ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr VII/739/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia I 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca I 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 rok Nr XX/414/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje: I 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę I ,00 zł. 2. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2. I, Zmniejsza się rezerwy celowe na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę zł; 2) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 30 OOO zł; 3) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej o kwotę I 95 zł. Zmienia się: 4) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3, 5) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 6 7

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 0, ooo.oo WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM $RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ $RODKÓW, O KTÓRYCH 6257 MOWA WART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 0, ooo.oo PŁA TNO$CI W RAMACH BUDŻETU $RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ZAWODOWE o.oo 1 105,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM $RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ $RODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 0, ,00 PŁA TNO$CI W RAMACH BUDŻETU $RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2

3 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 0, ooo.oo WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6257 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 0, ooo.oo PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ZAWODOWE 0, ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 0, ,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3

4 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 900, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 4 900, ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 900,00 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ooo.oo 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 225 ooo.oo 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 455 ooo.oo 455 ooo.oo POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 455 ooo.oo 455 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 300 ooo.oo 300 ooo.oo 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 700, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 700, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 700,00 o.oo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 000,00 3 ooo.oo OCHOTNICZE STRAŻE POżARNE 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3 ooo.oo 0,00 WYNAGRODZEŃ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 0, REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY ,00 0,00 INWESTYCYJNE 4

5 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwl9kszenle 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 5 000,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 6 882,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 300, PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8 636,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 3 000, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 500,00 240,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ GIMNAZJA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7 113,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 195,00 0, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 3 392,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄC E ,00 0, WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 23,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 156,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 388,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 278,00 0, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 68,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 17,00 0, ZAKUP ENERGII 602,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 11,00 0,00 5

6 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 9,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 38,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4,00 0, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 6,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ $WIADCZEŃ 771,00 0,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 25,00 0,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 8,00 0,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ SZKOŁY ZAWODOWE 205, , ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0,00 205, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 195, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 205,00 0, SZKOŁY ARTYSTYCZNE , , WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI ,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O$RODKI DOKSZTAŁCANIA 3 500, ,00 ZAWODOWEGO 4260 ZAKUP ENERGII 3 500,00 0, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0, , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 600,00 600, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 200,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 600, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 400,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, ,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 230, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 230,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 000,00 222,00 6

7 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 8, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 1 000,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ $WIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 ooo.oo 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 2 267, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 158,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 417, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 400, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 300,00 473, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 0,00 11,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 150,00 98, ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0,00 24, ZAKUP ENERGII 0,00 848, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 41, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 14, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 78, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 0,00 22,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 11, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ $WIADCZEŃ 0, ,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 42,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 15,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNO$ć , , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, , ŻŁOBKI 0,00 30 ooo.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 25 ooo.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 4 ooo.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 7

8 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 3 013,00 o.oo MŁODZIEŻY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 618,00 o.oo 4240 ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK 2 395,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 7 326, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 7 326, , POZOSTAŁA DZIAŁALNO$ć o.oo 3 013, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 3 013,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, , GOSPODARKA $CIEKOWA I OCHRONA WÓD o.oo 100 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ooo.oo 8

9 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ooo.oo POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 455 ooo.oo 455 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 300 ooo.oo 300 ooo.oo 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 700, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 700, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 700,00 0,00 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 000, , OCHOTNICZE STRAżE POżARNE 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3 ooo.oo o.oo WYNAGRODZEŃ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 3 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 o.oo 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 o.oo 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 ooo.oo o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK 6 882,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE o.oo 300, PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8 636,00 o.oo 9

10 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 3 000, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 500,00 240,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ GIMNAZJA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7113,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 195,00 0, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 3 392,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0, ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUClYCIELI 600,00 600, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 200,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 600, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 400,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, ,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 230, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 230,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 ooo.oo 222, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 8, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 000,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 2 ooo.oo 0,00 SOCJALNYCH 10

11 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 150, , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 120,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 195, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 150,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 30, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, , ŻŁOBKI 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKlE SZKOLENIA 3 013,00 0,00 MŁODZIEŻY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 618,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 2 395,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 7 326,00 230, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 7 326,00 230, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 11

12 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 900, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 4 900, ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 900,00 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,00 0, WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 23,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 156,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 388,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 278,00 0, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 11,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 68,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 17,00 0, ZAKUP ENERGII 602,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 11,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 9,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 38,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 6,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 771,00 0,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 25,00 0,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 12

13 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 8,00 0,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ SZKOŁY ZAWODOWE 205, , ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 0,00 205, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 195, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 205,00 0, SZKOŁY ARTYSTYCZNE 10 ooo.oo 10 ooo.oo 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 2 ooo.oo 4240 ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 0,00 5 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 3 500, ,00 ZAWODOWEGO 4260 ZAKUP ENERGII 3 500,00 0, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0, ,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 2 117, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 38,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 417, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 400, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 300,00 278, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 0,00 11,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 98, ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KS IĄlEK 0,00 24, ZAKUP ENERGII 0,00 848, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 11, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 14, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 78, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 22, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 11,00 13

14 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0, ,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 42,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 15,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 000,00 5 ooo.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 14

15 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział 754 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 11, ,00 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , OCHOTNICZE STRAlE POżARNE 0, ,00 Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i UM-RZ 0,00 3 ooo.oo wyposażenia jednostek OSP 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11, , PRZEDSZKOLA 0,00 1 ooo.oo PP23 Remonty jednostek oświatowych 0,00 1 ooo.oo LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 11,00 0,00 IVLO Remonty jednostek ośw i atowych 11,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 41,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH GM11 Remonty jednostek ośw i atowych 0,00 30,00 IVLO Remonty jednostek ośw i atowych 0,00 11, POZOSTAŁA DZIAŁA LNOŚĆ 0,00 16 ooo.oo Naprawa nawierzchni trawiastej wraz z UM-RZ podbudową na boisku do piłki nożnej przy ul. 0,00 16 ooo.oo Budziwojskiej 15

16 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 0, ,00 GMINNE) 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła li 0, ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ooo.oo BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 0, ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ooo.oo BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 0, ooo.oo 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 455 ooo.oo 455 ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ooo.oo 300 ooo.oo Rewitalizacja podwórek i przestrzeni UM-RZ międzyblokowych na obszarze os. Andersa 0, ooo.oo w Rzeszowie Zagospodarowanie terenu w rejonie UM-RZ budynków nr 3,5, 7,9,11, 13, 15 przy ul. 300 ooo.oo 0, Spiechowicza WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 UM-RZ Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa ,00 0,00 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni UM-RZ międzyblokowych na obszarze os. Andersa 0, ,00 w Rzeszowie WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 UM-RZ Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa ,00 0,00 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni UM-RZ międzyblokowych na obszarze os. Andersa 0, ,00 w Rzeszowie 16

17 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych ,00 0,00 Miasta GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, ,00 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 0, ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 UM-RZ Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej 0, ,00 17

18 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE o.oo ooo.oo UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo ooo.oo BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego o.oo ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 225 ooo.oo BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego o.oo 225 ooo.oo 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , POZOSTAŁA DZIAŁALNO$ć 155 ooo.oo 155 ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 UM-RZ Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa ,00 o.oo Rewitalizacja podwórek i przestrzeni UM-RZ międzyblokowych na obszarze os. Andersa o.oo ,00 w Rzeszowie WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 UM-RZ Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa ,00 o.oo Rewitalizacja podwórek i przestrzeni UM-RZ międzyblokowych na obszarze os. Andersa o.oo ,00 w Rzeszowie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ZAWODOWE o.oo 1 300, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 1 105,00 Promocja projektu "Poprawa jakości i UM-RZ warunków kształcenia zawodowego w o.oo 1105,00 Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie" 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 195,00 Promocja projektu "Poprawa jakości i UM-RZ warunków kształcen i a zawodowego w o.oo 195,00 Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie" 18

19 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr6 U~D MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDZETOWY 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 0, ,00 GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 6257 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 0, ,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ZAWODOWE 0, ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2057 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 0, ,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 19

20 li. Wvdatki Dział BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 0, ooo.oo 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ooo.oo 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ooo.oo CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 3 500, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 500, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 500, ,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 3 500, ,00 DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 4260 ZAKUP ENERGII 3 500,00 0, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0, ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 392, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 392, , GIMNAZJA 3 392, ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 3 392,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0, ,00 TERYTORIALNEGO GIMNAZJUM NR 10 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , GIMNAZJA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 113,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 195,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 20

21 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 150, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 120,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 195, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 150,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 30, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 013,00 0,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKżE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 3 013,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 618,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 395,00 0,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 220,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 220, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 220, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 220, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 220,00 11 LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 5 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 5 ooo.oo IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ,00 0, WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 23,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 156,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 388,00 0,00 21

22 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 278,00 0,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 11,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 68,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 17,00 0, ZAKUP ENERGII 602,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 11,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 9,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 38,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4,00 0, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 6,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 771,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 25,00 0,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 8,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 23,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 278,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 0,00 11,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 68, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 17,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 602, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 11, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 9,00 22

23 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 38, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 4, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 6, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0,00 771,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 25,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 8,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 4 900, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 900, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 900, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4 900, , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 900,00 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 0, ,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, ,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , PRZEDSZKOLA 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0, ,00 KSIĄŻEK 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 240,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 230, ,00 23

24 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 230, , PRZEDSZKOLA 1 000, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 1 230,00 230,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 230,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 222, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 8, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 000,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 000, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 000, , PRZEDSZKOLA 3 000,00 3 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 000,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 900,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 900,00 900, OŚWIATA I WYCHOWANIE 900,00 900, SZKOŁY PODSTAWOWE 300,00 300, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 300,00 0, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 300,00 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 600,00 600, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 200,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 600, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 400,00 0,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , POZOSTAŁA DZIAŁALNO$ć , , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 24

25 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 700, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 700, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 700,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 000, , OCHOTNICZE STRAżE POŻARNE 3 ooo.oo 3 ooo.oo 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3 ooo.oo 0,00 WYNAGRODZEŃ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 3 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 0, REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY ,00 0,00 INWESTYCYJNE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 16 ooo.oo SZKOŁY PODSTAWOWE 16 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16 ooo.oo 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 16 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 16 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 834, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 6 834,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 834,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o.oo 3 013, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 0, ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ooo.oo ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 000, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 000, , SZKOŁY ZAWODOWE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 195, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 ooo.oo o.oo ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 25

26 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 10 ooo.oo 0,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4 ooo.oo 0,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 ooo.oo 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 ooo.oo 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 10 ooo.oo OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 700,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 492,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 492,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 492,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 492,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 492,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 6 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 6 ooo.oo PRZEDSZKOLA 0,00 9 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 9 ooo.oo ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 000, ,00 26

27 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 000, , SZKOŁY PODSTAWOWE 5 000, ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 5 000,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH 2 322, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 322, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 322, , SZKOŁY ZAWODOWE 205,00 205, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 205,00 KSIĄŻEK 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 205,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 2117, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 15,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 417,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 547, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 400,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 300,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 30, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 7,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 246, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 5, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 40, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 18, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0, ,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 17,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 7,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR , ,00 27

28 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY ARTYSTYCZNE , ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB ,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 6 882,00 0,00 KSIĄŻEK PRZEDSZKOLA 8 636,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8 636,00 0, GIMNAZJA ,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 000,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 000,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, ,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, GIMNAZJA 0, ,00 28

29 Wyszczególnlenie Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo o.oo 30 ooo.oo 10 ooo.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 0,00 230,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 230, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 230, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 230, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 230,00 29

ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENlE Nr VII/732/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 8 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENlE Nr VII/732/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 8 lipca 2016 r. ZARZĄDZENlE Nr VII/732/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 60 00 184 21 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 44 60 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r. ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zakup usług pozostałych , , ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 060 587,92 279 100,00 7 339 687,92 60016 Drogi publiczne gminne 5 049 847,12 279 100,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/I 028/2017 PREZYDENT A MIAST A RZESZO W A z dnia 15 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/I 028/2017 PREZYDENT A MIAST A RZESZO W A z dnia 15 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/I 028/2017 PREZYDENT A MIAST A RZESZO W A z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Wydatki razem 446 437,00 446 437,00 Zadania własne 445 437,00 445 437,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4260

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

4300 Zakup usług pozostałych , ,00 Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 064 362,42 99 90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 565 967,77-20 10 545 867,77 4430

Bardziej szczegółowo

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 45 49 87, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 87, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 87, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO. z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. ZARZĄDZENIE NR 159/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1785 112,00 0,00 1785 112,00 60016 Drogi publiczne gminne 1043 382,00 0,00 1043 382,00 4170 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2019r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26.02.2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 268 25 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 335 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 335 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 20.11.2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 9 052 534,00 4 571 814,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 369 72 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 369 72 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 369

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 317 306,87-450 462,30 8 866 844,57 75011 Urzędy wojewódzkie 261 918,05-5 288,00 256

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 304 092,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 908,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 46 908,00 WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018, w planach finansowych zadań z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1315/PriK/2017 29 60 1 852 Pomoc społeczna 29 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=7760 ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 października 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/707/2016 PREZYDENTA MIAST A RZESZO W A z dnia 14 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VII/707/2016 PREZYDENTA MIAST A RZESZO W A z dnia 14 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VII/707/2016 PREZYDENTA MIAST A RZESZO W A z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr XXVIl/584/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 123.2016 BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 131 054,00 482 42 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 176.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.288.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 20 MARCA 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 października 2015 roku Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok. Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany w budżecie na 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2017 r. UCHWAŁA NR 131.2017 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2017 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 1 322 442,00 605 944,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 322 442,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 094 991,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 094

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018 UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku Zarządzenie Nr 0050/54/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VIl/754/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 29 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIl/754/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 29 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr VIl/754/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 31 lipca 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 31 lipca 2018 roku ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzbica na rok 2018 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 02.01.2019 r Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Tarczynie - Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 406

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 44/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na 2019

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2012r. Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 kwietnia 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 959 296 2 123 666 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 '

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 ' I Załącznik nr 1 ' : do uchwały nr 112/2015, Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2015-05-21 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 stycznia 2015 roku DOCHODY

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

postanawiam Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ZARZĄDZENIE NR ON.0050.207.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 LUTY 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 66 962,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59 269,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 59 269,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.03.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/16 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 103/16 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 103/16 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne 12720,00 168400,00 168400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19463,00 19463,00 366162,00 366162,00 4270 Zakup usług remontowych 33944,00 33944,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3450,00 3450,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 18 798,00 720 INFORMATYKA 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY OSIEK. z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY OSIEK. z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY OSIEK z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 04 grudnia 2015 r

UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 04 grudnia 2015 r UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 04 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art.l 8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.

Bardziej szczegółowo