Prowadzący Andrzej Kurek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzący Andrzej Kurek"

Transkrypt

1 Prowadzący Andrzej Kurek

2 Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób

3 SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza potrzeb Klienta, Konsulting informatyczny i organizacyjny, Przygotowanie aplikacji projektu, Dostawa i instalacja sprzętu, Pełen zakres usług wdroŝeniowych i serwisowych.

4 Wysokie kwalifikacje potwierdzone nagrodą JAKOŚĆ ROKU 2006,2007,2008,2009 W kategorii USŁUGA

5 NajwyŜszy poziom znajomości technologii i produktów firmy Comarch Realizacja najtrudniejszych wdroŝeń w firmach z róŝnorodnych branŝ, na terenie całego kraju Bardzo duŝa ilość zdobytych certyfikatów Największa ilość odbytych szkoleń Największa ilość referencji Największa ilość obsługiwanych Klientów

6 Obszar informatyczny przedsiębiorstwa UśYTKOWNIK SYSTEM ERP FIRMA WIN 2008 WWW MSSQL Dobrze zorganizowany system informatyczny podstawą sprawnego działania kaŝdej firmy

7 Co to jest system ERP? Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), reprezentują grupę zintegrowanych systemów informatycznych, tj. modułowo zorganizowanych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Zbierają w jeden spójny system wszystkie tradycyjne funkcje zarządcze (związane z księgowością finansową i zarządczą, finansami, kadrami i płacami, technicznym przygotowaniem produkcji oraz jej sterowaniem, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, planowaniem i realizacją sprzedaŝy oraz logistyką, zarządzaniem jakością

8 Korzyści z korzystania z systemów klasy ERP efektywne zarządzanie zamówieniami sprzedaŝy i planowaniem produkcji, zarządzanie i analiza procesów biznesowych za pomocą interaktywnego środowiska systemowego, synchronizacja działań wewnątrz poszczególnych działów, takich jak dział zasobów ludzkich, finansów czy produkcji, monitorowanie, przesyłanie i śledzenie przepływu informacji wewnątrz organizacji, nadzór i monitorowanie stanów zapasów,

9 Korzyści z korzystania z systemów klasy ERP dynamiczna kontrola nad zakupem materiałów, automatyzacja wprowadzania danych, synchronizacja zamówień, wycen i raportowania, ograniczenie przestojów linii produkcyjnych, kosztów utrzymania zapasów, kosztów produkcji oraz błędów w rejestrach danych, optymalizacja wartości uzyskiwanej z zasobów i wyposaŝenia posiadanych przez przedsiębiorstwo

10 Comarch Sektor ERP

11

12 Zamówienia Magazyn Zakupy Księgowość SprzedaŜ Produkcja Środki Trwałe Serwis/Remont Analizy

13

14 Strona operacyjna Pełna integracja informacji z wielu źródeł (oddziały, stanowiska, operatorzy, mobilni handlowcy) Automatyzacja procesów biznesowych Szybka, łatwa i profesjonalna obsługa klienta Łatwy dostęp do rozbudowanych informacji potrzebnych do szybkiego podejmowania decyzji Usprawnienie i optymalizacja organizacji firmy Strona analityczna Efektywność działań firmy Jak wyglądają przychody/koszty poszczególnych oddziałów, centrów, działów, osób, projektów, kampanii marketingowych Kiedy naleŝy zmienić strategię firmy W którym miejscu naleŝy zmodyfikować organizację firmy

15 ponad100 Klientów systemu I wiele innych firm z róŝnych branŝ

16 INTELIGENC JA PLATFORMA

17 Cechy, które sprawiają, Ŝe COMARCH ALTUM jest nowoczesną, elastyczną i zaawansowaną platformą informatyczną: Zastosowanie najnowszych technologii Obsługa wielu procesów biznesowych przedsiębiorstwa - automatyzacja codziennie wykonywanych czynności, Nowoczesny i przyjazny interfejs systemu w połączeniu z intuicyjną obsługą Elastyczne dopasowanie

18

19 Ponad 300 Klientów I wiele innych firm z róŝnych branŝ

20 MoŜliwości finansowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2 dotacja: ,00 zł ,00 zł, czas trwania projektu: do 24 miesięcy, kwalifikowane wydatki: usługi, sprzęt, licencje, najbliŝszy nabór wniosków: wrzesień 2010 r., MŚP

21 MoŜliwości finansowania Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 dotacja: ,00 zł ,00 zł, czas trwania projektu: do 24 miesięcy, kwalifikowane wydatki: usługi, sprzęt, licencje, najbliŝszy nabór wniosków: wrzesień 2010 r., MŚP

22 RPO 1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw realizujących projekty na terenie województwa lubelskiego. Preferowane będą projekty uwzględniające rozwiązania innowacyjne. Działanie ukierunkowane jest na zwiększenie konkurencyjności nowych mikroprzedsiębiorstw poprzez wyposaŝenie w nowoczesny sprzęt i technologie. Dla kogo: Mikroprzedsiębiorstwa, realizujące projekt na terenie województwa lubelskiego Mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niŝ 24 miesięcy przed dniem złoŝenia wniosku. Na co: Przykładowe rodzaje projektów: WyposaŜenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego). Poziom dofinansowania: Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%. Minimalna wartość projektu 36 tys. PLN Maksymalny poziom wydatków kwalifikowalnych 8 mln. PLN Minimalna wartość wsparcia 25 tys. PLN Maksymalna wartość wsparcia 500 tys. PLN

23 RPO 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą dłuŝej niŝ 24 miesiące, realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie województwa lubelskiego. W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty przyczyniające się do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia. Dla kogo: Mikroprzedsiębiorstwa realizujące projekt na terenie województwa lubelskiego. Mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) wcześniej niŝ 24 miesięce przed dniem złoŝenia wniosku. Na co: Przykładowe rodzaje projektów: 1. WyposaŜenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa 2. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem 3. Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług 4. Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego). Poziom dofinansowania: Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%. Minimalna wartość projektu 72 tys. PLN Maksymalny poziom wydatków kwalifikowalnych 8mln tys. PLN Minimalna wartość wsparcia 50 tys. PLN Maksymalna wartość wsparcia 1mln PLN

24 RPO 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z unowocześnieniem oferty produktowej i technologicznej małych i średnich przedsiębiorstw. Priorytetowo traktowane będą projekty przyczyniające się do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia. Dla kogo: Mali i średni przedsiębiorcy realizujący dofinansowany projekt na terenie województwa lubelskiego. Na co: W ramach działania wspierane będą inwestycje związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a takŝe przygotowaniem do sprzedaŝy nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek lub innego praktycznego wykorzystania lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji. W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów: 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego) 2. Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej) 3. Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu 4. Wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej 5. Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT). Poziom dofinansowania: Małe przedsiębiorstwa: maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%. Średnie przedsiębiorstwa: maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60%. Minimalna wartość projektu 143 tys. PLN Maksymalny poziom wydatków kwalifikowalnych 8 mln PLN Minimalna wartość wsparcia 85 tys. PLN. Maksymalna wartość wsparcia 2 mln PLN.

25 RPO 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo Realizacja działania wynika z konieczności podniesienia jakości i efektywności zarządzania poprzez ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych. Dotyczy to zwłaszcza usług przyczyniających się do unowocześnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostosowania do działalności na terenie UE. Dla kogo: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący dofinansowany projekt na terenie województwa lubelskiego. Na co: W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów: 1. Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej 2. Doradztwo w zakresie jakości 3. Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii 4. Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne 5. Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw 6. Doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw 7. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania: Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%. Minimalna wartość projektu 20 tys. PLN Maksymalna wartość projektu 500 tys. PLN Minimalna wartość wsparcia 10 tys. PLN. Maksymalna wartość wsparcia 250 tys. PLN.

26 Przydatne adresy

27 Andrzej Kurek

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie)

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) 10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) SPIS WDROśEŃ CEMAT SILICON SA... 3 GATES POLSKA SP. Z O.O. W LEGNICY... 3 GEA TECHNIKA-CIEPLNA...

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 61 12.1. Charakterystyka systemów informatycznych PPC Zintegrowane systemy informatyczne to systemy, w których następuje połączenie procesów technologicznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa Znaczenie/problem dla firmy PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE Zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi Znaczenie/problem dla

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo