Instrukcja Uytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Uytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja Uytkownika

2 Spis treci Streszczenie funkcji uytkownika 3 Rozdział 1: Zapoznanie z systemem 4 Wstp 4 Pojcia i definicje 5 Rozdział 2: Szyfrator 7 Wygld zewntrzny 7 LED Power (zasilanie) 8 LED Arm 8 LED Ready 8 LED Fire 9 LEDy Linii 9 KLAWISZE 9 Klawisze alarmowe 10 Rozdział 3: Kody Uytkownika 11 Programowanie i zmiana kodów uytkowników 11 Kasowanie kodów uytkownika 13 Programowanie poziomów uprzywilejowa 14 Rozdział 4: Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 16 Uzbrajanie 16 Uzbrajanie w trybie normalnym 16 Uzbrajanie grupy 16 Rozpoznawanie uzbrojonych grup 18 Szybkie uzbrajanie 18 Uzbrajanie lini szyfrow 19 Rozbrajanie 19 Rozbrajanie systemu 19 Instrukcja uytkownika 1

3 Rozbrajanie w alarmie 19 Rozbrajanie pod przymusem 20 Rozdział 5: Blokowanie Linii 22 Blokowanie poprzedzone kodem 22 Szybkie blokowanie 22 Sprawdzanie zablokowanych linii 22 Rozdział 6: Funkcje uytkownika 24 Rozdział 7: Problemy systemowe 28 Rozdział 8: Sygnalizacja dwikowa 31 Rozdział 9: Obsługa szyfratora LCD 33 PORUSZANIE SI PO MENU UYTKOWNIKA 33 FUNKCJE MENU UYTKOWNIKA: 33 2 Instrukcja uytkownika

4 Streszczenie funkcji uytkownika Funkcja Procedura Uzbrojenie systemu Uzbrojenie grupy Rozbrojenie systemu Rozbrojenie pod przymusem Blokowanie/Odblokowanie linii Szybkie blokowanie linii Resetowanie czujek dymu Aktywacja wyj programowalnych [Kod Uytkownika] [Arm] [Kod Uytkownika] [Stay] [Numer Grupy: 1/2/3 / 0=Wszystkie] [Kod Uytkownika] Wywietlenie problemów [ * ] [ 3 ] Wywietlenie pamici alarmu Zmiana kodu uytkownika Zmiana poziomu uprzywilejowania uytk. Ustawienie daty Ustawienie czasu [Kod Przymusu] Ostatnia cyfra kadego kodu podniesiona o warto 1 [ * ] [ 1 ] [Kod Uytkownika] [ 2-cyfrowy numer linii do zablokowania lub odblokowania] [ * ] [ 1 ] [2-cyfrowy numer linii do zablokowania lub odblokowania] [ * ] [ 2 ] [Kod Uytkownika] [Nr wyjcia zasilajcego czujniki] [ * ] [ 2 ] [Kod Uytkownika] [Nr wyjcia programowalnego] [ * ] [ 4 ] [ * ] [ 5 ] [1] [Kod Właciciela] [2-cyfr. nr uyt.] [Nowy Kod] [ * ] [ 5 ] [2] [Kod Właciciela] [2-cyfr. nr uyt] [Nr poziomu: 0 = Uytkownik, 1 = Uytk. bez blokow., 2 = Sprztaczka, 3 = Serwis) [ * ] [ 6 ] [ 1 ] [Kod Właciciela] [MM] [DD] [RR] [ * ] [ 6 ] [ 2 ] [Kod Właciciela] [GG] [MM] Ustawienie autouzbrojenia [ * ] [ 6 ] [ 3 ] [Kod Właciciela] [GG] [MM] Programowanie Follow Me [ * ] [ 7 ] [ 1 / 2 / 3 / 4 ] [Kod Właciciela] Numer telefonu [ #] Aby wykasowa numer telefonu, naley uyc tej samej operacji, jednak bez wpisywania cyfr numeru. Kasowanie Follow Me [ * ] [ 7 ] [ 1 / 2 / 3 / 4 ] [Kod Właciciela] [#] Róne: Wł/Wył Buzzer Wł/Wył Gong Wł/Wył Głone potw. kom. Odczyt pamici zdarze (Szyfrator LCD) Test Systemu [ * ] [ 8 ] [Kod Właciciela] [1] [ * ] [ 8 ] [Kod Właciciela] [2] [ * ] [ 8 ] [Kod Właciciela] [3] [ * ] [ 9 ] [Kod Właciciela] [ * ] [ 0 ] [Kod Właciciela] Tabela problemów DIODA Problem 1 Słaby akumulator 2 Brak napicie AC 3 Nie ustawiony zegar 4 Problem komunikacji ze stacj monitorujc 5 Problem obwodu sygnalizatora 6 Linia telefoniczna odcita 7 Sabota Sygnalizator/Obudowa/Szyfrator 8 Problem linii dziennej Instrukcja uytkownika 3

5 Rozdział 1: Zapoznanie z systemem Wstp Gratulujemy Pastwu wyboru systemu alarmowego ORBIT-14 firmy Rokonet. Centrala ORBIT-14 zapewni wysok skuteczno ochrony Pastwa obiektu, dostosowanie do indywidualnych potrzeb przy jednoczesnej prostocie obsługi. Jest specjalnie zaprojektowana, aby zapewni szeroki zakres bezpieczestwa potrzebnych w wielu obiektach mieszkalnych i biurowych. Do komunikacji centrali ORBIT-14 z uytkownikiem słuy szyfrator(y). Za ich pomoc uytkownik wydaje centrali alarmowej komendy sterujce systemem. Centrala alarmowa z kolei, za pomoc wskaników szyfratora i wbudowanego głoniczka (buzzera) sygnalizuje uytkownikowi stan, w jakim znajduje si system alarmowy. Oprócz centrali alarmowej ORBIT-14, Pastwa system jest wyposaony w szereg czujek ruchu czy kontaktronów rozmieszczonych na terenie obiektu. Ich zadaniem jest wykrycie zjawisk odbiegajcych od normy i przesłanie stosownej informacji do centrali alarmowej. Ta rozpoznaje rodzaj zdarzenia (np. włamanie, poar, napad itp.) i wszczyna działania zgodne z jej programem działania (np. uruchamia sygnalizatory, powiadamia wskazane osoby itp.). Ochrona przed intruzem jest załczona, jeeli system jest w stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: antypoarowa, anty-napadowa, antysabotaowa s zawsze w stanie czuwania i centrala jest gotowa do wysyłania raportów do stacji monitorujcej niezalenie od stanu uzbrojenia systemu. Centrala alarmowa jest zwykle wyposaana w akumulator, który zapewnia prawidłow prac systemu nawet przy zanikach napicia sieci elektrycznej. 4 Instrukcja uytkownika

6 Pojcia i definicje Poniej przedstawiamy list podstawowych poj uywanych w niniejszej instrukcji, których znajomo pomoe Pastwu w lepszym zrozumieniu treci instrukcji, moliwoci i sposobu działania systemu. Poziom uprzywilejowania: Kady uytkownik systemu posługuje si własnym kodem, kodom tym z kolei przypisane s tzw. poziomy uprzywilejowania. Posiadacze kodów o wyszym poziomie uprzywilejowania maj dostp do wikszej liczby funkcji systemowych, kody o niszym poziomie maj funkcjonalno ograniczon do wykonywania tylko niektórych operacji systemowych. Poziomy dostpu (uprzywilejowania), opisane zostały na str. 14. Uzbrajanie normalne: ten typ uzbrajanie stosujemy w sytuacji, kiedy wychodzimy z budynku i wszystkie linie s gotowe do uzbrojenia. Blokowanie: ta funkcja jest przydatna w sytuacji, kiedy chcemy zablokowa linie po to, eby nie była ona widoczna przez system. Linie mona blokowa podajc kod uytkownika lub poprzez szybkie blokowanie, które jest definiowane przez instalatora. Centrum monitorowania: Pastwa system alarmowy moe by podłczony do centrum monitorowania, do którego przesyła sygnały informujce o wystpieniu wybranych zdarze (centrum za kieruje ew. patrole interwencyjne). Gong: Gong to seria trzech krótkich dwików szyfratora, który zgłasza pobudzenie (w czasie, gdy system jest rozbrojony) wybranych urzdze. Funkcj gongu mona z powodzeniem stosowa w małych obiektach handlowych (informacja o wejciu klienta). Szczegóły mog Pastwo uzgodni z instalatorem. Gong moe by włczany i wyłczany przez uytkownika. Linia Dzienna: Jest jedna z linii, której naruszenie podczas rozbrojonego systemu jest zauwaalne poprzez pojawienie si problemu (patrz strona 28). Jednake naruszenie jej podczas uzbrojenia powoduje alarm. Rozbrajanie pod przymusem: Jeli bd Pastwo kiedykolwiek zmuszeni do rozbrojenia systemu, to mog pastwo tak rozbroi system, e napastnik nie bdzie wiedział o wezwaniu ochrony. Uywajc specjalnego Kodu Rozbrojenia Pod Przymusem rozbrajamy system, ale on mimo to wysyła po cichu raport do stacji monitorujcej o przymusowym rozbrojeniu. Wicej informacji jest na stronie 20. Pami zdarze: System zapamituje wszystkie wystpujce w nim zdarzenia (alarmy, uzbrojenia, usterki itp.). Zdarzenia te zapisywane s w nieulotnej elektronicznej pamici, któr mona przeglda za pomoc szyfratorów LCD lub komputera. Opónienie wejcia/wyjcia: W obiektach, w których elementy sterujce (szyfratory, czytniki itp.) umieszczone zostały wewntrz chronionego obszaru, musi by zaprogramowana moliwo wejcia na teren obiektu Instrukcja uytkownika 5

7 bez wywołania alarmu (np. dojcie do szyfratora) oraz wyjcia z obiektu ju po jego uzbrojeniu. Dlatego w systemie programuje si czasy opónienia wejcia i wyjcia (czas na dojcie). Komunikacja Follow-me: Oprócz specjalizowanych jednostek monitorujcych, system moe powiadamia o zaistnieniu zdarze alarmowych równie inne, wskazane osoby (drog telefoniczn). Ten rodzaj komunikacji nazywamy komunikacj Follow-me. Grupa: Kilka linii alarmowych, traktowanych przez central jako jedna cało celem umoliwienia czciowego uzbrajania systemu. Kada linia alarmowa moe by przydzielona do jednej z trzech grup lub kilku jednoczenie. Linie szyfrowe: Pastwa system moe by wyposaony w urzdzenia słuce wyłcznie do uzbrajania i rozbrajania (np. stacyjk, pilotem, klawiatur itp.). Przycisk napadowy: moe by zainstalowany w dowolnym miejscu. Powinien by łatwo dostpny tak, aby móc wywoła szybko alarm w razie napadu. Szybkie uzbrajanie: uzbrajanie systemu bez podania kodu uytkownika. Aby uzbroi w trybie normalnym naciskamy. Uzbrojenie grupy odbywa si poprzez nacinicie i numeru grupy. Szybkie uzbrajanie musi by zaprogramowane przez instalatora. Wicej szczegółów na stronie 16. Upload/Download: Za pomoc specjalnego programu komputerowego, instalator moe bada stan systemu i wprowadza poprawki do programu pracy centrali alarmowej; uytkownik za moe obsługiwa system i kontrolowa stan, w jakim si znajduje. Raportowanie problemów: Jeeli zachodzi taka potrzeba, Pastwa system moe przekazywa do centrum monitorowania równie sygnały o wystpujcych w nim usterkach i awariach Kod uytkownika: sekwencja cyfr 4 cyfr uywana do uruchamiania niektórych funkcji systemu alarmowego Wyjcie programowalne: Słu do sterowania innymi urzdzeniami (np. drzwi garaowe, bramy automatyczne, owietlenie, rolety itp.). Wiadomoci głosowe: Opcjonalnie mona doda moduł głosowy do pastwa systemu. Po wywołaniu alarmu centrala dzwoni pod zaprogramowane numery telefonu i powiadamia uytkownika sygnałem tonowym; po zastosowaniu modułu głosowego uytkownik jest powiadamiany nagranym komunikatem. Linia (alarmowa): Do linii alarmowej przyłczone jest jedno lub kilka urzdze (czujek) wykrywajcych zmiany stanów fizycznych (np. otwarcie drzwi, wejcie intruza, pojawienie si dymu itp.). Czujki przetwarzaj te informacje w sygnały pobudzenia linii alarmowej, do której s podłczone. System alarmowy reaguje za na zmiany stanu linii alarmowych. 6 Instrukcja uytkownika

8 Rozdział 2: Szyfrator Centrala ORBIT-14 moe współpracowa z 5 szyfratorami jednoczenie. Typy dostpnych szyfratorów to: LCD, 6 LED, 8 LED lub 14 LED. Ta instrukcja opisuje wszystkie funkcje wykonywane na szyfratorach LED. Wygld zewntrzny Kady szyfrator w systemie pokazuje status poprzez wiecce diody LED. Dziki przyciskom mog Pastwo wprowadza komendy uzbrajajce I rozbrajajce system, blokowa naruszone linie, wywoływa szybkie alarmy lub inne funkcje uytkownika. Cztery wskaniki LED umieszczone w prawej górnej czci kadego szyfratora słu do sygnalizowania typowych stanów systemu alarmowego (opisane poniej). Niektóre wskaniki mog pełni jeszcze inne funkcje, opisane w dalszej czci instrukcji. Instrukcja uytkownika 7

9 LED Power (zasilanie) Wskanik Power sygnalizuje stan systemu.. STAN WŁCZONY WYŁCZONY MIGANIE (Stan rozbrojenia) INFORMACJA: OPIS Brak usterek System nie działa (brak zasilania sieci i akumulatora. WEZWA SERWIS! Sygnalizuje wystpienie usterki patrz str. 28. W przypadku usterek systemowych, LED Power błyska tylko wówczas, gdy system jest rozbrojony. Po uzbrojeniu systemu, zawieca si na stałe. LED Arm Wskanik Arm sygnalizuje, e system jest uzbrojony. STAN OPIS WŁCZONY WYŁCZONY MIGANIE System sygnalizacji włamaniowej uzbrojony (załczony dozór). Wejcie w chroniony obszar spowoduje alarm. Sygnalizacja włamaniowa wyłczona (system rozbrojony) ; mona swobodnie porusza si wewntrz pomieszcze Wskazuje wystpienie alarmu. LED Ready Wskanik pokazuje, czy wszystkie linie włamaniowe s sprawne i czy system jest gotowy do uzbrojenia. STAN OPIS WŁCZONY WYŁCZONY MIGANIE Wszystkie linie włamaniowe sprawne, system gotowy do uzbrajania. Jedna lub kilka linii włamaniowych wykazuje pobudzenie, system nie jest gotowy do uzbrojenia. Naley zidentyfikowa i usun przyczyn pobudzenia System gotowy do uzbrojenia, linia alarmowa jest zablokowana (wyłczona z dozoru alarmowego) patrz strona Instrukcja uytkownika

10 LED Fire Wskanik sygnalizuje stany zwizane z ochron przeciwpoarow. STAN WŁCZONY WYŁCZONY MIGANIE OPIS Alarm poarowy trwa lub niedawno si zakoczył. Wszystkie linie poarowe pracuj normalnie. Wystpiła usterka w linii poarowej patrz strona Błd! Nie zdefiniowano zakładki.. LEDy Linii Wskaniki stanu poszczególnych linii alarmowych wystpuj tylko w szyfratorach LED. W szyfratorach LCD na wywietlaczu pojawia si numer i nazwa linii. Gdy odczytujemy problemy funkcj ([][3]) diody linii 1-8 pokazuj nam problemy opisane na stronie 28. INFORMACJA: W szyfratorach 6-liniowych nie ma diody 7 i 8, które powinny wskazywa Sabota oraz Problem Linii Dziennej. STAN WYŁCZONY System Rozbrojony Odpowiadajce jej linia jest w stanie nienaruszonym. OPIS System Uzbrojony Odpowiadajce jej linia jest w stanie nienaruszonym. WŁCZONY --- Odpowiadajca jej linia jest w stanie alarmu. MIGANIE INFORMACJA: wiecce diody Linii wraz z diod ARM pokazuj alarm sabotau danej linii w systemie. Odpowiadajca jej linia jest w stanie naruszonym --- KLAWISZE Poniej opisano funkcje poszczególnych klawiszy Przycisk Funkcja Klawisze słu do wprowadzania kodów umoliwiajcych uzbrajanie lub rozbrajanie oraz numerów funkcji specjalnych Instrukcja uytkownika 9

11 Przycisk Funkcja Uywany do wejcia do funkcji uytkownika patrz strona 24. Klawisze alarmowe Uywany do uzbrajania systemu w trybie normalnym, zalenie od zaprogramowania centrali przed naciniciem klawisza moe by konieczne wprowadzenie kodu uytkownika. Słuy do uzbrajania Grupy systemu, zalenie od zaprogramowania centrali przed naciniciem klawisza moe by konieczne wprowadzenie kodu uytkownika. Klawiatura szyfratora umoliwia uruchamianie alarmów po jednoczesnym naciniciu dwóch klawiszy. System rozrónia 3 rodzaje alarmów wywoływanych rcznie: Napad Jednoczesne nacinicie i na co najmniej 2 sekundy powoduje wywołanie alarmu napadowego. Poar Jednoczesne nacinicie i na co najmniej 2 sekundy włcza sygnalizacj alarmu poarowego. Medyczny Jednoczesne nacinicie i na co najmniej 2 sekundy powoduje wywołanie alarmu medycznego. 10 Instrukcja uytkownika

12 Rozdział 3: Kody Uytkownika Korzystanie z wikszoci funkcji centrali Orbit-14 wymaga wprowadzenia czterocyfrowego kodu uytkownika. W centrali mona zaprogramowa do dziewitnastu kodów uytkownika, jednak cyfry kodów nie mog by takie same dla dwóch uytkowników. Kody uytkowników mog mie zaprogramowany inny poziom uprzywilejowania W centrali jeden z kodów uytkownika jest kodem głównym (kod właciciela), wprowadzenie tego kodu jest wymagane do wykonania nastpujcych funkcji: Programowanie, zmiana i kasowanie kodów uytkownika Ustawianie czasu i daty systemowej Wykonywanie niektórych operacji i testowanie sytemu Kod uytkownika nie moe mie takich samych cyfr jak kod główny. Fabrycznie mamy do dyspozycji tylko kod główny, cyfry tego kodu to: , kod ten powinien by zmieniony z fabrycznego na inny. Sposób programowania kodów jest opisany poniej. Programowanie i zmiana kodów uytkowników Tylko uytkownik znajcy kod główny moe programowa i zmienia kody uytkowników, ale nie moe ich podejrze. INFORMACJA: System musi by rozbrojony, aby móc zmieni kod uytkownika. Aby zaprogramowa /zmieni kod uytkownika: KROK OPIS 1 Wprowad kolejno klawisze aby wej do funkcji zmiany kodów 2 Wprowad 4 cyfry kodu głównego (fabrycznie: 1234): Instrukcja uytkownika 11

13 KROK OPIS 3 Wprowad 2-cyfrowy kod uytkownika. Przykład: Aby zmieni kod główny wybierz "00": Aby zmieni kod uytkownika nr.1 wybierz "01": Aby zmieni kod uytkownika nr.12 wybierz "12": W ten sam sposób mona wybra inny numer uytkownika, maksymalnie do Wprowad kolejno cztery cyfry nowego kodu: 5 Jeeli nowy kod zostanie zaakceptowany, szyfrator wyda jeden długi dwik. W przypadku błdu zasygnalizuje trzema krótkimi dwikami. Przykład: Aby zmieni kod główny 1234 na nowy 7890 naciskamy kolejno: [*][5] [1] [1] [2] [3] [4] [00] [7] [8] [9] [0] Funkcja Kod główny Nr uytkownika Nowy kod 12 Instrukcja uytkownika

14 Kasowanie kodów uytkownika Czasem konieczne jest całkowite usunicie kodu uytkownika z pamici centrali. Tylko uytkownik znajcy kod główny moe kasowa kody uytkowników. INFORMACJA: System musi by rozbrojony, aby móc skasowa kod uytkownika. Aby skasowa kod uytkownika: KROK OPIS 1 Wprowad kolejno klawisze aby wej do funkcji zmiany kodów 2 Wprowad 4 cyfry kodu głównego (fabrycznie: 1234): 3 Aby skasowa kod uytkownika nr.1 wybierz "01": Aby skasowa kod uytkownika nr.12 wybierz "12": W ten sam sposób mona wybra inny numer uytkownika, maksymalnie do 19. Kod główny nie moe by skasowany. 4 Wprowad cyfry aby usun wybrany kod 5 Jeeli szyfrator potwierdzi jednym długim dwikiem, wybrany kod został skasowany. Instrukcja uytkownika 13

15 Programowanie poziomów uprzywilejowa W systemie Orbit-14 kady kod ma przypisany Poziom Uprzywilejowania, tj. zakres moliwych do wykonania za pomoc tego kodu operacji systemowych. Istnieje 5 poziomów: POZIOM Główny Uytkownik Bez blokowania Sprztaczka Serwis OPIS Pełen dostp do wszystkich funkcji. W systemie moe by zdefiniowany tylko jeden kod właciciela (nr porzdkowy 00). Ten kod moe zmieni tylko Właciciel lub instalator. Wprowadzanie prostych operacji, takich jak Uzbrajanie/Rozbrajanie, Blokowanie linii i aktywacja wyj programowalnych. Takie same moliwoci jak Uytkownik z wyjtkiem blokowania linii. Kod jednokrotnego uzbrojenia i rozbrojenia, po uyciu zostaje automatycznie wykasowany z pamici. Słuy do wykorzystania w sytuacjach wyjtkowych, z góry nie przewidzianych. Uytkownik o uprzywilejowaniu Serwis nie moe rozbroi systemu, który był uzbrojony przez uytkownika z innym uprzywilejowaniem lub uzbrojony w szybkim trybie. Uytkownik Serwis nie moe blokowa linii. Aby ustawi poziom uprzywilejowania: INFORMACJA: System musi by rozbrojony, aby móc zmieni uprzywilejowanie uytkownika. KROK OPIS 1 Wprowad kolejno klawisze aby wej do funkcji zmiany uprzywilejowania: 2 Wprowad 4 cyfry kodu głównego (fabrycznie: 1234): 14 Instrukcja uytkownika

16 KROK OPIS 3 Wprowad 2-cyfrowy kod uytkownika. Przykład: Aby zmieni poziom uprzywilejowania uytkownika nr 1 wybierz "01": 4 Wprowad 1 cyfr odpowiadajc za poziom uprzywilejowania: 0: Uytkownik 1: Uytkownik bez blokowania 2: Sprztaczka 3: Serwis Przykład: Aby zmieni uprzywilejowanie uytkownika na Serwis, naciskamy "3": INFORMACJA: W ten sam sposób mona zmieni uprzywilejowanie innych uytkowników, maksymalnie do 19. Kod główny nie moe by modyfikowany. 5 Jeeli szyfrator potwierdzi jednym długim dwikiem, wybrany kod został skasowany. Instrukcja uytkownika 15

17 Rozdział 4: Uzbrajanie i rozbrajanie systemu Uzbrojenie normalne załcza dozór alarmowy wszystkich linii włamaniowych. Jest stosowane w momencie opuszczania obiektu. Naley pamieta e Ochrona przed intruzem jest załczona jeeli system jest w stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: anty-poarowa, antynapadowa, anty-sabotaowa s zawsze w stanie czuwania i centrala jest gotowa do wysyłania raportów do stacji monitorujcej niezalenie od stanu uzbrojenia systemu. Uzbrajanie w trybie normalnym KROK OPIS 1 Sprawdzi stan diody Ready na szyfratorze. Jeli si wieci lub miga, mona rozpocz uzbrajanie. Jeli dioda Ready jest wyłczona, która linia alarmowa jest w stanie pobudzenia. Naley skontrolowa stan opuszczanych pomieszcze, pozamyka okna i drzwi. Jeli problem nie ustpił, mona zablokowa pobudzon lini. 2 Wprowad swój 4-cyfrowy kod uytkownika i nacinij. INFORMACJA: W przypadku pomyłki podczas wprowadzania kodu, szyfrator wyda 3- krotny dwik sygnalizujcy błd. Naley wówczas powtórzy sekwencj (tym razem poprawnie wpisujc kod). 3 Rozpoczyna si odliczanie czasu na wyjcie z obiektu (szyfrator wydaje krótkie dwiki przypominajce, dioda Arm błyska). W cigu zaprogramowanego czasu naley wyj z obiektu i pozamyka drzwi. Uzbrajanie grupy Uzbrajanie grupy pozwala na załczenie dozoru alarmowego grupy kilku linii. Grupy linii definiuje instalator. 16 Instrukcja uytkownika

18 KROK OPIS 1 Sprawdzi stan diody Ready na szyfratorze. Jeli si wieci lub miga, mona rozpocz uzbrajanie. Jeli dioda Ready jest wyłczona, która linia alarmowa jest w stanie pobudzenia. Naley skontrolowa stan opuszczanych pomieszcze, pozamyka okna i drzwi. Jeli problem nie ustpił, mona zablokowa pobudzon lini. 2 Wprowad swój 4-cyfrowy kod uytkownika i nacinij. INFORMACJA: W przypadku pomyłki podczas wprowadzania kodu, szyfrator wyda 3- krotny dwik sygnalizujcy błd. Naley wówczas powtórzy sekwencj (tym razem poprawnie wpisujc kod). 3 Wprowad numer grupy majc do wyboru 1,2,3 lub 0, gdzie 0=wszystkie. Przykład: Aby uzbroi grup 3 nacinij: 4 Rozpoczyna si odliczanie czasu na wyjcie z chronionego obszaru. INFORMACJE: Naciskajc [Numer Grupy] # nie bdzie słycha buzzera szyfratora oraz bdzie anulowany czas opónienia wejcia. Naciskajc [Numer Grupy] podczas odliczania czasu na wyjcie nie bdzie słycha buzzera szyfratora. Instrukcja uytkownika 17

19 Rozpoznawanie uzbrojonych grup System musi by uzbrojony. Aby zidentyfikowa uzbrojon grup(y) KROK OPIS 1 Nacinij na 1 sek. INFORMACJA: Jeli w systemie jest zezwolone szybkie uzbrajanie naley nacin przycisk na ok. 1 sek. 2 Pierwsze 3 diody linii bd sygnalizowały uzbrojone grupy poprzez zapalenie si na kilka sekund. Zone LED 1 odpowiada za Grup 1. Zone LED 2 odpowiada za Grup 2. Zone LED 3 odpowiada za Grup 3. INFORMACJA: Jeli system został uzbrojony w normalnym trybie to diody si nie zapal. Szybkie uzbrajanie Szybkie uzbrajanie pozwala uzbroi system bez podania kodu. INFORMACJA: Instalator zezwala na szybkie uzbrajanie. Aby szybko uzbroi system w trybie normalnym: Nacinij. System jest w pełni uzbrojony. Aby szybko uzbroi grup: Nacinij a nastpnie numer grupy. INFORMACJE: Jeli instalator zezwolił na szybkie uzbrajanie to mona uzbroi wicej ni jedn grup w tym samym czasie. Przykład: Jeli Grupa 1 jest uzbrojona i chcemy uzbroi Grup 2 to naciskamy [2]. Jeli instalator nie zezwolił na szybkie uzbrajanie to nie mona uzbroi wicej ni jedn grup w tym samym czasie. Oznacza to, e mona uzbroi tylko jedn Grup naciskajc 1,2 lub 3 ewentualnie wszystkie grupy uywajc [0]. Przykład: Jeli Grupa 1 jest uzbrojona i chcemy uzbroi Grup 2, najpierw musimy rozbroi Grup 1, a póniej uzbroi Grup 2 wprowadzajc: kod [2]. 18 Instrukcja uytkownika

20 Uzbrajanie lini szyfrow System mona uzbraja za pomoc przycisku pilota radiowego. Szczegóły prosz omówi z instalatorem. Rozbrajanie Rozbrajanie systemu Przez rozbrajanie systemu naley rozumie wyłczenie z dozoru linii wykrywajcych włamanie. Pozostała cz systemu (system sygnalizacji poaru, napadu i ew. innych zagroe) jest non-stop załczona w dozór alarmowy. KROK OPIS 1 Podej do szyfratora. Jeeli szyfrator jest umieszczony wewntrz chronionego obiektu, wydaje dwiki przypominajce o upływie czasu na wejcie. 2 Rozbrajanie uzbrojonego systemu: Przed upłyniciem czasu na wejcie naley wprowadzi 4-cyfrowy kod uytkownika. INFORMACJA: W przypadku le wprowadzonego kodu, szyfrator sygnalizuje błd potrójnym dwikiem. Naley wówczas ponowi sekwencj rozbrajania (tym razem poprawnie). Rozbrajanie w alarmie KROK OPIS 1 Podej do szyfratora. Jeeli szyfrator jest umieszczony wewntrz chronionego obiektu, wydaje dwiki przypominajce o upływie czasu na wejcie. Instrukcja uytkownika 19

21 2 Jeeli w systemie jest lub był alarm, bdzie to sygnalizowane diodami wywietlacza LED: LED ARM mruga LED Zone wieci LED FIRE wieci 3 Rozbrojenie systemu nastpuje po wprowadzeniu kodu uytkownika: WANE: Jeeli w systemie mamy zainstalowane czujki poarowe i wystpił alarm poarowy, mimo wyłczenia alarmu przez cały czas bdzie zapalona dioda Fire. Systemu nie bdzie mona uzbroi do momentu zresetowania zasilania tych czujek patrz strona 24. Rozbrajanie pod przymusem Jeeli zostan Pastwo zmuszeni do rozbrojenia systemu (lub podania kodu) przez napastnika, mona spełni jego yczenie i jednoczenie spowodowa przesłanie cichego sygnału alarmowego do centrum monitorowania. Do tego celu słuy kod rozbrojenia pod przymusem. Jest to podobny kod do tego, którym si Pastwo posługuj, róni si tylko ostatni cyfr zamiast właciwej ostatniej cyfry naley uy o jeden wikszej, np.: Kod Uytkownika Kod Przymusu INFORMACJA: W adnym przypadku nie naley uywa kodu pod przymusem bez wanej przyczyny. Aby rozbroi uywajc kodu przymusu: KROK OPIS 1 Podej do szyfratora. Jeeli szyfrator jest umieszczony wewntrz chronionego obiektu, wydaje dwiki przypominajce o upływie czasu na wejcie. 2 Wprowad 4-cyfrowy kod przymusu: 20 Instrukcja uytkownika

22 Jednokrotne wprowadzenie spowoduje rozbrojenie systemu i wysłanie cichego raportu do stacji monitorujcej. INFORMACJA: Jeli w systemie wystpuj wyjcia programowalne, które reaguj na prowadzenie kodu przymusu to ich powrót do stanu normalnego nastpuje po: 1. Uzbrojeniu systemu. 2. Rozbrojeniu systemu. Instrukcja uytkownika 21

23 Rozdział 5: Bloko Jeeli linia włamaniowa jest p wieci si to systemu alarmo Pastwo zidentyfikowa p niedomknite drzwi, otwarte okn sposobem na uzbrojenie system Blokowanie linii jest równie wyłczenia dozoru czci po pomieszcze robotnikom, po zwierzt itp.). UWAGA: Zablokowana linia nie reaguje poziom zabezpieczenia obiekt Blokowanie poprze Aby linie były ignorowane przez

24 0 Aby zidentyfikowa zablokowane linie: KROK 1 OPIS Jeli w systemie jest zaprogramowana moliwo szybkiego blokowania wystarczy nacisn: 2 Patrzc na szyfrator zauwaymy, e diody linii, które s zablokowane zapaliły si. Instrukcja uytkownika 23

25 Rozdział 6: Funkcje uytkownika W centrali ORBIT-14 dostpne s specjalne funkcje uytkownika: Dodawanie, modyfikowanie oraz kasowanie kodu uytkownika Blokowanie linii Wywietlanie pamici poprzedniego alarmu Wywietlanie problemów systemowych Włczanie bd wyłczanie sygnalizacji szyfratora Ustawianie daty i czasu systemowego Wykonywanie testów systemu FUNKCJA OPIS SEKWENCJA KOMENTARZ Blokowanie linii Szybkie blokowanie Aktywacja wyj programowaln ych Reset czujek poarowych Wywietlanie problemów systemowych Blokowanie lub odblokowywanie linii) Aktywacja lub dezaktywacja wyj programowalnyc h Resetowanie czujek poarowych Migajca dioda POWER sygnalizuje zaistnienie problemu KOD UYTK. (2-cyfrowy numer linii blokowanej lub odblokowywanej) (2-cyfrowy numer linii blokowanej lub odblokowywanej) KOD UYTK. (Numer wyjcia do aktywacji) KOD UYTK. (Numer wyjcia resetujcego czujki) Bardziej szczegółowy opis znajduje si na stronie 22. Maksymalnie moe by 6 wyj. Naley to skonsultowa z instalatorem Opis na stronie 28, wicej szczegółów u instalatora. Wicej informacji na stronie 28, lub u instalatora. 24 Instrukcja uytkownika

26 FUNKCJA OPIS SEKWENCJA KOMENTARZ Wywietlenie pamici alarmu Programowani e i kasowanie kodów uytkowników Wywietla pami ostatniego alarmu Dodawanie, kasowanie lub modyfikowanie kodów uytkowników lub kodu głównego Po wybraniu tej funkcji, na kilka sekund zostan wywietlone linie, które spowodowały alarm w trakcie ostatniego uzbrojenia. KOD GŁÓWNY (2-cyfrowy numer kodu) (Nowy kod uytkownika) Szczegółowy opis znajduje si na stronie 11. Informacja: Wprowadzajc kasujemy dany kod. Programowani e poziomu uprzywilejoa uytkowników Ustawienie poziomu dla uytkownika KOD GŁÓWNY Opis poziomów uprzywilejowa na stronie 14. (2-cyfrowy numer kodu) Programowani e daty Ustawianie daty systemowej (Nowy poziom uprzywil.; 0= Uyt; 1= Bez blokow.; 2= Sprzt.; 3= Serwis) KOD GŁÓWNY Wprowadzamy dat w formacie MMDDRR. Przykład: 26 maj Instrukcja uytkownika 25

27 FUNKCJA OPIS SEKWENCJA KOMENTARZ Programowani e czasu Programowani e autouzbrojeni a Programowani e numerów telefonów trybu Follow Me Ustawianie czasu systemowego Ustawianie godziny automatycznego uzbrojenia Słuy do wprowadzania numeru telefonu trybu Follow me (max do 32 znaków) lub lub lub KOD GŁÓWNY KOD GŁÓWNY KOD GŁÓWNY Nr telefonu [#] Godzin wprowadzamy w formacie 24-godz. Przykład: 14: Musi by prawidłowo ustawiona godzina, aby system funkcjonował prawidłowo Godzin wprowadzamy w formacie 24-godz. Mona te uy znaków specjalnych opisanych poniej Funkcja Sekwencja Rezultat Oczekiwanie na nastpny sygnał cigły [STAY], [1] A Zatrzymanie wybierania na okrelony czas [STAY], [2] B Przełcza wybieranie tonowe na impulsowe lub odwrotnie [STAY], [3] C Wybiera tonowo znak * [STAY], [*] * Wybiera tonowo znak # [STAY], [#] # Aby wykasowa numer telefonu wybieramy sekwencje: [ * ] [ 7 ] [ 1 / 2 / 3 / 4 ] [Kod główny] [#] Sygnalizacja szyfratora Słuy do załczania lub wyłczania buzzera szyfratora KOD GŁÓWNY Po wprowadzeniu kodu głównego naciskamy aby włczy lub wyłczy buzzer (patrz strona 31). 26 Instrukcja uytkownika

28 FUNKCJA OPIS SEKWENCJA KOMENTARZ Gong szyfratora KOD GŁÓWNY Włcza lub wyłcza sygnalizacj gongu z linii (patrz strona 5.) Powiadomienie o kocu transmisji KOD GŁÓWNY Włcza lub wyłcza sygnalizacj pojawiajc si po prawidłowej transmisji sygnału do stacji monitorujcej Pami zdarze Wywietla zdarzenia przechowywane w pamici (do 250 zdarze). KOD GŁÓWNY Funkcja ta jest dostpna tylko z szyfratora LCD Testowanie systemu Umoliwia przetestowanie: Diod szyfratora Głoniczka szyfratora Zewntrznej syreny Akumulatora KOD GŁÓWNY Chwilowo zostanie załczany sygnalizator Wszystkie diody szyfratora zostan zapalone na kilka sekund Buzzer szyfratora wyda jeden długi dwik W przypadku złego stanu akumulatora bdzie mruga dioda POWER (powiadom instalatora). Instrukcja uytkownika 27

29 Rozdział 7: Problemy systemowe Centrala ORBIT-14 raportuje wszystkie usterki i problemy jakie wykryje. Aby zobaczy problemy: KROK OPIS 1 Nacinij aby wej w Tryb Uytkownika, a nastpnie wybierz (3) Wywietlenie Problemów: 2 Szyfrator wyda dwik i zapal si diody, które poka zaistniałe problemy. Po dwóch sekundach szyfrator przejdzie do normalnego trybu pracy. PROBLEM OPIS DIODA POSTPOWANIE Słaby akumulator Niskie napicie na akumulatorze lub akumulator nie podłczony Dioda linii 1 zapalona Skontaktuj si z instalatorem Brak napicia AC Brak napicia sieci. System działa z akumulatora Dioda linii 2 zapalona Sprawdzi bezpieczniki sieciowe. Zegar nie ustawiony Zegar centrali alarmowej uległ rozprogramowaniu. Dioda linii 3 zapalona Ustawianie daty i czasu patrz strona 25. Problem komunikacji Błd komunikacji ze stacj monitorujc Dioda linii 4 zapalona Jeeli w czasie uywania systemu nie nastpiło uszkodzenie linii telefonicznej, powiadom instalatora Problem sygnalizatora Uszkodzony obwód sygnalizatora Dioda linii 5 zapalona Naley sprawdzi czy sygnalizator zewntrzny nie został uszkodzony I powiadomi instalatora. 28 Instrukcja uytkownika

30 PROBLEM OPIS DIODA POSTPOWANIE Linia telefoniczna odcita Linia telefoniczna, do której podłczono central alarmow jest niesprawna. Dioda linii 6 zapalona (Dioda linii 6 zapalona w klawiaturz e 6 LED) Jeeli wszystkie linie telefoniczne działaj poprawnie, powiadomi serwis. Jeli nie, powiadomi operatora telekomunikacyjnego. Sabota Sygn/Obud/Szyf ratora System wykrył sabota sygnalizatora, obudowy lub szyfratora. Dioda linii 7 zapalona (Dioda linii 6 zapalona w klawiaturz e 6 LED) Skontaktowa si z instalatorem. Linia dzienna Linia zaprogramowana jako LINIA DZIENNA jest pobudzona. Dioda linii 8 zapalona (Dioda linii 6 zapalona w klawiaturz e 6 LED) Sprawdzi przyczyn pobudzenia linii. Instrukcja uytkownika 29

31 Aby wyłczy alarm poarowy: Po alarmie poarowym dioda FIRE bdzie wieci nawet jeli system nie jest ju w stanie alarmu. SYGNALIZACJA Dioda FIRE wieci wiatłem cigłym OPIS I PROCEDURA POSTPOWANIA Wikszo czujników dymu po alarmie naley zresetowa poprzez krótkotrwałe zdjcie napicia zasilania. Dopóki czujnik (lub czujniki) nie zostanie zresetowany, dioda FIRE bdzie si wieci a system niie bdzie w stanie gotowoci (zgaszona dioda READY). Aby zresetowa czujniki dymu naley wykona nastpujce czynnoci: KOD UYTKOWNIKA (Numer wyjcia programowalnego, które odpowiada za resetowanie czujek dymu) Naley zasign informacji u instalatora sposobie resetowania czujek dymu. Gdy zresetujemy czujki, dioda Ready bdzie sygnalizowała gotowo systemu do uzbrojenia. INFORMACJA: Jeli zadymienie było silne, moe by konieczne kilkukrotne powtórzenie tej procedury dotd a komory czujników ulegn oczyszczeniu z dymu. 30 Instrukcja uytkownika

32 Rozdział 8: Sygnalizacja dwikowa Oprócz wskaza wizualnych, system sygnalizuje niektóre stany i operacje za pomoc dwików wbudowanych w szyfratory buzzerów. Niektóre stany s równie sygnalizowane za pomoc sygnalizatorów akustycznych. ZDARZENIE DWIK SZYFRATORA SYGNALIZA TOR Alarm włamaniowy Alarm poarowy Opcjonalnie (patrz informacja 5) Alarm napadowy z szyfratora Krótkie pinicie Szybkie, powtarzajce si dwiki (patrz informacja 3) Alarm poarowy z szyfratora Szybkie, powtarzajce si dwiki (patrz informacja 3) Alarm medyczny z szyfratora Krótkie pinicie Uzbrajanie bd rozbrajanie Jeden sekundowy dwik jeli poprawnie, trzy krótkie jeli błdnie (patrz informacja 3) Wprowadzenie błdnej sekwencji z szyfratora Trzy krótkie dwiki (patrz informacja 3) Odliczanie czasu na wyjcie Wolne powtarzajce si dwiki przez zaprogramowany czas wyjcia (patrz informacja 3) Odliczanie czasu na wejcie Wolne powtarzajce si dwiki przez zaprogramowany czas wejcia (patrz informacja 3) Problem sygnalizatora lub słaby akumulator Wprowadzanie daty z funkcji uytkownika (patrz strona 24) Powtarzajce si dwa krótkie dwiki do momentu nacinicia [#]. Jeden sekundowy dwik, jeli poprawnie. Trzy krótkie, jeli błdnie (patrz informacja 3) Tak (cigły) Tak (przerywany ) Opcjonalnie (patrz inf. 2) Tak Nie Nie Nie Nie Opcjonalnie (patrz inf. 1) Nie Brak Instrukcja uytkownika 31

33 Informacje: 1. Jeeli system został odpowiednio zaprogramowany, po upłyniciu czasu na wyjcie sygnalizatory wydaj krótki dwik potwierdzenia patrz strona 5 2. Sposób reakcji systemu na uruchomienie alarmu napadowego (alarm głony lub dyskretny) programuje instalator. 3. Dwiki szyfratora podczas: trwania czasu na wejcie/wyjcie, alarmu poarowego, sygnałów potwierdzenia lub błdu mog zosta programowo wyłczone. 4. W przypadku korzystania z funkcji gongu, kade pobudzenie zdefiniowanych linii powoduje włczenie sygnalizacji dwikowej na szyfratorze (gdy system jest rozbrojony). Funkcj gongu mona wyłczy, jeeli nie jest w danej chwili potrzebna patrz strona Instalator programuje sposoby sygnalizacji alarmów na szyfratorze. 32 Instrukcja uytkownika

34 Rozdział 9: Obsługa szyfratora LCD WEJCIE DO MENU UYTKOWNIKA 1. Aby wej do menu uytkownika, nacinij klawisz. 2. Ponowne nacinicie klawisza, powoduje przejcie do wywietlania stanu normalnego UWAGA: Jeeli przez 10 sekund nie zostanie nacinity aden klawisz, system automatycznie przechodzi do stanu normalnego PORUSZANIE SI PO MENU UYTKOWNIKA Aby przej do okrelonego punktu menu, naley wykonywa ponisze czynnoci: Naciskaj klawisz lub aby wybra. Nastpnie nacinij klawisz aby wej do okrelonej funkcji. LUB Wybierz numer funkcji, uywajc odpowiedniego klawisza numerycznego. FUNKCJE MENU UYTKOWNIKA: 1) BLOK. LINII (blokowanie linii alarmowych) 2) WYJ. PROGR. (załczanie wyj programowalnych) 3) PROBLEM SYS (wywietlanie usterek systemowych) 4) PAM. ALARMOW (wywietlanie pamici alarmów) 5) KOD DOSTPU (programowanie kodów uytkownika) 6) UST. CZASU (programowanie czasu i daty systemowej oraz automatycznego uzbrajania) 7) PROG. TEL. FM (programowanie numerów tel. trybu "Follow Me") 8) BUZER SZYFR. (ustawianie sygnalizacji dwikowej szyfratora) 9) PAM. ZDARZEN (przegldanie pamici zdarze) 0) ROZNE (funkcje zaawansowane) 1) Blokowanie linii Aby zablokowa wybran lini, postpuj według poniszych sekwencji: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Wprowad kod uytkownika. UWAGA: Jeeli została załczona "Szybkie blokowanie (Adres 30), kod uytkownika nie jest wymagany 4. Na wywietlaczu uka si miejsca odzwierciedlajce linie Mog równie wywietli si numery linii, które s ju zablokowane. Instrukcja uytkownika 33

35 5. Klawiszami numerycznymi wybierz linie, które chcesz zablokowa. W pustych miejscach zapal si numery zablokowanych linii. Kolejne nacinicie klawisza numerycznego spowoduje odblokowanie linii. Po wybraniu numerów linii nacinij klawisz. 2) Wyjcia programowalne Opcja ta słuy do załczania i wyłczania wyj programowalnych: UWAGA: Wyjcie moe by załczane tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zdefiniowane w programie centrali przez instalatora (Lokacja 22-25). 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Wprowad kod uytkownika. Zostanie wywietlony komunikat WYBIERZ WP i nazwa pierwszego wyjcia. 4. Nastpnie klawiszami wybierz wyjcieod 1 do 6, które chcesz załczy. 5. Aby załczy wybrane wyjcie, nacinij klawisz. Jeeli wyjcie zostanie załczone, na wywietlaczu pojawi si napis "GOTOWE". 3) Problemy systemowe Jeeli w systemie wystpi problem, szyfrator wywietla napis "PROBLEM - *3". Aby go wywietli wykonaj ponisze kroki: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Zostanie wywietlona nazwa wystpujcego problemu. 4. Jeeli wystpuje klika rónych problemów, mona je przeglda przy uyciu klawiszy. 4) Pami alarmu Aby wywietli pami alarmu z ostatniego uzbrojenia wykonaj ponisze kroki: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz 4 3. Zostanie wywietlona nazwa linii która wywołała alarm. 4. Jeeli wicej linii wywołało alarm, mona przeglda ich nazwy naciskajc klawisze. 5) Kody dostpu Zmiana kodu dostpu Aby zaprogramowa lub zmieni kody poszczególnych uytkowników i kod główny wykonaj ponisze kroki: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisze Wprowad kod główny. 34 Instrukcja uytkownika

36 4. Zostanie wywietlona lista uytkowników od 00 do Wybierz numer uytkownika, którego kod ma zosta zaprogramowany lub zmieniony. 6. Aby wybra uytkownika, mona równie uy klawiszy. 7. Kiedy zostanie wywietlony dany uytkownik, nacinij klawisz. 8. Wprowad cyfry kodu i nacinij ponownie klawisz. Jeeli kod zostanie zaakceptowany, szyfrator wygeneruje jeden długi dwik. Zmiana uprzywilejowania kodu Aby zaprogramowa lub zmieni uprzywilejowanie kodu poszczególnych uytkowników wykonaj ponisze kroki: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Wprowad kod główny. 4. Zostanie wywietlona lista uytkowników od 01 do Wybierz numer uytkownika, którego uprzywilejowanie ma zosta zmienione. 6. Aby wybra uytkownika, mona równie uy klawiszy. 7. Kiedy zostanie wywietlony dany uytkownik, nacinij klawisz. 8. Wprowad cyfry uprzywilejowania od 0 do 3i nacinij ponownie klawisz. Po zaakceptowaniu, szyfrator wygeneruje jeden długi dwik. 6) Ustawianie czasu Operacja ta słuy do zaprogramowania czasu i daty systemowej, oraz godziny codziennego uzbrojenia: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Dostpne bd 3 opcje. Wybierz jedn z nich: 1) UST. DATY (ustawianie daty systemowej) 2) UST CZASU (ustawianie czasu systemowego) 3) AUTO UZBROJ (ustawianie czasu automatycznego uzbrojenia) 4. Do wybrania danej opcji słu klawisze. Aby zatwierdzi wybranie opcji, nacinij klawisz. Instrukcja uytkownika 35

37 5. Wprowad kod główny. Po wywietleniu aktualnej daty lub czasu, mona j zmieni uywajc klawiszy numerycznych. 6. Dane mona zmienia równie klawiszami ARM lub STAY na zasadzie przewijania. 7. Aby przesun migajcy kursor w lewo lub w prawo, naley naciska klawisze. 8. Aby zatwierdzi wprowadzone dane, nacinij klawisz. Jeeli dane zostan zaakceptowane, szyfrator wygeneruje jeden długi dwik. 7) Programowanie telefonów trybu powiadomienia Follow Me Aby zaprogramowa numery telefonów wykonaj ponisze kroki: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Zostanie wywietlony napis: TEL Uywajc klawiszy,wybierz pozycj któr chcesz zaprogramowa : 1) TEL 1. 2) TEL 2. 3) TEL 3. 4) TEL Aby zatwierdzi wybór, nacinij klawisz. 6. Wprowad kod główny. 7. Wprowad kolejno cyfry numeru telefonu. 8. Nacinij klawisz aby zatwierdzi dane. Jeeli dane zostan zaakceptowane, szyfrator wygeneruje jeden długi dwik. W trakcie programowania numerów FM, mona wprowadzi znaki specjalne klawiszami ARM i STAY: A czekanie na nastpny sygnał cigły B pauza wybierania C przełczanie wybierania tonowego na impulsowe i odwrotnie * wysłanie tonowo znaku * # wysłanie tonowo znaku # Aby wykasowa numer telefonu, naley klawiszem STAY ustawi znak E na pocztku numeru telefonu i nacisn klawisz 8) Buzzer szyfratora Operacja ta słuy załczania i wyłczania opcji sygnalizacyjnych szyfratora: 1. Nacinij klawisz. 36 Instrukcja uytkownika

38 2. Nastpnie klawisz Wprowad kod uytkownika. 4. Klawiszem numerycznym wybierz ponisz opcj, któr chcesz załczy lub wyłczy : 1) BUZER sygnalizacja alarmu, czasu wejcia/wyjcia i sygnalizacja usterek 2) GONG sygnalizacja dla linii z sygnalizacj gongu. 3) WYSW. POTW. wywietlenie potwierdzenia wysłania raportu do stacji monitorujcej. 5. Lista dostpnych funkcji moe by równie przewijana klawiszami. 6. Poszczególne opcje s załczane lub wyłczane po naciniciu odpowiednich klawiszy numerycznych. Sygnalizowane to jest długim sygnałem dwikowym i napisem ZAL/WYL pojawiajcym si obok nazwy danej opcji. 7. Po wybraniu opcji nacinij klawisz lub zaczekaj kilka sekund 9) Pami zdarze Aby przeglda pami zdarze, wykonaj ponisze kroki: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Wprowad kod uytkownika. 4. Zostanie wywietlone ostatnie powstałe zdarzenie z dat i godzin. 5. Aby przeglda nastpne zdarzenia, naley uywa klawiszy. 0) Róne Menu to jest przeznaczone wyłcznie dla zaawansowanych uytkowników i instalatora: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Dostpne bd nastpujce opcje: Opcja Opis 1) Sprawdzanie Słuy do przetestowania szyfratorów, sygnalizatorów, akumulatora 2) Nazwy Słuy do modyfikowania nazw linii, uytkowników i wyj programowalnych (maksymalnie 12 znków) 3) Instalator Słuy do modyfikowania programu centrali (opcja tylko dla instalatora) 4. Wybierz odpowiedni opcj z menu, naciskajc klawisze. Instrukcja uytkownika 37

39 5. Aby zatwierdzi wybór, nacinij klawisz. 6. Objanienia poszczególnych punktów zawarte s poniej. 1) Sprawdzanie Słuy do sprawdzania poprawnoci działania nastpujcych elementów systemu: Wywietlacze szyfratorów Buzzery szyfratorów Sygnalizatory Akumulatory zasilania rezerwowego Aby wykona t operacj: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Nacinij klawisz "1" aby wybra opcj "Sprawdzanie". 4. Wprowad kod uytkownika. 5. Nacinij klawisz. 6. W trakcie testowania szyfrator bdzie generował cigły ton. 2) Nazwy Dostpne s nastpujce opcje: Opcja Opis 1)Nazwy linii Słuy do programowania nazw linii 2)Nazwy wyj Słuy do programowania nazw wyj programowalnych 3)Nazwy Słuy do programowania nazw uytkowników uytkowników 4)Kopiowanie nazw Słuy do kopiowania wszystkich nazw na inne szyfratory LCD 5)Kasowanie nazw Słuy do kasowania zaprogramowanych nazw do ustawie fabrycznych Dla kadej nazwy mona zaprogramowa do 12 znaków. Aby wybra opcj programowania nazw: 1. Nacinij klawisz. 2. Nastpnie klawisz Nacinij klawisz "2", aby wybra opcje "NAZWY". 4. Wybierz jedn z piciu dostpnych operacji, naciskajc odpowiedni klawisz numeryczny lub wybierz je przy uyciu klawiszy i nacinij. 5. Dla wprowadzenia nazw (pierwsze trzy opcje) naley posłuy si ponisz tabel. 38 Instrukcja uytkownika

40 6. Po wprowadzeniu nazwy nacinij klawisz. Jeeli dane zostan zaakceptowane, szyfrator wygeneruje jeden długo dwik. 7. W trakcie wykonywania operacji nr 3 (Kopiowanie nazw), zostan skopiowane wszystkie nazwy do pozostałych szyfratorów LCD 8. Po wykonaniu operacji (BRAK NAZWY) wszystkie nazwy zostan zmienione na fabryczne. UWAGA! W trakcie pierwszej instalacji, nazwy linii, uytkowników i wyj programowalnych mog by wywietlane jako cig znaków: PPPPPPPPPPP. Dlatego najpierw naley wykona operacj "KASOWANIE NAZW" aby zostały zaprogramowane fabryczne nazwy. Sposób programowania nazw Do wprowadzania znaków, s uywane klawisze numeryczne wyszczególnione w tabeli. Kolejne nacinicia tych samych klawiszy powoduj wywietlanie nastpnych znaków metod przewijania. UWAGA! W systemie nie ma wbudowanej polskiej czcionki KLAWIS Z ZNAKI 1 1 A B C D E F G H I J K L M 2 2 N O P Q R S T U V W X Y Z 3 3! & :.? / ( ) 4 4 A b c D e f g H i j k l m 5 5 N o p Q r s t U v w x y z 6-0 Kady z tych klawiszy przełcza sekwencyjnie cyfry i spacje Przełcza sekwencyjnie znaki do przodu Przełcza sekwencyjnie znaki do tyłu Przesuwa kursor w lewo Przesuwa kursor w prawo Słuy do zatwierdzenia wprowadzonej nazwy 3) Instalator Wejcie do trybu programowania. Instrukcja uytkownika 39

41

42 Notatki

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-06 Wersja 1.4 Notatki Ochrona przed intruzem jest załczona jeeli system jest w stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: antypoarowa, anty-napadowa, antysabotaowa s

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy)

SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) SYGNAŁY ALARMOWE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY (1-8) BLOKOWANIE LINII # 4 NR LINII (01-24) SZYBKIE BLOKOWANIE (tylko szyfratorem właciwej strefy) BLOKOWANIE GRUP # 4 NR GRUPY

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4

INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 INSTRUKCJA INSTALACYJNA RP-206 Wersja 1.4 SPIS TRECI 1...INFORMACJE OGÓLNE 1...MONTA I PODŁCZENIE CENTRALI 2...DANE TECZNICZNE 3...INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA 6...GENERALNE PARAMETRY SYSTEMU (lokacje 00-05)

Bardziej szczegółowo

RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22)

RP ROKONET. JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) JANEX INTERNATIONAL Sp.z O.O.. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 tel. (0-22) 863-63-53 RP - 808 ROKONET JANEX INT. - 1 - Instrukcja Instalacji i Obsługi RP- 808 2 Spis treci Oznaczenia 3 1. Wstp 3 2. Opis

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR...

SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR... SPIS TRECI OPIS OGÓLNY...2 INSTRUKCJA OBSŁUGI...2 KONFIGURACJA SYSTEMU...2 MAKRA UYTKOWNIKA...3 PRZEGLDANIE I URUCHAMIANIE MAKR...3 URUCHAMIANIE MAKRA O ZNANYM NUMERZE...3 UZBRAJANIE SYSTEMU...4 ROZBRAJANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

POWER WAVE 4. 8. 16. 64

POWER WAVE 4. 8. 16. 64 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4. 8. 16. 64 Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn),

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika ProSYS

Instrukcja Użytkownika ProSYS Instrukcja Użytkownika ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 tel: 0 801 77 77 90 www.risco.info.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1: WSTĘP... 3 Obsługa systemu... 3 Rodzina ProSYS... 4 Pojęcia i definicje...

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Adres Lokalizacja czujników Rodzaj czujnika reakcja* Strefa A B S JA-63 Profi Instrukcja użytkownika 1. 2. 3. 4. 5. CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. CZ. PRZEW. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. OBSŁUGA PILOTA...4 2.1 Wprowadzanie kodu...4 2.2 Przełczanie pomidzy urzdzeniami...5 2.3 Wyszukiwanie kodu...6 2.3.1 Wyszukiwanie na

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treci 1. Wprowadzenie Zabezpieczanie obszaru chronionego Sterowanie dwikami i sygnałami głosowymi 13

Spis treci 1. Wprowadzenie Zabezpieczanie obszaru chronionego Sterowanie dwikami i sygnałami głosowymi 13 Bezprzewodowa centrala alarmowa Spis treci 1. Wprowadzenie 1!" # $ % & '( ) *" +, 2. Zabezpieczanie obszaru chronionego 6!" " #"""""!" & "#" - #".//0 1 -#".2 3 41 $!"#"".2 3 41.//0 1 )!"#"".//0 1.2 3 41

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 (POLISH)

MATRIX 6/816 (POLISH) MATRIX 6/816 (POLISH) Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.34 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-2 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9)

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9) Arkusz programowania centrali alarmowej SIGMA 1 wersja.3 Informacje wstępne: Wejście do trybu programowania: * 8 [kod instalatora] Fabryczny kod instalatora: 069 Fabryczny kod Głównego Użytkownika: 134

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Pod Ska lko u 3 3 466 01 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel.: +420 483 559 999 fax: +420 483 559 993 Internet: www.jablotron.cz Spis treści: 1 Sygnalizacja na klawiaturze...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA C CENTRALA ALARMOWA C - 2000 1. Przeznaczenie. Centrala mikroprocesorowa C-2000 przeznaczona jest do zabezpieczania redniej wielkoci obiektów typu: magazyny, szkoły, biura, pawilony handlowe. Zadaniem centrali

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY Brzęczyk znajdujący się wewnątrz klawiatury może być załączany w następujących sytuacjach ( zależnie od wyboru opcji centrali ): Każde naciśnięcie przycisku klawiatury

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi LUMINA DUO Sterownik czasowy Instrukcja instalacji i obsługi Uwagi dotyczce bezpieczestwa Po rozpakowaniu urzdzenia naley sprawdzi czy w transporcie nie wystpiły na nim adne uszkodzenia. Jeli tak, naley

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128

Opis Systemu. Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Opis Systemu ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Dziki modułowej budowie, ProSYS pozwala na połczenie w jednym systemie funkcji przeciwwłamaniowych, kontroli dostpu i automatyki sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Zawartość pudełka: 1. Centralka 2. dwa piloty 3. syrena 4. dioda LED 5. czujnik wstrząsu 6. okablowanie 7. instrukcja Specyfikacja techniczna: centralka: zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Pilot. Instrukcja instalacji

Pilot. Instrukcja instalacji Pilot Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Przygotowanie do pracy...3 3.Ustawienie pilota do współpracy z Centralą...3 4.Schemat urządzenia...5 5.Konfigurowanie działania pilota w panelu

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1.0 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Maj 1998

AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Maj 1998 AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Maj 1998 NOTATKI DOTYCZĄCE SYSTEMU ALARMOWEGO Awaria umasienia Zły czas Rozszerzenie Przeciążenie Awaria zasilania centrali Wystąpiła przerwa w zasilaniu -

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE)

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) Opracowali: dr in. Krystyna Noga mgr in. Rafał Sokół Akademia Morska Wydział

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Home Guard A Centrala alarmowa. Home Guard A2. Home Guard A2. Ver

Home Guard A Centrala alarmowa. Home Guard A2. Home Guard A2. Ver Centrala alarmowa Home Guard A2 A2 Ver. 285.01.03 1. Zastosowanie. Centrala Home Guard A2 jest nowoczesnym oraz niezawodnym elementem przeznaczonym do budowy małych systemów alarmowych instalowanych w

Bardziej szczegółowo

CA10 plus (wersja programowa 4.0)

CA10 plus (wersja programowa 4.0) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa CA10 plus (wersja programowa 4.0) z manipulatorem LCD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca10+lcdu-pl 01/01 Centrala CA10 plus z manipulatorem LCD Centrala

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO. S t r o n a 1

Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO. S t r o n a 1 Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO S t r o n a 1 Spis: S t r o n a 2 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 5 2.1 Uzbrojenie systemu... 6 2.2 Rozbrojenie systemu...

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

multi security solution instrukcja użytkownika

multi security solution instrukcja użytkownika TO BEZPIECZEŃSTWO NA WIELE SPOSOBÓW... 3 PARAMETRY FUNKCJONALNE... 3 OPIS KLAWIATURY... 4 WYŚWIETLANIE STANÓW PODSYSTEMÓW... 4 UZBRAJANIE... 5 UZBRAJANIE POPRZEZ WYBÓR PODSYSTEMÓW...5 ROZBRAJANIE... 5

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy.

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy. Autoalarm PROXIMA ZK ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

GTi. Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy. Instrukcja użytkownika

GTi. Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy. Instrukcja użytkownika GTi Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy Instrukcja użytkownika O= GTi Instrukcja Użytkownika= = Spis treści Zestawienie komend... 5 Rozdział 1: Wprowadzenie... 7 Parametry systemu... 8 Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania Zamek szyfrowy K2 Rev 1.1 Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana wyłącznie do dyspozycji instalatora lub administratora.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo