Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r."

Transkrypt

1 Warszawa, Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo korzystniejsze niŝ przed rokiem wyniki finansowe 2, zbliŝone do uzyskanych w całym 2006 r. Wynik finansowy brutto zwiększył się w skali roku o 27,5%, a netto o 25,0%. Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto dla banków ogółem wyniosły odpowiednio 14,9% i 12,1%, wobec 14,0% i 11,6% przed rokiem. wzrosły do 86651,6 mln zł, tj. o 19,5% w skali roku. Banki komercyjne wypracowały 96,4% tych przychodów, a spółdzielcze 3,6%. W przychodach operacyjnych dominującą pozycję stanowiły przychody z działalności bankowej (90,7% wobec 89,4% przed rokiem). W strukturze tych ostatnich nie zaobserwowano istotnych zmian w porównaniu do ub. roku: dwie główne pozycje stanowiły przychody z operacji finansowych i wymiany walut (46,4%) oraz z tytułu odsetek (39,5%). Udział przychodów z prowizji zwiększył się z 12,7% do 13,0%, a z akcji, udziałów i pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu zmniejszył się z 1,7% do 1,2%. wyniosły 73757,8 mln zł, co oznacza wzrost o 18,0% w skali roku. Główną pozycją generującą koszty były koszty działalności bankowej (64,9% wobec 62,2% przed rokiem) W ich strukturze zaobserwowano niewielkie zmiany zwiększył się udział kosztów z tytułu odsetek (z 26,9% do 27,9%) oraz prowizji (z 4,1% do 4,2%), a obniŝył się udział kosztów operacji finansowych i wymiany walut (z 68,9% do 67,9%). W strukturze kosztów operacyjnych zmniejszył się z 21,8% do 20,9% udział kosztów działania banków. Wynik działalności bankowej osiągnął wartość 30720,9 mln zł (wzrost o 18,6% w stosunku do analogicznego okresu 2006 r.) i był on kształtowany głównie przez wynik z tytułu odsetek (57,5% wobec 58,2% rok wcześniej) oraz wynik z tytułu prowizji (26,6% wobec 25,7%). Udziały pozostałych składników były znacznie niŝsze: wynik z tytułu wymiany walut (9,2% wobec 9,3%), z tytułu operacji finansowych (3,7% wobec 2,6%), przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu (3,0% wobec 4,2%). 1 Opracowano na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego z dnia r. Dane obejmują 64 banki komercyjne (4 publiczne i 60 prywatnych), 581 spółdzielczych zrzeszonych w bankach zrzeszających, a takŝe 1 bank spółdzielczy niezrzeszony. Rok wcześniej działały 63 banki komercyjne (4 publiczne i 59 prywatnych), 583 spółdzielcze zrzeszone w bankach zrzeszających oraz 1 bank spółdzielczy niezrzeszony. Wyniki nie obejmują NBP, banków upadłych i w likwidacji oraz banków nieprowadzących działalności operacyjnej w dniu r. 2 Na koniec września 2007 r. 36 banków komercyjnych (w tym 14 giełdowych) sporządziło sprawozdania jednostkowe według MSR/MSSF (rok wcześniej takie sprawozdania sporządziło 25 banków komercyjnych, w tym 11 giełdowych). Szacuje się, Ŝe udział tych banków w przychodach i kosztach działalności operacyjnej sektora wyniósł po 85%, a w wynikach brutto i netto po 82%.

2 2 Koszty działania banków rosły wolniej niŝ wynik działalności bankowej, co obniŝyło ich udział w tym wyniku do 50,2% (przed rokiem 52,6%). Udział salda rezerw i aktualizacji wartości w wyniku z działalności bankowej obniŝył się z 4,6% do 4,2%, a amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z 6,4% do 5,5%. Wynik działalności operacyjnej wyniósł 12893,8 mln zł (wzrost o 29,0% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego) i stanowił 42,0% wyniku z działalności bankowej (przed rokiem 38,6%). Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wzrosło o 2,7%, a jego udział w wyniku działalności operacyjnej obniŝył się z 5,5% do 4,4%. Wynik finansowy brutto wyniósł 12896,2 mln zł, co oznacza wzrost o 27,5% w stosunku do III kwartału ub. roku (zysk brutto zwiększył się o 27,5%, a strata brutto o 24,4%). W bankach komercyjnych odnotowano wzrost wyniku brutto o 27,1%, a w bankach spółdzielczych o 35,6%. ObciąŜenie tego wyniku podatkiem dochodowym w bankach ogółem zwiększyło się o 40,6% i stanowiło 18,7% wyniku finansowego brutto, wobec 16,9% przed rokiem. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 10487,9 mln zł, tj. o 25,0% wyŝszym niŝ w analogicznym okresie 2006 r. (zysk netto wzrósł o 25,0%, a strata netto o 22,4%). W bankach komercyjnych odnotowano wzrost wyniku netto o 24,5%, a w bankach spółdzielczych o 36,0%. Straty poniosło 13 banków komercyjnych i 1 spółdzielczy (przed rokiem 14 komercyjnych). Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu była wyŝsza o 33,4% w porównaniu ze stanem na 30 września 2006 r. i wyniosła ,3 mln zł. Banki komercyjne udzieliły 93,3% tych kredytów, a spółdzielcze 6,7% (przed rokiem odpowiednio 93,0% i 7,0%). Kredyty dla sektora niefinansowego w 30,0% przeznaczone były na mieszkania (26,4% rok wcześniej). Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła do ,8 mln zł, tj. o 24,9%, a dla gospodarstw domowych do ,7 mln zł, tj. o 40,1% (w tym kredyty mieszkaniowe ,9 mln zł wzrost o 54,1%). WyŜsza dynamika wartości kredytów dla gospodarstw domowych doprowadziła do spadku udziału kredytów dla przedsiębiorstw w kredytach dla sektora niefinansowego do 41,0% z 43,9%. Wzrost zadłuŝenia gospodarstw domowych ogółem był w 56,3% rezultatem wzrostu wartości kredytów mieszkaniowych. Spośród gospodarstw domowych najwięcej kredytów zaciągnęły osoby prywatne 82,4% (80,9% przed rokiem). Udział kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych zmniejszył się z 11,1% do 10,3%, a dla rolników indywidualnych z 7,9% do 7,2%. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, banki komercyjne udzieliły większości kredytów dla osób prywatnych (96,9%) oraz przedsiębiorców indywidualnych (83,2%), a banki spółdzielcze kredytów dla rolników indywidualnych (67,2%).

3 3 Tabl. 1. Liczba banków według form własności Stan na Ogółem z tego: Komercyjne z przewaŝającym udziałem kapitału polskiego z przewaŝającym udziałem kapitału zagranicznego w tym banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego w tym oddziały banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych Spółdzielcze Z ogółem: zrzeszające 3 3 giełdowe * samochodowe 8 8 hipoteczne 4 4 Tabl. 2. Wskaźniki rentowności obrotu według grup banków Wskaźniki rentowności obrotu w % brutto ** netto *** Banki ogółem 14,0 14,9 11,6 12,1 Banki komercyjne 13,8 14,6 11,4 11,9 Banki spółdzielcze 18,5 21,6 14,9 17,4 Banki giełdowe 14,9 16,0 12,4 13,1 Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego 8,2 7,8 6,3 6,0 Banki samochodowe 22,3 17,5 18,0 14,3 * ** Banki krajowe, których akcje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnim dniu III kwartału. WyraŜona w procentach relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z działalności operacyjnej. *** WyraŜona w procentach relacja wyniku finansowego netto do przychodów z działalności operacyjnej.

4 Tabl. 3. Banki ogółem , ,6 119,5 Przychody z działalności bankowej 64786, ,3 121,3 z tytułu odsetek 25558, ,8 121,3 w tym kredytowych 16358, ,0 129,1 z tytułu prowizji 8244, ,0 123,5 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 29896, ,1 121,9 z udziałów lub akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zm. kwocie dochodu 1087,2 933,4 85, , ,8 118,0 Koszty działalności bankowej 38880, ,3 123,0 z tego: z tytułu odsetek 10475, ,3 127,5 w tym depozytowych 7010,6 8346,4 119,1 z tytułu prowizji 1596,6 1998,5 125,2 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 26807, ,5 121,2 Wynik działalności bankowej 25906, ,9 118,6 z tytułu odsetek 15082, ,6 117,1 w tym kredytowych i depozytowych 9347, ,6 136,6 z tytułu prowizji 6647,8 8180,5 123,1 z tytułu operacji finansowych 683,9 1136,1 166,1 z tytułu wymiany walut 2405,4 2815,4 117,0 Wynik działalności operacyjnej 9995, ,8 129,0 Wynik operacji nadzwyczajnych 1,1 0,1 9,1 Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności * 3,6 3,4 94,4 Zysk (strata) z aktywów przeznaczonych do zbycia niezaliczonych do operacji niekontynuowanych 113,7-1,0 x Wynik finansowy brutto 10113, ,2 127,5 z tego: zysk brutto 10259, ,4 127,5 strata brutto 145,7 181,2 124,4 Podatek dochodowy 1713,5 2409,8 140,6 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 11,9-1,4 x Wynik finansowy netto z operacji kontynuowanych 8388, ,9 125,0 Wynik finansowy netto 8388, ,9 125,0 z tego: zysk netto 8538, ,2 125,0 strata netto 149,8 183,3 122,4 * Wykazywany tylko przez banki, które nie stosowały MSR/MSSF.

5 Tabl. 4. Banki komercyjne , ,0 119,7 Przychody z działalności bankowej 62336, ,9 121,4 z tytułu odsetek 23736, ,5 121,6 w tym kredytowych 14921, ,7 130,2 z tytułu prowizji 7645,6 9528,7 124,6 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 29874, ,8 121,8 z udziałów lub akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zm. kwocie dochodu 1080,3 927,9 85, , ,9 118,3 Koszty działalności bankowej 38327, ,6 123,1 z tego: z tytułu odsetek 9972, ,2 128,0 w tym depozytowych 6515,4 7776,0 119,3 z tytułu prowizji 1548,5 1943,8 125,5 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 26805, ,6 121,2 Wynik działalności bankowej 24009, ,3 118,8 z tytułu odsetek 13763, ,3 116,9 w tym kredytowych i depozytowych 8406, ,7 138,6 z tytułu prowizji 6097,1 7584,9 124,4 z tytułu operacji finansowych 673,7 1118,5 166,0 z tytułu wymiany walut 2395,3 2802,7 117,0 Wynik działalności operacyjnej 9498, ,1 128,7 Wynik operacji nadzwyczajnych 1,1 0,1 9,1 Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności * 3,6 3,4 94,4 Zysk (strata) z aktywów przeznaczonych do zbycia niezaliczonych do operacji niekontynuowanych 113,7-1,0 x Wynik finansowy brutto 9616, ,6 127,1 z tego: zysk brutto 9762, ,6 127,1 strata brutto 145,7 181,1 124,3 Podatek dochodowy 1616,6 2280,7 141,1 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 11,9-1,8 x Wynik finansowy netto z operacji kontynuowanych 7988,2 9943,7 124,5 Wynik finansowy netto 7988,2 9943,7 124,5

6 Tabl. 5. Banki spółdzielcze ,7 3122,5 116,2 Przychody z działalności bankowej 2449,8 2849,4 116,3 z tytułu odsetek 1822,1 2159,3 118,5 w tym kredytowych 1436,7 1684,3 117,2 z tytułu prowizji 598,8 650,3 108,6 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 22,0 34,4 156,4 z udziałów lub akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zm. kwocie dochodu 6,9 5,4 78,3 2190,7 2448,9 111,8 Koszty działalności bankowej 553,0 646,8 117,0 z tego: z tytułu odsetek 503,1 588,1 116,9 w tym depozytowych 495,2 570,3 115,2 z tytułu prowizji 48,2 54,7 113,5 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 1,7 4,0 235,3 Wynik działalności bankowej 1896,9 2202,6 116,1 z tytułu odsetek 1319,0 1571,2 119,1 w tym kredytowych i depozytowych 941, ,3 z tytułu prowizji 550,6 595,6 108,2 z tytułu operacji finansowych 10,2 17,6 172,5 z tytułu wymiany walut 10,1 12,7 125,7 Wynik działalności operacyjnej 497,0 673,6 135,5 Wynik operacji nadzwyczajnych 0,0 0,0 x Wynik finansowy brutto 497,0 673,7 135,6 z tego: zysk brutto 497,0 673,8 135,6 strata brutto 0,1 x Podatek dochodowy 96,9 129,1 133,2 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 0,0 0,4 x Wynik finansowy netto z operacji kontynuowanych 400,1 544,2 136,0 Wynik finansowy netto 400,1 544,2 136,0

7 Tabl. 6. Banki giełdowe , ,0 117,4 Przychody z działalności bankowej 47042, ,1 118,2 z tytułu odsetek 16304, ,1 117,3 w tym kredytowych 9711, ,8 126,1 z tytułu prowizji 5966,8 7462,7 125,1 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 23730, ,5 118,5 z udziałów lub akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zm. kwocie dochodu 1041,1 896,8 86, , ,3 115,5 Koszty działalności bankowej 29142, ,4 119,0 z tego: z tytułu odsetek 6870,6 8222,7 119,7 w tym depozytowych 5039,7 5867,5 116,4 z tytułu prowizji 968,1 1315,6 135,9 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 21304, ,1 118,0 Wynik działalności bankowej 17899, ,7 117,0 z tytułu odsetek 9433, ,4 115,6 w tym kredytowych i depozytowych 4671,3 6380,3 136,6 z tytułu prowizji 4998,7 6147,1 123,0 z tytułu operacji finansowych 529,2 998,3 188,6 z tytułu wymiany walut 1897,2 1988,1 104,8 Wynik działalności operacyjnej 7622,0 9767,7 128,2 Wynik operacji nadzwyczajnych 1,1 0,1 9,1 Zysk (strata) z aktywów przeznaczonych do zbycia niezaliczonych do operacji niekontynuowanych 113,8-1,0 x Wynik finansowy brutto 7741,6 9766,7 126,2 z tego: zysk brutto 7741,6 9766,7 126,2 strata brutto Podatek dochodowy 1271,1 1782,4 140,2 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 11,9-1,8 x Wynik finansowy netto z operacji kontynuowanych 6458,7 7986,1 123,6 Wynik finansowy netto 6458,7 7986,1 123,6 z tego: zysk netto 6458,7 7986,1 123,6 strata netto

8 8 Tabl. 7. Banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego 9270, ,8 132,2 Przychody z działalności bankowej 8328, ,0 140,6 z tytułu odsetek 2954,5 4169,8 141,1 w tym kredytowych 2080,3 3043,3 146,3 z tytułu prowizji 847,3 927,3 109,4 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 4519,9 6591,4 145,8 8509, ,0 132,7 Koszty działalności bankowej 5801,1 8524,3 146,9 z tego: z tytułu odsetek 1325,0 2204,3 166,4 w tym depozytowych 432,6 664,9 153,7 z tytułu prowizji 306,7 288,4 94,0 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 4169,4 6031,6 144,7 Wynik działalności bankowej 2527,2 3182,7 125,9 z tytułu odsetek 1629,5 1965,4 120,6 w tym kredytowych i depozytowych 1647,7 2378,4 144,3 z tytułu prowizji 540,6 638,9 118,2 z tytułu operacji finansowych 46,9 14,8 31,6 z tytułu wymiany walut 303,5 545,1 179,6 Wynik działalności operacyjnej 761,5 961,8 126,3 Wynik operacji nadzwyczajnych 0,0 x Wynik finansowy brutto 761,5 961,8 126,3 z tego: zysk brutto 899,4 1135,4 126,2 strata brutto 137,9 173,6 125,9 Podatek dochodowy 180,2 225,0 124,9 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) Wynik finansowy netto z operacji kontynuowanych 581,3 736,8 126,8 Wynik finansowy netto 581,3 736,8 126,8 z tego: zysk netto 724,8 911,5 125,8 strata netto 143,5 174,7 121,7

9 Tabl. 8. Banki samochodowe 9 398,8 461,2 115,6 Przychody z działalności bankowej 299,7 323,9 108,1 z tytułu odsetek 271,1 286,6 105,7 w tym kredytowych 267,3 282,6 105,7 z tytułu prowizji 20,3 23,4 115,3 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 3,4 1,2 35,3 310,0 380,4 122,7 Koszty działalności bankowej 105,8 128,8 121,7 z tego: z tytułu odsetek 94,6 116,5 123,2 w tym depozytowych 19,4 24,1 124,2 z tytułu prowizji 8,8 11,7 133,0 z tytułu operacji finansowych i wymiany walut 2,4 0,6 25,0 Wynik działalności bankowej 193,9 195,1 100,6 z tytułu odsetek 176,5 170,1 96,4 w tym kredytowych i depozytowych 247,9 258,5 104,3 z tytułu prowizji 11,6 11,7 100,9 z tytułu operacji finansowych 0,1 0,0 0,0 z tytułu wymiany walut 0,9 0,6 66,7 Wynik działalności operacyjnej 88,8 80,8 91,0 Wynik operacji nadzwyczajnych Wynik finansowy brutto 88,8 80,8 91,0 z tego: zysk brutto 89,4 80,8 90,4 strata brutto 0,6 x Podatek dochodowy 17,0 15,0 88,2 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) Wynik finansowy netto z operacji kontynuowanych 71,8 65,8 91,6 Wynik finansowy netto 71,8 65,8 91,6 z tego: zysk netto 72,2 65,8 91,1 strata netto 0,4 x

10 Tabl. 9. Kredyty wg grup banków i grup kredytobiorców * 10 a b =100 Ogółem Przedsiębiorstwa Razem Kredyty dla sektora niefinansowego w tym państwowe ** Razem Gospodarstwa domowe Przedsiębiorcy indywidualni *** Rolnicy indywidualni **** Osoby prywatne Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Kredyty dla instytucji rządowych i samorządowych Banki ogółem a , , , , , , ,3 1324, ,5 b 133,4 124,9 95,0 140,1 130,4 127,3 142,7 148,1 81,5 Banki spółdzielcze a 27352,9 5422,7 27, ,7 4142, ,2 6063,5 140,5 1374,4 b 128,0 128,1 122,1 127,8 119,7 130,9 127,9 182,9 126,7 Banki komercyjne w tym a , , , , ,8 5649, ,8 1184, ,1 b 133,8 124,8 94,9 141,4 132,8 120,6 143,2 144,8 78,6 banki giełdowe a , , , , ,6 1413, ,5 741,0 9584,1 b 129,3 121,2 94,5 136,5 128,4 103,8 138,0 158,2 68,4 banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego a 58392, ,1 644, ,6 3969,1 33, ,3 25,4 750,0 b 148,1 137,6 70,8 156,5 151,9 113,7 157,2 66,7 222,5 banki samochodowe a 5133,5 2088,4 16,2 3042,2 1136,7 33,2 1872,3 2,9 0,0 b 121,6 128,3 142,1 117,4 117,4 113,7 117,5 82,9 x * Podział na poszczególne grupy kredytobiorców wg klasyfikacji NBP. ** Przedsiębiorstwa działające na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. nr 18, poz. 80 z późn. zm.) oraz spółki, w których Skarb Państwa posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% kapitału. *** Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek, zatrudniające do 9 osób włącznie, którym bank udzielił kredytów związanych z ich działalnością. **** Osoby fizyczne zajmujące się produkcją rolniczą na własny rachunek, którym bank udzielił kredytów związanych z ich działalnością.

11 Tabl. 10. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe * wg formy prawnej banków oraz grup kredytobiorców 11 Kredyty dla sektora niefinansowego na nieruchomości mieszkaniowe a b =100 Ogółem w tym Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe ** Banki ogółem a , , ,9 b 151,7 130,9 154,1 Banki komercyjne a , , ,6 b 151,5 130,8 154,0 Banki spółdzielcze a 2401,1 46,9 2336,3 b 157,9 177,0 157,2 * Kredyty udzielone na: - nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, - uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, - remont domu albo lokalu, o których mowa powyŝej, - nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być połoŝony lokal mieszkalny, - inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego - budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynków mieszkalnych oraz adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne; - nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domów jednorodzinnych lub budynków mieszkalnych; - na remonty, modernizację i renowację lokali i budynków mieszkalnych. ** Osoby prywatne oraz przedsiębiorcy i rolnicy indywidualni w przypadku, gdy kredyty te przeznaczone są na zaspokojenie ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych Spotkanie KNF ze środowiskiem banków spółdzielczych Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu i w 3 kwartałach 2009 r. Dariusz Twardowski Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej PNB Zmiany udziału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2007r. 1

Wyniki finansowe banków w 2007r. 1 Warszawa, 2008.04.11. Wyniki finansowe banków w 2007r. 1 W końcu grudnia 2007 r. działalność prowadziły 64 banki komercyjne (w tym 54 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie należące do zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA NA TEMAT WPŁYWU PODATKU OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA NA TEMAT WPŁYWU PODATKU OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA NA TEMAT WPŁYWU PODATKU OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ BANKÓW KOMERCYJNYCH Opracowanie: Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

za okres r. do r.

za okres r. do r. Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Gogolińska 2 47-100 Strzelce Opolskie NIP 7560005172 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Banku Spółdzielczego w Leśnicy za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Lp. Treść informacji

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

W014 ANALIZA DLA OSTATNICH 4-ECH KWARTAŁÓW PODSTAWOWE WSKAŹNIKI (%)

W014 ANALIZA DLA OSTATNICH 4-ECH KWARTAŁÓW PODSTAWOWE WSKAŹNIKI (%) W014 ANALIZA DLA OSTATNICH 4-ECH KWARTAŁÓW PODSTAWOWE WSKAŹNIKI (%) B 1A Średnie aktywa wg wartości bilansowej D Wynik finansowy / SAB-O A0 Odsetki otrzymane A4 Odsetki zapłacone A8 Wynik z odsetek B0

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 rok

Warszawa, maj 2011 rok Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, maj 2011 rok Spis treści 1. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo