Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r."

Transkrypt

1 Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r.

2 Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK Sp. z o.o. Uzupełniająca oferta BGK i PRFPK w zakresie poręczeń: Pod względem wielkości poręczenia, Pod względem zapewnienia finansowania projektów współfinansowanych ze środków UE. 2

3 Oferta BGK Centrum Poręczeń i Gwarancji Dla przedsiębiorców * Poręczenia spłaty kredytów w trybie indywidualnym Gwarancja naleŝytego wykonania umowy * oferta dedykowana jest takŝe dla samorządów 3

4 Poręczenia spłaty kredytów w trybie indywidualnym Poręczeniem mogą być objęte kredyty, wykorzystywane na wkład własny przy finansowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pozyskane przez beneficjenta poręczenie moŝe stanowić ułatwienie w finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Poręczenia w trybie indywidualnym: poręczenia/gwarancje do 80% kwoty kredytu udzielanego przez bank kredytujący min. 100 tys. zł, max równowartość w złotych 10 mln euro, * opłata prowizyjna od 1,6% do 3,4% uzaleŝniona od oceny ryzyka przez BGK. *w 2012 r. jest to kwota nie wyŝsza niŝ zł 4

5 Poręczenia spłaty kredytów w trybie indywidualnym - korzyści dla kredytobiorcy Dostęp do kredytowania inwestycyjnego bądź obrotowego pomimo: krótkiej historii kredytowej, posiadania aktywów o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu. Konkurencyjne zabezpieczenie z uwagi na moŝliwość swobodnego dysponowania własnym majątkiem. Poręczenia BGK nie zawierają pomocy publicznej moŝna zabezpieczać kredyty obrotowe, w tym w rachunku bieŝącym na finansowanie bieŝących potrzeb przedsiębiorcy. Pośrednictwo banków współpracujących zapewnia oszczędność czasu Kredytobiorcy. 5

6 Gwarancja naleŝytego wykonania umowy moŝe zabezpieczać: 1. Wypłaty w przypadku gdy dofinansowanie udzielane jest beneficjentowi w formie zaliczki 2. Umowę o dofinansowanie projektu Gwarancja naleŝytego wykonania umowy Wydawana na zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy o dofinansowanie podmiotowi podejmującemu decyzję o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (Instytucja wdraŝająca / pośrednicząca), Beneficjentem gwarancji jest instytucja wdraŝająca, która podpisuje z klientem umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu, Obejmuje do 80% wartości umowy (projektu). Max.10 mln euro*, Opłata prowizyjna 0,5% kwoty gwarancji za kaŝdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania, płatna z góry, Zabezpieczenie na rzecz BGK weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, w przypadku wyŝszego ryzyka dodatkowe zabezpieczenie. * wg kursu średniego waluty Tabeli nr 1 NBP w 2012 r. jest to kwota nie wyŝsza niŝ zł. 6

7 Gwarancja naleŝytego wykonania umowy - korzyści Gwarancja Skarbu Państwa bezpieczeństwo dla instytucji udzielającej dofinansowania. Gwarancja oferowana przez bank państwowy, jest wiarygodnym produktem finansowym, zapewniającym skuteczną ochronę środków publicznych. Gwarancja naleŝytego wykonania umowy umoŝliwia beneficjentom - przedsiębiorcom, fundacjom i stowarzyszeniom dostęp do finansowania unijnego, a takŝe programów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Norwegia, Szwajcaria). Gwarancja przyczynia się do realizacji celów projektów i programów operacyjnych. 7

8 Oferta Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Dla przedsiębiorców Poręczenia spłaty kredytów 8

9 Poręczenia spłaty kredytów Poręczenia PRFPK: Poręczenie jest pewnym zabezpieczeniem kredytu, o przejrzystych i szybkich procedurach jego uzyskania. ZłoŜenie wniosku do Funduszu jest to kwota jednorazowa w wysokości 90 zł. Przy podpisaniu umowy o poręczenie naliczana jest prowizja w zaleŝności od okresu trwania poręczenia. Poręczeniem mogą być objęte kredyty, wykorzystywane na wkład własny przy finansowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej maksymalnie do 80% kwoty kredytu bez odsetek, poręczanie obejmuje kredyty i poŝyczki celowe na działalność gospodarczą, max wielkość poręczenia wynosi zł (w przypadku kredytów inwestycyjnych zł), poręczenie jest przyznawane na okres do 8 lat, jako zabezpieczenie Fundusz przyjmuje od klienta weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9

10 Porównanie oferty poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (1/2) Parametry PRFPK SP. Z O.O. (fundusz/poręczenia) BGK (w trybie indywidualnym udzielane za pośrednictwem banków kredytujących) BGK (gwarancja naleŝytego wykonania umowy) Wartość poręczenia Maksymalnie do 80% kwoty kredytu bez odsetek Do 80% kwoty kredytu udzielanego przez bank kredytujący Obejmuje do 80% wartości umowy (projektu) Cel/ przeznaczenie Kredyty i poŝyczki celowe na działalność gospodarczą. Kredyt inwestycyjny lub obrotowy, w szczególności na: -realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej -projekty infrastrukturalne - związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych. UmoŜliwia realizację projektów np. szkoleniowych, inwestycyjnych, które są finansowane bezpośrednio ze środków dotacji. Beneficjentem tej gwarancji jest instytucja podejmująca decyzję o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych projektów. Maksymalna wielkość poręczenia Do zł (w przypadku kredytów inwestycyjnych zł) Od 100 tys pln do max równowartość w złotych 10 mln euro (w 2012 r. jest to kwota nie wyŝsza niŝ zł) Max.10 mln euro 10

11 Porównanie oferty poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (2/2) Opłaty i prowizje PRFPKSP. Z O.O. (fundusz/poręczenia) BGK (w trybie indywidualnym udzielane za pośrednictwem banków kredytujących) BGK (gwarancja naleŝytego wykonania umowy) Okres przyznawania poręczenia Max na 8 lat. Okres nie dłuŝszy niŝ okres kredytu, wydłuŝony o trzy miesiące Gwarancja jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie z Wnioskodawcą i wynikający z umowy będącej przedmiotem gwarancji. Zabezpieczenie od klienta Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Opłata za rozpatrzenie wniosku o poręczenie 90 zł 1000 zł (W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta pomniejsza wartość opłaty prowizyjnej za pierwszy rok udzielenia zabezpieczenia) 1000 zł (w przypadku wniosku o dokonanie zmiany gwarancji prowizja wynosi 250 zł) Prowizja za udzielenie poręczenia Od 0,6% do 3,5 (w zaleŝności od długości okresu udzielonego poręczenia) Od 1,6% do 3,4% (uzaleŝniona od oceny ryzyka przez BGK) 0,5% kwoty gwarancji za kaŝdy rozpoczęty trzymiesięczny okres jej obowiązywania, płatna z góry 11

12 Oferta BGK i PRFPK w zakresie zapewnienia finansowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej W zakresie finansowania projektów współfinansowanych ze środków UE PRFPK - poręczenie kredytu BGK - gwarancja należytego wykonania umowy 12

13 Oferta BGK i PRFPK w zakresie zapewnienia finansowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Projekt UE Klient beneficjent projektu współfinansowanego ze środków UE Wkład własny = kredyt Dofinansowanie UE = konieczność zabezpieczenia umowy o dofinansowanie Poręczenie kredytu PRFPK BGK Gwarancja należytego wykonania umowy 13

14 Korzyści wspólnej oferty w zakresie poręczeń i gwarancji BGK i Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych MoŜliwość finansowania projektów o róŝnej wielkości poręczenia. Zwiększenie skali udzielanych poręczeń/ realizowanych projektów poprzez dotarcie do większej liczby przedsiębiorców. Rozwinięcie współpracy z bankami i ułatwienie dostępu przedsiębiorców w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Poszerzenie zasięgu kredytów objętych poręczeniem o kredyty wykorzystywane na wkład własny przy finansowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ułatwienie finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej poprzez zapewnienie poręczenia wymaganego na wkład własny oraz gwarancji naleŝytego wykonania umowy. 14

15 Wybrane banki współpracujące z BGK w ramach poręczeń i gwarancji Alior Bank S.A. Bank BPH S.A. Bank Gospodarki śywnościowej S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Millennium S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Pekao S.A. Bank PKO BP S.A. Bank Pocztowy S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju DZ Bank Polska S.A. Getin Noble Bank S.A. HSBC Bank Polska S.A. ING Bank Śląski S.A. Krakowski Bank Spółdzielczy SGB - Bank S.A. (d. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. i Mazowiecki Bank Regionalny) Gwarancja należytego wykonania umowy dostępna jest w Oddziałach BGK. Oddział BGK w Gdańsku, ul. Kowalska 10 Wniosek o udzielenie poręczenia/gwarancji Klient składa w jednym z powyŝszych banków. 15

16 Wybrane banki współpracujące z PRFPK Bank Ochrony Środowiska Bank Millennium S.A. Bank DnB Nord Polska S.A. Nordea Polska S.A. Bank PEKAO S.A. Bank BPH S.A. Podkarpacki Bank Spóldzielczy w Sanoku SGB - Bank S.A. Bank Gospodarki śywnościowej S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy w Tczewie Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Koronowie Bank Spółdzielczy w Łebie Bank Spółdzielczy w Gniewie Bank Spółdzielczy w Krokowej Bank Spółdzielczy w Czersku Bank Spółdzielczy w Prabutach Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Bank Spółdzielczy w Skórczu 16

17 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRACY Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK Pomorskie Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych SP. Z O.O. tel. (22) tel. (58) (06) 17

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych i krajowych nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH

BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH Andrzej Marek Łach Dyrektor Oddziału BGK w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski 19 październik 2007 r. BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 1 DWA OBSZARY PREZENTACJI : Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w rozwój firmy -

Zainwestuj w rozwój firmy - Zainwestuj w rozwój firmy - Pozabankowe możliwości finansowania bieżącej działalności i zaplanowanych inwestycji alternatywą na rozwój przedsiębiorstwa Katarzyna Duda Pomorski Park Naukowo Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. Formy kredytowania oferowane przez PKO BP 1. Kredyt obrotowy

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych III Konferencja Czerwiec 2009 Misja MFPK Sp. z o.o. Celem Funduszu jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MŚP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw, czyli jak zdobyć pieniądze na realizację inwestycji

Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw, czyli jak zdobyć pieniądze na realizację inwestycji Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw, czyli jak zdobyć pieniądze na realizację inwestycji Katarzyna Duda Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk, 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity z dnia 18 października 2012 roku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2012 z dnia 18 października 2012 roku.

Tekst jednolity z dnia 18 października 2012 roku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2012 z dnia 18 października 2012 roku. Tekst jednolity z dnia 18 października 2012 roku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2012 z dnia 18 października 2012 roku. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W FORMIE POMOCY DE MINIMIS W RAMACH INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r.

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. ) PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady

Bardziej szczegółowo

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK 14 maja 2008r Bank Gospodarstwa Krajowego Bank jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały ofertę dla beneficjentów funduszy europejskich.

Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały ofertę dla beneficjentów funduszy europejskich. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały ofertę dla beneficjentów funduszy europejskich. Na myśl o kolejnych funduszach, które Polska dostaje z UE na lata 2007-2013, wszyscy się cieszą: i inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tekst jednolity / zmiany obowiązują od 28 marca2012r. Załącznik do uchwały nr 8/2012 Rady Nadzorczej FPK w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. REGULAMIN Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

R E G U L A M I N Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady i tryb postępowania w zakresie udzielania poręczeń

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel 0 41 266 06 87 Tel kom723 678 134 Informacje

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

TWOJA SZANSA NA KREDYT

TWOJA SZANSA NA KREDYT Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo