NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b,"

Transkrypt

1 WERSJA NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b, Instrukcja obsługi i montau

2 Instalacja Terminal sieciowy NT1+2AB został zaprojektowany do montau ciennego. Rysunki 2 i 3 zamieszczone na kocu instrukcji przedstawiaj sposoby ustawienia przełczników wewntrz urzdzenia i połcze zewntrznych z terminalami kocowymi. Monta zakoczenia sieciowego NT1+2AB najlepiej wykona moliwie blisko linii ISDN przychodzcej wprost od lokalnego operatora, w odległoci do 2 metrów od napicia zasilania 230V AC. UWAGA: Przed wywierceniem otworów pod kołki rozporowe naley upewni si czy obszar montaowy jest wolny od innych instalacji takich jak: podpowierzchniowych rur wodnych, elektrycznych przewodów zasilajcych, itp. Do urzdzenia dołczono dwa montaowe kołki rozporowe o rednicy φ 6 mm. ruby trzeba dokrci w taki sposób aby pozostawi szczelin 2 mm pomidzy cian a główk ruby. Kolejnym krokiem jest zamocowanie (powieszenie) terminala sieciowego NT1+2AB na główkach rub montaowych i zabezpieczenie stabilnoci urzdzenia przez delikatne pocignicie w dół (ok. 5 mm). WANE: Nie montowa NT1+2AB w obszarze naraonym na działanie cigłego wiatła słonecznego. Montau dokonywa w pomieszczeniach suchych. Przyłczenie NT1+2AB do linii ISDN. Mniejsz cz obudowy bezporednio ssiadujcej z portami cyfrowymi i analogowymi zdejmuje si przez po uprzednim wciniciu zatrzasków znajdujcych si na lewym i prawym boku tej czci obudowy. Dołczenie skrtki przewodów magistrali U do terminala sieciowego NT1+2AB nastpuje poprzez złcze zaciskowe UK0 umieszczone z lewej strony płytki drukowanej. Przyłczenie terminali kocowych. Analogowe terminale abonenta takie jak: telefon analogowy z sygnalizacj tonow (DTMF), fax, itp. przyłcza si do gniazdek RJ11 znajdujcych si po prawej stronie obudowy patrzc od strony przyłczeniowej (alternatywnie gniazda zaciskowe oznaczone jako a/b1 i a/b2). Terminale cyfrowe ISDN dołcza si bezporednio do NT1+2AB przez gniazda RJ45 znajdujce si po lewej stronie portów analogowych. Zasilanie. Przed podłczeniem urzdzenia do napicia zasilania sieci 230 V AC sprawdzi czy wszystkie połczenia s prawidłowe i odpowiednio zabezpieczone. WANE: Po przyłczeniu napicia zasilania 230 V AC do terminala sieciowego NT1+2AB naley odczeka ok. 20 sekund przed podniesieniem słuchawki aparatu telefonicznego. Ta zwłoka czasowa jest wymagana przez urzdzenie do uzyskania połczenia z terminalami i synchronizacji działania zakoczenia sieciowego z central lokalnego operatora. INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 2

3 Konfiguracja podstawowa. Konfiguracj ustawie zakoczenia sieciowego NT1+2a/b przeprowadza si za pomoc przełczników typu DIP i sygnałów tonowych (DTMF) z telefonu analogowego. Przełczniki DIP usytuowane s wewntrz urzdzenia i nie dostpne bez zdjcia górnej pokrywy urzdzenia. Programowanie funkcji za pomoc sygnałów tonowych mona zabezpieczy przed nieautoryzowanymi zmianami przez wprowadzenie kodu dostpu. Fabrycznie zaprogramowany kod dostpu wynosi #97 i moe zosta zmieniony. Udostpnienie portów analogowych a/b. Udostpnienia portów analogowych mona dokona jedynie przy pomocy aparatu telefonicznego z sygnalizacj tonow (DTMF) i ustawieniu przełcznika SW1-2 w pozycji ON. Kady port analogowy ustawiany jest oddzielnie. Wprowadzanie kodu dostpu. Podczas programowania zaleca si korzystanie z aparatu telefonicznego z wbudowanym wywietlaczem alfanumerycznym, w celu ledzenia wpisywanych sekwencji znakowych. Aby wprowadzi kod dostpu naley podnie słuchawk telefonu analogowego, poczeka na sygnał a nastpnie poda kod #97 (lub inny wczeniej zaprogramowany). Po wprowadzeniu kodu, w słuchawce nadal utrzymuje si sygnał. Po wprowadzeniu znaku [ # ] połczenie z lokalnym operatorem zostaje rozłczone a sygnał połczenia centrali zastpiony jest sygnałem generowanym wewntrznie przez terminal sieciowy NT1+2AB. Od tego momentu mona wprowadza ustawienia funkcji opisane w dalszej czci instrukcji. Po odłoeniu słuchawki nastpuje wyjcie z trybu programowania. Ustawienia opisane w punktach (0) i (1) mog by programowane bez potrzeby wprowadzania hasła zabezpieczajcego przed nieautoryzowanym dostpem. Przyciski specjalne. Przyciskajc klawisz [ * ] mona powróci do pocztku trybu programowania bez zapisania aktualnych ustawie. Przycisk [ # ] słuy do potwierdzania kadego wprowadzonego znaku lub sekwencji programowej. Sygnalizacja w trakcie programowania. Wprowadzenie pierwszego znaku po [ # ] wyłcza sygnał programowania (cisza w słuchawce). Odpowiedzi na błdnie wprowadzon sekwencje znaków s cztery krótkie dwiki i samoczynny powrót do trybu programowania, sygnalizowany pojawieniem si cigłego sygnału w słuchawce. Poprzednio wprowadzone i potwierdzone ustawienia pozostaj zapamitane. INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 3

4 (0) Wielokrotny numer abonenta MSN. Oprócz numerów przypisanych terminalom cyfrowym, w kadym porcie analogowym terminala sieciowego NT1+2AB mona zaprogramowa 1,2 lub 3 numery MSN, przy czym kady porty analogowy programowany jest indywidualnie (1# - MSN pierwszy, 2# - MSN drugi, 3# - MSN trzeci; gdzie liczba porzdkowa oznacza dowolny z przyznanych przez operatora MSN i nie jest numerem kolejnym) Numer MSN moe składa si maksymalnie z 20 cyfr. Jeli wywołanie przychodzce dotyczy numeru przydzielonego zarówno interfejsowi S/T jak i interfejsom analogowym a/b wtedy dzwoni wszystkie telefony (osoba podnoszca pierwsza słuchawk przejmuje połczenie). Jeli ten sam numer MSN posiadaj oba terminale analogowe, to przy wybraniu tego numeru oba zadzwoni. Numer MSN wpisany pod pozycj 1# posiada najwyszy priorytet, wpisanie numerów MSN pod pozycje 2# i 3# (z pominiciem pozycji 1#) powoduje przyjmowanie wszystkich zgłosze przez aparaty analogowe. Dla rozmów wychodzcych, pierwszy numer MSN jest wysyłany w sie. Jeli aden numer nie został zaprogramowany, wszystkie rozmowy przychodzce bd przyjmowane zarówno przez port a/b1 jak i port a/b2. Uwaga: Kad zmian ustawienia poprzedza sekwencja #97 0# #97 0# Tryb wprowadzania numeru [1,2,3]# 1# Wybór jednego z trzech numerów wywoławczych pierwszego portu analogowego [0...9]# # Wpisanie i zapamitanie numeru Przykład programowania numeru: #97 0# 1# # Numer MSN moe zosta skasowany nastpujc sekwencj kodów. 0# #97 0# Tryb wprowadzania numeru wywoławczego [1,2,3]# 3# Wybór numeru MSN do skasowania. # # Potwierdzenie Przykład kasowania numeru: #97 0# 1# #. Gorca linia (Hotline). W kadym terminalu analogowym moe by zaprogramowany specjalny numer docelowy zwany gorc lini. Gdy funkcja Hotline jest aktywna podniesienie słuchawki i przycinicie wybranego przycisku klawiatury telefonu (tylko dla telefonów z sygnalizacj tonow) spowoduje wybranie, wczeniej zaprogramowanego numeru. Programowanie gorcej linii (docelowego numeru MSN): #97 0# 9# <numer gorcej linii ># Aktywacja gorcej linii dla portów analogowych a/b: #97 0# 8# Dezaktywacja gorcej linii dla portów analogowych a/b: #97 0# 7# Wykasowanie gorcej linii (docelowego numeru MSN: #97 0# 9# # INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 4

5 Rodzaje terminali abonenckich TE. Tryb ten definiuje odpowiedzi terminali analogowych na róne typy wywoła przychodzcych i ustawienia dla informacji wychodzcych. Dostpne s trzy rodzaje ustawie: telefon, fax (analogowy) i dostp kombinowany (mieszany). Ustawienie terminala telefon powoduje odrzucanie przez telefon wywoła z faxów, natomiast ustawienie fax powoduje sytuacj odwrotn. Dostp kombinowany przeznaczony jest dla terminali faxowych z wbudowanym telefonem. Ustawienie domylne: telefon 1# #97 1# Wejcie w tryb programowania typu terminala [1,2,3]# 3# Wybór jednego z trzech numerów wywoławczych [0,1,2]# 0# Rodzaj 0... aparat telefoniczny lub modem 1... fax (analogowy) 2... dostp kombinowany Dostp do ustawie opisanych w nastpnych punktach (2 8) jest moliwy po wprowadzeniu kodu #97, naciniciu klawisza FLASH (R) i podaniu szeciocyfrowego hasła potwierdzonego przez nacinicie klawisza #. Fabrycznie ustawionym hasłem jest sekwencja cyfr Procedura zmiany hasła opisana została w punkcie 8. W dalszej czci opisu posłuono si kodem w postaci domylnej (1) Oczekiwanie na połczenie CW. Ustawienie to włcza lub wyłcza funkcj sygnalizacji oczekiwania na połczenie przy zajtym dostpie. Aktywna funkcja oczekiwania na połczenie odnosi si do wszystkich numerów wywoławczych i obu portów analogowych. Ustawienie domylne: oczekiwanie wyłczone 2# #97 R # 2# Wejcie w tryb ustawiania funkcji CW [0,1]# 0# Oczekiwanie na połczenie 0... włczone 1... wyłczone (2) Terminal awaryjny ET W przypadku braku zasilania lokalnego, terminal sieciowy NT1+2a/b zasilany jest na odległo z lokalnej centrali. Moliwe jest wczeniejsze ustawienie jednego aparatu jako tzw. terminala awaryjnego aktywnego w przypadku zaniku zasilania. Ustawienie domylne: terminal na styku S/T 3# #97 R # 3# Wejcie w tryb pracy awaryjnej [0,1,2]# 1# Zasilanie do interfejsu 0... styk S/T 1... port analogowy a/b port analogowy a/b2 INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 5

6 (3) Blokada prezentacji numeru wychodzcego CLIR i prezentacji numeru przychodzcego COLR. Ustawienie CLIR przekazuje do lokalnej centrali blokad prezentacji numeru nakładan na rozmow wychodzc. Ustawienia domylne mog zosta skasowane dla kadorazowego połczenia na poszczególnym porcie przy zastosowaniu kodu (*31# lub 067) o ile opcja ta jest zgodna z oprogramowaniem lokalnej centrali. Ta sama warto co CLIR wykorzystywana jest do nałoenia blokady prezentacji numeru na rozmowy przychodzce. Ustawienie domylne: blokada wyłczona 4# #97 R # 4# Wejcie w poziom ustawiania CLIR [0,1]# 1# 0 - prezentacja numeru udostpniona 1 - prezentacja numeru zablokowana (4) Opónienie kasowania połczenia CBTD. Ustawienie to definiuje czy rozłczenie rozmowy przychodzcej ma by natychmiastowe czy po pewnej zwłoce czasowej (2 min.) od odłoenia słuchawki. Uytkownik moe np. w tym czasie zmieni terminal bez utraty połczenia (przenono terminala). Ustawienie domylne: opónienie wyłczone 6# #97 R # 6# Wejcie w tryb ustawiania zwłoki czasowej [0,1]# 1# 0 natychmiastowe rozłczenie 1 rozłczenie ze zwłok 2 min. (5) Wybór protokołu komunikacyjnego. Przed wyborem dodatkowych usług (przekierowanie bezwarunkowe, przekierowanie w przypadku braku odpowiedzi czy przekierowanie przy zajtoci) naley ustawi, w porozumieniu z lokalnym operatorem ISDN, jeden z dwóch dostpnych protokołów komunikacji z central. Protokół Keypad moe si róni w zalenoci od rodzaju lokalnej centrali, natomiast protokół funkcjonalny charakteryzuje spójno standardu dlatego ustawieniem domylnym wybrano protokół Functional. Ustawienie domylne: protokół Functional 7# #97 R # 7# Protokół [0,1]# 1# 0 protokół Functional 1 protokół Keypad INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 6

7 (6) Hasło Ustawienie to słuy do zmiany hasła dostpu, które umoliwia wejcie w tryb programowania funkcji, dostpnych jedynie dla personelu technicznego. 8# #97 R # 8# Wejcie w tryb zmiany hasła 8# 8# Potwierdzenie wejcia w tryb zmiany hasła. Po przyciniciu klawisza # w słuchawce pojawia si sygnał oczekiwania na połczenie bdcy potwierdzeniem [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] [0-9] # Nowe hasło UWAGA! Nowe hasło naley zapisa i przechowywa w bezpiecznym miejscu. Brak hasła dostpu uniemoliwia programowanie. Hasło musi składa si z 6 cyfr. W przeciwnym razie pojawi si sygnał błdu i zmiany w programowaniu nie bd zaakceptowane. (7) Charakterystyka obcienia linii. Ustawienie to daje moliwo wyboru charakteru obcienia linii tj. impedancji i rezystancji R=600Ω. Ustawienie to dotyczy równie obu interfejsów analogowych a/b1 i a/b2. Ustawienie domylne: rezystancja R=600Ω. 9# #97 R # 9# Wejcie w tryb zmiany rodzaju obcienia. [0,1]# 1# 0...R=600Ω - POLSKA 1...R=600Ω Ω // 115 nf INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 7

8 Sygnalizacja optyczna NT1+2a/b. NT1+2a/b wyposaone jest w 3 diody LED informujce o stanach pracy. Pozycje napisane tłustym drukiem oznaczaj tryb pracy normalnej. Dioda LED 1 ółta WIECI: dołczone napicie zasilania lokalne NIE WIECI: zasilanie awaryjne z centrali Dioda LED2 czerw. WIECI: inicjalizacja urzdzenia NIE WIECI: praca normalna Dioda LED3 zielona WIECI: synchronizacja w interfejsie U, włczony zegar wewntrzny PULSOWANIE 1 warstwa 1 oprogramowania aktywna (połczenie) (1 Hz) konfiguracja interfejsów przełcznikami DIP niedostpna PULSOWANIE 2 a) błd w aktywacji warstwy 1 (8Hz) b) styk S/T skonfigurowany (SW 1-1 ON) ale nie podłczony c) styk S/T skonfigurowany, tryb pracy awaryjnej, S/T nie pracuje w trybie awaryjnym NIE WIECI: warstwa 1oprogramowania nieaktywna Sygnalizacja akustyczna. Sygnał błdu Sygnał oczekiwania na połczenie sekwencja 4 krótkich dwików sekwencja 2 krótkich dwików INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 8

9 Aktywacja usług ISDN z telefonu analogowego Moliwe jest uaktywnienie okrelonych funkcji standardu ISDN przy pomocy telefonu analogowego wyposaonego w klawisz R (recall) lub flash, wprowadzajcego przerw w sygnale ( ms). W poniszych wyjanieniach, w celu uzyskania lepszej czytelnoci, klawisze wprowadzane bezporednio po sobie oddzielone s spacj. (1) Zawieszenie rozmowy (HOLD): W przypadku wystpienia potrzeby zawieszenia rozmowy w trakcie połczenia i nawizania innego krótkiego połczenia, naley wprowadzi: R-flash 2 jeli łcze dostpowe jest jeszcze wolne, w słuchawce pojawi si sygnał cigły i moliwe stanie si wybranie numeru drugiego rozmówcy. (2) Powrót do poprzedniej rozmowy (RETRIEVE): Moliwe jest zakoczenie rozmowy dodatkowej i powrót do połczenia zawieszonego po naciniciu: R-flash 1 połczenie dodatkowe zostaje przerwane i nastpuje automatyczny powrót do pierwszej rozmowy. Jeli abonent z połczenia pierwotnego odłoył ju słuchawk to pojawi si sygnał zajtoci linii. (3) Przełczanie pomidzy dwoma rozmówcami (BROKERING): Jeli zajdzie potrzeba połczenia z dwoma rozmówcami na zmian bez rozłczania któregokolwiek połczenia naley wybra: R-flash 2 moliwo przełczania pomidzy dwoma rozmówcami. Jeli rozmówca pierwotny zakoczy połczenie podczas rozmowy z drugim rozmówc, w słuchawce pojawi si sygnał dwikowy. Mona wtedy dokona powtórnego wybrania numeru wybierajc jeden z klawiszy: redial lub R-flash 2. Jeli rozmówca z którym utrzymuje si stałe połczenie odłoy słuchawk, pojawia si sekwencja 5 krótkich dwików przypominajca o przetrzymywaniu rozmówcy dodatkowego w trybie oczekiwania. W tym przypadku przejcie do rozmowy jest moliwe po wprowadzeniu sekwencji: R-flash 1 przejcie do rozmówcy poprzedniego w przypadku gdy biecy rozmówca odłoył słuchawk. (4) Oczekiwanie na połczenie (CALL WAITING). Jeeli w trakcie aktywnego połczenia nadejdzie wywołanie od innego abonenta, sytuacja taka sygnalizowana jest jako połczenie oczekujce. Reakcja moe by nastpujca: R-flash 0 R-flash 1 R-flash 2 R-flash 3 odrzucenie połczenia oczekujcego; rozłczenie dotychczasowego połczenia i odebranie połczenia oczekujcego; zawieszenie dotychczasowego połczenia (HOLD) i odebranie połczenia oczekujcego; wykasowanie połczenia oczekujcego i powrót do aktywnej rozmowy. INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 9

10 (5) Zawieszenie / parkowanie połczenia. Jeli w trakcie połczenia zajdzie konieczno przejcia do innego aparatu, naley wprowadzi: R-flash # <cyfra> zawieszenie aktualnej rozmowy, gdzie <cyfra> oznacza kod zawieszenia (0 9) wymagany przy ponownym podjciu połczenia z dowolnego aparatu. Jeli inne połczenie znajduje si w trybie oczekiwania nastpi przypomnienie sygnalizowane sekwencj 5 krótkich dwików. Wybór R-flash 1 pozwala na przejcie do połczenia oczekujcego, przerywa to połczenie. (6) Podjcie zawieszonego połczenia. W przypadku zaparkowanej rozmowy mona podj zawieszone połczenie: # 0 <cyfra> Podjcie połczenia zawieszonego z dowolnego aparatu telefonicznego gdzie <cyfra> oznacza kod wprowadzony podczas zawieszania połczenia (0 9). Zawieszenie połczenia i ponowne podjcie moliwe jest równie pomidzy aparatami analogowymi i cyfrowymi. Naley zwróci szczególn uwag na wprowadzany kod zawieszenia. (7) Identyfikacja połcze złoliwych (Malicious Call IDentification). Jeeli sie do której przyłczony jest terminal sieciowy NT1+2a/b realizuje usług MCID, w celu identyfikacji połczenia złoliwego naley wprowadzi kod: R-flash 9 co powoduje wysłanie sygnału MCID do lokalnej centrali; Usługa ta jest aktywna wyłcznie dla wywoła przychodzcych. (8) Blokada prezentacji dla numeru wywołujcego linii przyłczonej (Connected Line Identification Restriction). Przy wykupionej usłudze COLP przez abonenta dzwonicego, do telefonu wywołujcego przesyłany jest z lokalnej centrali kocowy numer abonenta wywoływanego (równie przy aktywnej funkcji przekierowania). Mona wprowadzi blokad numeru docelowego, tak aby widoczny był jedynie poredni numer MSN przypisany terminalowi sieciowemu wprowadzajc przed wybraniem numeru kod: *31# #31# Blokada prezentacji numeru własnej linii dla pojedynczych połcze w przypadku gdy ustawienia j umoliwiaj. Dezaktywacja restrykcji (umoliwienie prezentacji numeru). INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 10

11 (9) Przekierowanie połcze. Funkcje przekierowania połcze s dostpne po uzgodnieniu z operatorem sieci ISDN (odpowiednie ustawienia lokalnej centrali). Podane poniej komendy realizowane s przez central na podstawie przesłanych polece w postaci odpowiednich sekwencji kodów. Bezwarunkowe przekierowanie połczenia (Call Forwarding Unconditional). *21* <C-N># *21* <C-N> * [1,2,3]# #21# #21 * [1,2,3]# Bezwarunkowe przekierowanie wszystkich wywoła przychodzcych na numer <C-N> Bezwarunkowe przekierowanie wywoła przychodzcych na konkretny numer MSN (1,2 lub 3) na numer telefonu <C-N> Anulowanie funkcji przekierowania bezwarunkowego Anulowanie przekierowania bezwarunkowego dla jednego z trzech numerów MSN <C-N> (Called Number) numer na który maj by realizowane przekierowania max 20 cyfr Przekierowanie połczenia w przypadku zajtoci (Call Forwarding Busy) Funkcja ta jest dostpna w przypadku nieaktywnej funkcji oczekiwania na połczenie (Call Waiting). *67*<C-N># *67* <C-N>*[1,2,3]# #67# #67*[1,2,3]# Warunkowe przeniesienie wszystkich przychodzcych połcze na numer <C-N> w przypadku zajtego numeru wywoływanego. Warunkowe przekierowanie wywoła przychodzcych na konkretny numer MSN (1,2 lub 3) na numer telefonu <C-N> w przypadku zajtego numeru wywoływanego. Anulowanie funkcji przekierowania połczenia w przypadku zajtoci. Anulowanie przekierowania warunkowego dla jednego z trzech numerów MSN. INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 11

12 Przekierowanie połczenia w przypadku braku odpowiedzi (Call Forwarding No Reply). *61*<C-N># *61* <C-N>*[1,2,3]# #61# #61*[1,2,3]# Warunkowe przeniesienie wszystkich przychodzcych wywoła na numer <C-N> jeli numer wywoływany nie odpowiada po czasie zdefiniowanym przez operatora sieci. Warunkowe przekierowanie wywoła przychodzcych na konkretny numer MSN (1,2 lub 3) na numer telefonu <C-N> w przypadku braku odpowiedzi po czasie zdefiniowanym przez operatora sieci. Anulowanie funkcji przekierowania w przypadku braku odpowiedzi. Anulowanie funkcji przekierowania dla jednego z trzech numerów MSN w przypadku braku odpowiedzi. INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 12

13 Informacje techniczne: Interfejs U zgodnie z ETSI ETR 080 Metoda transmisji Struktura kanałów Kod linii Prdko transmisji Prdko transmisji danych w sieci Zakres odległoci Maksymalne zuycie energii Transmisja dwuyłowa z kompensacj echa 2B+D, synchronizacja i dane serwisowe 2B1Q 80 kbit/s 144 kbit/s (2x64 kbit/s + 16 kbit/s) 4,2 km po przewodach miedzianych o rednicy 0,4 mm 9,0 km po przewodach miedzianych o rednicy 0,6 mm 1,4 W w trybie awaryjnym Interfejs S/T zgodnie z ETS Metoda transmisji Struktura kanałów Kod linii Maksymalna prdko bitowa Uyteczna prdko bitowa Konfiguracja magistrali (ust domylne) Transmisja czteroyłowa, duplex 2B+D, synchronizacja i monitorowanie Zmodyfikowany AMI 192 kbit/s 144 kbit/s Krótka magistrala pasywna: zakres m Punkt-punkt: zakres m Interfejs R jest cile okrelony dla kadego kraju. Porty analogowe a/b zgodnie z ogólnokrajowymi wymaganiami: Prd zasilajcy Rezystancja linii Napicie zasilania Sygnał dzwonienia Czstotliwo połczenia Poziom obcienia Czstotliwo obcienia Impedancja Z Poziom wyjcia (wzgldem poziomu odniesienia) Poziom wejcia (wzgldem poziomu odniesienia) 22 ma > 150 Ω U 46 V 26 Vrms na 1,8 kω 50 Hz 400 mvrms na 200 Ω 12 khz 220 Ω + (820 Ω // 115 nf) - 10 db + 3 db Zasilanie zgodnie z I.430 Napicie znamionowe 230 V A.C. ± 10 % Zakres napicia V, Hz Zuycie energii Maksymalnie 20 VA Wymiary i zakresy temperatur Temperatury przechowywania o C i transportu Temperatura przy normalnym o C funkcjonowaniu Wymiary obudowy 155 x 221 x 57 mm 2 Waga 1,1 kg INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 13

14 Rysunek 1. Schemat blokowy NT 1 + 2a/b INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 14

15 Rysunek 2. Rozmieszczenie przełczników i gniazd przyłczeniowych INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 +2a/b 15

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi Easy Access NT Family ascom NT+2ab+USB

ascom Instrukcja Obsługi Easy Access NT Family ascom NT+2ab+USB Instrukcja Obsługi Easy Access NT Family ascom NT+2ab+USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Opis urzdzenia i jego zastosowanie...3 3. Instalacja...4 3.1 Umiejscowienie...4 3.2 Monta...4 3.2.1 Usunicie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Abonament Telefoniczny wiadczonej przez Operatora, zwany dalej Cennikiem, okrela wysoko opłat za Usługi

Bardziej szczegółowo

BlueGate analog. BlueGate A. instrukcja uytkowania i programowania

BlueGate analog. BlueGate A. instrukcja uytkowania i programowania BlueGate analog BlueGate A instrukcja uytkowania i programowania Dwuzakresowa bramka GSM Blue Gate oparta jest na na module Siemens TC35, wyposaonym w wiele regulowanych cech zwikszajcych komfort obsługi.

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

NT1 Plus ZAKOCZENIE SIECIOWE ISDN Z DWOMA PORTAMI ANALOGOWYMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA

NT1 Plus ZAKOCZENIE SIECIOWE ISDN Z DWOMA PORTAMI ANALOGOWYMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA NT1 Plus ZAKOCZENIE SIECIOWE ISDN Z DWOMA PORTAMI ANALOGOWYMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA RWT Telefony Polskie S.A. ul. Wodna 13/21 26-600 Radom tel. +48 48 3681243 +48 48 3681257 e-mail: rwtisdn@rwttp.com.pl

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług

ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług ISDN Integrated Services Digital Network Cyfrowa Sieć z Integracją Usług Dostęp podstawowy BRA (Basic Rate Access): 2B + D (144 kbit/s) Kanał informacyjny B - 64 kbit/s (izochroniczny, komutacja łączy)

Bardziej szczegółowo

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania LiftCall GSMgate Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania v.3. Linia telefoniczna INSTALACJA antena SIM Gniazdo podłączenia telefonu /PBX zasilanie Extis s.c. ul. Mrówcza 243, 4-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Obsługa centrali % &'"()$ *+, -./"(!#

Obsługa centrali % &'()$ *+, -./(!# !"#$ Obsługa centrali % &'"()$ *+, -./"(!# 0 1*((( 2&'+/...(/(* /, '&3"))#!! "# 2 Spis treci. 1. WSTP...5 1.1. WYKONANIE PIERWSZE SLICAN-NCT-1248.1...5 1.2. WYKONANIE DRUGIE SLICAN-NCT-1248.2...5 2. MOLIWOCI

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY. Skyway. Model B. Instrukcja obsługi

APARAT TELEFONICZNY. Skyway. Model B. Instrukcja obsługi APARAT TELEFONICZNY Skyway Model B Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE APARATU... 3. OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY FUNKCYJNYCH... 3 3. PODŁĄCZENIE APARATU... 5 4. USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland.

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland. Spis treci 1. Wane informacje... 2 1.1 Utylizacja niepotrzebnego sprztu elektrycznego i elektronicznego. 1.2 Przeznaczenie i charakterystyka przemiennika TV 2. Podłczenia, elementy funkcjonalne... 3 3.

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM DTR Załcznik nr 6 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM Wydanie 1b lipiec 2014 r. 1 Załcznik nr 6 DTR SPIS TRECI STRONA 1. Własnoci interfejsu PROFIBUS DP... 3 2. Podłczenie magistrali... 3 3. Parametry

Bardziej szczegółowo

Nie wolno otwiera telefonu ani przystawki key module. W razie jakichkolwiek problemów naley zgłosi si do personelu serwisowego.

Nie wolno otwiera telefonu ani przystawki key module. W razie jakichkolwiek problemów naley zgłosi si do personelu serwisowego. ! " # $ % 1 Przed rozpoczciem korzystania z instrukcji Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy biurowego aparatu telefonicznego optipoint 600 działajcego na platformie komunikacyjnej HiPath 3000 / 5000. Zawiera

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Nazwa (kliknąć w usługę aby zobaczyć opis) Przekierowania połączeń bezwarunkowe CFU Przekierowania połączeń gdy linia jest zajęta CFB Przekierowania połączeń

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu ELMEG ICT46/ICT88

Charakterystyka systemu ELMEG ICT46/ICT88 J. Wydrych, B. Odrzywołek, M. Wydrych 30-812 KRAKÓW ul. Bieanowska 36a Biuro Handlowe ul. Romanowicza 17. Tel. 012 260 21 20 Fax 012 656 26 23 e-mail : blower@blower.com.pl www.blower.com.pl Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY. Derby100B. Instrukcja obsługi

APARAT TELEFONICZNY. Derby100B. Instrukcja obsługi APARAT TELEFONICZNY Derby00B Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI. FUNKCJE APARATU.... PODŁĄCZENIE APARATU.... USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA NUMERU.. 4. MONTAŻ APARATU NA ŚCIANIE... 5. USTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM"

Zakład Teleelektroniczny ZETKOM Moduł zapowiedzi DCL15 do centrali Consul 15 wersja instrukcji: DCL15.2 Ważna dla wersji oprogramowania: 1.08 i wyższych Redagował: Z.C. Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM" Zanim zainstalujesz Moduł Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

NT1 PLUS. NT1 PLUS Model 1938/35 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI

NT1 PLUS. NT1 PLUS Model 1938/35 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI NT1 PLUS Model 1938/35 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI TERMINOLOGIA... 8 1 ZASTOSOWANIE... 10 2 USŁUGI TELEFONICZNE... 11 2.1 USŁUGI DODATKOWE... 11 2.2 USŁUGI NA ŻĄDANIE...

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Zestaw. Wersja standardowa 93.5 92.5 6.60 74.5 73.5 65.0 64.0 28.5 27.5. Czujnik 1 EB+ AUX 4. Czujnik 2. Czujnik 6. Czujnik 3. Czujnik 5.

Zestaw. Wersja standardowa 93.5 92.5 6.60 74.5 73.5 65.0 64.0 28.5 27.5. Czujnik 1 EB+ AUX 4. Czujnik 2. Czujnik 6. Czujnik 3. Czujnik 5. Zestaw WSTP Zestaw LWS EB+ jest urzdzeniem pozwalajcym na przyłczenie kilku czujników zuycia okładzin do jednego wejcia analogowego AUX 4 w ECU EB+. Zestaw moe by zamontowany na wszystkich rodzajach naczep

Bardziej szczegółowo

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych

Usługi dodatkowe dla Usług głosowych INEA S.A. Usługi dodatkowe dla Usług głosowych I Opis Usług dodatkowych dostępnych standardowo 1) przekierowanie połączeń: natychmiastowe Usługa polega na bezwarunkowym, natychmiastowym przekierowaniu

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B

APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B APARAT TELEFONICZNY SKYWAY B (wersja +) Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI. FUNKCJE APARATU.... OPIS ELEMENTÓW ORAZ KLAWISZY FUNKCYJNYCH... 3. PODŁĄCZENIE APARATU... 3 4. USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA

Bardziej szczegółowo

BRAMOFON INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI. ver. 1.01.12

BRAMOFON INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI. ver. 1.01.12 BRAMOFON DB 07 INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI Bramofon DB 07 jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Termostat elektroniczny N321

Termostat elektroniczny N321 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach grzania i chłodzenia. Dostpne s nastpujce czujniki temperatury: termistor NTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi

Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi Hicom 150 E optiset E entry Instrukcja obs³ugi 2 W tej instrukcji obs³ugi s¹ opisane wszystkie funkcje/procedury obs³ugi. Wykorzystanie poszczególnych funkcji zale y od indywidualnych uprawnieñ Twojego

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10779 Bramka w obudowie BlackBOX Mobiline2000G3 to analogowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej, realizując

Bardziej szczegółowo

POWER WAVE 4. 8. 16. 64

POWER WAVE 4. 8. 16. 64 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4. 8. 16. 64 Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn),

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r.

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r. CENNIK USŁUGI WLR MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. FUNKCJE APARATU... 1 2. PROGRAMOWANIE... 2 a. Ustawianie daty i czasu... 2 b. Ustawianie kodu centrali PBX... 2 c. Ustawianie kodu strefowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM

OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM OPIS KLAWIATURY STOSOWANEJ W APARACIE SYSTEMOWYM 13 Instrukcja obsługi AWIZA dla central MIKROTEL CA15, CA32 2. Opis klawiszy Konsoli Głównej KG1 - nieaktywny Klawisz (SP) załączenia układu głośnomówiącego.

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308)

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Spis treści 2.1 Parametry techniczne 2.2 Bezpośredni dostęp do linii miejskich przy awarii zasilania 3 Programowanie systemu 3.1 Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR. Typu. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR. Typu. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR Typu INSTALACJA Sterownik powinien by zainstalowany w sposób opisany w punkcie 2.1. Najpierw naley zdj zacisk mocujcy i włoy sterownik w otwór panelu. Po ponownym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII STELLAtel zestaw usług obowiązuje od dnia r Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35

USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII STELLAtel zestaw usług obowiązuje od dnia r Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35 USŁUGI DOSTĘPNE W TELEFONII zestaw usług obowiązuje od dnia 23.10.2014 r. 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 35 ( 15 842 25 33, 15 810 81 00 fax 15 844 27 66, http://stella.net.pl, * stella@stella.net.pl

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

ISDN single, twin, router, synchro

ISDN single, twin, router, synchro BlueGate ISDN ISDN single, twin, router, synchro instrukcja uytkowania i programowania Główne cechy: Praca z central PBX poprzez styk So łcza ISDN z sygnalizacj DSS1 w trybie NT i TE (tylko BG ISDN twin

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Kody do konfiguracji aparatów telefonicznych w usłudze 3S Telefonia

Kody do konfiguracji aparatów telefonicznych w usłudze 3S Telefonia \ 3S TeleCloud Centrala Wirtualna Kody do konfiguracji aparatów telefonicznych w usłudze 3S Telefonia SPIS TREŚCI PRZEKIEROWANIA POŁĄCZEŃ BEZWARUNKOWE - CFU... 3 PRZEKIEROWANIA POŁĄCZEŃ GDY LINIA JEST

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo