MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88"

Transkrypt

1 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88

2 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych wywoła z wejciowego modułu wywołania z kamer. Funkcje MPV: Funkcja zcentralizowana: do omiu 7-sekundowych kolorowych sekwencji video moe zosta nagranych dla kadego z uytkowników (do 32 uytkowników) w systemie. Uytkownik moe odtworzy lub wykasowa sekwencj video naciskajc przycisk na monitorze z ikon rombu Moliwo wysłania sekwencji video w postaci wiadomoci MMS poprzez modem GPRS URMET nr ref. 1082/52. Funkcja dostpna jedynie w systemie 1-rodzinnym. Data, godzina i inne komunikaty diagnostyczne wywietlane na 4 cyfrowym wywietlaczu LED 3 przyciski do ustawiania daty, godziny i funkcji testowych na obudowie modułu pamici OPIS ZACISKÓW 0~ - Zasilanie 12~ - Zasilanie LINE - połczenie z systemem 2GO! MMS - złcze aktywacji wiadomoci MMS ZALECENIA: 1. Maksymalna ilo urzdze: Tylko jeden MPV moe by przyłczony do systemu 2GO! To urzdzenie zalicza si do dopuszczalnej iloci urzdze w systemie (do 3 modułów wywołania i 32 adresów odbiorczych) Moliwe konfiguracje: 3 moduły wywołania, 1 MPV, 31 odbiorników, 31 dystrybutorów 2 moduły wywołania, 1 MPV, 32 odbiorniki, 31 dystrybutorów 2 MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel. (42) fax. (42)

3 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 2. Typ kabli. Do podłczenia MPV do linii LINE stosowa taki sam typ kabla jak do podłczenia videomonitora. Max odległo od zasilacza do MPV jest taka sama jak w przypadku videomonitora ATLANTICO (patrz katalog techniczny do systemu 2GO!). 3. Połczenia i zakoczenie linii. MPV moe by połczony w trybie in-out (równolegle z magistral LINE) Z=OFF, przez dystrybutor Z=ON, lub bezporednio do zasilacza Z=ON. 4. Instalacja. MPV moe by zainstalowany na szynie montaowej TH35 zajmuje dziesi 18mm modułów DIN + dwa 18mm moduły DIN dla transformatora. Moliwo montau n/t za pomoc kołków rozporowych (niedostarczane z urzdzeniem). 5. Uruchomienie. Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu bez MPV (patrz zalecenia w katalogu technicznym), podłcz i zasil MPV. Sprawdzi, czy system nadal pracuje normalnie i dioda LED w MPV jest zgaszona. MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel. (42) fax. (42)

4 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - OBSŁUGA NAGRYWANIE FILMU MPV zaczyna nagrywa 7 sek. sekwencj wideo po nieodebranym wywołaniu przez videomonitor, do którego wywołanie było kierowane. Sekwencja wideo zostanie automatycznie usunita z pamici, jeeli wywołanie zostanie odebrane lub uytkownik otworzy drzwi wciskajc przycisk na monitorze. Jeeli uytkownik nie odbierze wywołania lub nastpi kolejne wywołanie do innego uytkownika, film zostanie zarejestrowany w pamici MPV. Data i godzina rejestracji jest zapisywana razem z filmem. Pami MPV umoliwia rejestracj do 8 filmów dla kadego z uytkowników systemu. Po zarejestrowaniu 8 filmów dla danego uytkownika, kolejny film zostaje zarejestrowany w miejsce pierwszej zarejestrowanej sekwencji wideo danego uytkownika. Nastpuje nadpisanie najstarszej sekwencji wideo. ODTWARZANIE FILMU W celu sprawdzenia czy jakie wiadomoci zostały nagrane, nacinij przycisk videomonitorze bez podnoszenia słuchawki z widełek. Moliwe s 3 przypadki: na Przypadek A: Monitor podaje sygnał zajtoci (beep), ekran monitora nie zapala si. wiadczy to o zajtoci magistrali przez trwajc obecnie rozmow w systemie. Spróbuj ponownie pó niej. Przypadek B: Videomonitor wywietla logo URMET DOMUS. wiadczy to o braku zapisanych filmów w MPV dla danego uytkownika. Monitor wyłczy si automatycznie po kilku sekundach. Przypadek C: Jeeli magistrala systemowa nie jest zajta oraz s zapisane filmy w MPV, liczba zapisanych sekwencji wideo zostanie wywietlona na ekranie videomonitora: 4 MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel. (42) fax. (42)

5 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 Ilo nagranych sekwencji wideo zostanie wywietlona na ekranie monitora przez 2 sekundy, po czym pierwszy film zostanie odtworzony: Symbol kasowania nagrania zostanie wywietlony w lewym górnym rogu ekranu: Aby wykasowa nagranie wcinij przycisk na monitorze. Przejdziesz do odtwarzania kolejnego filmu. Jeeli nie chcesz wykasowa biecego nagrania, poczekaj do koca odtwarzania. Nastpny film zostanie odtworzony: MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel. (42) fax. (42)

6 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Logo URMET DOMUS zostanie wywietlone po wykasowaniu wszystkich filmów, a videomonitor wyłczy si automatycznie po kilku sekundach. Wszystkie funkcje odtwarzania i kasowania s dostpne przez 60 sekund po pierwszym naciniciu przycisku. Nastpnie monitor wyłczy si, a magistrala zostanie zwolniona. Aby wyłczy monitor wczeniej, podnie a nastpnie odłó słuchawk videomonitora. Cykl odtwarzania filmów rozpocznie si od pocztku, jeeli długo wszystkich nagranych filmów nie przekracza 60 sekund (mniej ni 8 filmów). Symbol kasowania filmu bdzie cigle widoczny informujc o moliwoci natychmiastowego wykasowania odtwarzanej sekwencji USTAWIANIE DATY I GODZINY Wywietlacz LED jest normalnie wyłczony, jedynie kropka na drugiej pozycji miga z czstotliwoci raz na sekund. W przypadku wcinicia jednego z 3 przycisków, wywietlacz pokae godzin, kropka nadal pulsuje: Nacinij Nacinij Nacinij : dwie cyfry ustawiania godziny zaczn miga. Uywajc strzałek ustaw godzin : dwie cyfry ustawiania minut zaczn miga. Uywajc strzałek ustaw minuty : data (dzie i miesic) zostanie wywietlony, kropka wieci cigle: Dwie cyfry ustawiania daty zaczn miga. Uywajc strzałek ustaw dzie Nacinij : dwie cyfry ustawiania miesica zaczn miga. Uywajc strzałek ustaw miesic Nacinij : zostanie wywietlony rok: Uywajc strzałek ustaw rok. Nacinij, wywietlacz LED zostanie wygaszony. WSPÓŁPRACA Z MODEMEM GPRS WYSYŁANIE WIADOMOCI MMS MPV moe wysyła zarejestrowane filmy jako wiadomoci MMS w systemie 2GO! jednorodzinnym. Wymagany modem GPRS nr ref. 1082/52 jest dostpny oddzielnie. Pozostaw złcze MMS w module MPV otwarte aby umoliwi funkcj wysyłania MMS. Funkcja ta moe zosta zablokowana na dwa sposoby: Fizyczna dezaktywacja MMS: połcz zaciski terminalu MMS w module MPV. Logiczna dezaktywacja MMS: pozostaw zaciski terminalu MMS otwarte. MPV moe wysyła wiadomoci MMS. Wylij komend dezaktywacji przez SMS (patrz poniej). 6 MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel. (42) fax. (42)

7 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW WIADOMOCI MMS Prawidłowa konfiguracja modemu GPRS wymaga przesłania kilku parametrów za pomoc wiadomoci SMS do karty SIM modemu podłczonego z MPV. Parametry, które musz zosta zaprogramowane: Hasło dostpu do programowania Numer telefonu, na który maj by wysyłane nagrane filmy wiadomoci MMS (TEL1) Parametry połczenia modemu z sieci komórkow Aktywacja funkcji wysyłania wiadomoci MMS Parametry, które mog zosta zaprogramowane opcjonalnie: Dodatkowe numery telefonów, na które maj by wysyłane filmy wiadomoci MMS Kasowanie numerów wiadomoci MMS Przegldanie numerów wiadomoci MMS Dezaktywacja funkcji wysyłania wiadomoci MMS Reaktywacja funkcji wysyłania wiadomoci MMS Wszystkie parametry s programowane przez właciwie sformatowan wiadomo SMS (patrz rozdział poniej). Komendy mog by wpisywane zarówno małymi jak i duymi literami. PROGRAMOWANIE HASŁA DOSTPU I NR TELEFONU (TEL1) 1. Nacinij i jednoczenie. MPV wejdzie w tryb programowania i pokae ponisz informacj: MPV pozostanie w tym stanie przez 10 sekund, oczekujc na wprowadzenie hasła dostpu SMS i nr telefonu TEL1. 2. Wylij ponisz wiadomo SMS do karty SIM modemu połczonego z MPV: svc psw=abcdef gdzie: abcdef jest hasłem dostpu (6 liter lub cyfr) nr telefonu TEL1 jest automatycznie pobierany z telefonu, który wysłał SMS. 3. MPV wyle zwrotnie potwierdzenie operacji: svc tel1=ok 4. Nacinij aby zakoczy programowanie. Teraz wszystkie pozostałe parametry programowania mog zosta wysłane w dowolnej chwili bez wprowadzania MPV w tryb programowania pod warunkiem podania hasła dostpu i wysłania komendy z aktywowanego numeru telefonu TEL1 (lub innych nr telefonów aktywowanych pó niej). PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW POŁCZENIA MODEMU Z SIECI KOMÓRKOW 1. Wylij ponisz wiadomo SMS do karty SIM modemu: 1.1. PLUS GSM svc abcdef MMS=CFG GAP=mms.plusgsm.pl PSR= MUL=http://mms.plusgsm.pl PRT=8080 Strona operatora: MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel. (42) fax. (42)

8 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/ ORANGE svc abcdef MMS=CFG GAP=mms.orange.pl PSR= MUL=http://mms.orange.pl PRT=8080 Strona operatora: ERA GSM svc abcdef MMS=CFG GAP=mms.era.Pl PSR= MUL=http://mms.era.pl/servlets/mms PRT=8080 Strona operatora: 2. MPV wyle zwrotnie potwierdzenie operacji: svc MMS=CFG OK AKTYWACJA FUNKCJI WYSYŁANIA WIADOMOCI MMS 1. Aby aktywowa funkcj wysyłania wiadomoci MMS, wylij ponisz wiadomo SMS do karty SIM modemu: svc paswrd MMS=OK,gdzie paswrd jest wprowadzonym uprzednio hasłem dostpu. 2. MPV wyle zwrotnie potwierdzenie operacji: svc MMS=OK PROGRAMOWANIE DODATKOWYCH NUMERÓW TELEFONÓW Kolejne cztery numery telefonów mog zosta wprowadzone oprócz zaprogramowanego pierwszego (TEL1). 1. Wylij ponisz wiadomo SMS do karty SIM modemu: svc abcdef addn=xxxxxxxx,gdzie: abcdef hasło dostpu n numer kolejny telefonu (od 2 do 5 dla tel2 tel5) xxxxxxxx numer telefonu teln 2. MPV wyle zwrotnie potwierdzenie operacji: svc tel1=xxxxxxxx tel2=xxxxxxxx tel3=xxxxxxxx tel4=xxxxxxxx tel5=xxxxxxxx PRZEGLDANIE ZAPROGRAMOWANYCH NUMERÓW TELEFONÓW 1. Wylij ponisz wiadomo SMS do karty SIM modemu: svc abcdef vis,gdzie: abcdef hasło dostpu 2. MPV wyle zwrotnie list wprowadzonych numerów telefonów: svc tel1=xxxxxxxx tel2=xxxxxxxx tel3=xxxxxxxx tel4=xxxxxxxx tel5=xxxxxxxx USUWANIE NUMERÓW TELEFONÓW Wprowadzone uprzednio numery telefonów, na które maj by wysyłane filmy, mog zosta usunite. 1. Wylij ponisz wiadomo SMS do karty SIM modemu: svc abcdef deln=xxxxxxxx,gdzie: abcdef hasło dostpu n numer kolejny telefonu do usunicia (od 2 do 5 dla tel2 tel5) 2. MPV wyle zwrotnie potwierdzenie operacji: svc tel1=xxxxxxxx tel2=xxxxxxxx tel3=xxxxxxxx tel4=xxxxxxxx tel5=xxxxxxxx np. jeeli TEL2 zostanie wykasowany, potwierdzenie SMS bdzie wygldało: svc tel1=xxxxxxxx tel2= tel3=xxxxxxxx tel4=xxxxxxxx tel5=xxxxxxxx 8 MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel. (42) fax. (42)

9 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA FUNKCJI WYSYŁANIA MMS STEROWANA PRZEŁCZNIKIEM Funkcja wysyłania wiadomoci MMS moe by aktywowana i dezaktywowana poprzez przełcznik podłczony pod złcze terminala MMS: - przełcznik załczony Brak moliwoci wysyłania MMS. Wywietlacz LED pokazuje: - przełcznik rozłczony Mona wysyła MMS na zaprogramowane nr telefonów (max.5). Funkcja moe zosta wyłczona odpowiedni komend SMS. AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA FUNKCJI WYSYŁANIA MMS STEROWANA KOMEND SMS Funkcja dostpna przy otwartym złczu MMS w module MPV. Funkcja wysyłania moe zosta dezaktywowana i pó niej reaktywowana poprzez zdaln komend SMS wysłan do karty SIM modemu: 1. Aby deaktywowa funkcj wysyłania MMS, wylij do modemu komend: svc abcdef MMS=NO,gdzie: abcdef hasło dostpu 2. MPV wyle zwrotnie potwierdzenie operacji: svc MMS=NO 1. Aby aktywowa funkcj wysyłania MMS, wylij do modemu komend: svc abcdef MMS=OK,gdzie: abcdef hasło dostpu 2. MPV wyle zwrotnie potwierdzenie operacji: svc MMS=OK KONTROLA STANU FUNKCJI WYSYŁANIA MMS STEROWANA KOMEND SMS Funkcja dostpna przy otwartym złczu MMS w module MPV. Mona sprawdzi, czy funkcja wysyłania MMS jest aktywna lub nieaktywna: 1. Wylij do modemu komend: svc abcdef MMS,gdzie: abcdef hasło dostpu 2. MPV wyle zwrotnie informacj: svc MMS=OK funkcja wysyłania MMS aktywna svc MMS=NO funkcja wysyłania MMS nieaktywna INFORMACJA O BŁDACH W SKŁADNI KOMENDY SMS MPV wyle zwrotn wiadomo SMS w przypadku, gdy w wysłanej przez operatora komendzie wystpił błd w składni. svc sms error MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel. (42) fax. (42)

10 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - POZOSTAŁE INFORMACJE WERSJA SYTEMU OPERACYJNEGO Po załczeniu zasilania MPV wywietlacz LED pokae: przez 1 sekund (test wywietlacza): 2. Wygaszenie wywietlacza przez 1 sekund (test wywietlacza) 3. Wersja systemu operacyjnego MPV przez 2 sekundy: KASOWANIE ZAPISANYCH FILMÓW Wszystkie zapisane w pamici filmy zostan skasowane, gdy naciniemy jednoczenie przyciski i. Przyciski naley trzyma wcinite do czasu pokazania si napisu FLASH : ZAŁCZENIE MPV Z BŁDAMI W ZAREJESTROWANYCH FILMACH Napis FLASH pojawi si na wywietlaczu przez jedn sekund w przypadku, gdy MPV stwierdzi błdy w zarejestrowanych filmach podczas załczenia zasilania. Filmy zostan automatycznie wykasowane. KASOWANIE USTAWIE MMS ZAPROGRAMOWANYCH PRZEZ WIADOMOCI SMS Wszystkie ustawienia wiadomoci MMS, które zostały uprzednio wprowadzone przez operatora za pomoc wiadomoci SMS mog zosta wykasowane poprzez nacinicie przycisku przy załczeniu zasilania do momentu pokazania si napisu USER : ZAŁCZENIE MPV Z BŁDAMI W DACIE I GODZINIE Napis TIME pojawi si na wywietlaczu przez jedn sekund w przypadku, gdy MPV stwierdzi błdy w ustawionej dacie i godzinie podczas załczenia zasilania. Domylna data i godzina zostanie ustawiona automatycznie. 10 MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel. (42) fax. (42)

11 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 POZIOM SYGNAŁU SIECI GSM ZEWNTRZNEGO MODEMU Nacinij jednoczenie i. Na wywietlaczu pokae si napis przez 2 minuty: gdzie: LE poziom sygnału (ang. Level) Liczba wskazujca poziom sygnału sieci komórkowej GSM (od 0 do 5): o 0 = brak sygnału, o 5 = max. poziom sygnału BRAK RODKÓW NA KARCIE SIM Nie ma moliwo kontrolowania wolnych rodków (w przypadku kart SIM w usłudze pre-paid) na karcie SIM poprzez modem. Jeeli przestaniesz otrzymywa wiadomoci MMS i zwrotne SMS, nacinij i aby sprawdzi czy MPV pracuje poprawnie. Na wywietlaczu pojawi si przez 2 minuty: gdzie: Err Błd (ang. Error) Liczba wskazujca nr błdu: o 0 = brak błdu, o 1 = błd wiadomoci SMS problem z sieci GSM lub brak kredytu na karcie SIM o 2 = błd wiadomoci MMS problem z sieci GSM lub brak kredytu na karcie SIM DANE TECHNICZNE Napicie zasilania (0~, 12~): Maksymalny pobór prdu (0~, 12~): Temperatura pracy: Pojemno pamici: 13Vac 21Vac 15Vdc 28Vdc 350mAdc -5 o C / +45 o C 8 sekwencji video dla 1 uytkownika 7 sek. dla 1 filmu 32 uytkowników (max.) To urzdzenie jest klasy A. Urzdzenie moe powodowa interferencje w rodowisku domowym. W takim przypadku instalator moe przeprowadzi stosowne pomiary. MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel. (42) fax. (42)

12 MIWI-URMET Sp. z o.o Łód ul. Pojezierska 90a tel: (42) fax: (42)

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (0-41) 274-86-52

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1 HiPath 1220 Opis produktu V 1.1 Spis treci 1. Profil produktu...3 2. Charakterystyka...4 2.1 Konfiguracja systemu HiPath 1220 V1.0... 4 2.2 Moduły rozbudowy... 5 2.3 Funkcje systemowe... 7 2.4 Telefony,

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji Monitor IP seria BCS-MON7XXX V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH 109 Lista wicze laboratoryjnych 1. Konfiguracja płyty głównej 2. Instalacja dysku twardego SCSI 3. Konfiguracja macierzy RAID 4. Pamici zewntrzne 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o.

Instrukcja Obsługi. Model : SM-100. Yakudo Plus Sp. z o.o. Instrukcja Obsługi Model : SM-100 Yakudo Plus Sp. z o.o.!" #$ Edycja Autor Miesic / Rok Wersja programu Opis zmian 1 Robert Papros Grudzie / 2005 1.19 PL - 2 Rafał Wójcik Czerwiec / 2007 1.19 PL Dodanie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Testy z Trend Multipro

Testy z Trend Multipro Noty aplikacyjne Testy z Trend Multipro Wstp Trend Multipro jest umoliwia wykonywanie testów ptli abonenckiej wykrywajc w ten sposób błdne konfiguracje urzdze DSLAM lub wykorzystywanych modemów/routerów,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo