Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 stycznia 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych Tekst jednolity Styczeń 2015

2 Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 4 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 5 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR... 5 II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 7 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ... 8 IIIA. RACHUNEK PŁATYNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 8 IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 9 IVA. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 9 V. RACHUNEK IKE W ZŁOTYCH... 9 VI. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE...10 VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH...10 VIII. USŁUGI INTERNETOWE DETALICZNE...11 Rozdział II. KARTY BANKOWE I. LOKALNA KARTA BANKOMATOWA DO CZASU WYCOFANIA Z OFERTY BANKU...11 II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA...11 III. KARTA PŁATNICZA MASTERCARD PAYPASS...12 IV. USŁUGA BIOMETRII...13 V. KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT...13 Rozdział III. KREDYTY I. KREDYTY GOTÓWKOWE...14 II. KREDYTY HIPOTECZNE...16 III. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH...17 IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH...17 Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM...18 II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM...18 III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE...19 IV. USŁUGI RÓŻNE...19 V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH...19 VI. INNE OPŁATY KASOWO-SKARBCOWE...20 Rozdział V. UBEZPIECZENIA I. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW DO KREDYTÓW W RACHUNKU KREDYTOWYM

3 II. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW DO KREDYTÓW ODNAWIALNYCH ORAZ DEBETU DOPUSZCZALNEGO W ROR...21 III. UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

4 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Prowizje i opłaty prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do dyrektor oddziału ustala indywidualnie wysokość pobieranych prowizji i opłat w podanych granicach. 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów w rachunku kredytowym, spłat innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele społeczno użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo prowizje i opłaty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 14. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 15. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR I.A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: 1.1 w jednostkach Banku, 1.2 w bankomatach Banku, 2. Wypłata gotówki z rachunku w Banku: 2.1. na podstawie czeku gotówkowego, 2.2. na podstawie dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3. Realizacja czeku gotówkowego: 3.1 w Banku, w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 4. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł 5. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,00 zł 6. Za potwierdzenie salda rachunku telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną przez Oddział prowadzący ROR (opłatę ponosi osoba 5,00 zł przedkładająca czek do realizacji). 7. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł 8. Inkaso czeku. 6,00 zł 9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 5,00 zł 9.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym. 20,00 zł 10. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżeń blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS S.A., oraz w innych bankach krajowych. 25,00 zł 11. Wysyłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnienia z tytułu niedopuszczalnego debetu, braku spłaty odnawialnego limitu kredytowego lub debetu dopuszczalnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu, debetu dopuszczalnego lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit): a) wysłane listem zwykłym 2,00 zł b) wysłane listem poleconym 5,00 zł c) wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 7,00 zł 12. Skreślony 13. Zmiana pakietu prowizyjnego na wniosek Klienta: a) pierwsza, b) kolejna. 15,00 zł 14. Likwidacja rachunku. I.B. PAKIET ROR STANDARD 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 4,00 zł 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku, 3.2. w innych bankach: a) dyspozycje złożone przez Internet, 5

6 b) dyspozycje złożone w Oddziale Banku. 3,50 zł 4. Realizacja zlecenia stałego złożonego w Oddziale Banku na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 1,50 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5. Realizacja zlecenia stałego oraz przelewu z odroczoną datą płatności złożonego przez Internet na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 6. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. 10,00 zł I.C. PAKIET ROR OSZCZĘDNY 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 1,00 zł 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku, 3.2. w innych bankach: 5,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 5,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. 10,00 zł I.D. PAKIET ROR VIP 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. Jeżeli wpływy w poszczególnym miesiącu kalendarzowym osiągną kwotę 15,00 zł określoną w Komunikacie Banku, opłaty za dany miesiąc nie pobiera się. 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku, 3.2. w innych bankach: a) dyspozycje złożone przez Internet, b) dyspozycje złożone w Oddziale Banku. 4. Realizacja zlecenia stałego złożonego w Oddziale Banku na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 5. Realizacja zlecenia stałego oraz przelewu z odroczoną datą płatności złożonego przez Internet na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 6. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. I.E. PAKIET ROR JUNIOR 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku, 3.2. w innych bankach: a) dyspozycje złożone przez Internet, b) dyspozycje złożone w Oddziale Banku. 0,50 zł. 4. Realizacja zlecenia stałego złożonego w Oddziale Banku na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 0,50 zł. Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5. Realizacja zlecenia stałego oraz przelewu z odroczoną datą płatności złożonego przez Internet na rachunek prowadzony: 6

7 a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 6. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. 10,00 zł I.F. PAKIET ROR ELECTRO 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku, 3.2. w innych bankach: a) dyspozycje złożone przez Internet, b) dyspozycje złożone w Oddziale Banku. 10,00 zł. 4. Realizacja zlecenia stałego złożonego w Oddziale Banku na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 10,00 zł. Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5. Realizacja zlecenia stałego oraz przelewu z odroczoną datą płatności złożonego przez Internet na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 6. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. 10,00 zł I.G. PAKIET ROR ŚWIADCZENIOBIORCA 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. W Banku, a) dyspozycja złożona w Oddziale. 5,00 zł 3.2. W innych bankach: a) dyspozycja złożona w Oddziale. 10,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku, 5,00 zł b) w innym banku krajowym. 10,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. 10,00 zł II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki przy zakładaniu rachunku oraz wymiana książeczki. Uwaga: nie pobiera się opłaty od Szkolnych Kas Oszczędności 50,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku, Banku BPS S.A.; zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 5.1 jednostkach organizacyjnych Banku, w Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 5.2 innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 5,00 zł 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1. w Banku, 6.2. w innych bankach: 3,50 zł 7

8 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, na książeczce. (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych oraz innych bankach krajowych Zastrzeżenie, w związku z likwidacją rachunku, przez klienta realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych oraz innych bankach krajowych. 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych wg kosztów rzeczywistych 25,00 zł 25,00 zł oraz innych bankach krajowych. 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 11. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki. 12. Wystawienie książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej. 50,00 zł 13. Likwidacja książeczki. III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 5,00 zł 2a. Prowadzenie rachunku dla jednostek organizacyjnych (rada rodziców, klub sportowy, koło gospodyń wiejskich, itp.) powiązanych z podmiotem (szkoła, urząd gminy, itp.), którego rachunek rozliczeniowy prowadzony jest w Banku. 1,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku. 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku, 5.2. w innych bankach: 3,50 zł 6. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 25,00 zł 8.2. Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę. 5,00 zł 9. Dokonanie zmiany formularza wzorów podpisów. 10,00 zł 10. Likwidacja rachunku. IIIa. RACHUNEK PŁATYNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Prowadzenie rachunku. 2. Otwarcie rachunku walutowego, bez wniesienia wpłaty. 20,00 zł 3. Prowadzenie rachunku-dla każdej waluty. 4. Wpłata gotówkowa 5. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych. Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Bankuopłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, od 0,00% do 0,25% 8

9 b) wypłaty awizowane i niedobrane w wyznaczonym terminie-opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru 0,25% gotówki. 6. Przelew na rachunek: 6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 6.2. złotowy w innym banku krajowym, 3,50 zł 6.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział IV tab. II) 7. Likwidacja rachunku walutowego. IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3. Wpłata gotówki na rachunek. 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 5. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku, 5.2. w innych bankach: 3,50 zł 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. wg kosztów rzeczywistych 25,00 zł 25,00 zł 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 10. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki 11. Wystawienie książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej. 25,00 zł 12. Likwidacja wkładu. 13. Likwidacja książeczki. IVa. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku-dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego-w walucie lub złotych prowadzonego w Banku. Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Bankuopłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie-opłata pobierana z konta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. od 0,00% do 0,25% 0,25% 3. Przelew na rachunek: 3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 3.2. złotowy w innym banku krajowym, 3,50 zł 3.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział IV tab. II) V. RACHUNEK IKE W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłaty na rachunek. 4. Przekazanie środków z rachunku na rachunek prowadzony: 4.1. W Banku, 4.2. W innych bankach: 9

10 a) w systemie ELIXIR. VI. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego: a) pierwsza wypłata (nie dotyczy wypłaty w bankomacie), b) kolejne wypłaty. 5,00 zł Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować, - opłata pobierana jest niezależnie od opłat wymienionych w punkcie 4 b), - jako dyspozycję wypłaty traktuje się również dyspozycje przelewu środków na inny rachunek w Banku. 5. Wypłata środków pieniężnych w bankomacie (pierwsza i kolejne wypłaty) 5,00 zł VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,00 zł 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 50,00 zł 4. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o numerze rachunku. 10,00 zł 5. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 prawa bankowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 3,00 zł max. 20 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 5,00 zł max. 30 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych 25,00 zł obejmujące zasięgiem jednostki organizacyjne Banku, jednostki Banku BPS SA, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 7. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości dokonane przez osobę nie będącą klientem Banku 30,00 zł (z podatkiem VAT). 8. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 9. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 10. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 20,00 zł wypadek jego śmierci (nie dotyczy posiadaczy rachunku POL-IKE-BS). 11. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli pieniądze w całości zostaną wpłacone na 10,00 zł rachunek umiejscowiony w Banku. 12. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania. Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli pieniądze w całości zostaną wpłacone na 10,00 zł rachunek umiejscowiony w Banku. 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 20,00 zł 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 5,00 zł 10

11 15. Udzielenie informacji telefonicznej o wysokości salda na rachunku na hasło opłata miesięczna. Uwaga: - opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków, - nie pobiera się opłaty za udzielanie informacji o saldzie rachunku oszczędnościowego POL-IKE-BS. 16. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych. 17. Wydanie opinii, zaświadczeń bankowych dla osób niebędących klientami Banku. 10,00 zł 20,00 zł 60,00 zł (z podatkiem VAT) VIII. USŁUGI INTERNETOWE DETALICZNE 1. Dostęp do rachunku. 2. Opłata za wydanie tokena (płatna jednorazowo przy wydaniu pierwszego lub wznowionego tokena): a) pakiet VIP, b) pakiet ROR ELECTRO, ROR JUNIOR oraz konto oszczędnościowe, 100,00 zł. c) pakiet ROR STANDARD. 150,00 zł 3. Opłata za wydanie tokena w miejsce zagubionego, uszkodzonego itp. 150,00 zł 4. Zastrzeżenie tokena. 10,00 zł 5. Odblokowanie tokena. 10,00 zł 6. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszym rozdziale. od 10,00 zł do 300,00 zł Rozdział II. KARTY BANKOWE I. LOKALNA KARTA BANKOMATOWA do czasu wycofania z oferty Banku 1. Wydanie nowej karty: 1.1 Pakiet ROR STANDARD, 1.2 Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 1.3 Pakiet ROR VIP, 1.4 Pakiet ROR JUNIOR, 1.5 Pakiet ROR ELECTRO. 2. Wypożyczenie karty: 2.1 Pakiet ROR ŚWIADCZENIOBIORCA. 3. Wznowienie karty: 3.1 Pakiet ROR STANDARD, 10,00 zł 3.2 Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 10,00 zł 3.3 Pakiet ROR VIP, 3.4 Pakiet ROR JUNIOR, 3.5 Pakiet ROR ELECTRO, 3.6. Pakiet ROR ŚWIADCZENIOBIORCA - wznowienie karty wypożyczonej. 4. Opłata miesięczna za ubezpieczenie karty (na życzenie Klienta). 1,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach Banku. 6. Wypłata gotówki w bankomatach Banku. 7. Rozpatrzenie reklamacji. 8. Zablokowanie karty. 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 10. Wydanie karty w miejsce zablokowanej, uszkodzonej lub utraconej. 10,00 zł II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty: 1.1. Pakiet ROR STANDARD, 1.2. Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 1.3. Pakiet ROR VIP, 1.4. Pakiet ROR JUNIOR, 1.5. Pakiet ROR ELECTRO. 2. Wznowienie karty: 2.1. Pakiet ROR STANDARD, 2.2. Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 2.3. Pakiet ROR VIP, 2.4. Pakiet ROR JUNIOR, 11

12 2.5. Pakiet ROR ELECTRO. 3. Wydanie duplikatu karty. 25,00 zł 4. Opłata miesięczna za użytkowanie i ubezpieczenie karty od każdej karty wydanej do rachunku: 4.1. Pakiet ROR STANDARD, 4,00 zł 4.2. Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 2,00 zł 4.3. Pakiet ROR VIP, 4,00 zł 4.4. Pakiet ROR JUNIOR, 4,00 zł 4.5. Pakiet ROR ELECTRO. 4,00 zł 5. Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną. 10,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 8. Wypłaty gotówkowe: 8.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami. (Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku:www.bsradzyn.pl.) 8.2. w innych bankomatach w kraju: Pakiet ROR STANDARD, Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 4,00 zł Pakiet ROR VIP, Pakiet ROR JUNIOR, Pakiet ROR ELECTRO ,00% w bankomatach akceptujących kartę za granicą. min. 10,00 zł ,00 zł w punktach akceptujących kartę w kraju. od r. - 10,00 zł ,00 % w punktach akceptujących kartę za granicą. min. 10,00 zł ,00 zł w placówkach Poczty Polskiej od r. - 10,00 zł 9. Wpłata gotówkowa dokonywana na rachunek w bankomatach Banku. 10. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce. 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 2,00 zł 12. Rozpatrzenie reklamacji. 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za od r. -2,00 zł 10,00 zł okres przez niego wskazany. 15. Zmiana danych Użytkownika karty. 10,00 zł 16. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 17. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 18. Zmiana limitów na karcie W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA - zapis obowiązuje od dnia roku III. KARTA PŁATNICZA MASTERCARD PAYPASS 1. Wydanie nowej karty: 1.1 Pakiet ROR STANDARD, 1.2 Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 1.3 Pakiet ROR VIP, 1.4 Pakiet ROR JUNIOR, 1.5 Pakiet ROR ELECTRO. 2. Wznowienie karty: 2.1 Pakiet ROR STANDARD, 2,2 Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 2.3 Pakiet ROR VIP, 2.4 Pakiet ROR JUNIOR, 2.5 Pakiet ROR ELECTRO. 12

13 3. Wydanie duplikatu karty. 25,00 zł 4. Opłata miesięczna za użytkowanie i ubezpieczenie karty od każdej karty wydanej do rachunku: 4.1 Pakiet ROR STANDARD, 4,00 zł 4.2 Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 2,00 zł 4.3 Pakiet ROR VIP, 4,00 zł 4.4 Pakiet ROR JUNIOR, 4,00 zł 4.5 Pakiet ROR ELECTRO. 4,00 zł 5. Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną. 10,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 8. Wypłaty gotówkowe: 8.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami. (Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku:www.bsradzyn.pl.) 8.2 w innych bankomatach w kraju: Pakiet ROR STANDARD, Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 4,00 zł Pakiet ROR VIP, Pakiet ROR JUNIOR, Pakiet ROR ELECTRO ,00% w bankomatach akceptujących kartę za granicą. min. 10,00 zł 8.4 w punktach akceptujących kartę w kraju. 10,00 zł 8.5 2,00 % w punktach akceptujących kartę za granicą. min. 10,00 zł 8.6 w placówkach Poczty Polskiej 10,00 zł 9. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce. 2,00 zł 10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 2,00 zł 11. Rozpatrzenie reklamacji. 12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 13. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 10,00 zł 14. Zmiana danych Użytkownika karty. 10,00 zł 15. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 16. Zmiana limitów na karcie 17. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł IV. USŁUGA BIOMETRII 1. Udostępnienie usługi. 2. Czynności zdefiniowane w systemie InterVein. 3. Wypłata w bankomacie biometrycznym. 4. Sprawdzenie salda w bankomacie biometrycznym. 5. Doładowanie telefonu w bankomacie biometrycznym. V. KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT 1. Wydanie karty nowej. 2. Wznowienie karty. 3. Opłata za obsługę karty. pobierana od 2 roku użytkowania, rocznie, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż zł, 54,00 zł b) co najmniej zł. 4. Wydanie dodatkowej karty. 5. Obsługa dodatkowej karty. 6. Wydanie duplikatu karty. 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 13

14 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. 10. Transakcje bezgotówkowe. (dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą) 11. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków: w kraju, 3% min. 5,00 zł za granicą. (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 3% min. 10,00 zł 12. 3% min. 5,00 zł Przelew z karty. za przelew 13. Sprawdzenie salda w bankomacie. (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 14. Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres. 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taka usługę. 16. Zmiana danych Użytkownika karty. 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 18. Obsługa nieterminowej spłaty (kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową) a) wysłane listem zwykłym, 2,00 zł b) wysłane listem poleconym, 5,00 zł c) wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 7,00 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie. (pobierana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 3% min. 40,00 zł W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA - zapis obowiązuje od dnia roku Rozdział III. KREDYTY I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego Uwaga: - opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, - opłaty nie pobiera się od posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych ROR i rozliczeniowych w Banku od minimum 3 miesięcy z zastrzeżeniem pkt oraz Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt Pożyczka pracujący udział Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt Gotówka na każdą okazję. 1.3 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt Szybka Gotówka. - w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. (w ofercie do dnia r.). 2. Prowizja za udzielenie kredytu: 2.1. gotówkowego na zasadach ogólnych: a) dla posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych ROR lub rozliczeniowych prowadzonych w Banku od minimum 3 miesięcy, b) dla pozostałych klientów, 30,00 zł 1% wnioskowanej kwoty kredytu 50,00 zł od 2,00% do 5,00% min. 10,00 zł od 3,00% do 5,00% min. 20,00 zł 2.2. Na zakup samochodów osobowych udzielonego na okres: a) do 36 miesięcy, od 1,00% do 3,00% b) powyżej 36 miesięcy, od 1,50% do 5,00% (w ofercie do dnia r.) ratalnego na zakup artykułów trwałego użytku i usług udzielonego na okres: 14

15 a) do 12 miesięcy, 5,00% b) powyżej 12 miesięcy, 5,00% (w ofercie do dnia r.) Pożyczka pracujący udział : 1) z okresem spłaty do 12 miesięcy: a) członkowie posiadający czynny rachunek oszczędnościoworozliczeniowy ROR lub rozliczeniowy w Banku od minimum 2,50 % 3 miesięcy, b) pozostali członkowie, 3,00 % 2) z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż 36 miesięcy: a) członkowie posiadający czynny rachunek oszczędnościoworozliczeniowy ROR lub rozliczeniowy w Banku od minimum 3 miesięcy, 3,50 % b) pozostali członkowie, 4,00 % 3) z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy, nie dłużej jednak niż 60 miesięcy: a) członkowie posiadający czynny rachunek oszczędnościoworozliczeniowy ROR lub rozliczeniowy w Banku od minimum 3 miesięcy, 4,50 % b) pozostali członkowie. 5,00 % 2.5. Gotówka na każdą okazję 1) z okresem spłaty do 12 miesięcy: 2,00 % 2) z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 18 miesięcy, 3) z okresem spłaty powyżej 18 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 24 miesięcy Szybka Gotówka : 1) kredyt z ubezpieczeniem, 2) kredyt bez ubezpieczenia. (w ofercie do dnia r.). 3. Przyznanie uprawnień do korzystania z debetu dopuszczalnego rocznie (z góry). 4. Przyznanie, odnowienie, podwyższenie kredytu odnawialnego (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu) w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ROR. 5. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)-od kwoty prolongowanej oraz innych postanowień dotyczących transakcji kredytowej. -opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanej usługi, -w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty lub opłaty dotyczącej zmiany innych postanowień umowy o kredyt. 5a Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)- od kwoty prolongowanej: 3,00 % 4,00 % 8,50 % nie mniej niż 50,00 zł 9,00 % nie mniej niż 50,00 zł 10,00 zł od 1,00% min. 10,00 zł 20,00 zł a) na okres do 3 miesięcy, 2,00% min. 20,00 zł b) na okres powyżej 3 miesięcy. 3,00% min. 20,00 zł 6. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 4 i 5a dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 50,00 zł 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej. Uwaga: 0,50% - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, min. 20,00 zł - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 8. Spłata całości lub części kredytu przed terminem. 0,00 zł 15

16 II. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego. - opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, - opłaty nie pobiera się od posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych ROR i rozliczeniowych prowadzonych w Banku od minimum 3 miesięcy. 2. Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego Mój Dom/Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego: a) dla posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych ROR lub rozliczeniowych prowadzonych w Banku od minimum 3 miesięcy, b) dla pozostałych klientów. 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej. Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)-od kwoty prolongowanej nie powodująca zmiany okresu kredytowania oraz innych postanowień dotyczących transakcji kredytowej. -opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanej usługi, -w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty lub opłaty dotyczącej zmiany innych postanowień umowy o kredyt. 4a Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej nie powodująca zmiany okresu kredytowania: a) na okres do 3 miesięcy, b) na okres powyżej 3 miesięcy. 100,00 zł od 1,00% do 3,00% min. 250,00 zł od 1,50% do 3,50% min. 250,00 zł 0,50% min. 100,00 zł 20,00 zł od 2,00 % min. 20,00,-zł. od 3,00 % min. 50,00,-zł. 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 4a dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 50,00 zł 6. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty. 20,00 zł 7. Prowizja za gotowość finansową - liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy. Uwaga: - kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o odstąpieniu od pobrania 0,01% prowizji, - prowizję pobiera się na koniec miesiąca. 8. Spłata całości lub części kredytu przed terminem. 0,00 zł 9. Wystawienie i wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową: a) wysłane listem zwykłym, 2,00 zł b) wysłane listem poleconym, 5,00 zł c) wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, 7,00 zł 10. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji przed wypłatą kredytu lub jego transzy. od 50,00 zł 16

17 III. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt. Uwaga: - prowizja pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja za rozpatrzenie wniosku nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, 2. Prowizja za udzielenie kredytu: a) dla posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 1% wnioskowanej kwoty kredytu od 1,00% do 3,00% lub rozliczeniowych prowadzonych w Banku od minimum 3 miesięcy, b) dla pozostałych klientów. od 2,00% do 4,00% 3. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)-od kwoty prolongowanej oraz innych postanowień dotyczących transakcji kredytowej. -opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanej usługi, -w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty lub opłaty dotyczącej zmiany innych postanowień umowy o kredyt. 3a. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)- od kwoty prolongowanej: a) na okres do 3 miesięcy, b) na okres powyżej 3 miesięcy. 20,00 zł 2,00% min. 20,00 zł 3,00% min. 20,00 zł 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 3a dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 50,00 zł IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 2. Wydanie, na wniosek Klienta, opinii i zaświadczeń bankowych. 50,00 zł 3. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 10,00 zł 4. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 20,00 zł 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 6. Wystawienie i wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty: (kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu) a) wysłane listem zwykłym, 2,00 zł b) wysłane listem poleconym, 5,00 zł c) wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 7,00 zł 7. Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki. od 30,00 zł 7.1 Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki osobie niebędącej klientem Banku. od 37,00 zł (z podatkiem VAT). 8. Za wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w całości lub części. od 150,00 zł 8.1 Za wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w całości lub części na wniosek osoby niebędącej klientem Banku. od 185,00 zł (z podatkiem VAT) 9. 1 % Za zgłoszenie weksli do protestu. sumy wekslowej 10. Za przygotowanie wniosku o wpis zastawu rejestrowego. 50,00 zł 11. Za przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego. 30,00 zł 11.1 Za przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego wydane na wniosek osoby niebędącej klientem Banku. 37,00 zł (z podatkiem VAT). 12. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości przez pracownika Banku 30,00 zł 17

18 Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie). 1% min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeku (od łącznej wartości czeku). Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 1,50% min. 20,00 zł 3. Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie). 0,25% Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane min. 30,00 zł, koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po max. 300,00 zł zainkasowaniu pokrycia czeku przez Bank. 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (opłata pobierana od podawcy czeku). 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1. czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową, 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich-od czeku 4,00 EUR za czek płatne w pozostałych krajach, 10,00 EUR za czek 5.2. czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii, 4,00 GBP za czek 5.3. czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego 4,00 USD za czek czeku, płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku, 3,00 USD za czek 5.4. Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii, 15,00 AUD za czek 5,5 Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii. 50,00 DKK za czek 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kila czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 15,00 zł od transakcji II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 1.1. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR, 5,00 zł od transakcji 1.2. przelewy SEPA**** 15,00 zł od transakcji 1.3. przelewy regulowane*** 20,00 zł od transakcji 1.4. polecenia wypłaty** z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA, 0,10% min.20,00 zł, max. 100,00 zł 0,15% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu. Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT- ową. 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. 75,00 zł + koszty banków Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był trzecich-za zlecenie błąd Banku. 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1. przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10,00 zł 4.2. przelewy SEPA****, 15,00 zł od transakcji 4.3. przelewy regulowane***, 40,00 zł od transakcji 4.4. polecenia wypłaty** Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 0,30% min. 30,00 zł, max. 300,00 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie: Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.4.3. i w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł od transakcji 5.2. w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł od transakcji 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta. 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty*****: 75,00 zł + koszty banków trzecich 18

19 7.1. przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej, 7.2. przy kwotach przekraczających EUR 5.000,00 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej, 8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu. 9. Opłata Non-STP Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i 4.4. Opłata jest pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 50,00 zł od transakcji 80,00 zł od transakcji 10,00 zł 30,00 zł *Przekaz w obrocie dewizowym: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. **Polecenie wypłaty: 2. Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). ***Przelew regulowany: 3. Przelew regulowany- polecenie przelewu dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. ****Przelew SEPA: 4. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT. *****Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry 5. Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych. IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy. 10,00 zł 2. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta. 50,00 zł 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego od jednej osoby (małżeństwa) wymienionej w zapytaniu. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku banków spółdzielczych stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 60,00 zł (z podatkiem VAT) 4. Nadanie komunikatu SWIFT. 15,00 zł 5. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 40,00 zł +koszty rzeczywiste 6. Potwierdzenie klucza telegraficznego. 20,00 zł 7. Opłata za wykreślenie z BIK na wniosek klienta. 100,00 zł V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 19

20 a) oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe osób prywatnych prowadzone w Banku b) pozostałe rachunki prowadzone w Banku, c) prowadzone w innych bankach krajowych, Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. d) Zakładu Energetycznego w Radzyniu Podlaskim z tytułu wpłat za energię elektryczną, e) ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych, f) urzędów skarbowych z tytułu zobowiązań podatkowych, 0,10% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,50 zł 0,50 % min. 2,00 0,50 % min. 4,00 zł 0,50 % min. 4,00 zł 0,50 % min. 3,50 zł g) KRUS umiejscowione w innych bankach z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników. 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 3. Obsługa zleceń do wypłaty. 5,00 zł 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1. od klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub wg porozumienia rozliczeniowy w Banku, 4.2. od klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rozliczeniowego w Banku: a) do 10 szt., b) powyżej 10 szt. VI. INNE OPŁATY KASOWO-SKARBCOWE Za przechowanie w depozycie bankowym: książeczek oszczędnościowych, duplikatów kluczy, itp. od każdego deponowanego dokumentu. Za przyjęcie wpłaty gotówkowej na rachunek Klienta lub wypłatę gotówkową z rachunku Klienta dokonane w placówce Klienta. 2,00% min. 2,00 zł 30,00 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy (z podatkiem VAT) 5 % obowiązującego najniższego wynagrodzenia pracowników jeżeli droga pomiędzy placówką banku i Klienta nie przekracza 5 km, 10% j.w. przy odległości od 5 km do 15 km, 15% j.w. przy odległości od 15 km do 30 km, powyżej 30 km według umowy z Klientem 3. Za usługi nie przewidziane w taryfie. do uzgodnienia Rozdział V. UBEZPIECZENIA I. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW DO KREDYTÓW W RACHUNKU KREDYTOWYM Śmierć naturalna i NW*. Śmierć naturalna i NW, Trw. i całk. niezd. do pracy*. Śmierć naturalna i NW, Trw. i całk. niezd. do pracy, Utrata pracy*. Tryb pobierania Stawka (% sumy ubezp.) jednorazowo 0,059 rocznie 0,88 jednorazowo 0,088 rocznie 1,35 jednorazowo 0,178 rocznie 3,45 20

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4/9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2015 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2015 Spis treści: Zasady pobierania prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r.zmieniony uchwałą nr 85/BS/2015 z dnia 04.11.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11/I/2017 Banku Spółdzielczego w Łosicach z dnia 25.01.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych /Tekst jednolity/

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH dla Umów zawartych od dnia 16.11.2012r. obowiązuje od 20.02014r. dla Umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo