N a s z e D ł u g i A. D Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza"

Transkrypt

1 N AS Z E DŁUGI A. D. 2009

2 N a s z e D ł u g i A. D Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które zaciągnęły kredyty przed kryzysem ma większe kłopoty z ich spłacaniem 49% osób zaciągnęło kredyt przed kryzysem finansowym 27% osób zaciągnęło dodatkowy kredyt juŝ w trakcie kryzysu, z czego 20% więcej niŝ jeden 26% Polaków ma zaległości w spłacie zadłuŝenia, a 56% z nich nadal nie moŝe się uporać z tymi trudnościami 1/3 badanych ma problem ze spłatą zadłuŝenia na karcie kredytowej, 33% z nich liczy, Ŝe ta sytuacja z czasem sama się poprawi Aby znaleźć rozwiązanie problemu, naleŝy najpierw poznać jego źródło. W tym celu Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi przeprowadziło badanie mające dostarczyć informacji na temat opinii i postaw społeczeństwa w zakresie zadłuŝania się i spłacania zobowiązań. Badanie zostało przeprowadzone w dniach października za pośrednictwem internetu. Dobór próby miał charakter losowy i odbył się za pomocą mailingu. Ankieta składała się z 28 pytań, które miały charakter zamknięty. W badaniu udział wzięło 520 osób. Próba była reprezentatywna dla dorosłych uŝytkowników internetu. Próba badawcza Płeć: Wiek: MęŜczyźni 51% Kobiety 49% lat 25% lat 23% lat 26% lat 21% PowyŜej 65 lat 5% Wykształcenie: Gimnazjum/podstawowe 8% Zawodowe 13% Średnie/student 43% WyŜsze 36% 2

3 Miejsce zamieszkania: Wieś 21% Miasto do 20 tys. 12% Miasto tys. 13% Miasto tys. 14% Miasto tys. 17% Miasto powyŝej 500 tys. 23% Dochody netto: Nie posiadam stałych dochodów 9% PoniŜej 1 tys. zł 16% 1-2 tys. zł 31% 2-3 tys. zł 22% 3-4 tys. zł 9% 4-5 tys. zł 5% PowyŜej 5 tys. zł 8% Wyniki 1. Sytuacja gospodarcza kraju Jak sądzisz, kiedy naleŝy się spodziewać końca kryzysu? NAJWCZEŚNIEJ ZA ROK 67% W CIĄGU NAJBLIśSZYCH 6-12 MIESIĘCY 20% W CIĄGU NAJBLIśSZYCH 3-6 MIESIĘCY 8% W CIĄGU NAJBLIśSZYCH 2-3 MIESIĘCY 6% Czy osobiście odczułaś/odczułeś skutki kryzysu? TAK, MAM WIĘKSZE KŁOPOTY FINANSOWE NIś PRZED KRYZYSEM MOJA SYTUACJA JEST DOKŁADNIE TAKA SAMA, JAK PRZED KRYZYSEM 45% 45% NIE, OBECNIE WIEDZIE MI SIĘ NAWET LEPIEJ NIś PRZED KRYZYSEM 10% Respondenci wydają się dość pesymistyczni, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłej sytuacji gospodarczej kraju. Prawie 70% badanych przyznało, Ŝe kryzys potrwa jeszcze co najmniej przez rok. AŜ 45% osób potwierdziło negatywny wpływ kryzysu na ich sytuację ekonomiczną. Tyle samo twierdzi jednocześnie, Ŝe kryzys w Ŝaden sposób nie pogarsza ani nie polepsza warunków ich Ŝycia. Kryzs zdaniem badanych wpłynął na ich sytuację co najmniej neutralnie lub negatywnie. 3

4 2. Sytuacja gospodarcza kraju a zadłuŝenie Czy uwaŝasz, Ŝe osoby, które zaciągnęły kredyty przed kryzysem, mają teraz większe kłopoty z ich spłacaniem? ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK 37% 40% TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE 11% 13% ZDECYDOWANIE NIE 1% Z udzielonych odpowiedzi moŝna wnioskować, Ŝe kryzys utrudnia takŝe spłacanie zaciągniętych wcześniej kredytów i poŝyczek. Prawie 80% przyznaje, Ŝe osoby, które wzięły kredyt jeszcze przed kryzysem, ma w tej chwili większe trudności z jego spłacaniem. Tę odpowiedź moŝna oczywiście traktować jako projekcyjny miernik opinii samych respondentów na temat ich problemów ze spłacaniem poŝyczek. Ludziom trudno jest czasem przyznać, Ŝe mają jakiś problem. Jeśli tak jest naprawdę, wówczas łatwo przypisują problemy innym osobom. 3. ZadłuŜenie społeczeństwa Czy przed kryzysem brałaś/brałeś jakiś kredyt? TAK, JEDEN 29% TAK, WIĘCEJ NIś JEDEN 20% NIE 52% Czy juŝ w czasie kryzysu brałaś/brałeś jakiś kredyt? TAK, JEDEN 7% TAK, WIĘCEJ NIś JEDEN 20% NIE 73% 4

5 Zaznacz, jakie poŝyczki obecnie spłacasz: INNA POśYCZKA RATY ZA ZAKUP JAKIEGOŚ PRODUKTU (NP. MEBLE, TELEWIZOR ITP.) ZADŁUśENIE NA KARCIE KREDYTOWEJ 18% 18% 21% POśYCZKA Z ZAKŁADU PRACY KREDYT HIPOTECZNY POśYCZKA OD ZNAJOMYCH 11% 11% 12% RATY ZA ZAKUP SAMOCHODU 7% POśYCZKA NA WYJAZD WAKACYJNY 3% Czy zaciągnąłeś/zaciągnęłaś kredyt w jednym źródle (jednym banku)? TAK 33% NIE 67% Około połowa respondentów zaciągnęła jeszcze przed zaistnieniem kryzysu co najmniej jedną poŝyczkę, a 20% osób spłaca nawet więcej niŝ jeden kredyt. Spośród tych, którzy wzięli więcej kredytów, 67% twierdzi, Ŝe zaciągnęło je w kilku instytucjach. Oczywiście moŝe być tak, Ŝe chodzi tu np. o kredyt hipoteczny i o ratalne spłacanie jakiegoś zakupu konsumenckiego. Aktywność związana z zaciąganiem kredytów wyraźnie wyhamowała juŝ w trakcie obecnego kryzysu gospodarczego. W ostatnich miesiącach poŝyczkę zaciągnęło 27% ankietowanych osób, przy czym większość tych osób zaciągnęła więcej niŝ jedną poŝyczkę. 4. Problem ze spłatą zadłuŝenia Czy w czasie spłacania poŝyczki zdarzyło Ci się mieć zaległości w spłatach? Tak 26% Nie 74% 5

6 Czy udało Ci się pokonać kłopoty ze spłacaniem rat poŝyczki? TAK, TERAZ SPŁACAM JUś RATY TERMINOWO 44% NIE, W DALSZYM CIĄGU MAM PROBLEMY I WCIĄś ZDARZA MI SIĘ MIEĆ ZALEGŁOŚCI ZE 56% Zaległości w spłatach deklaruje aŝ 26% badanych osób. Ta część badania miała dać równieŝ odpowiedź na pytanie, jak respondenci, którzy mają kłopoty z terminowym spłacaniem poŝyczek oceniają szanse na poprawę tej sytuacji. Prawie 60% respondentów przyznaje, Ŝe w dalszym ciągu ma problem z pokonaniem trudności z terminowymi spłatami kredytu. Jest to wynik dość pesymistyczny. Zakładając, Ŝe na takie pytanie nie wszyscy odpowiadają szczerze, moŝna oszacować, Ŝe odsetek ludzi, którzy nie są w stanie terminowo płacić rat kredytowych, jest jeszcze większy. 5. Działania mające na celu uregulowanie zadłuŝenia Jakie działania podejmujesz? (moŝna zaznaczyć kilka odpowiedzi) STARAM SIĘ SZUKAĆ DODATKOWEJ PRACY, ABY WIĘCEJ ZAROBIĆ STARAM SIĘ OGRANICZAĆ WYDATKI, ABY ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE NA SPŁATY POśYCZKI 27% 29% STARAM SIĘ POśYCZAĆ PIENIĄDZE OD ZNAJOMYCH LUB RODZINY CHCĘ NEGOCJOWAĆ Z BANKIEM ODROCZENIE SPŁAT LUB ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU 9% 10% SZUKAM MOśLIWOŚCI KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO SZUKAM TAŃSZEGO KREDYTU W INNYM BANKU 5% 6% PODEJMUJE JESZCZE INNE DZIAŁANIA 14% W tej sytuacji waŝne jest, czy ludzie próbują w jakikolwiek sposób aktywnie radzić sobie z opisanym problemem. Ponad połowa ankietowanych wydaje się podejmować racjonalne działania, które polegają na bardziej intensywnym oszczędzaniu lub szukaniu dodatkowych źródeł dochodów. Zachowania mniej racjonalne i pasywne, polegające na zaciąganiu nowych poŝyczek od rodziny wskazuje 10%. Co ciekawe, tylko 20% badanych szuka sposobu na spłatę zaległego zadłuŝenia w instytucjach finansowych w formie kredytu konsolidacyjnego, tańszego kredytu w innym banku lub chociaŝby negocjując z bankiem odroczenie spłat lub zmianę warunków kredytu. 6

7 Czy uwaŝasz, Ŝe gdy się ma kłopoty ze spłacaniem kredytu, to warto negocjować z bankiem? ZDECYDOWANIE TAK 43% RACZEJ TAK 28% TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE 11% 14% ZDECYDOWANIE NIE 3% Choć tylko 20% badanych szuka rozwiązania problemów w ofercie instytucji finansowych, aŝ 70% respondentów uwaŝa, Ŝe sensownym działaniem jest podejmowanie prób negocjacji z bankiem. Jest to wynik, który powinien skłonić instytucje finansowe do bardziej intensywnego zachęcania klientów do szukania wspólnego rozwiązania problemów ze spłacaniem kredytu w drodze negocjacji. 6. ZadłuŜenie na karcie kredytowej Jak spłacasz zadłuŝenie na tej karcie (kartach)? SPŁACAM REGULARNIE, BEZ śadnych PROBLEMÓW 67% SPŁACAM RAZ NA JAKIŚ CZAS, GDY MAM WIĘCEJ PIENIĘDZY MAM PROBLEMY ZE SPŁACANIEM ZADŁUśENIA NA KARCIE SPŁACAM, GDY BANK SIĘ TEGO ODE MNIE DOMAGA 10% 9% 14% Czy podejmujesz jakieś działania, aby pokonać trudności ze spłacaniem rat poŝyczki? TAK, PODEJMUJĘ TAKIE DZIAŁANIA 67% NIE, LICZĘ NA TO, śe Z CZASEM, SYTUACJA SAMA SIĘ POPRAWI 33% W części pytań poświęconych karcie kredytowej, niemal co piąty respondent przyznał, Ŝe posługuje się więcej niŝ jedną kartą. Z drugiej strony, aŝ 47% osób twierdziło, Ŝe nie ma Ŝadnej karty. Osoby te najczęściej twierdzą, Ŝe nie chcą karty, aby nie wpadać w zadłuŝenie, co wydaje się dość racjonalne. Spośród osób posługujących się kartami kredytowymi, aŝ 1/3 przyznała się do problemu z regulowaniem zadłuŝenia na karcie. Co ciekawe i dość niepokojące, co trzecia osoba spośród tych, których dotykają problemy ze spłacaniem karty twierdzi, Ŝe nie podejmuje Ŝadnych aktywnych działań, aby sobie poradzić z tym problemem i czeka, aŝ sytuacja sama się unormuje. Oczywiście jest to przejawem nieracjonalnego myślenia i nadmiernego optymizmu. 7

8 Podsumowanie Połowa Polaków Ŝyje na kredyt. Pesymistyczne przewidywania odnośnie sytuacji gospodarczej w naszym kraju przekładają się jednak na wstrzymanie się z zaciąganiem nowych zobowiązań przez większość osób. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy moŝe być obawa dotycząca tego, czy w następnych miesiącach nie pojawią się problemy ze spłacaniem poŝyczki. Przewidywanie takich problemów powstrzymuje od poŝyczania pieniędzy lub kupowania na raty moglibyśmy więc mówić o wzroście percepcji ryzyka. Niechęć ta moŝe być spowodowana równieŝ spadkiem zaufania do instytucji finansowych, do czego przyznała się niemal połowa badanych. Osoby mające problemy z terminowym spłacaniem zadłuŝenia, negatywnie oceniają szanse na poprawę tej sytuacji. Ponad połowa z nich przyznaje, Ŝe w dalszym ciągu nie moŝe pokonać trudności związanych z regulowaniem naleŝności zgodnie z wymogami zawartych umów. Osoby próbujące unormować tą sytuację podejmują w przewaŝającej większości racjonalne działania, jak oszczędzanie czy szukanie dodatkowych źródeł dochodu. Ponad 2/3 respondentów uwaŝa, Ŝe sensownym działaniem jest podejmowanie prób negocjacji z bankiem. Mimo to, tylko kilka procent badanych szuka rozwiązania problemów w dialogu z instytucjami finansowymi. Odmiennie sytuacja kształtuje się w przypadku zadłuŝenia na kartach kredytowych. Co trzecia osoba twierdzi, Ŝe nie podejmuje Ŝadnych aktywnych działań, aby sobie poradzić z tym problemem i czeka, aŝ sytuacja sama się unormuje. Badania pokazują, Ŝe sami klienci będą podejmowali próby negocjacji z wierzycielami bardzo rzadko. Pierwszy krok powinien zatem naleŝeć do instytucji finansowej. 8

Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego. Konsument na rynku usług pożyczkowych

Raport z badania ankietowego. Konsument na rynku usług pożyczkowych Raport z badania ankietowego Konsument na rynku usług pożyczkowych Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Wstęp Omówienie wyników badań Wnioski S t r o n a 2 Wstęp W obrocie gospodarczym konsument jest stroną

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez firmę Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Przygotowany przez firmę Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Zagraniczna migracja zarobkowa. Struktura społeczno zawodowa oraz wpływ migracji na spadek bezrobocia, przyczyny i motywy zagranicznych migracji zarobkowych ludności RAPORT POBADAWCZY Przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polki 2013

Raport: Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki 2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet...4 2. Kobieta klientka banku...6

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE FINANSOWE JAKO SKUTEK NIEUMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM

WYKLUCZENIE FINANSOWE JAKO SKUTEK NIEUMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM WYKLUCZENIE FINANSOWE JAKO SKUTEK NIEUMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM dr Arkadiusz Durasiewicz Warszawa, 9 kwietnia 2013 r. Uzasadnienie podjęcia tematu badań Sytuacja ekonomiczna w kraju. Niewydolność

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania

Postawy Polaków wobec oszczędzania Postawy Polaków wobec oszczędzania FOTO Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, wrzesień 2012 Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Jak sprawić by nastolatki zaczęły zarabiać pieniądze i mądrze się z nimi obchodziły?

Jak sprawić by nastolatki zaczęły zarabiać pieniądze i mądrze się z nimi obchodziły? Jak sprawić by nastolatki zaczęły zarabiać pieniądze i mądrze się z nimi obchodziły? Marcin Panek Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie ul. Marii Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa listopad 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich 1 Przedstawiamy Państwu najnowszą edycję raportu Oszczędzanie długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl

Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl Jak Polacy korzystają z kont bankowych? Raport Money.pl W jakich bankach? W jaki sposób? Kto korzysta z e-kont? Jakie są plany na najbliŝsze miesiące? Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

POWROTY DO POLSKI WYNIKI BADAŃ. Justyna Frelak Beata Roguska

POWROTY DO POLSKI WYNIKI BADAŃ. Justyna Frelak Beata Roguska POWROTY DO POLSKI WYNIKI BADAŃ Justyna Frelak Beata Roguska Warszawa, 30 kwietnia 2008 2 Główne wnioski 1. Obecne migracje, pomimo wydłuŝania się średniego okresu spędzonego za granicą nie mają charakteru

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE CHARAKTERYSTYKA SEKTORA I PROFIL KLIENTA AUTOR DR PIOTR BIAŁOWOLSKI Warszawa, sierpień 2012 roku Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY POLAK W NORWEGII: UCZESTNICTWO W KULTURZE ORAZ INTEGRACJA

STATYSTYCZNY POLAK W NORWEGII: UCZESTNICTWO W KULTURZE ORAZ INTEGRACJA Wstępny raport z badań: STATYSTYCZNY POLAK W NORWEGII: UCZESTNICTWO W KULTURZE ORAZ INTEGRACJA www.mojanorwegia.pl 6. maja 2013 Oslo Materiał opracowany przez Aleksandrę Janaczyk W dniach od 02 do 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Czyli: jak sprawić, Ŝeby Polacy oszczędzanie na emeryturę przestali odkładać na później.

Czyli: jak sprawić, Ŝeby Polacy oszczędzanie na emeryturę przestali odkładać na później. . Czyli: jak sprawić, Ŝeby Polacy oszczędzanie na emeryturę przestali odkładać na później. RAPORT z badań opinii wraz z komentarzem z rynków zagranicznych: brytyjskiego, niemieckiego i austriackiego. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU

Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Konsumenci na rynku usług bankowych Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumenci na rynku usług bankowych raport z badań

Konsumenci na rynku usług bankowych Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumenci na rynku usług bankowych raport z badań Konsumenci na rynku usług bankowych raport z badań Warszawa, lipiec 2009 2 Raport powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.02 Polityka ochrony konkurencji i konsumentów współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2009 BS/75/2009 ZAUFANIE DO BANKÓW NA POCZĄTKU KRYZYSU FINANSOWEGO

Warszawa, maj 2009 BS/75/2009 ZAUFANIE DO BANKÓW NA POCZĄTKU KRYZYSU FINANSOWEGO Warszawa, maj 2009 BS/75/2009 ZAUFANIE DO BANKÓW NA POCZĄTKU KRYZYSU FINANSOWEGO Kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych sprawił, że zmieniła się także sytuacja banków w Polsce. Kryzys stał się

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Podkowa Leśna 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Rozdział I - Metryka gminy Podkowa Leśna...

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2007 ROKU (NUMER 2/2007) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, wrzesień 2007 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016 Załącznik do Uchwały Nr IV/23/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY DOTYCZY PROJEKTU ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R., O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY

Bardziej szczegółowo