilem zawdwym dla ptencjalneg słuchacza kursu. Równcześnie, w celu zapewnienia dpwiednieg pzimu i zakresu nabytych kluczwych kmpetencji infrmatycznych raz zgdnści prgramu kursu ze specyfikacją prjektu ustaln minimum prgramwe, na które składają się 3 przedmity bwiązkwe raz 2 dwlnie wybrane przedmity wybieralne (z puli 4 dstępnych przedmitów wybieralnych). Na zaliczenie każdeg przedmitu składa się przyswjenie wiedzy w zakresie wszystkich materiałów (wykładów i labratriów), trzymanie pzytywnych cen z każdeg raprtu labratryjneg, raz trzymanie pzytywnej ceny z egzaminu zaliczeniweg w pstaci testu wielkrtneg wybru (próg zaliczeniwy stanwi 50% pprawnych dpwiedzi testwych). W ramach prcedury zaliczeniwej knieczne jest sprządzanie raprtów labratryjnych. D sprządzenia raprtu labratryjneg słuchacz kursu pwinien przystąpić p zakńczeniu przerabiania daneg labratrium. P wysłaniu raprtu system autmatycznie (bez ceny raprtu) udzieli dstępu d klejnych partii materiałów w ramach daneg przedmitu (jeśli bezpśredni p wysłaniu raprtu system nie udzielił dstępu d klejnej partii materiałów znacza t, że prces przesyłania raprtu zstał przeprwadzny błędnie i należy wysłać raprt pnwnie). Ocena wysłaneg raprtu (dknana w późniejszym czasie p jeg wysłaniu) wraz z kmentarzem zespłu dydaktyczneg jest przekazywana słuchaczwi. Na pdstawie wskazówek zawartych w kmentarzu zespłu dydaktyczneg słuchacz kursu mże pprawić raprt w celu jeg zaliczenia. Dla zaliczenia każdeg przedmitu, pza pprawnym sprządzeniem raprtów ze wszystkich labratriów w ramach daneg przedmitu, należy pzytywnie zaliczyć test wielkrtneg wybru, stanwiący ceniany punktw egzamin z daneg przedmitu. Zaliczeniwy test wielkrtneg wybru realizwany jest zdalnie w ramach platfrmy e-learning i umżliwia krzystanie z materiałów dydaktycznych (umżliwienie krzystania z materiałów dydaktycznych w trakcie wyknywania testu jest pprawnym spsbem weryfikacji wiedzy w ramach prcedury egzaminacyjnej, dzięki specyfice merytrycznej prgramu raz dpwiedniemu sknstruwaniu pytań, które wymagają zrzumienia treści zawartych w materiałach dydaktycznych). D rzwiązywania testu z daneg przedmitu słuchacz pwinien przystąpić p zakńczeniu przerabiania wszystkich materiałów w ramach daneg przedmitu (w szczególnści p sprządzeniu wszystkich wymaganych raprtów labratryjnych). Rzwiązywanie testów zaliczeniwych nie jest graniczne w czasie. Każdy słuchacz ma mżliwść zrealizwania 3 pdejść d testu zaliczeniweg w ramach daneg przedmitu (pdejścia te mgą być wykrzystane w celu próby pdniesienia ceny kńcwej z daneg przedmitu, nie bniżając przy tym pprzedni uzyskanej ceny). W ramach każdeg pdejścia d testu następuje lswanie pytań z puli, zmiana klejnści dpwiedzi w ramach pszczególnych pytań raz zmieniny szyk pytań (c znacza, że Strna 11 z 73

12 efektywnie uniemżliwia się ewentualne nadużycia plegające na wymianie pprawnych dpwiedzi d pytań testwych pmiędzy słuchaczami). Minimalnym prgiem zaliczeniwym testu jest wynik 50% pzytywnych dpwiedzi na pszczególne pytania. W przypadku nie zaliczenia testu w ramach 3 pdejść mżliwe jest warunkwe pdejście d zaliczenia przedmitu w parciu indywidualną decyzję Kierwnika Centrum Szkleniweg CmpLearn firmy CmpSecur sp. z.. (w takim przypadku wymagane jest pwiadmienie zespłu dydaktyczneg chęci pdjęcia pdejścia warunkweg d egzaminu z daneg przedmitu w frmie testu na platfrmie e-learning) Uzasadnienie frmy testu wielkrtneg wybru Zaplanwana frma zaliczeniwa kursu w pstaci testów wielkrtneg wybru w ramach każdeg przedmitu (tj. pytań testwych, w których dwlna liczba dpwiedzi mże być prawdziwa, a za zaliczenie pytania testweg przyjmuje się jedynie zakreślenie wszystkich pprawnych dpwiedzi), umżliwia jednlitą, funkcjnalną raz szczegółwą kntrlę wiedzy i umiejętnści z zakresu nabytych w ramach daneg przedmitu kluczwych kmpetencji infrmatycznych. Testy wielkrtneg wybru stanwią wygdny instrument, pzwalający w ramach krótkiej frmy na sprawdzenie bardz szerkieg zakresu wiedzy, bjęteg tematyką daneg przedmitu. Jedncześnie frma ta jest adekwatna pd względem wymagań technlgicznych platfrmy zdalneg nauczania CmpLearn e-learning. Frma testu wielkrtneg wybru pzwala także na zrealizwanie dwlneg rdzaju pytań raz zautmatyzwanie sameg prcesu weryfikacji pprawnści testu egzaminacyjneg. Pnadt frma testu wielkrtneg wybru sprzyja przeciwdziałaniu ewentualnym nadużycim w ramach egzaminacyjnych pdejść pprawkwych, efektywnie uniemżliwiając analizę statystyczną udzielnych przez słuchaczy błędnych dpwiedzi, c sprzyja wyrównaniu zasad zaliczeniwych dla wszystkich ptencjalnych słuchaczy kursu raz minimalizuje mżliwść nieuczciweg zaliczenia testu Zakres gdzinwy zawartści prgramwej kursu Gdzinwy zakres prgramu, który zaliczyć musi każdy ptencjalny słuchacz w celu pzytywneg ukńczenia kursu, zgdnie ze specyfikacją prjektu wynsi 180 gdzin. Ze względu na zaplanwanie zasad zaliczeniwych w ramach minimum prgramweg, wynsząceg 3 przedmity bwiązkwe raz 2 przedmity wybieralne (z puli 7 przedmitów wybieralnych), zawartść gdzinwa prgramu 3 przedmitów bwiązkwych raz 2 dwlnych przedmitów wybieralnych musi łącznie wynsić 180 gdzin. Takie sknstruwanie zawartści prgramwej kursu umżliwia ptencjalnym słuchaczm zrealizwanie zaplanwaneg w specyfikacji prjektwej wymiaru 180 gdzin prgramu (w ramach minimum prgramweg wymaganeg d ukńczenia kursu), a jedncześnie wybór przedmitów wybieralnych zgdnie ze swim własnym zaintereswaniem lub prfilem zawdwym i planwanym rzwjem kariery. Ptencjalny słuchacz, który zechce rzszerzyć swje zaliczenie kursu pnad minimum prgramwe, mże skrzystać z zawartści prgramwej przedmitów bejmującej łącznie 480 gdzin. Pniższa tabela przedstawia rzkład gdzinwy prgramu zawartści merytrycznej w ramach pszczególnych przedmitów bjętych kursem. Strna 12 z 73

13 Gdzinwa zawartść prgramu kursu Typ przedmitów Nazwa przedmitu Wykł. gdz. Lab. gdz. Razem gdz. Przedmity bwiązkwe 1. Dkumenty tekstwe Micrsft Office Wrd Prezentacje w Micrsft Office PwerPint Arkusze kalkulacyjne w Micrsft Office Excel Technlgie sieciwe Systemy telepracy Zarządzanie prjektami infrmatycznymi Przedmity wybieralne (minimum prgramwe przewiduje w celu pzytywneg ukńczenia kursu zaliczenie 3 przedmitów bwiązkwych raz 2 dwlnych przedmitów wybieralnych łącznej gdzinwej zawartści prgramu równej 180 gdzin) 7. Administracja systemami peracyjnymi Micrsft Windws 8. Reklama internetwa i rynek elektrniczny 9. Wykrzystanie infrmatyki w przedsiębirstwie i administracji 10. Technlgie bezpieczeństwa infrmatyczneg 11. Bazy danych i inżynieria danych Pdstawy grafiki kmputerwej Prjektwanie strn internetwych Łącznie gdzinwa zawartść prgramu Strna 13 z 73

14 Zawartść prgramwa 1. Dkumenty tekstwe Micrsft Office Wrd 2007 Przedmit bwiązkwy. Zawartść prgramwa: 25 gdzin (wykład: 16 gdzin, labratrium: 9 gdzin) Zakres tematyczny Wprwadzenie pdstawwe infrmacje dtyczące aplikacji Micrsft Office Wrd 2007 Pdstawy pruszania się w ramach aplikacji pdstawwe kn aplikacji menu główne wstążka pasek zakładek przycisk Micrsft Office pasek szybkieg dstępu linijka układ strny Pdstawy edycji dkumentu w ramach aplikacji Micrsft Office Wrd 2007 nawigacja w ramach dkumentu skróty klawiszwe pdstawwa edycja tekstu Pdstawy twrzenia i edycji tabel w ramach dkumentu Metdy wstawiania tabel Metdy frmatwania tabel Wybrane biekty w ramach dkumentu Obrazy Kształty Stpka i nagłówek Obiekty typu SmartArt Test zaliczeniwy Test zaliczeniwy w frmie testu wielkrtneg wybru Test bejmuje cała zawartść tematyczną w ramach daneg przedmitu 1.2. Zakres prgramwy Wprwadzenie Okn główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Micrsft Office Pasek szybkieg dstępu Znaki drukwalne, znaki niedrukwalne Opcje menu główneg Twrzenie nweg dkumentu Linijka Strna 14 z 73

15 Akapit, wcięcie, margines Nawigacja klawiszwa raz nawigacja myszą w ramach elektrnicznej strny dkumentu Metdy zaznaczania Metdy przemieszczania kursra Skróty klawiszwe Edycja i twrzenie dkumentów Pdstawwa funkcjnalnść w ramach edycji dkumentów Metdy kpiwania Metdy wklejania Metdy wycinania Frmatwanie tekstu Czcinka Klr Frmat czcinki Rzmiar Metdy wyrównywania tekstu Interlinia Punktry i numerwanie Rdzaje punktrów Rdzaje numerwania Wypunktwanie wielpzimwe Przesuwanie pzycji w ramach wypunktwań wielpzimwych Metdy autfrmatwania Style, zestawy stylów Spis treści Autmatyczny Ręczny Twrzenie przypisów Tabele Twrzenie, edycja raz frmatwanie tabel Rdzaje metd twrzenia tabel Zaznaczanie tabeli, fragmentów tabel, wierszy, klumn Frmatwanie tabel za pmcą autmatyczneg frmatwania Właściwści tabel Wyrównywanie tekstów w ramach pjedynczej kmórki w tabeli Autdpaswanie Zmiana rzmiarów pszczególnych kmórek w ramach tabeli Frmatwanie graficzne tabel Obramwanie i cieniwanie Wstawianie biektów d dkumentu Obiekty w dkumencie Obraz Wstawianie brazu z nśnika danych Frmatwanie brazu Frmatwanie brazu pd kątem klrystyki, bramwania Zmiana płżenia, rzmiaru Strna 15 z 73

16 Kształt Menu wybru kształtów Kategrie kształtów Frmatwanie kształtu Edycja tekstu w ramach kształtu Stpka i nagłówek Ddawanie stpki i nagłówka Wybór daneg stylu Edycja stpki i nagłówka SmartArt Wstawianie biektów typu SmartArt Kategrie biektów typu SmartArt Edycja i frmatwanie biektów typu SmartArt 1.3. Zakres gdzinwy Pdstawy pracy z aplikacją Micrsft Office Wrd 2007 Zagadnienie Zawartść prgramwa Wykł. gdz. Lab. gdz. Wprwadzenie Okn główne aplikacji, wstążka pasek zakładek, przycisk Micrsft Office, pasek szybkieg dstępu, znaki drukwalne, znaki niedrukwalne, pcje menu główneg, twrzenie nweg dkumentu, linijka, akapit, wcięcie, margines, nawigacja klawiszwa raz nawigacja myszą w ramach elektrnicznej strny dkumentu, metdy zaznaczania, metdy przemieszczania kursra, skróty klawiszwe. 4 Edycja i twrzenie dkumentów Tabele Wstawianie biektów d Pdstawwa funkcjnalnść w ramach edycji dkumentów, metdy kpiwania, metdy wklejania, metdy wycinania, frmatwanie tekstu: czcinka, klr, frmat czcinki, rzmiar, metdy wyrównywania tekstu, interlinia, punktry: rdzaje punktrów, rdzaje numerwania, wypunktwanie wielpzimwe, przesuwanie pzycji w ramach wypunktwań wielpzimwych, metdy autfrmatwania, style, zestawy stylów, spis treści: autmatyczny, ręczny, twrzenie przypisów. Twrzenie, edycja raz frmatwanie tabel: rdzaje metd twrzenia tabel, zaznaczanie tabeli, fragmentów tabel, wierszy, klumn, frmatwanie tabel za pmcą autmatyczneg frmatwania, właściwści tabel, wyrównywanie tekstów w ramach pjedynczej kmórki w tabeli, autdpaswanie, zmiana rzmiarów pszczególnych kmórek w ramach tabeli, frmatwanie graficzne tabel, bramwanie, cieniwanie. Obiekty w dkumencie: braz: wstawianie brazu z nśnika danych, frmatwanie brazu, frmatwanie brazu pd kątem klrystyki, Strna 16 z 73

17 dkumentu Test zaliczeniwy bramwania, zmiana płżenia, rzmiaru, kształt: menu wybru kształtów, kategrie kształtów, frmatwanie kształtu, edycja tekstu w ramach kształtu, stpka i nagłówek: ddawanie stpki i nagłówka, wybór daneg stylu, edycja stpki i nagłówka, SmartArt: wstawianie biektów typu SmartArt, kategrie biektów typu SmartArt, edycja i frmatwanie biektów typu SmartArt. Frma testu: test wielkrtneg wybru, zawartść tematyczna pytań: zakres pkrywa się z zakresem tematycznym wykładów raz labratriów. 2. Prezentacje w Micrsft Office PwerPint 2007 Przedmit bwiązkwy. Zawartść prgramwa: 40 gdzin (wykład: 20 gdzin, labratrium: 20 gdzin) Zakres tematyczny Wprwadzenie pdstawwe infrmacje dtyczące aplikacji Micrsft Office PwerPint 2007 Pdstawy pruszania się w ramach aplikacji pdstawwe kn aplikacji przycisk Micrsft Office menu główne (pis funkcjnalnści) wstążka pasek zakładek pasek narzędzi szybkieg dstępu pasek tytułu slajd, pla, ntatki pasek stanu, zakładki, przyciski widku, i inne widki Twrzenie prezentacji w ramach aplikacji Micrsft Office PwerPint 2007 twrzenie slajdów (tytułweg, ddatkwych) wykrzystanie predefiniwanych układów slajdów pdstawy edycji slajdów pdstawwe rdzaje układów wprwadzanie wybraneg mtywu w ramach prezentacji i pjedynczych slajdów edycja slajdów pd kątem tła, mtywów pkaz slajdów pdstawwa nawigacja w ramach pkazu slajdów Wprwadzanie elementów graficznych na slajdy Edycja i frmatwanie biektu na przykładzie pla tekstweg Rdzaje kursrów w ramach pracy z biektem Usuwanie wstawinych biektów Wykrzystanie prstych biektów d realizacji złżnych schematów Frmatwanie biektów pd kątem graficznym Strna 17 z 73

18 Pjęcie przekrywania się biektów Przesuwanie na spód i d tyłu biektów Metdy wstawiania i edycja biektów (kształty, brazy, SmartArty, tabele) Wprwadzanie animacji raz przejść w ramach slajdów Pdstawwe definicje Ddawanie animacji Zakładka animacje Animacje niestandardwe Autpdgląd Efekty animacji Mdyfikacje animacji Chrnmetraż Twrzenie animacji pwiązanych Przejścia pmiędzy slajdami Edycja przejść Ddawanie efektów przejść Rdzaje animacji przejść Wybrane funkcjnalnści aplikacji Micrsft Office PwerPint 2007 Mduł sprawdzania piswni Opcje w ramach menu sprawdzania piswni Widk srtwania slajdów Nawigacja w ramach widku srtwania slajdów Pdstawwa funkcjnalnść widku Drukwanie Pdgląd wydruku Rdzaje wydruku Pmc w aplikacji PwerPint 2007 Uruchmienie pmcy Wyszukiwanie tematów pmcy Przeglądanie strn pmcy Tryby: ffline i nline Test zaliczeniwy Test zaliczeniwy w frmie testu wielkrtneg wybru Test bejmuje cała zawartść tematyczną w ramach daneg przedmitu 2.2. Zakres prgramwy Wprwadzenie Okn główne aplikacji Przycisk Micrsft Office Opcje menu główneg pdstawwe funkcje Pasek narzędzi szybkieg dstępu Pasek tytułu Pasek zakładek (wstążka) lkalizacja, budwa, funkcjnalnść Strna 18 z 73

19 Zakładka widk (w ramach wstążki) linijka Slajd, pla, ntatki Lkalizacja slajdu Pla na slajdzie Ntatki w ramach daneg slajdu Szczegółwy pis główneg kna aplikacji Pasek stanu Pasek pwiększenia Przyciski funkcyjne Ramki pdziału Zakładka knspekt Zakładka slajdy Pasek widku Rdzaje widku Widk nrmalny Srtwanie slajdów Pkaz slajdów Twrzenie prezentacji Twrzenie slajdu tytułweg Ddawanie tytułu Ddawanie pdtytułu Edycja czcinki Twrzenie nweg slajdu Rdzaje układów slajdu Zmiana układu slajdu Frmatwanie tekstu Punktry Listy wielpzimwe Mdyfikacja istniejąceg slajdu Wykrzystanie predefiniwanych mtywów w ramach edycji graficznej prezentacji Zakładka prjekt Menu mtywów Wybór klrystyki Wybór czcinek Edycja tła w ramach daneg mtywu Pkaz slajdów Metdy uruchamiania pkazu slajdów Nawigacja w ramach pkazu slajdów Nawigacja klawiaturą Nawigacja myszą Obiekty na slajdzie Zakładka wstawianie Wstawianie pla tekstweg, jak przykładu biektu Mdyfikacja pla tekstweg Wykrzystanie klawiszy w trakcie mdyfikacji kształtu daneg biektu Strna 19 z 73

20 Usuwanie biektów Realizacja schematu przy wykrzystaniu prstych kształtów Frmatwanie kształtu Klrystyka Obramwanie Czcinka Itp. Wstawianie wielu kształtów na jeden slajd Łączenie kształtów Przemieszczanie kształtów w ramach głębi slajdu Przesunięcie na spód Przesunięcie d tyłu Wybrane rdzaje biektów Kształty Wstawianie kształtu Menu wybru kształtu Zakładka frmatwanie Obiekty typu SmartArt Wstawienie biektu typu SmartArt Menu wybru SmartArtów Zakładka frmatwanie Obrazy Wstawianie brazu Menu wybru brazu Zakładka frmatwanie Tabele Metdy wstawiania tabel Zakładka prjektwanie w ramach narzędzi tabel Zakładka układ w ramach narzędzi tabel Animacje biektów i przejścia między slajdami Definicja animacji Ddawanie animacji Zakładka animacje Animacja niestandardwa Autpdgląd Animacja pszczególnych biektów Ddawanie efektów animacji Rdzaje efektów Edycja efektów animacji Mdyfikacja animacji Pczątek Własnść Szybkść Menu pcji efektu Zakładka Efekt Strna 20 z 73

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo