Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marcin Ciesielski MASTERGRUPA"

Transkrypt

1 Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia r. SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG /13-00 zawartej w dniu roku w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8. osi priorytetowej Społeczeostwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu inwestycyjnego pt. Platforma B2B integrująca systemy informatyczne pizzerii franczyzowych z franczyzodawcą - firmą Mastergrupa 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Częśd I Zakup analizy systemowej 32 rbd Zakup analizy przedwdrożeniowej 32 rbd Częśd II Zakup doradztwa przy wdrożeniu modułów, 35 rbd (stawka) Zakup oprogramowania - Moduł zarządzania klientami Zakup oprogramowania - Moduł zarządzania dokumentami Zakup oprogramowania - Moduł workflow oraz zarządzania zadaniami Zakup oprogramowania - Moduł fakturowo rozliczeniowy Zakup oprogramowania - Moduł umów Zakup oprogramowania - Moduł programu lojalnościowego Częśd III Zakup doradztwa przy wdrożeniu modułów, 35 rbd Strona 1 z 5

2 Zakup oprogramowania - Moduł windykacji miękkiej Zakup oprogramowania - Moduł reklamacji Zakup oprogramowania - Moduł Konfiguracji sprzętu gastronomicznego Zakup oprogramowania - Moduł integracji z systemem epizza 105 Zakup oprogramowania - Moduł integracji z systemem BISTRO Zakup oprogramowania - Moduł integracji z systemem HURTOWNI Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: Częśd I nie później niż do dnia Częśd II od dnia , nie później niż do dnia Częśd III od dnia , nie później niż do dnia Specyfikacja funkcjonalności i oczekiwao względem modułów i analiz: Projekt zakłada współpracę z 7 firmami - kluczowymi partnerami Wnioskodawcy. W przyszłości planowane jest zwiększenie ich ilości Moduł Zarządzania Klientami W module zarządzania klientem będą przechowywane dane o franczyzobiorcach, kontrahentach, partnerach, hurtownikach. Moduł zarządzania Klientami oprócz standardowych możliwości przechowywania kompletnego rekordu informacyjnego o Kliencie ma zapewnid szereg mechanizmów takich jak możliwośd dodawania załączników, śledzenia zmian rekordu (historia). Każdy z tych rekordów ma posiadad odwołania (referencję) do innych modułów np. modułu reklamacji, windykacji, itd. co zapewni kontekstowośd przejścia do innych funkcjonalności (opisanych niżej). Moduł Zarządzania Dokumentami Moduł ma wyeliminowad kwestie związane z przechowywaniem dokumentów, i udostępnianie ich dla Klientów. Dokumentami mogą byd ulotki marketingowe, banery, szablony dokumentów itd. Moduł zarządzania dokumentami ma zapewnid centralne miejsce zarządzania tymi dokumentami oraz dostęp dla wszystkich Klientów (którzy będą mieli odpowiednie prawa dostępu). Moduł ma zapewnid wersjonowanie dokumentów (np. kilka wersji ulotek, banerów). Moduł workflow oraz zarządzania zadaniami Moduły te zostały połączone, gdyż moduł WORKFLOW stanowi wyodrębniony element technologiczny który stanowi podwaliny pod budowanie rozwiązao, modelując procesy biznesowe jakie zachodzą w firmie np. procesy obsługi i zarządzania zadaniami. Moduł Workflow swoim zasięgiem ma objąd inne moduły takie jak np. moduł Fakturoworozliczeniowy, moduł Umów itd. Każdy kluczowy obiekt danego modułu ma posiadad możliwośd zdefiniowania dedykowanych stanów (np. Umowa: Wprowadzona, Zatwierdzona, Aktywna, Zakooczona) i zdefiniowania przejśd pomiędzy tymi stanami. Strona 2 z 5

3 Moduł Fakturowo-Rozliczeniowy Moduł ma zautomatyzowad proces obiegu faktur w firmie, który może byd wieloetapowy. Etapy faktury mogą byd elastycznie definiowane za pośrednictwem opisanego wyżej modułu Workflow Moduł ma przechowywad w systemie wszystkie faktury gdyż pozwoli to innym modułom (np. windykacyjnym, raportowym, zdarzeniowym, itd.) na spójny dostęp do danych zasilających te moduły. Moduł ma wykorzystywad bezpieczny podpis elektroniczny. Moduł Umów Moduł ma generowad umowy na podstawie szablonów oraz ich personalizację dla wybranego klienta wraz z uwzględnieniem indywidualnych warunków realizacji umowy franczyzowej (definicja warunków finansowych). Stworzona umowa poprzez moduł ma byd wysłana w formie elektronicznej do zapoznania się klienta. Tak stworzona umowa będzie automatycznie korelowana z danym Klientem i widoczna w odpowiedniej zakładce na panelu Klienta. Moduł Programu Lojalnościowego Moduł ma operowad na poniżej przedstawionych pojęciach: - Zdarzenie lojalnościowe zdefiniowane zdarzenie, np. zakup przez franczyzobiorcę produktów w hurtowni w której Wnioskodawca ma podpisaną umowę, - Punkty programu lojalnościowego za zdefiniowane zdarzenia, według odpowiednich kryteriów zostaną przydzielane punkty, np. za zakup w hurtowni powyżej pewnej kwoty może zostad przydzielona odpowiednia liczba punktów, - Bonusy programu lojalnościowego w ramach zdobytych przez partnera (franczyzobiorcę) punktów, będzie możliwośd wymiany punktów na zdefiniowane w programie bonusy, promocje np. przyznanie rabatu na zakup pewnych produktów, darmowe gadżety promocyjne, czy inne zdefiniowane bonusy. Moduł Windykacji Miękkiej Dane o płatnościach będą zaciągane z systemu bankowego (poprzez pliku udostępnione przez system bankowy). Integracja z modułem Fakturowo Rozliczeniowym oraz z modułem Workflow zostanie zamodelowane akcje związane z powiadamianiem partnerów o zaległościach w płatnościach. Powiadomienia mają byd kilkuetapowe. W pierwszym etapie może byd to wiadomośd , w kolejnym SMS, a następnym zostanie utworzone zadanie dla pracownika w celu wykonania telefonu do nierzetelnego partnera. Moduł Reklamacji Każda reklamacja ma byd widoczna na karcie klienta i podobnie jak zadania objęta będzie odpowiednim procesem Workflow. Moduł ma zapewnid centralne miejsce gromadzenia wszystkich reklamacji oraz odnalezienie Partnerów którzy w ostatnim czasie zgłosili wiele uznanych reklamacji. Moduł Konfiguracji Sprzętu Gastronomicznego Strona 3 z 5

4 Moduł ten ma konfigurowad i zamawiad sprzęt zależnie od potrzeb oraz konkretnych potrzeb partnera (franczyzobiorcy). Po stworzeniu wyczerpującej konfiguracji partner ma mied możliwośd wysłania konfiguracji do firmy Mastergrupa celem otrzymania dokładnej oferty cenowej. Moduł Integracji z Systemem Zamówieo Epizza 105 Mastergrupa utrzymuję system zamówieo oferowanych produktów (np. pizza) przez WWW. System jest dostępny dla wszystkich partnerów (franczyzobiorców). Moduł ma zintegrowad platformy tak, aby zamówienia przechodziły przez centralny system oraz kontrolowad ilośd zamówieo spływających drogą elektroniczną oraz tworzyd kampanię marketingowe dla Partnerów oraz również dla klientów koocowych. Moduł Integracji z Systemem Bistro Moduł integracji z systemem Small Business Bistro (używanym przez wszystkich franczyzobiorców Mastergrupy) ma umożliwid przepływ procesów biznesowych przez centralny serwer, polepszając przez to analizę wyników całej grupy jak również umożliwiając śledzenie pewnych kluczowych procesów biznesowych. Moduł Integracji z Systemem Hurtowni Moduł ma automatyzowad procesy wymiany danych na linii Wnioskodawca-Hurtownia, jak również na linii: Partnerzy(franczyzobiorcy) Wnioskodawca Hurtownia. Z punktu widzenia Franczyzobiorców moduł ma oferowad: - W trybie on-line śledzenie stanów magazynowych w Hurtowni na wybrane kluczowe pozycja w asortymencie (np. ciasto do pizzy, ser, itd.), - Składanie zamówieo w trybie on-line i monitorowanie ich statusu, - Uczestniczenie w programie lojalnościowym Wnioskodawcy Z punktu widzenia Hurtowni moduł ma oferowad: - Automatyzację procesu zamówieo oraz eliminację ręcznego uzgadniania kluczowych aspektów zamówienia (ilośd, cena, termin), - Automatyzację tworzenia zamówienia Z punktu widzenia Wnioskodawcy moduł ma oferowad: - Wieloaspektową analizę działania całej grupy - Analizę wywiązywania się partnerów z umów franczyzowych Analiza systemowa Analiza systemowa ma stanowid odpowiedź na potrzebę przygotowania opisu zmian systemowych, których należy dokonad w celu dostosowania wdrażanego systemu B2B do modelu działania firmy Mastergrupa i jego partnerów. Analiza systemowa ma zawierad szczegółowy plan wdrożenia obejmujący zadania do wykonania. Harmonogram będzie Strona 4 z 5

5 zawierad: listę zadao koniecznych do wykonania, ich przewidywaną pracochłonnośd, terminy realizacji, jak również przypisanie zadania do poszczególnych ról (osób) projektowych. Analiza przedwdrożeniowa Techniczna analiza przedwdrożeniowa, będąca studium wykonalności całego systemu, ma pozwolid odpowiednio zaplanowad prace programistyczne w kolejnych etapach. Ma umożliwid przygotowanie projektu do realizacji. Będzie zawierad wyczerpujący opis zakresu integracji oraz metod wymiany danych (standard, format), które zostaną wdrożone w celu wydajnego działania systemu B2B. Usługi doradztwa przy wdrożeniu modułów (II i III etap projektu) Wdrażanie nowego, szytego na miarę systemu zawsze składa się z dwóch głównych elementów: zadao programistycznych oraz zadao koordynacyjno-nadzorczych. W trakcie trwania projektu po stronie firmy produkującej system B2B do dyspozycji ma byd kierownik projektu. 3. Oczekiwane cele zastosowania Elektronicznej Wymiany Danych: W ramach realizacji projektu ma nastąpid wdrożenie zarówno technologii bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym, jak i elektronicznej wymiany danych. Bezpieczny podpis elektroniczny zostanie zastosowany do autoryzacji procesu przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz do podpisywania umów. Elektroniczna wymiana danych pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami obejmie wszystkie dokumenty związane z procesami księgowymi oraz zgłoszeniowymi. Zastosowany zostanie standard EDIFACT. Do procesów biznesowych, w których technologie te zostaną wykorzystane należą: 1. automatyczna wymiana informacji między bazami danych wnioskodawcy i partnera, 2. elektroniczny obieg dokumentów, 3. umożliwienie elektronicznego składania zamówieo przez partnerów Wnioskodawcy, 4. wprowadzenie elektronicznego kanału komunikacji między partnerami, 5. rozliczanie, 6. fakturowanie, 7. windykacja, 8. przyjmowanie reklamacji, 9. elektroniczne generowanie umów. Strona 5 z 5

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Kraków, 03.09.2014 r. Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Reduta 5 31-421 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania systemu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe "Madex"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Henryk Mrowiec Przeds. Produkcyjno-Handlowe Usługowe Madex Tychy, dnia 26.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Implementacja wielozadaniowego systemu B2B w firmie P.P.H.U Madex w celu reorganizacji procesów współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258. 46-603 Jaworzno. Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. TURBO-TEC Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 258 46-603 Jaworzno Jaworzno, dnia 21 stycznia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B działającego w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 10.03.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający TPO. Sp. z o.o. 94-029 Łódź, ul. Mińska 2 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 165/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo