Wstępne wyniki badań benchmarkingowych, w ramach X edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne wyniki badań benchmarkingowych, w ramach X edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców."

Transkrypt

1 Wstępne wyniki badań benchmarkingowych, w ramach X edycji konkursu Bank Przyjazny. Wprowadzenie Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, organizatorzy konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w tegorocznej, X edycji przeprowadzili kolejne ankietowe badanie małych i średnich firm. Łącznie, w badaniu opinii klientów uczestniczyło 4 88 przedsiębiorców z całej Polski, klientów 6 instytucji finansowych biorących udział w bieŝącej edycji. Badanie przeprowadzono wśród klientów czterech kategorii konkursowych: banki uniwersalne, banki spółdzielcze, oddziały bankowe oraz fundusze poręczeń kredytowych. Badaniu poddano klientów 7 banków uniwersalnych, 2 funduszy poręczeń kredytowych, 20 banków spółdzielczych oraz 36 oddziałów bankowych. W X edycji przeprowadzono oddzielne badanie dwóch grup klientów. Współpracę z instytucjami finansowymi oceniali tzw. klienci relacyjni, czyli częściej odwiedzający siedzibę banku, niŝ korzystający z alternatywnych kontaktów z placówką i tzw. klienci elektroniczni (e-klienci), którzy najczęściej kontaktują się z bankiem za pośrednictwem bankowości elektronicznej. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe badanie miało charakter rozłączny. Klienci oceniali tylko własne banki nie stosując porównań do konkurencyjnych instytucji finansowych. W ramach badania klienci relacyjni odpowiadali na 23 pytania, natomiast klienci elektroniczni na 24. Celem tego opracowania jest omówienie wstępnych wyników badań obu grup klientów. Skala ocen obejmowała od 1 do maksymalnie 6 punktów. Badanie było prowadzone od września do grudnia 2008 roku. Charakterystyka respondentów W poniŝszych tabelach są zawarte dane statystyczne dotyczące badanych przedsiębiorstw. Klienci relacyjni Wśród klientów relacyjnych zostało przebadanych 3 37 przedsiębiorców. Większość z nich prowadzi działalność usługową i handlową. W bankach spółdzielczych i oddziałach bankowych są to w przewaŝającej mierze męŝczyźni ze średnim wykształceniem. Natomiast w bankach uniwersalnych większość respondentów stanowią męŝczyźni z wykształceniem wyŝszym i średnim. Badane firmy współpracują ze swoim bankiem spółdzielczym lub oddziałem bankowym średnio 10 lat, natomiast klienci relacyjni banków uniwersalnych średnio 6 lat. 1

2 Rodzaj informacji dla poszczególnych kategorii konkursowych Oddziały bankowe Banki spółdzielcze Banki uniwersalne Rodzaj działalności w procentach: Produkcja 13,8 13,8 17,4 Handel 22,6 22,6 26,6 Usługi 23,4 23,4 36,2 Rolnictwo 23,6 23,7 7, Budownictwo 6,2 6,1 6,8 Inne 4,9 4,9 3,6 Brak odpowiedzi,, 1,9 Wykształcenie respondenta (proc.) Zawodowe 21,7 21,6 7, Średnie 42,3 42,3 36,0 WyŜsze 22,1 22,1 0, Inne 7,1 7,1 1,1 Brak odpowiedzi 6,8 6,9 4,9 Wiek przeciętna lat Płeć: Kobieta (proc.) 24,3 24,28 31,1 MęŜczyzna (proc.) 64,7 64,64 8,7 Brak odpowiedzi (proc.) 11,0 11,08 10,2 Ile lat firma współpracuje z bankiem - średnio Klienci elektroniczni Tegoroczne badanie objęło przedsiębiorców korzystających z bankowości elektronicznej. W badaniu wśród e-klientów uczestniczyli głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową, powyŝej 30% badanych w kaŝdej kategorii konkursowej. PowyŜej 22% badanych zajmuje się handlem. W mniejszym stopniu badaniem były objęte firmy o profilu rolnym lub budowlanym. W bankach spółdzielczych przewaŝali przedsiębiorcy z wykształceniem średnim i wyŝszym, firmy te są prowadzone w większości przez męŝczyzn. W przedsiębiorstwach badanych na rzecz banków uniwersalnych i oddziałów bankowych równieŝ przewaŝają męŝczyźni legitymujący się przewaŝnie wyŝszym lub średnim wykształceniem. Największym przywiązaniem do swojego banku wykazują się klienci banków spółdzielczych, współpracują ze swoim bankiem średnio 8 lat. 2

3 Rodzaj informacji dla poszczególnych kategorii konkursowych Oddziały bankowe Banki spółdzielcze Banki uniwersalne Rodzaj działalności w procentach: Produkcja 19, 12, 14,2 Handel 2,6 23,3 24, Usługi 30,6 33,1 34, Rolnictwo 7,9 8,6 12,8 Budownictwo 6,8 11, 7,6 Inne,7,2 4, Brak odpowiedzi 3,9,8 1,9 Wykształcenie respondenta (proc.) Zawodowe,3 12,7 6,3 Średnie 3,0 43,2 34,7 WyŜsze 0,0 33,1 1,3 Inne 0, 1,2 0,6 Brak odpowiedzi 9,2 9,8 7,1 Wiek przeciętna lat Płeć: Kobieta (proc.) 26,7 27,8 26,7 MęŜczyzna (proc.) 8,1 6,9 8,8 Brak odpowiedzi (proc.) 1,2 1,3 14, Ile lat firma współpracuje z bankiem - średnio Zakresy ocen Pytania skierowane zarówno do klientów relacyjnych, jak i elektronicznych moŝna przyporządkować zakresom jakość obsługi, oferta, przejrzystość współpracy, kwalifikacje doradców i niezawodność systemu bankowości elektronicznej oraz bezpieczeństwo współpracy. W ankiecie skierowanej do klientów relacyjnych zastosowano następujące przyporządkowanie pytań do poszczególnych zakresów: I. Jakość obsługi pytania od 1 do 4, II. Oferta pytania od do 9 III. Przejrzystość współpracy pytania od 10 do 1 IV. Kwalifikacje doradców i niezawodność systemu bankowości elektronicznej pytania od 16 do 21 3

4 V. Bezpieczeństwo obsługi pytania od 22 do 24 W ankiecie skierowanej do klientów elektronicznych zastosowano następujące przyporządkowanie pytań do poszczególnych zakresów: I. Jakość obsługi pytania od 1 do 7 II. Oferta pytania od 8 do 12 III. Przejrzystość współpracy pytania od 13 do 16 IV. Kwalifikacje doradców i niezawodność systemu bankowości elektronicznej pytania od 17 do 20 V. Bezpieczeństwo obsługi pytania od 21 do 23 Ze względu na róŝnice w charakterze kontaktu klienta relacyjnego i elektronicznego z bankiem w poszczególnych zakresach zastosowano róŝną liczbę pytań. Autorzy badania mieli na celu zwiększenie jego szczegółowości, a w rezultacie bardziej dokładną informację zwrotną kierowaną do uczestników X edycji konkursu Bank Przyjazny. Kategoria: Banki Uniwersalne Klienci Banków Uniwersalnych ocenili współpracę z bankiem w sposób zróŝnicowany, dotyczy to zarówno klientów relacyjnych, jak i elektronicznych. Średnie oceny wahały się od 4,1 do,2.,4,2 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3, Banki Uniwersalne średnia - e-klienci średnia - relacyjni klienci Jak wynika z badania zarówno klienci elektroniczni, jak i relacyjni średnio najwyŝej ocenili zakresy dotyczące kwalifikacji i bezpieczeństwa. Największa rozpiętość średnich ocen obu grup klientów obejmuje trzy pierwsze zakresy, przy czym we wstępnej ocenie wyników z tej grupy zakresów omówiony zostanie pierwszy oraz czwarty zakres. 4

5 Jakość obsługi Klienci elektroniczni średnio ocenili jakość obsługi pomiędzy 4,8 a 4,3. NajwyŜszą średnią ocenę w tym zakresie e-klienci przyznali za jakość i łatwość połączenia ze stroną internetową banku. MoŜe to oznaczać dosyć duŝą zmianę podejścia klientów-przedsiębiorców do zdalnej bankowości. Jeszcze niedawno trudno było przekonać większość przedsiębiorców do korzystania z tego kanału dostępu do banku, a teraz widać, Ŝe banki nie poprzestają w wysiłkach, aby, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, uczynić bankowość elektroniczną przyjazną, czytelną i prostą w uŝyciu. NajniŜszą średnią ocenę e-klienci przyznali za moŝliwość integracji róŝnych systemów rozliczeniowych obowiązujących w banku i w firmie. MoŜe to oznaczać coraz większe wymagania e-klientów w stosunku do systemów bankowości elektronicznej, klienci mogą juŝ oczekiwać nie tylko przyjaznej obsługi bankowości elektronicznej, ale równieŝ coraz więcej, coraz bardziej zaawansowanych funkcji tejŝe bankowości wykraczającej poza dotychczasowe standardy, a umoŝliwiające przedsiębiorcom pracę w zintegrowanych środowiskach. Natomiast najwyŝsza i najniŝsza średnia ocena klientów relacyjnych w zakresie jakości obsługi wyniosła i 4,1, przy czym ocena została przyznana za komfort obsługi oraz jakość obsługi przez telefon. NajniŜej w tym zakresie przedsiębiorcy ocenili lokalizację placówki bankowej. Jak wynika z badania, klienci nadal chcą mieć moŝliwość dobrego dojazdu do banku. Mimo coraz bardziej powszechnego korzystania z elektronicznych form bankowości, klient nie moŝe zrezygnować z osobistego kontaktu z pracownikami banku, takŝe dlatego, Ŝe bank narzuca mu taką konieczność wymagając np. dostarczenia dokumentów. Kwalifikacje Kwalifikacje średnia ocen klientów Banków Uniwersalnych,4,2 4,8 4,6 4, średnia - e-klienci średnia - relacyjni klienci W przypadku obu badanych grup klientów najwyŝej zostały ocenione kwalifikacje i wiedza pracowników. Klienci elektroniczni przyznali średnią ocenę,0, a relacyjni,2. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet klienci bardzo wysoko cenią bieŝącą współpracę z doradcą, zapewne przede wszystkim dlatego, Ŝe często polegają na ich kwalifikacjach i wiedzy przy podejmowaniu waŝnych

6 decyzji dotyczących finansowania działalności firmy. NajniŜej e-klienci ocenili pracochłonność korzystania z bankowości elektronicznej (ocena 4,6), natomiast najniŝsza średnia ocena klientów relacyjnych w tym zakresie dotyczyła jakości połączenia ze stroną internetową banku (ocena 4,7). Biorąc pod uwagę te dwie oceny widać róŝnicę w podejściu do bankowości elektronicznej obu grup klientów. Jak wynika z badania e-klienci oczekują większych zmian technologicznych w bankowości elektronicznej, ułatwiających im korzystanie z tego kanału dostępu do banku niŝ klienci relacyjni. Coraz wyŝsze wymagania klientów wymuszają na bankach wprowadzanie zmian, z jednej strony są upraszczane procedury, z drugiej wprowadzane nowe funkcjonalności. Jednak nadąŝając za oczekiwaniami klientów banki starają się zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa dostępu do bankowości elektronicznej, co stanowi duŝe ograniczenie dla szybkiego wprowadzania udogodnień dla klientów. Kategoria: Banki Spółdzielcze Klienci elektroniczni i relacyjni biorący udział w badaniu, w X edycji konkursu Bank Przyjazny, dosyć wysoko ocenili współpracę ze swoim bankiem w porównaniu do klientów Banków Uniwersalnych. Średnie oceny wahały się od 4,7 do,4. Porównując te oceny z ocenami uzyskanymi od klientów przez banki uniwersalne moŝna stwierdzić, Ŝe klient banku spółdzielczego jest bardziej zadowolony ze współpracy ze swoim bankiem. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe z roku na rok te róŝnice się zmniejszają.,6,4,2 4,8 4,6 4,4 4, Banki Spółdzielcze średnia e-klienci średnia klienci relacyjni Tak, jak w przypadku banków uniwersalnych omawiając wstępne wyniki badań opinii klientów banków spółdzielczych przedstawimy dwa zakresy jakość obsługi i kwalifikacje. Jakość obsługi NajwyŜsze średnie oceny z tego zakresu e-klienci przyznali za jakość i łatwość nawiązywania połączenia ze stroną internetową oraz za jakość oferty instrumentów operacyjnych, w obu przypadkach ocena przekroczyła,2. MoŜe to oznaczać, Ŝe większość Banków Spółdzielczych, biorących udział w X edycji konkursu, w bardzo duŝym stopniu usprawniła działanie elektronicznych 6

7 kanałów dostępu do banku i liczbę operacji wykonywanych w tym trybie. Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw od początku historii konkursu śledzi zmiany zachodzące w bankowości MSP. NaleŜy podkreślić, Ŝe zmienia się podejście do banków spółdzielczych zarówno klientów, jak i części banków uniwersalnych są one coraz częściej postrzegane jako bardzo konkurencyjne na rynku. Banki spółdzielcze bacznie obserwują wszelkie zmiany dotyczące zarówno jakości oferty, jak i rozwiązań technologicznych, a wiodące wśród nich starają się dorównać silnej konkurencji banków uniwersalnych. NajniŜsze średnie oceny z zakresu jakości obsługi e-klienci banków spółdzielczych, podobnie jak w przypadku e-klientów banków uniwersalnych, przyznali za moŝliwość integracji róŝnych systemów rozliczeniowych obowiązujących w banku i w firmie (ocena 4,7 banki spółdzielcze i 4,3 banki uniwersalne). Jednak klienci banków spółdzielczych ocenili ten aspekt współpracy o 0,4 wyŝej. Jednym z powodów przyznania takich ocen moŝe być zróŝnicowany profil e-klienta MSP w obu rodzajach banków, prowadzenie róŝnych form księgowości w firmach, a co za tym idzie róŝne wymagania. Z drugiej strony część banków spółdzielczych wprowadziła wiele technologicznie zaawansowanych rozwiązań w bankowości elektronicznej. Wśród klientów relacyjnych najwyŝsza średnia ocena została przyznana za środowisko i komfort obsługi, podobnie jak w przypadku banków uniwersalnych, oraz szybkość obsługi. W obu przypadkach ocena osiągnęła.4. MoŜe to oznaczać, Ŝe zarówno klienci banków spółdzielczych, jak i uniwersalnych wysoko cenią warunki obsługi wskazując jednocześnie na wagę tego aspektu współpracy z bankiem. KaŜdy z nas chce być klientem banku urządzonego w sposób funkcjonalny i estetyczny. W porównaniu z wcześniejszym okresem, klienci coraz mniej narzekają na wydatki banków związane z remontami, a coraz częściej chwalą wysiłki w kierunku podniesienia komfortu obsługi. Podobnie jak klienci relacyjni banków uniwersalnych najniŝszą średnią ocenę ta sama grupa klientów banków spółdzielczych przyznała lokalizacji i dojazdowi do banku (odpowiednio ocena 4,0 i 4,7). Rozpiętość ocen moŝe świadczyć zarówno o przyzwyczajeniach, jak i róŝnorodności potrzeb klientów obu kategorii konkursowych. Zwyczajowo klienci banków spółdzielczych wybierają bank równieŝ dlatego, Ŝe jest blisko miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. Kwalifikacje 7

8 Kwalifikacje średnia ocen klientów Banków Spółdzielczych,,4,3,2,1 4, średnia e-klienci średnia klienci relacyjni Jak wynika z badań, zarówno e-klienci, jak i klienci relacyjni tej kategorii konkursowej wysoko ocenili kwalifikacje. NajwyŜsza średnia ocena e-klientów to,3 za kwalifikacje i wiedzę pracowników w zakresie obsługi MSP. Natomiast najniŝsza średnia ocena tej grupy klientów została przyznana za niezawodność i bezawaryjność korzystania z bankowości elektronicznej (). Niewielka rozpiętość średnich ocen najwyŝszych i najniŝszych oraz fakt, Ŝe Ŝadna z tych ocen nie jest niŝsza niŝ, przy czym najwyŝsza ocena jest 6, moŝe świadczyć o dosyć wysokim zaufaniu do umiejętności i profesjonalizmu pracowników banków spółdzielczych oraz profesjonalnym opracowaniu systemów bankowości elektronicznej dostosowanych do oczekiwań klientów. Klienci relacyjni równieŝ najwyŝej ocenili kwalifikacje i wiedzę pracowników (ocena,4), czyli nieznacznie wyŝej niŝ e-klienci banków spółdzielczych. NajniŜszą średnią ocenę uzyskała przejrzystość stron internetowych banku (ocena,0). Być moŝe jest to sygnał dla części banków spółdzielczych do zastanowienia się nad zastosowaniem bardziej przyjaznych, czytelnych rozwiązań dotyczących umieszczania informacji na stronach internetowych. Kategoria: Oddziały Bankowe Jak wynika z badania, klienci banków uniwersalnych i oddziałów bankowych w podobny sposób ocenili większość zakresów współpracy z bankiem. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe średnie oceny klientów oddziałów bankowych były nieco wyŝsze i wahały się od 4,2 do,3. Klienci elektroniczni Jakość obsługi NajwyŜej klienci obu kategorii konkursowych ocenili jakość i łatwość nawiązywania połączenia ze stroną internetową ( oceny 4,8 i ), przy czym klienci oddziałów średnio wyŝej ocenili ten aspekt współpracy z bankiem. Natomiast łatwość obsługi poszczególnych produktów finansowych za pośrednictwem platformy internetowej uzyskała tę samą średnią ocenę 4,7. 8

9 W obu przypadkach najniŝej została oceniona moŝliwość integracji bankowości elektronicznej z systemem księgowym firmy (klienci banków uniwersalnych 4,3 i klienci oddziałów bankowych 4,4). MoŜe to oznaczać kolejne wyzwanie stojące przed tymi bankami, które jeszcze nie wprowadziły zintegrowanych systemów lub konieczność dopracowania juŝ funkcjonujących systemów tak, aby w większym stopniu spełniały swoją rolę i oczekiwania klientów. Kwalifikacje TakŜe ten zakres współpracy z bankiem niemal pokrywa się w ocenach e- klientów obu kategorii bankowych. Podobnie, jak w przypadku klientów banków uniwersalnych, klienci oddziałów bankowych najwyŝej ocenili kwalifikację i wiedzę pracowników w zakresie obsługi klienta biznesowego, średnia ocena,3. Klienci elektroniczni przyznali temu aspektowi współpracy z bankiem średnią ocenę,0. Właśnie w tym przypadku jest największa rozbieŝność pomiędzy średnimi ocenami klientów obu kategorii konkursowych 0,2. MoŜe to oznaczać, Ŝe mimo obowiązujących jednakowych standardów obsługi w poszczególnych bankach, szkoleń dla doradców bankowych istnieje pewne zróŝnicowanie w podejściu do obsługi klienta-przedsiębiorcy. Banki Uniwersalne i Oddziały Bankowe średnie ocen e-klientów,,3,1 4,9 4,7 4, 4,3 4,1 3, BU średnia - e-klienci O b - średnia - e-klienci NajniŜej w tym zakresie e-klienci oddziałów bankowych ocenili pracochłonność współpracy z systemem bankowości elektronicznej (ocena 4,6), przy ocenie e- klientów banków uniwersalnych 4,6. Równie niewielkie róŝnice występują w średnich ocenach niezawodności i bezawaryjności korzystania z bankowości elektronicznej (ocena 4,6 i 4,7). Biorąc pod uwagę stosunkowo niską ocenę tego aspektu oraz zbieŝność ocen moŝna przypuszczać, Ŝe klienci oczekują szybkich zmian związanych z komfortem korzystania z bankowości elektronicznej. Klienci relacyjni RównieŜ klienci relacyjni banków uniwersalnych i oddziałów bankowych w podobny sposób ocenili współpracę z bankiem. Jednak równieŝ w tym 9

10 przypadku oceny klientów oddziałów bankowych są w większości ocenianych aspektów wyŝsze. Jedynie w pierwszym zakresie część ocen się pokrywa. Jakość obsługi NajwyŜszą średnią ocenę,0 klienci relacyjni przyznali jakości obsługi przez telefon. Natomiast jednakowo wysoko (ocena ) klienci banków relacyjnych ocenili zarówno jakość obsługi przez telefon, jak i środowisko i komfort obsługi. Przy tak niewielkiej róŝnicy ocen klientów banków uniwersalnych i oddziałów bankowych wydaje się, Ŝe moŝna przyjąć, iŝ klienci obu kategorii konkursowych jednakowo wysoko cenią ten aspekt współpracy z bankiem. NajniŜej w tym zakresie klienci ocenili lokalizację i parking (ocena 4,2), podobnie jak w przypadku klientów relacyjnych banków uniwersalnych. Banki Uniwersalne i Oddziały Bankowe średnie ocen klientów relacyjnych,,3,1 4,9 4,7 4, 4,3 4,1 3, BU średnia - relacyjni klienci O b średnia - relacyjni klienci Kwalifikacje W przypadku średnich ocen obu grup klientów równieŝ moŝe powiedzieć, Ŝe klienci oddziałów bankowych nieco wyŝej ocenili ten zakres współpracy z klientem. NajwyŜej zostały ocenione kwalifikacje i wiedza pracowników w zakresie obsługi klienta biznesowego (ocena,3), przy nieco niŝszej ocenie klientów relacyjnych banków uniwersalnych( ocena,2). NajniŜszą ocenę klienci oddziałów bankowych przyznali za jakość i łatwość połączenia ze stroną transakcyjna banku (ocena 4,8), przy ocenie 4,8 klientów banków uniwersalnych. Największa rozbieŝność w ocenach między klientami obu kategorii konkursowych wystąpiła w przypadku oceny jakości informacji o produktach i usługach banku. Klienci oddziałów bankowych ocenili ją na, natomiast klienci banków uniwersalnych na 4,7. Podsumowanie Wyniki badań opinii klientów przeprowadzone przez Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw w trakcie X edycji konkursu Bank Przyjazny potwierdzają dotychczasową tendencję w 10

11 ocenach klientów elektronicznych i relacyjnych. Obie grupy klientów wyŝej oceniają współpracę z bankami spółdzielczymi niŝ bankami uniwersalnymi lub oddziałami bankowymi. Większość ocen klientów banków spółdzielczych jest wyŝsza lub równa. Natomiast wiele zakresów ocenianych przez klientów banków uniwersalnych i oddziałów bankowych plasuje się poniŝej średniej oceny, przy maksymalnej ocenie równej 6. W zakresie jakości obsługi najwyŝsze średnie oceny we wszystkich kategoriach konkursowych uzyskała jakość i łatwość nawiązania połączenia ze stroną internetową banku oraz środowisko i komfort obsługi. NajniŜej została oceniona integracja z systemem finansowo-księgowym firmy oraz lokalizacja i parking. Takie oceny zakresu jakości obsługi mogą świadczyć o jednakowo wysokich wymaganiach klientów biznesowych w stosunku do obsługi bezpośredniej w banku, jak i zdalnej, z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Obie formy kontaktu z bankiem nadal są jednakowo waŝne, mimo coraz bardziej powszechnej i technologicznie zaawansowanej bankowości elektronicznej. W omawianych trzech kategoriach konkursowych w zakresie kwalifikacji doradców i niezawodności systemu bankowości elektronicznej wysokie oceny otrzymały kwalifikacje i wiedza pracowników. W duŝym stopniu moŝe to być efektem inwestycji banków we wprowadzenie jednakowych standardów obsługi dla wszystkich pracowników, ale takŝe w szkolenie kadry doradców równieŝ z zakresu obsługi klienta, jak się okazuje moŝe to być bardzo opłacalna inwestycja. Tak wysokie oceny uzyskane we wszystkich kategoriach konkursowych świadczą równieŝ o tym, jak waŝna jest praca doradcy, bezpośredni kontakt z klientem, który często decyduje o jakości i trwałości współpracy z bankiem. 11

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza przyjazności tradycyjnych i elektronicznych kanałów bankowości MSP na podstawie ocen przedsiębiorców

Analiza porównawcza przyjazności tradycyjnych i elektronicznych kanałów bankowości MSP na podstawie ocen przedsiębiorców Analiza porównawcza przyjazności tradycyjnych i elektronicznych kanałów bankowości MSP na podstawie ocen przedsiębiorców Konferencja Zaufanie MSP do instytucji finansowych w warunkach niestabilności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia najlepiej w Polsce. Arkadiusz Droździel

Kto zarabia najlepiej w Polsce. Arkadiusz Droździel Kto zarabia najlepiej w Polsce Arkadiusz Droździel Najwięcej moŝna zarobić w Polsce w górnictwie (prawie 6,4 tys. zł) i szerokorozumianej branŝy finansowej (ponad 5,2 tys. złotych). Natomiast najmniej

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego)

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku (Raport z badania ankietowego) Raport wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. na podstawie ankiet PAIiIZ S.A. Warszawa

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. X edycja, 2008 r. Krajowa Izba Gospodarcza Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw

Regulamin konkursu. X edycja, 2008 r. Krajowa Izba Gospodarcza Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw Regulamin konkursu X edycja, 2008 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw Warszawa, 2008 r. 1 Spis Treści 1. Cel konkursu. Definicja przyjaznej instytucji finansującej przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku V edycji PBS w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku Laureat konkursu -uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach 2012-2014 W niniejszym opracowaniu porównano uzyskane w województwie pomorskim wyniki zdających, którzy rozwiązywali zadania

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

władz gminnych/miejskich

władz gminnych/miejskich Ocena swobody działalności gospodarczej w Województwie Pomorskim Raport kwartalny listopad 2010 styczeń 2011 Przedstawiany raport zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w IV kwartale 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Modele Biznesowe Bankowości MSP

Modele Biznesowe Bankowości MSP Seminarium bankowe w ramach Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców KIG - PAFD WIB, Maj 2006 Problemy bankowości MSP w latach 90-tych w Polsce (1) Niska jednostkowa wartość transakcji Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 Martin & Jacob przygotował ranking Bank Najlepszy dla Rolnika. Wstęp Ranking Bank Najlepszy dla Rolnika jest pierwszym tego typu rankingiem w Polsce. Zrealizowała go

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY:

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ Warszawa, październik 2014 roku PANI

Bardziej szczegółowo

Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski

Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski Wrocław, lipiec 2008 Najlepsze pensje mają szefowie działów finansowych - średnio ponad 11

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku

Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku Kolejne efekty BREaktywacji: nowy model Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku Tomasz Bogus Dyrektor Banku ds. Sieci Oddziałów Korporacyjnych BRE Bank SA Prezentacja dla mediów 20 lipca 2006 r. Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Bezpieczeństwo bankowości internetowej 1 Bezpieczeństwo bankowości internetowej Jędrzej Grodzicki Prezes Związek Banków Polskich Galowa Konferencja Asseco Poland SA organizowanej dla Zarządów Banków Spółdzielczych korzystających z rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Współpraca z bankami i ich ocena. Podsumowanie wyników badania

Współpraca z bankami i ich ocena. Podsumowanie wyników badania Współpraca z bankami i ich ocena Podsumowanie wyników badania Sopot, luty 2015 Informacje o badaniu 2 tematyka badania Współpraca z bankami, 2015 cele badania 1. Ocena satysfakcji Klientów posiadających

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania Preambuła Art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym (tekst

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 Czy odsetki, którymi obciąŝany jest rachunek klienta z tytułów róŝnych produktów kredytowych (Dt rk klienta Ct rk wewnętrzny banku) lub odsetki,

Bardziej szczegółowo

Raport PRoto. Zarobki agencji PR na polskim rynku

Raport PRoto. Zarobki agencji PR na polskim rynku Raport PRoto Zarobki agencji PR na polskim rynku Wstęp Pomiędzy a grudnia 006 roku redakcja PRoto zwróciła się z prośbą do agencji PR działających na polskim rynku, aby wzięły udział w badaniu wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Raport Coachowie Europa i Polska

Raport Coachowie Europa i Polska Raport Coachowie Europa i Polska COACHING W związku z róŝnymi definicjami i róŝnym rozuminiem coachingu, obliczenie zapotrzebowania na coachów i adekwatny do tego potencjał szkół coachingu został oparty

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 20 sierpnia 2014 r. Preambuła Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Polsce (Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w maju 2009 roku)

Rynek pracy w Polsce (Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w maju 2009 roku) Wiesław Gumuła (we współpracy z Adrianem Gucwą, Witoldem Nalepą, Zbigniewem Opiołą) Rynek pracy w Polsce (Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w maju 2009 roku) Spis

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie ankiety Podsumowanie ankiety Dnia 20 marca 2012 roku Podlaski Urząd Skarbowy zorganizował spotkanie, które odbyło się w Auli WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na program spotkania

Bardziej szczegółowo

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ INFORMACJA PRASOWA WARSZAWA, 21. WRZEŚNIA 2009 Serwis rekrutacyjny Szybkopraca.pl przeprowadził ankietę, aby zbadać kto w Polsce boi się utraty swoich miejsc pracy. Kobiety, mieszkańcy małych miast i wsi

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ Joanna Bryndza Wprowadzenie Jednym z kluczowych problemów w szacowaniu poziomu ryzyka przedsięwzięcia informatycznego

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe kryteria to: a. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. b. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. c. Niekorzystne trendy demograficzne.

Przedmiotowe kryteria to: a. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. b. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. c. Niekorzystne trendy demograficzne. Uwarunkowania realizacji projektów z zakresu mieszkalnictwa w ramach Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Klienci banków: liczy się solidność

Klienci banków: liczy się solidność Raport specjalny Acxiom i Open Finance, 17 lipca 2007 r. Klienci banków: liczy się solidność Osoby wybierające ofertę bankową dla siebie najbardziej zwracają uwagę na solidność banku. Liczy się też bliskość

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL. Jan Szczucki, Jerzy DrąŜkiewicz PAG Uniconsult

Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL. Jan Szczucki, Jerzy DrąŜkiewicz PAG Uniconsult Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL Jan Szczucki, Jerzy DrąŜkiewicz PAG Uniconsult Podstawowe informacje o badaniu Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wyniki badań jakościowych CEL BADANIA Określenie poziomu i struktury innowacji w województwie lubuskim i ich wpływu na zmiany profilu

Bardziej szczegółowo

Firmy ich oczekiwania wobec banków

Firmy ich oczekiwania wobec banków Firmy ich oczekiwania wobec banków Raport z badań Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Warszawa, 19 maja 2010 Firmy 1.Lojalność 2. Internet 3. Doradca 4. Depozyty 5. Kredyty 6. ING Direct Business

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl W jakich bankach? W jaki sposób? Kto korzysta z e-kont? Jakie są plany na najbliŝsze miesiące? Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Czy klientów stać na dobry produkt?

Czy klientów stać na dobry produkt? Czy klientów stać na dobry produkt? - Dzień dobry, poproszę dobre konto Agata Gutkowska Marcin Idzik Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Co to oznacza: dobry produkt? Jak jakość produktu definiują klienci?

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdroŝenia zintegrowanego systemu za-rządzania w Instytucie Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój in-frastruktury informatycznej -

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konkursu. Cele Konkursu

Organizatorzy Konkursu. Cele Konkursu REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Talenty dodajemy w ramach Programu TalentowiSKO Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Kobieta MęŜczyzna Łącznie Liczba % Liczba % Liczba % poniŝej 25 lat 34 28,6% 24 20,2% 58 48,7% lata 10 8,4% 10 8,4% 20 16,8%

Kobieta MęŜczyzna Łącznie Liczba % Liczba % Liczba % poniŝej 25 lat 34 28,6% 24 20,2% 58 48,7% lata 10 8,4% 10 8,4% 20 16,8% Wyniki badania CAWI 1. Metodologia W dniach od 21 marca do 18 kwietnia zostało zrealizowane badanie ankietowe w ramach prac nad Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych na zlecenie PRÓBA Badanie realizowane w ramach cyklicznego badania opinii o polskim sektorze bankowym Bankometr REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl

Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Jak Polacy korzystają z kart bankowych Raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski, Money.pl Wrocław, kwiecień 2008 Wartość transakcji przeprowadzonych kartami bankowymi w 2007 roku wzrosła do 265 miliardów

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (MMA_PP)

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (MMA_PP) Barbara Przychodzeń Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Analiza wyników egzaminów maturalnych z matematyki oraz fizyki i astronomii w województwie pomorskim w latach - z uwzględnieniem płci zdających

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykorzystanie w słuŝbie zdrowia cz. IV

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykorzystanie w słuŝbie zdrowia cz. IV RAFAŁ CIEŚLAK Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykorzystanie w słuŝbie zdrowia cz. IV Procedura udzielania zamówień publicznych 1. Uwagi wstępne Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Barometr Ursynowski raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów

Barometr Ursynowski raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów Barometr Ursynowski 2012 raport na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów Warszawa, grudzień 2012 Spis treści Metodologia Podsumowanie Standard Ŝycia na Ursynowie Źródła wiedzy o dzielnicy i ocena sposobów

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007

NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007 NEWSLETTER PRODUCT PLACEMENT W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH 14 GRUDNIA 2007 Spis treści 1. CEL I PRZEBIEG BADANIA 3 2. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW 4 3. WYNIKI 5 4. WNIOSKI I REKOMENDACJE 8 tel. (071)

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2010. Badanie 3. NajwaŜniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2010. Badanie 3. NajwaŜniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 NajwaŜniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Wzrasta odsetek naleŝności regulowanych w terminie 7 Ocena stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu OCENA RACJONALNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds.

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2011/Re:start

Zapytanie ofertowe nr 6/2011/Re:start Szczecin, dnia 12 kwietnia 2011 roku Zapytanie ofertowe nr 6/2011/Re:start Szanowni Państwo! Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt Re:start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE Moduł III Kobiety wiejskie na rynku pracy Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy Prof. dr hab. ElŜbieta Psyk - Piotrowska Plan Cel badań, zakres

Bardziej szczegółowo