POWER WAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWER WAVE 4. 8. 16. 64"

Transkrypt

1 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o.

2 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn), opónion warunkowo, wspóln, 24-godzinn, gong, przycisk napadowy, itd. Dla kadej linii oddzielnie programowana szybko reakcji, czas wejcia oraz opcje monitoringu. Linie wzajemnego potwierdzenia - podwójne naruszenie oznacza, e linia wywoła alarm jeli: - zostanie naruszona dwukrotnie w zaprogramowanym czasie - zostan naruszone co najmniej dwie linie tej samej partycji w zaprogramowanym czasie - pozostaje naruszona dłuej ni zaprogramowany czas (np. kto uszkodził czujnik) Linie radiowe: po dołczeniu do centrali odbiornika FW RCV moliwo obsługi max. 4/8/16/60 czujników bezprzewodowych oraz 8/8/20/80 pilotów. Centrala nadzoruje obecno czujników oraz stan ich baterii. Informuje równie o stanie baterii w pilotach uytkowników. Linia Tamperów oddzielne wejcie z nadzorem 24 godzinnym dla podłczenia wyłczników kracowych zabezpieczajcych obudow centrali. Wejcie mona równie wykorzysta do podłczenia ptli tamperów czujników. Wejcie Key - opcja linii Tamperów dla dołczenia sterowania centrali dodatkowym pilotem. Po odpowiednim zaprogramowaniu centrali wejcie moe obsługiwa dwie partycje. Wyjcia 2/4/8/4 programowalne wyjcia typu Open Colector. (1x1,5A; 1x100mA), (2x1,5A;2x100mA), (2x1,5A;6x100mA). Wyjcia mog sygnalizowa alarmy, awarie, status systemu, itd. Dodatkowo istnieje moliwo sterowania nimi z szyfratora, zdalnego sterowania za pomoc pilotów oraz za porednictwem linii telefonicznej. Podział na partycje central mona podzieli logicznie na 2/2/3/4 niezalene partycje. Dodatkowo w kadej z nich mona wydzieli grup linii umoliwiajc uytkownikowi włczanie czuwania tylko pewnej czci partycji (Monitor). Linie, szyfratory, wyjcia oraz kody uytkowników przypisane do kadej partycji mog działa niezalenie. Przy systemie podzielonym kady szyfrator moe obsługiwa kad partycj. Kada partycja moe by raportowana jako indywidualny abonent stacji monitorujcej. Szyfratory: max. 8 szyfratorów z nadzorem obecnoci i kontrol poprawnej pracy. Odcicie, otwarcie lub uszkodzenie szyfratora powoduje natychmiastow reakcj centrali. Kady z szyfratorów wyposaony jest w przycisk wywołujcy alarm napadowy. Dla kadego szyfratora oddzielnie programowana sygnalizacja beepera. Szyfrator informuje uytkownika o stanie systemu i ewentualnych usterkach. Włczanie czuwania jednym przyciskiem: moliwo zaprogramowania łatwego włczania czuwania partycji lub jej czci, przy uyciu jednego przycisku, bez koniecznoci wprowadzania kodu. Uytkownicy: 10/10/50/100 kodów uytkowników (od 3 do 6 cyfr) i/lub 8/8/20/80 pilotów radiowych. Dla kadego uytkownika definiowane uprawnienia i wanoci kodów w partycjach. Monitorig: Moliwo zaprogramowania 4/4/6/6 numerów telefonicznych. Współpraca z automatyczn sekretark lub faksem. Popularne formaty transmisji 4+2 (10pps i 20pps) oraz Contact Id. Dowolny wybór formatu, liczby prób wybierania numeru, kolejnoci wybierania, wanoci potwierdze itd. Powiadomienie domowe - W wybranych indywidualnie sytuacjach System dzwoni pod zaprogramowane numery i sygnałem akustycznym lub syntezerem mowy informuje o zaistnieniu danej sytuacji, np.: alarmie z linii, wyłczeniu czuwania, spadku temperatury, itd. Wykorzystujc funkcj powiadomienia domowego moliwe jest sterowanie central z klawiatury telefonu (DTMF). Syntezer mowy - Syntezer mowy Voice panel umoliwia zapis do 90 sekund sumarycznej długoci komunikatów potwierdzajcych wykonanie komendy lub informujcych o stanie partycji, co ułatwia uytkownikowi sterowanie central za porednictwem telefonu. Pami zdarze (LOG): przechowywanie 128/128/256/256 ostatnich zdarze, zawierajcych dat, godzin, opis linii, numer uytkownika, itp. Odczyt logu jest moliwy z szyfratora lub z komputera po przesłaniu danych. Pomie mona równie drukowa na drukarce dołczonej bezporednio do gniazda na płycie centrali (RS232) Nadzór linii telefonicznej: centrala kontroluje obecno linii telefonicznej i alarmuje w przypadku jej uszkodzenia. Programowanie przez komputer: Bezporednio przez interfejs ze złczem RS232 lub komunikacja przez linie telefoniczn z komputerem wyposaonym w modem. 2. Wskaniki szyfratora Dioda Zgaszona wieci A Partycja A nie czuwa Partycja A czuwa. Partycja A czuwa w trybie Stay B Partycja B nie czuwa Partycja B czuwa. Partycja B czuwa w trybie Stay Ready/byp Naruszone linie Linie stabilne Bypass linii w systemie Zones 1-4 Linia stabilna Linia naruszona Alarm linii Program Stan normalny Program uytkownika Program instalatora lub aktywna funkcja Control Ready/Excl + Program - Tryb bypassu linii. - Problem w systemie nie Stan normalny usunity Nowy problem w systemie System Stan normalny Reset alarmu Nowy alarm w systemie 3. Przyciski szyfratora LED Memory naciniecie uruchamia odczyt pamici zdarze Bypass przycisk słucy do wykluczenia ( bypass ) linii ze stanu czuwania. Stay nacinicie tego przycisku (z ew. potwierdzeniem kodem) włcza System w tryb Monitor. Arm nacinicie (z ew. potwierdzeniem kodem) włcza System w stan czuwania. Control przycisk uywany do sterowania wyjciami centrali lub włczania wyłczania funkcji Gong. Panic nacinicie i przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy włcza alarm napadowy 2

3 Enter przycisk potwierdzania wprowadzanych danych A B Ready-Byp System Program CONTROL MEMORY PANIC ARM STAY BYPASS PROGRAM 0 ENTER 4. Zabezpieczenia szyfratora Alarm Tamper szyfratora jest generowany w przypadku otwarcia jego obudowy lub przecicia przewodu łczcego go z płyt centrali. System w zalenoci od programu aktywuje wyjcia i/lub wysyła raport. 5. Pami zdarze Centrala przechowuje w pamici 128/128/256 ostatnich zdarze systemowych tj.: włczenia, wyłczenia, alarmy, problemy i awarie. Po przekroczeniu w/w liczby zdarze, najstarsze z nich s usuwane. Pami zdarze mona przejrze korzystajc z szyfratora. W czasie odczytu pamici dioda Memory wieci wiatłem cigłym. Gdy dioda Memory pulsuje oznacza e w pamici znajduje si zdarzenie nie przejrzane przez uytkownika Aby przejrze pami zdarze wystarczy jednokrotnie nacisn przycisk <MEMORY>. Szyfrator bdzie wywietlał z 2-sekundowym odstpem wszystkie zdarzenia poczwszy od najmłodszego w czasie. Interpretacja wywietle szyfratora według tabeli Tabela do interpretacji wywietle pamici zdarze. Power Wave 4 Zdarzenie Urzdzenie Dioda LED Stan diody LED Alarm linii Linie 1-4 LED 1-4 Bypass linii Linie 1-4 LED 1-4 Ready-Byp Tamper czujnika Linie 1-4 LED 1-4 (zwarcie lub rozwarcie) Linia Tamper Linia na płycie centrali oznaczona Tmp 3

4 Słaba bateria Słaba bateria System LED 1 Brak 230V Brak 230V System LED 2 Słaba bateria czujnika PIR Linia radiowa PIR 1-4 LED 1-4 Słaba bateria pilota Pilot uytkownika 1-8 Napad Napad z szyfratora System (przycisk Panic lub 1 i 3 jednoczenie) Poar (przyciski 4 i 6 jednoczenie) Poar z szyfratora System A Alarm dodatkowy (przyciski 7 i 9 jednoczenie) Alarm dodatkowy z szyfratora. System B Napad z pilota. Napad z pilota. Uytkownik 1-8 System Włczenie stanu czuwania Partycja A A Włczenie stanu czuwania Partycja B B Włczenie tryb Stay Partycja A A Włczenie tryb Stay Partycja B B Przymus Przymus. A i B Pulsuj Supervisor czujnika radiowego PIR Czujnik radiowy PIR System LED 1-4 Brak aktywnoci czujnika na linii Linia 1-4 Ready-Byp LED 1-4 Awaria linii telefonicznej Uszkodzona linia telefoniczna LED 3 Tabela do interpretacji wywietle pamici zdarze. Power Wave 8 Zdarzenie Urzdzenie Dioda LED Stan diody LED Alarm linii Linie 1-8 Bypass linii Linie 1-8 Ready-Byp Tamper czujnika (zwarcie lub rozwarcie) Linie 1-4 Linia Tamper Linia na płycie centrali oznaczona Tmp Słaba bateria Słaba bateria System LED 1 Brak 230V Brak 230V System LED 2 Słaba bateria czujnika PIR Linia radiowa PIR 1-8 Słaba bateria pilota Pilot uytkownika 1-8 Napad Napad z szyfratora System (przycisk Panic lub 1 i 3 jednoczenie) Poar (przyciski 4 i 6 jednoczenie) Poar z szyfratora System A (0) Alarm dodatkowy (przyciski 7 i 9 jednoczenie) Alarm dodatkowy z szyfratora. System B (9) Napad z pilota. Napad z pilota. Uytkownik 1-8 System Włczenie stanu czuwania Partycja A A Włczenie stanu czuwania Partycja B B Włczenie tryb Stay Partycja A A Włczenie tryb Stay Partycja B B Przymus Przymus. A i B Pulsuj Supervisor czujnika radiowego PIR Czujnik radiowy PIR System 4

5 Brak aktywnoci czujnika na linii Linia 1-4 Ready-Byp Awaria linii telefonicznej Uszkodzona linia telefoniczna LED 3 Tabela do interpretacji wywietle pamici zdarze. Power Wave 16 Zdarzenie Urzdzenie Dioda LED Stan diody LED Alarm linii Linie 1-8 Alarm linii Linie 1-16 AUX Bypass linii Linie 1-8 Bypass, AUX Tamper czujnika (zwarcie lub rozwarcie) Linie 1-8 Tamper Tamper czujnika (rozwarcie) Linie 9-16 LED1-8,AUX Tamper wici stałym Linia Tamper Linia na płycie centrali Tamper oznaczona Tamp 4 błdne kody Złe kody wprowadzone na Tamper szyfratora Słaba bateria Słaba bateria Battery Brak 230V Brak 230V Mains Słaba bateria czujnika PIR Linia radiowa PIR 1-8 Battery Słaba bateria czujnika PIR Linia radiowa PIR 9-16 Battery,AUX Słaba bateria pilota Pilot uytkownika 1-8 Battery, Control Słaba bateria pilota Pilot uytkownika 9-16 Battery, Control Nadzór pracy czujników Linie 1-8 Linie 9-16 Supervisor czujników bezprzewodowych Linie 1-8 5,AUX Temper, Control 9-19=AUX ON Linie 9-16 Temper, Bypass 9-19=AUX ON Przymus Przymus partycji A A Line Przymus Przymus partycji B B Line Przymus Przymus partycji C A i B Line Napad Napad z szyfratora Line Napad Napad z pilota Uytkownik 1-8 Line Napad Napad z pilota Uytkownik 9-16 Line, AUX Włczenie stanu czuwania Partycja A A Włczenie stanu czuwania Partycja B B Włczenie stanu czuwania Partycja C Armed Włczenie trybu Stay Partycja A A Włczenie trybu Stay Partycja B B Włczenie trybu Stay Partycja C Armed Awaria linii telefonicznej 6. Włczanie i wyłczanie czuwania. Linia telefoniczna uszkodzona W zalenoci od właciwoci kodu i programu centrali, aby włczy czuwanie jednej lub kilku partycji: - wcinij <ARM> lub - wprowad kod i nacinij <ENTER> lub - wcinij <ARM>, wprowad kod, nacinij <ENTER> Line

6 Opis. Włczenie czuwania jednej lub kilku partycji nastpuje po wprowadzeniu kodu uytkownika wanego w danej partycji i naciniciu <ENTER>. Jeli dany kod jest wany w wicej ni jednej partycji to nastpi włczenie czuwania tych partycji. Przed włczeniem czuwania naley zwróci uwag na to czy wszystkie linie systemu (partycji) s stabilne wszystkie diody od 1 do 4/8/16 powinny by zgaszone. Włczanie czuwania partycji mona wykona tylko z szyfratora, który programowo obsługuje t partycj. Opcje a) Włczenie czuwania z uyciem przycisku <ARM>. Opcja 1. Central mona zaprogramowa w taki sposób, aby włczenie czuwania nie wymagało wpisywania kodu uytkownika i nastpowało po naciniciu przycisku <ARM> (Aby t opcje aktywowa zwró si do instalatora systemu). Opcja 2. Central mona zaprogramowa tak aby czuwanie włczała sekwencja: <ARM>, kod uytkownika, <ENTER>. b) Włczenie czuwania czci partycji tryb Stay. Aby włczy czuwanie wczeniej ustalonej czci partycji naley wprowadzi sekwencj: <STAY>, kod uytkownika, <ENTER>. Istnieje moliwo włczenia trybu Stay, bez koniecznoci uycia kodu samo nacinicie <STAY> włczy czuwanie czci partycji (Aby t opcje aktywowa zwró si do instalatora systemu). 7. Bypass (blokowanie) linii. Moe si zdarzy, e chcemy włczy System pozostawiajc jedn lub wicej linii bez ochrony, np. linie uszkodzone lub pomieszczenie, w którym przebywa pies. Blokowanie linii odbywa si w nastpujcy sposób: Naciskamy przycisk <BYPASS> na szyfratorze zapali si dioda Program (na szyfratorze LCD napis BYPASS), która w tej chwili oznacza, e weszlimy tryb blokowania linii. Wybieramy linie (od 1 do 4/8/16), które chcemy zablokowa. Dla wybranych linii zapalaj si odpowiadajce im diody (na wywietlaczu LCD wywietlane s numery linii). Zakoczenie procedury blokowania linii nastpuje przez nacinicie <ENTER>. 8. Funkcja Control - sterowanie wyjciami Out Central mona zaprogramowa w taki sposób, aby za pomoc przycisku <CONTROL> mona było sterowa wyjciami centrali. Sterowanie wybranym wyjciem centrali odbywa si przez nacinicie przycisku <CONTROL> i wybranie numeru wyjcia, którego stan chcemy zmieni, np.: aby aktywowa wyjcie Out 2 naley wcisn kolejno: <CONTROL>, <2>, <ENTER>. W zalenoci od programu centrali wyjcie wyłczy si automatycznie po zaprogramowanym czasie lub bdzie aktywne do chwili wyłczenia go przez uytkownika. Wyłczanie wyjcia przebiega tak samo jak włczanie. Uwaga! Po naciniciu przycisku <CONTROL> szyfrator wywietla aktualny stan wszystkich wyj Out. Moemy wybra jedno lub kilka z nich jednoczenie, a wybór zatwierdzi przyciskiem <ENTER>. 9. Powiadomienie domowe. a) Powiadomienie domowe modulowany dwik (bez dołczonego syntezera mowy) W wybranych w programie przypadkach, komunikator telefoniczny zadzwoni pod numer (jeden lub kilka) abonenta prywatnego i wyle dwik w postaci: 5 sekund dwik, 5 sekund przerwa... W czasie przerwy komunikator oczekuje na potwierdzenie odsłuchania sygnału, a jest nim nacinicie dowolnego, numerycznego przycisku na telefonie z wybieraniem DTMF. W przypadku braku potwierdzenia, komunikator powtórzy jeszcze 3 razy 5-cio sekundowy dwik z oczekiwaniem na potwierdzenie, po czym rozłczy si. Liczb prób wybierania numeru, liczb abonentów, których trzeba powiadomi ustala si programowo. b) Powiadomienie domowe syntezer mowy. W wybranych w programie przypadkach, komunikator zadzwoni pod numer abonenta prywatnego i odtworzy odpowiedni komunikat słowny zapisany wczeniej w syntezerze mowy. Nastpnie bdzie oczekiwał 5 sekund na potwierdzenie odsłuchu. Syntezer mowy, w zalenoci od wersji, moe przechowywa od 20 do 90 sekund sumarycznej treci komunikatów. 10. Sterowanie central i wyjciami Out przez lini telefoniczn. Dziki wbudowanemu komunikatorowi telefonicznemu mona w prosty sposób sterowa central przez łcze telefoniczne, uywajc aparatu telefonicznego z wybieraniem DTMF. Operacje, które w ten sposób mona wykona to włczenie i wyłczenie czuwania dowolnej partycji oraz włczenie i wyłczenie dowolnego wyjcia Out. Aby umoliwi i jednoczenie ułatwi uytkownikowi sterowanie, do centrali naley dołczy syntezer mowy Voice panel. a) Dzwonimy do centrali. Komunikator podniesie słuchawk po zaprogramowanej liczbie dzwonków. b) Usłyszymy cigły sygnał trwajcy 5 sekund. Po tym sygnale naley wprowadzi jeden trzech kodów: dostpu do Partycji A, dostpu do Partycji B lub dostpu do wyj Out. c) Po wprowadzeniu jednego z kodów moemy sterowa central. (Patrz przykład.) Przykład Kod Partycji A: 1111; Kod Partycji B: 2222; Kod dla wyj Out: Jeli po 5-ciosekundowym sygnale na klawiaturze telefonu wpiszemy 1111 usłyszymy w słuchawce wczeniej nagran wiadomo głosow o stanie Partycji, np. Partycja czuwa. lub Partycja nie czuwa. Aby zmieni stan partycji wciskamy *. Po kadym wciniciu tego przycisku usłyszymy odpowiedni komunikat. Jeli chcemy zmienia stan wyj Out po sygnale wpisujemy: 3333 a nastpnie wybieramy numer wejcia, którego stan chcemy sprawdzi, np. 1. Po naciniciu jedynki usłyszymy w słuchawce wczeniej nagrany komunikat przypisany do stanu danego wejcia, np. wiatło włczone, Ogrzewanie włczone itp. Aby zmieni stan wyjcia Out wciskamy *. Po kadym wciniciu tego przycisku usłyszymy odpowiedni komunikat. Jeli pomylimy si przy wprowadzaniu kodu, naciskamy # i wpisujemy kod jeszcze raz od pocztku. Po wykonaniu zamierzonych działa wystarczy odłoy słuchawk. Centrala zwolni lini 15 sekund póniej. 6

7 11. Programowanie kodów uytkowników. Program Uytkownika umoliwia zmiany kodów poszczególnych uytkowników. Fabrycznie, do tych zmian uprawniony jest wyłcznie Uytkownik Główny, tj. Uytkownik 1. Kod fabryczny tego uytkownika: 123. Pozostałym uytkownikom mona programowo nada uprawnienie do zmiany własnych kodów. Wejcie do programu Uytkownika. Naciskamy kolejno: <PROGRAM>, Kod Uytkownika 1, <ENTER> Po tej sekwencji znajdujemy si w trybie programowania Uytkownika. Moemy ustawi kody (od 1 do 6 cyfr) wszystkim 10/10/50 uytkownikom. Cyfr 0 oznacza litera A, cyfr 9 litera B. Zmiana kodu Uytkownika 1: <PROGRAM>, <1>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Uytkownika 2: <PROGRAM>, <2>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Uytkownika 3: <PROGRAM>, <3>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Uytkownika 4: <PROGRAM>, <4>, <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Zmiana kodu Uytkownika 10/10/50 <PROGRAM>,10,10,50 <ENTER>, nowy kod, <ENTER> Aby usun (skasowa) zaprogramowany kod uytkownika naley wykona: <PROGRAM>, <numer uytkownika>, <ENTER>, <BYPASS>, <ENTER> Wyjcie z trybu programowania: <PROGRAM>, <ENTER> 12. Ustawienie daty i czasu. Centrala PW 4/8 Dzie tygodnia (niedziela =1): <PROGRAM> <403> <ENTER> <1-7> <ENTER> Godzina : <PROGRAM> <401> <ENTER> <GGMM> <ENTER> Wprowadzamy 24-godzinny format godziny Dzie miesica: <PROGRAM> <405> <ENTER> <1-31> <ENTER> Miesic: <PROGRAM> <406> <ENTER> <1-12> <ENTER> Rok: <PROGRAM> <407> <ENTER> <RR> <ENTER> Centrala PW 16 Dzie tygodnia (niedziela =1): <PROGRAM> <823> <ENTER> <1-7> <ENTER> Godzina : <PROGRAM> <824> <ENTER> <GGMM> <ENTER> Wprowadzamy 24-godzinny format godziny Dzie miesica: <PROGRAM> <825> <ENTER> <1-31> <ENTER> Miesic: <PROGRAM> <826> <ENTER> <1-12> <ENTER> Rok: <PROGRAM> <827> <ENTER> <RR> <ENTER> 13. Zmiana numerów telefonicznych dialera Centrala PW 4/8 Zmiana numeru 1: <PROGRAM> <501> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 2: <PROGRAM> <502> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 3: <PROGRAM> <503> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 4: <PROGRAM> <504> <ENTER> nowy numer <ENTER> Centrala PW 16 Zmiana numeru 1: <PROGRAM> <331> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 2: <PROGRAM> <332> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 3: <PROGRAM> <333> <ENTER> nowy numer <ENTER> 7

8 Zmiana numeru 4: Zmiana numeru 5: Zmiana numeru 6: <PROGRAM> <334> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <335> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <336> <ENTER> nowy numer <ENTER> Instrukcja obsługi szyfratora CR LCD do central Power Wave 14. Opis ogólny Szyfrator CR16M LCD składa si z wywietlacza ciekłokrystalicznego LCD o rozdzielczoci 2 x 16 znaków, klawiatury alfanumerycznej, klawiszy funkcyjnych, wskaników kontrolnych LED oraz głoniczka piezoelektrycznego. Na wywietlaczu mog pojawi si komunikaty systemowe, informacje o naruszonych liniach, statusie systemu, usterkach systemowych oraz historia zdarze centrali alarmowej. W przypadku pojawienia si wikszej iloci komunikatów s one wywietlane sekwencyjnie. W stanie stabilnej pracy, gdy nie wystpuj adne niedomagania systemu i linie nie s naruszone na wywietlaczu powinna by widoczna nazwa systemu oraz aktualny czas i data. Manipulator (szyfrator) CR LCD Duy Manipulator (szyfrator) CR LCD Mały 15. Opis klawiszy funkcyjnych <ARM> - przycisk uywany do uzbrajania systemu alarmowego oraz rozbrajania tylko podczas odliczania czasu wyjcia. <STAY> - przycisk uzbrajania i rozbrajania czciowego (tzw. nocnego) wybranych linii. <MEM> - włczenie trybu przegldania historii zdarze. Wyjcie z tego trybu nastpuje po naciniciu <ENTER>. <BYPASS> - blokada linii. Po naciniciu tego klawisza wpisujemy numery linii, które chcemy czasowo wyłczy z systemu. Ponowne włczenie linii do systemu nastpuje po pierwszym rozbrojeniu systemu lub w sposób analogiczny jak wyłczenie linii. <PROG> - klawisz uywany do wejcia w tryb programowania uytkownika lub instalatora. <A>, <B> - Przycinicie i 2 sek. przytrzymanie przycisku spowoduje uzbrojenie odpowiedniej partycji. <CHIME> - Włczenie lub wyłczenie funkcji gong. <CONTROL> - Za pomoc tego przycisku moemy włcza i wyłcza urzdzenia podłczone do wyj centrali. 16. Opis wskaników LED TROUBLE Wskanik naruszenia obwodu sabotaowego w systemie. READY Gotowo systemu do uzbrojenia. ARMED System lub partycja uzbrojona. STAY System uzbrojony w trybie Stay (tzw. tryb nocny). BYPASS Wskanik informujcy o zablokowaniu linii. 8

9 17. Opis dwików emitowanych przez głonik szyfratora Dwik Wyjanienie Krótki, pojedynczy Potwierdzenie nacinicia klawisza 3 krótkie dwiki Operacja zrealizowana poprawnie Jeden długi sygnał Nieprawidłowy kod lub operacja niemoliwa do realizacji Dwiki powtarzane Podczas odmierzania czasu wyjcia lub wejcia cyklicznie Naciskajc jednoczenie <CONTROL> + <A> lub <CONTROL> + <B> mona zmieni ton dwików emitowanych przez szyfrator. Zestawienie funkcji Funkcja Przyciski Opis Uwagi Uzbrojenie systemu lub partycji C O D E ENTER Pełne uzbrojenie systemu Pełne uzbrojenie ARM Pełne uzbrojenie systemu Funkcja dostpna po włczeniu przez instalatora Rozbrojenie w trakcie wyjcia ARM Rozbraja system w trakcie czasu na wyjcie Funkcja dostpna podczas odliczania czasu na wyjcie Rozbrojenie C O D E ENTER Rozbrojenie systemu Kasowanie alarmów Uzbrojenie partycji A lub B Uzbrojenie w trybie Monitor STAY C O D E ENTER Uzbrojenie partycji A lub B Uzbraja system w trybie Monitor Uzbrojenie w trybie Monitor STAY Uzbraja system w trybie Monitor Rozbrojenie systemu C O D E ENTER Rozbrojenie systemu Rozbrojenie trybu Monitor STAY Rozbrojenie systemu Bypass linii BYPASS Zone # ENTER Bypasowanie linii Alarm CHIME CONTROL Aktywuje alarm + napadowy napadowy Alarm CHIME + medyczny Alarm poarowy A + Pami MEM B B Aktywuje alarm medyczny Aktywuje alarm poarowy Inicjuje wywietlanie zdarze systemowych z pamici. Nacinicie <ENTER> przerywa edycje pamici Gong CHIME Włcza / wyłcza funkcj Gong Nacinij A lub B przez 2 sekundy aby uzbroi odpowiedni partycj (tylko jeli funkcja załczona przez instalatora) Funkcja dostpna po włczeniu przez instalatora Powtórzenie procedury spowoduje zdjcie linii z funkcji Bypass Nacinij obydwa przyciski równoczenie przez 2 sekundy Nacinij obydwa przyciski równoczenie przez 2 sekundy Nacinij obydwa przyciski równoczenie przez 2 sekundy Wywietla zdarzenia zapisane w pamici. System sam co 2,5 sek. pokazuje nowe zdarzenie. Aby manualnie przejrze pami posłu si przyciskiem ze strzałk Przytrzymaj przycisk przez 2 sek. aby włczy / wyłczy funkcj. Dostpne jeli zezwolił instalator. 9

10 Control CONTROL Device# ENTER Wejcie w Tryb Klienta PROG M CODE ENTER Włcza lub wyłcza urzdzenia podłczone do wyj alarmowych centrali Procedura pozwala na wejcie w Tryb Klienta umoliwiajcy zmian parametrów systemu (kody, ustawienia daty, zegara itp.) Optymalizacja klawiatury + CONTROL ARM Procedura umoliwia wejcie w tryb lokalnego programowania klawiatury Zwikszenie poziomu podwietlenia wywietlacza LCD CONTROL + STAY Trzymajc wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <STAY> Nacinij <CONTROL> Przez 2 sek. Procedura programowania jest analogiczna z procedur wykonywan na klawiaturze LED Nacinij jednoczenie <CONTROL> i <ARM> przez 2 sek. Zmniejszenie poziomu podwietlenia wywietlacza LCD CONTROL + BYPASS Trzymajc wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <BYPASS> Zwikszenie poziomu podwietlenia klawiatury Zmniejszenie poziomu podwietlenia klawiatury CONTROL + MEM CONTROL + Trzymajc wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <MEM> Trzymaj wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <> Zwikszenie tonu buzzer-a + CONTROL A Trzymaj wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <A> Zmniejszenie tonu buzzer-a + CONTROL B Trzymaj wcinity przycisk <CONTROL> naciskaj przycisk <B> 18. Zmiana nazw linii i nazwy systemu. Po jednoczesnym naciniciu i przytrzymaniu klawiszy <CONTROL> + <ARM> uzyskujemy dostp do tzw. trybu lokalnego, w którym mona zmieni nazw dowolnej linii. Wpisanie nowych nazw odbywa si podobnie jak w telefonie komórkowym z t rónic, e do zmiany połoenia kursora wykorzystujemy <STAY> oraz <BYPASS>. Zmiana duych liter na małe nastpuje po naciniciu <MEM>. Chcc wyj z tego trybu naley nacisn kolejno <PROGRAM> + <ENTER>. Zmiana opisu linii <PROGRAM> + numer linii + nowy opis linii <ENTER>. Aby wybra kolejn lini do opisu nacinij <PROGRAM> i wybierz numer linii. Wprowadzanie nowego opisu odbywa si przy pomocy klawiatury numerycznej. Do kadego przycisku numerycznego przyporzdkowanych jest po kilka liter/znaków. Wyboru właciwej litery/znaku dokonuje si poprzez nacinicie odpowiedniego przycisku odpowiedni liczb razy (max. 4) Przyporzdkowanie znaków/liter do przycisków przedstawia ponisza tabela. Przycisk 1-krotne nacinicie 2-krotne nacinicie 3-krotne nacinicie 4-krotne nacinicie 1 * ( ) # (<) = (>) 1 2 A (a) B (b) C (c) 2 3 D (d) E (E) F (F) 3 4 G (g) H (h) I (i) 4 5 J (j) K (k) L (l) 5 6 M (m) N (n) O (o) 6 10

11 7 P (p) Q (q) R (r) 7 8 S (s) T (t) U (u) 8 9 V (v) W (w) X (x) 9 0 spacja Y (y) Z (z) 0 Zmiana opisu systemu Aby zmieni opis systemu wykonaj nastpujc procedur: <PROGRAM> <999> <ENTER> nowy opis (max. 16 znaków) <ENTER> Zmiana opisu partycji Aby zmieni opis partycji wykonaj nastpujc procedur: <PROGRAM> <998> <ENTER> nowy opis <ENTER> UWAGA Aby przesła wprowadzone dane pomidzy klawiaturami w systemie przytrzymaj przez 2 sek. przycisk <CHIME> 19. Programowanie systemu w Trybie Klienta Aby wej w Tryb Klienta wykonaj ponisz procedur: <PROGRAM> kod uytkownika 1 (fabrycznie 123) <ENTER> Z poziomu Trybu Klienta mamy moliwo edycji i zmiany kodów uytkowników. Procedura edycji i zmiany kodów jest analogiczna jak w klawiaturze LED. Ustawienie daty i czasu. Centrala PW 4/8 Dzie tygodnia (niedziela =1): Godzina : Dzie miesica: Miesic: Rok: Centrala PW 16 Dzie tygodnia (niedziela =1): Godzina : Dzie miesica: Miesic: Rok: <PROGRAM> <403> <ENTER> <1-7> <ENTER> <PROGRAM> <401> <ENTER> <GGMM> <ENTER> Wprowadzamy 24-godzinny format godziny <PROGRAM> <405> <ENTER> <1-31> <ENTER> <PROGRAM> <406> <ENTER> <1-12> <ENTER> <PROGRAM> <407> <ENTER> <RR> <ENTER> <PROGRAM> <823> <ENTER> <1-7> <ENTER> <PROGRAM> <824> <ENTER> <GGMM> <ENTER> Wprowadzamy 24-godzinny format godziny <PROGRAM> <825> <ENTER> <1-31> <ENTER> <PROGRAM> <826> <ENTER> <1-12> <ENTER> <PROGRAM> <827> <ENTER> <RR> <ENTER> Zmiana numerów telefonicznych dialera Centrala PW 4/8 Zmiana numeru 1: <PROGRAM> <501> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 2: <PROGRAM> <502> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 3: <PROGRAM> <503> <ENTER> nowy numer <ENTER> Zmiana numeru 4: <PROGRAM> <504> <ENTER> nowy numer <ENTER> 11

12 Centrala PW 16 Zmiana numeru 1: Zmiana numeru 2: Zmiana numeru 3: Zmiana numeru 4: Zmiana numeru 5: Zmiana numeru 6: <PROGRAM> <331> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <332> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <333> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <334> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <335> <ENTER> nowy numer <ENTER> <PROGRAM> <336> <ENTER> nowy numer <ENTER> 12

CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4/8. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o.

CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4/8. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o. CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4/8 Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: 4/8 jedno/dwu parametryczne. Dowolną linię można zaprogramować jako: natychmiastową, opóźnioną (zwłoczną),

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 16. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o.

CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 16. Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o. CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 16 Instrukcja instalacji. VIDICON sp. z o.o. Cechy ogólne Linie: 16 linii wejściowych które można zaprogramować jako: natychmiastową, opóźnioną (zwłoczną), opóźnioną warunkowo,

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 SPIS TRECI 1...INFORMACJE OGÓLNE 1...MONTA I PODŁCZENIE CENTRALI 2...DANE TECZNICZNE 3...INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 6...GENERALNE PARAMETRY SYSTEMU (lokacje 00-05)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy)

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY (1-8) BLOKOWANIE LINII # 4 NR LINII (01-24) SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-06 Wersja 1.4 Notatki Ochrona przed intruzem jest załczona jeeli system jest w stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: antypoarowa, anty-napadowa, antysabotaowa s

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. OBSŁUGA PILOTA...4 2.1 Wprowadzanie kodu...4 2.2 Przełczanie pomidzy urzdzeniami...5 2.3 Wyszukiwanie kodu...6 2.3.1 Wyszukiwanie na

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1.0 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22)

RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O.. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) 863-63-53 RP - 808 ROKONET JANEX INT. - 1 - Instrukcja Instalacji i Obsługi RP- 808 2 Spis treci Oznaczenia 3 1. Wstp 3 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika Instrukcja Uytkownika Spis treci Streszczenie funkcji uytkownika 3 Rozdział 1: Zapoznanie z systemem 4 Wstp 4 Pojcia i definicje 5 Rozdział 2: Szyfrator 7 Wygld zewntrzny 7 LED Power (zasilanie) 8 LED

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika ProSYS

Instrukcja Użytkownika ProSYS Instrukcja Użytkownika ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 tel: 0 801 77 77 90 www.risco.info.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1: WSTĘP... 3 Obsługa systemu... 3 Rodzina ProSYS... 4 Pojęcia i definicje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO. S t r o n a 1

Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO. S t r o n a 1 Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO S t r o n a 1 Spis: S t r o n a 2 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 5 2.1 Uzbrojenie systemu... 6 2.2 Rozbrojenie systemu...

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer 1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer JA-60GSM oferuje wiele użytecznych funkcji umożliwiających wszechstronne wykorzystanie w systemie alarmowym oraz przy sterowaniu dodatkowymi urządzeniami. Instalator

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Seria Runner. Centrala Alarmowa Bezprzewodowa i przewodowa. Instrukcja uŝytkownika. Wersja polska 1.02

ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Seria Runner. Centrala Alarmowa Bezprzewodowa i przewodowa. Instrukcja uŝytkownika. Wersja polska 1.02 ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Seria Runner Centrala Alarmowa Bezprzewodowa i przewodowa Instrukcja uŝytkownika Wersja polska 1.02 SPIS TREŚCI Wstęp...4 System alarmowy CROW...5 Typowa konfiguracja systemu...5

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u żytkownika. Central alarmowych serii JA-6X Modele PROFI, MAESTRO

Instrukcja u żytkownika. Central alarmowych serii JA-6X Modele PROFI, MAESTRO Instrukcja u żytkownika Central alarmowych serii JA-6X Modele PROFI, MAESTRO 1.Sygnalizacja stanów systemu alarmowego na klawiaturze. ALARM TAMPER (SABOTAŻ) FAULT (BŁĄD) BATTERY (BATERIA) ARMED (UZBROJENIE)

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Pod Ska lko u 3 3 466 01 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel.: +420 483 559 999 fax: +420 483 559 993 Internet: www.jablotron.cz Spis treści: 1 Sygnalizacja na klawiaturze...

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów na ekranie i diod LED) 1. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

JA-65X Dialer cyfrowo głosowy

JA-65X Dialer cyfrowo głosowy JA-65X Dialer cyfrowo głosowy Dialer JA-65X przeznaczony jest do central alarmowych firmy Jablotron z serii: JA-65 MAESTRO oraz JA-63 PROFI. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia: wysłanie dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Opis Systemu ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Dziki modułowej budowie, ProSYS pozwala na połczenie w jednym systemie funkcji przeciwwłamaniowych, kontroli dostpu i automatyki sterowania

Bardziej szczegółowo

BlueGate analog. BlueGate A. instrukcja uytkowania i programowania

BlueGate analog. BlueGate A. instrukcja uytkowania i programowania BlueGate analog BlueGate A instrukcja uytkowania i programowania Dwuzakresowa bramka GSM Blue Gate oparta jest na na module Siemens TC35, wyposaonym w wiele regulowanych cech zwikszajcych komfort obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000

Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000 Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000 Specyfikacja: Źródło światła: 650nm Laser Materiał wykonania: ABS+PC / Aluminium Metoda skanowania: ręczne/ automatyczne Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b,

NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b, WERSJA 1999-11-26 NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b, Instrukcja obsługi i montau Instalacja Terminal sieciowy NT1+2AB został zaprojektowany do montau

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji 4 kanałowego, 20-to czujnikowego (lub 35-cio czujnikowego opcja) mikroprocesorowego MODUŁU REJESTRATORA SMART

Instrukcja obsługi i instalacji 4 kanałowego, 20-to czujnikowego (lub 35-cio czujnikowego opcja) mikroprocesorowego MODUŁU REJESTRATORA SMART Instrukcja obsługi i instalacji 4 kanałowego, 20-to czujnikowego (lub 35-cio czujnikowego opcja) mikroprocesorowego MODUŁU REJESTRATORA SMART REJESTRATOR SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie i możliwości 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 (POLISH)

MATRIX 6/816 (POLISH) MATRIX 6/816 (POLISH) Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.34 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-2 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2

Bardziej szczegółowo

ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM

ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM Dane aktualne na dzień: 18092016 09:16 Link do produktu: http://www.itchome.pl/elmeszestawbezprzewodowy5czujeksyrenapowiadomieniegsmp2241.html ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM

Bardziej szczegółowo

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4 OMC Industrial Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21

Bardziej szczegółowo

CA10 plus (wersja programowa 4.0)

CA10 plus (wersja programowa 4.0) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa CA10 plus (wersja programowa 4.0) z manipulatorem LCD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca10+lcdu-pl 01/01 Centrala CA10 plus z manipulatorem LCD Centrala

Bardziej szczegółowo

3. Ustawienia związane z wysyłanymi raportami

3. Ustawienia związane z wysyłanymi raportami 2.2. Tabela numerów telefonicznych Pamięć Wprowadzana sekwencja 1. 71 F0 2. 72 F0 3. 73 F0 4. 74 F0 Wysyłane raporty na poszczególne telefony (ustawienia fabryczne): - ALARMY SMS - INFORMACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Termostat elektroniczny N321

Termostat elektroniczny N321 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach grzania i chłodzenia. Dostpne s nastpujce czujniki temperatury: termistor NTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala alarmowa Wersja oprogramowania 1.05 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_us_pl 06/15 SATEL sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016 Systemy alarmowe > System alarmowy INIM > Model : SL1050BOX Producent : INIM Nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala alarmowa Wersja oprogramowania 1.05 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_ip_us_pl 07/15 SATEL sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU 1.1 MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja oprogramowania 1.05 1471 Centrala alarmowa SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_plus_us_pl 03/15 SATEL sp.

Bardziej szczegółowo

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY Brzęczyk znajdujący się wewnątrz klawiatury może być załączany w następujących sytuacjach ( zależnie od wyboru opcji centrali ): Każde naciśnięcie przycisku klawiatury

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU 1.1 MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV)

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Przewodnik instalacyjny Profil Dla lepszego zrozumienia tego produktu, należy przed użyciem uważnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. System alarmowy GSM do

Bardziej szczegółowo

CA-6 Wersja programowa 5.05

CA-6 Wersja programowa 5.05 Centrala alarmowa CA-6 Wersja programowa 5.05 LISTA USTAWIEŃ GDAŃSK ca6list_pl 11/06 SYSTEM ALARMOWY UŻYTKOWNIK... ADRES... NUMER TELEFONU... UWAGI......... Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA INSTALACJI

XP-400 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10, 412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GTi. Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy. Instrukcja użytkownika

GTi. Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy. Instrukcja użytkownika GTi Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy Instrukcja użytkownika O= GTi Instrukcja Użytkownika= = Spis treści Zestawienie komend... 5 Rozdział 1: Wprowadzenie... 7 Parametry systemu... 8 Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3

INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3 INSTRUKCJA OBSŁUGI LF D3 1 737S 504M2 04 / LFD3 747S 514M2 24 / LFD3 1 Opis ogólny Specjalistyczny, overlock 3 lub 4 nitkowy z łoem cylindrycznym, przeznaczony do doszywania gumy w bielinie, strojach kpielowych,

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo