Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)"

Transkrypt

1 Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z KOMPUTEREM: 1. Bluetooth rekomendujemy dongla z programem i sterownikami Bluesoleil (ew. w ograniczonej wersji do pobrania na stronie 2. Podczerwie (nie zalecane) - sterowniki powinny by w systemie 3. Kabel naley zainstalowa sterowniki dodane do telefonu. II. Konfiguracja: 1. Bluetooth A. Przy pierwszym uruchomieniu programu BLUESOLEIL pojawi si okno (rys.a). Naley wpisa nazw komputera (dowoln) oraz wybra typ komputera i nacisn przycisk OK. Rysunek A. Ustawienie nazwy i typu urzdzenia Bluetooth 1

2 B. Poniej (rys. B) przedstawione jest główne okno programu Bluesoleil. Rysunek B. Główne okno programu Bluesoleil 1. Dwukrotne nacinicie spowoduje wykrycie przez komputer wszystkich urzdze Bluetooth w zasigu komputera w danej chwili. 2. Dwukrotne nacinicie telefonu bd innego urzdzenia spowoduje, i komputer bdzie w stanie połczy si z danym urzdzeniem. C. Najpierw naley nacisn ikon 2, jeli nie jest podwietlona, wtedy wcisn ikon 3. Pojawi si komunikat, przez który port komputer próbuje połczy z telefonem. Numer portu naley wpisa do pliku konfiguracyjnego telefon.ini. Naley nacisn TAK. Rysunek C. Główne okno programu Bluesoleil 2

3 D. Pojawi si okno, w którym naley wpisa hasło (dowolne), nastpnie w telefonie potwierdzi, i zgadza si na komunikacj z komputerem, wpisa hasło identyczne z wpisanym na komputerze. Potwierdzi OK. Telefon i komputer s w tej chwili połczone. Ikona Telefon wieci si na zielono. Naley nacisn prawym przyciskiem myszy na ikon, wybra rozłcz i nacisn lewy przycisk. Telefon jest gotowy do komunikacji z komputerem. Numer portu mona sprawdzi: NARZDZIA->KONFIGURACJA->SZYBKIE POŁCZENIE ` Rysunek D. Główne okno programu Bluesoleil 2. Podczerwie \ Kabel Naley wcisn START- >PANEL STEROWANIA- >TELEFONY I MODEMY Nastpnie wybra zakładk MODEMY Na rys. 2.1 przedstawiono list urzdze podłczonych do komputera, przykładowo: 1 to kabel do telefonu Nokia, w danej chwili nie podłczony 2 to port 3 (COM3) W ten sposób naley sprawdzi przez który port telefon łczy si z komputerem, a nastpnie w pliku konfiguracyjnym telefon.ini wpisa odpowiedni numer portu (poniej zostanie opisany plik konfiguracyjny). Rysunek 2.1. Sprawdzanie numeru portu 3

4 Plik konfiguracyjny: telefon.ini Rysunek 2.2. Plik konfiguracyjny 1. Alarm mona zmieni sygnał dwikowy alarmu poprzez wpisanie nowej nazwy pliku dwikowego wraz ze ciek dostpu albo skopiowa go do folderu sounds (folder ten znajduje si w miejscu zainstalowania programu) i wpisanie jego nazwy zamiast alarm.wav 2. Edytor tutaj mona wpisa nazw innego programu, zamiast wirtualnej klawiatury Windows 3. Kolory mona zmienia kolory zmieniajc wartoci. Naley pamita, aby przed zmian koloru zapisa poprzednie wartoci, gdy tylko w ten sposób bdzie mona przywróci proponowane kolory. 4. Pliki - s to pliki tekstowe, w których trakcie pracy programu przechowywane s smsy oraz ksika telefoniczna. NIE WOLNO ICH ZMIENIA!!!! 5. Numer portu tutaj naley wpisa numer portu, na którym komputer łczy si z telefonem (sposób sprawdzania portu opisany jest powyej). 6. Maska mona zmieni mask, słuc do ograniczenie pól z numerami, np. wpisanie spowoduje, i w polach interfejsu, odpowiedzialnych za wpisywanie numeru, bdzie mona wprowadzi tylko wartoci numeryczne - maksymalnie 9 cyfr. 4

5 III. Uytkowanie Po zainstalowaniu programu (setup.exe) i po skonfigurowaniu pliku telefon.ini, naley uruchomi program: START->PROGRAMY->TELEFONWOJTEK Jeli pojawi si okno pokazane na rys. 3.1 to znaczy, i telefon NIE jest połczony z komputerem. Rysunek 3.1. Informacja o przyczynie nieudanej próby nawizania połczenia W oknie ukae si informacja, z jakiej przyczyny nie udało si połczy z telefonem. Naley sprawdzi numer portu w pliku konfiguracyjnym, oraz czy komputer i telefon s ze sob poprawnie połczone. Jeeli wszystko jest poprawnie połczone, pojawi si główne okno programu (por. rys. 3.2). Jeeli program przez chwile nie odpowiada (zachowuje si jakby si zawiesił), to znaczy, i jest w trakcie wykonywania jakiej czynnoci. Sytuacje zerwania połczenia czy inne błdy s sygnalizowane pojawieniem si na ekranie okienka z informacj o błdzie. 1.Główne okno programu: Rysunek 3.2. Główne okno programu 5

6 Funkcje przycisków: 1. Połcz - dzwonienie pod numer wpisany wyej (w polu 10). W pole z numerem mona wpisywa tylko cyfry, gdy próba wpisania litery nie powiedzie si (jest zabezpieczenie w postaci maski). 2. Rozłcz - rozłczenie: zakoczenie rozmowy lub odrzucenie rozmowy przychodzcej. 3. Odbierz - odebranie, gdy kto dzwoni. 4. Sprawd - sprawdzanie, kto dzwoni. Zmienia si pasek Stan (11) w głównym oknie programu. Jeli telefon nie obsługuje komendy, pojawi si okienko informujce o tym fakcie. 5. Kontakty - otwarcie dodatkowego okna zawierajcego ksik telefoniczn i umoliwiajce dzwonienie do osób z ksizki. 6 Sms - otwarcie dodatkowego okna, odczytujcego SMSy. W dodatkowym oknie jest moliwo odczytanie SMSów, a take wysłania do kogo SMSa. Jeli telefon nie posiada tzw. trybu tekstowego, tzn. znaki nie s zapisywane w kodzie ASCII tylko PDU, program poinformuje o tym poprzez pojawienie si okna z informacj, a odczyt oraz wysyłanie SMS bd niemoliwe. 7 Edytor - pojawi si klawiatura wirtualna, która posiada wszystkie opcje rzeczywistej klawiatury, m.in. pisanie. 8 Info - otwarcie dodatkowego okna, w którym zawarte s informacje na temat programu, licencji i autorów. 9. Alarm - nacinicie przycisku Alarm powoduje, i dopóki przycisk nie zostanie wcinity ponownie odtwarzany jest plik dwikowy (słycha dwik). Elementy: 10.EKRAN tu wpisuje si numer, na który chcemy zadzwoni. 11.STAN - pokazuje aktualny stan telefonu: Lista wszystkich stanów znajduje si na kocu podrcznika. 6

7 2. Okno Kontakty: Rysunek 3.3. Okno KONTAKTY Funkcje przycisków: 1. Dzwon nacinicie tego przycisku spowoduje przeniesienie numeru aktualnie podwietlonego w ksice telefonicznej do okna głównego w pole numer. 2. Sms nacinicie tego przycisku powoduje przeniesienie numeru aktualnie podwietlonego w ksice telefonicznej do okna nowy sms, w miejsce, gdzie wpisuje si numer, do którego wysyłamy SMSa. 3. Odwie powoduje ponowne załadowanie ksiki telefonicznej z telefonu. Prdko operacji: odczyt z pamici około 10 pozycji na sekund. 4. Edycja powoduje pojawienie si okienka z nazw osoby, któr mona zmieni, a nastpnie z numerem telefonu tej osoby, który równie mona zmieni. 5. Nowy - pojawi si okienko, w którym naley wpisa nazw, a nastpnie drugie okienko, w którym naley wpisa numer telefonu. 6. Usu - powoduje usunicie podwietlonej pozycji z ksizki telefonicznej 7. Zmie pami - pojawi si okienko do wyboru pamici ksiki telefonicznej pokazane na rys. 3.4 (kady telefon posiada róne zestawy pamici): 7

8 Rysunek 3.4. Wybór pamici ksiki telefonicznej Wikszo telefonów na pocztku korzysta z pamici SM, czyli SIM!!! Zmiana pamici ksiki telefonicznej nie powoduje zmiany pamici SMS. 1. W tym miejscu pojawi si nazwa aktualnie uywanej pamici. 2. Naley zaznaczy jedn z pamici. 3. Nacinicie tego przycisku powoduje schowanie si okna i zmian pamici ksiki telefonicznej. Mona nie zmieni pamici, zamykajc okno czerwonym x w prawym górnym rogu okna. Elementy: 8.EKRAN na tym ekranie pojawi si w postaci tabeli wszystkie osoby z ksiki telefonicznej. 8

9 3. Okno Sms Rysunek 3.5. Okno SMS Wysłanie SMSa polega na wpisaniu numeru w pole 6 lub naciniciu przycisku SMS w oknie Kontakty, nastpnie w polu 7 naley wpisa tre wiadomoci i nacisn przycisk wylij. Funkcje przycisków: 1. Wylij wysyła SMSa pod podany numer 2. Odwie odczytuje SMSy z telefonu. Prdko: kilka SMSów na sekund. 3. Usu - usuwa podwietlony SMS 4. Poka pokazuje tre podwietlonego SMSa 5. Zmie pami - pojawi si okno do zmiany pamici SMS pokazane na rys. 3.6 (kady telefon posiada róne zestawy pamici): 9

10 Rysunek 3.6. Wybór pamici SMS UWAGA Wikszo telefonów na pocztku korzysta z pamici SM, czyli SIM!!! Zmiana pamici SMS nie powoduje zmiany pamici ksiki telefonicznej. Objanienie elementów: 1. W tym miejscu pojawi si nazwa aktualnej pamici SMS. 2. Naley zaznaczy jedn z dostpnych pamici. 3. Nacinicie tego przycisku powoduje schowanie si okna i zmian pamici SMS. Mona nie zmieni pamici, zamykajc okno czerwonym x w prawym górnym rogu okna. Elementy: 6. POLE NUMERU - tu wpisuje si numer do którego wysyła si sms 7. EKRAN - tu wpisuje si tre smsa 8. ZAKŁADKA NOWY - okno do wysyłania smsów 9. ZAKŁADKA ODCZYTANE - okno z odczytanymi smsami 10. ZAKŁADKA NIEODCZYTANE - okno z nieodczytanymi wiadomociami. Uwaga: Jeli chce si otrzymywa raporty dorczonych SMSów, naley to ustawi w telefonie (opis jak to zrobi zazwyczaj dostarcza operator lub developer). 10

11 LISTA KOMUNIKATÓW W POLU STAN (por. rys. 3.2): 1. Dzwonie do 2. Rozlaczony 3. Odebrano 4. Tryb tekstowy wlaczony / Nie zmieniono trybu tekstowego 5. Nikt / numer, nazwa 6. Odczytano ksiazke 7. Numer zapisano / Skasowano kontakt 8. Wyslano smsa / Przerwano wysylanie 9. Usunieto smsa 10. Zakonczono odczyt sms 11. Sprawdzanie pamieci ksiki (sms) zakoczone / Sprawdzanie przerwane 12. Zmieniono pamiec / Nie zmieniono pamieci / Zmienianie przerwane 13. Nie wybrano nowej pamieci 11

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 KRONOS LT v 2.0 Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2 C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 D. Obsługa alarmów (interfejs uproszczony)... 13 E. Obsługa alarmów (interfejs

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (0-41) 274-86-52

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl Aper CMS DVRPlayer SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA Oprogramowanie Aper CMS DVRPlayer OBSŁUGI zarzdzajce INSTRUKCJA Oprogramowanie OBSUGI zarzdzajce INSTRUKCJA OBSUGI Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET N300 IP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954719

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET N300 IP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954719 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SIEMENS GIGASET N300 IP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo