ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2007 ROK WARSZAWA, MARZEC 2008 ROKU

2 Spis tre ci Spis za czników i tabel 3 I. Plan bud etu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok i jego nowelizacje II. Plan i realizacja dochodów 12 5 III. Plan i realizacja wydatków 29 IV. Rozliczenie wyniku bud etowego 86 V. Nale no ci i zobowi zania Województwa Mazowieckiego 87 VI. Upowa nienia Zarz du Województwa Mazowieckiego zwi zane z realizacj bud etu VII. VIII IX. Rozliczenie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Rad Ministrów Rozliczenie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Rad Ministrów X. Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

3 Spis za czników i tabel Za cznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów bud etu Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. Za cznik nr 2 Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej wykonywane przez samorz d województwa za 2007 rok. Za cznik nr 3 Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada w asnych samorz du województwa za 2007 rok. Za cznik nr 4 Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej za 2007 rok. Za cznik nr 5 Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego za 2007 rok. Za cznik nr 6 Plan i wykonanie dochodów pokrytych rodkami z funduszy celowych na zadania bie ce i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych za 2007 rok. Za cznik nr 7 Plan i wykonanie wydatków bud etu Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. Za cznik nr 8 Plan i wykonanie wydatków maj tkowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie za 2007 rok. Za cznik nr 9 Plan i wykonanie dotacji na wydatki bie ce dla instytucji kultury za 2007 rok. Za cznik nr 10 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2007 rok. Za cznik nr 11 Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych za 2007 rok. Za cznik nr 12 Plan i wykonanie zada z zakresu administracji rz dowej za 2007 rok. Za cznik nr 13 Plan i wykonanie dotacji na zadania bie ce dla jednostek samorz du terytorialnego za 2007 rok. Za cznik nr 14 Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansow dla jednostek samorz du terytorialnego na realizacj wydatków bie cych za 2007 rok. Za cznik nr 15 Wykaz wydatków wieloletnich jednostek bud etowych Województwa Mazowieckiego zwi zanych z bie cym funkcjonowaniem tych jednostek. Za cznik nr 16 Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty wspó finansowane ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za 2007 rok. Za cznik nr 17 Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków bezzwrotnych (fundusze pomocowe UE, granty, mechanizmy finansowe i inne) za 2007 rok. Za cznik nr 18 Plan i wykonanie dotacji na wydatki bie ce dla beneficjentów pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za 2007 rok. Za cznik nr 19 Wykonanie planu przychodów i wydatków zak adów bud etowych za 2007 rok. Za cznik nr 20 Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2007 rok. Za cznik nr 21 Wykonanie planu finansowego dochodów w asnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach 3

4 publicznych i wydatków z nich finansowanych jednostek bud etowych Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. Za cznik nr 22 Wykonanie planu finansowego dochodów w asnych ze róde okre lonych w Uchwale nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dochodów asnych jednostek bud etowych (z pó n. zm.) i wydatków z nich finansowanych za 2007 rok. Za cznik nr 23 Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2007 rok. Za cznik nr 23a Wykonanie planu dotacji udzielonych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2007 rok. Za cznik nr 24 Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok. Za cznik nr 25 Plan i wykonanie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Za cznik nr 26 Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Tabela nr 1 Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego w 2007 roku. Tabela nr 2 Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego w 2007 roku. Tabela nr 3 Plan i wykonanie dochodów wed ug poszczególnych róde w 2007 roku. Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 Tabela nr 7 Plan i wykonanie wydatków wed ug poszczególnych dzia ów w 2007 roku. Rozliczenie wyniku bud etowego za 2007 rok. Nale no ci wymagalne Województwa Mazowieckiego. Zobowi zania wymagalne Województwa Mazowieckiego. Tabela nr 8 Rozliczenie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Rad Ministrów na dzie r. Tabela nr 9 Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Rad Ministrów. 4

5 I. Plan bud etu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok i jego nowelizacje Na sesji w dniu 15 stycznia 2007 roku Uchwa Nr 1/07 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwali bud et Województwa Mazowieckiego na 2007 rok, w którym dochody zosta y zaplanowane w kwocie z, a wydatki w kwocie z, co oznacza, e zaplanowano deficyt bud etu w wysoko ci z. Bud et Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. by dwudziestopi ciokrotnie nowelizowany: I nowelizacja Uchwa a Nr 22/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan przychodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot z. II nowelizacja - Uchwa a Nr 491/24/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. III nowelizacja - Uchwa a Nr 45/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan przychodów zosta zwi kszony o kwot z. IV nowelizacja - Uchwa a Nr 565/28/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. V nowelizacja Uchwa a Nr 64/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan przychodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot z. VI nowelizacja - Uchwa a Nr 808/35/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. VII nowelizacja - Uchwa a Nr 79/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zmniejszony o kwot z. 5

6 VIII nowelizacja - Uchwa a Nr 993/44/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. IX nowelizacja - Uchwa a Nr 91/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot z. X nowelizacja - Uchwa a Nr 1255/54/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XI nowelizacja - Uchwa a Nr 117/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XII nowelizacja - Uchwa a Nr 1526/65/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XIII nowelizacja - Uchwa a Nr 1734/72/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XIV nowelizacja - Uchwa a Nr 119/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 wrze nia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot z. XV nowelizacja - Uchwa a Nr 1928/78/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 25 wrze nia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XVI nowelizacja - Uchwa a Nr 2141/84/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 11 pa dziernika 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XVII nowelizacja - Uchwa a Nr 155/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 pa dziernika 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot z. 6

7 XVIII nowelizacja - Uchwa a Nr 2232/88/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 30 pa dziernika 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XIX nowelizacja - Uchwa a Nr 2275/89/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XX nowelizacja - Uchwa a Nr 201/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot z. XXI nowelizacja - Uchwa a Nr 2459/94/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot z. XXII nowelizacja - Uchwa a Nr 2595/98/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XXIII nowelizacja - Uchwa a Nr 2671/100/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XXIV nowelizacja - Uchwa a Nr 228/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot z. XXV nowelizacja - Uchwa a Nr 2713/104/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. Plan dochodów bud etu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania zosta zwi kszony o kwot z, tj. o 15,69% i po zmianach zamyka si kwot z. Plan wydatków bud etu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania zosta zwi kszony o kwot z, tj. o 8,59% i po zmianach zamyka si kwot z. Ujemna ró nica mi dzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, e zaplanowany zosta deficyt bud etowy w wysoko ci z. Zmiany planu dochodów i wydatków przedstawiaj odpowiednio tabele Nr 1 i Nr 2. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 II. Plan i realizacja dochodów Plan dochodów bud etu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwa Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 15 stycznia 2007 roku zosta zwi kszony cznie o kwot z i po zmianach na dzie 31 grudnia 2007 roku zamyka si kwot z. Zmiany te dotyczy y: Zwi kszenia planu dochodów z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego o kwot z, w tym: od osób fizycznych zwi kszenie o kwot z oraz od osób prawnych zwi kszenie o kwot z w zwi zku z realizacj wi kszych od przewidywanych wp ywów z tego tytu u. Zwi kszenia cz ci o wiatowej subwencji ogólnej o kwot z. Zmiany dokonano na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku, znak ST4-4820/106/2007 ( z ), z dnia 27 czerwca 2007 roku, znak ST w/2007 (5.000 z ) oraz z dnia 22 listopada 2007 roku, znak ST w/BKU/07 ( z ). Zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u rodków z rezerwy subwencji ogólnej bud etu pa stwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych. Zwi kszenia dotacji otrzymanych z bud etu pa stwa i dotacji od jednostek samorz du terytorialnego o kwot , w tym na: a) zadania z zakresu administracji rz dowej kwota zwi kszenia z, w tym na: - sfinansowanie odszkodowa za szkody wyrz dzone przez osie w uprawie rzepaku oraz w sadach kwota zwi kszenia z, - dofinansowanie utrzymania urz dze melioracji wodnych podstawowych kwota zwi kszenia z, - bie dzia alno Mazowieckiego Centrum Polityki Spo ecznej w zwi zku z realizacj zada wynikaj cych ze wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego kwota zwi kszenia z, - wynagrodzenia bezosobowe zwi zane z pracami geologicznymi (nieinwestycyjnymi) - kwota zwi kszenia z, - sta e podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, piel gniarek i po nych kwota zwi kszenia z, b) zadania z zakresu administracji rz dowej rodki z UE kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach SPO ROL kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach dzia 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 2.5 Gospodarowanie rolniczymi 12

13 zasobami wodnymi SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - wspó finansowanie projektów Pomocy Technicznej SPO ROL kwota zwi kszenia z, c) zadania z zakresu administracji rz dowej publiczny wk ad krajowy kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach SPO ROL kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach dzia 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - wspó finansowanie projektów Pomocy Technicznej SPO ROL kwota zwi kszenia z, d) zadania w asne samorz du województwa kwota zwi kszenia z, w tym na: - dofinansowanie organizowania szkole dla osób realizuj cych zadania zwi zane z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy spo ecznej, policji, s by zdrowia, s dów i edukacji kwota zwi kszenia z, - realizacj zadania pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostro ce kwota zwi kszenia z, - sfinansowanie w ramach wdra ania reformy o wiaty wyp at wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowi zkowym wymiarem zaj ) ustnego egzaminu maturalnego kwota zwi kszenia z, - realizacj Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A kwota zwi kszenia z, - zakup aparatu USG dla Samodzielnego Zespo u Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej im. prof.. dr J. Bogdanowicza w Warszawie kwota zwi kszenia z, e) zadania w asne samorz du województwa publiczny wk ad krajowy kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.1 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.2 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.3 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.4 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 ZPORR - kwota zwi kszenia z, 13

14 - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.6 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 3.4 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 4.1 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 4.2 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 4.3 ZPORR kwota zwi kszenia z, f) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy niektórych zada z zakresu administracji rz dowej okre lonych w ustawie z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwota zwi kszenia z, - zaopatrzenie biblioteki Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i S abo Widz cych w Radomiu w podr czniki i lektury szkolne w wersji braillowskiej czarno drukowanej i na no nikach elektronicznych - kwota zwi kszenia z, g) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej rodki z UE kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL kwota zwi kszenia z, h) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - publiczny wk ad krajowy kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL kwota zwi kszenia z, i) zadania realizowane na podstawie porozumie pomi dzy jednostkami samorz du terytorialnego kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek G ówn Województwa Mazowieckiego zada powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego - dotacja Miasta Sto ecznego Warszawa kwota zwi kszenia z, - realizacj zada z zakresu kultury - dotacja Miasta Sto ecznego Warszawa kwota zwi kszenia z, - przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespo u Szkó w Wo ominie dotacja celowa Powiatu Wo omi skiego kwota zwi kszenia z, - przeprowadzenie zaj teoretycznych z przedmiotów zawodowych przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie - dotacja celowa Powiatu Makowskiego (6.700 z ), Powiatu Przasnyskiego (4.840 z ) oraz Powiatu Wo omi skiego (5.720 z ) kwota zwi kszenia z, - wykonywanie przez zak ad bud etowy Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego - dotacja celowa Gminy P ock ( z ) oraz Powiatu P ockiego ( z ) kwota zwi kszenia z, j) zadania realizowane na podstawie porozumie pomi dzy jednostkami samorz du terytorialnego publiczny wk ad krajowy kwota zmniejszenia z, w tym na: - realizacj zadania inwestycyjnego pn. Uporz dkowanie gospodarki wodno - ciekowej w bezpo rednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów - 14

15 dotacja celowa Gminy Wieniawa ( z ) oraz Gminy Wolanów ( z ) kwota zwi kszenia z, - realizacj projektu pn. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów wspó dzia aj cych w ramach Województwa w ramach dzia ania 1.5 ZPORR kwota zmniejszenia z, k) zadania realizowane na podstawie porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorz du terytorialnego kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniej cych wa ów przeciwpowodziowych lewobrze nego odcinka rz. Wis y w km , wstecznego lewobrze nego wa u rzeki Jeziorki w km oraz wstecznego prawobrze nego wa u rzeki Jeziorki, w km i (wed ug pomiarów prof. soko owskiego), w km i (wed ug aktualnych pomiarów mk Perfekt ) - pomocy finansowej od Miasta Sto ecznego Warszawy kwota zwi kszenia z, - modernizacj Oddzia u Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sanitariatów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie- pomoc finansowa Gminy Miasta Ciechanów kwota zwi kszenia z, - realizacj zada inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich pomoc finansowa od Miasta i Gminy Piaseczno - kwota zmniejszenia z. l) dotacja rozwojowa kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj PO KL Dzia anie 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spo ecznej kwota zwi kszenia z. Zmniejszenia dochodów z mienia o kwot z na podstawie zg osze podleg ych jednostek bud etowych. Zmniejszenia dochodów realizowanych z tytu u op at za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu o kwot z. Zwi kszenia pozosta ych dochodów realizowanych przez jednostki bud etowe o kwot z. Zmiany dotyczy y g ównie: - zwi kszenia planu dochodów o kwot z tytu u wp ywu z us ug dotycz cych pe nienia nadzoru technicznego nad robotami wykonywanymi na urz dzeniach wodnych, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u zwrotu kosztów utrzymania wód i urz dze w zwi zku wprowadzaniem cieków do wód lub urz dze wodnych przez zak ady (art. 22 ustawy Prawo wodne), - zwi kszenia planu dochodów o kwot z tytu u zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasaj cych z up ywem 2006 roku, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z tytu u zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasaj cych z up ywem 2005 roku, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u zwrotu rodków niewykorzystanej dotacji bud etu pa stwa, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u wp ywu do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zak adu bud etowego Mazowieckiego Samorz dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 15

16 - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u wp ywu do bud etu cz ci zysku gospodarstw pomocniczych (przy Urz dzie Marsza kowskim Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Zarz d Nieruchomo ci z, Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego 33 z oraz przy WZMiUW z ), - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u rodków przekazanych przez PFRON z przeznaczeniem na realizacj przez Samorz d Województwa Mazowieckiego zada na rzecz osób niepe nosprawnych, - zwi kszenia planu pozosta ych dochodów o kwot z realizowanych przez jednostki bud etowe, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u odsetek od rodków na rachunku bud etu Województwa Mazowieckiego, - zmniejszenia planu dochodów o kwot z z tytu u refundacji przez Powiatowe Urz dy Pracy kosztów realizacji Programu Praca i rodowisko (zmniejszenia dokonano w zwi zku z mniejszym ni planowano zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach Programu Praca i rodowisko ), - zmniejszenia planu dochodów o kwot z z tytu u udzia u w dochodach bud etu pa stwa z tytu u realizacji zada z zakresu administracji rz dowej dot. melioracji wodnych. Zwi kszenia pozosta ych dochodów wynikaj cych z op at celowych o kwot z. Zmiany dotyczy y: - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u op at za korzystanie ze rodowiska realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia r. Prawo ochrony rodowiska, - zmniejszenia planu dochodów o kwot z z tytu u op at za substancje kontrolowane, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u op at produktowych. Zwi kszenie rodków pozyskanych z funduszy celowych o kwot z, w tym: a) zwi kszenie o kwot z - rodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na: - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych kwota z, - dofinansowanie przedsi wzi cia pn. Szkolenie mieszka ców obszarów wiejskich w zakresie prawid owego zagospodarowania odpadów, a w szczególno ci odpadów niebezpiecznych kwota z, b) zwi kszenie o kwot z - rodki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Sto ecznego Warszawy przeznaczone na: - Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilaj cych Jezioro Czerniakowskie kwota z, - Konserwacja Potoku S ewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymuj cych zanieczyszczenia komunalne p yn ce ciekiem kwota z, 16

17 c) zwi kszenie o kwot z rodki Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy przeznaczone na wydatki bie ce zwi zane z utrzymaniem urz dze melioracji wodnych. d) zwi kszenie o kwot z - rodki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dotacje na wydatki inwestycyjne dla zak adów bud etowych - Warszawskiego Biura Geodezji i Urz dze Rolnych w Warszawie i dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostro ce. Zmniejszenia rodków pozyskanych z funduszy celowych stanowi cych publiczny wk ad krajowy o kwot z. rodki pochodz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przeznaczone by y na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej. Zwi kszenia rodków pozyskanych z funduszy europejskich o kwot z z tytu u: - refundacji przez Uni Europejsk wydatków poniesionych na realizacj projektów w ramach ZPORR kwota zwi kszenia z, - refundacji przez Uni Europejsk wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR kwota zwi kszenia z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu INTERREG kwota zwi kszenia z, - refundacj przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu RECO w ramach Programu INTERREG III B kwota zwi kszenia 4 z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu OMNINET kwota zwi kszenia 246 z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu INNET w ramach 6. Programu Ramowego UE kwota zmniejszenia z, - refundacji przez Uni Europejsk wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL kwota zmniejszenia z, - pokrycia kosztów realizacji projektu SPO RZL 1.4 Publiczne s by zatrudnienia i samorz d terytorialny bli ej osób niepe nosprawnych kwota zwi kszenia z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu pn. Rola regionów i instytucji metropolitarnych w procesie odnowy miast w ramach programu URBACT kwota zwi kszenia z, - rodków bezzwrotnych pochodz cych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonych na realizacj projektu pn. Wypracowanie i wdra anie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja us ug publicznych wiadczonych przez s geodezyjn i kartograficzn kwota zmniejszenia z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu w asnego w ramach ZPORR (koszty niekwalifikowane) kwota zwi kszenia z, 17

18 - rodków ze róde zagranicznych z przeznaczeniem na realizacj projektu RIS MAZOVIA Regionalna Strategia Innowacji kwota zwi kszenia z, - refundacj przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu RIS MAZOVIA Regionalna Strategia Innowacji Województwa kwota zmniejszenia z, - refundacj przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu w ramach programu EQUAL realizowanego przez Zespó Szkó Specjalnych w Zagórzu kwota zwi kszenia z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektów zak adów bud etowych - kwota zwi kszenia z. - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu Planowanie regionalne w krajach europejskich wymiana do wiadcze kluczem do podniesienia jako ci kadr w ramach Programu Leonardo da Vinci kwota zwi kszenia z, - rodków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatku poniesionego na realizacj projektu realizowanego w ramach SPO ROL kwota zwi kszenia z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów poniesionych na realizacj projektów wspó finansowanych z funduszy strukturalnych (inwestycje drogowe) kwota zwi kszenia z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci kwota zwi kszenia z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie si przez ca e ycie kwota zwi kszenia z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu pn. Wymiana do wiadcze nauczyciele przedmiotów zawodowych w Hiszpanii w ramach programu Uczenie si przez ca e ycie Leonardo da Vinci kwota zwi kszenia z. W 2007 roku plan dochodów po zmianach w wysoko ci z zosta zrealizowany w kwocie z, co stanowi 97,49% wykonania planu. Natomiast w 2006 roku dochody zosta y zaplanowane w kwocie z i zosta y zrealizowane w wysoko ci z, co stanowi 97,13% wykonania planu. Realizacj dochodów wed ug poszczególnych róde dochodów przedstawia poni sza tabela. 18

19 Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów wed ug poszczególnych róde dochodów za 2007 r. Lp. Tre Plan pierwotny Plan po zmianach wykonanie za 2007r. % wykonania Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w tym : ,12% Udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,16% Udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych ,34% 2. Subwencja ogólna w tym : ,00% 2.1. Cz o wiatowa ,00% 2.2 Cz regionalna ,00% 2.3 Uzupe nienie subwencji ogólnej ,00% 3. Dotacje celowe w tym : ,35% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej ,56% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej - rodki z UE ,71% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej - publiczny wk ad krajowy ,79% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania asne ,98% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania asne - publiczny wk ad krajowy ,50% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,42% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - rodki z UE ,43% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - publiczny wk ad krajowy ,96% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego ,67% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego - publiczny wk ad krajowy ,00% Na zadania realizowane na podstawie porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorz du terytorialnego ,57% 3.12 Dotacje rozwojowe ,04% 4. Dochody z mienia ,59% 5. Op aty za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,27% 6. Pozosta e dochody ,22% 7. Pozosta e dochody wynikaj ce z op at celowych ,30% 8. rodki pozyskane z funduszy celowych ,37% rodki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wk ad krajowy ,00% rodki pozyskane z funduszy europejskich ,53% Razem ,49% 19

20 20

21 21

22 Z danych przedstawionych powy ej wynika, e: 1. Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa zosta y przekazane w kwocie z, co stanowi 104,12% wykonania planu, w tym: a) udzia y we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zosta y przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie z, co stanowi 102,16% wykonania planu oraz 108,11% planu Ministra Finansów ( z ). Natomiast w 2006 roku dochody z tego tytu u zosta y zrealizowane w wysoko ci z, co stanowi o 108,64% wykonania planu oraz 103,49% planu Ministra Finansów ( z ). b) udzia y we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zosta y przekazane przez Urz dy Skarbowe w kwocie z, co stanowi 104,34% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytu u wynosi z. Natomiast 2006 roku dochody z tego tytu u zosta y zrealizowane w wysoko ci z, co stanowi o 102,25% wykonania planu (kasowa realizacja dochodów z tego tytu u wynosi a z ). 2. Cz o wiatowa subwencji ogólnej zosta a przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w kwocie z, co stanowi 100% wykonania planu. 3. Cz regionalna subwencji ogólnej zosta a przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w kwocie z, co stanowi 100% wykonania planu. 4. Uzupe nienia subwencji ogólnej przekazano w kwocie z, co stanowi 100% wykonania planu. 5. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie z, co stanowi 80,35% planu. Dotacje zosta y przekazane na: a) zadania z zakresu administracji rz dowej w kwocie z, co stanowi 98,56% wykonania planu dochodów, w tym na: - prace geodezyjno urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota z, co stanowi 99,26% wykonania planu, - budow i utrzymanie urz dze melioracji wodnych kwota z, co stanowi 99,64% wykonania planu, - op acenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawc maj tkowego szkód wyrz dzonych przez osie w sadach jab oniowych w miejscowo ci Kiko y oraz w sadzie Pana Krzysztofa Popielarskiego oraz sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrz dzone przez osie w uprawie rzepaku Pana Janusza Zimaka oraz na oszacowanie szkód wyrz dzonych przez osie w sadach pani Anny Matysiak i Pana Ryszarda Saba - kwota z, co stanowi 99,99% wykonania planu, - na wynagrodzenia dla cz onków zespo u egzaminacyjnego Okr gowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kwota z co stanowi 95,45% wykonania planu, 22

23 - prace geodezyjne i kartograficzne kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - realizacj niektórych zada zleconych z zakresu administracji rz dowej, które przesz y z dniem r. w kompetencje Samorz du Województwa zgodnie z ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami w podziale zada i kompetencji administracji terenowej kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - realizacj zada wynikaj cych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o bie zast pczej kwota z, co stanowi 98,41% wykonania planu, - sk adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla z, co stanowi 99,22% wykonania planu, - sta e podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, piel gniarek i po nych kwota z, co stanowi 97,26% wykonania planu, - na obs ug wiadcze rodzinnych kwota z, co stanowi 96,92% wykonania planu, b) na zadania z zakresu administracji rz dowej Unia Europejska kwota z, co stanowi 95,71% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budow urz dze melioracji wodnych, c) na zadania z zakresu administracji rz dowej publiczny wk ad krajowy kwota z, co stanowi 95,79% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budow urz dze melioracji wodnych, d) na zadania w asne kwota z, co stanowi 99,98% wykonania planu, w tym na: - dofinansowanie organizowania szkole dla osób realizuj cych zadania zwi zane z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy spo ecznej, policji, s by zdrowia, s dów i edukacji kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - realizacj Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A kwota z, co stanowi 93,60% wykonania planu, - zakup aparatu USG dla Samodzielnego Zespo u Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej im. prof.. dr J. Bogdanowicza w Warszawie kwota z, co stanowi 99,16% wykonania planu, - realizacj zadania pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostro ce kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - sfinansowanie w ramach wdra ania reformy o wiaty wyp at wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowi zkowym wymiarem zaj ) ustnego egzaminu maturalnego kwota z, co stanowi 100% wykonania planu. 23

24 e) na zadania w asne publiczny wk ad krajowy kwota z, co stanowi 45,50% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Dzia 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2,5, 2.6, 3.4, 4.1, 4.2 i 4.3 ZPORR, dla których Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdra aj oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, f) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej kwota z, co stanowi 70,42% z wykonania planu przeznaczonego na: - realizacj zadania inwestycyjnego MAZ/2006 przez Mazowiecki Zarz d Dróg Wojewódzkich w Warszawie kwota 0 z wobec z planu, - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy niektórych zada z zakresu administracji rz dowej okre lonych w ustawie z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - zaopatrzenie biblioteki Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i S abo Widz cych w Radomiu w podr czniki i lektury szkolne w wersji braillowskiej czarno drukowanej i na no nikach elektronicznych - kwota , co stanowi 100% wykonania planu, g) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - Unia Europejska kwota z, co stanowi 96,43% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL, h) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej publiczny wk ad krajowy kwota z, co stanowi 51,96% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL, i) na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego kwota z, co stanowi 98,67% wykonania planu przekazane przez: - Powiat Wo omi ski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespo u Szkó w Wo ominie kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - Powiat Makowski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - Powiat Przasnyski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie kwota z, co stanowi 100% wykonania planu z, - Powiat Wo omi ski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie kwota z, co stanowi 100% wykonania planu z, - Gmin P ock na wykonywanie przez zak ad bud etowy Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa 24

25 metodycznego kwota z, co stanowi 99,30% wykonania planu, - Powiat P ocki na wykonywanie przez zak ad bud etowy Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego kwota z, co stanowi 97,37% wykonania planu, - Miasto Sto eczne Warszawa na realizacj zada z zakresu kultury kwota z, co stanowi 98,05% wykonania planu, - Miasto Sto eczne Warszawa na realizacj przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek G ówn Województwa Mazowieckiego zada powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, j) na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego publiczny wk ad krajowy - kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, w tym przekazane przez: - Powiaty: P ocki, Radomski, Mi ski, Grodzki Ostro cki na realizacj projektu pn. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów wspó dzia aj cych w ramach Województwa w ramach dzia ania 1.5 ZPORR- wobec z, co stanowi 100% wykonania planu, - Gminy Wolanów z przeznaczeniem na Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w bezpo rednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, k) pozosta e dochody wynikaj ce z zawartych porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorz du terytorialnego kwota z, co stanowi 29,57% wykonania planu zrealizowana z tytu u: - pomocy finansowej Gmin: Piaseczno oraz Konstancin Jeziorna, przeznaczonej na zadania z zakresu drogownictwa kwota z, o stanowi 13,30% wykonania planu, - pomocy finansowej od Miasta Sto ecznego Warszawy na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniej cych wa ów przeciwpowodziowych lewobrze nego odcinka rz. Wis y w km , wstecznego lewobrze nego wa u rzeki Jeziorki w km oraz wstecznego prawobrze nego wa u rzeki Jeziorki, w km i (wed ug pomiarów prof. soko owskiego), w km i (wed ug aktualnych pomiarów mk Perfekt ) kwota 0 z, wobec z planu, - pomoc finansowa Gminy Miasta Ciechanów na modernizacj Oddzia u Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sanitariatów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie- kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, l) dotacja rozwojowa kwota z, co stanowi 29,04% wykonania planu, na realizacj PO KL Dzia anie 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spo ecznej. 6. Dochody z mienia zosta y wykonane w kwocie z, co stanowi 86,59% rocznego planu. Na dochody z mienia sk adaj si : 25

26 a) op aty za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci kwota z, co stanowi 41,06% wykonania planu. Niepe ne wykonanie planu wynika g ównie z uwagi na brak wp at od nast puj cych u ytkowników wieczystych: - EURO-CITY Sp. z o.o. ( ,40 z w wyniku odwo ania ytkownika, SKO wyda o orzeczenie, zgodnie z którym ytkownika wi e dotychczasowa op ata roczna; pe nomocnik Zarz du Województwa z od tego orzeczenia sprzeciw, który do chwili obecnej nie zosta rozpatrzony), - Muzeum Archeologiczne z o odwo anie do SKO od ustalonej op aty rocznej w tytu u u ytkowania wieczystego gruntu (SKO uzna o, e ustalona op ata roczna jest nieuzasadniona), - Szpital im. M. Oko skiego z wniosek o umorzenie op aty rocznej za 2007 r. (decyzja nale y do Zarz du Województwa Mazowieckiego). b) dochody z najmu i dzier awy kwota z, co stanowi 157,08% wykonania planu, c) wp ywy ze sprzeda y wyrobów - kwota z, wobec 0 z planu, d) dochody ze sprzeda y sk adników maj tkowych kwota z, co stanowi 89,09% wykonania planu. Plan dochodów nie zosta wykonany w pe nej wysoko ci, z uwagi na to, e do r. nie zrealizowano sprzeda y: - przetargi na sprzeda nieruchomo ci po onej w Z bkach przy ul. Kochanowskiego zosta y prze one na I kwarta 2008 r., - ze wzgl du na brak zainteresowania, zosta a sprzedana tylko cz lokali mieszkalnych po onych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie, - sprzeda lokali mieszkalnych po onych w Józefowie przy ul. 3 Maja, zosta a prze ona na I kwarta 2008 r., - sprzeda lokali mieszkalnych po onych w Z bkach przy ul. Kochanowskiego i ul. Szpitalnej, zosta a prze ona na 2008 r., - na wniosek jednostek, zosta a prze ona na I kwarta 2008 r. sprzeda budynków na rzecz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. 7. Op aty za zezwolenia na sprzeda alkoholu zosta y przekazane w kwocie z, co stanowi 145,27% wykonania planu. 8. Pozosta e dochody wynikaj ce z op at celowych kwota z, co stanowi 113,30% wykonania planu, w tym: z pochodzi z op at za substancje kontrolowane, z pochodzi z wp ywów z op at produktowych, z pochodzi z op at i kar za korzystanie ze rodowiska. 9. rodki pozyskane z funduszy celowych kwota z, co stanowi 85,37% wykonania planu, przekazana przez: a) Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota z, co stanowi 99,86% wykonania planu przeznaczonego na: zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych kwota z, co stanowi 99,86% wykonania planu, 26

27 dofinansowanie przedsi wzi cia pn. Szkolenie mieszka ców obszarów wiejskich w zakresie prawid owego zagospodarowania odpadów, a w szczególno ci odpadów niebezpiecznych kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, b) Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy kwota z, co stanowi 18,19% wykonania planu przeznaczonego na: Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilaj cych Jezioro Czerniakowskie kwota 0 z wobec z planu, Konserwacja Potoku S ewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymuj cych zanieczyszczenia komunalne p yn ce ciekiem kwota z, co stanowi 100% wykonania planu. c) Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wydatki bie ce zwi zane z utrzymaniem urz dze melioracji wodnych kwota z, co stanowi 99,81% wykonania planu. d) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dotacje na wydatki inwestycyjne dla zak adów bud etowych - Warszawskiego Biura Geodezji i Urz dze Rolnych w Warszawie i dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostro ce kwota z, co stanowi 99,97% wykonania planu. 10. rodki pozyskane z funduszy celowych publiczny wk ad krajowy z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych kwota z, co stanowi 100% wykonania planu. 11. rodki pozyskane z funduszy europejskich kwota z, co stanowi 29,53% wykonania planu. W roku 2007 zrealizowano dochody z tytu u refundacji z Unii Europejskiej poniesionych wydatków na programy i projekty wspó finansowane z programów wspólnotowych w wysoko ci ,15 z, tj. 29,36 % planu. Refundacja w wysoko ci ,29 z dotyczy dzia ZPORR, dla których Samorz d Województwa jest Instytucj wdra aj, pozosta a kwota w wysoko ci ,86 z stanowi refundacj projektów finansowanych z ró nych programów wspólnotowych. 12.Ró ne dochody w kwocie z, co stanowi 133,30% wykonania planu, na które sk adaj si : a) wp ywy z ró nych op at kwota z, co stanowi 577,31% wykonania planu, (op aty za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, op aty za wykonywanie analizy sytuacji rynkowej, b cej podstaw do wydania lub zmiany ww. zezwole, op aty za wydawanie duplikatów wiadectw przez jednostki o wiatowe), b) grzywny i kary pieni ne zrealizowane przez Mazowiecki Zarz d Dróg Wojewódzkich z tytu u nieterminowej realizacji umów oraz przez jednostki wiatowe - kwota z, co stanowi 111,97% wykonania planu, c) wp ywy z us ug realizowane przez jednostki bud etowe kwota z, co stanowi 99,88% wykonania planu, w tym przez: - Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Warszawie kwota z, 27

28 - wiatowe jednostki bud etowe kwota z, - Krajowy O rodek Mieszkalno Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w D bku kwota z, d) pozosta e odsetki kwota z, co stanowi 127,07% wykonania planu, w tym: - odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym bud etu Województwa Mazowieckiego kwota z, - odsetki od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek bud etowych kwota z, e) wp ywy z ró nych dochodów kwota z, co stanowi 135,82% wykonania planu, realizowanych przez jednostki bud etowe (w tym z w zwi zku ze zwrotami niewykorzystanych kwot wydatków niewygasaj cych z up ywem 2005 r. i 2006 r.), f) dochody z tytu u 5% udzia u w dochodach podlegaj cych przekazaniu do bud etu pa stwa z tytu u op at melioracyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Warszawie i delegatury Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego kwota z, co stanowi 101,93% wykonania planu, g) wp ywy do bud etu cz ci zysku gospodarstw pomocniczych kwota z (w tym przy Wojewódzkim Zarz dzi Melioracji i Urz dze Wodnych w Warszawie z oraz przy Urz dzie Marsza kowskim z ), h) wp ywy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zak adu bud etowego kwota z, i) wp ywy do bud etu nadwy ki dochodów w asnych lub rodków obrotowych kwota 4 z, j) wp ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci kwota z, co stanowi 140,31% wykonania planu, k) pozosta e dochody (odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia, p acone przez urz dy obs uguj ce organy podatkowe) kwota z. Szczegó owe wykonanie dochodów w dzia ach, rozdzia ach i paragrafach przedstawia Za cznik nr 1 do sprawozdania. 28

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 69 Poznañ, dnia 5 maj 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1313 nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia bud etu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Akademia Podlaska w Siedlcach Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Województwa Wielkopolskiego. budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim.

Dziennik Urzêdowy. Województwa Wielkopolskiego. budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim. 17529 Poz. 2791, 2792 2791 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 wrzeœnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokoœci wskaÿnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni u ytkowej budynków

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 157 Poznañ, dnia 6 listopada 2007 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 3425 nr XIII/79/2007 Rady Miasta Luboñ z dnia 27 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy

Bardziej szczegółowo

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % + ! # % ( ( ) +, ( ( %. /) 0 + ( ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +.5 % 1 6, ( ) 7 () 8 ( 2 %! ( ( % ( (!7 ) 9.:). )! ) ; ( 9 +! 5 )? + +! ) 1 (.7 2 = ) (, ) 1! ) = > 9 (

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Plan wg URM Nr XXI/335/11

Plan wg URM Nr XXI/335/11 I. INFORMACJE O SPOSOBIE KSZTAŁTOWANIA SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA 2012 R. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.08.22 16:49:18 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Załącznik do nru 173, poz. 1030 z dnia 22 sierpnia 2011 r. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo