ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 października 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Na podstawie art. 0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r. poz. 87), art. 9 ust., art. 7 pkt ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych ( U. z 06r. poz. 870 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 00r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (U. z 0r. poz. 0 z późn. zm.), 7 pkt i 9 Uchwały Nr XXIX/79/6 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 06r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 07r., zarządzam: Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 000//7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 0 października 07r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07 r., zgodnie z załącznikami nr,, i do zarządzenia. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr i 6 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 07. Prezydent Miasta Tychy // mgr inż. Andrzej Dziuba Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0

2 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000//7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 0 października 07r. Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000//7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 0 października 07r. ( w zł ) Zadania własne gminy 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 89 Ośrodki pomocy społecznej 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o 8 charakterze socjalnym 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) dotacja z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 0709 "Aktywna tablica" zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...07 z dnia r. dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...07 z dnia.0.07r. dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...07 z dnia.0.07r. 8 Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia r

3 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 8 RODZINA 80 Wspieranie rodziny 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 07r. "Wyprawka szkolna" zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...07 z dnia r. dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...07 z dnia r. Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 8 POMOC SPOŁECZNA 88 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 80 ośrodki interwencji kryzysowej 0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0 dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...07 z dnia.0.07r. dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...07 z dnia.0.07r.

4 8 RODZINA 808 Rodziny zastępcze 0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja z powiatu pszczyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z jego terenu, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

5 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000//7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 0 października 07r. Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000//7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 0 października 07r. ( w zł ) Zadania własne gminy 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 0 zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia 00 wynagrodzenia osobowe pracowników 89 Ośrodki pomocy społecznej 00 wynagrodzenia osobowe pracowników EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o 8 charakterze socjalnym 0 stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 0709 "Aktywna tablica" środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej realizującego pracę socjalną w środowisku środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku środki z dotacji z budżetu państwa 8 Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów środki z dotacji z budżetu państwa

6 60 inne formy pomocy dla uczniów II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 7 Zespół Szkół Specjalnych nr RODZINA Wspieranie rodziny wynagrodzenia bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 07r. "Wyprawka szkolna" środki z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny środki z dotacji z budżetu państwa Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 8 POMOC SPOŁECZNA 88 Powiatowe centra pomocy rodzinie 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego pracę socjalną w środowisku środki z dotacji z budżetu państwa Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 80 interwencji kryzysowej 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę dodatku w wysokości 0 zł miesięcznie na pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizującego pracę socjalną w środowisku środki z dotacji z budżetu państwa 8 RODZINA 808 Rodziny zastępcze 0 świadczenia społeczne ze środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu powiatu pszczyńskiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Tychy środki z powiatu pszczyńskiego Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

7 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000//7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 0 października 07r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000//7 z dnia 0 października 07r. ( w zł ) Zadania własne gminy 78 RÓŻNE ROZLICZENIA 788 Rezerwy ogólne i celowe 80 rezerwy 00 HANDEL 009 Pozostała działalność 00 wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych na wypłatę odprawy rentowej na wypłatę odpraw emerytalnych Przedszkola 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych przedszkole nr 8 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Stołówki szkolne i przedszkolne 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr na wypłatę odprawy emerytalnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 809 wychowania przedszkolnego 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0

8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 800 oraz szkołach artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odprawy emerytalnej Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 6 na wypłatę odprawy emerytalnej Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8 na wypłatę odpraw emerytalnych Szkoły zawodowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr na wypłatę odpraw emerytalnych Stołówki szkolne i przedszkolne 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8 na wypłatę odprawy emerytalnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 800 oraz szkołach artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

9 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000//7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 0 października 07r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000//7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 0 października 07r. ( w zł ) Zadania własne gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu 707 terytorialnego 090 honoraria 90 nagrody konkursowe 7 ze środków na uruchomienie Centrum Usług Wspólnych IT na komputeryzację Urzędu Miasta: na wydatki bieżące na zakupy inwestycyjne Plan po zmianie wynosi 97.60, zł 000 w ramach środków na promocję miasta 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 0 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 8 80 zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr 8 Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0

10 00 zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 0 60 zakup energii Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 różne opłaty i składki Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Oddziały przedszkolne w szkołach 800 podstawowych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

11 0 składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 800 Przedszkola 00 zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 przedszkoli składki na ubezpieczenia społeczne Miejskie Centrum Oświaty składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Miejskie Centrum Oświaty zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup energii Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 80 0 zakup środków żywności Przedszkole nr 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0

12 Przedszkola specjalne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup energii opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ze środków na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych budżet Przedszkola nr 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla na dotację dla niepublicznych przedszkoli niepublicznej jednostki systemu oświaty specjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla z dotacji dla niepublicznych punktów niepublicznej jednostki systemu oświaty przedszkolnych Gimnazja 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr gimnazjów 0 składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr zakup materiałów i wyposażenia 09 0 zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr zakup energii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach środków na doskonalenie 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zawodowe nauczycieli Sportowa Szkoła Podstawowa nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

13 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Sportowa Szkoła Podstawowa nr Stołówki szkolne i przedszkolne 60 zakup energii Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr stołówek szkolnych 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 809 wychowania przedszkolnego 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla z dotacji dla niepublicznych placówek niepublicznej jednostki systemu oświaty oświatowych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na działalność bieżącą placówek oświatowych Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 800 oraz szkołach artystycznych na działalność bieżącą placówek 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oświatowych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

14 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła podstawowa nr 79 0 składki na Fundusz Pracy Szkoła podstawowa nr Szkoła podstawowa nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 8 80 zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup energii Szkoła Podstawowa nr Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 00 zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 0 Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0

15 7 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 9 60 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr różne opłaty i składki Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 podatek od towarów i usług (VAT) Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 809 Pozostała działalność 00 zakup usług pozostałych 70 wynagrodzenia bezosobowe POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe różne opłaty i składki Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0 80 w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty Noclegowni Miejskiej

16 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 zakup materiałów i wyposażenia 0 zakup środków żywności 60 zakup energii 60 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 89 Ośrodki pomocy społecznej 00 zakup usług pozostałych w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 89 Pozostała działalność 00 zakup usług pozostałych EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 00 wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Przedszkole nr Przedszkole nr dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole nr składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr Przedszkole nr składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr Przedszkole nr Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 8 a także szkolenia młodzieży 00 zakup usług pozostałych ze środków na organizację obozów Szkoła Podstawowa nr sportowych 80 Świetlice szkolne 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 zakup materiałów i wyposażenia Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0 świetlic szkolnych

17 9 0 zakup środków dydaktycznych i książek Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup usług pozostałych Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynagrodzenia bezosobowe 9009 Pozostała działalność 60 zakup energii w ramach środków na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi ze środków na utrzymanie fontann 00 zakup usług pozostałych ze środków na utrzymanie szaletów publicznych i inne 70 zakup usług remontowych na remont alejki w Parku Miejskim Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 00 zakup usług pozostałych 60 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 podróże służbowe krajowe 0 różne opłaty i składki 80 podatek od nieruchomości 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 zakup materiałów i wyposażenia 60 zakup energii 70 zakup usług remontowych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej środki własne miasta Razem wydatki gminy Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

18 0 Zadania własne powiatu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7 Zarządzanie kryzysowe w ramach środków na działalność Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa: 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne z zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych Plan po zmianie wynosi.6, zł 00 zakup usług pozostałych OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja specjalne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy na wydatki bieżące w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr Stołówki szkolne i przedszkolne 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoły podstawowe specjalne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne zakup energii zakup usług pozostałych Szkoły zawodowe specjalne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup energii zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla z dotacji dla niepublicznych liceów niepublicznej jednostki systemu oświaty ogólnokształcących 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 00 wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0 liceów ogólnokształcących

19 0 składki na ubezpieczenia społeczne I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr składki na Fundusz Pracy I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkół nr zakup energii III Liceum Ogólnokształcące 800 Szkoły zawodowe 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla na dotacje dla niepublicznych szkół niepublicznej jednostki systemu oświaty zawodowych 00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 0 składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 60 zakup energii Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 7 Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0 szkół zawodowych

20 Szkoły artystyczne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy ze środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Muzycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach środków na doskonalenie 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zawodowe nauczycieli Zespół Szkół nr wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 800 oraz szkołach artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr dodatkowe wynagrodzenie roczne I Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr składki na ubezpieczenia społeczne II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr składki na Fundusz Pracy II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr wynagrodzenia bezosobowe Zespół Szkół nr 6 Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0

21 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr zakup energii II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr POMOC SPOŁECZNA Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zakup środków żywności podróże służbowe krajowe Ośrodka Interwencji Kryzysowej różne opłaty i składki wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne 0 składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół Specjalnych nr 8 ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych 80 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0 składki na ubezpieczenia społeczne ze środków w dyspozycji Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 0 składki na Fundusz Pracy Poradnie psychologicznopedagogiczne, 806 w tym poradnie specjalistyczne 0 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Poradni PsychologicznoPedagogicznej 0 składki na Fundusz Pracy Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

22 807 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 składki na Fundusz Pracy Młodzieżowy Dom Kultury nr Młodzieżowy Dom Kultury nr młodzieżowych domów kultury 60 zakup energii Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 RODZINA 808 Rodziny zastępcze 0 świadczenia społeczne ze świadczeń dla rodzin zastępczych 0 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dotację dla miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu miasta Tychy umieszczonego w rodzinie zastępczej na jego terenie Działalność placówek opiekuńczo80 wychowawczych 0 świadczenia społeczne ze świadczeń społecznych 00 zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów krótkotrwałego pobytu dzieci pochodzących z miasta Tychy w placówkach opiekuńczo wychowawczych Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o 8 niepełnosprawności 7 7 Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 zakup usług remontowych 70 wynagrodzenia bezosobowe środki z powiatu bieruńskolędzińskiego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 zakup materiałów i wyposażenia 70 zakup usług remontowych 80 zakup usług zdrowotnych 60 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 wynagrodzenia bezosobowe środki własne miasta Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

23 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000//7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 0 października 07r. Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ( w zł ) Zadania własne gminy 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Przedszkola 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Przedszkole nr Przedszkole nr 6 w ramach dochodów z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych w przedszkolach Razem dochody gminy OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

24 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 000//7 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 0 października 07r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. ( w zł ) Zadania własne gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) Urzędu Miasta w dyspozycji: 00 zakup usług pozostałych Wydziału Informatyki 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia zakup usług pozostałych 0 zakup materiałów i wyposażenia Wydziału Administracyjnego Wspólna obsługa jednostek samorządu 708 terytorialnego 0 zakup materiałów i wyposażenia 70 zakup usług remontowych 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół nr 9 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkól Muzycznych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0 w ramach budżetu Miejskiego Centrum Oświaty szkół podstawowych

25 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkól Muzycznych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkól Muzycznych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

26 0 zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup środków dydaktycznych i książek Miejskie Centrum Oświaty Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół Szkół Muzycznych Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr zakup energii Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 70 zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0 7

27 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 6 80 zakup usług zdrowotnych Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 8 00 zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa nr 80 podatek od nieruchomości Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr opłaty na rzecz budżetu państwa Szkoła Podstawowa nr 0 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr podatek od towarów i usług (VAT) Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0

28 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 70 zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych podróże służbowe zagraniczne zakup środków żywności podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach 800 podstawowych 00 dodatkowe wynagrodzenia roczne Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 77 w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ pn. "Ślady Europy" budżet Szkoły Podstawowej nr 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 0 składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 0 Data wygenerowania dokumentu: 08 0:: wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr 800 Przedszkola 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr przedszkoli

29 6 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Przedszkole nr 9 Przedszkole nr Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

30 7 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr 0 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr 7 0 zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 0 zakup środków żywności Przedszkole nr Przedszkole nr 6 0 zakup środków dydaktycznych i książek Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 60 zakup energii Przedszkole nr 9 Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr 0 Przedszkole nr 6 Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

31 8 Przedszkole nr 9 70 zakup usług remontowych Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 80 zakup usług zdrowotnych Przedszkole nr Przedszkole nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 00 zakup usług pozostałych Przedszkole nr Przedszkole nr 9 Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Miejskie Centrum Oświaty Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 60 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 podróże służbowe krajowe Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 9 Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

32 9 Przedszkole nr różne opłaty i składki Przedszkole nr 6 60 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Przedszkole nr szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 800 Przedszkola specjalne 60 zakup energii 00 zakup usług pozostałych 800 Gimnazja 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespół Szkół nr 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół nr Gimnazjum nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 0 składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół nr Gimnazjum nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Data wygenerowania dokumentu: 08 0:: w ramach budżetu Przedszkola nr 0 gimnazjów

33 0 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gimnazjum nr zakup usług zdrowotnych 00 zakup usług pozostałych 9 60 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół nr Gimnazjum nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół nr 0 zakup materiałów i wyposażenia 60 zakup energii Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr zakup usług remontowych 0 podróże służbowe krajowe 9 0 różne opłaty i składki Data wygenerowania dokumentu: 08 0::0

34 806 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr Przedszkole nr w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr zakup usług pozostałych Przedszkole nr Przedszkole nr Stołówki szkolne i przedszkolne 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Szkoła Podstawowa nr stołówek szkolnych dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Szkoła Podstawowa nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

35 0 składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 60 zakup energii Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 00 zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół Szkół Muzycznych Zespół Szkół nr 0 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoła Podstawowa nr 8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 809 przedszkolnego w ramach środków na działalność bieżąca 00 wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Szkoła Podstawowa nr Przedszkole nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

36 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Szkoła Podstawowa nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Szkoła Podstawowa nr Przedszkole nr Przedszkole nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

37 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 8 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół Sportowych Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Gimnazjum nr Zespół Szkół nr Data wygenerowania dokumentu: 08 0::

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 kwietnia 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=76 ZARZĄDZENIE Nr 000/6/7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia maja 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=76 ZARZĄDZENIE Nr 000/97/6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia listopada 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 000//7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne 12720,00 168400,00 168400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19463,00 19463,00 366162,00 366162,00 4270 Zakup usług remontowych 33944,00 33944,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3450,00 3450,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ 8 /7 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 stycznia 07 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2608.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 '

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 ' I Załącznik nr 1 ' : do uchwały nr 112/2015, Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2015-05-21 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 stycznia 2015 roku DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1449.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność -1 470 60016 Drogi publiczne gminne 0 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1. Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 23 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 257

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 0/0 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia października 0 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 0 rok Na podstawie art. ust. pkt i ustawy z dnia sierpnia 00 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 listopada 2016

Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 listopada 2016 Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 listopada 2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok. Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 198 462,00 0,00 198 462,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2016 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/185 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 9 317 306,87-450 462,30 8 866 844,57 75011 Urzędy wojewódzkie 261 918,05-5 288,00 256

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 315/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 804.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 października 2015 roku Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok. Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2794.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 23 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 2/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018, w planach finansowych zadań z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.03.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 1295.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo