INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4

2 SPIS TRECI 1...INFORMACJE OGÓLNE 1...MONTA I PODŁCZENIE CENTRALI 2...DANE TECZNICZNE 3...INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 6...GENERALNE PARAMETRY SYSTEMU (lokacje 00-05) 7...KODY SYSTEMOWE (lokacje 06-10) 7...CZASY SYSTEMOWE (lokacje 11-13) 8...DEFINIOWANIE LINII ALARMOWYCH (lokacje 14-21) 9...DEFINIOWANIE WYJ PROGRAMOWALNYCH (lokacje22-25) 11...PARAMETRY DIALERA (lokacje 26-29) 13...OPCJE SYSTEMOWE (lokacja 30) 14...CZAS TESTU KOMUNIKACJI (lokacja 31) 14...KODY RAPORTÓW (lokacje 32-86) 15...OPCJE DODATKOWE (lokacja 87) 16...TABELA KODÓW RAPORTÓW "CONTACT ID' I "SIA" 17...LISTA FUNKCJI UYTKOWNIKA 18...OBSŁUGA SZYFRATORA LCD 22...SCHEMAT POŁCZE CENTRALI 23...SCHEMAT SZYFRATORA RP206KP ARKUSZ PROGRAMOWANIA

3 INFORMACJE OGÓLNE Centrala Orbit-6 jest przewidziana do stosowania w domach jednorodzinnych i w małych obiektach komercyjnych. Konstrukcja centrali oparta jest na mikroprocesorze i pamici EEPROM. Zapisane w pamici programowalne dane i program systemu, zostaj zachowane w przypadku zaniku napicia zasilajcego. Programowanie centrali moemy wykona lokalnie za pomoc szyfratora LED/LCD lub specjalnego programatora LCD, a take zdalnie lub lokalnie za pomoc programu do up/downloadingu. Główne cechy centrali: LINIE (zakoczone rezystorem 2200 Ω) Sze programowalnych linii włamaniowych + 2 na szyfratorze(opcja) patrz: Uwaga str. 22 Moliwo zaprogramowania jednej linii poarowej i sabotaowej (tylko linia 5 i 6) Linia poarowa 4-przewodowa Trzy pary klawiszy alarmowych (NAPAD, POAR, DODATKOWY) Jedna linia napadowa na szyfratorze WYJCIE SYGNALIZATORÓW Programowane: sygnalizator z własnym generatorem lub głoniki akustyczne Obcialno prdowa: max. 750mA WYJCIE ZASILANIA URZDZE ALARMOWYCH Obcialno prdowa: max. 250mA WBUDOWANY DIALER CYFROWY Przesyłanie komunikatów do stacji monitorujcej (dwa numery telefonów) Zdalne programowanie i obsługa za pomoc programu do up/downloadingu Funkcja Follow Me (telefoniczne powiadamianie uytkownika o alarmie) SZYFRATORY Moliwo podłczenia czterech szyfratorów LED(2 typy) lub LCD. WYJCIA PROGRAMOWALNE Wyjcie programowalne typu OC z moliwoci rozbudowy do czterech. KODY DOSTPU Dwa kody instalatora Kod uytkownika głównego Dziewi kodów uytkownika (kady moe by kodem przymusu) TEST KOMUNIKACJI Przesyłany codziennie kod testu do stacji monitorujcej URZDZENIA DODATKOWE Przekanikowy moduł czterech wyj programowalnych Moduł głosowy PAMI ZDARZE Wbudowana pami stu zdarze MONTA I PODŁCZENIE CENTRALI 1. Central alarmow naley zamontowa w obudowie, w suchym miejscu w pobliu niewyłczalnego ródła napicia 220 V, zacisku uziemienia i gniazda telefonicznego. Szyfrator równie naley umie w miejscu nie naraonym na działanie wysokich i niskich temperatur oraz wilgoci. 2. Wykonaj podłczenia przewodów do zacisków centrali: - podłcz przewody linii alarmowych do zacisków Z1 do Z6, zaciski COM s wspólne dla dwóch linii, linie alarmowe musz by zakoczone rezystorem 2200 (dołczane w zestawie). - podłcz przewody zasilajce czujek do zacisków AUX (+) i COM (-) - zasilanie czujek poarowych naley podłczy do resetowalnego ródła napicia (moe by wykorzystane wyjcie programowalne z podłczonym odpowiednio przekanikiem- rys. str.21) - podłcz sygnalizator do zacisków BELL/LS. 3. Wyjcie programowalne (zaciski UO/ECL) jest zrealizowane jako przełcznik typu OC o obcialnoci 70mA (max). W stanie normalnym wyjcie ma bardzo wysok impedancj, w stanie aktywacji jest zwierane do masy. Do wyjcia mona podłczy cewk przekanika 12V małej mocy (drugie wyjcie cewki musi by podłczone do zacisku AUX). Jeeli wykorzystujemy moduł rozszerzenia wyj programowalnych, do zacisku UO/ECL centrali naley Instrukcja instalatora

4 podłczy wyjcie ECL tego modułu, wtedy pierwsze wyjcie programowalne znajduje si na module rozszerzajcym. 4. Podłcz lini telefoniczn do zacisków LINE centrali, do zacisków SET mona podłczy telefon. 5. Podłcz przewody szyfratora(ów) do zacisków AUX(czerwony), COM(czarny), CLK(ółty), DAT(zielony). 6. Podłcz uzwojenie wtórne transformatora 16.5V AC, 25VA do zacisków AC centrali. 7. Przygotuj akumulator podtrzymania napicia 12VDC, 4Ah. 8. Jeeli w centrali mamy zaprogramowan lini uzbrajajc (szyfrow), naley uy przełcznika chwilowego lub odbiornika bezprzewodowego z wyjciem impulsowym, linia ta musi by zakoczona rezystorem UWAGA! Wszystkie połczenia naley wykonywa przy odłczonym zasilaniu centrali. Połczenia przewodów powinny by wykonane staranne aby unikn zwar i przerw w obwodach, miejsca połcze powinny by zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Po dokładnym sprawdzeniu poprawnoci połcze mona załczy zasilanie z akumulatora i sieci 220V. DANE TECHNICZNE Płyta główna Napicie zasilania Transformator 16.5V AC moc 25VA Rezerwowe ródło zasilania 12V 4Ah Zasilanie urzdze 12V DC 250mA (max). Wyjcie sygnalizatorów 12V DC 750mA (max) Wyjcie programowalne Typu OC (podanie masy) 70mA (max). Wymiary i waga płyty 80x167 mm 0.17 kg Bezpiecznik F1 Zasilanie urzdze 0.5A Bezpiecznik F2 Sygnalizator 1A Bezpiecznik F3 Akumulator 2A Szyfratory Pobór prdu Sposób podłczenia do centrali Wymiary: Masa Typowe 18mA, 30mA (max). 4-yłowa magistrala, odległo 100 m od centrali 110x130x25 mm 0.19 kg Rozszerzenie wyj programowalnych Przekanikowe Tranzystorowe Pobór prdu: redni 10mA, 50mA (max) redni 10mA, 15mA (max) Sposób podłczenia: 4-yłowa magistrala, odległo 100m od centrali Wyjcia: 4 przekaniki, 0.5A, 24V DC 4 O.C., 50mA, 12V DC Wymiary: 53x85 mm Waga: 80g rednica przewodu łczcego szyfrator z central Grubo przewodu rednica (mm) Odległo Metrów rednica przewodu łczcego sygnalizator z central rednica Max. (mm) (1) (0.9) (0.8) (0.6) Pobór prdu (ma) Instrukcja instalatora

5 rednica przewodu zasilajcego czujki rednica (mm) (1) (0.9) (0.8) (0.6) (0.5) Max. Pobór prdu (ma) INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA Szyfrator Do centrali Orbit-6 mona podłczy max 4 szyfratory: dwa LED(6 lub 8 linii) i dwa LCD, które słu do obsługi centrali przez uytkownika i programowania przez instalatora wszystkich parametrów działania. W przypadku nacinicia przycisków klawiatury w złej kolejnoci, brzczyk szyfratora poinformuje nas o tym trzema krótkimi dwikami. Na szyfratorze LED dane w poszczególnych lokacjach programu s wywietlane za pomoc diod linii w formacie binarnym. Szyfrator LCD wywietla dane w postaci opisów, co znacznie upraszcza programowanie i obsług. SZYFRATOR LED SZYFRATOR LCD Powrót do ustawie fabrycznych Jeeli zachodzi potrzeba, 1. Wyłcz całkowicie zasilanie centrali. 2. Połcz przewodami szyfrator z płyt centrali. 3. Ustaw zwor J1(DEFAULT) w pozycji zwartej. 4. Włcz ponownie zasilanie centrali. 5. Po usłyszeniu krótkiego dwiku, centrala powraca do ustawie fabrycznych, nastpnie zdejmij zwor J1. UWAGA! Jeeli w lokacji nr 00 jest wprowadzona warto 55, resetowanie przy uyciu zwory DEFAULT jest niemoliwe. Wstp do programowania Przed przystpieniem do programowania sprawdzi, czy zwora J1 jest w pozycji rozwartej. Program centrali zawiera 87 lokacji o numerach od 00 do 86 które podzielone s na grupy programowe. W poszczególnych lokacjach zawarte s dane reprezentowane wartoci w postaci szesnastkowej. Zalenie od lokacji, naley wprowadza rón ilo cyfr lub liter. Program fabryczny centrali został wstpnie skonfigurowany przez producenta, co umoliwia prac systemu bez koniecznoci wprowadzania wszystkich danych. W celu dopasowania programu centrali do indywidualnych potrzeb, naley zmieni tylko dane w interesujcych nas lokacjach. Pozostałe lokacje moemy pozostawi z danymi fabrycznymi. Zawarto programu instalatora jest zapisywana w pamici EEPROM, dziki temu wszystkie nastawy s zachowywane po odłczeniu zasilania centrali Instrukcja instalatora

6 Metody programowania Lokalne Parametry Szyfrator LED i LCD Umoliwia wprowadzanie wszystkich danych programu instalatora. Dane na szyfratorze LED s przedstawione w postaci binarnej, natomiast na szyfratorze LCD w postaci opisów. Programator LCD Specjalny programator który słuy do programowania central Orbit-5 i Orbit-6 oraz przenoszenia danych pomidzy centralami. Umoliwia zapisanie do własnej pamici do 10 programów centrali Orbit 6. Zdalne Parametry Program do downloadnigu dla Windows 95/98. Umoliwia programowanie centrali przy pomocy komputera. Moliwe jest programowanie zdalne przy wykorzystaniu odpowiedniego modemu. Central równie mona programowa lokalnie. Do tego celu jest wykorzystywany specjalny interfejs szeregowy RP205LU. ZASADY PROGRAMOWANIA Z SZYFRATORA LED Odczytywanie danych z szyfratora LED Wszystkie dane zawarte w programie centrali, na szyfratorze LED s przedstawione w postaci binarnej (dwójkowej). Dane reprezentowane s przez pierwsze cztery diody stanu linii (ZONES), gdzie kada z nich reprezentuje inn warto. Aby prawidłowo odczyta warto wywietlanej danej, naley zobaczy które diody stanu linii zostały zapalone, nastpnie zsumowa wartoci które przedstawiaj te diody. Zakres danych, jakie mog by zawarte w programie to cyfra 0 (nie pali si adna dioda) do F (zapalone s diody linii 1-4). LED linii 1- przedstawia warto 1 LED linii 2- przedstawia warto 2 LED linii 3- przedstawia warto 4 LED linii 4- przedstawia warto 8 Prawidłowy odczyt danych ułatwia tabela zawarta poniej. DIODY LINII DIODY LINII NUMER LINII NUMER LINII Warto : Warto : wył wył wył wył 8 ZAŁ wył wył wył 1 wył wył wył ZAŁ 9 ZAŁ wył wył ZAŁ 2 wył wył ZAŁ wył A ZAŁ wył ZAŁ wył 3 wył wył ZAŁ ZAŁ B ZAŁ wył ZAŁ ZAŁ 4 wył ZAŁ wył wył C ZAŁ ZAŁ wył wył 5 wył ZAŁ wył ZAŁ D ZAŁ ZAŁ wył ZAŁ 6 wył ZAŁ ZAŁ wył E ZAŁ ZAŁ ZAŁ wył 7 wył ZAŁ ZAŁ ZAŁ F ZAŁ ZAŁ ZAŁ ZAŁ PRZYKŁAD 1: Linia 4-ZAŁ, Linia 3-wył, Linia 2-wył, Linia 1-ZAŁ WARTO DANEJ = 9 PRZYKŁAD 2: Linia 4-ZAŁ, Linia 3-wył, Linia 2-ZAŁ, Linia 1-ZAŁ WARTO DANEJ = B WPISYWANIE WARTOCI A DO F Jeeli jest wymagane wpisanie do programu wartoci szesnastkowych od A do F, mona to wykona uywajc klawisza STAY i odpowiednich klawiszy numerycznych. Sposób wprowadzania pokazano w tabeli obok. Cyfra A wybierz klawisze [STAY] + [1] Cyfra B wybierz klawisze [STAY] + [2] Cyfra C wybierz klawisze [STAY] + [3] Cyfra D wybierz klawisze [STAY] + [4] Cyfra E wybierz klawisze [STAY] + [5] Cyfra F wybierz klawisze [STAY] + [6] Obsługa programu instalatora 1. Wejcie do programu instalatora: Wprowad 4 cyfry kodu instalatora i potwierd klawiszem # (kod fabryczny: ). 2. Przejcie do innej lokacji: Wybierz 2-cyfrowy numer lokacji programu i potwierd klawiszem ARM. 3. Wprowadzanie danych do programu: Wprowad kolejno odpowiednie cyfry (odpowiednio 1-18 znaków lub liter A-F) i potwierd klawiszem #. 4. Wyjcie z trybu programowania: W dowolnym momencie wprowad 4 cyfry kodu instalatora i potwierd klawiszem ARM Instrukcja instalatora

7 Przegldanie danych wpisanych do programu Zawarto lokacji zawierajcych wicej ni jedn cyfr nie mona oglda równoczenie. Pierwsza cyfra bdzie wywietlana automatycznie po wybraniu lokacji programu lub po wpisaniu danych. Aby obejrze zawarto nastpnych cyfr w lokacji, naley wcisn dwukrotnie przycisk (STAY). Trzykrotny krótki dwik szyfratora informuje e wywietlana cyfra jest ostatni cyfr tej lokacji. Przejcie do wywietlania poprzedniej cyfry tej lokacji, nastpi po wciniciu sekwencji (STAY)+(ARM). Trzykrotny krótki dwik szyfratora informuje, e wywietlana cyfra jest pierwsz cyfr tej lokacji. Przykład programowania Poniszy przykład słuy do zapoznania si instalatora z zasadami programowania centrali z szyfratora LED. Stosujc praktyczny przykład zmienimy kod instalatora z fabrycznego ( ) na własny kod ( ). Aby wykona t operacj naley kierowa si instrukcjami zawartymi w poniszej tabeli. 1 2 Operacja Procedura Komentarz Wejcie do programu instalatora Wybór lokacji 08 Edycja kodu instalatora 3 Wprowadzenie nowego kodu (3057) 4 Zatwierdzenie nowego kodu 5 Sprawdzenie zawartoci lokacji Przejcie do nastpnej lokacji Wyjcie z trybu programowania Wprowad fabryczny kod instalatora ( ); i potwierd klawiszem # Wprowad [0], [8], [ARM] Wprowad kolejno [3], [0], [5], [7] Wprowad [#] pierwsza cyfra wywietlana jest automatycznie sprawd które diody linii 1-4 s zapalone Wciskaj [STAY]+[STAY] aby przej do przegldania nastpnych cyfr trzykrotny sygnał szyfratora informuje, e aktualna cyfra jest ostatni cyfr lokacji jeli chcesz przejrze poprzednie cyfry wprowadzaj kolejno [STAY]+[ARM]. Wybierz 2-cyfrowy numer i wcinij klawisz [ARM] jeeli chcesz przej do innej lokacji. Wprowad nowy kod instalatora i wcinij klawisz [ARM]. Wejcie do programu zostało potwierdzone długim dwikiem szyfratora Brak potwierdzenia dwikowego Brak potwierdzenia dwikowego Potwierdzenie długim dwikiem informuje poprawne wprowadzenie nowego kodu Trzykrotny dwik informuje, e nowy kod został wprowadzony niepoprawnie lub ilo cyfr jest niezgodna. Wciskaj klawisz Wywietlanie Zapalone diody stanu linii brak 1 cyfra 2, 1 3 STAY STAY STAY STAY STAY STAY 2 cyfra brak 0 3 cyfra 3,1 5 4 cyfra 3,2,1 7 Warto Po wciniciu [ARM] przechodzimy do nastpnej lokacji. Długi dwik potwierdza wyjcie z programu instalatora. ZASADY PROGRAMOWANIA Z SZYFRATORA LCD Wejcie do trybu programowania Aby wej do menu instalatora 1. Nacinij klawisz 2. Nastpnie klawisz Nacinij klawisz numeryczny 3 aby wej do menu instalatora. 4. Wprowad kod instalatora (fabrycznie: 0206). Nacinij klawisz aby zatwierdzi wejcie do trybu instalatora. Po wejciu do programowania zostan wywietlone poszczególne lokacje. 5. Zostanie wywietlony napis WYBIERZ LOKACJE. Wybierz numer lokacji, naciskajc klawisze numeryczne i nacinij. Zostan wywietlone aktualne dane zapisane w wybranej lokacji. 6. Aby zmieni zaprogramowane dane, uyj klawiszy numerycznych 0-9 i nacinij klawisz. 7. Do lokacji mona wprowadza wartoci szesnastkowe (A-F), w tym celu naley uywa klawiszy / Instrukcja instalatora

8 Wyjcie z trybu programowania 1. Aby wyj z menu instalatora, w dowolnym momencie nacinij klawisz. 2. Wprowad kod instalatora i nacinij klawisz. Jeeli kod instalatora został zmieniony w trakcie programowania, w trakcie wychodzenia z menu instalatora naley wprowadzi nowy kod. Szyfrator LCD posiada jeszcze kilka dodatkowych funkcji, które zostały opisane w sekcji Obsługa szyfratora LCD. PROGRAM CENTRALI GENERALNE PARAMETRY SYSTEMU: LOKACJE Lokacja: 00 Nastawy fabryczne: Fabrycznie: 00 W tej lokacji mona zablokowa moliwo przywrócenia (resetowania) programu centrali do wartoci fabrycznych za pomoc zwory J1. Jeeli jest wpisana cyfra 00 - resetowanie jest moliwe. Jeeli jest wpisana cyfra 55 - resetowanie jest zabronione. Lokacja: 01 Kod MS Lock: Fabrycznie: 01 Szeciocyfrowy kod który jest wykorzystywany jako dodatkowe zabezpieczenie przy programowaniu centrali za pomoc programu do up/downloadingu Lokacja: 02 Pierwszy numer telefonu stacji monitorujcej: Po wybraniu lokacji, wpisz numer telefonu wykorzystujc cyfry 1-9 i zatwierd klawiszem #. Jeeli w lokacji był wczeniej wpisany numer, to zostaje on skasowany po wprowadzeniu pierwszej cyfry. Jeeli zachodzi potrzeba, pomidzy cyframi numeru telefonu mona wpisa specjalne znaki podane w tabeli: FUNKCJE WPISANA SEKWENCJA Czekanie na nastpny sygnał cigły [STAY], [1] Wstrzymanie wybierania na okrelony czas [STAY], [2] Przełcza wybieranie tonowe na impulsowe i odwrotnie [STAY], [3] Wysłanie tonowo znaku * [STAY], [*] Wysłanie tonowo znaku # [STAY], [#] Po wpisaniu numeru telefonu, cyfry 0 na wywietlaczu LED s przedstawiane jako A W lokacji 02 mona wpisa maksymalnie 24 cyfry lub znaki. Po wpisaniu wszystkich danych naley je zatwierdzi klawiszem [#]. Pierwszy numer telefonu stacji monitorujcej: Lokacja: 03 Drugi numer telefonu stacji monitorujcej: Drugi numer stacji monitorujcej jest uywany, gdy centrala nie połczy si uywajc pierwszego numeru. Wszystkie dane naley wpisywa podobnie jak w lokacji 02. Drugi numer telefonu stacji monitorujcej: Lokacja: 04 Numer telefonu oddzwaniania: Numer ten jest wykorzystywany do zdalnego programowania za pomoc modemu. Jeeli w systemie zaprogramowane jest oddzwanianie, programowanie zdalne centrali przebiega w nastpujcy sposób: Modem komputera wybiera numer telefonu do centrali alarmowej. Centrala po zaprogramowanej liczbie dzwonków odbiera połczenie. Nastpuje sprawdzenie kodu dostpu oraz ID (identyfikacji). Po sprawdzeniu zgodnoci, centrala przerywa połczenie. Centrala łczy si z komputerem uywajc numeru telefonu zaprogramowanego w lokacji Instrukcja instalatora

9 Lokacja: 05 Numer konta: Fabrycznie: 0000 W tej lokacji naley wpisa numer konta, który jest wykorzystywany do komunikacji ze stacj monitorujc. Mog by wykorzystywane cyfry 0-9 i cyfry heksadecymalne A-F, gdzie 0 jest traktowane jako znak pusty i nie jest wysyłane, natomiast A wysłane do stacji monitorujcej jako 0. Cyfra szesnastkowa wybierz Cyfra szesnastkowa wybierz A [STAY], 1 D [STAY], 4 B [STAY], 2 E [STAY], 5 C [STAY], 3 F [STAY], 6 Numer konta KODY SYSTEMOWE: LOKACJE Lokacja: 06 Kod dostpu: Fabrycznie: 5678 Kod ten jest uywany i sprawdzany w trakcie programowania zdalnego. Ten sam kod musi by wpisany w odpowiedniej pozycji w programie do up/downloadingu. Kod dostpu Lokacja: 07 Identyfikator programowania zdalnego (ID): Fabrycznie 0001 Kod ten jest uywany i sprawdzany w trakcie programowania zdalnego. Ten sam kod musi by wpisany w odpowiedniej pozycji w programie do downloadingu (podobnie jak w lokacji 06). Kod ID Lokacja: 08 Kod instalatora: Fabrycznie 0206 Kod wejcia do programu instalatora, posiada uprawnienia do dokonywania wszelkich zmian w programie centrali. Kod instalatora powinien by zmieniony z fabrycznego na inny. Kod instalatora Lokacja: 09 Kod sub-instalatora: Fabrycznie 1206 Kod wejcia do programu instalatora, posiada podobne uprawnienia jak kod instalatora lecz z nastpujcymi ograniczeniami: brak dostpu do lokacji 01, 04 08, brak moliwoci zmiany parametrów dialera, kodów raportu oraz wyj programowalnych. Kod sub-instalatora nie moe by taki sam jak kod instalatora. Kod subinstalatora Lokacja: 10 Kod uytkownika głównego: Fabrycznie 1234 Kod uytkownika głównego (właciciela) jest uywany do obsługi systemu. Wprowadzenie tego kodu jest równie wymagane w trakcie wykonywania nastpujcych operacji: Zmiana lub kasowanie pozostałych kodów uytkownika. Zmiana czasu i daty systemowej. Testowanie systemu i wykonywanie niektórych funkcji uytkownika. Kod uytkownika głównego nie moe by przegldany z poziomu programu instalatora. CZASY SYSTEMOWE: LOKACJE Lokacja: 11 Czas opónienia wyjcia: Fabrycznie 030 W tej lokacji naley wprowadzi czas, w jakim uytkownik musi opuci chroniony obszar po wprowadzeniu kodu uzbrajajcego system. Czas ten moe zawiera si w przedziale od 001 do 255 sekund. Czas wyjcia Lokacja: 12 Czas opónienia wejcia: Fabrycznie 060 W tej lokacji naley wprowadzi czas, w jakim uytkownik musi rozbroi system po naruszeniu linii opónionej. Czas ten zawiera si w przedziale od 001 do 255 sekund. Czas wejcia Kod uytkownika Instrukcja instalatora

10 Lokacja: 13 Czas alarmu głonego: Fabrycznie 04 W tej lokacji naley wprowadzi czas, przez jaki bd pracowały sygnalizatory (wyjcie BELL\LS) po wywołaniu alarmu głonego. Buzzer szyfratora działa do rozbrojenia systemu. Czas ten zawiera si w przedziale od 01 do 90 minut. Czas alarmu DEFINIOWANIE LINII ALARMOWYCH: LOKACJE Lokacje od 14 do 21 s identyczne i zawieraj dane odnoszce si do linii od 1 do 8, gdzie kada z nich zawiera dwie cyfry. Pierwsza cyfra okrela typ linii dozorowej, natomiast druga cyfra okrela sposób sygnalizacji alarmu z danej linii. UWAGA! 1. Jeeli do centrali jest podłczony Szyfrator LED 6 linii, system ignoruje dane wpisane do lokacji 20 i 21 (linie 7 i 8). 2. Jeeli do centrali jest podłczony szyfrator LED 8 linii lub LCD i nie wykorzystujemy linii 7 i 8 na szyfratorze, naley do wej tych linii podłczy rezystory 2,2 kω. Patrz: uwaga str.22. Lokacje: Typ Linii 1-8: (Pierwsza cyfra): Pierwsza cyfra Typ linii i opis Nie uywana 0 Linia całkowicie ignorowana przez system, nie powoduje adnej reakcji Całodobowa 1 Linia o działaniu 24-godzinnym, naruszenie linii powoduje alarm niezalenie od stanu systemu. Natychmiastowa 2 Naruszenie tej linii powoduje alarm tylko wtedy gdy system jest uzbrojony (po upłyniciu czasu wyjcia). Opóniona wejcia/wyjcia 3 Naruszenie tej linii w trakcie odliczania czasu wyjcia nie powoduje alarmu. Jeeli system jest uzbrojony, naruszenie linii powoduje rozpoczcie odliczania czasu wejcia. Opóniona N 4 Linia o podobnym działaniu jak linia Opóniona wejcia/wyjcia, jednak system moe by uzbrojony gdy taka linia jest naruszona Warunkowo opóniona W trakcie odliczania czasu wyjcia linia zachowuje si jak linia Opóniona wejcia/wyjcia. 5 Jeeli system jest uzbrojony naruszenie linii powoduje alarm, natomiast wczeniejsze naruszenie linii: Opóniona wejcia/wyjcia umoliwia naruszenie linii warunkowo opónionej bez wywołania alarmu. 6 Wewntrzna + Warunkowo opóniona Linia o podwójnym działaniu: jeeli system jest uzbrojony w normalnym trybie linia działa jak Warunkowo opóniona, natomiast uzbrojenie systemu w trybie STAY powoduje automatyczne zablokowanie linii. 7 Poarowa Linia ta jest przeznaczona do podłczenia czteroprzewodowych czujek dymu. Linia poarowa musi by zakoczona rezystorem parametrycznym, do którego naley równolegle podłczy styki NO czujki poarowej. Wywołanie alarmu poarowego nastpuje po zwarciu linii, natomiast odcicie obwodu zakoczenia linii sygnalizowane jest jako problem. Czujki dymu powinny by zasilane z przełczanego ródła napicia, taki sposób zasilania moemy zrealizowa wykorzystujc wyjcie programowalne UO/ECL na płycie głównej lub jedno z wyj programowalnych na module rozszerze wyj. Wykorzystane w tym celu wyjcie powinno by zaprogramowane jako przełczane ródło zasilania. Jako linia poarowa moe by wykorzystana tylko linia nr 5. 8 Sabotaowa Linia o działaniu 24-godzinnym chronica obwody antysabotaowe. Jako linia sabotaowa moe by wykorzystana tylko linia nr 6. 9 Napadowa A B C D Linia słuca do dyskretnego powiadamiania stacji monitorujcej o napadzie. Uzbrajajca natychmiastowa Linia słuy do uzbrajania i rozbrajania systemu bez opónienia czasu na wyjcie, przez impulsowe naruszenie. Do linii mona podłczy wyłcznik chwilowy lub przekanik odbiornika radiowego o działaniu chwilowym (monostabilnym). Uzbrajajca opóniona Linia o podobnym działaniu jak Uzbrajajca natychmiastowa, lecz uzbrojenie nastpuje z opónieniem czasu na wyjcie. Uzbrajajca stała Jeeli linia zostanie naruszona, system jest uzbrojony. Jeeli naruszenie ustpi, system zostaje rozbrojony. Uzbrajajca stała opóniona Działanie jak powyej, jednak uzbrojenie nastpuje z odliczaniem czasu wyjcia Instrukcja instalatora

11 Lokacje: Sygnalizacja alarmu linii 1-8: (2 cyfra): 2 cyfra Sposób sygnalizacji i komentarz Cicha 0 Alarm linii spowoduje wysłanie kodu do stacji monitorujcej, nie bdzie sygnalizacji dwikowej. Sygnalizator zewntrzny (praca cigła) 1 Alarm linii włczy sygnalizator zewntrzny, który bdzie pracował przez okres trwania alarmu głonego (fabrycznie) (Lokacja 13 ) lub do wprowadzenia kodu rozbrajajcego. Sygnalizator zewntrzny (praca impulsowa) 2 Alarm linii włczy sygnalizator zewntrzny, sposób sygnalizacji przeznaczony dla linii poarowej. Tylko buzzer szyfratora 3 Alarm linii włcza tylko buzzer szyfratora systemu Sygnalizator + Buzzer szyfratora 4 Alarm linii włczy sygnalizator zewntrzny i buzzer szyfratora, które bd pracowały przez okres trwania alarmu głonego (Lokacja 13 ) lub do wprowadzenia kodu rozbrajajcego. Buzzer pracuje do rozbrojenia. Sygnalizator gdy uzbrojony / Buzzer gdy rozbrojony 5 Alarm linii włczy zewntrzny sygnalizator przy uzbrojonym systemie, natomiast w czasie gdy system bdzie rozbrojony, alarm linii włczy buzzer szyfratora. Sposób sygnalizacji przeznaczony dla linii całodobowych Gong 6 Alarm linii włczy zewntrzny sygnalizator przy uzbrojonym systemie, natomiast w czasie gdy system bdzie rozbrojony i linia bdzie naruszana, buzzer szyfratora bdzie wydawał krótkie dwiki. FABRYCZNE USTAWIENIA LINII Linia Lokacja Typ linii Sygnalizacja alarmu Z1 14 (3) (1) Z2 15 (5) (1) Z3 16 (2) (1) Z4 17 (6) (1) Z5 18 (7) (2) Z6 19 (9) (0) Z7 20 (0) (0) Z8 21 (0) (0) DEFINIOWANIE WYJ PROGRAMOWALNYCH: LOKACJE Centrala Orbit-6 posiada jedno wyjcie programowalne typu otwarty kolektor. Zewntrzne urzdzenia które mog by załczane lub wyłczane poprzez to wyjcie, powinny by podłczone do zacisków UO/ECL i AUX. Obcienie wyjcia nie moe przekroczy 70mA.. Jednym z zastosowa wyjcia programowalnego moe by wykorzystanie go jako przełczane ródła zasilania czujek dymu. W tym przypadku musimy zdefiniowa go jako Przełczane ródło zasilania. Jeli chcemy korzysta z modułu rozszerze wyj programowalnych, musimy w lokacji nr 30 zadeklarowa ten moduł. Działanie wyj programowalnych definiujemy odpowiednio w lokacjach W przypadku korzystania z modułu rozszerze wyj programowalnych, nie mona korzysta z wyjcia programowalnego na płycie głównej centrali. Cyfry 00 (fabrycznie) Funkcja wykonywana przez wyjcie Nie aktywne Wyjcie UO1 fabrycznie jest ustawione jako nie uywane. Uzbrojenie (stałe) Wyjcie bdzie załczane w przypadku uzbrojenia systemu po upłyniciu czasu opónienia wyjcia. Wyłczenie wyjcia nastpi po rozbrojeniu systemu. Uzbrojenie (Impulsowe) Wyjcie bdzie załczane na kilka sekund (ok.5s.) w przypadku uzbrojenia systemu po upłyniciu czasu opónienia wyjcia. Alarm (stałe) Wyjcie bdzie załczane w przypadku alarmu z linii lub uyciu klawiszy alarmowych szyfratora. Wyłczenie wyjcia nastpi po rozbrojeniu systemu. Alarm (impulsowe) Wyjcie bdzie załczane na kilka sekund w przypadku alarmu z linii lub uycia klawiszy alarmowych szyfratora. Alarm linii nr.1 (stałe) Wyjcie jest załczane w chwili pojawienia si alarmu z linii nr.1. Wyjcie jest dezaktywowane po zakoczeniu alarmu głonego lub po rozbrojeniu systemu. Alarm linii nr1 (impulsowe) Wyjcie bdzie załczane na kilka sekund w chwili pojawienia si alarmu z linii nr.1. Jeeli system jest w dalszym cigu uzbrojony, nastpne załczenie wyjcia nastpi po wywołaniu kolejnego alarmu głonego. 07 Alarm linii nr2 (stałe) 08 Alarm linii nr 2(impulsowe) 09 Alarm linii nr 3(stałe) 0A Alarm linii nr 3(impulsowe) Instrukcja instalatora

12 0B Alarm linii nr 4(stałe) 0C Alarm linii nr 4(impulsowe) 0D Alarm linii nr 5(stałe) 0E Alarm linii nr 5(impulsowe) 0F Alarm linii nr 6(stałe) 10 Alarm linii nr 6(impulsowe) 11 Alarm linii nr 7(stałe) 12 Alarm linii nr 7(impulsowe) 13 Alarm linii nr 8(stałe) 14 Alarm linii nr 8(impulsowe) Napad (stałe) 15 Wyjcie jest załczane na czas alarmu głonego (lokacja 13), po wywołaniu alarmu z linii napadowej lub po wciniciu na 2 sekundy klawiszy alarmowych [1] i [2] na szyfratorze. Napad (impulsowe) Wyjcie załczane na kilka sekund po wywołaniu alarmu z linii napadowej lub po wciniciu na 2 sekundy 16 klawiszy alarmowych [1] i [2] na szyfratorze. Ponowna aktywacja wyjcia nie moe nastpi wczeniej ni po upływie czasu alarmu głonego (wpisane w lokacji 13). Alarm dodatkowy- rczy (stałe) 17 Wyjcie załczane po wywołaniu alarmu dodatkowego z klawiatury (klawisze [7] i [8]). Wyłczenie wyjcia nastpuje po rozbrojeniu systemu. 18 Alarm dodatkowy - rczny (impulsowe) Alarm poarowy rczny (stałe) 19 Wyjcie załczane po wywołaniu alarmu dodatkowego z klawiatury (klawisze [4] i [5]). Wyłczenie wyjcia nastpuje po rozbrojeniu systemu. Alarm poarowy - rczny (Impulsowe) 1A 1B 1C Aktywowane przez uytkownika (przełczane) Załczane przez uytkownika po wprowadzeniu sekwencji: [*]+[2]+[Kod uytkownika]+[n], gdzie [n] oznacza numer aktywowanego wyjcia. Wyjcie jest wyłczane po ponownym wprowadzeniu powyszej sekwencji. Aktywowane przez uytkownika (impulsowe) Wyjcie załczane na kilka sekund przez uytkownika po wprowadzeniu sekwencji: [*]+[2]+[ Kod uytkownika]+[n], gdzie [n] oznacza numer załczanego wyjcia 1D 1E 1F Przełczane ródło zasilania (Czujek poarowych) Wyjcie słuce do zasilania czujek poarowych, w normalnym stanie jest załczone. Wyjcie jest wyłczane na kilka sekund po wprowadzeniu przez uytkownika sekwencji [*]+[2]+[Kod uytkownika]+[n], gdzie[n] oznacza numer wyłczanego wyjcia. Po wywołaniu alarmu poarowego dioda linii nr5 pali si wiatłem cigłym i system bdzie nie gotowy do uzbrojenia, do momentu wprowadzenia powyszej sekwencji. Rozbrojenie pod przymusem (impulsowe) Wyjcie jest załczane na kilka sekund w przypadku rozbrojenia systemu pod przymusem. Brak zasilania sieciowego (stałe) Wyjcie załczane w momencie zaniku napicia sieci 220V. Wyjcie jest wyłczane po powrocie zasilania. Brak zasilania sieciowego (impulsowe) Wyjcie załczane na kilka sekund w momencie zaniku napicia sieci 220V. Rozładowany akumulator (stałe) Wyjcie załczane w przypadku rozładowania akumulatora zasilania awaryjnego. Wyjcie jest wyłczane po powrocie akumulatora do stanu naładowania Rozładowany akumulator (impulsowe) Wyjcie aktywowane na kilka sekund w przypadku rozładowania akumulatora zasilania awaryjnego. Moduł głosowy Wyjcie słuy do aktywacji modułu głosowego w trakcie wykonywania połczenia trybu FOLLOW ME Rozbrojenie pod przymusem (stałe) Wyjcie załczane w przypadku rozbrojenia systemu pod przymusem. Jeeli system jest w stanie alarmu wywołanego przez wcinicie klawiszy alarmowych [7] i [8] lub przez pobudzenie linii całodobowej czy sabotaowej, wprowadzenie kodu rozbrojenia pod przymusem równie załcza wyjcie. Wyjcie jest wyłczane przez uzbrojenie i rozbrojenie systemu. Gong Wyjcie załczane w momencie naruszenia linii z sygnalizacj gongow (tylko przy rozbrojonym systemie). Jak sygnalizator NO Wyjcie normalnie wyłczone, załczane w momencie załczenia si sygnalizatora. Jak sygnalizator NC Wyjcie normalnie załczone, wyłczane w momencie załczenia si sygnalizatora Stan gotowoci Wyjcie załczone, jeeli system jest w stanie gotowoci do uzbrojenia. Lokacje: Działanie Działanie Działanie Działanie UO1 UO2 UO3 UO Instrukcja instalatora

13 PARMETRY DIALERA: LOKACJE Lokacje 26 i 27 słu do zdefiniowania parametrów dialera telefonicznego w celu poprawnej komunikacji centrali Orbit-6 ze stacj monitorujc. Parametry wybierania: Lokacja 26 pierwsza cyfra: Słuy do zdefiniowania nastpujcych parametrów: metoda wybierania numeru telefonu, cykl impulsowy i czas pomidzy kolejnymi próbami połczenia si z zaprogramowanymi numerami telefonu. druga cyfra: Słuy do zdefiniowania nastpujcych parametrów: ilo prób komunikacji ze stacj monitorujc w przypadku błdów komunikacji, ominicia automatycznej sekretarki, dopasowania parametrów dialera do instalacji według norm UL i modułu głosowego. Lokacja: 26 Parametry wybierania: (pierwsza cyfra): Pierwsza cyfra Metoda wybierania Cykl impulsowy Ponowne wybieranie 0 DTMF Nie uywane po 30 sekundach 8 DTMF Nie uywane natychmiast 1 Impulsowe 20 pps EUROPA po 30 sekundach 9 Impulsowe 20 pps EUROPA natychmiast 4 (Fabrycznie) DTMF Nie uywane po 30 sekundach D Impulsowe 20 pps AMERYKA natychmiast 3 Impulsowe 10 pps EUROPA po 30 sekundach B Impulsowe 10 pps EUROPA natychmiast 7 Impulsowe 10 pps AMERYKA po 30 sekundach F Impulsowe 10 pps AMERYKA natychmiast Lokacja: 26 Parametry wybierania: (druga cyfra): Druga cyfra Ilo prób Ominicie aut. Sekretarki Instalacja UL Moduł głosowy 0 3 Nie Nie Nie 1 8 Nie Nie Nie 2 3 Tak Nie Nie 3 (Fabrycznie) 8 Tak Nie Nie 4 3 Nie Tak Nie 5 8 Nie Tak Nie 6 3 Tak Tak Nie 7 8 Tak Tak Nie 8 3 Nie Nie Tak 9 8 Nie Nie Tak A 3 Tak Nie Tak B 8 Tak Nie Tak C 3 Nie Tak Tak D 8 Nie Tak Tak E 3 Tak Tak Tak F 8 Tak Tak Tak Formaty komunikacji: Lokacje 27, 28 Nazwa formatu Silent Knight/ ADEMCO Slow Silent Knight/ ADEMCO Slow Extended Prdko pulsy/sec Kissoff/ Handshake Zatwierdzenie Przerwy midzy cyframi (ms) Kod formatu Hz Podwójny cykl 650 0F Hz Podwójny cykl 650 4F Radionics/DCI/ Franklin slow Hz Podwójny cykl Silent Knight Fast Hz Podwójny cykl 650 0E Silent Knight Fast Extended Hz Podwójny cykl 650 4E Sescoa/Franklin/Vertix/ DCI fast Hz Podwójny cykl Sescoa/Franklin/Vertix/ DCI Extended Hz Podwójny cykl Universal high speed Hz Podwójny cykl Radionics Hz Podwójny cykl Radionics Hz Podwójny cykl Radionics Extended Hz Podwójny cykl Instrukcja instalatora

14 Radionics Extended Hz Podwójny cykl Radionics Hz Podwójny cykl Radionics Hz Podwójny cykl Radionics Extended Hz Podwójny cykl Radionics Extended Hz Podwójny cykl Radionics Hz Parzysto Radionics Hz Parzysto Radionics Extended Hz Parzysto Radionics Extended Hz Parzysto Po wybraniu formatu komunikacji naley wpisa jego kod do lokacji 27. Objanienia kodów formatów Ponisze tabele maj za zadanie objani i ułatwi wybór kodu formatu w celu dopasowania go do stacji monitorujcej. pierwsza cyfra: okrela podan kombinacj czstotliwoci kissoff/handshake, zatwierdzenia komunikatu i rozszerzenia formatu. druga cyfra: okrela podan kombinacj szybkoci wybierania, czasu przerwy midzy cyframi czstotliwoci przesyłania danych. Lokacja: 27 Pierwsza cyfra Format Czstotliwo Kissoff/Handshake Zatwierdzenie komunikatu 0 (Fabrycznie) Nierozszerzony 1400Hz Podwójny cykl 1 Nierozszerzony 2300Hz Podwójny cykl 2 Nierozszerzony 1400Hz Parzysto 3 Nierozszerzony 2300Hz Parzysto 4 Rozszerzony 1400Hz Podwójny cykl 5 Rozszerzony 2300Hz Podwójny cykl 6 Rozszerzony 1400Hz Parzysto 7 Rozszerzony 2300Hz Parzysto Lokacja: 27 Druga cyfra Szybko wysyłania Czas midzy cyframi Czstotliwo danych 0 (Fabrycznie) 40 pulsów/sekund 390 ms 1800 Hz 1 33 pulsów/sekund 390 ms 1800 Hz 2 20 pulsów/sekund 390 ms 1800 Hz 3 10 pulsów/sekund 390 ms 1800 Hz 4 40 pulsów/sekund 650 ms 1800 Hz 5 33 pulsów/sekund 650 ms 1800 Hz 6 20 pulsów/sekund 650 ms 1800 Hz 7 10 pulsów/sekund 650 ms 1800 Hz 8 40 pulsów/sekund 390 ms 1900 Hz 9 33 pulsów/sekund 390 ms 1900 Hz A 20 pulsów/sekund 390 ms 1900 Hz B 10 pulsów/sekund 390 ms 1900 Hz C 40 pulsów/sekund 650 ms 1900 Hz D 33 pulsów/sekund 650 ms 1900 Hz E 20 pulsów/sekund 650 ms 1900 Hz F 10 pulsów/sekund 650 ms 1900 Hz Lokacja: 28 Szybkie formaty komunikacji: Słuy do wyboru szybkich formatów komunikacji : ADEMCO CONTACT ID, SIA i DTMF Express. Po wybraniu jednego z tych formatów, wszystkie kody raportów zostaj automatycznie przydzielone do poszczególnych zdarze. Jeeli chcemy wprowadzi nowy kod raportujcy jednego z tych formatów lub zmieni jeden z nich, naley posłuy si danymi zawartymi w tabeli na stronie 15 i 16. W przypadku gdy nie chcemy wysyła kodu raportujcego jednego ze zdarze, naley w jego miejsce wpisa cyfry 00. Jeeli korzystamy z formatów impulsowych (fabrycznie ustawienia), wszystkie kody raportowe musimy wpisa rcznie. UWAGA! Wyboru formatów transmisji (ID, SIA) naley dokonywa po wczeniejszym zdefiniowaniu wszystkich parametrów linii alarmowych. Jeeli po wybraniu formatu CONTACT ID i SIA dokonamy zmian w typach linii, do stacji monitorujcej bd wysyłane błdne kody zdarze linii Instrukcja instalatora

15 Cyfry Nazwa formatu Czas przerwy midzy cyframi Czstotliwo danych 00 (Fabryczne) Format impulsowy 01 Contact ID SIA 390 ms 1800 Hz 03 DTMF Express 4/2 - - UWAGA! Jeeli uywane s formaty impulsowe (lokacja 27), w niniejszej lokacji musi by zaprogramowana warto 00 Lokacja: 29 Liczba dzwonków programowania zdalnego Fabrycznie: 12 W tej lokacji naley ustawi ilo dzwonków, które centrala Orbit-6 bdzie przeczekiwała przed automatycznym odebraniem telefonu. Naley wpisa liczb dzwonków wiksz, ni ta po której uytkownik normalnie odbiera telefon. Liczba musi by dwucyfrowa, w przypadku liczb mniejszych od 10 wpisa 01,02 itp. Jeli w lokacji 26 (druga cyfra) została wybrana funkcja ominicia automatycznej sekretarki, ustawienia w tym programie mog by ignorowane. Liczba dzwonków OPCJE SYSTEMOWE: LOKACJA 30 Lokacja 30 pozwala okreli dodatkowe parametry, które precyzuj jak bdzie pracowa centrala Orbit-6. Lokacja zawiera dwie cyfry.. pierwsza cyfra: wpisana w tej lokacji zwizana jest z wyborem opcji: szybkiego uzbrajania, linii, załcza obsług rozszerzenia wyj programowalnych i wybiera rodzaj sygnalizatora. druga cyfra: wpisana w tej lokacji zwizana jest z wyborem opcji: cichego napadu, sygnalizacji uzbrojenia i 3-minutowej blokady po powrocie zasilania. Objanienia opcji systemowych (Lokacja 30: Pierwsza cyfra) Szybkie uzbrojenie Szybkie blokowanie Moduł wyj Głonik/Syrena Jeeli ta opcja jest wybrana, do uzbrojenia systemu nie jest wymagane wprowadzenie kodu uytkownika. System zostaje uzbrojony po jednorazowym wciniciu klawisza [ARM] (normalny tryb uzbrojenia) lub [STAY] (uzbrojenie w domu ). Jeeli ta opcja jest wybrana, w systemie nie mona blokowa linii alarmowych bez uycia kodu dostpu. Ta opcja załcza obsług modułu rozszerzenia wyj programowalnych. Ta opcja słuy do wyboru typu sygnalizatora zewntrznego. Jeeli wybrana została opcja Syrena, do wyjcia BELL/LS naley podłczy sygnalizator z własnym generatorem. Po wybraniu opcji Głonik, do wyjcia musimy podłczy głonik akustyczny. Objanienia opcji systemowych (Lokacja 30: Druga cyfra) Cichy napad Sygnalizacja uzbrojenia 3-minutowa blokada Jeeli wybrana została opcja NIE, alarm napadowy jest sygnalizowany na szyfratorze i załczane s sygnalizatory. Po wybraniu opcji TAK, alarm napadowy nie jest sygnalizowany na sygnalizatorze, równie moment wcinicia klawiszy napadowych nie jest potwierdzany optycznie i akustycznie na szyfratorze. Po wybraniu opcji na TAK nie działa sygnalizacja komunikacji w momencie alarmu napadowego. Jeeli ta opcja zostanie wybrana, po upłyniciu czasu opónienia wyjcia w trakcie uzbrajania zostan załczone sygnalizatory na czas ok. 0,5 sekundy. Jeeli system jest uzbrajany przy uyciu linii, w momencie rozbrajania systemu generowane s dwa dwiki a w momencie rozbrajania po alarmie generowane s cztery dwiki. Po wybraniu tej opcji, jeeli nastpi całkowity zanik i powrót napicia zasilajcego, centrala na okres 3 minut zablokuje wszystkie linie w celu ustabilizowania si pracy czujek. Sygnalizacja komunikacji Jest to opcja załczana z poziomu uytkownika [*] + [8] + [Kod główny] + [3]. Jeeli ta opcja zostanie załczona, poprawne wysłania kadego raportu do stacji monitorujcej zostanie zasygnalizowane na szyfratorze. Ponowne wykonanie operacji powoduje wyłczenie sygnalizacji Instrukcja instalatora

16 Lokacja: 30 Opcje systemowe: (pierwsza cyfra): Pierwsza cyfra Głonik/Syrena Moduł wyj Szybkie uzbrojenie Szybkie blokowanie 0 Syrena Nie Nie Nie 1 Syrena Nie Tak Nie 2 Syrena Nie Nie Tak 3 Syrena Nie Tak Tak 4 Syrena Tak Nie Nie 5 Syrena Tak Tak Nie 6 Syrena Tak Nie Tak 7 Syrena Tak Tak Tak 8 Głonik Nie Nie Nie 9 (Fabrycznie) Głonik Nie Tak Nie A Głonik Nie Nie Tak B Głonik Nie Tak Tak C Głonik Tak Nie Nie D Głonik Tak Tak Nie E Głonik Tak Nie Tak F Głonik Tak Tak Tak Lokacja: 30 Opcje systemowe: (Druga cyfra): Druga cyfra 3-minutowa blokada Cichy napad Sygnalizacja uzbrojenia 0 Nie Nie Nie 1 Nie Tak Nie 2 Nie Nie Tak 3 Nie Tak Tak 8 Tak Nie Nie 9 Tak Tak Nie A Tak Nie Tak B (Fabrycznie) Tak Tak Tak Opcje systemowe CZAS TESTU KOMUNIKACJI: LOKACJA 31 Jeeli centrala jest zaprogramowana do komunikacji ze stacja monitorujc, o okrelonej godzinie moe by przesyłany kod testu, który umoliwia sprawdzenie łcznoci telefonicznej ze stacj. Lokacja: 31 Czas testu komunikacji Fabrycznie: 0000 W lokacji 31 naley wpisa godzin o której bdzie codziennie przesyłany do stacji monitorujcej kod testu. Godzina wpisywana jest w formacie 24-godzinnym, gdzie pierwsze dwie cyfry oznaczaj godziny, nastpne dwie oznaczaj minuty(np. godzina: 8:30 wpisa: 0830). Jeeli test komunikacji jest nieuywany, naley w lokacji pozostawi wartoci fabryczne. Czas testu komunikacji KODY RAPORTÓW ZDARZE: LOKACJE 32 DO 86 W tych lokacjach naley wpisa kody raportów zdarze, które centrala Orbit-6 bdzie wysyła do stacji monitorujcej. Do kadej lokacji naley wpisa dwu-cyfrowy kod; mona uywa znaków 1-9 i A-F. Jeeli nie chcemy wysyła kodu niektórych zdarze, naley w ich miejsce wpisa cyfry 00. Kody raportów alarmu: Lokacja Opis zdarzenia Ilo cyfr Wartoci fabryczne Kod zdarzenia 32 Alarm linii nr Alarm linii nr Alarm linii nr Alarm linii nr Alarm linii nr Alarm linii nr Alarm linii nr Alarm linii nr Alarm poarowy z szyfratora Alarm napadowy z szyfratora Alarm dodatkowy z szyfratora Instrukcja instalatora

17 43 Powrót alarmu linii nr Powrót alarmu linii nr Powrót alarmu linii nr Powrót alarmu linii nr Powrót alarmu linii nr Powrót alarmu linii nr Powrót alarmu linii nr Powrót alarmu linii nr Powrót alarmu poarowego z szyfratora Powrót alarmu napadowego z szyfratora Powrót alarmu dodatkowego 2 00 Kody uzbrojenia, rozbrojenia i inne. Lokacja Opis zdarzenia Ilo cyfr Wartoci fabryczne Kod zdarzenia 54 Kod raportu testu komunikacji ze stacj monitorujc Uzbrojenie kodem uytkownika głównego, szybkie uzbrojenie i uzbrojenie lini uzbrajajc Uzbrojenie kodem uytkownika nr Uzbrojenie kodem uytkownika nr Uzbrojenie kodem uytkownika nr Uzbrojenie kodem uytkownika nr Uzbrojenie kodem uytkownika nr Uzbrojenie kodem uytkownika nr Uzbrojenie kodem uytkownika nr Uzbrojenie kodem uytkownika nr Uzbrojenie kodem uytkownika nr Uzbrojenie forsowne (z blokowaniem linii) Uzbrojenie w trybie W domu (po naciniciu STAY) Rozbrojenie kodem uytkownika głównego lub lini uzbrajajc Rozbrojenie kodem uytkownika nr Rozbrojenie kodem uytkownika nr Rozbrojenie kodem uytkownika nr Rozbrojenie kodem uytkownika nr Rozbrojenie kodem uytkownika nr Rozbrojenie kodem uytkownika nr Rozbrojenie kodem uytkownika nr Rozbrojenie kodem uytkownika nr Rozbrojenie kodem uytkownika nr Rozbrojenie pod przymusem 2 00 Kody usterek systemowych + Kod Auto-uzbrojenia Lokacja Opis zdarzenia Ilo cyfr Wartoci fabryczne Kod zdarzenia 78 Stan rozładowania baterii Zanik napicia sieciowego (przesyłany po 15-tu minutach) Uszkodzenie linii poarowej Uszkodzenie ptli sygnalizatora Powrót rozładowania baterii Powrót zasilania sieciowego Zanik usterki linii poarowej Zanik usterki ptli sabotaowej Auto-uzbrojenie 2 00 OPCJE DODATKOWE: LOKACJA 87 DOSTPNE OD WERSJI 1.7 Pierwsza cyfra: Okrela Linie przy autouzbrojeniu oraz Koniec alarmu Druga cyfra: Nie uywana (zawsze 0) Linia podczas autouzbrajania: Jeli opcja jest na Tak: Naruszone linie podczas autouzbrojenia wywołaj alarm, a system nie zostanie uzbrojony. Wyjcie progr. ALARM (impulsowe lub stałe) zostanie od razu zaaktywowane bez wzgldu na czas opónienia wyjcia. Raport braku AC oraz wyjcie progr. BRAK AC zostan zaaktywowane z opónieniem 30 minutowym Instrukcja instalatora

18 Jeli opcja jest na Nie: Naruszone linie podczas autouzbrajania zostan zablokowane, a system zostanie uzbrojony. Wyjcie progr. ALARM (impulsowe lub stałe) zostanie zaaktywowane po upływie czasu opónienia wyjcia. Raport braku AC oraz wyjcie progr. BRAK AC zostan natychmiast zaaktywowane Koniec alarmu W nowej wersji istnieje moliwo zaprogramowania kiedy centrala ma wysła raport do stacji monitorujcej z informacja zakoczeniu alarmu. Jak linia centrala wyle raport, gdy linia, która wywołała alarm powróci do stanu normalnego (najczciej wykorzystywane przy liniach napadowych). Jak sygnalizator centrala wyle raport po upływie czasu jaki jest zaprogramowany dla alarmu głonego w lokacji 13. Lokacja 87: Opcje dodatkowe Pierwsza cyfra Koniec alarmu Linia podczas autouzbrajania 0 Jak sygnalizator Nie 1 Jak sygnalizator Tak 2 (fabrycznie) Jak linia Nie 3 Jak linia Tak Druga cyfra 0 Tabela kodów dla formatu CONTACT ID i SIA Event Reporting CONTACT ID SIA Zones Alarms/Disarm Program Code Program Code Digit Digit Exit/Entry Alarm BA Exit/Entry Restore BH Burglary Zone Alarm BA Burglary Zone Restore BH 24 Hour Zone Alarm BA 24 Hour Zone Restore BH Tamper Zone Alarm TA Tamper Zone Restore TR Smoke Zone Alarm/Restore Combustion Zone Alarm Restore 1A 112 Water Flow Zone Alarm Restore WA Heat Zone Alarm KA Heat Zone Restore KH Duct Zone Alarm/Restore Flame Zone Alarm/Restore Panic Zone Alarm/Restore Silent Alarm Audible Alarm Perimeter Zone Alarm/Restore NL Interior Zone Alarm/Restore Day/Night Zone Alarm/Restore 2A 135 Outdoor Zone Alarm/Restore General Alarm Restore Sensor Tamper Alarm/Restore Hour Non Burg Alarm/Restore Gas Detected Alarm GA Gas Detected Restore GH Refrigeration Zone Alarm/Restore Loss of Heat Alarm/Restore Water Leakage Alarm WA Water Leakage Restore A WH Foil Break Alarm/Restore Instrukcja instalatora

19 Low Battled Gas level Alarm/Restore High Temperature Alarm/Restore DA Low Temperature Alarm/Restore DA Los of Air Flow DB SpecjalEmergency Key Alarm 4A 100 4A MA SpecjalEmergency Key Restore 4A MH Fire Zone Alarm FA Fire Zone Restore FH Fire Key Alarm FA Fire Key Resotre FH Panic Key Alarm PA Panic Key Restore PH Duress Alarm HA Duress Restore HH AC Trouble 5A 301 5A AT AC Restore 5A AR Low Battery Trouble YT Low Battery Restore YR Main Bell Trouble YA Main Bell Restore YH Fire Trouble FT Fire Restore FJ User Arm 6A 401 6A CL User Disarm 6A OP Quick Arm/Disarm User Forced Arm CF Periodic Test RP LISTA FUNKCJI UYTKOWNIKA FUNKCJE PROCEDURA Uzbrojenie systemu [KOD UYTKOWNIKA] + [ARM] Uzbrojenie w trybie W domu [KOD UYTKOWNIKA] + [STAY] Rozbrojenie systemu [KOD UYTKOWNIKA] Rozbrojenie Pod Przymusem [KOD PRZYMUSU] Ostatnia cyfra kadego kodu podniesiona o warto 1 Wyłczenie alarmu [KOD UYTKOWNIKA] Blokowanie linii [ * ] + [ 1 ] + [KOD UYTKOWNIKA ] + [ NUMER BLOKOWANEJ LINII ] Odblokowanie linii [ * ] + [ 1 ] + [KOD UYTKOWNIKA] + [ NUMER LINII ] Resetowanie czujek dymu [ * ] + [ 2 ] + [KOD UYTKOWNIKA] + [ 1 ] Załczanie wyj programowalnych [ * ] + [ 2 ] + [KOD UYTKOWNIKA] + [ NUMER ZAŁCZANEGO WYJCIA] Wywietlenie problemów [ * ] + [ 3 ] Wywietlenie pamici [ * ] + [ 4 ] Programowanie kodów uytkownika [ * ] + [ 5 ] + [KOD GŁÓWNY] + [ NUMER PROGRAMOWANEGO KODU] + [NOWY KOD] Auto-uzbrajanie [ * ] + [ 6 ] + [KOD GŁÓWNY] + [HH] + [MM] Ustawianie daty [ * ] + [ 6 ] + [ 1 ] + [KOD GŁÓWNY] + [MM] [DD] [YY] Ustawianie czasu [ * ] + [ 6 ] + [ 2 ] [KOD GŁÓWNY] + [H][H] [M][M] [ * ] + [ 7 ] + [ 1 ] + [KOD GŁÓWNY] + CYFRY NUMERU TELEFONU + [ # ] Programowanie telefonu FM 1 Aby usun numer, naley pomin w procedurze cyfry numeru telefonu np.: [ * ] + [ 7 ] + [ 1 ] + [KOD GŁÓWNY] + [ # ] Programowanie telefonu FM 2 [ * ] + [ 7 ] + [ 2 ] + [KOD GŁÓWNY] + CYFRY NUMERU TELEFONU + [ # ] Programowanie telefonu FM 3 [ * ] + [ 7 ] + [ 3 ] + [KOD GŁÓWNY] + CYFRY NUMERU TELEFONU + [ # ] Programowanie telefonu FM 4 [ * ] + [ 7 ] + [ 4 ] + [KOD GŁÓWNY] + CYFRY NUMERU TELEFONU + [ # ] Załczenie/Wyłczenie buzzera szyfratora [ * ] + [ 8 ] + [KOD GŁÓWNY] + [ 1 ] Załczenie/Wyłczenie gongu [ * ] + [ 8 ] + [KOD GŁÓWNY] + [ 2 ] Sygnalizacja komunikacji [ * ] + [ 8 ] + [KOD GŁÓWNY] + [ 3 ] Testowanie systemu [ * ] + [ 0 ] + [KOD GŁÓWNY] Przegldanie pamici zdarze [ * ] + [ 9 ] + [KOD GŁÓWNY] Testowanie systemu [ * ] + [ 0 ] + [KOD GŁÓWNY] Tabela problemów LED linii 1 Rozładowany akumulator 2 Brak napicia AC 3 Nie ustawiony zegar Problem 4 Błd komunikacji ze stacj monitorujc 5 Uszkodzenie obwodu sygnalizatora Instrukcja instalatora

20 OBSŁUGA SZYFRATORA LCD WEJCIE DO MENU UYTKOWNIKA 1. Aby wej do menu uytkownika, nacinij klawisz. 2. Ponowne nacinicie klawisza, powoduje przejcie do wywietlania stanu normalnego UWAGA: Jeeli przez 10 sekund nie zostanie nacinity aden klawisz, system automatycznie przechodzi do stanu normalnego PORUSZANIE SI PO MENU UYTKOWNIKA Aby przej do okrelonego punktu menu, naley wykonywa ponisze czynnoci: Naciskaj klawisz lub aby wybra. Nastpnie nacinij klawisz aby wej do okrelonej funkcji. LUB Wybierz numer funkcji, uywajc odpowiedniego klawisza numerycznego. FUNKCJE MENU UYTKOWNIKA: 1) BLOK. LINII (blokowanie linii alarmowych) 2) WYJ. PROGR. (załczanie wyj programowalnych) 3) PROBLEM SYS (wywietlanie usterek systemowych) 4) PAM. ALARMOW (wywietlanie pamici alarmów) 5) KOD DOSTPU (programowanie kodów uytkownika) 6) UST. CZASU (programowanie czasu i daty systemowej oraz automatycznego uzbrajania) 7) PROG. TEL. FM (programowanie numerów telefonu trybu "Follow Me") 8) BUZER SZYFR. (ustawianie sygnalizacji dwikowej szyfratora) 9) PAM. ZDARZEN (przegldanie pamici zdarze) 0) ROZNE (funkcje zaawansowane) 1) Blokowanie linii Aby zablokowa wybran lini, postpuj według poniszych sekwencji: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Wprowad kod uytkownika. UWAGA: Jeeli została załczona "Szybkie blokowanie (Lokacja 30), kod uytkownika nie jest wymagany 4. Na wywietlaczu uka si miejsca odzwierciedlajce linie 1-8. Mog równie wywietli si numery linii, które s ju zablokowane. 5. Klawiszami numerycznymi wybierz linie, które chcesz zablokowa. W pustych miejscach zapal si numery zablokowanych linii. Kolejne nacinicie klawisza numerycznego spowoduje odblokowanie linii. Po wybraniu numerów linii nacinij klawisz. 2) Wyjcia programowalne Opcja ta słuy do załczania i wyłczania wyj programowalnych: UWAGA: Wyjcie moe by załczane tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zdefiniowane w programie centrali przez instalatora (Lokacja 22-25). 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Wprowad kod uytkownika. Zostanie wywietlony komunikat WYBIERZ WP i nazwa pierwszego wyjcia. 4. Nastpnie klawiszami wybierz wyjcie, które chcesz załczy. 5. Aby załczy wybrane wyjcie, nacinij klawisz. Jeeli wyjcie zostanie załczone, na wywietlaczu pojawi si napis "GOTOWE". 3) Problemy systemowe Jeeli w systemie wystpi problem, szyfrator wywietla napis "PROBLEM - *3". Aby go wywietli wykonaj ponisze kroki: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Zostanie wywietlona nazwa wystpujcego problemu. 4. Jeeli wystpuje klika rónych problemów, mona je przeglda przy uyciu klawiszy. 4) Pami alarmu Aby wywietli pami alarmu z ostatniego uzbrojenia wykonaj ponisze kroki: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz 4 3. Zostanie wywietlona nazwa linii która wywołała alarm. 4. Jeeli wicej linii wywołało alarm, mona przeglda ich nazwy naciskajc klawisze Instrukcja instalatora

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-06 Wersja 1.4 Notatki Ochrona przed intruzem jest załczona jeeli system jest w stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: antypoarowa, anty-napadowa, antysabotaowa s

Bardziej szczegółowo

POWER WAVE 4. 8. 16. 64

POWER WAVE 4. 8. 16. 64 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4. 8. 16. 64 Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn),

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uytkownika

Instrukcja Uytkownika Instrukcja Uytkownika Spis treci Streszczenie funkcji uytkownika 3 Rozdział 1: Zapoznanie z systemem 4 Wstp 4 Pojcia i definicje 5 Rozdział 2: Szyfrator 7 Wygld zewntrzny 7 LED Power (zasilanie) 8 LED

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9)

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9) Arkusz programowania centrali alarmowej SIGMA 1 wersja.3 Informacje wstępne: Wejście do trybu programowania: * 8 [kod instalatora] Fabryczny kod instalatora: 069 Fabryczny kod Głównego Użytkownika: 134

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12)410 05 10,412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI OPIS CENTRALI...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy)

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY (1-8) BLOKOWANIE LINII # 4 NR LINII (01-24) SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA W l 9 9 5 C S t r o n a 1 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA GEM P816EX CENTRALA ALARMOWA/KOMUNIKATOR Programowanie z manipulatorów serii classic GEM-RP1CAe2, oraz z manipulatorów serii K GEM-DXK1 MANIPULATOR GEM-RP1CAe2

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA INSTALACJI

XP-400 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10, 412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 (POLISH)

MATRIX 6/816 (POLISH) MATRIX 6/816 (POLISH) Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.34 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-2 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1.0 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA INSTALACJI

XP-600 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12)410 05 10,412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI OPIS CENTRALI...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C CENTRALA ALARMOWA C - 2000 1. Przeznaczenie. Centrala mikroprocesorowa C-2000 przeznaczona jest do zabezpieczania redniej wielkoci obiektów typu: magazyny, szkoły, biura, pawilony handlowe. Zadaniem centrali

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Wersja programowa 5.05 CA-6 LISTA USTAWIEŃ GDAŃSK. ca6list_pl 12/03

Wersja programowa 5.05 CA-6 LISTA USTAWIEŃ GDAŃSK. ca6list_pl 12/03 Centrala alarmowa Wersja programowa 5.05 CA-6 LISTA USTAWIEŃ GDAŃSK ca6list_pl 12/03 Historia zmian treści instrukcji Opis zmian odnosi się do listy ustawień przeznaczonej dla centrali z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

CA-6 Wersja programowa 5.05

CA-6 Wersja programowa 5.05 Centrala alarmowa CA-6 Wersja programowa 5.05 LISTA USTAWIEŃ GDAŃSK ca6list_pl 11/06 SYSTEM ALARMOWY UŻYTKOWNIK... ADRES... NUMER TELEFONU... UWAGI......... Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

(wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) KOD GŁÓWNY : (kod fabryczny:

(wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) KOD GŁÓWNY : (kod fabryczny: (wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) Dystrybucja: OMC Industrial Sp. z o.o. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 KOD

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

CA-6 Wersja programowa 5.05

CA-6 Wersja programowa 5.05 Centrala alarmowa CA-6 Wersja programowa 5.05 PROGRAMOWANIE GDAŃSK ca6fs_pl 07/06 Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

JA-65X Dialer cyfrowo głosowy

JA-65X Dialer cyfrowo głosowy JA-65X Dialer cyfrowo głosowy Dialer JA-65X przeznaczony jest do central alarmowych firmy Jablotron z serii: JA-65 MAESTRO oraz JA-63 PROFI. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia: wysłanie dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Opis Systemu ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Dziki modułowej budowie, ProSYS pozwala na połczenie w jednym systemie funkcji przeciwwłamaniowych, kontroli dostpu i automatyki sterowania

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 04/07 Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 04/07 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI PC560 ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Wejścia centrali:

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM

ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM Dane aktualne na dzień: 18092016 09:16 Link do produktu: http://www.itchome.pl/elmeszestawbezprzewodowy5czujeksyrenapowiadomieniegsmp2241.html ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM

Bardziej szczegółowo

Sterownik programowalny LOGO

Sterownik programowalny LOGO Sterownik programowalny LOGO LOGO! to uniwersalny sterownik logiczny opracowany przez firm Siemens. LOGO! łczy w sobie nastpujce elementy i funkcje: elementy sterowania, panel sterowniczy i podwietlany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika ProSYS

Instrukcja Użytkownika ProSYS Instrukcja Użytkownika ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 tel: 0 801 77 77 90 www.risco.info.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1: WSTĘP... 3 Obsługa systemu... 3 Rodzina ProSYS... 4 Pojęcia i definicje...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Matrix 6/816 Instrukcja programowania MATRIX 6/816. Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową. Wersja 1.34 (Poprawiona )

Matrix 6/816 Instrukcja programowania MATRIX 6/816. Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową. Wersja 1.34 (Poprawiona ) MATRIX 6/816 Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Matrix 6/816 Instrukcja programowania Wersja 1.34 (Poprawiona 28.07.2005) INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera tylko tabele programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Odbiornika Sygnałów Telefonicznych z identyfikacją numeru dzwoniącego OST-i-USB

Instrukcja Odbiornika Sygnałów Telefonicznych z identyfikacją numeru dzwoniącego OST-i-USB Instrukcja Odbiornika Sygnałów Telefonicznych z identyfikacją numeru dzwoniącego OST-i-USB 1. Ogólna charakterystyka odbiornika. Odbiornik umożliwia monitorowanie systemów alarmowych komutowanymi łączami

Bardziej szczegółowo

Termostat elektroniczny N321

Termostat elektroniczny N321 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach grzania i chłodzenia. Dostpne s nastpujce czujniki temperatury: termistor NTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA I INSTRUKCJA OBSŁUGI typ urządzenia: 4-kanałowy odbiornik typ RSW-004 wersja superreakcyjna SR i superheterodynowa SH

SPECYFIKACJA I INSTRUKCJA OBSŁUGI typ urządzenia: 4-kanałowy odbiornik typ RSW-004 wersja superreakcyjna SR i superheterodynowa SH 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b tel. 032 326 30 70, fax 032 447 73 30 www.gorke.com.pl, e-mail: biuro@gorke.com.pl SPECYFIKACJA I INSTRUKCJA OBSŁUGI typ urządzenia: 4-kanałowy odbiornik typ RSW-004

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4 OMC Industrial Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

24CH DMX DIMMER CONSOLE

24CH DMX DIMMER CONSOLE 24CH DMX DIMMER CONSOLE WPROWADZENIE: Gratulujemy nabycia nowej konsoli DMX. Konsola posiada system sterowany mikroprocesorami i jest w pełni kompatybilna ze standardami: DMX-512 i MIDI. Konsola wyposaona

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.N321 R.04

Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.N321 R.04 DTR.N321 R.04 Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach chłodzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA W l 1 3 8 6 S t r o n a 1 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA GEM P1664EX CENTRALA ALARMOWA/KOMUNIKATOR Programowanie z manipulatorów typu classic GEM-RP1CAe2, oraz z manipulatorów serii K GEM-K1CA MANIPULATOR GEM-RP1CAe2

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx

Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx ProSYS Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx Spis treści Wstęp...4 Menu Instalatora...4 Nowe akcesoria...4 Zaawansowany moduł komunikacji ACM... 4 Moduł linii adresowalnych... 4 Industrial Lunar...

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA W l 1 0 9 2 E S t r o n a 1 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA GEM X255 CENTRALA ALARMOWA/KOMUNIKATOR Programowanie z manipulatorów typu classic GEM-RP1CAe2, oraz z manipulatorów serii K GEM-K1CA MANIPULATOR GEM-RP1CAe2

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7 Spis treci Dzie 1 I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) I-3 Sterowniki programowalne - podział I-4 Elementy systemu sterownika S7-300 I-5 S7-300 Jednostki centralne CPU I-6 S7-300 Jednostki

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo