POWER WAVE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWER WAVE 4. 8. 16. 64"

Transkrypt

1 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o.

2 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn), opónion warunkowo, wspóln, 24-godzinn, gong, przycisk napadowy, itd. Dla kadej linii oddzielnie programowana szybko reakcji, czas wejcia oraz opcje monitoringu. Linie wzajemnego potwierdzenia - podwójne naruszenie oznacza, e linia wywoła alarm jeli: - zostanie naruszona dwukrotnie w zaprogramowanym czasie - zostan naruszone co najmniej dwie linie tej samej partycji w zaprogramowanym czasie - pozostaje naruszona dłuej ni zaprogramowany czas (np. kto uszkodził czujnik) Linie radiowe: po dołczeniu do centrali odbiornika FW RCV moliwo obsługi max. 4/8/16/60 czujników bezprzewodowych oraz 8/8/20/80 pilotów. Centrala nadzoruje obecno czujników oraz stan ich baterii. Informuje równie o stanie baterii w pilotach uytkowników. Linia Tamperów oddzielne wejcie z nadzorem 24 godzinnym dla podłczenia wyłczników kracowych zabezpieczajcych obudow centrali. Wejcie mona równie wykorzysta do podłczenia ptli tamperów czujników. Wejcie Key - opcja linii Tamperów dla dołczenia sterowania centrali dodatkowym pilotem. Po odpowiednim zaprogramowaniu centrali wejcie moe obsługiwa dwie partycje. Wyjcia 2/4/8/4 programowalne wyjcia typu Open Colector. (1x1,5A; 1x100mA), (2x1,5A;2x100mA), (2x1,5A;6x100mA). Wyjcia mog sygnalizowa alarmy, awarie, status systemu, itd. Dodatkowo istnieje moliwo sterowania nimi z szyfratora, zdalnego sterowania za pomoc pilotów oraz za porednictwem linii telefonicznej. Podział na partycje central mona podzieli logicznie na 2/2/3/4 niezalene partycje. Dodatkowo w kadej z nich mona wydzieli grup linii umoliwiajc uytkownikowi włczanie czuwania tylko pewnej czci partycji (Monitor). Linie, szyfratory, wyjcia oraz kody uytkowników przypisane do kadej partycji mog działa niezalenie. Przy systemie podzielonym kady szyfrator moe obsługiwa kad partycj. Kada partycja moe by raportowana jako indywidualny abonent stacji monitorujcej. Szyfratory: max. 8 szyfratorów z nadzorem obecnoci i kontrol poprawnej pracy. Odcicie, otwarcie lub uszkodzenie szyfratora powoduje natychmiastow reakcj centrali. Kady z szyfratorów wyposaony jest w przycisk wywołujcy alarm napadowy. Dla kadego szyfratora oddzielnie programowana sygnalizacja beepera. Szyfrator informuje uytkownika o stanie systemu i ewentualnych usterkach. Włczanie czuwania jednym przyciskiem: moliwo zaprogramowania łatwego włczania czuwania partycji lub jej czci, przy uyciu jednego przycisku, bez koniecznoci wprowadzania kodu. Uytkownicy: 10/10/50/100 kodów uytkowników (od 3 do 6 cyfr) i/lub 8/8/20/80 pilotów radiowych. Dla kadego uytkownika definiowane uprawnienia i wanoci kodów w partycjach. Monitorig: Moliwo zaprogramowania 4/4/6/6 numerów telefonicznych. Współpraca z automatyczn sekretark lub faksem. Popularne formaty transmisji 4+2 (10pps i 20pps) oraz Contact Id. Dowolny wybór formatu, liczby prób wybierania numeru, kolejnoci wybierania, wanoci potwierdze itd. Powiadomienie domowe - W wybranych indywidualnie sytuacjach System dzwoni pod zaprogramowane numery i sygnałem akustycznym lub syntezerem mowy informuje o zaistnieniu danej sytuacji, np.: alarmie z linii, wyłczeniu czuwania, spadku temperatury, itd. Wykorzystujc funkcj powiadomienia domowego moliwe jest sterowanie central z klawiatury telefonu (DTMF). Syntezer mowy - Syntezer mowy Voice panel umoliwia zapis do 90 sekund sumarycznej długoci komunikatów potwierdzajcych wykonanie komendy lub informujcych o stanie partycji, co ułatwia uytkownikowi sterowanie central za porednictwem telefonu. Pami zdarze (LOG): przechowywanie 128/128/256/256 ostatnich zdarze, zawierajcych dat, godzin, opis linii, numer uytkownika, itp. Odczyt logu jest moliwy z szyfratora lub z komputera po przesłaniu danych. Pomie mona równie drukowa na drukarce dołczonej bezporednio do gniazda na płycie centrali (RS232) Nadzór linii telefonicznej: centrala kontroluje obecno linii telefonicznej i alarmuje w przypadku jej uszkodzenia. Programowanie przez komputer: Bezporednio przez interfejs ze złczem RS232 lub komunikacja przez linie telefoniczn z komputerem wyposaonym w modem. 2. Wskaniki szyfratora Dioda Zgaszona wieci A Partycja A nie czuwa Partycja A czuwa. Partycja A czuwa w trybie Stay B Partycja B nie czuwa Partycja B czuwa. Partycja B czuwa w trybie Stay Ready/byp Naruszone linie Linie stabilne Bypass linii w systemie Zones 1-4 Linia stabilna Linia naruszona Alarm linii Program Stan normalny Program uytkownika Program instalatora lub aktywna funkcja Control Ready/Excl + Program - Tryb bypassu linii. - Problem w systemie nie Stan normalny usunity Nowy problem w systemie System Stan normalny Reset alarmu Nowy alarm w systemie 3. Przyciski szyfratora LED Memory naciniecie uruchamia odczyt pamici zdarze Bypass przycisk słucy do wykluczenia ( bypass ) linii ze stanu czuwania. Stay nacinicie tego przycisku (z ew. potwierdzeniem kodem) włcza System w tryb Monitor. Arm nacinicie (z ew. potwierdzeniem kodem) włcza System w stan czuwania. Control przycisk uywany do sterowania wyjciami centrali lub włczania wyłczania funkcji Gong. Panic nacinicie i przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy włcza alarm napadowy 2

3 Enter przycisk potwierdzania wprowadzanych danych A B Ready-Byp System Program CONTROL MEMORY PANIC ARM STAY BYPASS PROGRAM 0 ENTER 4. Zabezpieczenia szyfratora Alarm Tamper szyfratora jest generowany w przypadku otwarcia jego obudowy lub przecicia przewodu łczcego go z płyt centrali. System w zalenoci od programu aktywuje wyjcia i/lub wysyła raport. 5. Pami zdarze Centrala przechowuje w pamici 128/128/256 ostatnich zdarze systemowych tj.: włczenia, wyłczenia, alarmy, problemy i awarie. Po przekroczeniu w/w liczby zdarze, najstarsze z nich s usuwane. Pami zdarze mona przejrze korzystajc z szyfratora. W czasie odczytu pamici dioda Memory wieci wiatłem cigłym. Gdy dioda Memory pulsuje oznacza e w pamici znajduje si zdarzenie nie przejrzane przez uytkownika Aby przejrze pami zdarze wystarczy jednokrotnie nacisn przycisk <MEMORY>. Szyfrator bdzie wywietlał z 2-sekundowym odstpem wszystkie zdarzenia poczwszy od najmłodszego w czasie. Interpretacja wywietle szyfratora według tabeli Tabela do interpretacji wywietle pamici zdarze. Power Wave 4 Zdarzenie Urzdzenie Dioda LED Stan diody LED Alarm linii Linie 1-4 LED 1-4 Bypass linii Linie 1-4 LED 1-4 Ready-Byp Tamper czujnika Linie 1-4 LED 1-4 (zwarcie lub rozwarcie) Linia Tamper Linia na płycie centrali oznaczona Tmp 3

4 Słaba bateria Słaba bateria System LED 1 Brak 230V Brak 230V System LED 2 Słaba bateria czujnika PIR Linia radiowa PIR 1-4 LED 1-4 Słaba bateria pilota Pilot uytkownika 1-8 Napad Napad z szyfratora System (przycisk Panic lub 1 i 3 jednoczenie) Poar (przyciski 4 i 6 jednoczenie) Poar z szyfratora System A Alarm dodatkowy (przyciski 7 i 9 jednoczenie) Alarm dodatkowy z szyfratora. System B Napad z pilota. Napad z pilota. Uytkownik 1-8 System Włczenie stanu czuwania Partycja A A Włczenie stanu czuwania Partycja B B Włczenie tryb Stay Partycja A A Włczenie tryb Stay Partycja B B Przymus Przymus. A i B Pulsuj Supervisor czujnika radiowego PIR Czujnik radiowy PIR System LED 1-4 Brak aktywnoci czujnika na linii Linia 1-4 Ready-Byp LED 1-4 Awaria linii telefonicznej Uszkodzona linia telefoniczna LED 3 Tabela do interpretacji wywietle pamici zdarze. Power Wave 8 Zdarzenie Urzdzenie Dioda LED Stan diody LED Alarm linii Linie 1-8 Bypass linii Linie 1-8 Ready-Byp Tamper czujnika (zwarcie lub rozwarcie) Linie 1-4 Linia Tamper Linia na płycie centrali oznaczona Tmp Słaba bateria Słaba bateria System LED 1 Brak 230V Brak 230V System LED 2 Słaba bateria czujnika PIR Linia radiowa PIR 1-8 Słaba bateria pilota Pilot uytkownika 1-8 Napad Napad z szyfratora System (przycisk Panic lub 1 i 3 jednoczenie) Poar (przyciski 4 i 6 jednoczenie) Poar z szyfratora System A (0) Alarm dodatkowy (przyciski 7 i 9 jednoczenie) Alarm dodatkowy z szyfratora. System B (9) Napad z pilota. Napad z pilota. Uytkownik 1-8 System Włczenie stanu czuwania Partycja A A Włczenie stanu czuwania Partycja B B Włczenie tryb Stay Partycja A A Włczenie tryb Stay Partycja B B Przymus Przymus. A i B Pulsuj Supervisor czujnika radiowego PIR Czujnik radiowy PIR System 4

5 Brak aktywnoci czujnika na linii Linia 1-4 Ready-Byp Awaria linii telefonicznej Uszkodzona linia telefoniczna LED 3 Tabela do interpretacji wywietle pamici zdarze. Power Wave 16 Zdarzenie Urzdzenie Dioda LED Stan diody LED Alarm linii Linie 1-8 Alarm linii Linie 1-16 AUX Bypass linii Linie 1-8 Bypass, AUX Tamper czujnika (zwarcie lub rozwarcie) Linie 1-8 Tamper Tamper czujnika (rozwarcie) Linie 9-16 LED1-8,AUX Tamper wici stałym Linia Tamper Linia na płycie centrali Tamper oznaczona Tamp 4 błdne kody Złe kody wprowadzone na Tamper szyfratora Słaba bateria Słaba bateria Battery Brak 230V Brak 230V Mains Słaba bateria czujnika PIR Linia radiowa PIR 1-8 Battery Słaba bateria czujnika PIR Linia radiowa PIR 9-16 Battery,AUX Słaba bateria pilota Pilot uytkownika 1-8 Battery, Control Słaba bateria pilota Pilot uytkownika 9-16 Battery, Control Nadzór pracy czujników Linie 1-8 Linie 9-16 Supervisor czujników bezprzewodowych Linie 1-8 5,AUX Temper, Control 9-19=AUX ON Linie 9-16 Temper, Bypass 9-19=AUX ON Przymus Przymus partycji A A Line Przymus Przymus partycji B B Line Przymus Przymus partycji C A i B Line Napad Napad z szyfratora Line Napad Napad z pilota Uytkownik 1-8 Line Napad Napad z pilota Uytkownik 9-16 Line, AUX Włczenie stanu czuwania Partycja A A Włczenie stanu czuwania Partycja B B Włczenie stanu czuwania Partycja C Armed Włczenie trybu Stay Partycja A A Włczenie trybu Stay Partycja B B Włczenie trybu Stay Partycja C Armed Awaria linii telefonicznej 6. Włczanie i wyłczanie czuwania. Linia telefoniczna uszkodzona W zalenoci od właciwoci kodu i programu centrali, aby włczy czuwanie jednej lub kilku partycji: - wcinij <ARM> lub - wprowad kod i nacinij <ENTER> lub - wcinij <ARM>, wprowad kod, nacinij <ENTER> Line

6 Opis. Włczenie czuwania jednej lub kilku partycji nastpuje po wprowadzeniu kodu uytkownika wanego w danej partycji i naciniciu <ENTER>. Jeli dany kod jest wany w wicej ni jednej partycji to nastpi włczenie czuwania tych partycji. Przed włczeniem czuwania naley zwróci uwag na to czy wszystkie linie systemu (partycji) s stabilne wszystkie diody od 1 do 4/8/16 powinny by zgaszone. Włczanie czuwania partycji mona wykona tylko z szyfratora, który programowo obsługuje t partycj. Opcje a) Włczenie czuwania z uyciem przycisku <ARM>. Opcja 1. Central mona zaprogramowa w taki sposób, aby włczenie czuwania nie wymagało wpisywania kodu uytkownika i nastpowało po naciniciu przycisku <ARM> (Aby t opcje aktywowa zwró si do instalatora systemu). Opcja 2. Central mona zaprogramowa tak aby czuwanie włczała sekwencja: <ARM>, kod uytkownika, <ENTER>. b) Włczenie czuwania czci partycji tryb Stay. Aby włczy czuwanie wczeniej ustalonej czci partycji naley wprowadzi sekwencj: <STAY>, kod uytkownika, <ENTER>. Istnieje moliwo włczenia trybu Stay, bez koniecznoci uycia kodu samo nacinicie <STAY> włczy czuwanie czci partycji (Aby t opcje aktywowa zwró si do instalatora systemu). 7. Bypass (blokowanie) linii. Moe si zdarzy, e chcemy włczy System pozostawiajc jedn lub wicej linii bez ochrony, np. linie uszkodzone lub pomieszczenie, w którym przebywa pies. Blokowanie linii odbywa si w nastpujcy sposób: Naciskamy przycisk <BYPASS> na szyfratorze zapali si dioda Program (na szyfratorze LCD napis BYPASS), która w tej chwili oznacza, e weszlimy tryb blokowania linii. Wybieramy linie (od 1 do 4/8/16), które chcemy zablokowa. Dla wybranych linii zapalaj si odpowiadajce im diody (na wywietlaczu LCD wywietlane s numery linii). Zakoczenie procedury blokowania linii nastpuje przez nacinicie <ENTER>. 8. Funkcja Control - sterowanie wyjciami Out Central mona zaprogramowa w taki sposób, aby za pomoc przycisku <CONTROL> mona było sterowa wyjciami centrali. Sterowanie wybranym wyjciem centrali odbywa si przez nacinicie przycisku <CONTROL> i wybranie numeru wyjcia, którego stan chcemy zmieni, np.: aby aktywowa wyjcie Out 2 naley wcisn kolejno: <CONTROL>, <2>, <ENTER>. W zalenoci od programu centrali wyjcie wyłczy si automatycznie po zaprogramowanym czasie lub bdzie aktywne do chwili wyłczenia go przez uytkownika. Wyłczanie wyjcia przebiega tak samo jak włczanie. Uwaga! Po naciniciu przycisku <CONTROL> szyfrator wywietla aktualny stan wszystkich wyj Out. Moemy wybra jedno lub kilka z nich jednoczenie, a wybór zatwierdzi przyciskiem <ENTER>. 9. Powiadomienie domowe. a) Powiadomienie domowe modulowany dwik (bez dołczonego syntezera mowy) W wybranych w programie przypadkach, komunikator telefoniczny zadzwoni pod numer (jeden lub kilka) abonenta prywatnego i wyle dwik w postaci: 5 sekund dwik, 5 sekund przerwa... W czasie przerwy komunikator oczekuje na potwierdzenie odsłuchania sygnału, a jest nim nacinicie dowolnego, numerycznego przycisku na telefonie z wybieraniem DTMF. W przypadku braku potwierdzenia, komunikator powtórzy jeszcze 3 razy 5-cio sekundowy dwik z oczekiwaniem na potwierdzenie, po czym rozłczy si. Liczb prób wybierania numeru, liczb abonentów, których trzeba powiadomi ustala si programowo. b) Powiadomienie domowe syntezer mowy. W wybranych w programie przypadkach, komunikator zadzwoni pod numer abonenta prywatnego i odtworzy odpowiedni komunikat słowny zapisany wczeniej w syntezerze mowy. Nastpnie bdzie oczekiwał 5 sekund na potwierdzenie odsłuchu. Syntezer mowy, w zalenoci od wersji, moe przechowywa od 20 do 90 sekund sumarycznej treci komunikatów. 10. Sterowanie central i wyjciami Out przez lini telefoniczn. Dziki wbudowanemu komunikatorowi telefonicznemu mona w prosty sposób sterowa central przez łcze telefoniczne, uywajc aparatu telefonicznego z wybieraniem DTMF. Operacje, które w ten sposób mona wykona to włczenie i wyłczenie czuwania dowolnej partycji oraz włczenie i wyłczenie dowolnego wyjcia Out. Aby umoliwi i jednoczenie ułatwi uytkownikowi sterowanie, do centrali naley dołczy syntezer mowy Voice panel. a) Dzwonimy do centrali. Komunikator podniesie słuchawk po zaprogramowanej liczbie dzwonków. b) Usłyszymy cigły sygnał trwajcy 5 sekund. Po tym sygnale naley wprowadzi jeden trzech kodów: dostpu do Partycji A, dostpu do Partycji B lub dostpu do wyj Out. c) Po wprowadzeniu jednego z kodów moemy sterowa central. (Patrz przykład.) Przykład Kod Partycji A: 1111; Kod Partycji B: 2222; Kod dla wyj Out: Jeli po 5-ciosekundowym sygnale na klawiaturze telefonu wpiszemy 1111 usłyszymy w słuchawce wczeniej nagran wiadomo głosow o stanie Partycji, np. Partycja czuwa. lub Partycja nie czuwa. Aby zmieni stan partycji wciskamy *. Po kadym wciniciu tego przycisku usłyszymy odpowiedni komunikat. Jeli chcemy zmienia stan wyj Out po sygnale wpisujemy: 3333 a nastpnie wybieramy numer wejcia, którego stan chcemy sprawdzi, np. 1. Po naciniciu jedynki usłyszymy w słuchawce wczeniej nagrany komunikat przypisany do stanu danego wejcia, np. wiatło włczone, Ogrzewanie włczone itp. Aby zmieni stan wyjcia Out wciskamy *. Po kadym wciniciu tego przycisku usłyszymy odpowiedni komunikat. Jeli pomylimy si przy wprowadzaniu kodu, naciskamy # i wpisujemy kod jeszcze raz od pocztku. Po wykonaniu zamierzonych działa wystarczy odłoy słuchawk. Centrala zwolni lini 15 sekund póniej. 6

7 11. Programowanie kodów uytkowników. Program Uytkownika umoliwia zmiany kodów poszczególnych uytkowników. Fabrycznie, do tych zmian uprawniony jest wyłcznie Uytkownik Główny, tj. Uytkownik 1. Kod fabryczny tego uytkownika: 123. Pozostałym uytkownikom mona programowo nada uprawnienie do zmiany własnych kodów. Wejcie do programu Uytkownika. Naciskamy kolejno: <PROGRAM>, Kod Uytkownika 1, <ENTER> Po tej sekwencji znajdujemy si w trybie programowania Uytkownika. Moemy ustawi kody (od 1 do 6 cyfr) wszystkim 10/10/50 uytkownikom. Cyfr 0 oznacza litera A, cyfr 9 litera B. Zmiana kodu Uytkownika 1: <PROGRAM>, <1>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Uytkownika 2: <PROGRAM>, <2>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Uytkownika 3: <PROGRAM>, <3>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Uytkownika 4: <PROGRAM>, <4>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Uytkownika 10/10/50 <PROGRAM>,10,10,50 <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Aby usun (skasowa) zaprogramowany kod uytkownika naley wykona: <PROGRAM>, <numer uytkownika>, <ENTER>, <BYPASS>, <ENTER> Wyjcie z trybu programowania: <PROGRAM>, <ENTER> 12. Ustawienie daty i czasu. Centrala PW 4/8 Dzie tygodnia (niedziela =1): <PROGRAM> <403> <ENTER> <1-7> <ENTER> Godzina : <PROGRAM> <401> <ENTER> <GGMM> <ENTER> Wprowadzamy 24-godzinny format godziny Dzie miesica: <PROGRAM> <405> <ENTER> <1-31> <ENTER> Miesic: <PROGRAM> <406> <ENTER> <1-12> <ENTER> Rok: <PROGRAM> <407> <ENTER> <RR> <ENTER> Centrala PW 16 Dzie tygodnia (niedziela =1): <PROGRAM> <823> <ENTER> <1-7> <ENTER> Godzina : <PROGRAM> <824> <ENTER> <GGMM> <ENTER> Wprowadzamy 24-godzinny format godziny Dzie miesica: <PROGRAM> <825> <ENTER> <1-31> <ENTER> Miesic: <PROGRAM> <826> <ENTER> <1-12> <ENTER> Rok: <PROGRAM> <827> <ENTER> <RR> <ENTER> 13. Zmiana numerów telefonicznych dialera Centrala PW 4/8 Zmiana numeru 1: <PROGRAM> <501> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 2: <PROGRAM> <502> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 3: <PROGRAM> <503> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 4: <PROGRAM> <504> <ENTER> nowy numer <ENTER> Centrala PW 16 Zmiana numeru 1: <PROGRAM> <331> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 2: <PROGRAM> <332> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 3: <PROGRAM> <333> <ENTER> nowy numer <ENTER> 7

8 Zmiana numeru 4: Zmiana numeru 5: Zmiana numeru 6: <PROGRAM> <334> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <335> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <336> <ENTER> nowy numer <ENTER> Instrukcja obsługi szyfratora CR LCD do central Power Wave 14. Opis ogólny Szyfrator CR16M LCD składa si z wywietlacza ciekłokrystalicznego LCD o rozdzielczoci 2 x 16 znaków, klawiatury alfanumerycznej, klawiszy funkcyjnych, wskaników kontrolnych LED oraz głoniczka piezoelektrycznego. Na wywietlaczu mog pojawi si komunikaty systemowe, informacje o naruszonych liniach, statusie systemu, usterkach systemowych oraz historia zdarze centrali alarmowej. W przypadku pojawienia si wikszej iloci komunikatów s one wywietlane sekwencyjnie. W stanie stabilnej pracy, gdy nie wystpuj adne niedomagania systemu i linie nie s naruszone na wywietlaczu powinna by widoczna nazwa systemu oraz aktualny czas i data. Manipulator (szyfrator) CR LCD Duy Manipulator (szyfrator) CR LCD Mały 15. Opis klawiszy funkcyjnych <ARM> - przycisk uywany do uzbrajania systemu alarmowego oraz rozbrajania tylko podczas odliczania czasu wyjcia. <STAY> - przycisk uzbrajania i rozbrajania czciowego (tzw. nocnego) wybranych linii. <MEM> - włczenie trybu przegldania historii zdarze. Wyjcie z tego trybu nastpuje po naciniciu <ENTER>. <BYPASS> - blokada linii. Po naciniciu tego klawisza wpisujemy numery linii, które chcemy czasowo wyłczy z systemu. Ponowne włczenie linii do systemu nastpuje po pierwszym rozbrojeniu systemu lub w sposób analogiczny jak wyłczenie linii. <PROG> - klawisz uywany do wejcia w tryb programowania uytkownika lub instalatora. <A>, <B> - Przycinicie i 2 sek. przytrzymanie przycisku spowoduje uzbrojenie odpowiedniej partycji. <CHIME> - Włczenie lub wyłczenie funkcji gong. <CONTROL> - Za pomoc tego przycisku moemy włcza i wyłcza urzdzenia podłczone do wyj centrali. 16. Opis wskaników LED TROUBLE Wskanik naruszenia obwodu sabotaowego w systemie. READY Gotowo systemu do uzbrojenia. ARMED System lub partycja uzbrojona. STAY System uzbrojony w trybie Stay (tzw. tryb nocny). BYPASS Wskanik informujcy o zablokowaniu linii. 8

9 17. Opis dwików emitowanych przez głonik szyfratora Dwik Wyjanienie Krótki, pojedynczy Potwierdzenie nacinicia klawisza 3 krótkie dwiki Operacja zrealizowana poprawnie Jeden długi sygnał Nieprawidłowy kod lub operacja niemoliwa do realizacji Dwiki powtarzane Podczas odmierzania czasu wyjcia lub wejcia cyklicznie Naciskajc jednoczenie <CONTROL> + <A> lub <CONTROL> + <B> mona zmieni ton dwików emitowanych przez szyfrator. Zestawienie funkcji Funkcja Przyciski Opis Uwagi Uzbrojenie systemu lub partycji C O D E ENTER Pełne uzbrojenie systemu Pełne uzbrojenie ARM Pełne uzbrojenie systemu Funkcja dostpna po włczeniu przez instalatora Rozbrojenie w trakcie wyjcia ARM Rozbraja system w trakcie czasu na wyjcie Funkcja dostpna podczas odliczania czasu na wyjcie Rozbrojenie C O D E ENTER Rozbrojenie systemu Kasowanie alarmów Uzbrojenie partycji A lub B Uzbrojenie w trybie Monitor STAY C O D E ENTER Uzbrojenie partycji A lub B Uzbraja system w trybie Monitor Uzbrojenie w trybie Monitor STAY Uzbraja system w trybie Monitor Rozbrojenie systemu C O D E ENTER Rozbrojenie systemu Rozbrojenie trybu Monitor STAY Rozbrojenie systemu Bypass linii BYPASS Zone # ENTER Bypasowanie linii Alarm CHIME CONTROL Aktywuje alarm + napadowy napadowy Alarm CHIME + medyczny Alarm poarowy A + Pami MEM B B Aktywuje alarm medyczny Aktywuje alarm poarowy Inicjuje wywietlanie zdarze systemowych z pamici. Nacinicie <ENTER> przerywa edycje pamici Gong CHIME Włcza / wyłcza funkcj Gong Nacinij A lub B przez 2 sekundy aby uzbroi odpowiedni partycj (tylko jeli funkcja załczona przez instalatora) Funkcja dostpna po włczeniu przez instalatora Powtórzenie procedury spowoduje zdjcie linii z funkcji Bypass Nacinij obydwa przyciski równoczenie przez 2 sekundy Nacinij obydwa przyciski równoczenie przez 2 sekundy Nacinij obydwa przyciski równoczenie przez 2 sekundy Wywietla zdarzenia zapisane w pamici. System sam co 2,5 sek. pokazuje nowe zdarzenie. Aby manualnie przejrze pami posłu si przyciskiem ze strzałk Przytrzymaj przycisk przez 2 sek. aby włczy / wyłczy funkcj. Dostpne jeli zezwolił instalator. 9

10 Control CONTROL Device# ENTER Wejcie w Tryb Klienta PROG M CODE ENTER Włcza lub wyłcza urzdzenia podłczone do wyj alarmowych centrali Procedura pozwala na wejcie w Tryb Klienta umoliwiajcy zmian parametrów systemu (kody, ustawienia daty, zegara itp.) Optymalizacja klawiatury + CONTROL ARM Procedura umoliwia wejcie w tryb lokalnego programowania klawiatury Zwikszenie poziomu podwietlenia wywietlacza LCD CONTROL + STAY Trzymajc wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <STAY> Nacinij <CONTROL> Przez 2 sek. Procedura programowania jest analogiczna z procedur wykonywan na klawiaturze LED Nacinij jednoczenie <CONTROL> i <ARM> przez 2 sek. Zmniejszenie poziomu podwietlenia wywietlacza LCD CONTROL + BYPASS Trzymajc wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <BYPASS> Zwikszenie poziomu podwietlenia klawiatury Zmniejszenie poziomu podwietlenia klawiatury CONTROL + MEM CONTROL + Trzymajc wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <MEM> Trzymaj wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <> Zwikszenie tonu buzzer-a + CONTROL A Trzymaj wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <A> Zmniejszenie tonu buzzer-a + CONTROL B Trzymaj wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <B> 18. Zmiana nazw linii i nazwy systemu. Po jednoczesnym naciniciu i przytrzymaniu klawiszy <CONTROL> + <ARM> uzyskujemy dostp do tzw. trybu lokalnego, w którym mona zmieni nazw dowolnej linii. Wpisanie nowych nazw odbywa si podobnie jak w telefonie komórkowym z t rónic, e do zmiany połoenia kursora wykorzystujemy <STAY> oraz <BYPASS>. Zmiana duych liter na małe nastpuje po naciniciu <MEM>. Chcc wyj z tego trybu naley nacisn kolejno <PROGRAM> + <ENTER>. Zmiana opisu linii <PROGRAM> + numer linii + nowy opis linii <ENTER>. Aby wybra kolejn lini do opisu nacinij <PROGRAM> i wybierz numer linii. Wprowadzanie nowego opisu odbywa si przy pomocy klawiatury numerycznej. Do kadego przycisku numerycznego przyporzdkowanych jest po kilka liter/znaków. Wyboru właciwej litery/znaku dokonuje si poprzez nacinicie odpowiedniego przycisku odpowiedni liczb razy (max. 4) Przyporzdkowanie znaków/liter do przycisków przedstawia ponisza tabela. Przycisk 1-krotne nacinicie 2-krotne nacinicie 3-krotne nacinicie 4-krotne nacinicie 1 * ( ) # (<) = (>) 1 2 A (a) B (b) C (c) 2 3 D (d) E (E) F (F) 3 4 G (g) H (h) I (i) 4 5 J (j) K (k) L (l) 5 6 M (m) N (n) O (o) 6 10

11 7 P (p) Q (q) R (r) 7 8 S (s) T (t) U (u) 8 9 V (v) W (w) X (x) 9 0 spacja Y (y) Z (z) 0 Zmiana opisu systemu Aby zmieni opis systemu wykonaj nastpujc procedur: <PROGRAM> <999> <ENTER> nowy opis (max. 16 znaków) <ENTER> Zmiana opisu partycji Aby zmieni opis partycji wykonaj nastpujc procedur: <PROGRAM> <998> <ENTER> nowy opis <ENTER> UWAGA Aby przesła wprowadzone dane pomidzy klawiaturami w systemie przytrzymaj przez 2 sek. przycisk <CHIME> 19. Programowanie systemu w Trybie Klienta Aby wej w Tryb Klienta wykonaj ponisz procedur: <PROGRAM> kod uytkownika 1 (fabrycznie 123) <ENTER> Z poziomu Trybu Klienta mamy moliwo edycji i zmiany kodów uytkowników. Procedura edycji i zmiany kodów jest analogiczna jak w klawiaturze LED. Ustawienie daty i czasu. Centrala PW 4/8 Dzie tygodnia (niedziela =1): Godzina : Dzie miesica: Miesic: Rok: Centrala PW 16 Dzie tygodnia (niedziela =1): Godzina : Dzie miesica: Miesic: Rok: <PROGRAM> <403> <ENTER> <1-7> <ENTER> <PROGRAM> <401> <ENTER> <GGMM> <ENTER> Wprowadzamy 24-godzinny format godziny <PROGRAM> <405> <ENTER> <1-31> <ENTER> <PROGRAM> <406> <ENTER> <1-12> <ENTER> <PROGRAM> <407> <ENTER> <RR> <ENTER> <PROGRAM> <823> <ENTER> <1-7> <ENTER> <PROGRAM> <824> <ENTER> <GGMM> <ENTER> Wprowadzamy 24-godzinny format godziny <PROGRAM> <825> <ENTER> <1-31> <ENTER> <PROGRAM> <826> <ENTER> <1-12> <ENTER> <PROGRAM> <827> <ENTER> <RR> <ENTER> Zmiana numerów telefonicznych dialera Centrala PW 4/8 Zmiana numeru 1: <PROGRAM> <501> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 2: <PROGRAM> <502> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 3: <PROGRAM> <503> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 4: <PROGRAM> <504> <ENTER> nowy numer <ENTER> 11

12 Centrala PW 16 Zmiana numeru 1: Zmiana numeru 2: Zmiana numeru 3: Zmiana numeru 4: Zmiana numeru 5: Zmiana numeru 6: <PROGRAM> <331> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <332> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <333> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <334> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <335> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <336> <ENTER> nowy numer <ENTER> 12

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 KRONOS LT v 2.0 Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2 C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 D. Obsługa alarmów (interfejs uproszczony)... 13 E. Obsługa alarmów (interfejs

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 1 Spis Treci Lp. Tre

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430

INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR VIDEO MY-DVR430 UWAGA Aby zapewni niezawodn prac urzdzenia, przed przystpieniem do jego obsługi naley dokładnie zapozna si z niniejsz instrukcj obsługi.

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC5020 wer. 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A WERSJA 3.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

www.jablotronalarms.pl - 2 -

www.jablotronalarms.pl - 2 - JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (0-41) 274-86-52

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA VOLTA SP Z O.O. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa Tel. +48 (22) 572-90-20, 331-33-00, fax 572-90-30, 331-33-09 http://www.volta.com.pl/, e-mail: volta@volta.com.pl Spis treści Premier

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Poniższa instrukcja dotyczy centrali JA-63KX, wersja GK61002 (płyta główna centrali) oraz DY61231 (płyta dialera telefonicznego). Ta i wszystkie następne

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo