MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ"

Transkrypt

1 MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty o naruszeniu wejcia jak i powrocie do stanu normalnego. Za pomoc modułu moliwe jest sterowanie trzema wyjciami poprzez przesłanie odpowiednich SMS ów. Funkcje t mona wykorzysta do zdalnego załczania niektórych urzdze w domu np. systemu alarmowego, owietlenia itp. Moduł doskonale nadaje si do sygnalizowania włamania, napadu, poaru ulatniajcego si gazu lub innej usterki technicznej. Urzdzenie dziki rozbudowanym funkcjom moe pracowa niezalenie jako mała centrala alarmowa z powiadomieniem GSM lub w połczeniu z innymi urzdzeniami (wszdzie tam, gdzie brak jest standardowej linii telefonicznej albo istnieje ryzyko jej odcicia przez włamywaczy). Moduł MGSM M2.0PC współpracuje z telefonem przemysłowym Motorola G18. UWAGA!: oprogramowanie urzdzenia jest cigle aktualizowane i rozbudowywane o nowe funkcje, moliwe jest jego uaktualnienie z poziomu programu PARTNER. Najnowsze wersje programu mona pobra ze strony internetowej 1. Monta Monta urzdzenia naley wykonywa przy odłczonym zasilaniu. Napicie zasilajce moduł powinno by stabilizowane i pozbawione zakłóce impulsowych. Płytka modułu i telefon GSM s ródłem zakłóce elektromagnetycznych, dlatego nie naley ich montowa w pobliu czułych urzdze radiowych np. radiolinii, czujników bezprzewodowych itp. Moduł naley montowa w metalowej obudowie. Antena musi by bezwzgldnie podłczona do złcza telefonu.

2 2. Widok płytki modułu: TEL. - złcze do podłczenia RS232TTL do komunikacji z komputerem PC. JI1, JI2 - konfiguracja wej I1 i I2. PR - przycisk do inicjalizacji programowania. S-M - Wyjcie na syntezer mowy (opis pkt. 8.). 2

3 3. Opis złcz modułu: - Zasilanie modułu 12V (12-14V DC). - Masa modułu. KONFIGURACJA WEJ 3 - Wejcia alarmowe typu NC/NO. Rozwarcie / zwarcie wejcia do masy układu na okres dłuszy ni 450 ms powoduje wysłanie SMS zapisanego w pamici modułu pod 4 numery telefonów. Za pomoc urzdzenia IN-4 (ekspander 4 wej) moliwa jest rozbudowa iloci wej systemu do 8. Działanie i funkcje dodatkowych wej jest takie samo jak wej podstawowych modułu. Uwaga! w przypadku dołczenia ekspandera wej długo SMS-ów naruszenia i powrotów linii zostanie ograniczona do maksymalnie 10 znaków. Numery telefonów pod które ma by wysyłana informacja naley wpisa w zakładce NUMERY programu PARTNER GSM Numery telefonów pod które ma by wysyłana informacja naley wpisa w zakładce NUMERY programu PARTNER GSM, dodatkowo istnieje moliwo zdalnej zmiany numerów poprzez komendy SMS Format SMS-a : KOD TELx yyyyyyyyyyyy KOD- 4 znakowy kod dostpu ustawiany w zakładce WYJCIA TELx -TEL1 TEL2 TEL3 TEL4 numer telefonu na licie modułu. yyyyyyyyyyyy -nowy numer telefonu np SMS : KOD TELx powoduje usunicie danego numeru telefonu z pamici modułu. Typ polaryzacji wejcia NO lub NC konfigurowany jest w zakładce WEJCIA programu PARTNER GSM. Dodatkowo wejcia I1 i I2 mog by sterowane zwarciem do masy lub do +12V. Działanie wejcia I1 w zalenoci od ustawienia polaryzacji JI1 \ program NO NC ON (załoona) Zwarcie do masy wyzwala Odłczenie od masy wyzwala OFF (cignita) Odłczenie od plusa wyzwala Zwarcie do plusa wyzwala Działanie wejcia I2 w zalenoci od od ustawienia polaryzacji Typy wej: JI2 \ program NO NC ON (załoona) Zwarcie do masy wyzwala Odłczenie od masy wyzwala OFF (cignita) Odłczenie od plusa wyzwala Zwarcie do plusa wyzwala INFO - pobudzenie wejcia nie wywołuje akcji alarmowej lecz rozpoczyna proces wysyłania SMS-ów i kolejek telefonowania. 24h - moduł przechodzi w stan alarmu wysyła SMS i dzwoni niezalenie od stanu linii ZAŁ/WYŁ. (np. obwody antysabotaowe) W przypadku wyzwolenia alarmu z linii typu 24h gdy system jest rozbrojony alarm jest kasowany poprzez zwarcie i nastpnie rozwarcie linii tego typu. NORMALNA - linia wyzwala alarm, SMS i dzwonienie gdy linia ZAŁ/WYŁ jest aktywna. ZAŁ/WYL - linia załczajca/ wyłczajca czuwanie przykładowo jeeli dla tej linii przypisana jest polaryzacja typu NO to:. masa->moduł uzbrojony rozwarcie->moduł rozbrojony. Uwaga! Moduł posiada równie moliwo załczenia/wyłczenia czuwania poprzez przesłanie komendy SMS: ZAL KOD polecenie załczajce czuwanie, WYL KOD polecenie wyłczajce czuwanie Przykład: ZAL 1212 OPÓNIONA - linia wyzwala alarm, SMS i dzwonienie po upłyniciu czasu na wejcie. Czas na wejcie ustawiany jest w zakładce OPCJE.

4 Uwagi: wejcia I1-I4 mog by bezporednio wyzwalane wyjciami niskoprdowymi np. wyjcia: OUT 5,6,..., w centralach alarmowych SATEL CA6,CA10,CA64, wejcia: I1 I2 mog by wyzwalane plusowymi wyjciami OUT 1,2,3,4 (zdjte zworki J11 i J12). DODAKTOWE OPCJE WEJ: Flash: Okrela czy wysyłany SMS ma by wywietlany bezporednio na wywietlaczu telefonu (flash), czy te odczytywany ze skrzynki odbiorczej. Naley pamita, e wiadomo typu flash mona bardzo łatwo przeoczy poniewa nie jest zapamitywana a znika z wywietlacza telefony np. gdy kto dzwoni. Tre sms : W zakładce Naruszenie wprowadzamy tre SMS-a który zostanie wysłany przy naruszeniu wejcia, w zakładce Powrót wpisujemy tre SMS-a który zostanie wysłany gdy linia wróci do stanu normalnego. Maksymalna długo komunikatu wynosi 20 znaków. Kasowanie powiadomienia: umoliwia przerwanie wysyłania SMS-ów i dzwonienia w przypadku gdy linia typu ZAŁ/WYŁ wróci do stanu normalnego (wyłczenie alarmu). Jeeli opcja ta jest odznaczona to moduł wykona pełn kolejk powiadomie. Wylij sms do: umoliwia w sposób elastyczny okrelenie pod jakie numery telefonów moduł ma wysyła SMS-y, ( np. blokowanie wysyłania SMS-ów pod numery stacjonarne, podział na strefy itp.) Dzwo do: włcza/wyłcza telefonowanie pod okrelone numery zgodnie z wymaganiami. KONFIGURACJA WYJ - Tranzystorowe wyjcia typu OC (po załczeniu podaj mas), mog słuy do sterowania przekanikiem wykonawczym. Wydajno prdowa 100mA. - Wysokoprdowe wyjcie z zabezpieczeniem elektronicznym w stanie aktywnym +12V, Wydajno prdowa 1A. Konfiguracja wyj O1, O2, O4 (zakładka WYJCIA): Polaryzacja: Wybór czy w stanie normalnym wyjcie ma by rozwarte NO czy zwarte NC do masy układu Działanie: MONO wyjcie zmienia stan na czas okrelony w polu Czas[s], po jego upływie wraca do stanu normalnego, BI po załczeniu wyjcia np. SMS-em o treci On1 KOD jego wyłczenie nastpi po wysłaniu SMS: Off1 KOD gdzie KOD jest 4 znakowym kodem zabezpieczajcym, w przypadku sterowania wyjciem za pomoc funkcji CLIP jest ono załczane na przemian po pierwszym a wyłczane po drugim Czas[s]: Okrela długo załczenia w sekundach wyjcia w trybie MONO, maksymalna warto czasu wynosi 9000 sekund. Załczane przez: Okrela jakie zdarzenia mog załczy wyjcie, moliwe jest ich łczenie np. sterowanie równoczenie SMS i CLIP. Sms - załczenie wyjcia OnX KOD gdzie X numer wyjcia 1,2 KOD -kod zabezpieczajcy, wyłczenie OffX KOD Przykład: On CLIP sterowanie za pomoc sygnałów klip dostpne jest tylko dla wyjcia Alarm: wyjcie aktywne gdy wystpi alarm. Czuwanie: aktywne w stanie uzbrojenia gdy moduł zakoczy odliczanie czasu na wyjcie, jeeli aktywna jest ta opcja to ignorowane s ustawienia czasu w polu Czas[s]. Czas wejcia: aktywne podczas odliczania czasu na wejcie. 4

5 Czas wyjcia: aktywne przy czasie wyjcia. Potwierdzenie załczenia na wyjciu funkcja dostpna tylko dla wyjcia O4. (1 sygnał załczenie czuwania, 2 sygnały wyłczenie czuwania). Numery uprawnione do sterowania CLIP wyjciem OUT4: Uprawnienie okrelonych numerów do sterowania wyjciem, jeeli zaznaczona jest opcja Dowolny to wyjcie moe by sterowane przez dowolny numer. Naley pamita e numer z którego chcemy sterowa wyjciem nie moe by zastrzeony. Potwierdzanie załczenia: Po odebraniu SMS sterujcego wyjciem moduł wyle SMS-a potwierdzajcego załczenie - jego tre okrela pole Tre sms w zakładce OPCJE. Kod dostpu do wyj: Cztero-znakowy kod zabezpieczajcy do sterowania wyjciami poprzez SMS-y dozwolone s zarówno litery jak i cyfry ( małe i due litery s rozróniane ). Uwaga: brak kodu dostpu uniemoliwi sterowanie wyjciami za pomoc SMS-ów oraz korzystanie z funkcji testu "na yczenie" Uwagi: stan wyj O1, O2 jest pamitany po utracie i powrocie zasilania modułu. Wyjcia s resetowane podczas programowania modułu. Przykładowym zastosowaniem wyj moe by zdalne wyłczenie sygnalizacji alarmu, uzbrojenie/rozbrojenie systemu, sterowanie np. bram wjazdow itp. Polecenia ON i OFF mog by pisane małymi literami lub w sposób mieszany np. On. Po odebraniu SMS-a sterujcego wyjciem moduł automatycznie usuwa go ze skrzynki odbiorczej - Tranzystorowe wyjcie typu OC sygnalizujce awari (wydajno prdowa 100mA) W stanie normalnym wyjcie jest zwarte do masy. W momencie wystpienia awarii wyjcie jest rozwierane i czerwona dioda LED (AW.) sygnalizuje błyskaniem kod awarii. Awaria sygnalizowana jest z 10 minutowym opónieniem. Po ustpieniu awarii wyjcie zostaje automatycznie zwarte. Informacja o niskim napiciu zasilania modułu mog by równie przesłane w formie specjalnego SMS-a pod pierwszy numer. Tre komunikatu wpisuje si w zakładce OPCJE. 4. Dodatkowe opcje. Naley pamita o poprawnym wprowadzeniu kodu PIN w programie, poniewa niepoprawny kod moe spowodowa blokad karty SIM. Test transmisji - funkcja pozwala na okresowe kontrolowanie modułu. Test moe by przesyłany w postaci SMS-a lub w postaci dzwonka (CLIP). Czas cyklu podawany jest w godzinach w zakresie od 1 do 99. Pocztek odliczania nastpuje po załczeniu zasilania lub po przesłaniu konfiguracji do modułu. Domylna tre SMS-a testowego to: Modul GSM ok Istnieje równie moliwo testu "na yczenie" po przesłaniu SMS-a (z dowolnego telefonu) z samym kodem (np. ABC1), moduł powinien odpowiedzie SMS-em o treci z pola "Tre sms" Naley pamita aby wprowadzi kod w zakładce WYJCIA. Uwaga! Opcja ta nie sygnalizuje awarii tzn. w przypadku uszkodzenia które nie wyklucza moliwoci transmisji (np. awaria zasilania) test zostanie wykonany. 5

6 Resetowanie zegara testu transmisji. KOD RESETTEST po odebraniu takiego polecenia terminal wyzeruje zegar testu transmisji. Jednoczenie jeeli jako test transmisji ustawiony jest dzwonek CLIP, to terminal zadzwoni pod pierwszy numer. Nastpny test zostanie wysłany po upływie czasu zdefiniowanego w zakładce opcje (Test co...). Dodatkowo po odebraniu polecenia KOD RESETTEST terminal wyzeruje licznik SMS-ów. Awarie: Awaria zasilania wystpuje gdy: - napicie zasilania spadnie poniej 9,5 V, Awaria zas. - tre SMS-a wysyłanego w przypadku wykrycia awarii zasilania. Puste pole oznacza, e informacja o tej awarii nie bdzie przesyłana. Powrót zas. - tre SMS-a wysyłanego w przypadku ustpienia awarii zasilania. Puste pole oznacza, e informacja ta nie bdzie przesyłana. Liczniki: Licznik sms - okrela dobowy limit wysłanych SMS-ów, (zakres od 1 do 99) Iloc prób wysła sms - okrela liczb prób wysłania SMS-a w przypadku problemów z transmisj (zakres od 1 do 10). Kolejki telefonowania okrela liczb połcze do kadego numeru (zakres od 1 do 10). Czasy: Dzwo przez [s] warto maksymalna 64 s. Czas wejcia [s] jest to czas liczony od momentu wykrycia linii typu opóniona jaki ma uytkownik na wyłczenie czuwania (zakres od 0 do 600 s). Czas wyjcia [s] jest to czas liczony od momentu załczenia czuwania do pełnego uzbrojenia systemu (zakres od 0 do 600 s).. Czas CLIPa [s] - warto maksymalna 20 s. 5. Komunikacja z programem PARTNER GSM. Program PARTNER GSM przeznaczony jest do pracy na komputerach klasy PC z systemem operacyjnym WINDOWS 9X/Me/2000/XP. Moduł MGSM-M2.0PC komunikuj si z programem za pomoc łcza RS-232 TTL. Uwaga! Naley w telefonie włczy funkcj danie kodu PIN i wpisa wybrany kod w polu Kod PIN karty SIM. W przypadku złego wprowadzenia kodu PIN w telefonie, karta SIM moe zosta zablokowana (konieczno wprowadzenia kodu PUK), dlatego naley bardzo starannie wpisa kod w programie. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu naley wybra odpowiedni port komunikacyjny do którego podłczony jest kabel (COMx), a nastpnie otworzy wybrany port: Moduł Otwarcie portu COM Nastpnie naley włczy zasilanie modułu i nacisn przycisk PR (do 20s od włczenia zasilania). Poprawna komunikacja sygnalizowana jest w programie poprzez cykliczne mruganie zielonej lampki oraz komunikat w stopce: Jest komunikacja Moduł sygnalizuje poprawn komunikacj z PC poprzez cykliczne mruganie ółtej diody. 6

7 Zakoczenie komunikacji: Moduł Zamknicie portu COM Aby zakoczy komunikacj naley Zamknc port COM: Aby przesła konfiguracj do modułu naley wybra polecenie: Moduł Zapis Aby odczyta konfiguracj z modułu naley wybra polecenie: Moduł Odczyt Aby rozpocz prac modułu po przesłaniu konfiguracji naley: - zamkn program PARTNER GSM - odłczy zasilanie modułu - odłczy kabel programujcy PC - włczy zasilanie modułu Program PARTNER GSM posiada bardzo poyteczn podczas uruchamiania systemu funkcj ONLINE. Po nawizaniu komunikacji w zakładce ONLINE moemy podgldn aktualny stan wej oraz sterowa stanem wyj. Program PARTNER GSM umoliwia równie uaktualnienie wersji oprogramowania modułu powiadomienia MGSM tzw. bez potrzeby oddawania urzdzenia do serwisu. Najnowsze wersje programu s zamieszczone na stronie: Funkcja uaktualnienia dostpna jest dla MGSM-M2.0PC wersja programu 2.0 i wyszej. Aby uaktualni moduł naley postpowa bardzo uwanie, moduł bdzie działał poprawnie tylko jeeli procedura zakoczy si poprawnie: 1. Podłczy kabel komunikacyjny do wybranego portu COM i modułu. 2. Otworzy port. 3. Wczyta plik z nowym programem (Ładowanie pliku flash). 4. Wcisn przycisk: Zapis programu do modułu 5. Postpowa zgodnie z instrukcjami wywietlanymi w oknie programu. Sygnalizacja stanów pracy modułu. Urzdzenie wyposaone jest w 5 diod LED sygnalizujcych stany pracy. WL sygnalizuje działanie telefonu przemysłowego LOG - sygnalizuje błyskami poziom sieci wartoci od 1 do 5. jeeli dioda nie błyska to oznacza e telefon nie jest zalogowany w sieci. SD - dioda sygnalizujca wysyłanie smsów lub nawizywanie połczenia głosowego - w trybie programowania cykliczne mruganie oznacza poprawn komunikacj z komputerem KOM sygnalizuje komunikacj z telefonem poprzez cykliczne krótkie rozbłyski zielonej diody LED (KOM). W przypadku utraty komunikacji moduł ponawia 8 razy prób komunikacji ( wolne ) rozbłyski i przechodzi do stanu pocztkowego (wszystkie diody wiec wiatłem cigłym). AW sygnalizuje błyskami rodzaj usterki wystpujcej aktualnie w systemie. 1- słaby poziom sieci poniej 2 "kresek" 2 - telefon nie zalogowany w sieci 3 - nieudane wysłanie 3 smsów pod rzd 4 - niskie napicie zasilania <9.5V 5 - przecione wyjcie wysokoprdowe 6 - brak komunikacji z telefonem 10 - szybkie miganie oznacza uszkodzenie danych konfiguracyjnych w eeprom 7

8 Proces wysyłania SMS sygnalizowany jest błyskami ółtej diody LED (SD) w nastpujcy sposób: 1 błysk wysyłanie pod numer 1, 2 błyski numer 2, 3 błyski numer 3, 4 błyski numer 4. Po zakoczeniu wysyłania SMS-ów moduł rozpocznie proces dzwonienia pod zadane numery zgodnie z ustawieniem. Informacja o aktualnie wybieranym numerze przedstawiona jest podobnie jak dla SMS za pomoc błysków ółtej diody LED (SD). Po zakoczeniu dzwonienia dioda ganie. Aktualny stan urzdzenia mona sprawdzi zdalnie za pomoc komendy SMS o treci: KOD stan (gdzie KOD to kod czteroznakowy wpisany w zakładce WYJCIA programu PARTNER GSM) Tre otrzymanego SMS-a zwrotnego: Wejcia: XXXX gdzie X=0 lub 1 1-gdy do wejcia masa, 0- gdy plus lub nie podłczone (kolejno: I1 I2 I3 I4 ) Wyjcia: YYY (kolejno: O4 O1 O2) OUT4 jeeli 1 to +12V, 0 to brak napicia OUT1 jeeli 1 to zwarte do masy, 0 rozwarte OUT2 jeeli 1 to zwarte do masy, 0 rozwarte System: Uzbrojony/Rozbrojony Jest awaria/brak awarii 7. Współpraca z syntezerem mowy. Syntezer mowy naley podłczy do złcza S-M. Odtwarzanie komunikatu nastpuje automatycznie po nawizaniu połczenia przez telefon. Komunikat odtwarzany jest cyklicznie a do zakoczenia połczenia. 8

9 8. Przykładowe problemy i ich najczstsze przyczyny. 1. Dioda zielona KOM (komunikacji) nie mruga, albo mruga wolno: brak poprawnego połczenia pomidzy modułem a telefonem, sprawd jako połcze. 2. ółta dioda (SD) pulsuje ale telefon nie wysyła SMS-ów: sprawd numer centrum SMS w konfiguracji. sprawd stan konta (POP,TAK-TAK,SIMPLUS). sprawd zasig sieci GSM. 3. ółta dioda (SD) nie pulsuje, telefon nie wysyła SMS-ów i nie dzwoni: Brak numerów telefonów w pamici modułu: wpisz poprawnie numery w programie PARTNER GSM i przelij ponownie konfiguracj do modułu. Limit SMS-ów i połcze został przekroczony: odłcz i powtórnie załcz zasilanie modułu aby wyzerowa licznik. 4. Wyjcia programowalne nie zmieniaj stanu: Brak poprawnego kodu dostpu do wyj: sprawd czy wprowadziłe kod dostpu do wyj - zakładka WYJCIA w programie PARTNER GSM. 5. Wyjcie O4 nie działa: Sprawd czy nie został przekroczony limit obcienia 1 A. 9

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie ' ' " (' $ " ) " ' * ) )' * +' '"#$+ * ) +' '!' + ' '' *.

1. Przeznaczenie ' '  (' $  )  ' * ) )' * +' '#$+ * ) +' '!' + ' '' *. 1. Przeznaczenie!"# $%"&liwe ' ' " (' $ " ) " ' * ) )' * +' '"#$+ * ) +' '!' + ' '' *.,-". ' *'!/ NOKIA: 3210, 3310, 3330, 3410, 5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 8210. 2. $ ",* '+$ ++ " 0! 1 ) $+")'+", $!+'+

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM MODUŁ POWIADOMIENIA GSM MGSM N2.0 V 2.1 1.Przeznaczenie Moduł GSM służy do sygnalizowania różnych zdarzeń za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urządzenie może wysyłać 4 różne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJĄ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJĄ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJĄ CENTRALI ALARMOWEJ MGSM 2.0PC V 3.7 Przeznaczenie Moduł GSM służy do sygnalizowania różnych zdarzeń za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz telefonowania.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJĄ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJĄ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJĄ CENTRALI ALARMOWEJ MGSM-3.0E V 1.0 Przeznaczenie Moduł GSM służy do sygnalizowania różnych zdarzeń za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH 1. Dane techniczne Napięcie zasilania 7-37V GSM Wejścia Wyjścia 850/900/1800/1900 MHz 2 analogowe 0 do 10V/4 cyfrowe 4 przekaźniki 1A/30VDC + 4

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM-4. LISTA USTAWIEŃ Wersja programowa 4.12 gsm4list_pl 10/10

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM-4. LISTA USTAWIEŃ Wersja programowa 4.12 gsm4list_pl 10/10 MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM-4 LISTA USTAWIEŃ Wersja programowa 4.12 gsm4list_pl 10/10 NAZWA OBIEKTU... UŻYTKOWNIK... NUMER TELEFONU... PIN... PUK... ADRES... UWAGI..................... FUNKCJE TRYBU SERWISOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNA CZUJKA SATEL OPAL Plus PIR+MW+AM CZUJNIK ZMIERZCHU IGNORUJE ZWIERZĘTA DO 20KG

ZEWNĘTRZNA CZUJKA SATEL OPAL Plus PIR+MW+AM CZUJNIK ZMIERZCHU IGNORUJE ZWIERZĘTA DO 20KG Dane aktualne na dzień: 16-10-2017 07:13 Link do produktu: https://www.itchome.pl/zewnetrzna-czujka-satel-opal-plus-pirmwam-czujnik-zmierzchu-ignoruje-zwierzetado-20kg-p-3000.html ZEWNĘTRZNA CZUJKA SATEL

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

MGSM 3.0E (ENFORA: ENABLER II-G) MGSM 3.0M (MOTOROLA: G20, G24)

MGSM 3.0E (ENFORA: ENABLER II-G) MGSM 3.0M (MOTOROLA: G20, G24) INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 3.0E (ENFORA: ENABLER II-G) MGSM 3.0M (MOTOROLA: G20, G24) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM (oprogramowanie 2.1 i wyższe) Ropam Elektronik s.c. biuro@ropam.com.pl

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Wrzesie 2011. System TELE-CLIMA

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Wrzesie 2011. System TELE-CLIMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Wrzesie 2011 System TELE-CLIMA Spis Treci 1. OPIS SYSTEMU TELE-CLIMA... 3 2. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU... 4 3. PROCEDURA INSTALACJI SYSTEMU... 5 4. WYSYŁANIE POWIADOMIE

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM DTR Załcznik nr 6 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM Wydanie 1b lipiec 2014 r. 1 Załcznik nr 6 DTR SPIS TRECI STRONA 1. Własnoci interfejsu PROFIBUS DP... 3 2. Podłczenie magistrali... 3 3. Parametry

Bardziej szczegółowo

MGSM 4.0-GATE MGSM 4.0-PS-GATE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. (v 1.0) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM

MGSM 4.0-GATE MGSM 4.0-PS-GATE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. (v 1.0) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.-GATE (v.) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.-PS-GATE (v.) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A OSTRZEŻENIA:

Bardziej szczegółowo

NOTA APLIKACYJNA. Powiadomienie i sterowanie: alarmem, bramą oraz piecem CO BasicGSM 2 (PS), MultiGSM 2 (PS) 1.0RM

NOTA APLIKACYJNA. Powiadomienie i sterowanie: alarmem, bramą oraz piecem CO BasicGSM 2 (PS), MultiGSM 2 (PS) 1.0RM TYTUŁ: URZĄDZENIA: WERSJA NOTA APLIKACYJNA Powiadomienie i sterowanie: alarmem, bramą oraz piecem CO BasicGSM 2 (PS), MultiGSM 2 (PS) 1.0RM DATA 04.10.2017 Więcej not aplikacyjnych jest dostępnych strefy

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

GPRS-T2. Moduł monitoringu GPRS/SMS

GPRS-T2. Moduł monitoringu GPRS/SMS Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2 Wersja oprogramowania 1.0 gprs-t2_pl 11/08 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 0-58 320 94 00 serwis 0-58 320 94 30 dz. techn. 0-58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 5.0. (v 1.0) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 5.0-PS Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 5.0. (v 1.0) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 5.0-PS Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 5.0 (v 1.0) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 5.0-PS (v 1.0) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A OSTRZEŻENIA:

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

POWER WAVE 4. 8. 16. 64

POWER WAVE 4. 8. 16. 64 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4. 8. 16. 64 Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn),

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

GPRS-T1. Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS

GPRS-T1. Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS GPRS-T1 Wersja oprogramowania 1.0 gprs-t1_pl 11/08 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 0-58 320 94 00 serwis 0-58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Sterownik programowalny LOGO

Sterownik programowalny LOGO Sterownik programowalny LOGO LOGO! to uniwersalny sterownik logiczny opracowany przez firm Siemens. LOGO! łczy w sobie nastpujce elementy i funkcje: elementy sterowania, panel sterowniczy i podwietlany

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Pomoc techniczna i serwis: STER 41-500 ul. Krzywa 14 tel:+48 32 2415-712 tel:+48 668 002 736 biuro@ster.biz.pl www.ster.biz.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Aqua Reef Meter. Instrukcja obsługi

Aqua Reef Meter. Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania V2.16 Aqua Reef Meter Instrukcja obsługi Aqua Reef Meter (ARM) jest elektronicznym kontrolerem słucym do kontroli wybranych parametrów wody akwariowej oraz do sterowania akwariowymi

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Moduł telemetryczny SMS-3. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.1

Moduł telemetryczny SMS-3. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.1 Moduł telemetryczny SMS-3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.1 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0) Seria FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnoci do 26 adresów Centrala moe pracowa w wersji stand-alone Wbudowana funkcja pracy w trybie awaryjnym Interfejs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla klienta Opis moliwoci systemu. BS Puck

Instrukcja dla klienta Opis moliwoci systemu. BS Puck Instrukcja dla klienta Opis moliwoci systemu 1. Omówienie SMS Banking otwiera nowy kanał komunikacji z klientem krótkie wiadomoci tekstowe. Moliwa jest komunikacja w obu kierunkach: - na danie klienta

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2

Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2 Moduł monitoringu GPRS/SMS GPRS-T2 Wersja oprogramowania 3.00 gprs-t2_pl 06/13 OSTRZEŻENIA Moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia.

Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia. Nota aplikacyjna. Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia. Wymagania. aplikacja zgodna z BasicGSM/MultiGSM/NeoGSM/OptimaGSM(-PS), wymagane zasoby: dwa wejścia, jedno

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX INT-KNX int-knx_pl 01/13 Moduł INT-KNX umożliwia integrację systemu alarmowego INTEGRA z systemem KNX, dzięki czemu centrala alarmowa może sterować urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

ISDN single, twin, router, synchro

ISDN single, twin, router, synchro BlueGate ISDN ISDN single, twin, router, synchro instrukcja uytkowania i programowania Główne cechy: Praca z central PBX poprzez styk So łcza ISDN z sygnalizacj DSS1 w trybie NT i TE (tylko BG ISDN twin

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Strażnik GSM

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Strażnik GSM INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Strażnik GSM 1 PRZEZNACZENIE: Strażnik GSM jest przeznaczony do monitorowania sygnalizacji wahadłowej. W przypadku wystąpienia awarii świateł, rozładowania akumulatora lub zmiany

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU

POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU WSPÓŁPRACUJE Z TELEFONAMI ERICSSON A1018, T10, T18 EXPANDER GSM Popularnie zwanym powiadomieniem GSM,dialerem GSM, przystawką

Bardziej szczegółowo

Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t2_pl 02/11

Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t2_pl 02/11 Moduł monitoringu GPRS/SMS Wersja oprogramowania 2.01 gprs-t2_pl 02/11 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075

Bardziej szczegółowo

Termostat elektroniczny N321

Termostat elektroniczny N321 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach grzania i chłodzenia. Dostpne s nastpujce czujniki temperatury: termistor NTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo