Radzyń Podlaski, 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radzyń Podlaski, 2013 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4/9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2015 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2015

2 Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych KARTY KREDYTOWE TAB. 4 Karta kredytowa BPS VISA CREDIT KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe TAB. 6 Kredyty hipoteczne TAB. 7 Kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ofercie do r INNE USŁUGI TAB. 8 Ubezpieczenia w ofercie do dnia roku TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 10 Usługi różne TAB. 11 Czynności kasowe w złotych

3 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim, zwanego dalej Bankiem. 2. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania transakcji lub wpłacane w gotówce w kasie Banku. 3. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 4. Od pozostałych Klientów prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Banku mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat na rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 2) wpłat na poczet spłat odsetek i rat kredytów w rachunku kredytowym, spłat innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 3) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo prowizje i opłaty lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Prowizje i opłaty od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w złotych pobierana jest od Klienta w walucie obcej, ustalonej według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 13. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 14. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobierana jest stała opłata w wysokości 7 złotych od każdej operacji. 15. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie dyrektor oddziału Banku może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 16. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 17. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Pakiety Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania STANDARD OSZCZĘDNY 4 VIP Stawka JUNIOR ELECTRO ŚWIADCZE- NIOBIORCA 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2 zł 1 1) 0 zł 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System internetowy CUI: Dostęp do systemu 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł Opłata za wydanie tokena 2) 150 zł - 0 zł 100 zł 100 zł - Opłata za wydanie tokena w miejsce zagubionego, 150 zł zł 150 zł 150 zł - uszkodzonego, itp Zastrzeżenie tokena 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł Odblokowanie tokena 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł Telefoniczna usługa na hasło 3) miesięcznie 10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4.1 Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana: w placówkach Banku za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankomatach Banku za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa z rachunku w Banku: 4) na podstawie czeku gotówkowego za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł na podstawie dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł komputerowym na podstawie usługi biometrii za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w Banku: złożony w placówce Banku 1 zł 1 zł 0 zł 1 zł za przelew złożony przez Internet 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: złożony w placówce Banku 4 zł 0 zł 1 zł 10 zł 10 zł za przelew złożony przez Internet 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł - 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł SEPA Regulowany 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł polecenie wypłaty 5) 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 6) : w EUR, USD i GBP w trybie zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł pilnym w USD, GBP i PLN w trybie zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł przyspieszonym 6.3 Skup przelewów otrzymanych z krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 10 EUR SEPA Regulowany 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł ,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% polecenia wypłaty z dyspozycją min. 20 zł, min. 20 zł, min. 20 zł, min. 20 zł, min. 20 zł, min. 20 zł, dotyczącą kosztów BEN lub SHA max. 100 zł max. 100 zł max. 100 zł max. 100 zł max. 100 zł max. 100 zł Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 7) Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 8) za zlecenie 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 6.6 Zryczałtowane koszty pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 10) 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 6.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 6.9 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania STANDARD OSZCZĘDNY 5 VIP Stawka JUNIOR ELECTRO ŚWIADCZE- NIOBIORCA 7. Zlecenie stałe 7.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 0 zł za zlecenie w systemie informatycznym CUI 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł Realizacja zlecenia stałego złożonego w placówce Banku na rachunek prowadzony 11) : w Banku za zlecenie 0, 0, 0 zł 0, 4 zł 4 zł w innym banku krajowym za zlecenie 2 zł 4 zł 0 zł 0, 8 zł 8 zł 7.4 Realizacja zlecenia stałego oraz przelewu z odroczoną datą płatności złożonego przez Internet na rachunek prowadzony: w Banku za zlecenie 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł w innym banku krajowym za zlecenie 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł - 8. Polecenie zapłaty 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 8.3 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 9. Karty debetowe 12) : VISA Classic Debetowa, MasterCard Paypass 9.1 Wydanie nowej karty debetowej/ wznowienie karty debetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Użytkowanie i ubezpieczenie karty: miesięcznieod każdej karty wydanej - do rachunku 9.3 Transakcje bezgotówkowe (w kraju i za granicą) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 13) w innych bankomatach w kraju 0 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Wpłata gotówkowa dokonywana na rachunek w bankomatach za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Banku 14) 9.6 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł zł zł zł zł Sprawdzanie salda w bankomacie 15) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł - za okres przez niego wskazany 9.9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Zmiana danych Użytkownika karty 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł w Polsce 9.14 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.15 Rozpatrzenie reklamacji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wydanie duplikatu karty Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł - usługę 10. Usługa biometrii: 10.1 Udostępnienie usługi 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.2 Czynności zdefiniowane w systemie InterVein za czynność 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.3 Sprawdzenie salda w bankomacie biometrycznym 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Doładowanie telefonu w zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł bankomacie biometrycznym 11. Wyciąg z rachunku bankowego: 11.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, odbierany przez 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania STANDARD OSZCZĘDNY 6 VIP Stawka JUNIOR ELECTRO ŚWIADCZE- NIOBIORCA właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w placówce Banku 11.2 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł częściej niż jeden raz w miesiącu za każdą przesyłkę 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 11.3 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, wysyłany przez Bank na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym za każdą 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł listem poleconym przesyłkę 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 16) za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ 11.5 za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł potwierdzenia realizacji przekazu 16) 12. Realizacja czeku gotówkowego: 12.1 w Banku, w placówkach Banku BPS SA, placówkach spółdzielczych Grupy BPS i ich 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł jednostkach organizacyjnych 13. Potwierdzenie czeku od każdego czeku 14. Za potwierdzenie salda rachunku telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Oddział prowadzący 17) 15. Wydanie blankietów czekowych za jeden czek 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 16. Inkaso czeku 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 17. Zmiana pakietu prowizyjnego na wniosek Klienta: 17.1 pierwsza 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 17.2 kolejna Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnienia z tytułu niedopuszczalnego debetu, braku spłaty kredytu odnawialnego lub debetu dopuszczalnego w rachunku, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu, debetu dopuszczalnego lub odsetek: 18) 18.1 wysłane listem zwykłym 18.2 Wysłane listem poleconym 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 18.3 wysłane listem poleconym za za monit potwierdzeniem odbioru 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Przyjęcie zastrzeżenia lub odwołanie przez klienta zastrzeżeń blankietów czeków lub 19. dokumentów tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA, w innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej 20. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 P.B.: 19) 20.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 20.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument max. 20 zł max. 30 zł za cały rok max. 20 zł max. 30 zł za cały rok max. 20 zł max. 30 zł za cały rok max. 20 zł max. 30 zł za cały rok max. 20 zł max. 30 zł za cały rok max. 20 zł max. 30 zł za cały rok 21. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Wypłata z rachunku z tytułu 22. realizacji dyspozycji wkładem na 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł wypadek śmierci 20) 23. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 20) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 24. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 24.1 z Bankiem za każdą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 24.2 z innymi bankami zawarta umowę 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 25. Potwierdzenie wykonania blokady środków: 25.1 z Bankiem 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 25.2 z innymi bankami 26. Likwidacja rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

7 1) Jeżeli wpływy w poszczególnym miesiącu kalendarzowym osiągną kwotę określoną w Komunikacie banku, opłaty za dany miesiąc nie pobiera się. 2) Opłata płatna przy wydaniu pierwszego lub wznowionego tokena. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową oraz zryczałtowane koszty pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji/opłaty pobieranej zgodnie z pkt i ) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT-ową. 8) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 9) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych polskich stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 11) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 12) Dla kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 13) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku: 14) Dotyczy tylko kart VISA. 15) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 16) Na życzenie Klienta. 17) Opłatę ponosi osoba przedkładająca czek do realizacji. 18) Kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit. 19) Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 20) Opłaty nie pobiera się jeżeli środki pieniężne w całości zostaną wpłacone na rachunek umiejscowiony w Banku. TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania oszczędnościowy oszczędnościowy IKE w zł KONTO OSZ- CZĘDNOŚCIOWE 7 Stawka a`vista w zł potw. książeczką oszczędnościową a`vista w zł dla os. fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek płatny na każde żądanie w walucie 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 20 zł 1) Wydanie książeczki przy zakładaniu 2. za każdą zł 2) - - rachunku oraz wymiana książeczki książeczkę 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3) 4. Elektroniczne kanały dostępu 4.1 System internetowy CUI: dostęp do rachunku 0 zł opłata za wydanie tokena 4) 100 zł Opłata za wydanie tokena w miejsce zł zagubionego, uszkodzonego, itp Zastrzeżenie tokena 20 zł Odblokowanie tokena 20 zł Telefoniczna usługa na hasło 5) miesięcznie 10 zł 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5. Wpłaty i wypłaty 5.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 6) 0 zł 0 zł 5.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 7) pierwsza wypłata od kwoty 0 zł 8) 6) 8) - 0 zł 0 zł 8) 0 zł 9) kolejna wypłata od kwoty 8) - 0 zł 6) 8) 0 zł 8) 0 zł 9) wypłata środków pieniężnych w bankomacie (pierwsza i kolejne od kwoty wypłaty) 5.3 wypłata na podstawie usługi biometrii za wypłatę 0 zł Przelewy krajowe 6.1 Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w Banku: złożony w placówce Banku 0 zł 10) 0 zł 11) 1 zł 1 zł 1 zł za przelew złożony przez Internet Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: złożony w placówce Banku 0 zł 10) 0 zł 11) 4 zł 4 zł 4 zł za przelew złożony przez Internet Przelewy zagraniczne 7.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS zł SEPA Regulowany zł polecenie wypłaty 12) 0,30% min. 30 zł max. 300 zł 7.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 13) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym zł

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania oszczędnościowy oszczędnościowy IKE w zł KONTO OSZ- CZĘDNOŚCIOWE 8 Stawka a`vista w zł potw. książeczką oszczędnościową a`vista w zł dla os. fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek płatny na każde żądanie w walucie 7.3 Skup przelewów otrzymanych z krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR zł SEPA Regulowany zł polecenia wypłaty z dyspozycją 0,10% min. 20 zł dotyczącą kosztów BEN lub SHA max. 100 zł 7.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 14) ,15% min. 20 zł max. 100 zł Zlecenie poszukiwania przelewu/ 7.5 postępowanie wyjaśniające wykonane za zlecenie na zlecenie Klienta 15) 7.6 Zryczałtowane koszty pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 16) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie zł wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie zł wymienialnej 7.7 Opłata Non-STP 17) zł Zmiany/korekty/odwołania 7.8 zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta 7.9 zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 8. Usługa biometrii zł 8.1 udostępnienie usługi 0 zł czynności zdefiniowane w systemie InterVein za czynność 0 zł sprawdzenie salda w bankomacie biometrycznym 0 zł doładowanie telefonu w bankomacie biometrycznym 0 zł Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, odbierany przez właściciela rachunku lub osobę 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł upoważnioną w placówce Banku 9.2 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju raz w miesiącu 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł częściej niż jeden raz w miesiącu za każdą 10 zł 10 zł - 10 zł 10 zł przesyłkę 9.3 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, wysyłany przez Bank na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju listem zwykłym za 10 zł 10 zł - 10 zł 10 zł listem poleconym każdą przesyłkę 20 zł 20 zł - 20 zł 20 zł 9.4 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 18) za wyciąg 10 zł 10 zł - 10 zł 10 zł Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu 9.5 księgowego/ potwierdzenia realizacji za dokument 10 zł 10 zł - 10 zł 10 zł przekazu 18) 10. Czeki gotówkowe 10.1 Wydanie blankietów czeków za jeden , - blankiet 10.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków ) Dokonanie zmiany formularza wzorów - - podpisów - 20 zł Przyjecie zawiadomienia o utracie - - książeczki 0 zł - - Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżeń realizacji wypłat z 13. utraconej książeczki oszczędnościowej i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA oraz innych bankach krajowych 14. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podst

9 Lp. 15. Rodzaj usług (czynności) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA oraz innych bankach krajowych Wystawienie książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej Tryb pobierania od każdej książeczki za dokument oszczędnościowy oszczędnościowy IKE w zł KONTO OSZ- CZĘDNOŚCIOWE Stawka a`vista w zł potw. książeczką oszczędnościową a`vista w zł dla os. fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek płatny na każde żądanie w walucie zł Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 P.B. 20) : 16.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 20 zł max. 20 zł max. 20 zł max. 20 zł 16.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 30 zł max. 30 zł max. 30 zł max. 30 zł max. 20 zł max. 30 zł Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia dokumentów tożsamości Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 21) - 30 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 10 zł 10 zł 10 zł - 10 zł 22) Wypłata z rachunku z tytułu 20. spadkobrania 22) 10 zł 10 zł 10 zł - 10 zł 21. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 21.1 z Bankiem za każdą 0 zł 0 zł 0 zł - 0zł 21.2 z innymi bankami zawarta 20 zł 20 zł 20 zł - 20 zł umowę 22. Potwierdzenie wykonania blokady środków: 22.1 z Bankiem 0 zł 0zł 0 zł - 0 zł 22.2 z innymi bankami Likwidacja rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1) Otwarcie rachunku 0,00 zł dla posiadaczy VIP, ELECTRO i STANDARD. Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 20 USD, 20 EUR, 20 GBP. 2) Nie pobiera się opłaty od Szkolnych Kas Oszczędności. 3) Dla każdej waluty. 4) Opłata płatna przy wydaniu pierwszego i wznowionego tokena. 5) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 6) Wpłata/wypłata gotówki w placówkach Banku, w placówkach Banku BPS SA, placówkach spółdzielczych Grupy BPS i ich jednostkach organizacyjnych, innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. w imieniu zrzeszonych spółdzielczych zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 7) Jako dyspozycję wypłaty traktuje się również dyspozycje przelewu środków na inny rachunek w Banku. 8) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 9) Opłatę pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Banku- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty: od 0,00% do 0,25%, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki: 0,25%. 10) Drugi i kolejny przelew powiększony o opłatę z pkt ) Dotyczy przekazania środków z rachunku IKE-BS w przypadku wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu oraz częściowego zwrotu. 12) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową oraz zryczałtowane koszty pośredniczących określone w pkt 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 13) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji/opłaty pobieranej zgodnie z pkt i ) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT-ową. 15) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 16) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 17) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 18) Na życzenie Klienta. 19) Opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 20) Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 21) Bank nie przyjmuje zapisu na wypadek śmierci dla PKZP i SKO. 22) Opłaty nie pobiera się jeżeli środki pieniężne w całości zostaną wpłacone na rachunek umiejscowiony w Banku. Nie dotyczy PKZP i SKO. 9

10 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Rachunki lokaty oszczędnościowej w PLN potwierdzonymi ks. oszczędnościową Rachunki lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 1) 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 1) 3. Wydanie książeczki/dotyczy lokat STANDARD/ za dokument 0 zł - 4. Telefoniczna usługa na hasło 2) miesięcznie 10 zł 10 zł 5. Wpłaty i wypłaty 5.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 5.2 Wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 3) 0 zł 4) 6. Przelewy krajowe 6.1 Przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w Banku: złożony w placówce Banku za przelew 1 zł 1 zł 6.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: złożony w placówce Banku za przelew 4 zł 4 zł 5) 7. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej za książeczkę 2-8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym 2 - lub zabezpieczającym 9. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki 0 zł Wystawienie książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 P.B: 6) 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 20 zł max. 20 zł za dokument 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 30 zł max. 30 zł 12. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 30 zł 30 zł 13. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 7) 10 zł 10 zł 14. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 7) 10 zł 10 zł 15. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 15.1 z Bankiem -za 0 zł 0 zł 15.2 z innymi bankami każdą zawarta umowę 20 zł 20 zł 16. Potwierdzenie wykonania blokady środków: 16.1 z Bankiem 0 zł 0 zł 16.2 z innymi bankami 17. Wyciąg z rachunku na wniosek Posiadacza rachunku za wyciąg - 10 zł 18. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu za dokument 10 zł 10 zł 19. Likwidacja książeczki/wkładu/rachunku 0 zł 0 zł 1) Dla każdej waluty. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) Wypłata w placówce Banku prowadzącej rachunek. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 4) Wypłata w walucie lub złotych. Opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Banku- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty: od 0,00% do 0,25%, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki: 0,25%. 5) Dotyczy przelewu w złotych do innego banku krajowego. 6) Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 7) Opłaty nie pobiera się jeżeli środki pieniężne w całości zostaną wpłacone na rachunek umiejscowiony w Banku. KARTY KREDYTOWE TAB. 4 Karta kredytowa BPS VISA CREDIT Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie nowej karty 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 mniej niż zł rocznie 54 zł 3.2 co najmniej zł rocznie 0 zł 4. Wydanie dodatkowej karty 0 zł 5. Obsługa dodatkowej karty 0 zł 6. Wydanie duplikatu karty 0 zł 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 1 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 10

11 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 10. 1) 2) Transakcje bezgotówkowe 0 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach 2) : 11.1 w kraju 3 % min 11.2 za granicą 3) 3 % min 10 zł 12. Przelew z karty za przelew 3 % min 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 3) 0 zł 14. Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 0 zł Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie zł (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 18. Obsługa nieterminowej spłaty: 4) 18.1 wysłane listem zwykłym 18.2 wysłane listem poleconym 6 zł 18.3 wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 10 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min. 40 zł 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taka usługę. 4) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1) 30 zł 1.1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt Pożyczka pracujący udział 0 zł od wnioskowanej kwoty 1.2 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt Gotówka na każdą okazję 1 % 2. Prowizja za udzielenie kredytu: 2.1 Gotówkowego na zasadach ogólnych: dla posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych od 2 % do 5 % min. 10 zł lub rozliczeniowych prowadzonych w Banku od minimum 3 miesięcy od kwoty kredytu dla pozostałych klientów od 3 % do 5 % min. 20 zł 2.2 Pożyczka pracujący udział : z okresem spłaty do 12 miesięcy: członkowie posiadający czynny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ,5 % lub rozliczeniowy w Banku od minimum 3 miesięcy od kwoty kredytu pozostali członkowie 3 % z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy, nie dłużej niż 36 miesięcy: członkowie posiadający czynny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ,5 % lub rozliczeniowy w Banku od minimum 3 miesięcy od kwoty kredytu pozostali członkowie 4 % z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy, nie dłużej jednak niż 60 miesięcy: członkowie posiadający czynny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ,5 % lub rozliczeniowy w Banku od minimum 3 miesięcy od kwoty kredytu pozostali członkowie 5 % 2.3 Gotówka na każdą okazję : z okresem spłaty do 12 miesięcy 2 % z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 18 miesięcy 3 % od kwoty kredytu z okresem spłaty powyżej 18 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 24 miesięcy 4 % 3. Przyznanie uprawnień do korzystania z debetu dopuszczalnego rocznie (z góry) 20 zł Przyznanie, odnowienie, podwyższenie kredytu odnawialnego (od różnicy pomiędzy 4. 1,50 % min. 50 zł dotychczasową a nową wysokością kredytu) w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub jego części (rat 5. kapitałowych lub odsetek) oraz innych postanowień dotyczących transakcji kredytowej 2) 30 zł od kwoty prolongowanej 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek): 6.1 na okres do 3 miesięcy 2 % min. 50 zł 6.2 na okres powyżej 3 miesięcy od kwoty prolongowanej 3 % min. 50 zł 7. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 0 zł od kwoty wcześniejszej spłaty Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 4 i 6 dokonywanych na zł wniosek klienta od każdego aneksu 9. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) od kwoty 0,5 % min. 100 zł przyrzeczonej 10. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek Klienta 10 zł 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok 10 zł kalendarzowy 12. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 30 zł 11

12 13. Wystawienie i wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty: 4) 13.1 wysłane listem zwykłym 13.2 wysłane listem poleconym 6 zł 13.3 wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 10 zł 1) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Opłaty nie pobiera się od posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i rozliczeniowych w Banku od minimum 3 miesięcy z zastrzeżeniem pkt oraz ) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanej usługi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty lub opłaty dotyczącej zmiany innych postanowień umowy o kredyt. 3) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. TAB. 6 Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1) 100 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM: dla posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych 2.1 od 1 % do 3 % min. 300 zł lub rozliczeniowych prowadzonych w Banku od minimum 3 miesięcy od kwoty kredytu 2.2 dla pozostałych klientów od 2 % do 4 % min. 300 zł 3. Prowizja za udzielenie Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego: dla posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych 3.1 od 2 % do 3 % min. 400 zł lub rozliczeniowych prowadzonych w Banku od minimum 3 miesięcy od kwoty kredytu 3.2 dla pozostałych klientów od 3 % do 4 % min. 400 zł 4. Prowizja za gotowość finansową 2) za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu 0,01 % lub transzy 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) od kwoty przyrzeczonej 0,5 % min. 100 zł 6. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub jego części (rat od kwoty kapitałowych lub odsetek) nie powodująca zmiany okresu kredytowania oraz innych postanowień dotyczących transakcji kredytowej 4) prolongowanej 30 zł 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) nie powodująca zmiany okresu kredytowania: 7.1 na okres do 3 miesięcy od 2 % min. 50 zł 7.2 na okres powyżej 3 miesięcy od kwoty prolongowanej od 3 % min. 70 zł 8. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty wcześniejszej spłaty 0 zł 9. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 6 dokonywanych na od każdego wniosek klienta aneksu 100 zł 10. Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w związku ze skróceniem umownego okresu spłaty 20 zł 11. Wystawienie i wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową: 11.1 wysłane listem zwykłym 2 zł 11.2 wysłane listem poleconym 11.3 wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 7 zł 12. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji przed wypłatą kredytu lub jego transzy 100 zł 13. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek Klienta 10 zł 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok 10 zł kalendarzowy 15. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 30 zł 16. Wystawienie i wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty: 5) 16.1 wysłane listem zwykłym 16.2 wysłane listem poleconym 6 zł 16.3 wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 10 zł 1) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizję pobiera się na koniec miesiąca. 3) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanej usługi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty lub opłaty dotyczącej zmiany innych postanowień umowy o kredyt. 5) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 12

13 TAB. 7 Kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ofercie do roku Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka od kwoty 1. Spłata całości lub części kredytu przed terminem- prowizja rekompensacyjna wcześniejszej spłaty 0 zł 2. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub jego części (rat kapitałowych od kwoty lub odsetek) oraz innych postanowień dotyczących transakcji kredytowej 1) prolongowanej 30 zł 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek): 3.1 na okres do 3 miesięcy 2 % min. 50 zł 3.2 na okres powyżej 3 miesięcy od kwoty prolongowanej 3 % min. 50 zł 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 dokonywanych na wniosek klienta od każdego aneksu 100 zł 5. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek Klienta 10 zł 6. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok 10 zł kalendarzowy 7. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 30 zł 8. Wystawienie i wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty: 2) 8.1 wysłane listem zwykłym 8.2 wysłane listem poleconym 6 zł 8.3 wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 10 zł 1) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanej usługi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty lub opłaty dotyczącej zmiany innych postanowień umowy o kredyt. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. INNE USŁUGI TAB. 8 Ubezpieczenia w ofercie do dnia roku Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorców do kredytów w rachunku kredytowym Stawka (% sumy ubezpieczenia) 1.1 Śmierć naturalna i NW 1) miesięcznie 0,059 rocznie 0, Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy 1) miesięcznie 0,088 rocznie 1, Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy 1) miesięcznie 0,178 rocznie 3, Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie 1) miesięcznie 0,128 rocznie 1, Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy, poważne zachorowanie 1) miesięcznie 0,218 rocznie 4, Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW 2) miesięcznie 0,038 rocznie 0, Ubezpieczenie na życie Kredytobiorców do kredytów odnawialnych oraz debetu dopuszczalnego w 2.1 Śmierć naturalna i NW rocznie 0, Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy rocznie 1, Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy rocznie 2, Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie rocznie 1, Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy, poważne zachorowanie rocznie 3,26 3. Ubezpieczenie nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej 3.1 Ubezpieczenie nieruchomości rocznie 0, Ubezpieczenie nieruchomości w budowie rocznie 0, Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz OC w życiu prywatnym Tryb pobierania Składka WARIANT I rocznie 50 zł WARIANT II rocznie 100 zł WARIANT III rocznie 250 zł WARIANT IV rocznie 390 zł 1) dotyczy kredytów do kwoty zł. 2) dotyczy kredytów powyżej zł. 13

14 TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka od łącznej wartości czeków w 1. Skup czeków podróżnych: 1% min. 40 zł jednej walucie 2. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min. 20 zł 3. Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków w 0,25% jednej walucie min. 30 zł, max. 300 zł 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 50 zł + koszty rzeczywiste 5. Zryczałtowane koszty zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4 EUR za czek płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD za czek płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 3 USD 5.4 Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 5.5 Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) 1 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeku przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 10 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 30 zł 2. Wydanie na wniosek Klienta, opinii i zaświadczeń bankowych za dokument 100 zł 3. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o numerze rachunku za dokument 10 zł 4. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych dla osób nie będących w momencie składania 130 zł za dokument dyspozycji Klientami Banku (z podatkiem VAT) 5. Przyjecie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem za transakcję 6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku za transakcję 0 zł 7. Za wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w całości lub części za dokument 200 zł 8. Za wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w całości lub części dla 250 zł za dokument osób nie będących w momencie składania dyspozycji klientami Banku (z podatkiem VAT) 9. Za przygotowanie wniosku o wpis zastawu rejestrowego za dokument 50 zł 10. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości przez pracownika Banku: 10.1 w siedzibie właściwego sądu 50 zł 10.2 poprzez wygenerowanie KW z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych 10 zł 11. Nadanie komunikatu SWIFT Potwierdzenie klucza telegraficznego 20 zł Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku -od jednej osoby (małżeństwa) wymienionej w zapytaniu za dokument 60 zł (z podatkiem VAT) zł (z podatkiem VAT) 16. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 2) 40 zł + koszty rzeczywiste 17. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20zł 18. Przechowywanie depozytu: książeczek oszczędnościowych, duplikatów kluczy itp.): -za każdy rozpoczęty rok 100 zł kalendarzowy, od każdego deponowanego (z podatkiem VAT) dokumentu 19. Za wykreślenie z BIK na wniosek Klienta za dokument 100 zł 20. Za czynności i usługi nie przewidziane w niniejszej Taryfie od 10 zł do 300 zł 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku spółdzielczych stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 100 zł 14

15 TAB. 11 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 1.1 oszczędnościowe i oszczędnościowo- rozliczeniowe osób prywatnych prowadzone w Banku 1) 0 zł 1.2 pozostałe rachunki prowadzone w Banku 1) 0,1 % min. 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5 % min. 4, 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł w imieniu zrzeszonych spółdzielczych porozumienie w sprawie zastępczej obsługi wg porozumienia obrotu oszczędnościowego 3. Obsługa zleceń do wypłaty 10 zł 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1 od klientów posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub rozliczeniowy w Banku 0 zł 4.2 od klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub rozliczeniowego w Banku do 10 szt. 0 zł powyżej 10 szt. 2 % min. 2 zł 5. Skup i sprzedaż walut obcych 0 zł 6. Za przyjęcie wpłaty gotówkowej na rachunek Klienta lub wypłatę gotówkową z rachunku Klienta - dokonane w placówce Klienta, jeżeli odległość drogi pomiędzy placówką Banku i Klienta: 6.1 nie przekracza 5 km 5% obowiązującego najniższego wynagrodzenia pracowników 6.2 od 5 km do 15 km 10% obowiązującego najniższego wynagrodzenia pracowników 6.3 od 15 km do 30 km 15% obowiązującego najniższego wynagrodzenia pracowników 6.4 powyżej 30 km według umowy z Klientem 1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 15

16 Nasz Bank Twoim Bankiem

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 16.03.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 39/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 05.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr 2/9/69/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.0.20 (obowiązuję od 0.0.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo