ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2007 ROK WARSZAWA, MARZEC 2008 ROKU

2 Spis tre ci Spis za czników i tabel 3 I. Plan bud etu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok i jego nowelizacje II. Plan i realizacja dochodów 12 5 III. Plan i realizacja wydatków 29 IV. Rozliczenie wyniku bud etowego 86 V. Nale no ci i zobowi zania Województwa Mazowieckiego 87 VI. Upowa nienia Zarz du Województwa Mazowieckiego zwi zane z realizacj bud etu VII. VIII IX. Rozliczenie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Rad Ministrów Rozliczenie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Rad Ministrów X. Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

3 Spis za czników i tabel Za cznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów bud etu Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. Za cznik nr 2 Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej wykonywane przez samorz d województwa za 2007 rok. Za cznik nr 3 Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada w asnych samorz du województwa za 2007 rok. Za cznik nr 4 Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej za 2007 rok. Za cznik nr 5 Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego za 2007 rok. Za cznik nr 6 Plan i wykonanie dochodów pokrytych rodkami z funduszy celowych na zadania bie ce i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych za 2007 rok. Za cznik nr 7 Plan i wykonanie wydatków bud etu Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. Za cznik nr 8 Plan i wykonanie wydatków maj tkowych realizowanych przez Województwo Mazowieckie za 2007 rok. Za cznik nr 9 Plan i wykonanie dotacji na wydatki bie ce dla instytucji kultury za 2007 rok. Za cznik nr 10 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2007 rok. Za cznik nr 11 Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych za 2007 rok. Za cznik nr 12 Plan i wykonanie zada z zakresu administracji rz dowej za 2007 rok. Za cznik nr 13 Plan i wykonanie dotacji na zadania bie ce dla jednostek samorz du terytorialnego za 2007 rok. Za cznik nr 14 Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansow dla jednostek samorz du terytorialnego na realizacj wydatków bie cych za 2007 rok. Za cznik nr 15 Wykaz wydatków wieloletnich jednostek bud etowych Województwa Mazowieckiego zwi zanych z bie cym funkcjonowaniem tych jednostek. Za cznik nr 16 Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty wspó finansowane ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za 2007 rok. Za cznik nr 17 Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze rodków bezzwrotnych (fundusze pomocowe UE, granty, mechanizmy finansowe i inne) za 2007 rok. Za cznik nr 18 Plan i wykonanie dotacji na wydatki bie ce dla beneficjentów pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego za 2007 rok. Za cznik nr 19 Wykonanie planu przychodów i wydatków zak adów bud etowych za 2007 rok. Za cznik nr 20 Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2007 rok. Za cznik nr 21 Wykonanie planu finansowego dochodów w asnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach 3

4 publicznych i wydatków z nich finansowanych jednostek bud etowych Województwa Mazowieckiego za 2007 rok. Za cznik nr 22 Wykonanie planu finansowego dochodów w asnych ze róde okre lonych w Uchwale nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dochodów asnych jednostek bud etowych (z pó n. zm.) i wydatków z nich finansowanych za 2007 rok. Za cznik nr 23 Wykonanie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2007 rok. Za cznik nr 23a Wykonanie planu dotacji udzielonych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2007 rok. Za cznik nr 24 Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok. Za cznik nr 25 Plan i wykonanie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Za cznik nr 26 Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Tabela nr 1 Zmiany planu dochodów Województwa Mazowieckiego w 2007 roku. Tabela nr 2 Zmiany planu wydatków Województwa Mazowieckiego w 2007 roku. Tabela nr 3 Plan i wykonanie dochodów wed ug poszczególnych róde w 2007 roku. Tabela nr 4 Tabela nr 5 Tabela nr 6 Tabela nr 7 Plan i wykonanie wydatków wed ug poszczególnych dzia ów w 2007 roku. Rozliczenie wyniku bud etowego za 2007 rok. Nale no ci wymagalne Województwa Mazowieckiego. Zobowi zania wymagalne Województwa Mazowieckiego. Tabela nr 8 Rozliczenie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku 2006 ustalonych przez Rad Ministrów na dzie r. Tabela nr 9 Wydatki niewygasaj ce z up ywem roku 2007 ustalone przez Rad Ministrów. 4

5 I. Plan bud etu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok i jego nowelizacje Na sesji w dniu 15 stycznia 2007 roku Uchwa Nr 1/07 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwali bud et Województwa Mazowieckiego na 2007 rok, w którym dochody zosta y zaplanowane w kwocie z, a wydatki w kwocie z, co oznacza, e zaplanowano deficyt bud etu w wysoko ci z. Bud et Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. by dwudziestopi ciokrotnie nowelizowany: I nowelizacja Uchwa a Nr 22/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan przychodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot z. II nowelizacja - Uchwa a Nr 491/24/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. III nowelizacja - Uchwa a Nr 45/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan przychodów zosta zwi kszony o kwot z. IV nowelizacja - Uchwa a Nr 565/28/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. V nowelizacja Uchwa a Nr 64/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan przychodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot z. VI nowelizacja - Uchwa a Nr 808/35/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. VII nowelizacja - Uchwa a Nr 79/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zmniejszony o kwot z. 5

6 VIII nowelizacja - Uchwa a Nr 993/44/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. IX nowelizacja - Uchwa a Nr 91/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot z. X nowelizacja - Uchwa a Nr 1255/54/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XI nowelizacja - Uchwa a Nr 117/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XII nowelizacja - Uchwa a Nr 1526/65/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XIII nowelizacja - Uchwa a Nr 1734/72/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XIV nowelizacja - Uchwa a Nr 119/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 wrze nia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot z. XV nowelizacja - Uchwa a Nr 1928/78/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 25 wrze nia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XVI nowelizacja - Uchwa a Nr 2141/84/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 11 pa dziernika 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XVII nowelizacja - Uchwa a Nr 155/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 pa dziernika 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot z. 6

7 XVIII nowelizacja - Uchwa a Nr 2232/88/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 30 pa dziernika 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XIX nowelizacja - Uchwa a Nr 2275/89/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XX nowelizacja - Uchwa a Nr 201/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot z. XXI nowelizacja - Uchwa a Nr 2459/94/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot z. XXII nowelizacja - Uchwa a Nr 2595/98/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XXIII nowelizacja - Uchwa a Nr 2671/100/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. XXIV nowelizacja - Uchwa a Nr 228/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan wydatków zosta zmniejszony o kwot z, - plan przychodów zosta zmniejszony o kwot z, - plan rozchodów zosta zwi kszony o kwot z. XXV nowelizacja - Uchwa a Nr 2713/104/07 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007 r., w której: - plan dochodów zosta zwi kszony o kwot z, - plan wydatków zosta zwi kszony o kwot z. Plan dochodów bud etu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania zosta zwi kszony o kwot z, tj. o 15,69% i po zmianach zamyka si kwot z. Plan wydatków bud etu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania zosta zwi kszony o kwot z, tj. o 8,59% i po zmianach zamyka si kwot z. Ujemna ró nica mi dzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, e zaplanowany zosta deficyt bud etowy w wysoko ci z. Zmiany planu dochodów i wydatków przedstawiaj odpowiednio tabele Nr 1 i Nr 2. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 II. Plan i realizacja dochodów Plan dochodów bud etu Województwa Mazowieckiego ustalony Uchwa Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 15 stycznia 2007 roku zosta zwi kszony cznie o kwot z i po zmianach na dzie 31 grudnia 2007 roku zamyka si kwot z. Zmiany te dotyczy y: Zwi kszenia planu dochodów z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego o kwot z, w tym: od osób fizycznych zwi kszenie o kwot z oraz od osób prawnych zwi kszenie o kwot z w zwi zku z realizacj wi kszych od przewidywanych wp ywów z tego tytu u. Zwi kszenia cz ci o wiatowej subwencji ogólnej o kwot z. Zmiany dokonano na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku, znak ST4-4820/106/2007 ( z ), z dnia 27 czerwca 2007 roku, znak ST w/2007 (5.000 z ) oraz z dnia 22 listopada 2007 roku, znak ST w/BKU/07 ( z ). Zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u rodków z rezerwy subwencji ogólnej bud etu pa stwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych. Zwi kszenia dotacji otrzymanych z bud etu pa stwa i dotacji od jednostek samorz du terytorialnego o kwot , w tym na: a) zadania z zakresu administracji rz dowej kwota zwi kszenia z, w tym na: - sfinansowanie odszkodowa za szkody wyrz dzone przez osie w uprawie rzepaku oraz w sadach kwota zwi kszenia z, - dofinansowanie utrzymania urz dze melioracji wodnych podstawowych kwota zwi kszenia z, - bie dzia alno Mazowieckiego Centrum Polityki Spo ecznej w zwi zku z realizacj zada wynikaj cych ze wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego kwota zwi kszenia z, - wynagrodzenia bezosobowe zwi zane z pracami geologicznymi (nieinwestycyjnymi) - kwota zwi kszenia z, - sta e podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, piel gniarek i po nych kwota zwi kszenia z, b) zadania z zakresu administracji rz dowej rodki z UE kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach SPO ROL kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach dzia 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 2.5 Gospodarowanie rolniczymi 12

13 zasobami wodnymi SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - wspó finansowanie projektów Pomocy Technicznej SPO ROL kwota zwi kszenia z, c) zadania z zakresu administracji rz dowej publiczny wk ad krajowy kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach SPO ROL kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach dzia 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwota zwi kszenia z (wydatki niewygasaj ce z up ywem 2006 roku), - wspó finansowanie projektów Pomocy Technicznej SPO ROL kwota zwi kszenia z, d) zadania w asne samorz du województwa kwota zwi kszenia z, w tym na: - dofinansowanie organizowania szkole dla osób realizuj cych zadania zwi zane z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy spo ecznej, policji, s by zdrowia, s dów i edukacji kwota zwi kszenia z, - realizacj zadania pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostro ce kwota zwi kszenia z, - sfinansowanie w ramach wdra ania reformy o wiaty wyp at wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowi zkowym wymiarem zaj ) ustnego egzaminu maturalnego kwota zwi kszenia z, - realizacj Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A kwota zwi kszenia z, - zakup aparatu USG dla Samodzielnego Zespo u Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej im. prof.. dr J. Bogdanowicza w Warszawie kwota zwi kszenia z, e) zadania w asne samorz du województwa publiczny wk ad krajowy kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.1 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.2 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.3 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.4 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.5 ZPORR - kwota zwi kszenia z, 13

14 - realizacj projektów w ramach Dzia ania 2.6 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 3.4 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 4.1 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 4.2 ZPORR kwota zwi kszenia z, - realizacj projektów w ramach Dzia ania 4.3 ZPORR kwota zwi kszenia z, f) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy niektórych zada z zakresu administracji rz dowej okre lonych w ustawie z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwota zwi kszenia z, - zaopatrzenie biblioteki Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i S abo Widz cych w Radomiu w podr czniki i lektury szkolne w wersji braillowskiej czarno drukowanej i na no nikach elektronicznych - kwota zwi kszenia z, g) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej rodki z UE kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL kwota zwi kszenia z, h) zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - publiczny wk ad krajowy kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL kwota zwi kszenia z, i) zadania realizowane na podstawie porozumie pomi dzy jednostkami samorz du terytorialnego kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek G ówn Województwa Mazowieckiego zada powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego - dotacja Miasta Sto ecznego Warszawa kwota zwi kszenia z, - realizacj zada z zakresu kultury - dotacja Miasta Sto ecznego Warszawa kwota zwi kszenia z, - przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespo u Szkó w Wo ominie dotacja celowa Powiatu Wo omi skiego kwota zwi kszenia z, - przeprowadzenie zaj teoretycznych z przedmiotów zawodowych przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie - dotacja celowa Powiatu Makowskiego (6.700 z ), Powiatu Przasnyskiego (4.840 z ) oraz Powiatu Wo omi skiego (5.720 z ) kwota zwi kszenia z, - wykonywanie przez zak ad bud etowy Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego - dotacja celowa Gminy P ock ( z ) oraz Powiatu P ockiego ( z ) kwota zwi kszenia z, j) zadania realizowane na podstawie porozumie pomi dzy jednostkami samorz du terytorialnego publiczny wk ad krajowy kwota zmniejszenia z, w tym na: - realizacj zadania inwestycyjnego pn. Uporz dkowanie gospodarki wodno - ciekowej w bezpo rednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów - 14

15 dotacja celowa Gminy Wieniawa ( z ) oraz Gminy Wolanów ( z ) kwota zwi kszenia z, - realizacj projektu pn. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów wspó dzia aj cych w ramach Województwa w ramach dzia ania 1.5 ZPORR kwota zmniejszenia z, k) zadania realizowane na podstawie porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorz du terytorialnego kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniej cych wa ów przeciwpowodziowych lewobrze nego odcinka rz. Wis y w km , wstecznego lewobrze nego wa u rzeki Jeziorki w km oraz wstecznego prawobrze nego wa u rzeki Jeziorki, w km i (wed ug pomiarów prof. soko owskiego), w km i (wed ug aktualnych pomiarów mk Perfekt ) - pomocy finansowej od Miasta Sto ecznego Warszawy kwota zwi kszenia z, - modernizacj Oddzia u Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sanitariatów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie- pomoc finansowa Gminy Miasta Ciechanów kwota zwi kszenia z, - realizacj zada inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich pomoc finansowa od Miasta i Gminy Piaseczno - kwota zmniejszenia z. l) dotacja rozwojowa kwota zwi kszenia z, w tym na: - realizacj PO KL Dzia anie 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spo ecznej kwota zwi kszenia z. Zmniejszenia dochodów z mienia o kwot z na podstawie zg osze podleg ych jednostek bud etowych. Zmniejszenia dochodów realizowanych z tytu u op at za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu o kwot z. Zwi kszenia pozosta ych dochodów realizowanych przez jednostki bud etowe o kwot z. Zmiany dotyczy y g ównie: - zwi kszenia planu dochodów o kwot z tytu u wp ywu z us ug dotycz cych pe nienia nadzoru technicznego nad robotami wykonywanymi na urz dzeniach wodnych, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u zwrotu kosztów utrzymania wód i urz dze w zwi zku wprowadzaniem cieków do wód lub urz dze wodnych przez zak ady (art. 22 ustawy Prawo wodne), - zwi kszenia planu dochodów o kwot z tytu u zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasaj cych z up ywem 2006 roku, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z tytu u zwrotów niewykorzystanych kwot wydatków niewygasaj cych z up ywem 2005 roku, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u zwrotu rodków niewykorzystanej dotacji bud etu pa stwa, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u wp ywu do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zak adu bud etowego Mazowieckiego Samorz dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 15

16 - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u wp ywu do bud etu cz ci zysku gospodarstw pomocniczych (przy Urz dzie Marsza kowskim Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Zarz d Nieruchomo ci z, Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego 33 z oraz przy WZMiUW z ), - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u rodków przekazanych przez PFRON z przeznaczeniem na realizacj przez Samorz d Województwa Mazowieckiego zada na rzecz osób niepe nosprawnych, - zwi kszenia planu pozosta ych dochodów o kwot z realizowanych przez jednostki bud etowe, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u odsetek od rodków na rachunku bud etu Województwa Mazowieckiego, - zmniejszenia planu dochodów o kwot z z tytu u refundacji przez Powiatowe Urz dy Pracy kosztów realizacji Programu Praca i rodowisko (zmniejszenia dokonano w zwi zku z mniejszym ni planowano zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach Programu Praca i rodowisko ), - zmniejszenia planu dochodów o kwot z z tytu u udzia u w dochodach bud etu pa stwa z tytu u realizacji zada z zakresu administracji rz dowej dot. melioracji wodnych. Zwi kszenia pozosta ych dochodów wynikaj cych z op at celowych o kwot z. Zmiany dotyczy y: - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u op at za korzystanie ze rodowiska realizowanych na podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia r. Prawo ochrony rodowiska, - zmniejszenia planu dochodów o kwot z z tytu u op at za substancje kontrolowane, - zwi kszenia planu dochodów o kwot z z tytu u op at produktowych. Zwi kszenie rodków pozyskanych z funduszy celowych o kwot z, w tym: a) zwi kszenie o kwot z - rodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na: - zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych kwota z, - dofinansowanie przedsi wzi cia pn. Szkolenie mieszka ców obszarów wiejskich w zakresie prawid owego zagospodarowania odpadów, a w szczególno ci odpadów niebezpiecznych kwota z, b) zwi kszenie o kwot z - rodki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Sto ecznego Warszawy przeznaczone na: - Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilaj cych Jezioro Czerniakowskie kwota z, - Konserwacja Potoku S ewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymuj cych zanieczyszczenia komunalne p yn ce ciekiem kwota z, 16

17 c) zwi kszenie o kwot z rodki Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy przeznaczone na wydatki bie ce zwi zane z utrzymaniem urz dze melioracji wodnych. d) zwi kszenie o kwot z - rodki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dotacje na wydatki inwestycyjne dla zak adów bud etowych - Warszawskiego Biura Geodezji i Urz dze Rolnych w Warszawie i dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostro ce. Zmniejszenia rodków pozyskanych z funduszy celowych stanowi cych publiczny wk ad krajowy o kwot z. rodki pochodz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przeznaczone by y na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach projektów wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej. Zwi kszenia rodków pozyskanych z funduszy europejskich o kwot z z tytu u: - refundacji przez Uni Europejsk wydatków poniesionych na realizacj projektów w ramach ZPORR kwota zwi kszenia z, - refundacji przez Uni Europejsk wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR kwota zwi kszenia z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu INTERREG kwota zwi kszenia z, - refundacj przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu RECO w ramach Programu INTERREG III B kwota zwi kszenia 4 z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu OMNINET kwota zwi kszenia 246 z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu INNET w ramach 6. Programu Ramowego UE kwota zmniejszenia z, - refundacji przez Uni Europejsk wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej SPO RZL kwota zmniejszenia z, - pokrycia kosztów realizacji projektu SPO RZL 1.4 Publiczne s by zatrudnienia i samorz d terytorialny bli ej osób niepe nosprawnych kwota zwi kszenia z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu pn. Rola regionów i instytucji metropolitarnych w procesie odnowy miast w ramach programu URBACT kwota zwi kszenia z, - rodków bezzwrotnych pochodz cych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonych na realizacj projektu pn. Wypracowanie i wdra anie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja us ug publicznych wiadczonych przez s geodezyjn i kartograficzn kwota zmniejszenia z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu w asnego w ramach ZPORR (koszty niekwalifikowane) kwota zwi kszenia z, 17

18 - rodków ze róde zagranicznych z przeznaczeniem na realizacj projektu RIS MAZOVIA Regionalna Strategia Innowacji kwota zwi kszenia z, - refundacj przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu RIS MAZOVIA Regionalna Strategia Innowacji Województwa kwota zmniejszenia z, - refundacj przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu w ramach programu EQUAL realizowanego przez Zespó Szkó Specjalnych w Zagórzu kwota zwi kszenia z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektów zak adów bud etowych - kwota zwi kszenia z. - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu Planowanie regionalne w krajach europejskich wymiana do wiadcze kluczem do podniesienia jako ci kadr w ramach Programu Leonardo da Vinci kwota zwi kszenia z, - rodków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatku poniesionego na realizacj projektu realizowanego w ramach SPO ROL kwota zwi kszenia z, - refundacji przez Uni Europejsk kosztów poniesionych na realizacj projektów wspó finansowanych z funduszy strukturalnych (inwestycje drogowe) kwota zwi kszenia z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci kwota zwi kszenia z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie si przez ca e ycie kwota zwi kszenia z, - pokrycia przez Uni Europejsk kosztów realizacji projektu pn. Wymiana do wiadcze nauczyciele przedmiotów zawodowych w Hiszpanii w ramach programu Uczenie si przez ca e ycie Leonardo da Vinci kwota zwi kszenia z. W 2007 roku plan dochodów po zmianach w wysoko ci z zosta zrealizowany w kwocie z, co stanowi 97,49% wykonania planu. Natomiast w 2006 roku dochody zosta y zaplanowane w kwocie z i zosta y zrealizowane w wysoko ci z, co stanowi 97,13% wykonania planu. Realizacj dochodów wed ug poszczególnych róde dochodów przedstawia poni sza tabela. 18

19 Tabela nr 3 - Plan i wykonanie dochodów wed ug poszczególnych róde dochodów za 2007 r. Lp. Tre Plan pierwotny Plan po zmianach wykonanie za 2007r. % wykonania Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w tym : ,12% Udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,16% Udzia we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych ,34% 2. Subwencja ogólna w tym : ,00% 2.1. Cz o wiatowa ,00% 2.2 Cz regionalna ,00% 2.3 Uzupe nienie subwencji ogólnej ,00% 3. Dotacje celowe w tym : ,35% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej ,56% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej - rodki z UE ,71% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej - publiczny wk ad krajowy ,79% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania asne ,98% Otrzymane z bud etu pa stwa na zadania asne - publiczny wk ad krajowy ,50% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,42% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - rodki z UE ,43% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - publiczny wk ad krajowy ,96% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego ,67% Na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego - publiczny wk ad krajowy ,00% Na zadania realizowane na podstawie porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorz du terytorialnego ,57% 3.12 Dotacje rozwojowe ,04% 4. Dochody z mienia ,59% 5. Op aty za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,27% 6. Pozosta e dochody ,22% 7. Pozosta e dochody wynikaj ce z op at celowych ,30% 8. rodki pozyskane z funduszy celowych ,37% rodki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wk ad krajowy ,00% rodki pozyskane z funduszy europejskich ,53% Razem ,49% 19

20 20

21 21

22 Z danych przedstawionych powy ej wynika, e: 1. Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa zosta y przekazane w kwocie z, co stanowi 104,12% wykonania planu, w tym: a) udzia y we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zosta y przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie z, co stanowi 102,16% wykonania planu oraz 108,11% planu Ministra Finansów ( z ). Natomiast w 2006 roku dochody z tego tytu u zosta y zrealizowane w wysoko ci z, co stanowi o 108,64% wykonania planu oraz 103,49% planu Ministra Finansów ( z ). b) udzia y we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zosta y przekazane przez Urz dy Skarbowe w kwocie z, co stanowi 104,34% wykonania planu. Kasowa realizacja dochodów z tego tytu u wynosi z. Natomiast 2006 roku dochody z tego tytu u zosta y zrealizowane w wysoko ci z, co stanowi o 102,25% wykonania planu (kasowa realizacja dochodów z tego tytu u wynosi a z ). 2. Cz o wiatowa subwencji ogólnej zosta a przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w kwocie z, co stanowi 100% wykonania planu. 3. Cz regionalna subwencji ogólnej zosta a przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w kwocie z, co stanowi 100% wykonania planu. 4. Uzupe nienia subwencji ogólnej przekazano w kwocie z, co stanowi 100% wykonania planu. 5. Dotacje celowe Wojewoda Mazowiecki oraz inni dysponenci przekazali w kwocie z, co stanowi 80,35% planu. Dotacje zosta y przekazane na: a) zadania z zakresu administracji rz dowej w kwocie z, co stanowi 98,56% wykonania planu dochodów, w tym na: - prace geodezyjno urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota z, co stanowi 99,26% wykonania planu, - budow i utrzymanie urz dze melioracji wodnych kwota z, co stanowi 99,64% wykonania planu, - op acenie kosztów oszacowania przez rzeczoznawc maj tkowego szkód wyrz dzonych przez osie w sadach jab oniowych w miejscowo ci Kiko y oraz w sadzie Pana Krzysztofa Popielarskiego oraz sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrz dzone przez osie w uprawie rzepaku Pana Janusza Zimaka oraz na oszacowanie szkód wyrz dzonych przez osie w sadach pani Anny Matysiak i Pana Ryszarda Saba - kwota z, co stanowi 99,99% wykonania planu, - na wynagrodzenia dla cz onków zespo u egzaminacyjnego Okr gowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kwota z co stanowi 95,45% wykonania planu, 22

23 - prace geodezyjne i kartograficzne kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - realizacj niektórych zada zleconych z zakresu administracji rz dowej, które przesz y z dniem r. w kompetencje Samorz du Województwa zgodnie z ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami w podziale zada i kompetencji administracji terenowej kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - realizacj zada wynikaj cych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o bie zast pczej kwota z, co stanowi 98,41% wykonania planu, - sk adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla z, co stanowi 99,22% wykonania planu, - sta e podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, piel gniarek i po nych kwota z, co stanowi 97,26% wykonania planu, - na obs ug wiadcze rodzinnych kwota z, co stanowi 96,92% wykonania planu, b) na zadania z zakresu administracji rz dowej Unia Europejska kwota z, co stanowi 95,71% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budow urz dze melioracji wodnych, c) na zadania z zakresu administracji rz dowej publiczny wk ad krajowy kwota z, co stanowi 95,79% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Pomocy Technicznej SPO ROL oraz na budow urz dze melioracji wodnych, d) na zadania w asne kwota z, co stanowi 99,98% wykonania planu, w tym na: - dofinansowanie organizowania szkole dla osób realizuj cych zadania zwi zane z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy spo ecznej, policji, s by zdrowia, s dów i edukacji kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - realizacj Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A kwota z, co stanowi 93,60% wykonania planu, - zakup aparatu USG dla Samodzielnego Zespo u Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej im. prof.. dr J. Bogdanowicza w Warszawie kwota z, co stanowi 99,16% wykonania planu, - realizacj zadania pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostro ce kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - sfinansowanie w ramach wdra ania reformy o wiaty wyp at wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowi zkowym wymiarem zaj ) ustnego egzaminu maturalnego kwota z, co stanowi 100% wykonania planu. 23

24 e) na zadania w asne publiczny wk ad krajowy kwota z, co stanowi 45,50% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj projektów w ramach Dzia 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2,5, 2.6, 3.4, 4.1, 4.2 i 4.3 ZPORR, dla których Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego jest instytucj wdra aj oraz w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, f) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej kwota z, co stanowi 70,42% z wykonania planu przeznaczonego na: - realizacj zadania inwestycyjnego MAZ/2006 przez Mazowiecki Zarz d Dróg Wojewódzkich w Warszawie kwota 0 z wobec z planu, - realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy niektórych zada z zakresu administracji rz dowej okre lonych w ustawie z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - zaopatrzenie biblioteki Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i S abo Widz cych w Radomiu w podr czniki i lektury szkolne w wersji braillowskiej czarno drukowanej i na no nikach elektronicznych - kwota , co stanowi 100% wykonania planu, g) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej - Unia Europejska kwota z, co stanowi 96,43% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL, h) na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej publiczny wk ad krajowy kwota z, co stanowi 51,96% wykonania planu - przeznaczonego na realizacj przez Wojewódzki Urz d Pracy projektów w asnych SPO RZL, i) na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego kwota z, co stanowi 98,67% wykonania planu przekazane przez: - Powiat Wo omi ski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespo u Szkó w Wo ominie kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - Powiat Makowski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, - Powiat Przasnyski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie kwota z, co stanowi 100% wykonania planu z, - Powiat Wo omi ski na przeprowadzenie zaj z teoretycznych przedmiotów przez Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Wyszkowie kwota z, co stanowi 100% wykonania planu z, - Gmin P ock na wykonywanie przez zak ad bud etowy Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa 24

25 metodycznego kwota z, co stanowi 99,30% wykonania planu, - Powiat P ocki na wykonywanie przez zak ad bud etowy Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli doradztwa metodycznego kwota z, co stanowi 97,37% wykonania planu, - Miasto Sto eczne Warszawa na realizacj zada z zakresu kultury kwota z, co stanowi 98,05% wykonania planu, - Miasto Sto eczne Warszawa na realizacj przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek G ówn Województwa Mazowieckiego zada powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, j) na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego publiczny wk ad krajowy - kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, w tym przekazane przez: - Powiaty: P ocki, Radomski, Mi ski, Grodzki Ostro cki na realizacj projektu pn. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów wspó dzia aj cych w ramach Województwa w ramach dzia ania 1.5 ZPORR- wobec z, co stanowi 100% wykonania planu, - Gminy Wolanów z przeznaczeniem na Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w bezpo rednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, k) pozosta e dochody wynikaj ce z zawartych porozumie w sprawie pomocy finansowej od jednostek samorz du terytorialnego kwota z, co stanowi 29,57% wykonania planu zrealizowana z tytu u: - pomocy finansowej Gmin: Piaseczno oraz Konstancin Jeziorna, przeznaczonej na zadania z zakresu drogownictwa kwota z, o stanowi 13,30% wykonania planu, - pomocy finansowej od Miasta Sto ecznego Warszawy na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniej cych wa ów przeciwpowodziowych lewobrze nego odcinka rz. Wis y w km , wstecznego lewobrze nego wa u rzeki Jeziorki w km oraz wstecznego prawobrze nego wa u rzeki Jeziorki, w km i (wed ug pomiarów prof. soko owskiego), w km i (wed ug aktualnych pomiarów mk Perfekt ) kwota 0 z, wobec z planu, - pomoc finansowa Gminy Miasta Ciechanów na modernizacj Oddzia u Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sanitariatów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie- kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, l) dotacja rozwojowa kwota z, co stanowi 29,04% wykonania planu, na realizacj PO KL Dzia anie 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spo ecznej. 6. Dochody z mienia zosta y wykonane w kwocie z, co stanowi 86,59% rocznego planu. Na dochody z mienia sk adaj si : 25

26 a) op aty za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci kwota z, co stanowi 41,06% wykonania planu. Niepe ne wykonanie planu wynika g ównie z uwagi na brak wp at od nast puj cych u ytkowników wieczystych: - EURO-CITY Sp. z o.o. ( ,40 z w wyniku odwo ania ytkownika, SKO wyda o orzeczenie, zgodnie z którym ytkownika wi e dotychczasowa op ata roczna; pe nomocnik Zarz du Województwa z od tego orzeczenia sprzeciw, który do chwili obecnej nie zosta rozpatrzony), - Muzeum Archeologiczne z o odwo anie do SKO od ustalonej op aty rocznej w tytu u u ytkowania wieczystego gruntu (SKO uzna o, e ustalona op ata roczna jest nieuzasadniona), - Szpital im. M. Oko skiego z wniosek o umorzenie op aty rocznej za 2007 r. (decyzja nale y do Zarz du Województwa Mazowieckiego). b) dochody z najmu i dzier awy kwota z, co stanowi 157,08% wykonania planu, c) wp ywy ze sprzeda y wyrobów - kwota z, wobec 0 z planu, d) dochody ze sprzeda y sk adników maj tkowych kwota z, co stanowi 89,09% wykonania planu. Plan dochodów nie zosta wykonany w pe nej wysoko ci, z uwagi na to, e do r. nie zrealizowano sprzeda y: - przetargi na sprzeda nieruchomo ci po onej w Z bkach przy ul. Kochanowskiego zosta y prze one na I kwarta 2008 r., - ze wzgl du na brak zainteresowania, zosta a sprzedana tylko cz lokali mieszkalnych po onych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie, - sprzeda lokali mieszkalnych po onych w Józefowie przy ul. 3 Maja, zosta a prze ona na I kwarta 2008 r., - sprzeda lokali mieszkalnych po onych w Z bkach przy ul. Kochanowskiego i ul. Szpitalnej, zosta a prze ona na 2008 r., - na wniosek jednostek, zosta a prze ona na I kwarta 2008 r. sprzeda budynków na rzecz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. 7. Op aty za zezwolenia na sprzeda alkoholu zosta y przekazane w kwocie z, co stanowi 145,27% wykonania planu. 8. Pozosta e dochody wynikaj ce z op at celowych kwota z, co stanowi 113,30% wykonania planu, w tym: z pochodzi z op at za substancje kontrolowane, z pochodzi z wp ywów z op at produktowych, z pochodzi z op at i kar za korzystanie ze rodowiska. 9. rodki pozyskane z funduszy celowych kwota z, co stanowi 85,37% wykonania planu, przekazana przez: a) Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota z, co stanowi 99,86% wykonania planu przeznaczonego na: zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych kwota z, co stanowi 99,86% wykonania planu, 26

27 dofinansowanie przedsi wzi cia pn. Szkolenie mieszka ców obszarów wiejskich w zakresie prawid owego zagospodarowania odpadów, a w szczególno ci odpadów niebezpiecznych kwota z, co stanowi 100% wykonania planu, b) Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy kwota z, co stanowi 18,19% wykonania planu przeznaczonego na: Hydrobotaniczny system podczyszczania wód zasilaj cych Jezioro Czerniakowskie kwota 0 z wobec z planu, Konserwacja Potoku S ewieckiego wraz z utrzymaniem krat zatrzymuj cych zanieczyszczenia komunalne p yn ce ciekiem kwota z, co stanowi 100% wykonania planu. c) Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wydatki bie ce zwi zane z utrzymaniem urz dze melioracji wodnych kwota z, co stanowi 99,81% wykonania planu. d) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dotacje na wydatki inwestycyjne dla zak adów bud etowych - Warszawskiego Biura Geodezji i Urz dze Rolnych w Warszawie i dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostro ce kwota z, co stanowi 99,97% wykonania planu. 10. rodki pozyskane z funduszy celowych publiczny wk ad krajowy z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych kwota z, co stanowi 100% wykonania planu. 11. rodki pozyskane z funduszy europejskich kwota z, co stanowi 29,53% wykonania planu. W roku 2007 zrealizowano dochody z tytu u refundacji z Unii Europejskiej poniesionych wydatków na programy i projekty wspó finansowane z programów wspólnotowych w wysoko ci ,15 z, tj. 29,36 % planu. Refundacja w wysoko ci ,29 z dotyczy dzia ZPORR, dla których Samorz d Województwa jest Instytucj wdra aj, pozosta a kwota w wysoko ci ,86 z stanowi refundacj projektów finansowanych z ró nych programów wspólnotowych. 12.Ró ne dochody w kwocie z, co stanowi 133,30% wykonania planu, na które sk adaj si : a) wp ywy z ró nych op at kwota z, co stanowi 577,31% wykonania planu, (op aty za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, op aty za wykonywanie analizy sytuacji rynkowej, b cej podstaw do wydania lub zmiany ww. zezwole, op aty za wydawanie duplikatów wiadectw przez jednostki o wiatowe), b) grzywny i kary pieni ne zrealizowane przez Mazowiecki Zarz d Dróg Wojewódzkich z tytu u nieterminowej realizacji umów oraz przez jednostki wiatowe - kwota z, co stanowi 111,97% wykonania planu, c) wp ywy z us ug realizowane przez jednostki bud etowe kwota z, co stanowi 99,88% wykonania planu, w tym przez: - Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Warszawie kwota z, 27

28 - wiatowe jednostki bud etowe kwota z, - Krajowy O rodek Mieszkalno Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w D bku kwota z, d) pozosta e odsetki kwota z, co stanowi 127,07% wykonania planu, w tym: - odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym bud etu Województwa Mazowieckiego kwota z, - odsetki od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek bud etowych kwota z, e) wp ywy z ró nych dochodów kwota z, co stanowi 135,82% wykonania planu, realizowanych przez jednostki bud etowe (w tym z w zwi zku ze zwrotami niewykorzystanych kwot wydatków niewygasaj cych z up ywem 2005 r. i 2006 r.), f) dochody z tytu u 5% udzia u w dochodach podlegaj cych przekazaniu do bud etu pa stwa z tytu u op at melioracyjnych realizowanych przez Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Warszawie i delegatury Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego kwota z, co stanowi 101,93% wykonania planu, g) wp ywy do bud etu cz ci zysku gospodarstw pomocniczych kwota z (w tym przy Wojewódzkim Zarz dzi Melioracji i Urz dze Wodnych w Warszawie z oraz przy Urz dzie Marsza kowskim z ), h) wp ywy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zak adu bud etowego kwota z, i) wp ywy do bud etu nadwy ki dochodów w asnych lub rodków obrotowych kwota 4 z, j) wp ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci kwota z, co stanowi 140,31% wykonania planu, k) pozosta e dochody (odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci oraz odsetki za nieterminowe rozliczenia, p acone przez urz dy obs uguj ce organy podatkowe) kwota z. Szczegó owe wykonanie dochodów w dzia ach, rozdzia ach i paragrafach przedstawia Za cznik nr 1 do sprawozdania. 28

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓ ROCZE 2007 ROKU WARSZAWA, SIERPIE 2007 ROKU Spis tre ci Spis za czników i tabel 3 I. Plan bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.16.2015 Bydgoszcz, 9 czerwca 2015 r. Pan Krzysztof Michalak Wójt Gminy Warlubie Urząd Gminy Warlubie ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 5715/2014 Zarz du Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Projekt Zarz du Województwa Opolskiego U C H W A Ł A Nr... Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. P R O J E K T UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/ /09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

część 85/20 województwo podlaskie Dz. 851 Ochrona zdrowia DOCHODY

część 85/20 województwo podlaskie Dz. 851 Ochrona zdrowia DOCHODY część 85/20 województwo podlaskie Dz. 851 Ochrona zdrowia DOCHODY Plan - 3.302 tys. zł Wykonanie - 3.548 tys. zł, tj. 107,5% W dziale tym dochody realizowane były w: - rozdz. 85132 Inspekcja Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo