RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22)"

Transkrypt

1 JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) RP ROKONET JANEX INT Instrukcja Instalacji i Obsługi RP- 808

2 2

3 Spis treci Oznaczenia 3 1. Wstp 3 2. Opis klawiatury 4 Klawisze klawiatury 4 Sygnały dwikowe klawiatury 4 LED-y klawiatury 4 Komendy uytkownika Powiadamianie telefoniczne nr 1: * 1 [uyt.] A <tel.> # nr 2: * 1 [uyt.] B <tel.> # usu nr 1: * 1 [uyt.] A # usu nr 2`: * 1 [uyt.] B # Ustaw zegar * 1 <główny> W <hhmm> # Pomi lini * 2 [uyt.] <nr linii> # Powtórz pomijanie * 2 [uyt.] W # Odwołaj pomijanie * 2 [uyt.] # Czuw. obwodowe * 3 [uyt.] <grupa> # Wł/wył brzczyka * 4 <główny> A # Test sygnalizatora * 4 <główny> B # Zezwol. program. * 4 <główny> W # Przegld zdarze * 5 [uyt.] <nr zdarzenia> # Niesprawnoci * 6 [uyt.] # Wył. zasil. czujek * 7 [uyt.] # Dopisz kod * 8 <główny> <nr><nowy kod> # Usu kod * 8 <główny> <nr> <0000> # Zaciski nr 1 * 9 [uyt.] # Zaciski nr 2 * 0 [uyt.] # Kas. wywietlacza * * Włcz/ Wyłcz system [kod] <grupa> Numery niesprawnoci 1. Akumulator 2. Sygnalizator 3. Telefon 4. Sabota 5. Zasilanie czujek 6. Nieprawidłowy kod 7. Zegar systemu 8. Klawiatury sterujce 3. Komendy uytkownika 5 Kody dostpu 5 Włczanie/wyłczanie systemu 5 Klawisze pomocy 5 Kody przymusu 6 Komendy uytkownika 6 1. Wprowadzanie numerów telefonicznego powiadamiania 6 2. Ustawianie zegara systemu 7 3. Pomijanie linii 7 4. Czuwanie obwodowe 7 5. Włcznik sygnalizacji We/Wy 8 6. Kontrola sygnału i klawiatury sterujcej 8 7. Dopuszczenie zmian w trybie raportowania zmian parametrów 8 8. Przegldanie pamici zdarze 8 9. Wywietlanie niesprawnoci Wyłcznik zasilania czujek Dopisywanie/Usuwanie kodów dostpu Komendy sterowania wyjciami Kasowanie wywietlacza 10 W niniejszej instrukcji uyto nastpujcych oznacze: Wstp Wane uwagi odnonie postpowania lub istotne warunki. OSTRZEENIA odnonie postpowania lub warunków, które naley przestrzega ze wzgldu na moliwo zniszczenia danych lub sprztu. System RP-808 chroni zarówno przed włamaniem jak i poarem. Jest systemem prostym w obsłudze. Składa si z centrali alarmowej, klawiatury sterujcej i elementów peryferyjnych (syren, czujników otwarcia drzwi, czujek podczerwieni, detektorów dymu itp.). Centrala alarmowa jest "mózgiem" tego systemu. Zapisane s w niej program systemu i ustawione parametry. Wszystkie elementy systemu zasilane s z centrali. Klawiatura sterujca jest interfejsem pomidzy urzdzeniem i uytkownikiem. Uywana jest do programowania parametrów systemu i do sterowania jego codzienn prac. Dodatkowo system RP-808 pełni wiele innych specjalnych funkcji. Niektóre z nich wymienione s poniej: Grupowanie - Centrala moe podzieli chroniony obszar na oddzielne grupy linii. Dziki temu kada grupa moe by chroniona niezalenie lub wraz z pozostałymi. 2 telefoniczne numery powiadamiania - dziki temu nastpuje szybkie powiadomienie o zaistnieniu i 3

4 typie alarmu (włamanie, poar, pomoc medyczna) pod jeden lub dwa wybrane numery telefoniczne. Klawisze pomocy - klawisze uruchomienia alarmów: POAR / NAPAD / MEDYCZNY. Pominicie - funkcja ta umoliwia pominicie przez system dozoru niektórych linii celem umoliwienia swobodnego poruszania si po wybranych obszarach podczas gdy pozostałe s chronione. Pami zdarze - zachowuje informacj o ostatnich piciu zdarzeniach. Dziki temu moliwe jest powiadomienie o zaistniałym w czasie czuwania alarmie i linii, która go wyzwoliła. Samokontrola - RP-808 automatycznie sprawdza swoje obwody i ewentualnie informuje o stwierdzonych niesprawnociach. Funkcje zacisków ogólnego przeznaczenia - pozwalaj na sterowanie owietleniem, otwieraniem drzwi garaowych, sterowaniem kamery itp. za porednictwem klawiatury. Aby zapewni niezawodn prac system RP-808 został precyzyjnie opracowany i solidnie przetestowany. Bateria podtrzymania zabezpiecza RP-808 przed skutkami zaniku zasilania. Zanik zasilania powoduje zapamitanie wszystkich danych a po jego powrocie system podejmuje przerwan prac. Opis klawiatury sterujcej Niniejszy rozdział powicony jest klawiszom, LED-om i sygnałom dwikowym klawiatury klawiszy telefoniczny ch 2. W 3. B 4. A 5. MEDICAL 6. PANIC 7. FIRE 12 typowych klawiszy telefonicznych wykorzystywanych przy programowaniu przez uytkownika i instalatora. Uywany do obsługi linii grupa A, grupy B i wszystkich W. Klawisze A, B i W uywane s równie w czasie programowania Przycinicie tych klawiszy przez ponad 2 s powoduje wysłanie komunikatu do stacji monitorowania oraz, jeeli zostało to zaprogramowane, pod wskazane numery telefoniczne. Tabela 1-2. Sygnały dwikowe w klawiaturze sterujcej Operacja Nacinicie klawisza Błd składni Kliknicie Trzy pinicia Efekt Potwierdzenie komendy Jedno pinicie (0,5 s) Alarm systemu Komenda niedopuszczalna Pi pini i miganie LED-a systemu Tabela 1-3. LED-y klawiatury sterujcej Lp. LED Opis Rys Klawiatura sterujca i jej LED-y Zwykle klawiatura znajduje si w pobliu drzwi wejciowych. Słuy ona do sterowania systemem alarmowym. System moe by sterowany przez maksymalnie cztery klawiatury. Tabela 1-1. Klawisze klawiatury sterujcej Lp. Klawisz Opis 8. MEMORY (czerwony) 9. ZONES 1 do 8 (czerwone) 10. BYPASS (czerwony) 11. READY (zielony) 12. ARM (czerwony) wieci po kadym stwierdzeniu naruszenia linii. Oznaczaj: 1. Sygnał alarmowy z odpowiednich linii (otwarte drzwi lub okno). wieci si mog LED-y linii aktywnych. 2. Po komendzie TROUBLE DISPLAY (*6) LED-y sygnalizuj róne typy niesprawnoci. wieci gdy którakolwiek z omiu linii dozorowych wysyła sygnał o ruchu (w trybie wyłczonym). A, B i W - oznaczaj gotowo grupy linii do włczenia dozoru. A, B i W - oznacza tryb dozoru co najmniej jednej grupy linii. 4

5 13. POWER (zielony) Oznacza dołczenie zasilania do centrali alarmowej. c. Włczanie/Wyłczanie za pomoc zamka mechanicznego (opcja). 14. KEYPAD (czerwony) Oznacza wykrycie przez klawiatur sterujc braku łcznoci z central alarmow. Przed uruchomieniem systemu upewnij si, e odpowiednia grupa linii (A, B lub W) zgłosiła gotowo (zielony LED). 15. SYSTEM (pomaracz) Oznacza wykrycie przez central alarmow niesprawnoci systemu. Komendy uytkownika Po uruchomieniu systemu moliwe jest opónienie działania systemu aby umoliwi uytkownikowi opuszczenie pomieszcze bez wywołania alarmu. Po powrocie do pomieszcze system dopuszcza opónienie wejciowe aby umoliwi uytkownikowi jego wyłczenie systemu bez wywołania alarmu. W czasie wchodzenia i wychodzenie klawiatura sterujca włcza sygnał dwikowy (brzczyk) (jeli tak przewidziano w czasie programowania). Rozdział ten opisuje jak za pomoc kodu dostpu włczy i jak wyłczy Twój system RP-808 oraz jak powiniene wprowadza komendy z klawiatur sterujcych. Kody dostpu Indywidualne kody dostpu słu do zezwolenia na wydawanie komend systemowi RP-808. Dostpne s trzy rodzaje kodów: 1) Kod uytkownika - pozwala na włczanie i wyłczanie systemu oraz zezwala na wydawanie wikszoci komend operatorskich, ustawianie parametrów systemu wykonywanie polece. 2) Kod główny - taki sam jak kod uytkownika oraz dodatkowo uruchamia funkcje specjalne takie jak wprowadzanie/usuwanie kodów dostpu, ustawianie czasu itp. 3) Kod jednokrotny - główny operator moe wprowadzi kod pomocniczy, który mona wykorzysta jednokrotnie. Kod jednokrotny jest automatycznie usuwany po włczeniu systemu tym kodem lub po uruchomieniu szybkim. Fabrycznie wprowadzony jest do RP-808 kod uytkownika głównego "1234". Rokonet zaleca zmian tego kodu przez Ciebie. Krok Włczanie kodem uytkownika: 1. Wprowad cztery cyfry kodu 2. Nacinij A lub B lub W A - włczenie linii z grupy A B - włczenie linii z grupy B W - włczenie całego systemu Pojedynczy długi ton poprzedza zawiecenie czerwonego LED-a ARM (A, B lub W). Krok Wyłczanie kodem uytkownika: 1. Wprowad cztery cyfry kodu 2. Nacinij A lub B lub W A - wyłczenie linii z grupy A B - wyłczenie linii z grupy B W - wyłczenie całego systemu Pojedynczy długi ton poprzedza zawiecenie zielonego LED-a READY (A, B lub W). Trzykrotne kolejne wprowadzenie błdnego kodu dostpu powoduje niesprawno Błdnego Kodu. Instalator moe ustawi wywoływanie alarmu w takim przypadku. Włczanie/Wyłczanie Krok Włczanie szybkie: 1. Nacinij A lub B lub W A - włczenie linii z grupy A B - włczenie linii z grupy B W - włczenie całego systemu Pojedynczy długi ton poprzedza zawiecenie czerwonego LED-a ARM (A, B lub W). Włczania i wyłczania mona dokona na róne sposoby: a. Włczanie/Wyłczanie za pomoc kodu uytkownika. b. Szybkie włczanie. W tym trybie niektóre czynnoci uytkownika mona wykona bez kodu uytkownika. Po wywołaniu alarmu LED linii, która wywołała alarm bdzie wiecił do chwili wyłczenia dozoru. Instalator moe zaprogramowa czy LED alarmu maj wieci w trybie dozoru. 5

6 Klawisze pomocy Klawisze MEDICAL (medyczny), PANIC (napad) i FIRE (poar) - słu do natychmiastowego wysłania sygnału alarmu do stacji monitorujcej i/lub pod zaprogramowane numery telefoniczne (o ile zostało to zaprogramowane). Uruchomienie nastpuje po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza przez ponad 2 s. W czasie przyciskania klawiszy uruchamiany jest cichy sygnał wewntrzny klawiatury, po którym nastpuje długi ton potwierdzajcy. (Zapobiega to przypadkowemu wysłaniu sygnału alarmu). Sygnał powiadamiajcy telefonicznie jest sekwencj tonów. Kada sekwencja oznacza inny typ alarmu: PANIC FIRE MEDICAL Kod przymusu - Ton wysoki, ton niski - Ton wysoki, ton wysoki - Ton niski, ton niski Uyj kodu przymusu gdy zostaniesz zmuszony do wyłczenia systemu wbrew swojej woli. Kod przymusu uruchamia cichy alarm wysyłajc odpowiedni raport do stacji monitorowania. Zewntrznie system sprawia wraenie wyłczonego. Kod przymusu uytkownika jest zbliony do jego kodu dostpu - tylko ostatnia cyfra jest zwikszona o jeden a cyfra 9 zastpiona cyfr 0. Krok Wyłczanie kodem przymusu: 1. Wprowad cztery cyfry kodu przymusu 2. Nacinij A lub B lub W A - wyłczenie linii z grupy A B - wyłczenie linii z grupy B W - wyłczenie całego systemu Pojedynczy długi ton poprzedza zawiecenie zielonego LED-a READY (A, B lub W). 4. Włczanie czuwania obwodowego. 5. Włczanie/Wyłczanie sygnału dwikowego wejcia/wyjcia. 6. Test sygnalizatora i klawiatury sterujcej. 7. Zmiana trybu raportowanego programowania. 8. Wywietlanie pamici alarmów. 9. Wywietlanie rodzaju niesprawnoci. 10. Odłczanie zasilania czujek (zerowanie czujek dymu). 11. Wpisywanie i usuwanie kodu uytkownika i kodu jednokrotnego. 12. Aktywacja wyj programowalnych. 13. Zerowanie wywietlacza. 1. Wprowadzanie numerów telefonicznego powiadamiania Właciwo powiadamiania umoliwia sygnalizacj kadego zaistniałego alarmu pod wybrane jeden lub dwa numery telefoniczne. System pamita zawsze dwa ostatnie wprowadzone numery telefoniczne zapewniajc ich zachowanie nawet po zaniku zasilania. Dla uytkowników dołczonych do centrali lokalnej: Naley posługiwa si dodatkowo klawiszami A, B lub C (C reprezentowane jest przez W) jeeli konieczne jest najpierw zgłoszenie si centrali lokalnej. A - powoduje czekanie na sygnał. B - powoduje kilkusekundowe wstrzymanie wybierania. C - powoduje przełczenie wybierania na tonowe. Krok Wpisywanie numeru telefonicznego powiadamiania 1. Nacinij: * 1 3. Nacinij: A lub B A - oznacza pierwszy a B - drugi numer tel. Komendy uytkownika Komendy uytkownika umoliwiaj prost codzienn obsług systemu tj. pomijanie linii itp. Umoliwiaj uaktualnianie parametrów np. numerów telefonicznych powiadamiania, zegara systemowego i dodatkowych kodów uytkownika. Komendy uytkownika: 1. Uaktualnianie/Usuwanie numerów telefonicznych powiadamiania. 2. Uaktualnianie zegara systemu (godziny, minuty) 3. Pomijanie wybranych linii lub grup linii. 4. Wprowad odpowiedni numer telefoniczny. Wprowadzi mona do 16 cyfr. Uy mona klawiszy od 0 do 9 oraz A, B i W. 5. Nacinij: # Krok Usuwanie numeru telefonicznego powiadamiania 6

7 1. Nacinij: * 1 LED BYPASS i LED pomijanej linii zacznie miga. 3. Nacinij: A lub B A - oznacza pierwszy a B - drugi numer tel. Jeeli chcesz pomija kilka linii powtórz odpowiednio kroki opisane powyej wybierajc kolejno odpowiednie linie. 2. Ustawianie zegara systemu Moliwo ta pozwala ustawienie zegara systemu po pierwszym włczeniu lub uaktualnienie wskaza. Jeeli zegar nie jest ustawiony system wskazuje niesprawno systemow nr 7 (patrz komenda *9). Zegar systemu RP-808 mona ustawi tylko po podaniu kodu głównego uytkownika. Krok Ustawianie zegara: 1. Nacinij: * 1 3. Nacinij: W 4. Wprowad dwucyfrowo godzin (od 00 do 23). 5. Wprowad dwucyfrowo minuty (od 00 do 59). 6. Nacinij: # Krok Kasowanie pomijania linii 1. Nacinij: * 2 3. Wybierz numer linii, której pomijanie chcesz skasowa (cyfry od 1 do 8). Numer linii musi by numerem linii pomijanej. lub nacinij: 0 chcc skasowa pomijanie wszystkich pomijanych linii. LED BYPASS i LED pomijanej linii przestanie miga. System zapamituje ostatni grup linii pomijanych - równie po wyłczeniu ze stanu czuwania. W ten sposób moliwe jest przywrócenie pomijania ostatnio wybranej grupy linii w sposób uproszczony: 3. Pomijanie linii Funkcja ta pozwala na wyłczanie z czuwania okrelonych linii lub grup linii. Pozostałe linie pracuj normalnie. Linie pomijane przywracane s do normalnej obsługi automatycznie w chwili wyłczania systemu ze stanu dozoru. Krok Pomijanie linii 1. Nacinij: * 2 3. Wybierz numer linii, któr chcesz pomija (cyfry od 1 do 8). Krok Przywracanie pomijania grupy linii 1. Nacinij: * 2 3. Nacinij: W LED-y grupy pomijanych linii zacznie miga. Po wprowadzeniu komendy pomijania LED BYPASS i LED-y pomijanych linii migaj przez 30 s lub do chwili wprowadzenia komendy "**". LED BYPASS bdzie wiecił a do chwili gdy cały system zostanie wyłczony z czuwania. (Instalator moe zaprogramowa wiecenie LED-ów w stanie czuwania). Dodanie kolejnej linii do ju pomijanej grupy jest moliwe wczeniej opisan komend. 7

8 Trzykrotna nieudana próba pomijania linii spowoduje niesprawno Niewłaciwego Kodu Dostpu. Instalator moe zaprogramowa uruchamianie alarmu w takim przypadku. 6. Kontrola sygnału i klawiatury sterujcej 4. Czuwanie obwodowe Funkcja to umoliwia uruchomienie systemu dla ochrony przed dostpem z zewntrz przy zezwoleniu na swobodne poruszanie si wewntrz chronionej przestrzeni. Na przykład w porze nocnej: system chroni budynek na zewntrz podczas gdy domownicy poruszaj si wewntrz niego praktycznie swobodnie. Krok Włczenie czuwania obwodowego 1. Nacinij: * 3 3. Nacinij A lub B lub W A - włczenie grupy A B - włczenie grupy B W - włczenie grupy W System podejmuje czuwanie natychmiast a LED BYPASS sygnalizuje pomijanie niektórych linii wewntrznych. Komenda ta umoliwia uytkownikowi sprawdzenie w prosty sposób poprawnego działania sygnalizatora i brzczyka klawiatury sterujcej. Wprowadzenie komendy powoduje włczenie sygnalizatora i brzczyka klawiatury sterujcej na 2 s. Komenda wykonywana jest tylko po wprowadzeniu kody głównego uytkownika. Krok Kontrola głonika i brzczyka klaw. 1. Nacinij: * 4 3. Nacinij B 7. Zezwolenie zmian parametrów przy pracy w trybie "raportowania zmian parametrów" Tryb ten wykorzystywany jest w przypadku gdy uszkodzona jest linia telefoniczna do stacji monitorowania a instalator zamierza zmodyfikowa/naprawi system. Komenda umoliwia instalatorowi programowanie systemu bez koniecznoci uzyskania potwierdzenia ze stacji monitorowania. Komenda jest akceptowana tylko po wprowadzeniu kodu uytkownika głównego. 5. Włcznik sygnalizacji We/Wy Komenda ta pozwala na włczanie sygnalizacji dwikowej w klawiaturze sterujcej działajcej w czasie wchodzenia i wychodzenia przy działaniu opónienia. Klawiatura potwierdza przyjcie komendy nastpujco: jedno pinicie gdy sygnalizacja została wyłczona trzy pinicia gdy sygnalizacja została włczona Komenda przyjmowana jest jedynie po podaniu kodu uytkownika głównego. Krok Zezwolenie zmian parametrów 1. Nacinij: * 4 3. Nacinij W Krok Wł/Wył sygnalizacji We/Wy 1. Nacinij: * 4 Po wprowadzeniu komendy przez 5 minut dopuszczone s zmiany parametrów. Instalator moe natychmiast przystpi do ich wprowadzania. 3. Nacinij A 8. Przegldanie pamici zdarze 8

9 Komenda przegldania umoliwia uytkownikowi odczyt informacji o ostatnich piciu zdarzeniach w systemie. Krok Przegldanie pamici zdarze 1. Nacinij: * 5 Linia 5 Linia 6 Linia 7 Linia 8 POWER Załczane zasilanie czujek Błd kodu dostpu Nie ustawiony zegar systemowy Klawiatura sterujca Zasilanie 220 V 3. Wybierz numer zdarzenia, które Ci interesuje. Naley wybiera cyfry od 1 (ostatnie zdarzenie) do 5. Po wprowadzeniu komendy przez 30 s lub do chwili wprowadzenia polecenia zerowania wywietlacza "**" migaj LED-y MEMORY i linii, która zgłaszała sygnał alarmowy. 9. Wywietlanie niesprawnoci System wykonuje autokontrol sprawnoci automatycznie. W przypadku jakiegokolwiek zakłócenia w pracy zawiec si wskaniki SYSTEM lub KEYPAD i słyszalne bd krótkie pinicia. Komenda wywietlania pozwala na zidentyfikowanie ródła niesprawnoci. Usunicie przyczyny naley powierzy raczej specjalicie z obsługi serwisowej systemu. Krok Wywietlanie niesprawnoci 1. Nacinij: * 6 3. Nacinij: # Po wprowadzeniu komendy przez 30 s lub do chwili wprowadzenia polecenia zerowania wywietlacza "**" miga bd LED SYSTEM wraz LED-em przyczyny niesprawnoci tzn.: 10. Wyłcznik zasilania czujek Wyłczenie zasilania czujek pozwala na wyzerowanie rónego typu czujek (np. czujek dumu) po ich zadziałaniu. Wprowadzenie komendy powoduje wyłczenie zasilania czujek na przecig 5 s. Okres ten mona wydłuy powtarzajc komend. Krok Wyłczenie zasilania czujek 1. Nacinij: * 7 3. Nacinij: # 11. Dopisywanie/Usuwanie kodów dostpu W systemie mona jednoczenie uywa 12 kodów uytkownika. Dostpne s trzy rodzaje kodów: 1) Kod uytkownika - pozwala na włczanie i wyłczanie systemu oraz zezwala na wydawanie wikszoci komend operatorskich, ustawianie parametrów systemu wykonywanie polece. 2) Kod główny - taki sam jak kod uytkownika oraz dodatkowo uruchamia funkcje specjalne takie jak wprowadzanie/usuwanie kodów dostpu, ustawianie czasu itp. 3) Kod jednokrotny - główny operator moe wprowadzi kod pomocniczy, który mona wykorzysta jednokrotnie. Kod jednokrotny jest automatycznie usuwany po włczeniu systemu tym kodem lub po uruchomieniu szybkim. LED Linia 1 Przyczyna Akumulator (niskie napicie) Kod nr 0 jest z definicji kodem głównego uytkownika. Fabrycznie wprowadzony jest do RP-808 kod "1234". Rokonet zaleca zmian tego kodu przez Ciebie. Linia 2 Linia 3 Linia 4 Obwód sygnalizatora Linia telefoniczna Obwód poarowy lub sabota. Nie naley wybiera dwóch kolejnych liczb jako kody (np i 1235 lub te 1239 i 1230). Te drugie byłyby błdnie rozumiane jako kody przymusu. 9

10 Kody dostpu przechowywane s nawet po całkowitym odłczeniu zasilania. Wprowadzanie i usuwanie kodów moliwe jest tylko po podaniu kodu uytkownika głównego. Krok Dopisanie kodu dostpu 1. Nacinij: * 8 3. Wprowad numer kodu uytkownika Numerem kodu mog by cyfry od 0 do B ("A" oznacza 10 a "B" oznacza 11). Numer B moe by uyty jako numer kodu jednokrotnego tzn. kodu do jednorazowego uycia. 4. Wprowad: nowy kod. 5. Nacinij: # Krok Usuwanie kodu dostpu 1. Nacinij: * 8 3. Wprowad numer kodu uytkownika Numerem kodu mog by cyfry od 0 do B ("A" oznacza 10 a "B" oznacza 11). Numer B moe by uyty jako numer kodu jednokrotnego tzn. kodu do jednorazowego uycia. 4. Wprowad kod: Nacinij: # 12. Komendy sterowania wyjciami System posiada dwa tzw. sterowane wyjcia ogólnego przeznaczenia. Mog one zosta wykorzystane do wł/wył owietlenia, zamykania/otwierania drzwi garaowych itp. Krok Sterowanie Wyjciem #1 1. Nacinij: * 9 3. Nacinij: # 10

11 Krok Sterowanie Wyjciem #2 1. Nacinij: * 0 3. Nacinij: # 13. Kasowanie wywietlacza Komenda słuy do przywrócenia normalnego sposobu działania wywietlaczy klawiatury sterujcej po pracy w trybie specjalnym. Tryb specjalny wywietlania jest aktywowany na chwil. Jeeli nie zostanie podana komenda kasowania wywietlacza to po 30 s nastpi samoczynny powrót do normalnej pracy. Krok Zerowanie wywietlacza 1. Nacinij: * * 11

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy)

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY (1-8) BLOKOWANIE LINII # 4 NR LINII (01-24) SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-06 Wersja 1.4 Notatki Ochrona przed intruzem jest załczona jeeli system jest w stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: antypoarowa, anty-napadowa, antysabotaowa s

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika Instrukcja Uytkownika Spis treci Streszczenie funkcji uytkownika 3 Rozdział 1: Zapoznanie z systemem 4 Wstp 4 Pojcia i definicje 5 Rozdział 2: Szyfrator 7 Wygld zewntrzny 7 LED Power (zasilanie) 8 LED

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

POWER WAVE 4. 8. 16. 64

POWER WAVE 4. 8. 16. 64 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4. 8. 16. 64 Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn),

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd.

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd. ESPRIT 7X8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi PARADOX SECURITY SYSTEMS OMC Industrial Ltd. Ul Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT 7x8 Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS ESPRIT 7x8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi P R DOX SECURITY SYSTEMS OMC I n d u s t r i a l L t d. ul. Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. OBSŁUGA PILOTA...4 2.1 Wprowadzanie kodu...4 2.2 Przełczanie pomidzy urzdzeniami...5 2.3 Wyszukiwanie kodu...6 2.3.1 Wyszukiwanie na

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Spis treci 1. Wprowadzenie Zabezpieczanie obszaru chronionego Sterowanie dwikami i sygnałami głosowymi 13

Spis treci 1. Wprowadzenie Zabezpieczanie obszaru chronionego Sterowanie dwikami i sygnałami głosowymi 13 Bezprzewodowa centrala alarmowa Spis treci 1. Wprowadzenie 1!" # $ % & '( ) *" +, 2. Zabezpieczanie obszaru chronionego 6!" " #"""""!" & "#" - #".//0 1 -#".2 3 41 $!"#"".2 3 41.//0 1 )!"#"".//0 1.2 3 41

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR...

SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR... SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR...3 URUCHAMIANIE MAKRA O ZNANYM NUMERZE...3 UZBRAJANIE SYSTEMU...4 ROZBRAJANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 SPIS TRECI 1...INFORMACJE OGÓLNE 1...MONTA I PODŁCZENIE CENTRALI 2...DANE TECZNICZNE 3...INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 6...GENERALNE PARAMETRY SYSTEMU (lokacje 00-05)

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C CENTRALA ALARMOWA C - 2000 1. Przeznaczenie. Centrala mikroprocesorowa C-2000 przeznaczona jest do zabezpieczania redniej wielkoci obiektów typu: magazyny, szkoły, biura, pawilony handlowe. Zadaniem centrali

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC5010 WERSJA 2.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM"

Zakład Teleelektroniczny ZETKOM Moduł zapowiedzi DCL15 do centrali Consul 15 wersja instrukcji: DCL15.2 Ważna dla wersji oprogramowania: 1.08 i wyższych Redagował: Z.C. Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM" Zanim zainstalujesz Moduł Opis

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Opis Systemu ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Dziki modułowej budowie, ProSYS pozwala na połczenie w jednym systemie funkcji przeciwwłamaniowych, kontroli dostpu i automatyki sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi LUMINA DUO Sterownik czasowy Instrukcja instalacji i obsługi Uwagi dotyczce bezpieczestwa Po rozpakowaniu urzdzenia naley sprawdzi czy w transporcie nie wystpiły na nim adne uszkodzenia. Jeli tak, naley

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Pilot. Instrukcja instalacji

Pilot. Instrukcja instalacji Pilot Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Przygotowanie do pracy...3 3.Ustawienie pilota do współpracy z Centralą...3 4.Schemat urządzenia...5 5.Konfigurowanie działania pilota w panelu

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO EM 2020

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO EM 2020 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO EM 2020 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE zamek uruchamiany jest przy pomocy sześciocyfrowego kodu lub wyrazu zawierającego 6 liter. istnieje możliwość wprowadzenia drugiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE)

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) Opracowali: dr in. Krystyna Noga mgr in. Rafał Sokół Akademia Morska Wydział

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Parker Hannifin GmbH & Co. KG Tube Fittings Division Europe Am Metallwerk 9, Bielefeld Phone Fax

Parker Hannifin GmbH & Co. KG Tube Fittings Division Europe Am Metallwerk 9, Bielefeld Phone Fax Parker Hannifin GmbH & Co. KG Tube Fittings Division Europe Am Metallwerk 9, 33659 Bielefeld Phone ++49-521-4048-0 Fax ++49-521-4048-4280 Instrukcja obsługi ServiceJunior SensoControl Przed uyciem naley

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIOMETRYCZNEGO TERMINALA BIOFINGER.MA300

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIOMETRYCZNEGO TERMINALA BIOFINGER.MA300 INSTRUKCJA OBSŁUGI BIOMETRYCZNEGO TERMINALA BIOFINGER.MA300 SPIS TREŚCI OPIS URZĄDZENIA... 3 WSKAŹNIK LED... 3 TRYB WERYFIKACJI... 4 WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA... 4 KARTA ADMINISTRACYJNA... 4 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNA CZUJKA SATEL OPAL Plus PIR+MW+AM CZUJNIK ZMIERZCHU IGNORUJE ZWIERZĘTA DO 20KG

ZEWNĘTRZNA CZUJKA SATEL OPAL Plus PIR+MW+AM CZUJNIK ZMIERZCHU IGNORUJE ZWIERZĘTA DO 20KG Dane aktualne na dzień: 16-10-2017 07:13 Link do produktu: https://www.itchome.pl/zewnetrzna-czujka-satel-opal-plus-pirmwam-czujnik-zmierzchu-ignoruje-zwierzetado-20kg-p-3000.html ZEWNĘTRZNA CZUJKA SATEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TG051

Instrukcja obsługi TG051 Instrukcja obsługi TG051 1.0 Zawarto zestawu 1.1 Opis produktu 1.2 Ustawianie wartoci parametrów pracy automatycznej Parametry jasnoci dla pozycji słoca Parametry przekanika zmierzchowego Parametry zegara

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

multi security solution instrukcja użytkownika

multi security solution instrukcja użytkownika TO BEZPIECZEŃSTWO NA WIELE SPOSOBÓW... 3 PARAMETRY FUNKCJONALNE... 3 OPIS KLAWIATURY... 4 WYŚWIETLANIE STANÓW PODSYSTEMÓW... 4 UZBRAJANIE... 5 UZBRAJANIE POPRZEZ WYBÓR PODSYSTEMÓW...5 ROZBRAJANIE... 5

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010 / Level 15

Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010 / Level 15 Instrukcja obsługi Primor 1000 / 3000 / 3010 / Level 15 Spis treści 1 Wstęp 2 1 Warunki gwarancyjne 2 2 Wskazówki do obsługi 2 3 Wskazówki bezpieczeńs twa 2 2 Sygnały optyczne i akustyczne 2 3 Klawiatury

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R / / / L E V E L 1 5 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Z A M K A P R I M O R 1 0 0 0 / 3 0 0 0 / 3 0 1 0 / L E V E L 1 5 Spis treści 1 Uwagi 1 1 Uwagi co do odpowiedzialności 1 2 Uwagi co do obsługi 1 3 Uwagi co do bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie firmware'u pyty NanoBoard NB2

Uaktualnianie firmware'u pyty NanoBoard NB2 Uaktualnianie firmware'u pyty NanoBoard NB2 Pyta NanoBoard NB2 korzysta z ukadu Xilinx Spartan-3 (XC3S1500-4FG676C) jako kontrolera pyty. Okrelany jako kontroler NanoTalk (ang.), ukad ten (oznaczony U5)

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użykownika

Instrukcja użykownika Instrukcja użykownika Centralki alarmowe Volta sp. z o.o. http://www.volta.com.pl, e-mail: volta@volta.com.pl Spis treści 1. OPIS SYSTEMU...5 WSTĘP...5 Uwagi dotyczące instrukcji....5 Wykrywanie pożaru....5

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC5010 wer. 2.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo