Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Magielek Magiel i Pralnia Anna Twaróg Młynne Limanowa NIP: REGON: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ANALIZ PRZEDWDROŻENIOWYCH WRAZ Z ZAKUPEM LICENCJI, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WDROŻENIEM SYSTEMU IDENTYFIKACJI TKANIN W PRALNI ORAZ JEGO INTEGRACJĄ Z SYSTEMEM OBECNIE STOSOWANYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Tytuł projektu Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy w branży pralniczej Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

2 Limanowa, ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu pn. Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy w branży pralniczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Umowa o dofinansowanie nr UDA- POIG /14-00 firma Twaróg Anna Magielek Magiel i Pralnia zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie analiz przedwdrożeniowych wraz z zakupem licencji, środków trwałych, wdrożeniem Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni oraz jego integracją z Systemem Obecnie Stosowanym w Przedsiębiorstwie. 1.Nazwa i adres Zamawiającego Magielek Magiel i Pralnia Anna Twaróg Młynne Limanowa NIP: REGON: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Analiza przedwdrożeniowa Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni Analiza przedwdrożeniowa ma pozwolid na zebranie informacji dotyczących głównej oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności Systemu Informatycznego (ustalenie potrzeb i wymagao), określenie umiejscowienia

3 infrastruktury / instalacji urządzeo, ustalenia sposobu zbierania, przetwarzania i udostępniania tkanin oraz sposobu integracji / zakresu wymiany danych pomiędzy planowanym do wdrożenia Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni a obecnie używanym przez Zamawiającego System Zarządzania Przedsiębiorstwem. Analiza przedwdrożeniowa w zakresie integracji Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni Analiza przedwdrożeniowa ma pozwolid na uzyskanie informacji dotyczących integracji Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni nt. wymaganej przez Zamawiającego szczegółowej funkcjonalności systemu oraz wyboru i sposobu przekazywania danych, obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie oraz zaprojektowanie i zaplanowanie całościowego wdrożenia. Urządzenie do zliczania tkanin w pralni / bramki UHF RFID 2 szt. Urządzenia to odpowiedzialne będą za identyfikację tkanin znajdujących się w pralni (przeznaczonych do prania) na etapie odbioru dostarczonych do pralni tkanin, przygotowania ich do prania jak również podczas finalizacji procesu prania. Stanowisko do kompletowania odzieży 1 szt. Urządzenie to wbudowane będzie w stół wyposażony w specjalistyczny czytnik UHF RFID. Urządzenie używane będzie do pakowania z podziałem na rodzaj, kategorię oraz automatyczne zliczanie wraz weryfikacją poprawności asortymentu, jego ilośd i wagę itp. Urządzenie odpowiedzialne będzie za identyfikację wypranych tkanin przygotowanych do wydania informując że w

4 danej partii tkanin, która jest pakowana znajduje się tkanina pochodząca od innego partnera biznesowego. Zakup ręcznego czytnika RFID 1 szt. Urządzenie wykorzystywane będzie wyłącznie przez Zamawiającego w celu mobilnej identyfikacji tkanin głównie podczas odbioru tkanin od partnera biznesowego. Urządzenie ma na celu automatycznie zliczanie tkanin, po czym dane dotyczące przekazywanych tkanin zostaną zsynchronizowane z bazą danych a następnie udostępnione w pulpicie kontrahenta partnerom biznesowym. Zakup serwera 1szt. Urządzenie wykorzystywane będzie do zainstalowania na nim systemu informatycznego oraz do gromadzenia zebranych danych (informacji). Minimalne wymania: * 2 x 6 procesorów min.1,8ghz * 16 GB pamięci ram * dysk twardy 500GB * Obudowa Rack 19 Zakup zasilacza awaryjnego Urządzenie wykorzystywane będzie do dostarczania napięcia do serwerów w przypadku awarii zasilacza głównego. Minimalne wymagania:

5 * Architektura on-line * Moc pozorna 1800VA * Obudowa Rack 19 Zakup dysku zewnętrznego do zabezpieczenia danych Urządzenie odpowiedzialne będzie za przechowywanie kopii zapasowej zebranych przez system B2B danych. Minimalne wymagania: * Poziomy RAID 0,1,5,6,10 * Dysk 1 TB * Obudowa Rack 19 Zakup szafy serwerowej Urządzenie stanowid będzie miejsce, w którym zostanie zainstalowana infrastruktura techniczna dotycząca obsługi funkcjonowania systemu. Minimalne wymagania: * 24U * Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy * Listwa zasilająca Zakup licencji Windows Serwer 2012 Standard OEM 1 szt.

6 Licencja dla wersji z 2012 r. Zakup licencji Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni bez limitu liczby użytkowników. Zebrane przez urządzenia (środki trwałe) dane dotyczące tkanin przesyłane będą do systemu, którego dotyczy planowana do zakupu licencja. Na podstawie danych system generował będzie raporty, dotyczące realizacji zamówienia, przebiegu procesu prania, zliczania, i ważenia tkani. Dzięki integracji Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni z obecnie używanym System Zarządzani w Przedsiębiorstwie Wnioskodawcy na postawie zebranych i przesyłanych między systemami danych automatycznie będzie generowana dokumentacja rozliczeniowa (Faktura VAT), która umieszczona zostanie w pulpicie kontrahenta, do którego partnerzy biznesowi będą posiadad dostęp. Zakup licencji na pulpit kontrahenta 1 szt. Narzędzie to przeznaczone będzie do obsługi kontaktów zachodzących pomiędzy Zamawiającym a jego partnerami biznesowymi, którzy po otrzymaniu danych do logowania (login, hasło) będą mogli zalogowad się do pulpitu przy pomocy komputera z dostępem do Internetu, po czym będą mogli korzystad z jego funkcjonalności. Zalogowanie do pulpitu ma umożliwiad partnerowi biznesowemu dostęp do złożenia zamówienia wyprania tkanin, wglądu do aktualnej oferty, monitorowaniu stanu realizacji zamówienia, analizy płatności i raportów. Pulpit kontrahenta ma umożliwiad również użytkownikowi pobranie wygenerowanej automatycznie dokumentacji rozliczeniowej (Faktury VAT). Pulpit kontrahenta, do którego będą mied dostęp partnerzy biznesowi mają byd wyposażone w opcję wyboru języka: polski / angielski. Instalacja urządzeo do zliczenia tkanin w pralni / bramek UHF RFID

7 Prace objęte zadaniem obejmują montaż zakupionego urządzenia do zliczenia tkanin w pralni / bramek UHF RFID Instalacja stanowiska do kompletowania odzieży Prace objęte zadaniem obejmują montaż zakupionego stanowiska do kompletowania odzieży. Instalacja i konfiguracja Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni Prace objęte zadaniem obejmują: okablowanie całej infrastruktury systemu, utworzenie sieci spinającej zainstalowane wcześniej urządzenia, podpięcie urządzeo do sieci oraz konfigurację. Wdrożenie Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni Prace objęte zadaniem obejmują: prace programistyczne, instalację oprogramowania wraz z jego konfiguracją, przystosowania systemu do potrzeb Zamawiającego (konfiguracja następujących zagadnieo: logowanie, wylogowanie, połączenia z bazą danych, automatyczne i ręczne wydanie bielizny, punkty lokalizowania bielizny w pralni, odczyt i przetwarzanie danych dotyczących liczby i wagi tkanin, ręczne tworzenie paczek, sprawdzanie weryfikacji paczek, określenie statusów paczki, kodowanie, przekodowywanie, przydzielenie pracownikom (użytkownikom) uprawnieo, określenie lokalizacji magazynu, sposób procesu przesunięd magazynowych, listy szczegółowych kategorii, tworzenie raportów). Wdrożenie i konfiguracja pulpitu kontrahenta Prace objęte zadaniem obejmują: wdrożenie zakupionej licencji pulpit kontrahenta, przygotowanie bazy danych udostępnionej w pulpicie

8 kontrahenta oraz sposobu ich prezentacji, przystosowanie do współpracy pulpitu z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni oraz z Systemem Informatycznym Zarządzania Przedsiębiorstwem obecnie używanym przez Wnioskodawcę, konfiguracja płatności, sposobu zamówieo, monitoringu realizacji zleconej usługi prania (monitoring realizacji zamówienia). Integracja Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni Prace objęte zadaniem obejmują: konfigurację sposobu przesyłania danych pomiędzy systemami, korzystania z jednej wspólnej bazy danych, przetwarzania danych, sposobu automatycznego generowania dokumentacji rozliczeniowej (Faktury VAT) z wykorzystaniem zebranych danych. Szkolenie dla obsługi Systemu Identyfikacja Tkanin w Pralni Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 4 pracowników Zamawiającego w wymiarze 3 dni po 8 godzin zegarowych. Pierwszy dzieo (8 h) to szkolenia teoretyczne natomiast dwa kolejne dni (16 godzin) to zajęcia praktyczne. (1 h = 60 minut). Tematyka szkolenia obejmowad będzie obsługę/funkcjonalnośd Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni. Szkolenie dla obsługi Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem zintegrowanego z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni Szkolenia zostaną przeprowadzone dla 4 pracowników Wnioskodawcy w wymiarze jednodniowym (8 h). Forma szkolenia: zajęcia teoretyczne połączone z zajęciami praktycznymi. (1 h = 60 minut). Tematyka szkolenia obejmowad będzie obsługę/funkcjonalnośd obecnie używanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem zintegrowanego z Systemem Identyfikacji Tkanin.

9 4. Terminy realizacji zamówienia: Etap I Analiza przedwdrożeniowa Systemu Identyfikacji Tkani w Pralni Analiza przedwdrożeniowa w zakresie integracji Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni Urządzenie do zliczania tkanin w pralni / bramki UHF RFID 2 szt. Stanowisko do kompletowania odzieży 1 szt. Zakup ręcznego czytnika RFID 1 szt. Zakup serwera 1szt. Zakup zasilacza awaryjnego Zakup dysku zewnętrznego do zabezpieczenia danych Zakup szafy serwerowej Ostateczny termin realizacji etapu zamówienia: r. Etap II Zakup licencji Windows Serwer 2012 Standard OEM 1 szt. Instalacja urządzeo do zliczenia tkanin w pralni / bramek UHF RFID Instalacja stanowiska do kompletowania odzieży Zakup licencji Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni bez limitu liczby użytkowników. Instalacja i konfiguracja Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni Wdrożenie Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni Integracja Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni Zakup licencji na pulpit kontrahenta 1 szt. Wdrożenie i konfiguracja pulpitu kontrahenta

10 Szkolenie dla obsługi Systemu Identyfikacja Tkanin w Pralni Szkolenie dla obsługi Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem zintegrowanego z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni Ostateczny termin realizacji etapu zamówienia: r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków 1) W postępowaniu mogą wziąd udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: b) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzid uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w

11 linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2) Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia /nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 6. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyd Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 7. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zamówienia Anna Twaróg Tel Miejsce i termin złożenia oferty 1) Oferty należy składad osobiście lub listownie na adres Zamawiającego tj.: Magielek Magiel i Pralnia Anna Twaróg Młynne Limanowa w nie przekraczalnym terminie do dnia do godz. 15:00

12 2) Oferta powinna zostad przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zamówieniu, w języku polskim w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 3) Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. 4) Oferta powinna byd podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyd w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem: Oferta w postępowaniu na Przeprowadzenie analiz przedwdrożeniowych wraz z zakupem licencji, środków trwałych, wdrożeniem Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni oraz jego integracją z Systemem Obecnie Stosowanym w Przedsiębiorstwie. Nie otwierad przed dniem do godz. 15:00 6) Koperta oprócz powyższego opisu musi zawierad nazwę i adres Wykonawcy. 9. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 10. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny-waga 100%, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków SIWZ. 2. Oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem:

13 Cena oferty: najniższa zaoferowana cena (brutto) Ilośd punktów = x 100 cena w badanej ofercie (brutto) 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilośd punktów. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawcy pisemnych wyjaśnieo dotyczących treści złożonej oferty. 5. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem oraz odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Warunkach zapytania ofertowego. 11. Pozostałe informacje Poprzez złożenie oferty, Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienid lub wycofad ofertę.

14 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądad od Oferentów wyjaśnieo dotyczących złożonych ofert. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: Zmiany warunków udzielenia zamówienia Unieważnienia postępowania Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.... /podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego, oraz pieczątka firmowa/

15 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. na przeprowadzenie analiz przedwdrożeniowych wraz z zakupem licencji, środków trwałych, wdrożeniem systemu identyfikacji tkanin w pralni oraz jego integracją z systemem obecnie stosowanym w przedsiębiorstwie. OFERTA Ja niżej podpisany... składam niniejszą ofertę na potrzeby projektu nr WND-POIG /14-00 pt. Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy w branży pralniczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia r. 1. Oferowana cena za przedmiot zamówienia: Lp. Zadanie Cena netto VAT Cena brutto 1 2 Analiza przedwdrożeniowa Systemu Identyfikacji Tkani w Pralni Analiza przedwdrożeniowa w zakresie integracji Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni

16 3 4 5 Urządzenie do zliczania tkanin w pralni / bramki UHF RFID 2 szt. Stanowisko do kompletowania odzieży 1 szt. Zakup ręcznego czytnika RFID 1 szt. 6 Zakup serwera 1szt. 7 Zakup zasilacza awaryjnego 8 Zakup dysku zewnętrznego do zabezpieczenia danych 9 Zakup szafy serwerowej Zakup licencji Windows Serwer 2012 Standard OEM 1 szt. Zakup licencji Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni bez limitu liczby użytkowników. Zakup licencji na pulpit kontrahenta 1 szt. Instalacja urządzeń do zliczenia tkanin w pralni / bramek UHF RFID Instalacja stanowiska do kompletowania odzieży Instalacja i konfiguracja Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni Wdrożenie Systemu Identyfikacji Tkanin w Pralni

17 Wdrożenie i konfiguracja pulpitu kontrahenta Integracja Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni Szkolenie dla obsługi Systemu Identyfikacja Tkanin w Pralni Szkolenie dla obsługi Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem zintegrowanego z Systemem Identyfikacji Tkanin w Pralni Razem 2. Termin ważności oferty. 3. Zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia oraz instalacji przedmiotu zamówienia maksymalnie do: Etap I r. Etap II r. 4. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym z dnia r. 5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Jednocześnie oświadczam, że dokonałem innych niezbędnych czynności, zapoznałem się z niezbędnymi opracowaniami technicznymi - aby należycie przygotować ofertę oraz wykonać umowę. 6. Zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 8. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

18 9. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 10. Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym. Data podpisu. Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczęcią firmową

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA WIECHLICE, UL. SOSNOWA 4 67-300 SZPROTAWA Wiechlice, dn. 09.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 Dotyczy projektu pt. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PARTNER

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Wysogotowo, dnia 10 stycznia 2014 r. Ι. POSTANOWIENIA OGÓLNE INSOGLAS Andrzej i Karol Woźniak Sp. J. realizuje w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013 URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER Wniosek nr DWJST-WWEFS-790-2-61/12 ZATWIERDZAM:.. Przewodnicząca Komitetu Sterującego Mielec, dnia 8 lipca 2013 r. Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013 Zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wschowa, 02.06.2014r. Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z realizacją projektu pn.: Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo