Zapytanie ofertowe nr ZO/002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr ZO/002"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr ZO/002 Dotyczy: zakupsprzętu i oprogramowania serwerowego dla potrzeb realizacjiprojektuw ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Warszawa, dn. 6listopada 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka

2 DEFINICJE Przez używane w dalszej części dokumentu terminy należy rozumied: Oferent podmiot, do którego kierowane jest niniejsze zapytanie ofertowe; Oferta odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe złożona przez Oferenta; Projekt projekt realizowany przez B2BPartner S.A. w ramach PO IG, ; Zamawiający podmiot kierujący niniejsze zapytanie ofertowe tj. B2BPartner S.A.; Zapytanie niniejsze zapytanie ofertowe, dotyczące zakupu w ramach realizacji Projektu. 1. Charakterystyka Zamawiającego B2BPartner S.A. powstała z połączenia spółek B2BPartner Sp. z o.o. i Zakupy.com S.A. i kontynuuje działalnośd biznesową obu podmiotów.domeną działania pierwszej z wymienionych spółek był rynek programów lojalnościowych i wsparcia sprzedaży -towary i usługi oferowane były w modelu business-to-business. Druga zespółek prowadziła działalnośd doradczą i usługową na rynku programów wsparcia sprzedaży i promocji, oferując pełen outsourcing zakupu towarów, obsługi technologicznej jak i logistycznej.w wyniku połączenia powstał podmiot z dużym doświadczeniem we wdrażaniu projektów w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach oferujący kompleksową obsługę. Współpraca z B2BPartner S.A. pozwala firmom realizowad z sukcesem programy lojalnościowe i motywacyjne bez obciążeo logistycznych i technologicznych.zespół B2BPartner S.A. pomaga dopasowad najlepszy model programu do potrzeb klienta, doradza przy wyborze nagród, dostarcza nagrody, wdraża system kontrolirezultatów oraz prowadzi pełną obsługę logistyczną. 2. Dane adresowe i rejestrowe Zamawiającego B2BPartner S.A. ul. Ciołka 13, Warszawa KRS: , REGON: , NIP: Kapitał zakładowy PLN 1 z 6

3 3. Informacje ogólne o Zapytaniu Niniejsze Zapytanie ma charakter otwarty, a jego treśd jest podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej (www.b2bpartner.pl)oraz udostępnionew siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. Zapytanie składane jest w związku realizacją Projektu Wdrożenie w Spółce Zakupy.com S.A. oprogramowania typu business to business Platforma B2B na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG /12-00 z dnia 03 października 2012 roku, podpisanej w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeostwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Realizowany Projekt polega na wyborze, zakupie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego typu B2B. System ten przyczyni się do znaczącego usprawnienia działania firmy, ale przede wszystkim doprowadzi do zautomatyzowania procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Zamawiającym a partnerami biznesowymi. Procesy biznesowe, które w wyniku realizacji Projektu są automatyzowane to pobieranie oferty od dostawcy, sprawdzanie i aktualizacja stanów magazynowych, wysyłanie zamówienia do dostawcy, potwierdzenie przez dostawcę zamówienia, monitoring statusu zamówienia u dostawcy, obieg dokumentów magazynowych, obieg dokumentów sprzedażowych. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 2013 roku, przy czym zakupy będące przedmiotem Zapytania są zaplanowane na 2 etap Projektu, który trwa od 1 grudnia2012 roku do 31marca 2013 roku oraz na 3 etap, który trwa od 1 kwietnia 2014 roku do 31 lipca 2013 roku. Zamawiający dokona zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Szczegółowe kryteria wyboru określone zostały w jednym poniższych punktów. 4. Przedmiot Zapytania Przedmiotem Zapytania jest zakup: Licencja na Platformę B2B, częśd pierwsza do zrealizowania w ramach etapu 2 Projektu, obejmująca swym zakresem zasadniczą częśd aplikacji tj. szacunkowo na prace programistyczne przeznaczonych powinno zostad 3000 (trzy tysiące) godzin z szacunkowych łącznych 4750 (cztery tysiące siedemset pięddziesiąt) godzin. 2 z 6

4 Licencja na Platformę B2B, częśd druga do zrealizowania w ramach etapu 3 Projektu, obejmująca swym zakresem, szacunkowo, prace programistyczne wyrażone w ilości 1750 (tysiąc siedemset pięddziesiąt) godzin. Usługi integracji Platformy B2B z systemami informatycznymi partnerów, szacunkowo, prace wyrażone w ilości 175 (sto siedemdziesiątpięd) godzin. 5. Kryteria oceny Ofert Warunkiem koniecznym jest zdolnośd do dostarczenia przedmiotu Zapytania w wymaganym przez Zamawiającego terminie tj. skutecznej dostawy oprogramowania i usług, a także wystawienia i skutecznego dostarczenia faktur sprzedaży w terminach określonych jako koocowe daty poszczególnych etapów Projektu. Dokonując wyboru Oferty, wśród Ofert spełniających powyżej zdefiniowany warunek konieczny, Zamawiający będzie kierowad się następującymi kryteriami: Kryterium 1 - Cena za godzinę prac programistycznych w celu stworzenia Platformy B2B, do której licencja będzie zakupiona (waga85 %). Cena za godzinę prac usługowych jest zależna od ceny za godzinę prac programistycznych, będąc dokładnie dwukrotnie wyższą. Kryterium 2 - Kompetencje i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówieo (waga 15%). Dla każdego kryterium z osobna przygotowanezostaną rankingi Ofert. Pierwsze miejsce w rankingu to 6 pkt., drugie miejsce to 4 pkt., trzecie miejsce to 2 pkt., czwarte miejsce to 1 pkt., a piąte miejsce i kolejne miejsca nie są punktowane (0 pkt.). Możliwe jest zajęcie danego miejsce ex aequo przez konkurencyjne Oferty. Następna oferta ma kolejny numer w rankingu (np. dwie oferty ex aequo 1 miejsce, następna oferta 2 miejsce, a nie 3 miejsce). Najkorzystniejsza Oferta to ta, która uzyska najwyższą ocenę punktową wyliczoną jako średnią punktów dla poszczególnych kryteriów ważonych wagami przypisanymi do danego kryterium. Tabela z kalkulacją ocen punktowych na bazie przykładowych fikcyjnych danych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 3 z 6

5 W przypadku identycznych ocen punktowych wygrywa Oferta z niższą ceną (Kryterium 1), a w przypadku identycznych cen (Kryterium 1), Oferta Oferenta z lepiej udokumentowanymi kompetencjami i doświadczeniem (Kryterium 2). 6. Sposób i zasady przygotowania Oferty Oferta powinna byd sporządzona w tradycyjnej formie papierowej w języku polskim oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta według dokumentu rejestrowego; Pakiet dokumentów stanowiących Ofertę powinien zawierad wypełniony formularz o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania; Pakiet dokumentów stanowiących Ofertę może zawierad dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje i doświadczenie, w szczególności referencje klientów, a także inne dokumenty, które Oferent uzna za istotne w świetle wyboru Oferty przez Zamawiającego; Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych; Każdy Oferent może złożyd wyłączniejedną Ofertę, która określad będzie wyłączniejednąostateczną cenę. 7. Termin, miejsce składania Ofert oraz ogłoszenie wyników Oferty należydostarczyd osobiście lub przesład do dnia7grudnia 2012 roku na adres Zamawiającego. Liczy się data wpływu do sekretariatu Zamawiającego. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 3 dni roboczych poprzez przekazanie każdemu z Oferentów pisemnej odpowiedzi przez Zamawiającego. 8. Inne postanowienia istotne dla Oferenta Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego Zapytania w stosunku do Oferenta, którego Oferta została wybrana, a który nie dotrzymał warunków określonych w złożonej Ofercie. W takim przypadku Zamawiający może wybrad kolejną najkorzystniejszą Ofertę wg rankingu sporządzonego w oparciu o kryteria oceny lub przekazad Zapytanie do dodatkowych Oferentów i dokonad ponownego wyboru najkorzystniejszej Oferty, dokonując oceny zgodnie z kryteriami określonymi w Zapytaniu. 4 z 6

6 Zamawiający ma prawo obciążyd Oferenta, którego Oferta została wybrana i który nie dotrzymał jej warunków, karą umowną za opóźnienie - w wysokości 1 tys. zł za każdy dzieo opóźnienia w dostawie przedmiotu Zapytania, przy czym kara ta nie może przekroczyd 28 tys. zł.zamawiający nie ma prawa do obciążeni wymienioną karą umowną w przypadku, gdy Oferent skutecznie zgłosił na piśmie wycofanie Oferty w terminie do dnia 24grudnia 2012 roku. Składając Ofertę, Oferent wyraża zgodę na regulacje postanowienia niniejszego punktu Zapytania. 9. Osoba do kontaktu Dodatkowe informacje związane z Zapytaniem można uzyskad od Rafała Przybkowskiego, Prezesa Zarządu B2BPartner S.A. telefonicznie pod numerem lub poprzez przy czym w przypadku, gdyby zapytanie Oferenta mogło chociażby w najmniejszym stopniu naruszad zasady równej konkurencji między Oferentami, B2BPartner S.A. zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na takie zapytanie wyłącznie pisemnie, kierując korespondencję do wszystkich Oferentów. 5 z 6

7 Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr ZO/002 - Tabela z kalkulacją ocen punktowych na bazie przykładowych zmyślonych danych W poniższym wyliczeniu wybrana zostaje Oferta5, uzyskując ocenę punktową 6,00 pkt skalkulowaną jako średnia ważona punktów dla poszczególnych kryteriów: 4,00 pkt. = 85%*6 pkt. + 15%*6 pkt. W analogiczny sposób wyliczone zostały oceny punktowe dla pozostałych Ofert. kryterium 1 - cena 85% kryt. 2 - kompetencje 15% cena / h ranking pkt. ranking pkt. OCENA Oferta1 120, ,60 Oferta2 100, ,70 Oferta3 110, ,00 Oferta4 120, ,30 Oferta5 100, ,00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka

8 Załącznik 2 do Zapytania ofertowego nr ZO/002 - Wzór formularza Oferty OFERTA w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ZO/002 z dnia6listopada 2012 r. 1. Nazwa Oferenta 2. Adres Oferenta 3. Nr KRS lub EDG 4. Cena netto godzina prac programistycznych w celu stworzenia Platformy B2B 5. Opis składu i kwalifikacji zespołu odpowiedzialnego za realizację przedmiotu zapytania (ewentualnie dodatkowe załączniki). 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki określone w Zapytaniu ofertowym nr ZO/002 z dnia 6listopada 2012 r. Data Podpis za Oferenta w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka

Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o.

Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG/E2/01 Warszawa, dnia 02.09.2013 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-237/12-00 zawartej w dniu 26.04.2013 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 26.11.2013 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 FARLEK Sp. z o.o. Ul. Do Prochowni 12B 33-100 Tarnów KRS 0000401995 NIP 8733248740 REGON 122444930 Warszawa, dnia 10.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 Wrocław 2014.02.05 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnie KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo