INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-06 Wersja 1.4

2 Notatki Ochrona przed intruzem jest załczona jeeli system jest w stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: antypoarowa, anty-napadowa, antysabotaowa s zawsze w stanie czuwania i centrala jest gotowa do wysyłania raportów do stacji monitorujcej niezalenie od stanu uzbrojenia systemu. Ta strona jest streszczeniem wszystkich funkcji dostpnych dla uytkownika. Szczegółowy opis i sposób korzystania z tych funkcji jest opisany w dalszych rozdziałach niniejszej instrukcji. FUNKCJE PROCEDURA Str. Uzbrojenie systemu [KOD UYTKOWNIKA] [ARM] 11 Uzbrojenie w trybie W domu [KOD UYTKOWNIKA] [STAY] 11 Rozbrojenie systemu [KOD UYTKOWNIKA] 13 Rozbrojenie Pod [KOD PRZYMUSU] Ostatnia cyfra kadego kodu podniesiona o Przymusem warto 1 14 Wyłczenie alarmu [KOD UYTKOWNIKA] 13 Blokowanie linii [ * ] [ 1 ] [KOD UYTKOWNIKA ] [ NUMER LINII ] 1 Odblokowanie linii [ * ] [ 1 ] [KOD UYTKOWNIKA] [ NUMER LINII ] 1 Resetowanie czujek dymu [ * ] [ ] [KOD UYTKOWNIKA] [ 1 ] 15 Załczanie wyj [ * ] [ ] [KOD UYTKOWNIKA] [ NUMER programowalnych ZAŁACZANEGO WYJCIA] 15 Wywietlenie problemów [ * ] [ 3 ] 18 Wywietlenie pamici [ * ] [ 4 ] 16 Programowanie kodów [ * ] [ 5 ] [KOD GŁÓWNY] [ NUMER uytkownika PROGRAMOWANEGO KODU] [NOWY KOD] 9 Ustawianie daty [ * ] [ 6 ] [ 1 ] [KOD GŁÓWNY] [MM] [DD] [YY] 16 Ustawianie czasu [ * ] [ 6 ] [ ] [KOD GŁÓWNY] [H][H] [M][M] 16 Czas auto-uzbrojenia [ * ] [ 6 ] [ 3 ] [KOD GŁÓWNY] [H][H] [M][M] 16 [ * ] [ 7 ] [ 1 ] [KOD GŁÓWNY] CYFRY NUMERU [ # ] Aby wykasowa numer telefonu, naley uyc tej samej Programowanie tel. FM 1 operacji, jednak bez wpisywania cyfr numeru, np.: 17 [ * ] [ 7 ] [ 1 ] [KOD GŁÓWNY] [ # ] Programowanie tel. FM [ * ] [ 7 ] [ ] [KOD GŁÓWNY] CYFRY NUMERU [ # ] 17 Programowanie tel. FM 3 [ * ] [ 7 ] [ 3 ] [KOD GŁÓWNY] CYFRY NUMERU [ # ] 17 Programowanie tel. FM 4 [ * ] [ 7 ] [ 4 ] [KOD GŁÓWNY] CYFRY NUMERU [ # ] 17 Zał/Wył buzera szyfratora [ * ] [ 8 ] [KOD GŁÓWNY] [1 ] 17 Zał/Wył gongu [ * ] [ 8 ] [KOD GŁÓWNY] [ ] 17 Sygnalizacja komunikacji [ * ] [ 8 ] [KOD GŁÓWNY] [3 ] Testowanie systemu [ * ] [ 0 ] [KOD GŁÓWNY] 17 LED linii Problem LED linii Problem 1 Rozładowany akumulator 4 Błd komunikacji ze stacj monitorujc Brak napicia AC 5 Uszkodzenie obwodu sygnalizatora 3 Nie ustawiony zegar Streszczenie funkcji uytkownika 0 1

3 Zapoznanie z systemem WSTP Szyfrator LED Gratulujemy Pastwu wyboru systemu alarmowego ORBIT-6 firmy Rokonet. Centrala ORBIT-6 jest wykonana w oparciu o najnowoczeniejsze osignicia techniki mikroprocesorowej. Oprogramowanie zawarte w centrali pozwala na wysok skuteczno ochrony obiektów, dostosowanie do indywidualnych potrzeb i prostot obsługi przez uytkownika Do komunikacji centrali ORBIT-6 z uytkownikiem słuy szyfrator(y) LED lub LCD. Wyposaone s jest w klawiatur numeryczn słuc do obsługi systemu i wykonywania specjalnych funkcji. Wywietlacz diodowy lub LCD słuy do informowania uytkownika o stanie systemu. Centrala ORBIT-6 moe słuy nie tylko do ochrony pomieszcze przed włamaniem. Po zastosowaniu rónego rodzaju czujników, styków itp. moe słuy jako system kontroli innych urzdze. Inne przykładowe zastosowania to: wykrywanie gazu, poaru, kontrola temperatury itp. Wszystkie urzdzenia s podłczone do płyty głównej, która stanowi główny człon systemu. Wszystkie informacje docierajce z czujników s odpowiednio przetwarzane w systemie mikroprocesorowym i sygnalizowane na szyfratorze lub innych urzdzeniach wykonawczych. Centrala ORBIT-6 wyposaona jest w urzdzenie telefoniczne, które umoliwia informowanie stacji monitorujcej o zaistniałych zdarzeniach lub bezporednio uytkownika systemu (tryb FOLLOW ME ). System alarmowy jest wyposaony w akumulator zasilania awaryjnego, umoliwia on nieprzerwan prac systemu nawet po odłczeniu zasilania sieciowego. System posiada równie opcj automatycznego uzbrajania. Po zaprogramowaniu przez uytkownika, system bdzie sam uzbrajał si codziennie o okrelonej porze. Notatki IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW SYSTEMU 19

4 1 Jeeli dioda POWER na szyfratorze zacznie mruga, oznacza e w systemie wystpiła usterka lub inny problem Z funkcji uytkownika mona odczyta wikszo usterek po wprowadzeniu sekwencji Aby odczyta usterki systemowe system musi by rozbrojony. Po wprowadzeniu powyszej sekwencji szyfrator wyda jeden długi dwik i na kilka sekund zostan zapalone diody linii, z których moemy odczyta problemy kierujc si ponisz tabel. 3 Błyska: Identyfikacja problemów Wyłczona: Wyłczona: Załczona. (normalnie w tym trybie) ( normalnie w tym trybie) Uszkodzona linia lub czujka poarowa (powiadom instalatora) Załczona. Słaby akumulator (Powiadom instalatora) Załczona. Brak napicia sieci (jeeli stwierdzisz e zasilanie sieci energetycznej nie zostało przerwane (powiadom instalatora) Załczona. Ustaw czas i dat systemow Załczona. Błd komunikacji ze stacj monitorujc (jeeli w czasie uywania systemu nie nastpiło uszkodzenie linii telefonicznej (powiadom instalatora). Załczona. Uszkodzony obwód sygnalizatora (powiadom instalatora). Na szyfratorze LCD problemy s wywietlane w postacko napisów. Jeeli w systemie wystepuje wicej problemów, mona je przeglda uywajc klawiszy. O SYSTEMIE ALARMOWYM 18 System alarmowy składa si z rónych urzdze, które maj za zadanie ochron Twojego domu, biura, itp. Sercem systemu jest centrala alarmowa Orbit-6, która na Twoje yczenie została przez instalatora odpowiednio skonfigurowana aby mogła spełnia okrelone funkcje. Linia(zone) Centrala Orbit-6 moe nadzorowa maksymalnie 8 linii, do których zostały podłczone rónego rodzaju czujki wykrywajce intruza. Jedna linia obejmowa moe czujki np. jednego pomieszczenia, grupy pomieszcze, itp. Linie 4-godzinne Dowolna linia centrali moe by zaprogramowana na działanie 4-godzinne, do której mog by podłczone czujki wykrywajce: pojawienie si gazu w pomieszczeniu, pojawienie si poaru, rozbicie szyb okiennych, itp. Linie te zawsze s w stanie czuwania niezalenie od tego czy system jest uzbrojony Gong Dowolna linia w systemie moe mie zaprogramowan sygnalizacj gongow. Jeeli system jest uzbrojony, naruszenie linii powoduje włczenie głonej sygnalizacji, jeeli system jest rozbrojony naruszenie tej linii powoduje kilkukrotne załczenie si brzczyków w szyfratorach. Sygnalizacja gongowa moe by wykorzystania do informowania uytkownika o pojawieniu si osób w okrelonym pomieszczeniu lub otwarciu drzwi (np. sklepowych).gong moe by załczany lub wyłczany w dowolnym momencie przez uytkownika po wpisaniu odpowiedniej komendy z szyfratora. Wyjcia programowalne Centrala Orbit-6 moe by wyposaona w wyjcia programowalne, które mog by wykorzystane do załczania rónych urzdze np. złczania owietlenia, otwierania drzwi itp. Załczenie wyjcia nastpuje po wprowadzeniu odpowiedniej funkcji i kodu uytkownika. Analiza usterek System mikroprocesorowy umoliwia automatyczne rozpoznanie usterek centrali: zanik napicia sieci, stan akumulatora, usterki przewodów itp. Wszystkie usterki s sygnalizowane na wywietlaczu diodowym szyfratora. Komunikator telefoniczny Centrala ma moliwo podłczenia linii telefonicznej, przy pomocy której moe informowa stacj monitorujc o zaistniałych zdarzeniach (alarmach) lub Ciebie bezporednio. Parametry potrzebne do komunikacji ze stacj monitoruj programuje instalator, natomiast 4 numery trybu follow me moesz zaprogramowa sam. Po wywołaniu alarmu, centrala dzwoni pod zaprogramowane numery telefonu i powiadomi Ci sygnałem tonowym; po zastosowaniu modułu głosowego bdziesz powiadamiany nagranym komunikatem. 3

5 . Do komunikacji systemu z uytkownikiem jest wykorzystywany szyfrator z klawiatur numeryczn i wywietlaczem diodowym typu LED, lub LCD, na którym s wywietlane róne stany systemu czy te linii alarmowych. Dodatkowych informacji dostarcza równie buzzer szyfratora. Dla wygody obsługi przewidziano moliwo podłczenia do czterech szyfratorów. Opis szyfratora W systemie moliwe jest podłczenie szyfratora LED 6 linii i LED 8 linii, wywietlanie informacji jest podobne na obydwu szyfratorach, jedyna rónica polega na iloci diod linii umieszczonych na wywietlaczu. Oznaczenie poszczególnych diod zostało omówione w poniszych tabelach. STAN DIODY ZAŁCZONA WYŁCZONA BŁYSKA (system rozbrojony) STAN DIODY ZAŁCZONA WYŁCZONA BŁYSKA DIODA POWER ZNACZENIE Stan zasilania z sieci energetycznej i akumulatora jest poprawny, brak usterek w systemie. Brak zasilania sieciowego i z akumulatora, wymagana jest interwencja serwisu technicznego. Wskazuje stan awarii systemu. DIODA ARM ZNACZENIE System alarmowy jest załczony(uzbrojony), wejcie w stref chronion spowoduje alarm. System alarmowy jest wyłczony(rozbrojony). Stan taki pojawia si podczas alarmu włamaniowego, poarowego lub w przypadku załczenia alarmu z klawiatury. FUNKCJE UYTKOWNIKA Wpisywanie numeru telefonu FM1 Wpisywanie numeru telefonu FM Wyłczanie gongu i dwików szyfratora Pami zdarze Testowanie systemu SEKWENCJA KOMENTARZ wprowadzania numeru telefonu trybu Follow me (max do 4 znaków) wprowadzania numeru telefonu trybu Follow me (max do 4 znaków KOD GŁÓWNY Numer telefonu [#] KOD GŁÓWNY Numer telefonu [#] załczania lub wyłczania buzzera i gongu szyfratora przegldania pamici zdarze sprawdzenia stanu nastpujcych urzdze: diod szyfratora buzzera szyfratora sygnalizatorów stanu akumulatora KOD GŁÓWNY / LUB KOD GŁÓWNY Numer zdarzenia KOD GŁÓWNY Numer ten słuy do bezporedniego powiadamiania uytkownika systemu o alarmie Numer ten słuy do bezporedniego powiadamiania uytkownika systemu o alarmie Wprowadzenie po kodzie głównym załcza lub wyłcza sygnalizacj d wikow szyfratora Wprowadzenie po kodzie głównym załcza lub wyłcza sygnalizacj gongow szyfratora. Centrala rejestruje 99 zdarze, które mona przeglda pojedynczo z poziomu uytkownika.. Chwilowo zostanie załczany sygnalizator Wszystkie diody szyfratora zostan zapalone na kilka sekund Buzzer szyfratora wyda jeden długi d wik W przypadku złego stanu akumulatora bdzie mruga dioda POWER ( powiadom instalatora). 4 FUNKCJE UYTKOWNIKA SEKWENCJA KOMENTARZ 17

6 FUNKCJE UYTKOWNIKA Wywietlanie problemów systemowych Wywietlenie pamici alarmu Programowanie i kasowanie kodów uytkowników Ustawianie daty systemowej Ustawianie czasu systemowego Ustawianie autouzbrojenia SEKWENCJA KOMENTARZ Wywietlanie problemów systemowych Wywietla pami ostatniego alarmu wprowadzania i usuwania kodów uytkowników ustawienia daty centrali alarmowej ustawienia czasu systemowego centrali alarmowej programowania czasu autouzbrojenia KOD GŁÓWNY (numer uytkownika) (4 cyfry nowego kodu) Jeeli wpiszemy cyfry , kod zostanie skasowany KOD GŁÓWNY D D Y Y KOD GŁÓWNY wprowad czas w formacie HH:MM KOD GŁÓWNY wywietlania problemów w systemie (gdy mruga dioda POWER) Po wybraniu tej funkcji, na kilka sekund zostan wywietlone linie, które spowodowały alarm w trakcie ostatniego uzbrojenia. Aby zmieni kod uytkownika, zawsze wymagane jest wprowadzenie kodu uytkownika głównego Wprowadzany jest w formacie: MM DD YY MM: miesic 1-1 DD: dzie 1-31 rok: Format czasu jest uywany jako 4-godzinny. Na przykład: dla 00:30 w nocy, wprowad 0030 dla 8:45 rano, wprowad 0845 dla 18:15, wprowad 1815 Wprowad godzin automatycznego uzbrojenie w formacie 4-godzinnym STAN DIODY ZAŁCZONA WYŁCZONA BŁYSKA STAN DIODY ZAŁCZONA WYŁCZONA BŁYSKA STAN DIODY WYŁCZONA BŁYSKA ZNACZENIE Wszystkie linie alarmowe (pomieszczenia) s w stanie nienaruszonym, system jest gotowy do uzbrojenia. Jedna lub wicej linii (pomieszcze) jest wykazuje naruszenie. Do zaniku pobudzenia nie mona systemu uzbroi. Stan taki pojawia si, gdy co najmniej jedna linia w systemie zostanie zablokowana po uzbrojeniu. DIODA FIRE System wykrył alarm poarowy ZNACZENIE Linia poarowa jest w stanie normalnym System wykrył usterk (przerw w obwodzie) linii poarowej. DIODY ZONE (Linie tylko szyfrator LED) SYSTEM ROZBROJONY ZNACZENIE Odpowiadajce jej linia jest w stanie nienaruszonym Odpowiadajca jej linia jest w stanie naruszonym SYSTEM UZBROJONY Nie wystpuje ZAŁCZONA Nie wystpuje Odpowiadajca jej linia jest w stanie alarmu KLAWISZE Klawisze szyfratora s uywane do wprowadzania okrelonych funkcji, kady z nich jest opisany poniej: Uywane s do wprowadzania cyfr kodów w trakcie uzbrajania i rozbrajania systemu, załczania rcznych alarmów i innych funkcji. Uywany do wejcia do funkcji uytkownika Uywany do uzbrajania systemu w trybie normalnym, zalenie od zaprogramowania centrali przed naciniciem klawisza moe by konieczne wprowadzenie kodu. uzbrajania systemu w trybie w domu, zalenie od zaprogramowania centrali przed naciniciem klawisza moe by konieczne wprowadzenie kodu uytkownika przewijania listy dostpnych funkcji i do przesuwania kursora w lewo lub w prawo. TYLKO LCD! DIODA READY 16 5

7 Zapoznanie z obsług systemu FUNKCJE U YTKOWNIKA Uzbrajanie systemu Jeeli system alarmowy zostanie załczony w stan czuwania (uzbrojony), załczona zostaje ochrona przed wejciem niepowołanych osób do zabezpieczonych pomieszcze obiektu. Przy rozbrojonym systemie sygnały z czujek s ignorowane przez central alarmow, dlatego w pomieszczeniach mog przebywa ludzie. Zabezpieczenia typu poarowego, napadowego, czy antysabotaowego zawsze s w stanie czuwania, klawisze alarmowe szyfratora (poar, napad, alarm dodatkowy) równie mog by uyte w dowolnym momencie. O blokowaniu linii Aby system alarmowy mógł by uzbrojony, wszystkie linie alarmowe musz znajdowa si w stanie nienaruszonym, sygnalizowane jest to zapaleniem si diody Ready. Jeeli jedna z linii zostanie naruszona, na szyfratorze LED zapali si dioda odpowiadajca tej linii. Na szyfratorze LCD zostanie wywietlony napis NIE GOTOWY i nazwa naruszonej linii. Jeeli jest wicej naruszonych linii, mona je przeglda przy uyciu klawiszy. Przyczyn takiego stanu mog by: osoby przebywajce w danym pomieszczeniu, otwarte drzwi, okno, czy te uszkodzona czujka. Jeeli nie mona usun przyczyny pobudzenia tej linii a system musi zosta uzbrojony, to naley tak lini zablokowa. Po zablokowaniu danej linii pomieszczenie chronione przez ni bdzie wyłczone z ochrony po uzbrojeniu systemu, pozostałe pomieszczenia bd w pełni zabezpieczone. Zablokowanie jednej lub wicej linii jest sygnalizowane błyskaniem diody Ready. Po uzbrojeniu i rozbrojeniu systemu wszystkie blokady linii zostaj automatycznie zresetowane, dlatego aby ponownie zablokowa lini musimy wprowadzi sekwencj blokowania linii. W centrali Orbit-6 instalator na nasze danie moe zezwoli na szybkie blokowanie linii, jest to blokowanie bez uycia kodu uytkownika). Linie mona blokowa tylko przy rozbrojonym systemie. Linii poarowych nie mona blokowa. W centrali Orbit-6 dostpne s specjalne funkcje uytkownika: programowanie i kasowanie kodów uytkowników blokowanie linii wywietlanie pamici ostatniego alarmu wywietlanie problemów systemu załczanie lub wyłczanie d wików szyfratora ustawianie czasu i daty systemowej testowanie systemu FUNKCJE UYTKOWNIKA Blokowanie linii Szybkie blokowanie linii Extra szybkie blokowanie Załczanie wyj programowalnych Resetowanie czujek poarowych SEKWENCJA KOMENTARZ Blokowanie i odblokowanie wyznaczonych linii Załczanie i wyłczanie wyj programowalnych Resetowanie czujek poarowych KOD U YTKOWNIKA (numer blokowanej) linii. (numer blokowanej) linii.) Wcinij na sekundy numer linii, któr chcesz zablokowa. KOD U YTKOWNIKA (Numer wyjcia, które chcesz załczy lub wyłczy) KOD U YTKOW. (Numer wyjcia resetujcego czujki poarowe blokowania linii załczania wyj programowalnych (szczegóły po ustaleniu z instalatorem. Resetowanie czujek poaru (szczegóły po ustaleniu z instalatorem) 6 15

8 3 UWAGA! Jeeli w systemie mamy zainstalowane czujki poarowe i wystpił alarm poarowy, mimo wyłczenia alarmu przez cały czas bdzie zapalona dioda Fire. Systemu nie bdzie mona uzbroi do zresetowania zasilania tych czujek. Aby zresetowa czujk poarow naley uy funkcji resetowania czujek poarowych (omówione w dalszej czci instrukcji). ROZBROJENIE POD PRZYMUSEM W przypadku zmuszenia Ci przez napastnika do rozbrojenia systemu, kady z dziesiciu kodów moe by wykorzystany jako kod rozbrojenia pod przymusem. Uycie tego kodu powoduje rozbrojenie systemu, lecz centrala dyskretnie powiadomi o zdarzeniu stacj monitorujc (firm ochroniarsk). Kady kod staje si kodem przymusu gdy ostatni cyfr kodu podniesiemy o warto 1. Przykład: Jeeli cyfry kodu s: to cyfry rozbrojenia pod przymusem s Jeeli cyfry kodu s: to cyfry rozbrojenia pod przymusem s ROZBROJENIE Z U YCIEM KODU PRZYMUSU 1 Po wejciu do obiektu szyfrator przerywanymi dwikami zacznie informowa o rozpoczciu odliczania czasu wejcia. W tym czasie musisz rozbroi system, w przeciwnym razie zostanie wywołany alarm. Rozbrój system wprowadzajc kod rozbrojenia pod przymusem: Po wprowadzeniu system zostaje rozbrojony i wysłana informacja do stacji monitorujcej. Uzbrojenie całoci i uzbrojenie w trybie w domu W centrali Orbit-6 przewidziano moliwo uzbrajania systemu w dwóch trybach: uzbrojenie całoci (ARM) - załcza w stan czuwania wszystkie czujki w pomieszczeniach obiektu, uzbrojenie w trybie w domu (STAY) - powoduje automatyczne zablokowanie linii zadeklarowanych jako wewntrzne. Linie wewntrzne mog by wykorzystane do zabezpieczenia np. sypialni, gdzie uytkownicy pozostaj na czas uzbrojenia systemu (szczegóły uzgodnione z instalatorem). Uzbrojenie kodem i szybkie uzbrojenie Aby uzbroi system naley wprowadzi kod uytkownika i nacisn klawisz (uzbrojenie całoci) lub (uzbrojenie w trybie w domu ). Jednak instalator moe załczy opcj szybkiego uzbrajania, polega ono na jednorazowym naciniciu lub bez koniecznoci wprowadzania kodu uytkownika. Odliczanie czasu wejcia/wyjcia Jeeli wprowadzisz kod w momencie uzbrajania systemu, szyfrator krótkimi d wikami poinformuje Ci o odliczaniu czasu wyjcia, jest to czas w jakim musisz opuci chronione pomieszczenia przed uzbrojeniem systemu. Jeeli system był uzbrojony i wchodzisz do budynku (naruszysz lini wejciow), szyfrator zacznie wydawa krótkie d wiki, informujc Ci o odliczaniu czasu wejcia. Jest to czas, w którym musisz rozbroi system, w przeciwnym razie zostanie wywołany głony alarm. Czas wejcia/wyjcia jest ustawiany oddzielnie przez instalatora i moe zawiera si od 1 do 55 sekund. Czas pracy sygnalizatora Po wywołaniu alarmu głonego zostaj załczone sygnalizatory systemu akustyczne, aby je wyłczy musisz wprowadzi kod i potwierdzi klawiszem #. Jeeli kod nie zostanie wprowadzony, sygnalizatory wyłcz si automatycznie po czasie zaprogramowanym przez instalatora (od 1 do 90 minut). Przycisk(i) napadowy Przyciski napadowe nie s instalowane w miejscach ogólnie dostpnych, słu do dyskretnego powiadomienia ochrony, policji w sytuacji zagroenia. 14 7

9 Sygnały impulsowe sygnalizatorów Jeeli masz moliwo uzbrajania i rozbrajania systemu przy pomocy stacyjki lub nadajnika bezprzewodowego (pilota), to instalator moe załczy funkcj informowania o stanie systemu przez impulsowe załczania sygnalizatorów. Jeden sygnał nastpi gdy minie czas opó nienia wyjcia, po wprowadzeniu kodu uzbrajajcego system. Dwa sygnały nastpi w momencie rozbrajania systemu. Cztery sygnały nastapi w momencie rozbrajania systemu bdcego w stanie alarmu. Tryb Follow me Centrala ma moliwo powiadamiania Ci o alarmach wystpujcych w systemie alarmowym, przy uyciu linii telefonicznej. Moesz zaprogramowa cztery dowolne numery telefonu, pod które centrala bdzie dzwoni w momencie alarmu i informowa sygnałem tonowym. Dostp do programowania numerów telefonu jest moliwy po wejciu do funkcji uytkownika (opisane w dalszej czci instrukcji). Komunikaty głosowe Centrala ma moliwo powiadamiania Ci o alarmach nagranymi komunikatami (opcja). Po zainstalowaniu przez instalatora specjalnego modułu, w trybie Follow me zamiast sygnałów tonowych bd słyszane komunikaty słowne. Rozbrojenie pod przymusem W przypadku zmuszenia Ci przez napastnika do rozbrojenia systemu, moesz posłuy si kodem przymusu. Po uyciu kodu przymusu system zostaje rozbrojony, lecz do stacji monitujcej jest wysyłany specjalny komunikat informujcy o zdarzeniu. Kod przymusu jest generowany jeeli ostatni cyfr swojego kodu podniesiesz o warto 1. ALARMY RCZNE Centrala Orbit-6 ma moliwo wywołania alarmów rcznych przez wcinicie na sekundy odpowiednich klawiszy szyfratora. Napad Wcinicie klawiszy i na dwie sekundy wywołuje alarm napadowy cichy lub głony (szczegóły ustali z instalatorem). Poar Wcinicie klawiszy i na dwie sekundy wywołuje alarm poarowy. Alarm dodatkowy Wcinicie klawiszy i na dwie sekundy wywołuje alarm dodatkowy np. techniczny, medyczny. SPRAWDZANIE ZABLOKOWANYCH LINII OBJANIENIA Jeeli mruga dioda 1 READY, oznacza e jedna lub wicej linii jest zablokowanych. Aby sprawdzi które linie s KOD zablokowane, naley wprowadzi odpowiedni Jeeli w systemie jest zezwolone sekwencj ( patrz obok). szybkie blokowanie, mona System musi by wprowadzi ponisz sekwencj: rozbrojony. Przez kilka sekund zostan zapalone diody linii, które zostały zablokowane ROZBROJENIE SYSTEMU 1 Po wejciu do obiektu szyfrator przerywanymi dwikami zacznie informowa o rozpoczciu odliczania czasu wejcia. W tym czasie musisz rozbroi system, w przeciwnym razie zostanie wywołany alarm. Rozbrojenie uzbrojonego systemu Przed upłyniciem czasu wejcia wprowad swój kod: Jeeli si w czasie wprowadzania kodu szyfrator wygeneruje trzy krótkie d wiki, oznacza to e wprowadziłe nieprawidłowy kod. Wprowad ponownie, tym razem poprawny kod. Rozbrojenie systemu w bdcego stanie alarmu Jeeli w systemie jest lub był alarm, bdzie to sygnalizowane diodami wywietlacza LED: dioda ARM mruga wystpił alarm włamaniowy jedna lub kilka diod linii wieci (tylko szyfrator LED) dioda FIRE wieci w systemie wystpił alarm poarowy Rozbrój system wprowadzajc swój kod: SPRAWDZANIE ZABLOKOWANYCH LINII 8 13

10 BLOKOWANIE LINII 1 Sprawd diod READY na szyfratorze, jeeli nie jest zapalona, to jedna z linii jest naruszona. Naruszona linia powoduje mruganie diody tej linii na szyfratorze LED lub pojawienie si jej nazwy na szyfratorze LCD. W przypadku naruszenia wicej linii, na szyfratorze LCD mona je przeglda Blokowanie przy uyciu kodu przy uyciu klawiszy. Jeeli nie moesz usun przyczyny naruszenia linii, moesz j zablokowa. Aby zablokowa jedn z linii alarmowych, naley wpisa ponisz sekwencj: [ ] [ 1 ] [KOD] [ NUMER LINII ] Poprawne wprowadzenie sekwencji szyfrator potwierdzi jednym długim sygnałem d wikowym. Aby zablokowa wicej linii, naley wprowadza kolejno jej numery. Sposób blokowania jest pokazany na poniszym przykładzie, gdzie zablokujemy lini i 3. [ ] [ 1 ] [KOD] [ ] [ 3 ] Aby odblokowa jedn lub wicej linii musimy uy takiej samej sekwencji Aby ostatecznie zatwierdzi blokowanie linii nacinij # lub, albo zaczekaj sekundy. Szybkie blokowanie Jeeli instalator zezwolił na szybkie blokowanie, to moesz blokowa linie bez uycia kodu Aby zablokowa jedn lini naley na dwie sekundy wcisn klawisz odpowiadajcy jej numerowi Jeeli chcesz zablokowa wicej linii naley na dwie sekundy wcisn numer pierwszej linii, a nastpnie wprowadza numery kolejnych linii. Na poniszym przykładzie zablokujemy lini i 3. [ ] na dwie sekundy [ 3 ] Aby odblokowa jedn lub wicej linii, naley posłuy si t sam procedur 3 Zablokowanie linii jest sygnalizowane mruganiem diody READY i zawieceniem diody odpowiedniej linii. Po uzbrojeniu i rozbrojeniu systemu, wszystkie linie zostaj automatycznie odblokowane. KODY U YTKOWNIKÓW Korzystanie z wikszoci funkcji centrali Orbit-6 wymaga wprowadzenia czterocyfrowego kodu uytkownika. W centrali moesz zaprogramowa do dziesiciu kodów uytkownika, jednak cyfry kodów nie mog by takie same dla dwóch uytkowników. W centrali jeden z kodów uytkownika jest kodem głównym (kod uytkownika głównego), wprowadzenie tego kodu jest wymagane do wykonania nastpujcych funkcji: Programowanie, zmiana i kasowanie kodów uytkownika Ustawianie czasu i daty systemowej Wykonywanie niektórych operacji i testowanie sytemu Kod uytkownika nie moe mie takich samych cyfr jak kod główny. Fabrycznie mamy do dyspozycji tylko kod główny, cyfry tego kodu to: 1 3 4, kod ten powinien by zmieniony z fabrycznego na inny. Sposób programowania kodów jest opisany w dalszej czci instrukcji. PROGRAMOWANIE KODU GŁÓWNEGO I U YTKOWNIKÓW OBJANIENIA 1 Sprawd czy system jest rozbrojony (dioda ARM jest wyłczona). Wprowad kolejno klawisze: 5 aby wej do funkcji zmiany kodów Wprowad 4 cyfry kodu głównego (fabrycznie: 134): 3 Aby zmieni kod główny wybierz "0": Aby zmieni kod uytkownika nr.1 wybierz "1": W ten sam sposób moesz wybra inny numer uytkownika, maksymalnie do 9. Na szyfratorze LCD moesz równie wybra numer uytkownika Naciskajc klawisze i potwierdzajc klawiszem 4 Wprowad kolejno cztery cyfry nowego kodu. 5 Jeeli nowy kod zostanie zaakceptowany, szyfrator wyda jeden długi d wik. W przypadku błdu zasygnalizuje trzema krótkimi d wikami. 1 9

11 Przykład: Aby zmieni kod uytkownika głównego 134 na nowy kod 7890, wprowadzaj kolejno klawisze: [][5] [1] [] [3] [4] [0] [7] [8] [9] [0] Kod główny Numer kodu Nowy kod który chcemy zmieni KASOWANIE KODÓW U YTKOWNIKA Jeeli zachodzi potrzeba mona usun dowolny kod uytkownika od 1 do 9. Kod główny moe by zmieniony, lecz nie moe by skasowany. 1 Sprawd czy system jest rozbrojony (dioda ARM jest wyłczona). Wprowad kolejno klawisze: 5 aby wej do funkcji zmiany kodów Wprowad 4 cyfry kodu głównego (fabrycznie: 134): 3 Aby zmieni kod główny wybierz "0": Aby zmieni kod uytkownika nr1 wybierz "1": UZBRAJANIE SYSTEMU 1 Uzbrojenie całoci 3 Uzbrojenie w trybie W domu Sprawd diod READY na szyfratorze. Jeeli wieci si wiatłem cigłym lub błyska, system jest gotowy do uzbrojenia. Na szyfratorze LCD pojawi si napis SYSTEM GOTOWY Jeeli dioda jest zgaszona, to jedna lub wicej linii jest naruszonych. Sprawd przyczyn pobudzenia lub zablokuj lini. Uzbrojenie systemu jest moliwe, jeeli w pomieszczeniach nie bd przebywa osoby: Wprowad cztery cyfry swojego kodu i nacinij. Jeeli po wykonaniu tej operacji szyfrator wyda kilka krótkich d wików, oznacza e wprowadziłe niepoprawny kod i musisz powtórzy operacj. Jeeli masz moliwo uzbrojenia systemu w trybie szybkim, wystarczy nacisn klawisz Jeeli operacja uzbrojenia zostanie zaakceptowana, szyfrator bdzie wydawał długie d wiki informujc, e rozpoczło si odliczanie czasu wyjcia. Uzbrojenie wykorzystywane jeeli w wyznaczonych pomieszczeniach bd przebywa osoby. Wprowad cztery cyfry swojego kodu i nacinij. 4 W ten sam sposób moesz wybra inny numer uytkownika, maksymalnie do 9. Na szyfratorze LCD moesz równie wybra numer uytkownika Naciskajc klawisze i potwierdzajc klawiszem Wprowad cyfry aby usun wybrany kod. 5 Jeeli szyfrator potwierdzi jednym długim d wikiem, wybrany kod został skasowany Pod pojciem Kod uytkownika naley rozumie kody słuce do uzbrajania, rozbrajania, blokowania linii alarmowych i wykonywania niektórych funkcji. 3 UWAGA! Jeeli po wykonaniu tej operacji szyfrator wyda kilka krótkich d wików, oznacza e wprowadziłe niepoprawny kod i musisz powtórzy operacj wprowadzajc poprawny kod. Jeeli masz moliwo uzbrojenia systemu w trybie szybkim, wystarczy nacisn klawisz. Jeeli operacja uzbrojenia zostanie zaakceptowana, szyfrator bdzie wydawał długie d wiki informujc, e rozpoczło si odliczanie czasu wyjcia. Linie wewntrzne zostaj automatycznie zablokowane. Po dwukrotnym naciniciu klawisza system uzbroi si w trybie natychmiastowym (nie bdzie działa odliczanie czasu wyjcia i odliczanie czasu wejcia) Po naciniciu klawiszy odliczanie czasu na wyjcie nie bdzie sygnalizowane dwikiem szyfratora

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika Instrukcja Uytkownika Spis treci Streszczenie funkcji uytkownika 3 Rozdział 1: Zapoznanie z systemem 4 Wstp 4 Pojcia i definicje 5 Rozdział 2: Szyfrator 7 Wygld zewntrzny 7 LED Power (zasilanie) 8 LED

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 SPIS TRECI 1...INFORMACJE OGÓLNE 1...MONTA I PODŁCZENIE CENTRALI 2...DANE TECZNICZNE 3...INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 6...GENERALNE PARAMETRY SYSTEMU (lokacje 00-05)

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy)

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY (1-8) BLOKOWANIE LINII # 4 NR LINII (01-24) SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR...

SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR... SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR...3 URUCHAMIANIE MAKRA O ZNANYM NUMERZE...3 UZBRAJANIE SYSTEMU...4 ROZBRAJANIE

Bardziej szczegółowo

POWER WAVE 4. 8. 16. 64

POWER WAVE 4. 8. 16. 64 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4. 8. 16. 64 Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn),

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22)

RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O.. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) 863-63-53 RP - 808 ROKONET JANEX INT. - 1 - Instrukcja Instalacji i Obsługi RP- 808 2 Spis treci Oznaczenia 3 1. Wstp 3 2. Opis

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 (POLISH)

MATRIX 6/816 (POLISH) MATRIX 6/816 (POLISH) Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.34 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-2 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Adres Lokalizacja czujników Rodzaj czujnika reakcja* Strefa A B S JA-63 Profi Instrukcja użytkownika 1. 2. 3. 4. 5. CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. CZ. PRZEW. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C CENTRALA ALARMOWA C - 2000 1. Przeznaczenie. Centrala mikroprocesorowa C-2000 przeznaczona jest do zabezpieczania redniej wielkoci obiektów typu: magazyny, szkoły, biura, pawilony handlowe. Zadaniem centrali

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika ProSYS

Instrukcja Użytkownika ProSYS Instrukcja Użytkownika ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 tel: 0 801 77 77 90 www.risco.info.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1: WSTĘP... 3 Obsługa systemu... 3 Rodzina ProSYS... 4 Pojęcia i definicje...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1.0 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY Brzęczyk znajdujący się wewnątrz klawiatury może być załączany w następujących sytuacjach ( zależnie od wyboru opcji centrali ): Każde naciśnięcie przycisku klawiatury

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Pod Ska lko u 3 3 466 01 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel.: +420 483 559 999 fax: +420 483 559 993 Internet: www.jablotron.cz Spis treści: 1 Sygnalizacja na klawiaturze...

Bardziej szczegółowo

Spis treci 1. Wprowadzenie Zabezpieczanie obszaru chronionego Sterowanie dwikami i sygnałami głosowymi 13

Spis treci 1. Wprowadzenie Zabezpieczanie obszaru chronionego Sterowanie dwikami i sygnałami głosowymi 13 Bezprzewodowa centrala alarmowa Spis treci 1. Wprowadzenie 1!" # $ % & '( ) *" +, 2. Zabezpieczanie obszaru chronionego 6!" " #"""""!" & "#" - #".//0 1 -#".2 3 41 $!"#"".2 3 41.//0 1 )!"#"".//0 1.2 3 41

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. OBSŁUGA PILOTA...4 2.1 Wprowadzanie kodu...4 2.2 Przełczanie pomidzy urzdzeniami...5 2.3 Wyszukiwanie kodu...6 2.3.1 Wyszukiwanie na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Maj 1998

AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Maj 1998 AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Maj 1998 NOTATKI DOTYCZĄCE SYSTEMU ALARMOWEGO Awaria umasienia Zły czas Rozszerzenie Przeciążenie Awaria zasilania centrali Wystąpiła przerwa w zasilaniu -

Bardziej szczegółowo

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Manipulator INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 int-ksg_u_pl 08/10 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Opis Systemu ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Dziki modułowej budowie, ProSYS pozwala na połczenie w jednym systemie funkcji przeciwwłamaniowych, kontroli dostpu i automatyki sterowania

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9)

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9) Arkusz programowania centrali alarmowej SIGMA 1 wersja.3 Informacje wstępne: Wejście do trybu programowania: * 8 [kod instalatora] Fabryczny kod instalatora: 069 Fabryczny kod Głównego Użytkownika: 134

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO. S t r o n a 1

Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO. S t r o n a 1 Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO S t r o n a 1 Spis: S t r o n a 2 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 5 2.1 Uzbrojenie systemu... 6 2.2 Rozbrojenie systemu...

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

PRONAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Tyniecka Szczecin tel. (91) fax (91) Centralka alarmowa SR827 Instrukcja użytkownika

PRONAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Tyniecka Szczecin tel. (91) fax (91) Centralka alarmowa SR827 Instrukcja użytkownika PRONAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Tyniecka 47 71-019 Szczecin tel. (91) 488 47 40 fax (91) 488 47 44 Centralka alarmowa SR827 Instrukcja użytkownika Kody domyślne: Kod główny strefy 1: 1234 Kod dostępu: FFFF

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.32 RINS617-1

MATRIX 6/816 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.32 RINS617-1 MATRIX 6/816 Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.32 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-1 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2 1.3

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

HIBERNATUS ALARM MOTOCYKLOWY

HIBERNATUS ALARM MOTOCYKLOWY HIBERNATUS ALARM MOTOCYKLOWY wersja P z Pilotem i wersja T transponderowa trzy cele: tmaksymalna skuteczność ochrony tmaksymalna ochrona akumulatora tświatła awaryjne Skuteczność t nowoczesny czujnik wykrywa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0) Seria FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnoci do 26 adresów Centrala moe pracowa w wersji stand-alone Wbudowana funkcja pracy w trybie awaryjnym Interfejs

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 WERSJA 2.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 3--przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 3--przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 3--przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

multi security solution instrukcja użytkownika

multi security solution instrukcja użytkownika TO BEZPIECZEŃSTWO NA WIELE SPOSOBÓW... 3 PARAMETRY FUNKCJONALNE... 3 OPIS KLAWIATURY... 4 WYŚWIETLANIE STANÓW PODSYSTEMÓW... 4 UZBRAJANIE... 5 UZBRAJANIE POPRZEZ WYBÓR PODSYSTEMÓW...5 ROZBRAJANIE... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Zawartość pudełka: 1. Centralka 2. dwa piloty 3. syrena 4. dioda LED 5. czujnik wstrząsu 6. okablowanie 7. instrukcja Specyfikacja techniczna: centralka: zasilanie

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12)410 05 10,412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI OPIS CENTRALI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrale alarmowe Wersja programowa 1.02 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK versa_u_pl 06/11 OSTRZEŻENIA W celu uniknięcia problemów przy eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

CA10 plus (wersja programowa 4.0)

CA10 plus (wersja programowa 4.0) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa CA10 plus (wersja programowa 4.0) z manipulatorem LCD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca10+lcdu-pl 01/01 Centrala CA10 plus z manipulatorem LCD Centrala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi LUMINA DUO Sterownik czasowy Instrukcja instalacji i obsługi Uwagi dotyczce bezpieczestwa Po rozpakowaniu urzdzenia naley sprawdzi czy w transporcie nie wystpiły na nim adne uszkodzenia. Jeli tak, naley

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE)

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) Opracowali: dr in. Krystyna Noga mgr in. Rafał Sokół Akademia Morska Wydział

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS ESPRIT 7x8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi P R DOX SECURITY SYSTEMS OMC I n d u s t r i a l L t d. ul. Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy.

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy. Autoalarm PROXIMA ZK ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Home Guard A Centrala alarmowa. Home Guard A2. Home Guard A2. Ver

Home Guard A Centrala alarmowa. Home Guard A2. Home Guard A2. Ver Centrala alarmowa Home Guard A2 A2 Ver. 285.01.03 1. Zastosowanie. Centrala Home Guard A2 jest nowoczesnym oraz niezawodnym elementem przeznaczonym do budowy małych systemów alarmowych instalowanych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 2 przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

GTi. Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy. Instrukcja użytkownika

GTi. Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy. Instrukcja użytkownika GTi Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy Instrukcja użytkownika O= GTi Instrukcja Użytkownika= = Spis treści Zestawienie komend... 5 Rozdział 1: Wprowadzenie... 7 Parametry systemu... 8 Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo