Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo bankowości internetowej"

Transkrypt

1 1 Bezpieczeństwo bankowości internetowej Jędrzej Grodzicki Prezes Związek Banków Polskich Galowa Konferencja Asseco Poland SA organizowanej dla Zarządów Banków Spółdzielczych korzystających z rozwiązań Asseco Poland S.A. Jachranka, listopada 2010 r.

2 2 Bankowość internetowa dostęp do produktów i usług bankowych za pośrednictwem internetu i urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych.

3 3 Bankowość internetowa dane ogólne stan na r. prawie 16 mln klientów, w tym ponad 9,4 mln klientów aktywnych (indywidualnych, MŚP oraz korporacyjnych), Aktywny klient indywidualny wykonuje minimum jedno logowanie miesięczne, a średnia ilość transakcji w czerwcu 2010 r. wynosi: klienci indywidualni 4,3, MŚP 15,7, korporacje 119,2 w miesiącu, Średnia wartość 1 przelewu (internet) w czerwcu 2010 r. wynosi: klienci indywidualni 1.179,66 MŚP 3.509,36 korporacje ,67 PLN. Prognoza: do końca 2010 r. 10 mln aktywnych klientów indywidualnych i MŚP. Źródło: ZBP

4 4 Bankowości internetowa prognoza do 2013 r. klienci aktywni Źródło: ZBP

5 5 Bankowości internetowa prognoza do 2013 r. Ilość przelewów miesięcznie w mln. Źródło: ZBP

6 6 Czym jest bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo - jest to stan braku zagroŝenia, w którym nie ma potrzeby podejmowania Ŝadnych działań.

7 7 ZagroŜenie dla BI są!!! ale są równowaŝone przez działania banków ZagroŜenia dla bankowości internetowej Banki monitorują ryzyko, Posiadają specjalistów wysokiej klasy, Współpracują ze sobą FBTE ZBP i i z organami ścigania, Edukują klientów.

8 8 Przestępstwa w bankowości internetowej włamanie, zakłócenia pracy serwerów obsługujących BE, oszustwa komputerowe, kradzieŝ pieniędzy, kradzieŝ toŝsamości.

9 9 Stare i nowe metody popełniania przestępstw w bankowości internetowej Phishing z wykorzystaniem wiadomości , mechanizmów Web oraz usługi IRC i komunikatorów internetowych, Boty, Oprogramowanie złośliwe (rootkity, password stealing malware, dodatki do przeglądarek), Przekierowania, XSS (Cross-Site Scripting), Ataki DoS i DDoS, Malware Zeus i URLzone.

10 10 Bankowośćinternetowa do chwili obecnej nie było udanego ataku z zewnątrz na Ŝaden z polskich banków świadczących usługi internetowe, klient jest podmiotem najbardziej naraŝonym na ataki i dlatego jest najsłabszym ogniwem, udane ataki na klientów powodują straty banków, w tym utratę reputacji.

11 11 Bankowośćinternetowa W I półroczu 2010 r. w porównaniu do II półrocza 2009 r. wg danych NBP*: wzrost liczby przelewów oszukańczych o 222% (424 przypadki w I pół r. 191 przypadków w II pół r.), wzrost wartości transakcji oszukańczych o 464% (śr. wart. trans. oszuk. w I pół r ,- PLN, w II pół r ,- PLN), średnia wartość jednostkowej transakcji oszukańczej wyniosła ,- PLN. * przedstawione wartości dotyczą polecenia przelewu, wystawianych przez klientów w oddziałach banku, jak równieŝ za pośrednictwem bankowości internetowej. Źródło: NBP

12 12 Bankowość internetowa brak jest oficjalnych danych o skali przestępczości ukierunkowanej na bankowość internetową w Polsce, największym problemem jest w chwili obecnej phishing oraz malware Zeus i jego pochodne.

13 13 Przeciwdziałanie przestępczości w bankowości internetowej współpraca pomiędzy bankami, współpraca z organami ścigania, działania legislacyjne, działania profilaktyczne edukacja klientów,

14 14 Współpraca pomiędzy bankami - Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych ZBP członkami FBTE są banki, wymiana informacji o zagroŝeniach, nawiązywanie współpracy na linii bank-bank oraz bank-organy ścigania, edukacja członków Forum, inicjowanie rozwiązań legislacyjnych, współpraca z firmami technologicznymi.

15 15 Współpraca z organami ścigania Policja: - powołanie w KG oraz KW Policji komórek zajmujących się zwalczaniem przestępczości w bankowości elektronicznej, - szkolenie policjantów w zakresie BE i wąska specjalizacja funkcjonariuszy w tym zakresie, - współpraca z FBTE ZBP.

16 16 Współpraca z organami ścigania c. d. Prokuratura: - centralizacja spraw odznaczających się duŝym rozproszeniem, - wprowadzenie specjalizacji wśród prokuratorów zajmujących się przestępczością w BE, - koordynacja działań po stronie prokuratur i banków.

17 17 Działania legislacyjne Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródełoraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw art. 11 pkt. 4 i 5 wprowadza prawną moŝliwość: - zablokowania środków na rachunku bankowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe mają związek z przestępstwem innym niŝ pranie pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu art. 106a ust ustawy Prawo bankowe, - przetwarzania i udostępniania przez banki i instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 innym bankom informacji objętych tajemnicą bankową o powyŝszych podejrzeniach i przestępstwach juŝ dokonanych art. 106d ustawy Prawo bankowe.

18 18 Strony uczestniczące w bankowości internetowej klienci indywidualni, przedsiębiorcy, firmy technologiczne, banki.

19 19 Najsłabszym ogniwem w bankowości internetowej są: KLIENCI Dlaczego??? bo banki sąs podmiotami profesjonalnymi i dobrze zabezpieczają przed atakami brak skutecznych ataków w na banki!!!

20 20 Co robią banki? Edukują,, edukują i jeszcze raz edukują klientów E D U K A C J A Samodzielnie, banki oferujące BI Bank A Bank B Bank C Bank X Wspólnie, poprzez ZBP: Kontakt z mediami (TV, radio, prasa), Konferencje, seminaria i udział w innych wydarzeniach,

21 21 REASUMUJĄC Bezpieczeństwo w bankowości internetowej w znakomitej większości zaleŝy od nas!!! Dlatego współpracujmy, pracujmy, współpracujmy pracujmy i jeszcze raz współpracujmy pracujmy ze sobą!!!

22 22 Dziękuję za uwagę!