PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI OBEJMUJĄCEGO TERENY W OBRĘBIE NR 1 MIASTA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI gm Ngód Bbzńsk p zlgósk jódz lbsk Opc: d ż. Jkb Ksck pźdzk 2014.

2 Sps śc 1.Pz Wdy pzch pdzm Glby pzch Klm ksyczy Pl lkmgycz Różdść blgcz Obszy ch Pk d Rzy pzydy Pk kjbz Obszy chg kjbz Obszy N Pmk pzydy Ssk dkmcyj pzydy żyj Użyk klgcz Zspły pzydcz-kjbz Och gk śl, zzą gzybó Sc ml Gspdk kml Oddzły óżdść blgczą Oddzły ldz Oddzły zzę Oddzły śly Oddzły dy pzch pdzm Oddzły pz Oddzły pzchę zm Oddzły kjbz Oddzły klm Oddzły zsby l Oddzły zbyk Oddzły db ml Zlżśc pmędzy lmm śdsk ddzłym lmy

3 3

4 1. Ifmcj pjkym dkmc Opc dyczy pgzy ddzły śdsk pjk mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk (y płż j lc: Słckg, Wszj Ws). Uchł js zgd z chłą L/310/14 Rdy Mjskj Ngdz Bbzńskm z d 15 k sp pzysąp d spządz mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk, bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk Zść dkm Dkm z Pgzę ddzły śdsk mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk. Ogm pcjącym pzdmy pl js Bmsz Ngd Bbzńskg. N zlc / g, pjk mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk pcł B Pl Pzszg Usłg, ds: Zl Gó, l. Kpck 21. Pgzę ddzły śdsk mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk pcł d ż. Jkb Ksck Głó cl pc Mjscy pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk pc cl kśl pzzcz ó yzcz l zgczjących y óżym pzzcz lb zsdch zgspd, z kśl kkó chy kszł łd pzszg. Zsdczym clm spządz g dkm js pządk pzsz bszz bjęym MPZP, d bszm plsyczym ych fkcj z s zpsó p mjscg będącg pdsą myyczą pą lzcj gspdk fkcjlpzszj ych bszch, ym pzdsęzęć zązych z sym fkcjm. Głóym clm pc mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk js sl ddzły skkó lzcj j zmy śdsk z zd k życ ldz, ym: czysść pz msfyczg, glby, dy pzch g, pzm hłs pzdmym bszch pzylgłych, jkść pz msfyczg, ssk d, ym dy pzch pdzm, z zględm spsb zgspd ód pdych z gmdz dpdz śckó kmlych pzmysłych, 4

5 bszy lś, fmy chy pzydy, z szczgólym zględm bszó N 2000, fmy kjbz, spsób ykzys pzz zzę, skml ddzły ppg zgspd z ym pzypdkm bzcj ym bszz Pąz pc z ym dkmm Pdsą spządz mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk js Uchł Rdy Mjskj Ngdz Bbzńskm L/310/14 z d 15 k sp pzysąp d spządz mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk, bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk. Pgzę ddzły śdsk skkó lzcj / zmy pc zgd z zpsm kl bązjących kó pych, ym: s z d 14 gd O dpdch (Dz.U z p. zm.), s z d 9 czc P glgcz gócz (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 3 pźdzk O dsęp fmcj śdsk jg ch, dzl spłczńs ch śdsk z cch ddzły śdsk (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 16 k O ch pzydy (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 27 mc O pl zgspd pzszym (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 27 k P chy śdsk (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 18 lpc P d (Dz.U j.. z p. zm.), s z d 03 lg O ch gó lych lśych (Dz.U j.. z p. zm.), zpządz Ms Śdsk z d 9 lspd sp spsb klsyfkcj s jdlych częśc ód pzchych z śdskych m jkśc dl sbscj pyych (Dz.U ), zpządz Ms Śdsk z d 23 lpc sp kyó spsb cy s ód pdzmych (Dz.U ), zpządz Ms Śdsk z d 14 czc sp dpszczlych pzmó hłs śdsk (Dz.U z p. zm.), zpządz Ms Śdsk z d 24 lpc sp kó, jk lży spłć pzy pdz śckó d ód lb zm, z sp sbscj szczgól szkdlych dl śdsk dg (Dz.U ), zpządz Ms Śdsk z d 09 zś sp pcń kfzjgfczych (Dz.U ), zpządz Ms Śdsk z d 09 zś sp sddó jkśc glby z jkśc zm (Dz.U ), 5

6 zpządz Ms Śdsk z d 26 lpc sp dzj slcj mgących pdć zcz zczyszcz pszczgólych lmó pzydczych lb śdsk jk cłśc (Dz.U ), zpządz Ms Śdsk z d 12 lspd sp zks spsb pdz ksych bdń pzmó pól lkmgyczych śdsk (Dz.U ), bszcz Ms Śdsk z d 15 pźdzk sp głsz jdlg ks zpządz Ms Śdsk sp dpszczlych pzmó hłs śdsk (Dz.U pz. 112). W pc ykzys pd: Sdm Ukń Kkó Zgspd Pzszg ms gmy Ngód Bbzńsk XXVI/182/02 z d 21 mc 2002., Uchłę N XI/60/07 Rdy Mjskj Ngdz Bbzńskm z d 28 czc Sg Ms I Gmy Ngód Bbzńsk, Pjk chły sp mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk, mpy dsęp pzz zlcdcę, lzy s śdsk z pcch Wjódzkg Ispk Ochy Śdsk Zlj Góz, d z js gó, dcyzj sp ps dób kly d js zbykó, d z czkó sysyczych GUS, zję yd śdsky, sdm ly zązj z mm, Bls zsbó złóż kpl Plsc g s , pcy pzz Pńsy Isy Glgczy Pńsy Isy Bdczy [Szflck, Ml Tymńsk (d.), 2014] zkcpy pzz Ms Śdsk psmm z d 20 czc zk DGK-III-064-1/24730/14/MK, mpy pzjąc zmszcz złóż kpl dsęp gpl Pńsg Isy Glgczg, hp://gpl.pg.gv.pl/sc/mpy Ifmcj mdch zssych pzy spządz pgzy Njsz pc p sę mdch pócz-psych z lz mycj. Dk m lzy ddzłyń śdsk pjkych zpsó pl, zó pc d l, jk zję lklą. W cl zczysg kśl ddzły psń zpsó MPZP śdsk, zysk d pdd lz kkśc lklych kń spcyfk pzydczj lzg bsz. 6

7 1.5. Ppzycj dycząc pzdyych md lzy skkó lzcj psń pjkg dkm z częslśc jj pzpdz Usl mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk zsą pdd pcdz fml-pj, plgjącj - mędzy ym kslcjch spłczych, kślych. 17 sy pl zgspd pzszym (Dz.U ). W dlszym p, z. p zs zm, skk ddzły pszczgólych pzdsęzęć śdsk lz będą pzz gy dmscj pblczj, z częslścą ykjącą z chk pszczgólych zdń sycyjych. Bąc pd gę pjky zks mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk, kóy dyczy pzzcz bsz bęb lc Słckg, Wszj Ws pd: 1) zbdę gmym bdcm mszkym jddzym, 2) zbdę gmym bdcm mszkym ldzym, 3) zbdę ldzą, 4) zbdę słgą, 5) zbdę zspłm gżym, 6) y gdó dzłkych, 7) y ód pzchych, 8) y zl gmj zdzń, 9) y dóg djzdych Ifmcj mżlym sgczym ddzły pjkg dkm śdsk Obsz pc zjdj sę płd-schdj częśc jódz lbskg. Njblżj płż (zchd) gc Plsk zjdj sę dlgłśc k. 40 km. Dlj płż js gc płd - dlgłśc k. 115 km. Z g zczą dlgłść pc d gc kj pzdj sę ysąp ddzły sgczg Sszcz język spcjlsyczym Pgz dyczy mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk. Pdsą jg spządz był chł Rdy Mjskj Ngdz Bbzńskm L/310/14 z d 15 k sp pzysąp d spządz mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk, bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk. Pgzę ddzły śdsk pc pc bązjąc ky p z zgd zks sp szczgółśc fmcj ymgych pzdmym 7

8 pc, dkych z Rglym Dykm Ochy Śdsk Gz Wlkplskm (WOOŚ-I JF) z Pńsym Wjódzkm Ispkm Sym Gz Wlkplskm (NS-NZ ). Pzpdz lz s śdsk bszz bjęym zmm ykzł, ż pjky spsób ykzys śdsk będz ddzłył gy bycz bycz kmpy śdsk. Rlzcj slń zpsó MPZP kldj kż z clm chy śdsk, sym szczbl mędzydym, spólym kjym. W gcch bsz bjęg Plm ysępją bszy ch N Njblżj płżym bszm js Spcjly Obsz Ochy (SOO) z Dl Dlg Bb (kd PLH080068), zlklzy k. 0,02 km kk płd-schdm d bsz pc. Obsz pc zbdy js z ó glsych dczy kśym mc kśym. Zcdł ód pdzmych kszłj sę pzm k. 0,9 m p.p. głębj. Bąc pd gę dzj sycj cłkszł ddzłyń śdskych sdz sę, ż lzcj złżń MPZP spdj zczących ddzłyń cl pzdm chy bszó N 2000 z glść ych bszó, ym ddzłyń bzpśdch, pśdch, óych, skmlych, kókmych, śdmych dłgmych, kż słych chlych. Mjąc dz pszczgól k śdsk, ym: czysść pz msfyczg, glbę, dy pzch pdzm z pzm hłs, mż zć, ż bszz bjęym Plm ysąpą gy ddzły śdsk, ym sąp pgsz jkśc pz msfyczg zs pzm hłs. Nlży pdkślć fk pzs zczj pzch jk blgcz czyy (y zl). N pzdj sę pły slń Pl zmę klm, m.. z zględ zkmą msję cpł d msfy z zs zgż dl zbykó chych dębym pzpsm, ym ssk chlgczych. Pdsmjąc, kmplks lz pszczgólych kń śdskych pzlł cę g bsz sępjący spsób: k pzydcz dmją lzcj pjkg pzdsęzęc, zbdym bszz sdz sę kczśc ss gczń ykjących z chy zsbó śdsk lb ysęp cążlśc zgżń śdsk, ym bszó N 2000, pdł fkcj śdsk zch jg óżdśc pzydczj będz zp ppzz lzcję złżń Pl zgd z zsdm chy śdsk. 2. S śdsk bszz bjęym pjkym dkmm 2.1. Isjący s śdsk pcjl zmy g s pzypdk bk lzcj pjkg dkm T pc zjdj sę mjscśc Ngód Bbzńsk (gm Ngód Bbzńsk), zlklzj płdj częśc jódz lbskg, dlgłśc 23 8

9 klmó zchód d Zlj Góy. Js płży bęb lcy Wdj, Wszj, Słckg Ws. S śdsk lzg bsz dbg d ó sąsdch; z pky skźk (z g dlgłść gól cchy klmycz) pzyję pky kl s śdsk zlklz Zlj Góz..1 Pz Pzmy sbscj zgżjących zd mszkńcó lch bgłych pzkczły dpszczlych m. M zązkch kch jk: SO 2, NO 2, CO, czy pyl zszym (g. dych WIOŚ). Zść szyskch zbdych sbscj pzlł zklfkć bsz pc d klsy A (kls jyższ, ymgjącą pdjm zdń zązych z dkcją msj zczyszczń). Jkść pz j gmy Ngód Bbzńsk js zm zdljąc..2 Wdy pzch pdzm N pc ysępją dy pzch psc lkg s zlklzg pk pzy l. Wszj. Js zbk zsly dm pdym, zczym sp zfzy. Cł pzch s pśę js zęsą dą Lm m. Wyk mg pzpdz jśc j zk d Bb klcy Ngd Bbzńskg skzły ysęp zjsk fzcj. Z dych dsępych pzz WIOŚ Zl Gó, z k 2012 pd zględm klsy lmó blgczych, pdb jk pd zględm klsy lmó mflgczych zk pzylży ym mjsc d I klsy czysśc. Pd zględm klsy lmó fzykchmczych dy zsły sklsyfk pżj s dbg. N dk cy s chmczg zk. Ogól s pcjł klgczy zsł sklsyfky jk mky. Alz ód pdzmych skzj, ż bsz pc płży js k. 2 km kk płd-zchdm d Głóg Zbk Wód Pdzmych 301 (Pdl Zsk-N Sól), kóy zlg śd głębkśc 30 m p.p.. ykzj zsby dyspzycyj lśc 91 ys. m 3 /dbę -1. Ddk dy pdzm zgmdz ym mjsc zlcz sę d Jdlj Częśc Wód Pdzmych 69. Pzmy dś pzdzl są m słb pzpszczlym. Bd pzpdz pzz WIOŚ Zl Gó pkch zlklzych kół bsz pc skzją jkść ód pdzmych III klsę czysśc. Spły ód pzchych pzbg óżych kkch, ky js kszłm, złszcz bcścą skp. Pzpły ód pdzmych ky js bdą llgczą bsz zgd z ą kky js sę zczą ( kk półc-schdm). Ms Ngód Bbzńsk js zdcąg pzm 98,5% (g dych GUS 2014). Z dych zyskych Mjskm Zkłdz Gspdk Kmlj Mszkj, d sc dcągj js pdpęych 6 mszkń ( klcy l. Njskj Żskj). Ujęc ód pdzmych, z z scją zd dy zlklz js k. 1,4 km kk płdzchdm d bsz bjęg pcm, pzy zcdl dy kszłjącym sę pzm 0,9 m p.p.. 9

10 .3 Glby pzch Glby ysępjąc bszz bjęym pcm zsdcz są zdgd, ym - zją pdmyj lśc ml cężkch. Gl ysępją j glby dczy kśym mc kśym. Dmją y gls. Zść sbscj gczj glbch pły kzys ch łścśc spcyj, c z kl pzkłd sę ch db łścśc bf. Zcz część bsz bjęg pcm y pk-lś, zbdj pzch. Dg djzd ększśc pky są płym bym, gcz jdk flcj ód pdych. Pzch js zóżc pd zględm hpsmyczym. N ysępją skpy (głó klcy pk)..4 Klm ksyczy Klm ksyczy bsz bjęg pcm dmy js bcścą dg jódzkj 295 pzbgjącj d sy zchdj. Nl bę są bszy pk-lś, kó zjdją sę bzpśd pzy ddz chą bszy pzzcz pd zbdę mszką zlklz clj półc-schdj częśc pc..5 Pl lkmgycz Zks spsób pdz mg pm lkmgyczg kśly js zpządzm Ms Śdsk z d 12 lspd sp zks spsb pdz ksych bdń pzmó pól lkmgyczych śdsk (Dz. U. N 221, pz z 2007.). Zgd z. zpządzm śc skczych ężń pól lkyczych pm lkmgyczg dl zks częslśc d 3 MHz d 300 GHz (dl mjsc dsępych dl ldśc) py pzkczć 7 V m -1. Źódłm msj fl lkmgyczych bszz pc js djk sc lf kmókj (g. dych WIOŚ Zl Gó), zlklzy spółzędych: , ,20 ). Skłd lkycz g djk ys 0,66 V m -3, c s 9,43 % śc dpszczlj. N l ych ms jódz lbskg js ść śd. Pzykłd, jższą d Śbdz (0,25 V m -1 3,57%), jyższą Zlj Góz pzy l. Skcz (2,05 V m -1 29,28%)..6 Różdść blgcz Część bsz bjęg pcm s pk z lśy. Wysępj zcz lść gkó dz, ym m.. pl sk (Ppls ml L.), lp dbls (Tl cd Mll.), llk psply (Syg vlgs L.), kl zyczjy (Ac plds L.), dąb szypłky (Qcs b L.), zb bł (Slx lb L.), lsz sz (Als c L.), bzz bdk (Bl pdl Rh). W pdszyc zjdją sę lcz śly zl z ll, jk: kl (Cvll L.), blszcz psply (Hd hlx L.), pkzy zyczj (Uc dc) czy skzyp ply (Eqsm vs). Ddk bszz pc ysępj ślść pdz pzz mszkńcó g bsz, głó śly zl, zdb (p. żyk Thj L. czy śk psply Pc bs z p jk śl (Vs L.). 10

11 Obsz pc chkyzj sę mł zóżcą fą. Wyk z bcśc śód ó zl zbdń mszklych. Wysępją chkysycz dl bszó mjskch gk sypj jk óbl zyczj Pss dmscs, głęb gzycz Clmb plmbs), lcz dy ( ym mók Fmcd sp.). Z sskó ymć lży ók psplą (Scs vlgs L.), ch płżych z dl d zbdń óż gk lś. W pk pzy l. Wszj dzch zjdją sę bdk lęg dl pkó, część z ch ymg jdk py. N sdz ysęp chych gkó fly fy..7 Obszy ch Pzdmy zjdj sę bzpśdm sąsdz bsz chg ( jg ly) s kyz klgczg. Pżj pzds lzę bkó ó bjęych chą pą Pk d T pc zjdj sę bęb żdg z sych Plsc pkó dych Rzy pzydy T pc zjdj sę bęb żdg z sych Plsc zó pzydy Pk kjbz T pc zjdj sę bęb żdg z sych Plsc pkó kjbzych Obszy chg kjbz T pc zchdz płd-schdą częścą bsz chg kjbz 29 - Dl Bzźcy. W dlgłśc k. 100 m kk płd-schdm d bsz bjęg MPZP zjdj sę bsz chg kjbz 25 - Dl Bb. Ob bszy ps są d Rzpządz N 3 Wjdy Lbskg z d sp. bszó chg kjbz (Dz. Uzędy Wj. Lbskg N 9 pz. 172, z zm.). Lklzcję bszó ssk d pc pzds ys. 1. Wlkść pszczgólych bszó js zóżc ys dpd: bsz 25: 13,131 h ( gmch Dąb 1,800 h, Żgń 2753 h, Bbc 3,320 h, Ks Odz. 255 h, Młmc 715 h, Ngód Bbzńsk 2,248 h, Szp 1,890 h, ms Żgń 150 h), bsz 29: 2,542 h (płży gmch: Bzźc 1,040 h, Ngód Bbzńsk 1,502 h. 11

12 Rys. 1. Rzmszcz bszó chy j pc (pc. ł. pds. hp://gss.gds.gv.pl) Zgd z zpządzm Wjdy Lbskg (Dz. Uzędy Wj. Lbskg N 9 pz. 172, z zm.), skzych bszch bązją sępjąc zkzy: Zkz zbj dzk ysępjących zzą, szcz ch, lgsk ych schń mjsc zd z lsk złżj ky z yjąkm mskg pł yb z yky czyśc zązych z cjlą gspdką lą, lśą, ybck łcką. Zkz lzcj pzdsęzęć mgących zcząc ddzłyć śdsk Zkz ydby d cló gspdczych skł, ym fy skmłśc ( ym kplych śl zzą, kż młó bszy). Zkz dky zm sskó dych, jżl słżą ym clm ż ch pzydy lb zóż ykzys żykó lych lśych z cjl gspdk d lb ybck. Zkz lkd lych zbkó dych szczy z bszó dbłych. Zkz lklz bkó bdlych ps szkśc 100 m d l bzgó zk, jz ych zbkó dych, z yjąkm ządzń dych z bkó słżących pdz cjlj gspdk lśj, lj ybckj. Nlży zżyć, ż dl częśc bszó chych ( ym 25-Dly Bb) chłą N LVII/579/2010 Sjmk Wjódz Lbskg z d 25 pźdzk z chłą NR XVII/157/11 Sjmk Wjódz Lbskg z d 19 gd zsł zsy zkz ydby d cló gspdczych skł, ym fy skmłśc ( ym kplych śl zzą, kż młó bszy). 12

13 Obszy N 2000 Njblżj płżym bszm chym sc N 2000 js Spcjly Obsz Ochy (SOO) z Dl Dlg Bb (kd PLH080068), zlklzy k. 0,02 km kk płd-zchdm d bsz pc (ys. 1). Pkyc sdlsk pzydczg ys 62%. Obsz bjmj dlę zczą pdzlą część płdą (d Żg d Ngd Bbzńskg) półcą (d Ngd d Dych), czg pzyczyą js zój ms Ngd Odzńskg. W skłd bsz chdzą szcz, my ksmcz, złśl dzcz, łąk śż, kś bczyy, gądy śdkpjsk, kś dąby, by lsy bg jz cz łęgm. Spśód gkó chych yóż sę sępjąc gk śl: Asps sps, Bmb bmb, Cs fb, Cmbyx cd, Cbs, Cs gb, Lmp pl, Lcs cvs, L l, Ophgmphs ccl, Rhds scs ms, Sbj, Ts css. Jk zgż ym sę: pę, ksz śc, Wydpy, dm żyk, fskę spą, bdl pc hydchcz ędks. Ok. 2,4 kk półc-schdm zlklzy js Spcjlj Obsz Ochy (SOO) Ngdzk Pzygłksk (kd PLH080054). Zjdją sę j sdlsk k jk bzg jz lblych, fsk pzjśc bż pdłż fym z pzygłkm. Jk szczgól c z 2 gk dó: zlkę ększą (Lch pcls) czńczyk pk (Lyc dsp). Pkyc sdlsk pzydczg ys 100%. D zgżń dl bsz ym sę zsypy, mlcj ssz z psępjącą skcsję klgczą. W dlgłśc kł 2,7 km kk półc-zchdm d bsz pc (ys. 1), płży js Spcjlj Obsz Ochy (SOO), ydzly pd zą Mpky Tl kł Kzyskc (kd PLH080024). Js bsz zpjky z g bcść pz mpk (Bbsll bbslls). Sdlsk pzydcz są 93% cłśc bsz (dpd: N06 0,33%, N17 65,41%, N23 27,63%). Z głó zgż dl g bsz zj sę zczyszcz zm (ż), jdczś skzj mk pzyy ddzły ęz zęz Pmk pzydy N gmy chą dydlą bję głó dęby szypłk z bk zyczjy: Dąb szypłky (Wysk), Dąb szypłky (Wysk), 6 Dębó szypłkych (Wysk), Dąb szypłky (Pk Ngód Bbzńsk), Dąb szypłky (Ngód Bbzńsk, ł pzcpdzy zk Bób), Dąb szypłky (Ngód Bbzńsk, ł pzcpdzy zk Bób), Dąb szypłky (zdl dg bj d Kpl Kszy Kzyskc Dbsz Młym), Skpsk 14 dębó szypłkych (Ngód Bbzńsk, l s Bb mędzyl), Bk zyczjy ky szpl 30 dz zdłż mlcyjg (Wś Cszó, gy Ndlśc Kzyskc Obęb N Wś Oddzł 273). Żd z pmkó zjdj sę pc jg bzpśdm sąsdz. 13

14 Ssk dkmcyj pzydy żyj N pc ysępją ssk dkmcyj pzydy żyj Użyk klgcz N pc ysępją żyk klgcz. W bęb Ngd zjdj sę jdk 4 żyk klgcz: Pzymśc (4,37 h), Zkl Bb (0,88 h), Kcz Osj (8,91 h) Zkl (5,33 h). Są zlklz dpd klcy s Wysk, zchód d s Błc, półc d s Klęp z ls kzyskckm Zspły pzydcz-kjbz N pc ysępją zspły pzydcz-kjbz Och gk śl, zzą gzybó Ch plskm pm gk śl, zzą z gzybó ysępją bęb bszó, kóych m pdzdzłch N bjęym jszym pcm sdz ysęp gkó pdlgjących kj ch..8 Sc ml N bszz gmy sdz ysęp złóż kszy lych. Njblższ, ssk d bsz pc dlgłśc k. 0,56 km kk płd-zchdm zjdj sę zpz sęp złż Ngód Bbzńsk-Zbk (MIDAS 1816). Nc dlj zlklz js złż Kzyskc (MIDAS 1803, dlgłśc k. 0,85 km, kk płd-zchdm), kóg ksplcj zsł zch. Ok. 1 km kk półcschdm sdz zpz sęp złż scó lsych cmk bdlj Klęp (MIDAS 2342) (ys. 2). Rys. 2. Lklzcj złóż scó mlych (pc. ł. pds. hp://m.bzgs.pg.gv.pl/m.cbdg/) 14

15 Złż Ngód Bbzńsk-Zbk (MIDAS 1816) bjmj Ngód Bbzńsk Zbk- Gzp Dl (złż kspl) glgczych zsbch blsych pzm 8655 yś., zsbch pzmysłych 5495 yś. (ksplych 241 yś. ), Ngód Bbzńsk- Zbk P. Bbók (złż zsbch zpzych szczgół k. A+B) glgczych zsbch blsych pzm 8319 yś., zsbch pzmysłych 6143 yś. Ngód Bbzńsk-Zbk (złż zsbch zpzych sęp k. C), glgczych zsbch blsych pzm yś.. Złż scó lsych cmk bdlj Klęp (MIDAS 2342) (złż zsbch zpzych sęp k. C), glgczych zsbch blsych pzm 6486 yś.. Kgą A bję są złż młkflk, czyl k, kóych ksplcj js mżl bz żdych spcjlych kń, kgą B złż kflk, kóych ksplcj ymg spł kślych kó dyczących chy śdsk. Njbdzj pblmycz są złż z kg C (bdz kflk), kóych ksplcj js mżl z zględ zgż śdsk lb s zgspd złż lb jg cz (p. złż Klęp)..9 Gspdk kml Gm Ngód Bbzńsk m pządką gspdkę d-ścką z dpdą. N bjęym pcm ysępją dzk skłdsk dpdó zlklz bszch pśęych dzm, pblż lc Wszj Ws S śdsk bszch bjęych pzdyym zczącym ddzłym S śdsk bszch sąsdjących z m pc dbg d s pzdmg bsz, pzdsg pkc 2.1. W bęb bsz bjęg pcm zjdj sę zbd mszk. Od sy zchdj pzbg dg jódzk 295 kó js głóym czykm płyjącym klm ksyczy g bsz. Obszy płż kk półc-zchdm pzzcz pd słg sąsdją z hą młó bdlych, kó ks mż gć zmży ch smchdó dsczych. Rlzcj złżń pl, psc bdy częśc półc schdj dóg djzdych pzyczy sę d pgsz jkśc śdsk. Nlży zżyć, ż dg mją mżlć djzd d bdykó mszklych ęc pszć sę m będą smchdy sb, ddk gczym zks Isjąc pblmy chy śdsk s z pk dz lzcj pjkg dkm, szczgólśc dycząc bszó pdlgjących ch pds sy z d 16 k ch pzydy T bjęy MPZP pky sę z bszm chym. N lzym bszz sdz ysęp zjsk plgczych cążlych dl śdsk pzydczg. 15

16 Zjsk kch sdz óż ds d bszó pdlgjących ch pds sy z d 16 k ch pzydy ym: pkó dych, zó pzydy, pkó kjbzych, bszó chg kjbz, bszó N 2000, pmkó pzydy, ssk dkmcyjych pzydy żyj, żykó klgczych, zspłó pzydcz-kjbzych, chy gkj śl, zzą gzybó. W gcch pc sdz pblmó chy śdsk sych z pk dz lzcj pjkg dkm, szczgólśc dyczących bszó pdlgjących ch pds sy z d 16 k ch pzydy Cl chy śdsk s szczbl mędzydym, spólym kjym, s z pk dz pjkg dkm, z spsby, jkch cl pblmy śdsk zsły zględ pdczs pcy dkm Rlzcj slń Pl kldj z clm chy śdsk, sym szczbl mędzydym, spólym kjym, bm pkycz żd z fm chy pzydy sych / szczblch zjdj sę bęb lzg bsz. Fgm bsz chg kjbz zzębjący sę z m bjęym pcm pzzczy js pd zlń gmą zdz, zązk z czym sdz sę gyg ddzły plj sycj bsz. Lklzcj plj sycj ykzj zm ddzły gk bję chą, ym Us z d 16 k ch pzydy (Dz. U. z N 151, pz. 1220, z zmm), jk óż zpządz Ms Śdsk z d 9 lpc sp gkó dzk ysępjących śl bjęych chą (Dz. U N 168, pz. 1764), zpządz Ms Śdsk z d 9 lpc sp gkó dzk ysępjących gzybó bjęych ch (Dz. U N 168, pz. 1765), zpządz Ms Śdsk z d 28 zś sp gkó dzk ysępjących zzą bjęych chą (Dz. U. z N 220, pz. 2237). 16

17 2.5. Pzdy zcząc ddzły, ym ddzły bzpśd, pśd, ó, skml, kókm, śdm dłgm, sł chl z pzyy gy, cl pzdm chy bszó N 2000 z glść ych bsz Epjsk sć chy pzydy N 2000 m cl chę: ksysmó ppzz chę sdlsk pzydczych, gkó śl, gkó zzą (szczgól pkó) T bjęy pcm zjdj sę bzpśdm sąsdz żdg z bszó N Njblżj zjdją sę sępjąc bszy: SOO Dl Dlg Bb (kd PLH080068), zlklzy k. 0,02 km kk płd-zchdm, SOO Ngdzk Pzygłksk (kd PLH080054), zlklzy k. 2,4 km kk półc-schdm. SOO Mpky Tl kł Kzyskc (kd PLH080024), zlklzy k. 2,7 km kk półcym. Zbcz zs pcjlych ddzłyń pjkg zgspd bszy sc N 2000 zs bl 1. Tb. 1. Zs ddzłyń śdskych zpsó MPZP cl pzdm chy bsz N 2000 ELEMENTY ŚRODOWI SKA OBJĘTE ODDZIAŁY WANIEM b z p ś d p ś d ó s k m l S k m l z b z c j ą k ó k m ś d m d ł g m s ł c h l p z y y g y Sdlsk pzydcz Gk śl

18 Gk zzą Objś: Skl ddzłyń: 0 ysępj, 1 - pmjl, 2 dż, 3 śd, 4 dż, 5 - lmjąc W yk lzy sdz, ż lzcj złżń Pl spdj zczących ddzłyń gyych pzyyych cl pzdm chy bszó N 2000 z glść ych bszó. W yk lzcj złżń MPZP ysąpą óż ddzły bzpśd, pśd, ó, skml, kókm, śdm dłgm, kż sł chl, płyjąc kzys y gk bję chą fm bszó N Pzdy zcząc ddzły, ym ddzły bzpśd, pśd, ó, skml, skml z ym pzypdkm bzcj ym bszz, kókm, śdm dłgm, sł chl z pzyy gy, pszczgól lmy śdsk Zs pgz ddzłyń śdskych, dkych dl bsz bjęg Pgzą, spządzą dl pjk mjscg pl zgspd pzszg zs b. 2. Tbl 2. Zs ddzłyń śdskych dl bsz bjęg Pgzą ELEMENTY ŚRODOWI SKA OBJĘTE ODDZIAŁY WANIEM b z p ś d p ś d ó s k m l S k m l z b z c j ą k ó k m ś d m d ł g m s ł c h l p z y y g y Różdść blgcz Ldz Zzę

19 Rśly Wd Pz Pzch zm Kjbz Klm Zsby l Zbyk Db ml Zlżśc pmędzy / Skl ddzłyń: 0 ddzły ysępj, + ddzły ysępj.10 Oddzły óżdść blgczą Z g zch bęb bsz zczych pzch pzzczych pd y zl pzdj sę pgsz bóżdśc..11 Oddzły ldz N sdz, by pl zpsy MPZP mły gyy pły ldz. Oddzły pzyy ykją głó z pządk łd pzszg zpsch pl..12 Oddzły zzę Z g chk bsz bjęg pcm sk zóżc gk sdz by pp zpsy MPZP zczym sp ddzłyły zzę. Wyjąkm mgą być pc bdl, kó kókj śdj pspky czsj mgą płszyć byjąc ym zzę..13 Oddzły śly N ysępj l gkó dz lścsych glsych. Nlży mć dz dkcję gkó bcych d śdsk lg pzz mszkńcó klczych ó..14 Oddzły dy pzch pdzm N bszz bjęym pcm ysępj s. S dy ym zbk ykzj zczą fzcję. N pzdj sę pgsz jkśc ód g zbk, złszcz ż js zsly dm pdym. Jdczś bd glgcz (s ysęp pzmó pzpszczlych z zlg ód pdzmych głębkśc pyżj 0,9 m p.p..) ch zsby ód pdzmych pzd lym pgszm jkśc. W pjkc pl pzdz zgspd ód pdych ppzz cję z mżlścą zsącz d g pd km ch czyszcz z dpdz ód pchdzących z ó dzych d sc klzcj dszczj z zbędym ządzm slcjm chczym. Są dzł kzys dl ppy jkśc śdsk ym bszz..15 Oddzły pz Pzdj sę bk ddzły sycj pzdzych pl pz msfycz. 19

20 .16 Oddzły pzchę zm N pzdj sę, by pl sycj spsób gyy ddzłyły pzchę..17 Oddzły kjbz N pzdj sę śd ddzły plj sycj kjbz..18 Oddzły klm Pp zpsy MPZP płyą zmę klm mkklm..19 Oddzły zsby l N pzdj sę śd ddzły plj sycj zsby l..20 Oddzły zbyk N pzdj sę ddzły plj sycj zbyk..21 Oddzły db ml N sdz ddzły pjkj sycj db ml..22 Zlżśc pmędzy lmm śdsk ddzłym lmy Sdz ysęp zlżśc pmędzy / lmm śdsk. Dyczy gzmó żyych, ym ldz, śl zzą ysępjących bjęym pcm dyczy zm zó pzyyych jk pcjl gyych ykjących psępjącj bzcj g bsz. 3. Pzyję ząz pp ząz ly 3.1. Rząz mjąc cl zpbg, gcz lb kmpscję pzydczą gyych ddzłyń śdsk, szczgólśc cl pzdm chy bszó N 2000 z glść ych bszó Rlzcj slń ddzły śdsk mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk sąp zgdz z ymgm chy śdsk będz pł sę dpd ząz dycząc gcz msj zczyszczń hłs, pdłj gspdk dśckj, chy glb gó p. Zp jdczś łścy zój dzędg lm śdsk, jkm js Człk. Z pzdsg pc yk, ż: lzy bsz js pzydy dl zj fkcj żykych, zbdym bszz ysępją gcz ykjąc z chy zsbó śdsk lb ysęp cążlśc zgżń śdsk, zbdym bszz sdz sę kczśc ss gczń ykjących z chy zsbó śdsk. W yk pzpdzj lzy sdz sę, ż k śdsk dl lzcj plych sycj, kszłc zppym pzz skdcę (y zl, y zbdy mszkj, y zbdy słgj, y kmkcyj) są kzys. 20

21 S śdsk lzym bszz kl js pzyyy ykzj zczyszczń pz, ód, glb gó, msj hłs pm lkmgyczg. Pgzj sę, ż ppy spsób zgspd pzys zsdczych zm ym zks.. Wdy zp dy dszcz pchdząc z zch dzych py być dpdz d sc klzcyjj. Nlży zdbć pdczyszcz śckó z sbscj ppchdych pzd ch zssm ppzz ss dpdch spó. W jszj pgz sdz gyg ddzły cl pzdm chy bszó N 2000 z glść ych bszó. W zązk z ym, ppj sę ss szczgólych zązń plsycz-lzcyjych, słżących spcjlj ch ych bszó. Isycj pjk lzym j spdją sych zm śdsk. Rzżjąc cłkszł kń pzydczych mż sdzć bk pzcskzń d chl MPZP klym kszłc Ppzycj zązń lyych d zązń zych pjkym dkmc z z zsdm ch yb z ps md dk cy pdzącj d g yb (lb yjś bk zązń lyych, ym skz pkych dśc ykjących z dskó chk lb spółczsj dzy) Pp zpsy MPZP ydją sę być pdłym zązm spsb zgspd pzdmg bsz. Obsz zczj częśc pzzczy js y zl, c pdzymj ch dychczsą fkcj. Zpsy dycząc zbdy mszkj pządkją s kly psją sę d hmzcj zbdy z m kcj ypczyk jkm bz ąp są bszy zl. Aly ząz, plgjąc pzs bjęg pcm bz pspky zjych, będz kkm cjlym, ęcz szkdlym. Zóży zój bszó p gć spółs człk pzydy, gdz - skk symbzy - zó ldz, jk pzsł kmpy śdsk czpą zysk, pzyjmj - cą j kgzyscj. Bąc pd gę cłkszł kń, pzyjęc ppych zpsó Pl ż sę z jlpsz ząz z pk dz lklzcj bsz dychczsg spsb jg zgspd. W zązk z ym, skzj sę zązń lyych dl g dkm. W pc Pgzy ykzys kl bązjąc sy zpządz, dsępą lę z g zks, mły s śdsk, yd lkly, kż - dzę dśdcz ó pc. Pzy yky pcy pk zsdcz dśc mżljąc jj yk. 21

22 4. Pdsm W śl pzpdzj lzy sdz gyg ddzły śdsk zpsó mjscg pl zgspd pzszg Gmy Ngód Bbzńsk bjmjącg y bęb 1 ms Ngód Bbzńsk. Obcy spsób żyk js zgdy z jg hsą, pp zmy są lą kycją dzłlśc sdczj ch mjskch. Rlzcj pl pządkj plsycz zs pzszń, pzsjąc jdczś zczą część pd dychczs żyk. M głó ch zl pklśj, częśc dóg djzdych, pzzczym pd gż, gódk dzłk słg z częśc bdykó mszklych. Ngy ddzły dg jódzkj 295 js l pzz bf psc ó zl gmj zdzń, kó skcz chą zbd mszk pzd pgszm klm ksyczg z zczyszczm pz z źódł kmkcyjych. Rlzcj ych dóg djzdych pzyczy sę d pgsz jkśc pz ym, gdyż syść ch ddz lklj zlż js głó d mszkńcó g bsz. 22

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda? ULICE HANDLOWE Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc Ulc hndl

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca an Kdt 4 3 9 93 8 wwwbandtnbpp wwwbananddtnbpp Kztwna wfaja ja mnt aj ban-dtba Andzj Pań Nadłan: 3 tpada 8 Zaaptwan: maja 9 Stzzn W at dnan pób wjaśnna pzzn tg ż tandadwa mwa dtwa jt ta pwzn ptanm ntatm

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

INDEKS WYROBU ELTECH LP. NAZWA WYROBU PKWiU UWAGI

INDEKS WYROBU ELTECH LP. NAZWA WYROBU PKWiU UWAGI LP. INDEKS WYROBU ELTECH NAZWA WYROBU PKWiU UWAGI 1. 01040100 ABS MAGNUM XZ 96501.00 NATURALNY 29.53.21-30.10 2. 05010100 KORPUS KURKA DUET 29.53.21-30.10 3. 05010200 KORPUS OBEJMY YO 29.53.21-30.10 4.

Bardziej szczegółowo

Nowe skalmierzyce. W podróży Elżbieta Dzikowska W Kotlinie Jeleniogórskiej. Ekologia Rybka lubi pływać. Kolejowa szachownica

Nowe skalmierzyce. W podróży Elżbieta Dzikowska W Kotlinie Jeleniogórskiej. Ekologia Rybka lubi pływać. Kolejowa szachownica SS 1897-970X Paźznk 2011/10 (50) W oóż Elżbta Dzkowka W otln Jlnogókj TERCTY oljowa zachownca ow kalmzc Pchologa Młoz Bzzńk Słoka zla Ekologa Rbka lub łwać lmu, oucnt aaatów fotogafcznch, ooł kobt zajmując

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE ..nin.u.l M 2010 N 1 (42) 13 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE Jtm i lui (. 5) P jln tną nuą (. 8) Mt Zilng Wgó (. 26) Wtśią jt m itnini (. 38) Kó itóą nj ulni (. 54) Wni b mięn Wni b mięn

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

SZUM NIEPRAWIDŁOWY SZUM 5 NIESTABILNOŚĆ 150 USTERKI ZDALNEGO STEROWANIA

SZUM NIEPRAWIDŁOWY SZUM 5 NIESTABILNOŚĆ 150 USTERKI ZDALNEGO STEROWANIA K WRKÓW SZKZI K ŁÓW JW RZSZRZY K JW (*) ZK "" PWII YĆ STSWY JK RZSZRZI K JW (*-**) TYK WTY, Y Ż Z WYMIIYH JWÓW W J RPI I PSJ. RP - IRIS SYSTM KWI PRW T KÓW JWÓW R6.8-00/0 ST KRSW P ZSI P RZI 5 ZIM 6 PRZY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja GIIF, wersja 10.2010 1. Wstęp Instrukcja opisuje instalację programu Fakt oraz sposób użytkowania funkcji programu Fakt

Bardziej szczegółowo