Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania wniosków. Zaproszone osoby: 1. Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu; 2. Agnieszka Wiatr Kierownik Biura Realizacji Projektów Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu; 3. Krzysztof Ługowski Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu; 4. Wioletta Nowak Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 2. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 4. Sprawy bieżące. Ad. 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Kazimierz Homa witając radnych oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Ad. 2. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. Projekty uchwał zostały wysłane do członków Komisji drogą ową. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 roku/zał. nr 2/wraz z autopoprawką /zał. nr 3/ druk 396. Projekt uchwały omówiła Pani Katarzyna Wanat. Głosowanie projektu uchwały z autopoprawką: Za: 6 Wstrzymało się: 2 Strona 1 z 5

2 zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego /zał. nr 4/wraz z autopoprawką druk 397/zał. nr 5/. Projekt uchwały omówiła Pani Katarzyna Wanat. Radny Stanisław Zając zapytał o szanse na udzielenie subwencji dla SOSW w Oświęcimiu? Wicestarosta odpowiedział, żesprawa jest w toku i niestety wyczerpano ścieżki prawne na terenie RP, które dałyby możliwośćodwołania się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Radny Stanisław Zając zapytał, dlaczego powiat otrzymał niższą subwencję o ponad 1 mln zł.? Wicestarosta odpowiedział, że wynika to z mniejszejliczby uczniów, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu 2013 roku, a także w trakcie roku szkolnego przestało pobierać naukę około 600 uczniów. Kwota subwencji zmniejszyła się o kwotę 1.100,000 zł. Obecnie subwencja opiewa na kwotę 3.500,000 złotych. Radny Kazimierz Homa poprosił o wyjaśnienie dlaczego w sprawozdaniu Zarządu za ostatni okres pojawiła się informacja, że inwestycja dotycząca przebudowy ul. Śniadeckiego, która jest zaplanowana w budżeciena ten rokjest możliwa do realizacji o ile Rada Powiatu będzie miała środki finansowe? Pani Skarbnik wyjaśniła, że po ogłoszeniu przetargu okazało się, że brakuje środków finansowych na inwestycje związaną z remontem ul. Bugajskiej w Zatorze. Katarzyna Wanat dodała, że brak środków nie jest uzasadnieniem dla rozstrzygnięcia przetargu. W związku z tym Zarząd Powiatu uzupełnił i zabezpieczył środki w wysokości 750 tys. złotych. (Starostwo Powiatowe tys. zł oraz Urząd Miasta Oświęcim tys. zł). Jednocześnie poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu przekazało środki finansowe na inwestycje związaną z remontem ul. Bugajskiej. W związku z czym dopiero po zabezpieczeniu pełnej puli i po uzyskaniu tych środków będzie można realizować inwestycję na ul. Śniadeckiego. Głosowanie projektu uchwały z autopoprawką: Za: 7 Wstrzymało się: 2 zmiany uchwały Nr XLVI/317/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce oraz zabezpieczenia środków na finansowanie zadania druk 394(projekt po autopoprawce) /zał. nr 6/. Projekt uchwały omówiła Pani Agnieszka Wiatr. Głosowanie projektu wraz z autopoprawką: Za: 8 Strona 2 z 5

3 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu druk 386/zał. nr 7/. Projekt uchwały omówiła Pani Wioletta Nowak. powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych druk 393/zał. nr 8/. Projekt uchwały omówił Pan Krzysztof Ługowski. Pan Andrzej Skrzypiński zaproponował wprowadzenie do porządku obrad komisji dodatkowego projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie w/w projektu uchwały. Następnie poinformował o propozycji Burmistrza Brzeszcz, któryzaoferował, że Gmina Brzeszcze jest w stanie przejąć finansowanie tego zadania w zamian za sfinansowanie połowy wartości kosztów przypadających na remont ulic powiatowych, które oszacowano na ok. 160 tys. zł. powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych druk 398 /zał. nr 9/. Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. Protokół został wysłany drogą ową w dniu 21 marca br.: Strona 3 z 5

4 Członkowie komisji zapoznali się z protokołem: Nr 44/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. Uwagi do protokołu: brak Ad. 4. Sprawy bieżące. Przewodniczący zapoznał z odpowiedzią Zarządu Powiatu na wniosek Komisji Nr 13/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku dotyczącą sprawozdania ze stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na rok 2014 /zał. nr 10/ Następnie poprosił Pana Krzysztofa Ługowskiego - Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Dróg i Pana Andrzeja Skrzypińskiego o omówienie w/w sprawozdania. Radny Powiatu Kazimierz Homa złożył wniosek do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w zakresie zabezpieczenia udziału finansowego Powiatu Oświęcimskiego w kwocie 750 tys. złotych na finansowanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Śniadeckiego, co umożliwi ogłoszenie przetargu i rozpoczęcierealizacji w czerwcu 2014 roku ze spodziewanym terminem zakończenia na 31 sierpnia 2014 roku /zał. nr 11/. Na zakończenie Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji Budżetu. 1. Pismo z dnia 10 luty 2014 w sprawie remontu sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury/zał. nr 12/. Radny Paweł Kobielusz stwierdził, że powyższy wniosek nie jest bezzasadny dlatego, że samorząd powiatowy również korzysta z sali widowiskowej i powinien partycypować w kosztach wspomnianego przedsięwzięcia. Stanowisko Komisji: Komisja po zapoznaniu się z w/w pismem wystosowała wniosek Nr 15/2014do Zarządu Powiatu z prośbą o propozycję stanowiska Zarządu w tej sprawie /zał. nr 13/. 2. Pismo z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie remontu i modernizacji Sali kinowej Miejskiego Ośrodka kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku /zał. nr 14/. Stanowisko Komisji: Komisja po zapoznaniu się z w/w pismem wystosowała wniosek Nr 16/2014do Zarządu Powiatu z prośbą o propozycję stanowiska Zarządu w tej sprawie /zał. nr 15/. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 15kwietnia 2014 r. o godz. 16:00. Strona 4 z 5

5 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 2. Absolutorium omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2013 r. 3. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 4. Sprawy bieżące. Zaproszona osoba: Katarzyna Wanat Skarbnik Powiatu. Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - sala nard nr 101A (I piętro), ul. Wyspiańskiego 10. Na powyższym zakończono posiedzenie komisji. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Dariusz Gawęda Protokołowała: Alicja Gut Ewelina Stefańczyk Strona 5 z 5

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2013 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 31 stycznia 2013r. Ad. 1 Otwarcia XXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Piotr Wieczorek. Stwierdził, że na 15 wybranych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godz.15,00 do 17,20. W obradach uczestniczyli: - Radni Rady

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r.

Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r. Protokół nr XII/11 z sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 27 września 2011 r. XII sesja Rady Miasta Otwocka pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta P.Kudlickiego odbyła się w Urzędzie Miasta Otwocka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015r.

PROTOKÓŁ nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015r. PROTOKÓŁ nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015r. Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVIII/2006- Sesja Rady Miejskiej 24.07.2006 roku PROTOKÓŁ NR XXXIX/2006

Protokół nr XXXVIII/2006- Sesja Rady Miejskiej 24.07.2006 roku PROTOKÓŁ NR XXXIX/2006 PROTOKÓŁ NR XXXIX/2006 z Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej dnia 04 września 2006 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie Radni obecni na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. PROTOKÓŁ Nr 21/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 25.05.2012 roku ( w godz. 13 00-14 55 ) W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Stan Rady Gminy w Przyłęku 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu Znak: OR. 0041-4/07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00 W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r.

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r. 1 P R O T O K Ó Ł z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2004 r. W sesji udział wzięli: - Radni - Sołtysi - Wójt, Z-ca Wójta oraz Skarbnik Gminy - Dyrektor Inspektoratu PZU Bronisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r.

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu - p. T.Chromik Z-ca Skarbnika

Bardziej szczegółowo