OBWIESZCZENIE. Burmistrz Sulechowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE. Burmistrz Sulechowa"

Transkrypt

1 OBWIESZCZENIE Bumsza Sulcha yłżu d publczg glądu pjku mjscg plau zagspdaaa pzszg częśc ó bęb gdzyjym Kalsk Na pdsa a. 17 pk 9 11 usay z da 27 maca plaau zagspdaau pzszym (j. Dz. U. z 2012., pz. 647 z póź. zm.) az a. 39 zązku z a. 54 us. 2 usay z da 3 paźdzka udsępau fmacj śdsku jg ch, udzal spłczńsa ch śdska az cach ddzałyaa a śdsk (.j. Dz. U. z 2013., pz z póź. zm.) az uchały Rady Mjskj Sulch N z da 17 czca 2014., zaadamam yłżu d publczg glądu az mżlśc zapzaa sę z zbędą dkumacją pjku mjscg plau zagspdaaa pzszg częśc ó bęb gdzyjym Kalsk az z pgzą ddzałyaa a śdsk, dach d 09 lug d 02 maca 2015., sdzb Uzędu Mjskg Sulchó, Plac Rauszy 6, Sulchó, pk. 120, gdzach uzędaa. Dyskusja publcza ad pzyjęym pjkc plau mjscg zązaam dbędz sę du 20 lug sdzb Uzędu Mjskg Sulchó, pk. 120, gdz Zgd z a. 17 pk 11 usay plaau zagspdaau pzszym, sby pa fzycz az jdsk gazacyj psadając sbśc paj mgą ść uag d pjku zmay mjscg plau. Uag mgą być sz fm psmj, us d pkłu, za pmcą śdkó kmukacj lkczj, z pdam ma azska lub azy jdsk gazacyjj adsu, zacza uchmśc, kój uaga dyczy, a ads Uzędu Mjskg Sulchó (-mal: pzkaczalym m d da 16 maca Ogam łaścym d zpaza uag będz Bumsz Sulcha. Bumsz Sulcha

2 Pjk z da 05 luy Zadzy pzz... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z da spa mjscg plau zagspdaaa pzszg częśc ó bęb gdzyjym Kalsk Na pdsa a.18 us.2 pk. 5, a. 40 us. 1 a. 41 us. 1 usay z da 8 maca samządz gmym (Dz. U. z 2013., pz.594, z póź. zm.), a. 20 us. 1 usay z da 27 maca plaau zagspdaau pzszym (Dz. U. z 2012., pz.647 z póź. zm.), uchala sę c asępuj: Rzdzał 1 Pzpsy gól Pzdmm usalń jszj uchały js bsza bęb gdzyjym Kalsk. 2. Gac bszau bjęg uchałą zacz a ysuku plau skal 1: Igalą częścą uchały js: 1) ysuk plau skal 1:1000 saący załączk 1, zay dalj ysukm, 2) zszygęc spa spsbu zpaza uag d pjku plau, saąc załączk 2, 3) zszygęc spa spsbu alzacj, zapsaych pla, sycj z zaksu fasukuy chczj, kó alżą d zadań łasych gmy, az zasadach ch fasaa, zgd z pzpsam fasach publczych, saąc załączk Pla, kóym ma 1 us.1, usala pzzacz zasady zagspdaaa ó az zasady kszałaa zabudy bsług zaks kmukacj fasukuy chczj. 2. Zaks plau js zgdy z ymgam zaaym a. 15 us.2 bązującj usay plaau zagspdaau pzszym. 3. Z uag a ysępa pblmayk, pla kśla gac spsbó zagspdaaa ó pdlgających spcjalj ch usalych a pdsa dębych pzpsó, ym ó góczych, a akż aażych a bzpczńs pdz az zagżych suam sę mas zmych. 3. Ilkć usalach jszj uchały js ma : 1) pla alży pzz zumć mjscy pla zagspdaaa pzszg, kóym ma 1, us.1, 2) ysuku plau alży pzz zumć gafczy zaps plau pzdsay a map skal 1:1000, saącj załączk 1 d jszj uchały, 3) alży pzz zumć bsza gacach plau, gaczy lam zgaczającym symblm spsbu użykaa, zgd z ysukm plau, będącym załączkm d jszj uchały, 4) ymczasym spsb zagspdaaa, uządza lub użykaa u alży pzz zumć dychczas użyka u d czasu zagspdaaa zgd z pzzaczm usalym plam, 5) pzkaczalj l zabudy alży pzz zumć lę, kóa yzacza bsza pzzaczy pd alzację zabudy kubauj azmj, pzy czym: a) dyczy a lmó akch jak: schdy, pdsy, pchyl, bky ząza z fasukuą chczą bsługą kmukacyją, b) lmy ak jak: zadasza, fagmy dachu, gak, balky mgą ysaać pza ę lę ęcj ż 2,0m, 6) syśc zabudy - alży pzz zumć skaźk pzch całkj zabudy jak sumy pzch zuó pzmych paó szyskch budykó a dzałc, mzych p bys zęzym, dsu d pzch dzałk, yaży pcach, Sa 1

3 7) fasukuz chczj alży pzz zumć sc, uządza ząza z m bky: dcąg, kaalzacyj, lkgycz, cpłcz, lkmukacyj, mlacj, gazcz, gspdaaa dpadam, pzk g słczj yazając gę lkycza cplą a pzby łas, 8) pzpsach dębych alży pzz zumć akual mmc alzacj jszj uchały pzpsy usa az z akam ykaczym. Rzdzał 2 Pzzacz ó az l zgaczając y óżym pzzaczu lub óżych zasadach zagspdaaa Nasępując zacza gafcz a ysuku plau są bązującym usalam plau: 1) l zgaczając y óżym pzzaczu lub óżych zasadach zagspdaaa, 2) pzkaczal l zabudy, 3) symbl kślając pzzacz ó. 2. Pzsał, ym us.1 lmy ysuku plau, jak ść pdkładu mapg, mają chaak fmacyjy są usalam plau. 5. Na bszaz bjęym plam yzacza sę asępując y óżym pzzaczu: 1) y zabudy usług - pdukcyjj, zacz a ysuku symblm U,P bjmuj pjkaą zabudę fukcj usług - pdukcyjj zązaj z lkalzacją bkó: usługych, pdukcyjych, pdukcyj badaczych, składó, magazyó, có lgsyczych, baz kspdycyjych aspych, uala ucążlść fukcj pdukcyjj mus gaczać sę d gac jdsk u plau, jak uzupł fukcj pdsaj a dpuszcza sę lkalzację: uządzń bkó: yóczych badaczych, bu admsacyjych, kacyj spych, zl uządzj, ęzych cągó kmukacyjych saących djśca djazdy, sc uządzń fasukuy chczj, pad dpuszcza sę alzację yłącz fukcj usługj alb yłącz fukcj pdukcyjj, 2) zabudy usług śay, zaczy a ysuku symblm - UO bjmuj sjącą pjkaą zabudę fukcj śaj zązaj z lkalzacją bkó: dydakyczych, zaplcza auk badaczg z dśadczalą lą pdukcyją pzóczą szczgólśc asa, sasa baasa, szkółką śl zdbych, gdcm, jak uzupł fukcj pdsaj a dpuszcza sę lkalzację: uządzń bkó: yóczych badaczych, kacyj spych, zl uządzj, ęzych cągó kmukacyjych saących djśca djazdy, fasukuy chczj; 3) dg ęzj, zaczy a ysuku symblm KDW fukcj kmukacyjj, 4) y publczj dg djazdj, zacz a ysuku symblm - KD fukcj kmukacyjj. Rzdzał 3 Zasady chy kszałaa ładu pzszg 6. Na bszaz bjęym plam kszała chę ładu pzszg alży alzać ppzz: 1) zacha l zabudy gabayó budykó ym yskśc, fmy dachu układu kalcy, 2) ykńcz lacj budykó z da, ykó, cgły lcj, camczych maałó lcych, kama aualg, kglmaó, lmó salych, szkła, ykńcza lacj z blach apzych zy szuczych dpuszcza sę jdy pzypadku zabudy pzmysłj, składj, magazyj, 2) ssa zasady dyczącj budykó, kó amach jdg pzdsęzęca sycyjg muszą być ujdlc pd zględm fmy, dpuszczm ssaa dydualj klysyk budykó z zakazm ssaa kló jaskaych, 3) ssa gdzń ażuych alb płych, z dpuszczm ssaa zązań łączych, z zakazm ssaa gdzń z pfabykaych pzęsł z pły bych, 4) zakaz lkalzacj lsjących bkó ymczasych psac bkó blaszaych, kych z yjąkm ksu budy, Sa 2

4 5) dpuszcz lkalzacj bkó azyszących fukcj pdsaj pd aukm zachaa usalń pzypsaych dla dag u, 6) maż klam a ach zaczych UO U,P, pzcha klamy mż pzkaczać 9,0 m 2, a szyldu 2,0 m 2, dpuszcza sę umszcza śka klamg: a) a lacjach budykó, b) a uszaach lub ych uządzach salaych zązku z padzm bó budlaych, c) a słupach klam - głszych, d) fm pylu fmacyjg yskśc maksymalj 12,0m, pza pzkaczalym lam zabudy, ) gablach a pzysakych kmukacj, 7) dpuszcz lkalzacj pdzmych sc uządzń fasukuy chczj a ach zaczych UO U,P. Rzdzał 4 Zasady chy śdska, pzydy kajbazu kulug Z zględu a chę śdska pzydczg, zda ludz kajbazu kulug: 1) usala sę: a) pzy bud mjsc psjych dla óżych śdkó aspu, uządzń kmukacj ęzj az zaks myca pjazdó mchaczych ymaga js zassa zązań chczych ykluczających mżlść mgacj d śdska zaczyszczych ód z ó pakaa pjazdó ych g ypu uządzń, b) śck dszcz z pzch uadzych alży zagspdaać gacach łasych lkalzacj, a pzypadku zaczyszczń subsacjam ppchdym alży j dpd czyszczać, śckó skazujących bcść szkdlych dla glb ód pdzmych składkó mża dpadzać d guu a d ó, c) pzy gzau budykó pzyskau cpła dla cló chlgczych alży ykzysać gę z źódł daalych, pal płyych, ckłych gazych lub ych pdujących pzkcza dpuszczalych msj d pza amsfyczg za yjąkm ub aych lk aych d yazaa g lkyczj; ksplaacja salacj pdująca padz gazó lub pyłó d pza amsfyczg pa pdać pzkcza sadadó jakśc pza pza m d kóg padzący msję psada yuł pay, 2) zakazuj sę: a) lkalzacj pzdsęzęć mgących zasz zacząc ddzałyać a śdsk skazaych pzpsach dębych, za yjąkm sycj clu publczg, b) lkalzacj zakładó zększym lub dużym yzyku ysąpa pażych aa, kóych ma pzpsach dębych, c) dpadzaa śckó pzmysłych d zm ód pzchych, d) dpadza śckó pzmysłych pzkczych mach zaczyszczń d zęzg sysmu kaalzacj bz ch pdczyszcza dydualych pdczyszczalach śckó. 2. W zaks chy pzd hałasm: 1) usala sę dpuszczaly pzm hałasu, kśly pzpsach dębych, dla u zabudy usług śay, kó kalfkuj sę jak y zabudy zązaj z sałym lub czasym pbym dzc lub młdzży, 2) dpuszcza sę ssa kaó akusyczych d sy dg zlkalzaj d sy zachdj; 3) pzypadku lkalzacj bkó pzzaczych a sały alb czasy pby dzc młdzży a ach ych pzzaczach, clu zapa łaścj chy pzd hałasm, ymaga sę ssaa zązań chczych zapających łaśc auk akusycz ych bkach. Rzdzał 5 Zasady chy dzdzca kulug zabykó 8. Uja pzdmy cchach zabyku alży uzględć pzy zabud zagspdaau u az psępać zgd z pzpsam dębym. Sa 3

5 Rzdzał 6 Wymagaa ykając z pzb kszałaa pzsz publczych 9. Na bszaz bjęym plam pzszń publczą saą y publczj dg djazdj, zacz a ysuku symblm - KD, a kóych dpuszcza sę: 1) lkalza fasukuy chczj, zgd z bązującym pzpsam, 2) alzację bkó małj achkuy ych uządzń zązaych z fukcją dg az ppay bzpczńsa publczg. Rzdzał 7 Paamy skaźk kszałaa zabudy az zagspdaaa u 10.Wyzacza sę zabudy usług śay, zaczy a ysuku symblm U,O, dla kóg: 1) usala sę asępując auk: a) zabudy lsjącj lub zaj, b) zachuj sę sjącą zabudę z mżlścą zbudy, pzbudy budy ych bkó, lsjących lub zaych, c) pzkaczal l zabudy, zacz a ysuku plau, zymaaych dlgłścach d l zgaczającj sycj, d) maksymala yskść bkó ększa ż 12,0 m, dyczy kmó, maszó lub uządzń chczych, ) maksymala szkść lacj fj 40,0 m f) dachy płask, jdspad lub lpłac achylu płac d 35º, g) bsługa kmukacyja z dg sąsadującj z m d sy zachdj ppzz sjącą dgę ęzą KDW, h) alzacja bsług pakgj a, mmala lść mjsc psjych 10, mjsca pzzacz a paka pjazdó zapazych kaę pakgą dla sób płspaych zgd z pzpsam dębym, ) zagspdaa ó zabudaych a uządz y zl, plac ma, cąg kmukacyj saąc djśca djazdy, mjsca psj, z zacham 25% pzch u użykaj jak blgcz czyj, j) skaźk syśc zabudy d 5% d 60%; 2) dpuszcza sę: a) alzację a, składó, gaaży yskść bkó d 10,0 m, zńczych dacham płaskm, b) alzację kdygacj pdzmych, c) lkalza bkó chczych chlgczych zązaych z padzą dzałalścą, ym azmych lub pdzmych bkó ppż., slsó, d) fasukuy chczj, chlgczj, ym ag chy, ym p, ałapó, gakó, uządzń chlgczych a gacy dzałk bądź m. 1,5m d gacy dzałk; 3) zakazuj sę: a) lkalzacj zabudy mszkaj, b) ssaa jaskaj klysyk lacj gdzń. 11.Wyzacza sę y zabudy usług - pdukcyjj, zaczy a ysuku symblm U,P, dla kóych: 1) usala sę: a) y zabudy, lsjącj lub zaj, b) pzkaczal l zabudy, zacz a ysuku plau, zymaaych dlgłścach d l zgaczającj sycj, c) maksymala yskść bkó ększa ż 20,0 m, d zch kdygacj azmych, dyczy kmó, maszó lub uządzń chczych, d) maksymala szkść lacj fj 120,0 m ) dachy płask, jdspad lub lpłac achylu płac d 35º, f) bsługa kmukacyja z dóg sąsadujących z am, g) alzacja bsług pakgj: Sa 4

6 - dla bkó pdukcyjych mmala lść mjsc psjych 1 mjsc a każd zpczę 300 m 2 pzch pdukcyjj, - dla bkó usługych az ych zązaych z padzm dzałalśc gspdaczj mmala lść mjsc psjych 1 mjsc a każd zpczę 100 m 2, pzch użykj pzzaczj pd usług, - mjsca pzzacz a paka pjazdó zapazych kaę pakgą dla sób płspaych mmum 2 mjsca a jd bk usługy lub pdukcyjy, h) zagspdaa ó zabudaych a uządz y zl, plac ma, cąg kmukacyj saąc djśca djazdy, mjsca psj, z zacham 10% pzch u użykaj jak blgcz czyj, ) skaźk syśc zabudy d 5% d 80%, j) mmalą pzchę ydzlaj dzałk budlaj zązaj z sycją kubauą m 2, dyczy ydzlń zązaych z fasukuą chczą; 2) dpuszcza sę: a) alzację a, składó, gaaży, yskść bkó d 15,0 m, zńczych dacham płaskm, b) alzację kdygacj pdzmych, c) lkalza bkó chczych chlgczych zązaych z padzą dzałalścą, ym azmych lub pdzmych bkó ppż., slsó, d) bkó uządzń fasukuy chczj, chlgczj, ym ag chy, ym p, ałapó, gakó, uządzń chlgczych a gacy dzałk bądź m. 1,5m d gacy dzałk; 3) zakazuj sę: a) lkalzacj zabudy mszkaj, b) ssaa jaskaj klysyk lacj gdzń. Rzdzał 8 Szczgól auk zagspdaaa ó az gacza ch użykau, ym zakaz zabudy Usala sę dla sjących pjkaych sc fasukuy chczj yzaczych gafcz a ysuku plau pasy ksplaacyj szkścach uzalżych d śdcy ypu sc zgd z pzpsam dębym gacach kóych: 1) zakazuj sę: a) lkalzacj bkó kubauych, zązaych z bsługą sc, b) lmó klamych ymagających fudamaa, c) asadzń ałych 2) dpuszcza sę alzację: a) kmukacj fasukuy chczj, b) mjsc psjych, c) zl skj d) lmó małj achkuy al zązaj z gum. 2. W pzypadku klzj plaaych bkó z scam, sc alży pzbudać. 3. Dpuszcza sę skabla sjącj l gyczj 15 kv zgd z pzpsam dębym. 13. T bjęy plam bjmuj kcsja a pszuka zpzaa złóż py afj gazu zmg: kcsja Śbdz Wlszy 24/95/p z da aża d Rzdzał 9 Usala dycząc zasad aukó scalaa pdzału uchmśc 14. N pzduj sę yzacza sę ó ymagających pzpadza scalń pdzałó uchmśc. Rzdzał 10 Zasady mdzacj, zbudy budy sysmó kmukacj fasukuy chczj Sa 5

7 15.1. Wyzacza sę y układu kmukacyjg, a kóy składają sę y, zacz a ysuku plau symblm: 1) KDW dg ęzj, 2) KD - y publczj dg djazdj. 2. Dla ó, kóych ma us. 1, usala sę szkść lach zgaczających pzbg zgd z ysukm plau pzpsam dębym. 3. W lach zgaczających y dóg publczych dóg ęzych dpuszcza sę lkalza: fasukuy chczj, chdkó, ścżk ych, uządzń zązaych z bzpczńsm uchu dgg pządku publczg, ba akusyczych, pasó zl. 4. Ralzacja sycj ymaga zapa dóg pżaych ykających z pzpsó dębych Usala sę asępując gól zasady uzbja ó: 1) sc uzbja chczg u alży padzć bęb ulc cągó kmukacj; 2) szlk sycj zmay zaks zapaza cpł, dę, gaz, gę lkyczą, dpadza śckó zgd z aukam kślym pzpsach dębych; 3) pzy pjkau ych sycj alży ukać klzj z sjącym lmam fasukuy chczj; pzypadku klzj pjkag zagspdaaa alży sjącą sć pzść zgd z aukam kślym pzpsach dębych; 4) dpuszcza sę lkalzację sc uządzń fasukuy chczj a ych ż ym us.1 pk 1 ach, l zsaą zakłóc pdsa fukcj ych ó; 5) zabaa sę pjkaa azmych sc uzbja chczg z yjąkm zbędych uządzń pzyłączy chaakz czasym; 6) dpuszcza sę budę azmych sc chlgczych; 7) dpuszcza sę budę alayych, daalych źódł g, kó ykzysa będą a pzby alzaych sycj. 2. W zaks zapaza dę: 1) usala sę: a) dsaę dy z jskj sc dcągj, b) zbudę, mdzację sjących sc a ach zasaych, 2) dpuszcza sę mżlść budy dydualych ujęć dy. 3. W zaks dpadza śckó byych, kmualych pzmysłych: 1) usala sę budę zdzlczj sc kaalzacj, 2) dpuszcza sę lkalza szczlych dydualych zbkó bzdpłyych, 3) usala sę dpadz śckó pzmysłych zgd z pzpsam dębym. 4. W zaks dpadza ód padych usala sę: 1) dpadz ód padych zpych d pjkaj sc kaalzacj dszczj; 2) bjęc sysmam dpadzającym dy pad zp szyskch ó zabudaych uadzych; 3) dpuszcza sę: a) dpadz ód padych zpych d ó mlacyjych zbkó dych p ch sępym pdczyszczu, b) dpadza ód padych z płac dachych z dóg azch pzpuszczalj a uadzy łasy sa, c) gmadz dy dszczj a dzałkach zbkach cyjych. 5. W zaks zapaza gaz: 1) usala sę budę sc zdzlczj śdg lub skg cśa a ach zabudy yzaczj plam alb dsaę gazu płyg z dydualych zbkó, zgd z pzpsam dębym. 2) dpuszcza sę ykzysa gazu d cló gzczych chlgczych. 6. W zaks zapaza gę lkyczą: 1) usala sę zasla ó bjęych plam, z sjącj sc lkgyczj ppzz jj zbudę; 2) alzacja pzyłącza ymaga zlaa u d zędych dclych a as pzbgu sc lkgyczych az skdyaa dzałań całkg uzbja u uządza fasukuy chczj ym sc kaalzacyjych dcągych, 3) dpuszcza sę budę sacj asfmaych a całym bjęym plam, 4) dla dzałk pzzaczych pd lkalzację sacj asfmaych usala sę: a) mmal ymay dzałk: dla sacj słupych 1,5m x 1,5m, dla sacj kmpakych 6,0m x 7,0m, Sa 6

8 b) zap djazdu d bku dgą uadzą szkśc mmum 3,5m lub bzpśd z dg pzylgającj. 7. W zaks zapaza cpł: 1) usala sę ykzysa pal pklgczych ym gazu, g lkyczj d cló gzczych, 2) zakazuj sę ssaa jak źódła g pal uządzń d ch spalaa, kó spłają ymgó pzpsó ch śdska. 8. W zaks gmadza usuaa dpadó: 1) usala sę gmadz usua dpadó sałych zgd z pzpsam dębym, 2) usala sę zasady gspdaaa dpadam bzpczym ym ż bzpcz zgd z pzpsam dębym, 3) dpuszcza sę lkalzację pgl placó a pjmk d dpadó sałych gacach dzałk z dpuszczm lkalzacj gdzach dzałk pzylgłych d dóg. 9. W zaks budy sc lkmukacyjych usala sę: 1) alzację sysmu kablj sc lfczj, 2) lkalzację uządzń lkmukacyjych pacu pzpsy dęb. Rzdzał 11 Tymczas zagspdaa, uządza użyka u Na ach, dla kóych pla pzduj, ż dychczas, użyka mgą być buda bky ymczas, jżl ch alzacja js zbęda d padłg ykzysaa guó lub bky, kó będą mgły być adapa d pzyszłg, zgdg z plam, użykaa. Lkalzacja ych bkó a dbyać sę zgd z usalam jszj uchały. 2. D czasu alzacj pzzacza usalg zapsach plau dpuszcza sę: 1) uzyma dychczasg spsbu użykaa u ym akż m pzbudę sjącj zabudy, 2) lkalzację pakgó azmych, 3) ykzysa u pd kmukację, zlń uządzą, y kacyj ypczyk, 4) alzację bkó uządzń fasukuy chczj, 5) alzację bkó saących zaplcz budy dla alzaj sycj. Rzdzał 12 Sak pc 18. Dla ó pzzaczych d zagspdaaa usala sę 5% sakę pcą służącą alczu płay kój ma a. 36 us.4 usay z da 27 maca 2003 ku plaau zagspdaau pzszym. Rzdzał 13 Pzpsy kńc 19. Tac mc zmaa mjscg plau zagspdaaa pzszg dla u płżg bęb Kalsk gm Sulchó pzyjęa uchałą N VI/41/2003 Rady Mjskj Sulch z da 1 ka (Dzk Uzędy Wjódza Lubuskg 29, pz. 605) zma uchałą N XIX/105/2007 Rady Mjskj Sulch z da 21 spa (Dzk Uzędy Wjódza Lubuskg 110, pz. 1451), zaks bjęym jszą uchałą. 20. Uchała chdz życ p upły 14 d d da głsza Dzku Uzędym Wjódza Lubuskg. Pzdczący Rady Mjskj Sa 7

9 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SULECHÓW OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ TERENÓW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM KALSK gma Sulchó pa zlgósk jódz lubusk Opaca: d ż. Jakub Ksck gudzń 2014.

10 Sps śc 1.Pz Wdy pzch pdzm Glby pzcha u Klma akusyczy Pl lkmagycz Różdść blgcza Obszay ch Pak ad Rzay pzydy Pak kajbaz Obszay chg kajbazu Obszay Naua Pmk pzydy Saska dkumacyj pzydy żyj Użyk klgcz Zspły pzydcz-kajbaz Ocha gauka śl, zzą gzybó Suc mal Gspdaka kmuala Oddzałya a óżdść blgczą Oddzałya a ludz Oddzałya a zzęa Oddzałya a śly Oddzałya a dy pzch pdzm Oddzałya a pz Oddzałya a pzchę zm Oddzałya a kajbaz Oddzałya a klma Oddzałya a zasby aual Oddzałya a zabyk Oddzałya a dba maal Zalżśc pmędzy lmam śdska ddzałyaam a lmy

11 3

12 1. Ifmacj pjkaym dkumc Opaca dyczy pgzy ddzałyaa a śdsk pjku mjscg plau zagspdaaa pzszg Gmy Sulchó bjmującg część ó bęb gdzyjym Kalsk. Uchała a js zgda z uchałą z da 17 czca spa pzysąpa d spządza mjscg plau zagspdaaa pzszg część ó bęb gdzyjym Kalsk Zaaść dkumu Dkum zaa Pgzę ddzałyaa a śdsk d pjku mjscg plau zagspdaaa pzszg gmy Sulchó bjmującg część ó bęb gdzyjym Kalsk. Ogam pacującym pzdmy pla js Bumsz Sulcha. Na zlc / gau, pjk mjscg plau zagspdaaa pzszg Gmy Sulchó, bjmującg część ó bęb gdzyjym Kalsk pacała PRO-PLAN Paca Ubasycza Ia Czaplńska ul. Kmcca 5 Zlj Góz. Pgzę ddzałyaa a śdsk d pjku mjscg plau zagspdaaa pzszg gmy Sulchó bjmującg część ó bęb gdzyjym Kalsk pacał d ż. Jakub Ksck Głó cl pacaa Mjscy pla zagspdaaa pzszg gmy Sulchó bjmujący część ó bęb gdzyjym Kalsk, paca clu kśla pzzacza ó yzacza l zgaczających y óżym pzzaczu lub zasadach zagspdaaa, az kśla kukó chy kszałaa ładu pzszg. Zasadczym clm spządza g dkumu js upządka pzsz bszaz bjęym MPZP, ada bszam plasyczym ych fukcj az usa zapsó paa mjscg będącg pdsaą myyczą paą alzacj gspdak fukcjal-pzszj a ych bszaach, ym pzdsęzęć zązaych z usaym fukcjam. Głóym clm pacaa mjscg plau zagspdaaa pzszg Gmy Sulchó, bjmującg część ó bęb gdzyjym Kalsk js usal ddzałyaa skukó alzacj j zmay a śdsk az zd auk życa ludz, ym: czysść pza amsfyczg, glby, dy pzch gu, pzm hałasu a pzdmym a bszaach pzylgłych, jakść pza amsfyczg, ssuk d, ym dy pzch pdzm, z uzględm spsbu zagspdaaa ód padych az gmadza dpadzaa śckó kmualych pzmysłych, bszay lś, 4

13 fmy chy pzydy, z szczgólym uzględm bszaó Naua 2000, fmy kajbaz, spsób ykzysaa u pzz zzęa, skumula ddzałya ppag zagspdaaa u z ym pzypadkam ubazacj ym bszaz Pązaa pacaa z ym dkumam Pdsaą spządza pjku mjscg plau zagspdaaa pzszg była uchała Rady Mjskj Sulch z da 17 czca spa pzysąpa d spządza mjscg plau zagspdaaa pzszg część ó bęb gdzyjym Kalsk. Pgzę ddzałyaa a śdsk skukó alzacj / zmay paca zgd z zapsam akual bązujących akó paych, ym: usaa z da 14 guda O dpadach (Dz.U z p. zm.), usaa z da 9 czca Pa glgcz gócz (Dz.U j.. z p. zm.), usaa z da 3 paźdzka O udsępau fmacj śdsku jg ch, udzal spłczńsa ch śdska az cach ddzałyaa a śdsk (Dz.U j.. z p. zm.), usaa z da 16 ka O ch pzydy (Dz.U j.. z p. zm.), usaa z da 27 maca O plaau zagspdaau pzszym (Dz.U j.. z p. zm.), usaa z da 27 ka Pa chy śdska (Dz.U j.. z p. zm.), usaa z da 18 lpca Pa d (Dz.U j.. z p. zm.), usaa z da 03 lug O ch guó lych lśych (Dz.U j.. z p. zm.), zpządz Msa Śdska z da 9 lspada spa spsbu klasyfkacj sau jdlych częśc ód pzchych az śdskych m jakśc dla subsacj pyych (Dz.U ), zpządz Msa Śdska z da 23 lpca spa kyó spsbu cy sau ód pdzmych (Dz.U ), zpządz Msa Śdska z da 14 czca spa dpuszczalych pzmó hałasu śdsku (Dz.U z p. zm.), zpządz Msa Śdska z da 24 lpca spa aukó, jak alży spłć pzy padzau śckó d ód lub zm, az spa subsacj szczgól szkdlych dla śdska dg (Dz.U ), zpządz Msa Śdska z da 09 zśa spa pacań kfzjgafczych (Dz.U ), zpządz Msa Śdska z da 09 zśa spa sadadó jakśc glby az jakśc zm (Dz.U ), zpządz Msa Śdska z da 26 lpca spa dzaju salacj mgących pdać zacz zaczyszcz pszczgólych lmó pzydczych alb śdska jak całśc (Dz.U ), 5

14 zpządz Msa Śdska z da 12 lspada spa zaksu spsbu padza ksych badań pzmó pól lkmagyczych śdsku (Dz.U ), bszcz Msa Śdska z da 15 paźdzka spa głsza jdlg ksu zpządza Msa Śdska spa dpuszczalych pzmó hałasu śdsku (Dz.U pz. 112). W pacau ykzysa pad: Sudum Uaukań Kukó Zagspdaaa Pzszg uchal uchałą VI/66/99 ady mjskj Sulch z da 27 ka 1999., j.. z p. zm., Sagę Rzju Gmy Sulchó a laa , pzyjęą Uchałą N Rady Mjskj Sulch z da 21 lug 2012., Pjk uchały spa mjscg plau zagspdaaa pzszg częśc ó bęb gdzyjym Kalsk, mapy udsęp pzz zlcdacę, aalzy sau śdska zaa pacaach Wjódzkg Ispkau Ochy Śdska Zlj Góz, da z jsu guó, dcyzj spa psaa dób kuluy d jsu zabykó, da z czkó saysyczych GUS, zję u yad śdsky, sudum lauy zązaj z mam, Blas zasbó złóż kpal Plsc g sau a , pacay pzz Pańsy Isyu Glgczy Pańsy Isyu Badaczy [Szuflck, Mal Tymńsk (d.), 2014] zaakcpay pzz Msa Śdska psmm z da 20 czca zak DGK-III-064-1/24730/14/MK, mapy pzując zmszcz złóż kpal dsęp a gpalu Pańsg Isyuu Glgczg, hp://gpal.pg.gv.pl/suc/mapy Ifmacj mdach zassaych pzy spządzau pgzy Njsz paca pa sę a mdach póacz-psych az aalz maycj. Dka m aalzy ddzałyań a śdsk pjkaych zapsó plau, zaó pacu da lau, jak zję lkalą. W clu zczysg kśla ddzałyaa psań zapsó MPZP a śdsk, uzyska da pdda aalz kkśc lkalych uaukań spcyfk pzydczj aalzag bszau Ppzycj dycząc pzdyaych md aalzy skukó alzacj psań pjkag dkumu az częslśc jj pzpadzaa Usala mjscg plau zagspdaaa pzszg Gmy Sulchó, bjmującg część ó bęb gdzyjym Kalsk zsaą pdda pcduz fmal- 6

15 paj, plgającj - mędzy ym a ksulacjach spłczych, kślych a. 17 usay plaau zagspdaau pzszym (Dz.U ). W dalszym ap, z. p zasu zma, skuk ddzałyaa pszczgólych pzdsęzęć a śdsk aalza będą pzz gay admsacj publczj, z częslścą ykającą z chaaku pszczgólych zadań sycyjych. Bąc pd uagę pjkay zaks mjscg plau zagspdaaa pzszg Gmy Sulchó, kóy dyczy pzzacza część ó bęb gdzyjym Kalsk pd: 1. y zabudy usług - pdukcyjj, 2. zabudy usług śay, 3. dg ęzj, 4. y publczj dg djazdj, pzduj sę padza dydualg mgu / skukó a śdsk, pza uyym mgm padzym zgd z ymgam usay pa chy śdska (Dz.U j.. z p. zm.) Ifmacj mżlym asgaczym ddzałyau pjkag dkumu a śdsk Obsza pacaa zajduj sę calj częśc jódza lubuskg. Najblżj płża (zachda) gaca Plsk zajduj sę dlgłśc k. 60 km. Dalj płża js gaca płuda - dlgłśc k. 150 km. Z uag a zaczą dlgłść u pacaa d gac kaju pzduj sę ysąpa ddzałyaa asgaczg Sszcz języku spcjalsyczym Pgza dyczy pjku mjscg plau zagspdaaa pzszg Gmy Sulchó bjmującg część ó bęb gdzyjym Kalsk. Pdsaą jg spządza była uchała Rady Mjskj Sulch z da 17 czca spa pzysąpa d spządza mjscg plau zagspdaaa pzszg część ó bęb gdzyjym Kalsk. Pgzę ddzałyaa a śdsk paca pacu bązując aky pa az uzgda zaksu spa szczgółśc fmacj ymagaych pzdmym pacau, dkaych z Rgalym Dykm Ochy Śdska Gz Wlkplskm (WOOŚ-I EK) az Pańsym Wjódzkm Ispkm Saaym Gz Wlkplskm (NS-ZG ). Pzpadza aalza sau śdska bszaz bjęym zmaam ykazała, ż pjkay spsób ykzysaa śdska będz ddzałyał gay a abycz bycz kmpy śdska. Ralzacja usalń zapsó MPZP klduj akż z clam chy śdska, usaym a szczblu mędzyadym, spólym kajym. 7

16 W gacach bszau bjęg Plam ysępują bszay ch Naua Najblżj płżym bszam js Spcjaly Obsza Ochy (SOO) az Sulchó (kd PLH080043), zlkalzay k. 6,02 km kuku płud-zachdm. Obsza pacaa zbuday js z uó glasych dczy kaśym. Zcadł ód pdzmych kszałuj sę a pzm k. 1,5 m p.p. głębj. Bąc pd uagę dzaj sycj całkszał ddzałyań śdskych sdza sę, ż alzacja załżń MPZP spduj zaczących ddzałyań a cl pzdm chy bszaó Naua 2000 az galść ych bszaó, ym ddzałyań bzpśdch, pśdch, óych, skumulaych, kókmych, śdmych długmych, a akż sałych chlych. Mając a uadz pszczgól uaukaa śdsk, ym: czysść pza amsfyczg, glbę, dy pzch pdzm az pzm hałasu, mża uzać, ż bszaz bjęym Plam ysąpą gay ddzałyaa a śdsk, ym asąp pgsz jakśc pza amsfyczg a zs pzmu hałasu. Nalży pdkślć fak pzsaa zaczj pzch jak blgcz czyy. N pzduj sę płyu usalń Palu a zmaę klmau, m.. z zględu a zkmą msję cpła d amsfy az zs zagża dla zabykó chych dębym pzpsam, ym sask achlgczych. Pdsumując, kmplksa aalza pszczgólych uaukań śdskych pzlła a cę g bszau asępujący spsób: uaukaa pzydcz dmują alzacj pjkag pzdsęzęca, zbadaym bszaz sdza sę kczśc ssaa gaczń ykających z chy zasbó śdska lub ysępaa ucążlśc zagżń śdska, ym bszaó Naua 2000, padł fukcja śdska zacha jg óżdśc pzydczj będz zap ppzz alzację załżń Plau zgd z zasadam chy śdska. 2. Sa śdska bszaz bjęym pjkaym dkumm 2.1. Isjący sa śdska pcjal zmay g sau pzypadku baku alzacj pjkag dkumu T pacaa zajduj sę mjscśc Kalsk (gma Sulchó), zlkalzaj śdkj częśc jódza lubuskg, dlgłśc 20 klmó kuku półcschdm d Zlj Góy. Js płży pzy głój ddz gmj pzchdzącj pzz mjscść. Sa śdska aalzag bszau dbga d ó sąsdch; za puky skaźk (z uag a dlgłść gól cchy klmaycz) pzyję puky kl sau śdska zlkalza Zlj Góz. 1. Pz Pzmy subsacj zagażających zdu mszkańcó laach ubgłych pzkaczały dpuszczalych m. Ma u zązkach akch jak: SO 2, NO 2, CO, czy pyl zaszym (g. daych WIOŚ). Zaaść szyskch zbadaych subsacj pzlła zakalfkać bsza 8

17 pacaa d klasy A (klasa ajyższa, ymagającą pdjmaa zadań zązaych z dukcją msj zaczyszczń). Pblmaycza kazała sę zaaść bz-a-pu, kóg zaaść za 2012 k zuała a całką cę czysśc pza (kaga C). Wykać mż z lkalych uaukań pdukcyjych pgafczych. Odlgłść Zlj Góy d pzdmj lkalzacj ys k. 20 km z czg ększść y lś, pzyjmuj sę, ż jakść pza j gmy Sulchó, b. Kalsk js zam zadalająca. 2. Wdy pzch pdzm Na pacaa sdz ysępaa ckó zbkó dych. W dlgłśc k. 600 m kuku płudym pzpłya Łachska Suga, sąsdz kój (a ach lczych mszkaych) zajdują sę mał zbk d apgczj gz. WIOŚ Zla Góa padz mgu g cku, pdb jak małych zbkó dych j klcy. Najblżj płżym aalzaym bkm js suga Sulchóka, ddala d mjsca bjęg pjkm plau 2,85 km kuku płud-schdm. Obsza pacaa zajduj sę bzpśdj dlgłśc żadg z Głóych Zbkó Wód Pdzmych. Płży js pmędzy GZWP 144 Dla kpala Wlkplska (k. 18 km kuku półcym) GZWP 150 Padla Waszaa Bl (k. 6 km kuku płudym). GZWP 144 zalga śd a głębkśc 60 m p.p.. ykazuj zasby dyspzycyj lśc 480 ys. m 3 /dbę -1, zaś GZWP 150 zalga śd a głębkśc m p.p.. ykazuj zasby dyspzycyj lśc 456 m 3 /dbę -1. Wdy pdzm zgmadz ym mjscu zalcza sę d Jdlj Częśc Wód Pdzmych 172. Badaa pzpadz pzz WIOŚ Zla Góa pukach zlkalzaych kół bszau pacaa skazują jakść ód pdzmych a III klasę czysśc. Spły ód pzchych pzbga óżych kukach, uaukay js ukszałam u (lkk spadk kuku zachdm, d dg gmj). Pzpły ód pdzmych uaukay js budą llgczą bszau zgd z ą ukukay js a asę zczą ( kuku płudym). Kalsk zalczay js d gmy jskj Sulchó. Na mjscśc zajdują sę 2 sud ydajśc 33 m 3 /h. Czpaa da ymaga jdak uzdaaa. W ku 2012 ppa ulgł sa saa chczy bkó uządzń sacj uzdaaa dy Kalsku. W ku 2013 pdłączych d sc dcągych a gmy jskj Sulchó pdłączych był blsk 8,6 yś. sób, c sa zs z km 2010 blsk 300 s. Na bszaz gmy jskj d sc kaalzacyjj ku 2013 pdłączych był blsk 3 yś. sób. C ku uj sę sysmayczy zs lśc sób kzysających z sc kaalzacyjj (pzykład ku 2010 był ylk 1613 s.). 3. Glby pzcha u Glby ysępując a bszaz bjęym pacam zasadcz są zdgada, ym - zaają padmayj lśc mal cężkch. Wysępują uaj glby dczy kaśym zbuda z mzak uó pzpuszczalych (pask ża pyła) słab pzpuszczalych (gly). Zacza część bszau bjęg pacam y l, zabudaj pzch. T zajduj sę pzy gmj ddz asfalj, z każdj sy czy js dgą guą. 9

18 Pzcha u js zóżcaa pd zględm hpsmyczym. Na całj pzch zęd zmają sę pły (zęda m. 101,00 m..p.m, zęda maks. 106,00 m..p.m). Na sdz skap. 4. Klma akusyczy Klma akusyczy bszau bjęg pacam dmay js bcścą dg gmj pzbgającj d sy zachdj. Wysępuj a j gaczy uch pjazdó mchaczy. Z pzsałych s pacaa słęy js pzz ślść yską (lasy). 5. Pl lkmagycz Zaks spsób padza mgu pmaa lkmagyczg kśly js zpządzm Msa Śdska z da 12 lspada spa zaksu spsbu padza ksych badań pzmó pól lkmagyczych śdsku (Dz. U. N 221, pz z 2007.). Zgd z. zpządzm aśc skuczych aężń pól lkyczych pmaa lkmagyczg dla zaksu częslśc d 3 MHz d 300 GHz (dla mjsc dsępych dla ludśc) py pzkaczać 7 V m -1. Źódłm msj fal lkmagyczych bszaz pacaa js adajk sc lf kmókj (g. daych WIOŚ Zla Góa), zlkalzay a spółzędych: , ,6 ). Składa lkycza g adajka ys 0,44 V m -3, c sa 6,3 % aśc dpuszczalj. Na l ych mas jódza lubuskg js aść śda. Pzykład, ajższą da Śbdz (0,25 V m -1 3,57%), a ajyższą Zlj Góz pzy ul. Skcza (2,05 V m -1 29,28%). 6. Różdść blgcza Obsza pacaa js bc użykay lcz. W jg czu ysępuj zacza lść gaukó dz, ym m.. pla ska (Ppulus mula L.), lpa dblsa (Tla cdaa Mll.), llak psply (Syga vulgas L.), kl zyczajy (Ac plaads L.), dąb szypułky (Qucus bu L.), lsza szaa (Alus caa L.), bzza bdakaa (Bula pdula Rh). W pdszyc zajdują sę lcz śly zl az ll, jak: kala (Cvallaa L.), bluszcz psply (Hda hlx L.), pkzya zyczaja (Uca dca), jzya (Rubus L.) czy skzyp ply (Equsum avs). Ddak a bszaz pacaa ysępuj ślść padza pzz mszkańcó g bszau, głó śly zl, zdb (p. żyk Thuja L. czy śk psply Pca abs az upa jak śl (Vs L.). Obsza pacaa chaakyzuj sę mał zóżcaą fauą (użyka lcz pl). Na sąsdch ach ysępuj faua ypa dla plskch lasó (zajc, lsy, say p.). Płż dalkj dlgłśc zabudaa mszka az dzałk pzycągają mjsk gauk syapj p. óbl zyczaj Pass dmscus, głęb gzyacz Clumba palumbus). N sdz ysępaa chych gaukó fly fauy. 7. Obszay ch Pzdmy zajduj sę bzpśdm sąsdz bszau chg (a jg uly) sa kyaza klgczg. Pżj pzdsa aalzę bkó ó bjęych chą paą. 10

19 Rys. 1. Rzmszcz bszaó chy j pacaa (pac. ł. a pds. hp://gss.gds.gv.pl) Pak ad T pacaa zajduj sę bęb żadg z usaych Plsc pakó adych Rzay pzydy T pacaa zajduj sę bęb żadg z usaych Plsc zaó pzydy. Najblżj płży js za Radc (k. 10 km kuku płud-schdm d bszau pacaa Pak kajbaz T pacaa zajduj sę bęb żadg z usaych Plsc pakó kajbazych Obszay chg kajbazu T pacaa zajduj sę bęb żadg z usaych Plsc bszaó chg kajbazu. Najblżj płż są: Ryy Obzyck-Obzańsk (k. 7,4 km kuku płud-schdm, Rya Paklcy Ołbku (k. 9,3 km kuku płud-zachdm), Kśńska Dla Ody k. 10,5 km kuku płud-zachdm) Nslska Dla (k. 11,6 km kuku płudym). 11

20 Obszay Naua 2000 Najblżj płżym bszam chym sc Naua 2000 js Spcjaly Obsza Ochy (SOO) az Sulchó (kd PLH080043), zlkalzay k. 6,02 km kuku płudzachdm d bszau pacaa (ys. 1), Kścl p.. Pdyższa Kzyża śęg Sulch. Js bsza chy z zględu a bcśc cka dużg (Mys mys). Nuj sę k. 350 szuk. Pkyc sdlska pzydczg ys 100%. Jak zagża yma sę ddzałyaa yp apgcz, a ęc zbudę sc dóg az adalzm. Pzsał bszay ym: OSO Dla Śdkj Ody PLB080004, SOO Kśńska Dla Ody PLH SOO Kagsk Zakla Ody PLH zajdują sę dlgłśc dpd: 10,2 km, 10,2 km, 11,1 km d bszau pacaa Pmk pzydy Na m. Kalsk sdz ysępa lpy szklsj (Tla gadfla) bdz pa 450 cm. Rś a ad sam zachdj częśc s (dzałka 132/1), zajduj sę ęc a pacaa a jg bzpśdm sąsdz Saska dkumacyj pzydy żyj Na pacaa ysępują saska dkumacyj pzydy żyj Użyk klgcz Na pacaa ysępują użyk klgcz. Najblżj zlkalza użyk klgcz gm Sulchó zajdują sę m. Mzó, Głgusz, Bdy, Bukó, Bzz, Kuszya, Cgacc Pmsk Zspły pzydcz-kajbaz Na pacaa ysępują zspły pzydcz-kajbaz Ocha gauka śl, zzą gzybó Ch plskm pam gauk śl, zzą az gzybó ysępują bęb bszaó, kóych ma pdzdzałach Na bjęym jszym pacam sdz ysępaa gaukó pdlgających akj ch. 8. Suc mal Na bszaz gmy sdz ysępa złóż kuszy aualych. Najblższ, ssuku d bszau pacaa dlgłśc k. 0,3 km kuku płud-zachdm zajduj sę złż Kalsk-1 (MIDAS 17201), a k. 0,5 km ym samym kuku złż Kalsk (MIDAS 13732). 9. Gspdaka kmuala Gma Sulchó psada upządkaą gspdakę d-ścką az dpadą. Na bjęym pacam ysępują dzk składska dpadó zlkalza bzżach bszaó lśych. 12

21 2.2. Sa śdska a bszaach bjęych pzdyaym zaczącym ddzałyam Sa śdska a bszaach sąsadujących z m pacaa dbga d sau pzdmg bszau, pzdsag pukc 2.1. Pzy gacy bszau bjęg pacam zajduj sę asfala dga gma, kóa js głóym czykm płyającym a klma akusyczy g bszau. Z pzsałych s bsza pacaa czy js ślścą yską (lasy), kó płą aualą fukcj bufującą zaó ssuku d bszaó chaakz lcz-lśym jak bszaó mszkaych. Ralzacja załżń plau pzyczy sę d pgsza jakśc śdska Isjąc pblmy chy śdska s z puku dza alzacj pjkag dkumu, szczgólśc dycząc bszaó pdlgających ch a pdsa usay z da 16 ka ch pzydy T bjęy MPZP pkya sę z bszaam chym. Na aalzaym bszaz sdz ysępaa zjask palgczych ucążlych dla śdska pzydczg. Zjask akch sdz óż dsu d bszaó pdlgających ch a pdsa usay z da 16 ka ch pzydy ym: pakó adych, zaó pzydy, pakó kajbazych, bszaó chg kajbazu, bszaó Naua 2000, pmkó pzydy, sask dkumacyjych pzydy żyj, użykó klgczych, zspłó pzydcz-kajbazych, chy gaukj śl, zzą gzybó. W gacach pacaa sdz pblmó chy śdska sych z puku dza alzacj pjkag dkumu, szczgólśc dyczących bszaó pdlgających ch a pdsa usay z da 16 ka ch pzydy Cl chy śdska usa a szczblu mędzyadym, spólym kajym, s z puku dza pjkag dkumu, az spsby, jakch cl pblmy śdska zsały uzględ pdczas pacyaa dkumu Ralzacja usalń Plau klduj z clam chy śdska, usaym a szczblu mędzyadym, spólym kajym, bm pakycz żada z fm chy 13

22 pzydy usaych a / szczblach zajduj sę bęb aalzag bszau. Fagm bszau chg kajbazu zazębający sę z m bjęym pacam pzzaczy js pd zlń gmą zadza, zązku z czym sdza sę gayg ddzałyaa plaaj sycj a bsza. Lkalzacja plaaj sycj ykazuj zam ddzałyaa a gauk bję chą, a ym Usa z da 16 ka ch pzydy (Dz. U. z N 151, pz. 1220, z zmaam), jak óż zpządzaa Msa Śdska z da 9 lpca spa gaukó dzk ysępujących śl bjęych chą (Dz. U N 168, pz. 1764), zpządzaa Msa Śdska z da 9 lpca spa gaukó dzk ysępujących gzybó bjęych cha (Dz. U N 168, pz. 1765), zpządzaa Msa Śdska z da 28 zśa spa gaukó dzk ysępujących zzą bjęych chą (Dz. U. z N 220, pz. 2237) Pzdya zacząc ddzałyaa, ym ddzałyaa bzpśd, pśd, ó, skumula, kókm, śdm długm, sał chl az pzyy gay, a cl pzdm chy bszaó Naua 2000 az galść ych bszau Eupjska sć chy pzydy Naua 2000 ma a clu chę ksysmó ppzz chę sdlsk pzydczych, gaukó śl az gaukó zzą (szczgól pakó) T bjęy pacam zajduj sę bzpśdm sąsdz żadg z bszaó Naua Najblżj zajdujący sę bsza sc Spcjaly Obsza Ochy (SOO) az Sulchó (kd PLH080043), zlkalzay k. 6,02 km kuku płud-zachdm. Zbcz zsa pcjalych ddzałyań pjkag zagspdaaa a bszay sc Naua 2000 zsa abl 1. Tab. 1. Zsa ddzałyań śdskych zapsó MPZP a cl pzdm chy bszau Naua 2000 ELEMENTY RODZAJ ODDZIAŁYWANIA 14

23 ŚRODOWI SKA OBJĘTE ODDZIAŁY WANIEM b z p ś d p ś d ó s k u m u l a S k u m u l a z u b a z a c j ą k ó k m ś d m d ł u g m s a ł c h l p z y y g a y Sdlska pzydcz Gauk śl Gauk zzą Skala ddzałyań: 0 ddzałya ysępuj, + ddzałya ysępuj W yku aalzy sdz, ż alzacja załżń Plau spduj zaczących ddzałyań gayych a pzyyych a cl pzdm chy bszaó Naua 2000 az galść ych bszaó. W yku alzacj załżń MPZP ysąpą óż ddzałyaa bzpśd, pśd, ó, skumula, kókm, śdm długm, a akż sał chl, płyając kzys a y gauk bję chą fm bszaó Naua Pzdya zacząc ddzałyaa, ym ddzałyaa bzpśd, pśd, ó, skumula, skumula z ym pzypadkam ubazacj ym bszaz, kókm, śdm długm, sał chl az pzyy gay, a pszczgól lmy śdska Zsaa pgz ddzałyań śdskych, dkaych dla bszau bjęg Pgzą, spządzą dla pjku mjscg plau zagspdaaa pzszg zsa ab. 2. Tabla 2. Zsa ddzałyań śdskych dla bszau bjęg Pgzą ELEMENTY RODZAJ ODDZIAŁYWANIA 15

24 ŚRODOWI SKA OBJĘTE ODDZIAŁY WANIEM b z p ś d p ś d ó s k u m u l a S k u m u l a z u b a z a c j ą Różdść blgcza Ludz Zzęa Rśly Wda Pz Pzcha zm Kajbaz Klma Zasby aual Zabyk Dba maal Zalżśc pmędzy / Skala ddzałyań: 0 ddzałya ysępuj, + ddzałya ysępuj 10. Oddzałya a óżdść blgczą Z uag a zacha bęb bszau zaczych pzch pzzaczych pd y zl az kłą bóżdść pzduj sę pgsza g sau. 11. Oddzałya a ludz N sdz, by plaa zapsy MPZP mały gayy pły a ludz. Oddzałyaa pzyy ykają głó z pządkaa ładu pzszg zapsach plau. 12. Oddzałya a zzęa Z uag a chaak bszau bjęg pacam sk zóżca gauk sdz by ppa zapsy MPZP zaczym spu ddzałyały a zzęa. Wyjąkm mgą być pac budla, kó kókj śdj pspky czasj mgą płszyć byując a ym zzęa. k ó k m ś d m d ł u g m s a ł c h l p z y y g a y 16

25 13. Oddzałya a śly Na bjęym pacam sdz cych pzydcz kazó śl. Na sąsdch dzałkach ysępują dzsay, jdak spń ddzałyaa a js gaczy. 14. Oddzałya a dy pzch pdzm Na bszaz bjęym pacam ysępują ck zbk d, a dlgłść d ajblżj płżych gaauj bak ddzałyań. ysępuj sa. Buda glgcza (ysępaa pzmó pzpuszczalych az zalga ód pdzmych a głębkśc pyżj 1,5 m p.p..) ch zasby ód pdzmych pzd ualym pgszm jakśc. W pjkc plau pzdza zagspdaa ód padych ppzz cję z mżlścą zsączaa d guu pd aukm ch czyszcza az dpadza ód pchdzących z ó uadzych d sc kaalzacj dszczj z zbędym uządzam salacjam chczym. Są dzałaa kzys dla ppay jakśc śdska a ym bszaz. 15. Oddzałya a pz Pzduj sę bak ddzałyaa sycj pzdzaych pla a pz amsfycz. 16. Oddzałya a pzchę zm N pzduj sę, by plaa sycj spsób gayy ddzałyały a pzchę u. C pada część u zsa zajęa pd budyk, jdak pla zaczą część pzzacza sę pd pzch blgcz czy. 17. Oddzałya a kajbaz Pzduj sę śd ddzałya plaaj sycj a kajbaz. Wyka z zmay użykau u (z upay lczj a zabudę). 18. Oddzałya a klma Ppa zapsy MPZP płyą a zmaę klmau a mkklmau. 19. Oddzałya a zasby aual N pzduj sę śd ddzałya plaaj sycj a zasby aual. 20. Oddzałya a zabyk N pzduj sę ddzałyaa plaaj sycj a zabyk. 21. Oddzałya a dba maal N sdz ddzałyaa pjkaj sycj a dba maal. 22. Zalżśc pmędzy lmam śdska ddzałyaam a lmy Sdz ysępa zalżśc pmędzy / lmam śdska. Dyczy gazmó żyych, ym ludz, śl zzą ysępujących a bjęym pacam dyczy zma zaó pzyyych jak pcjal gayych a ykających psępującj ubazacj g bszau. 17

26 3. Pzyję zązaa ppa zązaa alay 3.1. Rzązaa mając a clu zapbga, gacza lub kmpsację pzydczą gayych ddzałyań a śdsk, szczgólśc a cl pzdm chy bszaó Naua 2000 az galść ych bszaó Ralzacja usalń ddzałyaa a śdsk mjscg plau zagspdaaa pzszg Gmy Sulchó bjmującg część ó bęb Kalsk asąp zgdz z ymgam chy śdska będz pała sę dpd zązaa dycząc gacza msj zaczyszczń hałasu, padłj gspdak d-śckj, chy glb guó p. Zap jdczś łaścy zój adzędg lmu śdska, jakm js Człk. Z pzdsag pacaa yka, ż: aalzay bsza js pzyday dla zju fukcj użykych, zbadaym bszaz ysępują gacza ykając z chy zasbó śdska lub ysępaa ucążlśc zagżń śdska, zbadaym bszaz sdza sę kczśc ssaa gaczń ykających z chy zasbó śdska. W yku pzpadzj aalzy sdza sę, ż uaukaa śdsk dla alzacj plaaych sycj, kszałc zappaym pzz skdacę ( y zabudy usług - pdukcyjj, zabudy usług śay, y dg ęzj djazdj,) są kzys. Sa śdska a aalzaym bszaz akual js pzyyy ykazuj zaczyszczń pza, ód, glb guó, msj hałasu pmaa lkmagyczg. Pgzuj sę, ż ppay spsób zagspdaaa u pzys zasadczych zma ym zaks. Wdy zp dy dszcz pchdząc z azch uadzych py być dpadza d sc kaalzacyjj. Nalży zadbać pdczyszcz śckó z subsacj ppchdych pzd ch zassam ppzz ssa dpdch spaaó. W jszj pgz sdz gayg ddzałyaa a cl pzdm chy bszaó Naua 2000 az galść ych bszaó. W zązku z ym, ppuj sę ssaa szczgólych zązań plasycz-alzacyjych, służących spcjalj ch ych bszaó. Isycj pjka aalzaym j spdują sych zma śdsku. Rzażając całkszał uaukań pzydczych mża sdzć bak pzcskazań d uchala MPZP akualym kszałc. 18

27 3.2. Ppzycj zązań alayych d zązań zaaych pjkaym dkumc az z uzasadm ch ybu az ps md dkaa cy padzącj d g ybu (alb yjaś baku zązań alayych, ym skaza apkaych udśc ykających z dsakó chk lub spółczsj dzy) Ppa zapsy MPZP ydają sę być padłym zązam spsbu zagspdaaa pzdmg bszau. Obsza zaczj częśc js użykay lcz, a zapsy plau ylk pządkują ą fukcję, zbudując ją zabudę usług pdukcyją. Alay ząza, plgając a pzsaau u bjęg pacam bz pspky zjych, będz kkm acjalym, a ęcz szkdlym. Zóaży zój bszaó p gaaać spółs człka pzydy, gdz - skuk symbzy - zaó ludz, jak pzsał kmpy śdska czpą zysk, a pzyajmj - acą a j kgzyscj. Bąc pd uagę całkszał uaukań, pzyjęc ppaych zapsó Plau uaża sę za ajlpsz ząza z puku dza lkalzacj bszau dychczasg spsbu jg zagspdaaa. W zązku z ym, skazuj sę zązań alayych dla g dkumu. W pacau Pgzy ykzysa akual bązując usay zpządza, dsępą lauę z g zaksu, maały sa śdska, yad lkaly, a akż - dzę dśadcz auó pacaa. Pzy ykyau pacy apka a zasadcz udśc umżlając jj yka. 4. Pdsuma W śl pzpadzj aalzy sdz gayg ddzałyaa a śdsk zapsó mjscg plau zagspdaaa pzszg Gmy Sulchó bęb Kalsk. Obcy spsób użykaa u js zgdy z jg hsą, a ppa zmay są aualą kyuacją dzałalśc sadczj a ach mjskch. Ralzacja plau pządkuj plasycz zasaa pzszń, pzsaając jdczś zaczą część u jak pzch blgcz czy. Ngay ddzałya dg gmj js gacz yka z skg jj bcąża lkalzacj bszau a kańcu mjscśc. 19

28

29 GMINA SULECHÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY TERENY POŁOŻONE W OBRĘBIE KALSK RYSUNEK PLANU - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE Z DNIA R. SKALA 1:1000 PODZIAŁKA LINIOWA 0M 100M 200M KD OZNACZENIA: GRANICA OPRACOWANIA PLANU U,P U,P UO LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA I RÓŻNYCH FUNKCJACH NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY TERENY ZABUDOWY USŁUGOWO - PRODUKCYJNEJ TEREN ZABUDOWY USŁUG OŚWIATY KD TERENY PUBLICZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ KDW TEREN DROGI WEWNĘTRZNEJ UO LOKALIZACJA WJAZDÓW NIEOBOWIĄZUJĄCA WYRYS ZE STUDIUM: KDW U,P la gycza SN 15kV PRO-PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNA IWONA CZAPLIŃSKA ZIELONA GÓRA, UL. KMICICA 5 TEL , -mal: Zachda Okęga Izba Ubasó Wcłau mg ż. Mak Czaplńsk Z głóy pjka

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI OBEJMUJĄCEGO TERENY W OBRĘBIE NR 1 MIASTA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI gm Ngód Bbzńsk

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBIE gma Dąb pa kśńsk jódz lubusk Opaca: d ż. Jakub Ksck czc 2015. Sps śc 1.Pz...8

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO

IDENTYFIKACJA RÓWNAŃ DYNAMIKI SILNIKA PRĄ DU STAŁ EGO ZESZYTY AUKOWE AKADEII AYAKI WOJEEJ OK XV 58 4 Ja Ids a Zlla IDETYFIKACJA ÓWAŃ DYAIKI SIIKA PĄ DU STAŁ EGO STESZCZEIE W ayl dsa żlśc assaa baych fcj sljaych słżących dyfacj óań sla lycg. D s bgó assa ba

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Pds pn d pcn Pzdmg Sysmu Ocnn: 1. Su Gmnzjum n 2 2. Pds pgm dl gmnzjum OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

2.Maksymalny poziom hałasu dla terenów: od MN1 do MN4, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

2.Maksymalny poziom hałasu dla terenów: od MN1 do MN4, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "RYMANÓW" Uchwała Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 143 poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem Zagada Prąd lryczy. Sła lrmrycza SEM. Zasada dzałaa ga. dal rzczys źródł apęca. Opór ęrzy źródła 4. Sa jały sa zarca a) Wszys puy przda mają a sam pcjał. Elry sbd pruszają sę ąrz przda przypadych ruach.

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Schematy zastępcze tranzystorów

Schematy zastępcze tranzystorów haty zastępz tanzystoów kst tn pztawa kótko zasady spoządzana odl zastępzyh dla tanzystoów bpolanyh oaz unpolanyh Nalży paętać, ż są to odl ałosynałow, a wę słuszn tylko wyłązn pzy założnu, ż dany lnt

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Warszawskie - Część Północna" B w Poznaniu. II konsultacje społeczne Poznań, 25 października 2016 r. Zespół projektowy Katarzyna Derda

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Data opracowania

Data opracowania AZWA I ARES JEOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: IURO PROJEKTOWE - KRZYSZTOF AAY Gó - Wz fx -: @ ZAAIE IWESTYCYJE (AZWA I ARES OIEKTU): R z J z R z zż T S A L P Lś KATGORIA OIEKTU UOWLAEGO: XXV z IV ó z TYTUŁ I SKŁA

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - język angielski klasa 2 LO cz. II dla grupy humanistycznej i matematyczno fizycznej (podręcznik Repetytorium

Przedmiotowy system oceniania - język angielski klasa 2 LO cz. II dla grupy humanistycznej i matematyczno fizycznej (podręcznik Repetytorium Pzdmy sysm cnn - język nglsk kls 2 LO cz. II dl gupy humnsycznj mmyczn fzycznj (pdęcznk Rpyum Muln pzm zszzny Lngmn) Lp. Słnc Wypdź usn 1 C z ł k sł zy psując gsy, mmkę spsby món pzymnk psując sbść chk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 3 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LXII/475/10 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVH/182/00 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI. z dnia 10 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXVH/182/00 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI. z dnia 10 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXVH/182/00 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 10 lipca 2000r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod szkołę podstawową w Kaczanowie. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

叇 d /f x 018 / 441 56 22 u K 6, 33 300 N y Są 0 501 354 304 N 叇 叇34 10 叇 叇1 38 叇 4 叇2686565 唇 h J L Ł J 唇 啧 2 38-300 J g ż h 啧 83-2 8 J၇嘇 唇 g ż h g 啧 -83 0-0 8 啧 g ń 200 g h 叇 叇 叇 S 叇 叇 叇 / ᐗ啷ódź 26 1140

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/297/2006 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA lp. NAZWA ZADANIA LOKALIZACJA u z OPIS ZADANIA 1 Pmk Ślza u Crum Bałgsku, mjsc usala Prjk zakłaa zasalwa Pmka Ślza w crum Bałgsku, w clu przbraża w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2225 UCHWAŁA NR XXXIV. 244. 2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 2225 UCHWAŁA NR XXXIV. 244. 2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 marca 2013 r. ZIENNI URZĘOWY WOJEWÓZTWA POMORSIEGO Gdańsk, dnia 21 maja 213 r Poz 2225 UCHWAŁA NR XXXIV 244 213 RAY MIEJSIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 marca 213 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010. Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IV/34/10 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 30 GRUDNIA 2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary Podgórze,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska PP.AU.671.5.2016 Nysa, 15.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/241/16 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 25 października 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/241/16 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2016 r. Poz. 2088 UCHWAŁA NR XXVII/241/16 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr J^l/jliÓl Rady Gminy w Świlczy z dnia

Uchwała Nr J^l/jliÓl Rady Gminy w Świlczy z dnia Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/98 we wsi Świlcza Uchwalony Uchwałą Nr ZZC/źti'f/fł Rady Gminy w Świlczy z dnia..! ca..j.?.... r Ustalenia planu / stanowią treść uchwały / Projekt planu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR 28/IV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ąż ż Ł ś ś Ą Ń Ę ąż ć ę ą ą ą ę ó ś ą ń ę ę ó ę ą ę ś ó ę ó ż ś ę ś ó ś ą ę ą ą ą ń ą Ś ż ś ść ść ć ą ą ą ś ę ż ęć ó ć ą ę ź ż ą ę ś ę ż ę ó ż ś ó ś ś ó ó ę óź ó ą ś ć ż ę ó ą ę ż ą Ąą ść ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

OEM INDEKS. tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer

OEM INDEKS.   tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer INDEKS Audi/VW/Seat/Skoda 1H0 867 981 C10064 14 3C0 853 585 C60427 21 1H0 868 243 11458 4 3C0 853 586 C60453 21 028 103 937 C60550 22 1H0 868 243B 11464 4 3C0 853 934 C70176 28 038 103 937 C60042 19 1H5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg D: N : DPT/DG-II/POPT// P /MOF//: W f ół JST f S ó ąń f ółf śó E F POPT - Zą: G - W: Uł P - M / - N S: POJEKT WYKONAWCZY DOGI Z : P Wś ż: DOGOWA T : P ł Wś S Ię N ń P P ż A Kę OP//POOD/ Są ż J S OP//PWOD/

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIII/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Lp. 1 XLVI/238/97 z 12 września U Obejmuje działki nr 1/9, 1/10, 1/12, 1/13,13/2 Orientacyjna powierzchnia- 25 ha

Przeznaczenie. Lp. 1 XLVI/238/97 z 12 września U Obejmuje działki nr 1/9, 1/10, 1/12, 1/13,13/2 Orientacyjna powierzchnia- 25 ha Lp. Nr uchwały Nazwa uchwały Przeznaczenie terenów w mpzp Orientacyjna powierzchnia 1 XLVI/238/97 z 12 września 1997 W sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 5103 UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo