RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22)"

Transkrypt

1 JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) RP ROKONET JANEX INT Instrukcja Instalacji i Obsługi RP- 808

2 2

3 Spis treci Oznaczenia 3 1. Wstp 3 2. Opis klawiatury 4 Klawisze klawiatury 4 Sygnały dwikowe klawiatury 4 LED-y klawiatury 4 Komendy uytkownika Powiadamianie telefoniczne nr 1: * 1 [uyt.] A <tel.> # nr 2: * 1 [uyt.] B <tel.> # usu nr 1: * 1 [uyt.] A # usu nr 2`: * 1 [uyt.] B # Ustaw zegar * 1 <główny> W <hhmm> # Pomi lini * 2 [uyt.] <nr linii> # Powtórz pomijanie * 2 [uyt.] W # Odwołaj pomijanie * 2 [uyt.] # Czuw. obwodowe * 3 [uyt.] <grupa> # Wł/wył brzczyka * 4 <główny> A # Test sygnalizatora * 4 <główny> B # Zezwol. program. * 4 <główny> W # Przegld zdarze * 5 [uyt.] <nr zdarzenia> # Niesprawnoci * 6 [uyt.] # Wył. zasil. czujek * 7 [uyt.] # Dopisz kod * 8 <główny> <nr><nowy kod> # Usu kod * 8 <główny> <nr> <0000> # Zaciski nr 1 * 9 [uyt.] # Zaciski nr 2 * 0 [uyt.] # Kas. wywietlacza * * Włcz/ Wyłcz system [kod] <grupa> Numery niesprawnoci 1. Akumulator 2. Sygnalizator 3. Telefon 4. Sabota 5. Zasilanie czujek 6. Nieprawidłowy kod 7. Zegar systemu 8. Klawiatury sterujce 3. Komendy uytkownika 5 Kody dostpu 5 Włczanie/wyłczanie systemu 5 Klawisze pomocy 5 Kody przymusu 6 Komendy uytkownika 6 1. Wprowadzanie numerów telefonicznego powiadamiania 6 2. Ustawianie zegara systemu 7 3. Pomijanie linii 7 4. Czuwanie obwodowe 7 5. Włcznik sygnalizacji We/Wy 8 6. Kontrola sygnału i klawiatury sterujcej 8 7. Dopuszczenie zmian w trybie raportowania zmian parametrów 8 8. Przegldanie pamici zdarze 8 9. Wywietlanie niesprawnoci Wyłcznik zasilania czujek Dopisywanie/Usuwanie kodów dostpu Komendy sterowania wyjciami Kasowanie wywietlacza 10 W niniejszej instrukcji uyto nastpujcych oznacze: Wstp Wane uwagi odnonie postpowania lub istotne warunki. OSTRZEENIA odnonie postpowania lub warunków, które naley przestrzega ze wzgldu na moliwo zniszczenia danych lub sprztu. System RP-808 chroni zarówno przed włamaniem jak i poarem. Jest systemem prostym w obsłudze. Składa si z centrali alarmowej, klawiatury sterujcej i elementów peryferyjnych (syren, czujników otwarcia drzwi, czujek podczerwieni, detektorów dymu itp.). Centrala alarmowa jest "mózgiem" tego systemu. Zapisane s w niej program systemu i ustawione parametry. Wszystkie elementy systemu zasilane s z centrali. Klawiatura sterujca jest interfejsem pomidzy urzdzeniem i uytkownikiem. Uywana jest do programowania parametrów systemu i do sterowania jego codzienn prac. Dodatkowo system RP-808 pełni wiele innych specjalnych funkcji. Niektóre z nich wymienione s poniej: Grupowanie - Centrala moe podzieli chroniony obszar na oddzielne grupy linii. Dziki temu kada grupa moe by chroniona niezalenie lub wraz z pozostałymi. 2 telefoniczne numery powiadamiania - dziki temu nastpuje szybkie powiadomienie o zaistnieniu i 3

4 typie alarmu (włamanie, poar, pomoc medyczna) pod jeden lub dwa wybrane numery telefoniczne. Klawisze pomocy - klawisze uruchomienia alarmów: POAR / NAPAD / MEDYCZNY. Pominicie - funkcja ta umoliwia pominicie przez system dozoru niektórych linii celem umoliwienia swobodnego poruszania si po wybranych obszarach podczas gdy pozostałe s chronione. Pami zdarze - zachowuje informacj o ostatnich piciu zdarzeniach. Dziki temu moliwe jest powiadomienie o zaistniałym w czasie czuwania alarmie i linii, która go wyzwoliła. Samokontrola - RP-808 automatycznie sprawdza swoje obwody i ewentualnie informuje o stwierdzonych niesprawnociach. Funkcje zacisków ogólnego przeznaczenia - pozwalaj na sterowanie owietleniem, otwieraniem drzwi garaowych, sterowaniem kamery itp. za porednictwem klawiatury. Aby zapewni niezawodn prac system RP-808 został precyzyjnie opracowany i solidnie przetestowany. Bateria podtrzymania zabezpiecza RP-808 przed skutkami zaniku zasilania. Zanik zasilania powoduje zapamitanie wszystkich danych a po jego powrocie system podejmuje przerwan prac. Opis klawiatury sterujcej Niniejszy rozdział powicony jest klawiszom, LED-om i sygnałom dwikowym klawiatury klawiszy telefoniczny ch 2. W 3. B 4. A 5. MEDICAL 6. PANIC 7. FIRE 12 typowych klawiszy telefonicznych wykorzystywanych przy programowaniu przez uytkownika i instalatora. Uywany do obsługi linii grupa A, grupy B i wszystkich W. Klawisze A, B i W uywane s równie w czasie programowania Przycinicie tych klawiszy przez ponad 2 s powoduje wysłanie komunikatu do stacji monitorowania oraz, jeeli zostało to zaprogramowane, pod wskazane numery telefoniczne. Tabela 1-2. Sygnały dwikowe w klawiaturze sterujcej Operacja Nacinicie klawisza Błd składni Kliknicie Trzy pinicia Efekt Potwierdzenie komendy Jedno pinicie (0,5 s) Alarm systemu Komenda niedopuszczalna Pi pini i miganie LED-a systemu Tabela 1-3. LED-y klawiatury sterujcej Lp. LED Opis Rys Klawiatura sterujca i jej LED-y Zwykle klawiatura znajduje si w pobliu drzwi wejciowych. Słuy ona do sterowania systemem alarmowym. System moe by sterowany przez maksymalnie cztery klawiatury. Tabela 1-1. Klawisze klawiatury sterujcej Lp. Klawisz Opis 8. MEMORY (czerwony) 9. ZONES 1 do 8 (czerwone) 10. BYPASS (czerwony) 11. READY (zielony) 12. ARM (czerwony) wieci po kadym stwierdzeniu naruszenia linii. Oznaczaj: 1. Sygnał alarmowy z odpowiednich linii (otwarte drzwi lub okno). wieci si mog LED-y linii aktywnych. 2. Po komendzie TROUBLE DISPLAY (*6) LED-y sygnalizuj róne typy niesprawnoci. wieci gdy którakolwiek z omiu linii dozorowych wysyła sygnał o ruchu (w trybie wyłczonym). A, B i W - oznaczaj gotowo grupy linii do włczenia dozoru. A, B i W - oznacza tryb dozoru co najmniej jednej grupy linii. 4

5 13. POWER (zielony) Oznacza dołczenie zasilania do centrali alarmowej. c. Włczanie/Wyłczanie za pomoc zamka mechanicznego (opcja). 14. KEYPAD (czerwony) Oznacza wykrycie przez klawiatur sterujc braku łcznoci z central alarmow. Przed uruchomieniem systemu upewnij si, e odpowiednia grupa linii (A, B lub W) zgłosiła gotowo (zielony LED). 15. SYSTEM (pomaracz) Oznacza wykrycie przez central alarmow niesprawnoci systemu. Komendy uytkownika Po uruchomieniu systemu moliwe jest opónienie działania systemu aby umoliwi uytkownikowi opuszczenie pomieszcze bez wywołania alarmu. Po powrocie do pomieszcze system dopuszcza opónienie wejciowe aby umoliwi uytkownikowi jego wyłczenie systemu bez wywołania alarmu. W czasie wchodzenia i wychodzenie klawiatura sterujca włcza sygnał dwikowy (brzczyk) (jeli tak przewidziano w czasie programowania). Rozdział ten opisuje jak za pomoc kodu dostpu włczy i jak wyłczy Twój system RP-808 oraz jak powiniene wprowadza komendy z klawiatur sterujcych. Kody dostpu Indywidualne kody dostpu słu do zezwolenia na wydawanie komend systemowi RP-808. Dostpne s trzy rodzaje kodów: 1) Kod uytkownika - pozwala na włczanie i wyłczanie systemu oraz zezwala na wydawanie wikszoci komend operatorskich, ustawianie parametrów systemu wykonywanie polece. 2) Kod główny - taki sam jak kod uytkownika oraz dodatkowo uruchamia funkcje specjalne takie jak wprowadzanie/usuwanie kodów dostpu, ustawianie czasu itp. 3) Kod jednokrotny - główny operator moe wprowadzi kod pomocniczy, który mona wykorzysta jednokrotnie. Kod jednokrotny jest automatycznie usuwany po włczeniu systemu tym kodem lub po uruchomieniu szybkim. Fabrycznie wprowadzony jest do RP-808 kod uytkownika głównego "1234". Rokonet zaleca zmian tego kodu przez Ciebie. Krok Włczanie kodem uytkownika: 1. Wprowad cztery cyfry kodu 2. Nacinij A lub B lub W A - włczenie linii z grupy A B - włczenie linii z grupy B W - włczenie całego systemu Pojedynczy długi ton poprzedza zawiecenie czerwonego LED-a ARM (A, B lub W). Krok Wyłczanie kodem uytkownika: 1. Wprowad cztery cyfry kodu 2. Nacinij A lub B lub W A - wyłczenie linii z grupy A B - wyłczenie linii z grupy B W - wyłczenie całego systemu Pojedynczy długi ton poprzedza zawiecenie zielonego LED-a READY (A, B lub W). Trzykrotne kolejne wprowadzenie błdnego kodu dostpu powoduje niesprawno Błdnego Kodu. Instalator moe ustawi wywoływanie alarmu w takim przypadku. Włczanie/Wyłczanie Krok Włczanie szybkie: 1. Nacinij A lub B lub W A - włczenie linii z grupy A B - włczenie linii z grupy B W - włczenie całego systemu Pojedynczy długi ton poprzedza zawiecenie czerwonego LED-a ARM (A, B lub W). Włczania i wyłczania mona dokona na róne sposoby: a. Włczanie/Wyłczanie za pomoc kodu uytkownika. b. Szybkie włczanie. W tym trybie niektóre czynnoci uytkownika mona wykona bez kodu uytkownika. Po wywołaniu alarmu LED linii, która wywołała alarm bdzie wiecił do chwili wyłczenia dozoru. Instalator moe zaprogramowa czy LED alarmu maj wieci w trybie dozoru. 5

6 Klawisze pomocy Klawisze MEDICAL (medyczny), PANIC (napad) i FIRE (poar) - słu do natychmiastowego wysłania sygnału alarmu do stacji monitorujcej i/lub pod zaprogramowane numery telefoniczne (o ile zostało to zaprogramowane). Uruchomienie nastpuje po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza przez ponad 2 s. W czasie przyciskania klawiszy uruchamiany jest cichy sygnał wewntrzny klawiatury, po którym nastpuje długi ton potwierdzajcy. (Zapobiega to przypadkowemu wysłaniu sygnału alarmu). Sygnał powiadamiajcy telefonicznie jest sekwencj tonów. Kada sekwencja oznacza inny typ alarmu: PANIC FIRE MEDICAL Kod przymusu - Ton wysoki, ton niski - Ton wysoki, ton wysoki - Ton niski, ton niski Uyj kodu przymusu gdy zostaniesz zmuszony do wyłczenia systemu wbrew swojej woli. Kod przymusu uruchamia cichy alarm wysyłajc odpowiedni raport do stacji monitorowania. Zewntrznie system sprawia wraenie wyłczonego. Kod przymusu uytkownika jest zbliony do jego kodu dostpu - tylko ostatnia cyfra jest zwikszona o jeden a cyfra 9 zastpiona cyfr 0. Krok Wyłczanie kodem przymusu: 1. Wprowad cztery cyfry kodu przymusu 2. Nacinij A lub B lub W A - wyłczenie linii z grupy A B - wyłczenie linii z grupy B W - wyłczenie całego systemu Pojedynczy długi ton poprzedza zawiecenie zielonego LED-a READY (A, B lub W). 4. Włczanie czuwania obwodowego. 5. Włczanie/Wyłczanie sygnału dwikowego wejcia/wyjcia. 6. Test sygnalizatora i klawiatury sterujcej. 7. Zmiana trybu raportowanego programowania. 8. Wywietlanie pamici alarmów. 9. Wywietlanie rodzaju niesprawnoci. 10. Odłczanie zasilania czujek (zerowanie czujek dymu). 11. Wpisywanie i usuwanie kodu uytkownika i kodu jednokrotnego. 12. Aktywacja wyj programowalnych. 13. Zerowanie wywietlacza. 1. Wprowadzanie numerów telefonicznego powiadamiania Właciwo powiadamiania umoliwia sygnalizacj kadego zaistniałego alarmu pod wybrane jeden lub dwa numery telefoniczne. System pamita zawsze dwa ostatnie wprowadzone numery telefoniczne zapewniajc ich zachowanie nawet po zaniku zasilania. Dla uytkowników dołczonych do centrali lokalnej: Naley posługiwa si dodatkowo klawiszami A, B lub C (C reprezentowane jest przez W) jeeli konieczne jest najpierw zgłoszenie si centrali lokalnej. A - powoduje czekanie na sygnał. B - powoduje kilkusekundowe wstrzymanie wybierania. C - powoduje przełczenie wybierania na tonowe. Krok Wpisywanie numeru telefonicznego powiadamiania 1. Nacinij: * 1 3. Nacinij: A lub B A - oznacza pierwszy a B - drugi numer tel. Komendy uytkownika Komendy uytkownika umoliwiaj prost codzienn obsług systemu tj. pomijanie linii itp. Umoliwiaj uaktualnianie parametrów np. numerów telefonicznych powiadamiania, zegara systemowego i dodatkowych kodów uytkownika. Komendy uytkownika: 1. Uaktualnianie/Usuwanie numerów telefonicznych powiadamiania. 2. Uaktualnianie zegara systemu (godziny, minuty) 3. Pomijanie wybranych linii lub grup linii. 4. Wprowad odpowiedni numer telefoniczny. Wprowadzi mona do 16 cyfr. Uy mona klawiszy od 0 do 9 oraz A, B i W. 5. Nacinij: # Krok Usuwanie numeru telefonicznego powiadamiania 6

7 1. Nacinij: * 1 LED BYPASS i LED pomijanej linii zacznie miga. 3. Nacinij: A lub B A - oznacza pierwszy a B - drugi numer tel. Jeeli chcesz pomija kilka linii powtórz odpowiednio kroki opisane powyej wybierajc kolejno odpowiednie linie. 2. Ustawianie zegara systemu Moliwo ta pozwala ustawienie zegara systemu po pierwszym włczeniu lub uaktualnienie wskaza. Jeeli zegar nie jest ustawiony system wskazuje niesprawno systemow nr 7 (patrz komenda *9). Zegar systemu RP-808 mona ustawi tylko po podaniu kodu głównego uytkownika. Krok Ustawianie zegara: 1. Nacinij: * 1 3. Nacinij: W 4. Wprowad dwucyfrowo godzin (od 00 do 23). 5. Wprowad dwucyfrowo minuty (od 00 do 59). 6. Nacinij: # Krok Kasowanie pomijania linii 1. Nacinij: * 2 3. Wybierz numer linii, której pomijanie chcesz skasowa (cyfry od 1 do 8). Numer linii musi by numerem linii pomijanej. lub nacinij: 0 chcc skasowa pomijanie wszystkich pomijanych linii. LED BYPASS i LED pomijanej linii przestanie miga. System zapamituje ostatni grup linii pomijanych - równie po wyłczeniu ze stanu czuwania. W ten sposób moliwe jest przywrócenie pomijania ostatnio wybranej grupy linii w sposób uproszczony: 3. Pomijanie linii Funkcja ta pozwala na wyłczanie z czuwania okrelonych linii lub grup linii. Pozostałe linie pracuj normalnie. Linie pomijane przywracane s do normalnej obsługi automatycznie w chwili wyłczania systemu ze stanu dozoru. Krok Pomijanie linii 1. Nacinij: * 2 3. Wybierz numer linii, któr chcesz pomija (cyfry od 1 do 8). Krok Przywracanie pomijania grupy linii 1. Nacinij: * 2 3. Nacinij: W LED-y grupy pomijanych linii zacznie miga. Po wprowadzeniu komendy pomijania LED BYPASS i LED-y pomijanych linii migaj przez 30 s lub do chwili wprowadzenia komendy "**". LED BYPASS bdzie wiecił a do chwili gdy cały system zostanie wyłczony z czuwania. (Instalator moe zaprogramowa wiecenie LED-ów w stanie czuwania). Dodanie kolejnej linii do ju pomijanej grupy jest moliwe wczeniej opisan komend. 7

8 Trzykrotna nieudana próba pomijania linii spowoduje niesprawno Niewłaciwego Kodu Dostpu. Instalator moe zaprogramowa uruchamianie alarmu w takim przypadku. 6. Kontrola sygnału i klawiatury sterujcej 4. Czuwanie obwodowe Funkcja to umoliwia uruchomienie systemu dla ochrony przed dostpem z zewntrz przy zezwoleniu na swobodne poruszanie si wewntrz chronionej przestrzeni. Na przykład w porze nocnej: system chroni budynek na zewntrz podczas gdy domownicy poruszaj si wewntrz niego praktycznie swobodnie. Krok Włczenie czuwania obwodowego 1. Nacinij: * 3 3. Nacinij A lub B lub W A - włczenie grupy A B - włczenie grupy B W - włczenie grupy W System podejmuje czuwanie natychmiast a LED BYPASS sygnalizuje pomijanie niektórych linii wewntrznych. Komenda ta umoliwia uytkownikowi sprawdzenie w prosty sposób poprawnego działania sygnalizatora i brzczyka klawiatury sterujcej. Wprowadzenie komendy powoduje włczenie sygnalizatora i brzczyka klawiatury sterujcej na 2 s. Komenda wykonywana jest tylko po wprowadzeniu kody głównego uytkownika. Krok Kontrola głonika i brzczyka klaw. 1. Nacinij: * 4 3. Nacinij B 7. Zezwolenie zmian parametrów przy pracy w trybie "raportowania zmian parametrów" Tryb ten wykorzystywany jest w przypadku gdy uszkodzona jest linia telefoniczna do stacji monitorowania a instalator zamierza zmodyfikowa/naprawi system. Komenda umoliwia instalatorowi programowanie systemu bez koniecznoci uzyskania potwierdzenia ze stacji monitorowania. Komenda jest akceptowana tylko po wprowadzeniu kodu uytkownika głównego. 5. Włcznik sygnalizacji We/Wy Komenda ta pozwala na włczanie sygnalizacji dwikowej w klawiaturze sterujcej działajcej w czasie wchodzenia i wychodzenia przy działaniu opónienia. Klawiatura potwierdza przyjcie komendy nastpujco: jedno pinicie gdy sygnalizacja została wyłczona trzy pinicia gdy sygnalizacja została włczona Komenda przyjmowana jest jedynie po podaniu kodu uytkownika głównego. Krok Zezwolenie zmian parametrów 1. Nacinij: * 4 3. Nacinij W Krok Wł/Wył sygnalizacji We/Wy 1. Nacinij: * 4 Po wprowadzeniu komendy przez 5 minut dopuszczone s zmiany parametrów. Instalator moe natychmiast przystpi do ich wprowadzania. 3. Nacinij A 8. Przegldanie pamici zdarze 8

9 Komenda przegldania umoliwia uytkownikowi odczyt informacji o ostatnich piciu zdarzeniach w systemie. Krok Przegldanie pamici zdarze 1. Nacinij: * 5 Linia 5 Linia 6 Linia 7 Linia 8 POWER Załczane zasilanie czujek Błd kodu dostpu Nie ustawiony zegar systemowy Klawiatura sterujca Zasilanie 220 V 3. Wybierz numer zdarzenia, które Ci interesuje. Naley wybiera cyfry od 1 (ostatnie zdarzenie) do 5. Po wprowadzeniu komendy przez 30 s lub do chwili wprowadzenia polecenia zerowania wywietlacza "**" migaj LED-y MEMORY i linii, która zgłaszała sygnał alarmowy. 9. Wywietlanie niesprawnoci System wykonuje autokontrol sprawnoci automatycznie. W przypadku jakiegokolwiek zakłócenia w pracy zawiec si wskaniki SYSTEM lub KEYPAD i słyszalne bd krótkie pinicia. Komenda wywietlania pozwala na zidentyfikowanie ródła niesprawnoci. Usunicie przyczyny naley powierzy raczej specjalicie z obsługi serwisowej systemu. Krok Wywietlanie niesprawnoci 1. Nacinij: * 6 3. Nacinij: # Po wprowadzeniu komendy przez 30 s lub do chwili wprowadzenia polecenia zerowania wywietlacza "**" miga bd LED SYSTEM wraz LED-em przyczyny niesprawnoci tzn.: 10. Wyłcznik zasilania czujek Wyłczenie zasilania czujek pozwala na wyzerowanie rónego typu czujek (np. czujek dumu) po ich zadziałaniu. Wprowadzenie komendy powoduje wyłczenie zasilania czujek na przecig 5 s. Okres ten mona wydłuy powtarzajc komend. Krok Wyłczenie zasilania czujek 1. Nacinij: * 7 3. Nacinij: # 11. Dopisywanie/Usuwanie kodów dostpu W systemie mona jednoczenie uywa 12 kodów uytkownika. Dostpne s trzy rodzaje kodów: 1) Kod uytkownika - pozwala na włczanie i wyłczanie systemu oraz zezwala na wydawanie wikszoci komend operatorskich, ustawianie parametrów systemu wykonywanie polece. 2) Kod główny - taki sam jak kod uytkownika oraz dodatkowo uruchamia funkcje specjalne takie jak wprowadzanie/usuwanie kodów dostpu, ustawianie czasu itp. 3) Kod jednokrotny - główny operator moe wprowadzi kod pomocniczy, który mona wykorzysta jednokrotnie. Kod jednokrotny jest automatycznie usuwany po włczeniu systemu tym kodem lub po uruchomieniu szybkim. LED Linia 1 Przyczyna Akumulator (niskie napicie) Kod nr 0 jest z definicji kodem głównego uytkownika. Fabrycznie wprowadzony jest do RP-808 kod "1234". Rokonet zaleca zmian tego kodu przez Ciebie. Linia 2 Linia 3 Linia 4 Obwód sygnalizatora Linia telefoniczna Obwód poarowy lub sabota. Nie naley wybiera dwóch kolejnych liczb jako kody (np i 1235 lub te 1239 i 1230). Te drugie byłyby błdnie rozumiane jako kody przymusu. 9

10 Kody dostpu przechowywane s nawet po całkowitym odłczeniu zasilania. Wprowadzanie i usuwanie kodów moliwe jest tylko po podaniu kodu uytkownika głównego. Krok Dopisanie kodu dostpu 1. Nacinij: * 8 3. Wprowad numer kodu uytkownika Numerem kodu mog by cyfry od 0 do B ("A" oznacza 10 a "B" oznacza 11). Numer B moe by uyty jako numer kodu jednokrotnego tzn. kodu do jednorazowego uycia. 4. Wprowad: nowy kod. 5. Nacinij: # Krok Usuwanie kodu dostpu 1. Nacinij: * 8 3. Wprowad numer kodu uytkownika Numerem kodu mog by cyfry od 0 do B ("A" oznacza 10 a "B" oznacza 11). Numer B moe by uyty jako numer kodu jednokrotnego tzn. kodu do jednorazowego uycia. 4. Wprowad kod: Nacinij: # 12. Komendy sterowania wyjciami System posiada dwa tzw. sterowane wyjcia ogólnego przeznaczenia. Mog one zosta wykorzystane do wł/wył owietlenia, zamykania/otwierania drzwi garaowych itp. Krok Sterowanie Wyjciem #1 1. Nacinij: * 9 3. Nacinij: # 10

11 Krok Sterowanie Wyjciem #2 1. Nacinij: * 0 3. Nacinij: # 13. Kasowanie wywietlacza Komenda słuy do przywrócenia normalnego sposobu działania wywietlaczy klawiatury sterujcej po pracy w trybie specjalnym. Tryb specjalny wywietlania jest aktywowany na chwil. Jeeli nie zostanie podana komenda kasowania wywietlacza to po 30 s nastpi samoczynny powrót do normalnej pracy. Krok Zerowanie wywietlacza 1. Nacinij: * * 11

POWER WAVE 4. 8. 16. 64

POWER WAVE 4. 8. 16. 64 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4. 8. 16. 64 Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn),

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS ESPRIT 7x8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi P R DOX SECURITY SYSTEMS OMC I n d u s t r i a l L t d. ul. Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 SPIS TRECI 1...INFORMACJE OGÓLNE 1...MONTA I PODŁCZENIE CENTRALI 2...DANE TECZNICZNE 3...INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 6...GENERALNE PARAMETRY SYSTEMU (lokacje 00-05)

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd.

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd. ESPRIT 7X8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi PARADOX SECURITY SYSTEMS OMC Industrial Ltd. Ul Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT 7x8 Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 WERSJA 2.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TG051

Instrukcja obsługi TG051 Instrukcja obsługi TG051 1.0 Zawarto zestawu 1.1 Opis produktu 1.2 Ustawianie wartoci parametrów pracy automatycznej Parametry jasnoci dla pozycji słoca Parametry przekanika zmierzchowego Parametry zegara

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SCW9045 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 1.0

Instrukcja obsługi SCW9045 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 1.0 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA SCW9045 WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 5 2. Centrala alarmowa SCW9045... 5 3. Zmiana języka wyświetlania na klawiaturze... 6 4. Włączanie i wyłączanie systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użykownika

Instrukcja użykownika Instrukcja użykownika Centralki alarmowe Volta sp. z o.o. http://www.volta.com.pl, e-mail: volta@volta.com.pl Spis treści 1. OPIS SYSTEMU...5 WSTĘP...5 Uwagi dotyczące instrukcji....5 Wykrywanie pożaru....5

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RADIOTELEFONU

ELEMENTY RADIOTELEFONU WPROWADZENIE Midlad G7 to nowoczesny i niezawodny radiotelefon pracujcy w dwóch przedziałach czstotliwoci LPD 443 MHz i PMR 446 MHz, dopuszczonych w Polsce i wikszoci krajów Europy do swobodnego uywania

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC5020 wer. 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi Easy Access NT Family ascom NT+2ab+USB

ascom Instrukcja Obsługi Easy Access NT Family ascom NT+2ab+USB Instrukcja Obsługi Easy Access NT Family ascom NT+2ab+USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Opis urzdzenia i jego zastosowanie...3 3. Instalacja...4 3.1 Umiejscowienie...4 3.2 Monta...4 3.2.1 Usunicie

Bardziej szczegółowo

Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa

Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa Taksometr fiskalny INNOVA TAXI Instrukcja serwisowa Warszawa, czerwiec 00 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska /, 0- Warszawa, tel.: (0) -0-0 do, fax.: (0) -0- http: www.innova-sa.pl, e-mail: info@innova-sa.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P WERSJA 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI PC560 ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Wejścia centrali:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b,

NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b, WERSJA 1999-11-26 NT1+2a/b Zakoczenie sieciowe podstawowego dostpu ISDN z dwoma interfejsami analogowymi a/b, Instrukcja obsługi i montau Instalacja Terminal sieciowy NT1+2AB został zaprojektowany do montau

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika ProSYS

Instrukcja Użytkownika ProSYS Instrukcja Użytkownika ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 tel: 0 801 77 77 90 www.risco.info.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1: WSTĘP... 3 Obsługa systemu... 3 Rodzina ProSYS... 4 Pojęcia i definicje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA. www.only-pl.com

Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA. www.only-pl.com Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 System bezpieczeństwa ONLY 3 Okablowanie i połączenia 4 Podłączanie 4 Podłączanie czujników 5 Podłączanie czujników 6

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PC5020 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 3.2

Instrukcja obsługi PC5020 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 3.2 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC5020 WERSJA 3.2 SKRÓCONY SPIS KOMEND Użytkownicy systemu powinni być przeszkoleni w prawidłowej obsłudze funkcji użytkowych oraz jak postępować w sytuacjach alarmowych

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP

TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu są własnością PLATAN (dawniej DIGITEX) i nie mogą być udostępniane bez jego zgody. Sopot,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wprowadzenie do systemu. Elektroniczny bezprzewodowy antywłamaniowy system alarmowy GSM zbudowany został w oparciu o wysokiej klasy procesor STC oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA VOLTA SP Z O.O. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa Tel. +48 (22) 572-90-20, 331-33-00, fax 572-90-30, 331-33-09 http://www.volta.com.pl/, e-mail: volta@volta.com.pl Spis treści Premier

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA

SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA SATELLITE ŚLEDZENIA SERVICE INSTRUKCJA POJAZD TRACKER GSM / GPRS / GPS LOKALIZACJA INDYWIDUALNE: Możesz zadzwonić z dowolnego telefonu komórkowego tracker, odpowie za pomocą wiadomości

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Frigo II oraz Frigo II+

Frigo II oraz Frigo II+ NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a Frigo II oraz Frigo II+ 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Instr_Obslugi_FrigoII_v91_20050308_Novitus.doc

Bardziej szczegółowo

REMATIC Modu! sterowania DMS3

REMATIC Modu! sterowania DMS3 REMATIC ModusterowaniaDMS3 ModusterowaniasiownikówREMATIC WklasycznychsiownikachelektrycznychREGADAsterowanieodbywasizapomocelektromechanicznychjednostek pooeniowych i momentowych/siowych nadajników pooenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLER ZINTEGROWANY KZ-600-U WERSJA 1.0 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 5 2. Charakterystyka kontrolera.........

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

Sterownik Infinity. Przewodnik uytkownika. Nowe uczucie komfortu. Sterownik strefowy. Zwró si do Ekspertów.

Sterownik Infinity. Przewodnik uytkownika. Nowe uczucie komfortu. Sterownik strefowy. Zwró si do Ekspertów. Sterownik Infinity Zwró si do Ekspertów. Przewodnik uytkownika Sterownik strefowy Nowe uczucie komfortu GRATULACJE! Decyzja o wyborze Sterownika Infinity firmy Carrier stawia Pastwa w wybranej grupie uytkowników,

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi Wersja ABO ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE SYSTEMU ALBATROSS S1...3 2. FUNKCJE PODSTAWOWE...3 2.1 WŁĄCZANIE ALARMU...3 2.2 WYŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

SOLAR. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Gebaude Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH, 34123 Kassel

SOLAR. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Gebaude Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH, 34123 Kassel SOLAR Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa Gebaude Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH, 34123 Kassel Wersja 1.1 / 02-2013 Spis treści Informacje ogólne...3 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Przystawka do zdalnego sterowania komputerem PC

Przystawka do zdalnego sterowania komputerem PC Przystawka do zdalnego sterowania komputerem PC Spis treci: 1. Informacje ogólne. Przeznaczenie urzdzenia. 2. Sposób podłczenia czujnika. 3. Informacje dotyczce dołczonego oprogramowania. 4. Opis instalacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

GTi. Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy. Instrukcja użytkownika

GTi. Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy. Instrukcja użytkownika GTi Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy Instrukcja użytkownika O= GTi Instrukcja Użytkownika= = Spis treści Zestawienie komend... 5 Rozdział 1: Wprowadzenie... 7 Parametry systemu... 8 Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej Programem ) jest Alcon Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo