Radzyń Podlaski, 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radzyń Podlaski, 2013 r."

Transkrypt

1 Radzyń Podlaski, 2013 r.

2 Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych KARTY KREDYTOWE TAB. 4 Karta kredytowa BPS VISA CREDIT KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe TAB. 6 Kredyty hipoteczne TAB. 7 Kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ofercie do r INNE USŁUGI TAB. 8 Ubezpieczenia w ofercie do dnia roku TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 10 Usługi różne TAB. 11 Czynności kasowe w złotych

3 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim, zwanego dalej Bankiem. 2. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania transakcji lub wpłacane w gotówce w kasie Banku. 3. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 4. Od pozostałych Klientów prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Banku mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat na rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 2) wpłat na poczet spłat odsetek i rat kredytów w rachunku kredytowym, spłat innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 3) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo prowizje i opłaty lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Prowizje i opłaty od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w złotych pobierana jest od Klienta w walucie obcej, ustalonej według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 13. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 14. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobierana jest stała opłata w wysokości 7 złotych od każdej operacji. 15. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie dyrektor oddziału Banku może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 16. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 17. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 Lp. KONTA OSOBISTE TAB. 1 Pakiety Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania STANDARD OSZCZĘDNY 4 VIP Stawka JUNIOR ELECTRO ŚWIADCZE- NIOBIORCA 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2 zł 1 1) 0 zł 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System internetowy CUI: Dostęp do systemu 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł Opłata za wydanie tokena 2) 150 zł - 0 zł 100 zł 100 zł - Opłata za wydanie tokena w miejsce zagubionego, 150 zł zł 150 zł 150 zł - uszkodzonego, itp Zastrzeżenie tokena 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł Odblokowanie tokena 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł Telefoniczna usługa na hasło 3) miesięcznie 10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4.1 Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana: w placówkach Banku za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankomatach Banku za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa z rachunku w Banku: 4) na podstawie czeku gotówkowego za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł na podstawie dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł komputerowym na podstawie usługi biometrii za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w Banku: złożony w placówce Banku 1 zł 1 zł 0 zł 1 zł za przelew złożony przez Internet 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: złożony w placówce Banku 4 zł 0 zł 1 zł 10 zł 10 zł za przelew złożony przez Internet 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł - 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł SEPA Regulowany 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł polecenie wypłaty 5) 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 6) : w EUR, USD i GBP w trybie zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł pilnym w USD, GBP i PLN w trybie zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł przyspieszonym 6.3 Skup przelewów otrzymanych z krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 10 EUR SEPA Regulowany 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł ,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% polecenia wypłaty z dyspozycją min. 20 zł, min. 20 zł, min. 20 zł, min. 20 zł, min. 20 zł, min. 20 zł, dotyczącą kosztów BEN lub SHA max. 100 zł max. 100 zł max. 100 zł max. 100 zł max. 100 zł max. 100 zł Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 7) Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 8) za zlecenie 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 6.6 Zryczałtowane koszty pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 10) 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 6.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 6.9 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania STANDARD OSZCZĘDNY 5 VIP Stawka JUNIOR ELECTRO ŚWIADCZE- NIOBIORCA 7. Zlecenie stałe 7.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 0 zł za zlecenie w systemie informatycznym CUI 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł Realizacja zlecenia stałego złożonego w placówce Banku na rachunek prowadzony 11) : w Banku za zlecenie 0, 0, 0 zł 0, 4 zł 4 zł w innym banku krajowym za zlecenie 2 zł 4 zł 0 zł 0, 8 zł 8 zł 7.4 Realizacja zlecenia stałego oraz przelewu z odroczoną datą płatności złożonego przez Internet na rachunek prowadzony: w Banku za zlecenie 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł w innym banku krajowym za zlecenie 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł - 8. Polecenie zapłaty 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 8.3 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 9. Karty debetowe 12) : VISA Classic Debetowa, MasterCard Paypass 9.1 Wydanie nowej karty debetowej/ wznowienie karty debetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Użytkowanie i ubezpieczenie karty: miesięcznieod każdej karty wydanej - do rachunku 9.3 Transakcje bezgotówkowe (w kraju i za granicą) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 13) w innych bankomatach w kraju 0 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Wpłata gotówkowa dokonywana na rachunek w bankomatach za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Banku 14) 9.6 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł zł zł zł zł Sprawdzanie salda w bankomacie 15) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł - za okres przez niego wskazany 9.9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Zmiana danych Użytkownika karty 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł w Polsce 9.14 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.15 Rozpatrzenie reklamacji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wydanie duplikatu karty Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł - usługę 10. Usługa biometrii: 10.1 Udostępnienie usługi 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.2 Czynności zdefiniowane w systemie InterVein za czynność 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.3 Sprawdzenie salda w bankomacie biometrycznym 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Doładowanie telefonu w zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł bankomacie biometrycznym 11. Wyciąg z rachunku bankowego: 11.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, odbierany przez 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania STANDARD OSZCZĘDNY 6 VIP Stawka JUNIOR ELECTRO ŚWIADCZE- NIOBIORCA właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w placówce Banku 11.2 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł częściej niż jeden raz w miesiącu za każdą przesyłkę 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 11.3 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, wysyłany przez Bank na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym za każdą 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł listem poleconym przesyłkę 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 16) za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ 11.5 za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł potwierdzenia realizacji przekazu 16) 12. Realizacja czeku gotówkowego: 12.1 w Banku, w placówkach Banku BPS SA, placówkach spółdzielczych Grupy BPS i ich 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł jednostkach organizacyjnych 13. Potwierdzenie czeku od każdego czeku 14. Za potwierdzenie salda rachunku telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez Oddział prowadzący 17) 15. Wydanie blankietów czekowych za jeden czek 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 16. Inkaso czeku 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 17. Zmiana pakietu prowizyjnego na wniosek Klienta: 17.1 pierwsza 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 17.2 kolejna Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnienia z tytułu niedopuszczalnego debetu, braku spłaty kredytu odnawialnego lub debetu dopuszczalnego w rachunku, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu, debetu dopuszczalnego lub odsetek: 18) 18.1 wysłane listem zwykłym 18.2 Wysłane listem poleconym 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 18.3 wysłane listem poleconym za za monit potwierdzeniem odbioru 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Przyjęcie zastrzeżenia lub odwołanie przez klienta zastrzeżeń blankietów czeków lub 19. dokumentów tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA, w innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej 20. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 P.B.: 19) 20.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 20.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument max. 20 zł max. 30 zł za cały rok max. 20 zł max. 30 zł za cały rok max. 20 zł max. 30 zł za cały rok max. 20 zł max. 30 zł za cały rok max. 20 zł max. 30 zł za cały rok max. 20 zł max. 30 zł za cały rok 21. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Wypłata z rachunku z tytułu 22. realizacji dyspozycji wkładem na 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł wypadek śmierci 20) 23. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 20) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 24. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 24.1 z Bankiem za każdą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 24.2 z innymi bankami zawarta umowę 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 25. Potwierdzenie wykonania blokady środków: 25.1 z Bankiem 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 25.2 z innymi bankami 26. Likwidacja rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

7 Lp. 1) Jeżeli wpływy w poszczególnym miesiącu kalendarzowym osiągną kwotę określoną w Komunikacie banku, opłaty za dany miesiąc nie pobiera się. 2) Opłata płatna przy wydaniu pierwszego lub wznowionego tokena. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową oraz zryczałtowane koszty pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji/opłaty pobieranej zgodnie z pkt i ) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT-ową. 8) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 9) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych polskich stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 11) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 12) Dla kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 13) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku: 14) Dotyczy tylko kart VISA. 15) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 16) Na życzenie Klienta. 17) Opłatę ponosi osoba przedkładająca czek do realizacji. 18) Kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit. 19) Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 20) Opłaty nie pobiera się jeżeli środki pieniężne w całości zostaną wpłacone na rachunek umiejscowiony w Banku. TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania oszczędnościowy oszczędnościowy IKE w zł KONTO OSZ- CZĘDNOŚCIOWE 7 Stawka a`vista w zł potw. książeczką oszczędnościową a`vista w zł dla os. fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek płatny na każde żądanie w walucie 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 20 zł 1) 2. Wydanie książeczki przy zakładaniu rachunku oraz wymiana książeczki za każdą książeczkę zł 2) Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3) 4. Elektroniczne kanały dostępu 4.1 System internetowy CUI: dostęp do rachunku 0 zł opłata za wydanie tokena 4) 100 zł Opłata za wydanie tokena w miejsce zł zagubionego, uszkodzonego, itp Zastrzeżenie tokena 20 zł Odblokowanie tokena 20 zł Telefoniczna usługa na hasło 5) miesięcznie 10 zł 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5. Wpłaty i wypłaty 5.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 6) 0 zł 0 zł 5.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 7) pierwsza wypłata od kwoty 0 zł 8) - 0 zł 6) 8) 0 zł 8) 0 zł 9) kolejna wypłata od kwoty 8) - 0 zł 6) 8) 0 zł 8) 0 zł 9) wypłata środków pieniężnych w bankomacie (pierwsza i kolejne od kwoty wypłaty) 5.3 wypłata na podstawie usługi biometrii za wypłatę 0 zł Przelewy krajowe 6.1 Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w Banku: złożony w placówce Banku 0 zł 10) 0 zł 11) 1 zł 1 zł 1 zł za przelew złożony przez Internet Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: złożony w placówce Banku 0 zł za przelew 0 zł 11) 4 zł 4 zł 4 zł złożony przez Internet Przelewy zagraniczne 7.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS zł SEPA Regulowany zł polecenie wypłaty 12) ,30% min. 30 zł max. 300 zł 7.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 13) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym zł

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania oszczędnościowy oszczędnościowy IKE w zł KONTO OSZ- CZĘDNOŚCIOWE 8 Stawka a`vista w zł potw. książeczką oszczędnościową a`vista w zł dla os. fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek płatny na każde żądanie w walucie 7.3 Skup przelewów otrzymanych z krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR zł SEPA Regulowany zł polecenia wypłaty z dyspozycją 0,10% min. 20 zł dotyczącą kosztów BEN lub SHA max. 100 zł 7.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 14) ,15% min. 20 zł max. 100 zł Zlecenie poszukiwania przelewu/ 7.5 postępowanie wyjaśniające wykonane za zlecenie na zlecenie Klienta 15) 7.6 Zryczałtowane koszty pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 16) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie zł wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie zł wymienialnej 7.7 Opłata Non-STP 17) zł Zmiany/korekty/odwołania 7.8 zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta 7.9 zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 8. Usługa biometrii zł 8.1 udostępnienie usługi 0 zł czynności zdefiniowane w systemie InterVein za czynność 0 zł sprawdzenie salda w bankomacie biometrycznym 0 zł doładowanie telefonu w bankomacie biometrycznym 0 zł Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, odbierany przez właściciela rachunku lub osobę 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł upoważnioną w placówce Banku 9.2 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju raz w miesiącu 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł częściej niż jeden raz w miesiącu za każdą 10 zł 10 zł - 10 zł 10 zł przesyłkę 9.3 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy, wysyłany przez Bank na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju listem zwykłym za 10 zł 10 zł - 10 zł 10 zł listem poleconym każdą przesyłkę 20 zł 20 zł - 20 zł 20 zł 9.4 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 18) za wyciąg 10 zł 10 zł - 10 zł 10 zł Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu 9.5 księgowego/ potwierdzenia realizacji za dokument 10 zł 10 zł - 10 zł 10 zł przekazu 18) 10. Czeki gotówkowe 10.1 Wydanie blankietów czeków za jeden , - blankiet 10.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków ) Dokonanie zmiany formularza wzorów - - podpisów - 20 zł Przyjecie zawiadomienia o utracie - - książeczki 0 zł - - Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżeń realizacji wypłat z 13. utraconej książeczki oszczędnościowej i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA oraz innych bankach krajowych 14. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podst

9 Lp. 15. Rodzaj usług (czynności) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA oraz innych bankach krajowych Wystawienie książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej Tryb pobierania od każdej książeczki za dokument oszczędnościowy oszczędnościowy IKE w zł KONTO OSZ- CZĘDNOŚCIOWE Stawka a`vista w zł potw. książeczką oszczędnościową a`vista w zł dla os. fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek płatny na każde żądanie w walucie zł Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 P.B. 20) : 16.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 20 zł max. 20 zł max. 20 zł max. 20 zł 16.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 30 zł max. 30 zł max. 30 zł max. 30 zł max. 20 zł max. 30 zł Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia dokumentów tożsamości Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 21) - 30 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 10 zł 10 zł 10 zł - 10 zł 22) Wypłata z rachunku z tytułu 20. spadkobrania 22) 10 zł 10 zł 10 zł - 10 zł 21. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 21.1 z Bankiem za każdą 0 zł 0 zł 0 zł - 0zł 21.2 z innymi bankami zawarta 20 zł 20 zł 20 zł - 20 zł umowę 22. Potwierdzenie wykonania blokady środków: 22.1 z Bankiem 0 zł 0zł 0 zł - 0 zł 22.2 z innymi bankami Likwidacja rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1) Otwarcie rachunku 0,00 zł dla posiadaczy VIP, ELECTRO i STANDARD. Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 20 USD, 20 EUR, 20 GBP. 2) Nie pobiera się opłaty od Szkolnych Kas Oszczędności. 3) Dla każdej waluty. 4) Opłata płatna przy wydaniu pierwszego i wznowionego tokena. 5) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 6) Wpłata/wypłata gotówki w placówkach Banku, w placówkach Banku BPS SA, placówkach spółdzielczych Grupy BPS i ich jednostkach organizacyjnych, innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. w imieniu zrzeszonych spółdzielczych zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 7) Jako dyspozycję wypłaty traktuje się również dyspozycje przelewu środków na inny rachunek w Banku. 8) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 9) Opłatę pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Banku- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty: od 0,00% do 0,25%, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki: 0,25%. 10) Drugi i kolejny przelew powiększony o opłatę z pkt ) Dotyczy przekazania środków z rachunku IKE-BS w przypadku wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu oraz częściowego zwrotu. 12) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową oraz zryczałtowane koszty pośredniczących określone w pkt 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 13) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji/opłaty pobieranej zgodnie z pkt i ) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT-ową. 15) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 16) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 17) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 18) Na życzenie Klienta. 19) Opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 20) Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 21) Bank nie przyjmuje zapisu na wypadek śmierci dla PKZP i SKO. 22) Opłaty nie pobiera się jeżeli środki pieniężne w całości zostaną wpłacone na rachunek umiejscowiony w Banku. Nie dotyczy PKZP i SKO. 9

10 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Rachunki lokaty oszczędnościowej w PLN potwierdzonymi ks. oszczędnościową Rachunki lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 1) 0 zł 1) 3. Wydanie książeczki/dotyczy lokat STANDARD/ za dokument 0 zł - 4. Telefoniczna usługa na hasło 2) miesięcznie 10 zł 10 zł 5. Wpłaty i wypłaty 5.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 5.2 Wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 3) 0 zł 4) 6. Przelewy krajowe 6.1 Przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w Banku: złożony w placówce Banku za przelew 1 zł 1 zł 6.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: złożony w placówce Banku za przelew 4 zł 4 zł 5) 7. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej za książeczkę 2-8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym 2 - lub zabezpieczającym 9. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki 0 zł Wystawienie książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 P.B: 6) 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 20 zł max. 20 zł za dokument 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 30 zł max. 30 zł 12. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 30 zł 30 zł 13. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 7) 10 zł 10 zł 14. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 7) 10 zł 10 zł 15. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 15.1 z Bankiem -za 0 zł 0 zł 15.2 z innymi bankami każdą zawarta umowę 20 zł 20 zł 16. Potwierdzenie wykonania blokady środków: 16.1 z Bankiem 0 zł 0 zł 16.2 z innymi bankami 17. Wyciąg z rachunku na wniosek Posiadacza rachunku za wyciąg - 10 zł 18. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu za dokument 10 zł 10 zł 19. Likwidacja książeczki/wkładu/rachunku 0 zł 0 zł 1) Dla każdej waluty. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) Wypłata w placówce Banku prowadzącej rachunek. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 4) Wypłata w walucie lub złotych. Opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Banku- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty: od 0,00% do 0,25%, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki: 0,25%. 5) Dotyczy przelewu w złotych do innego banku krajowego. 6) Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 7) Opłaty nie pobiera się jeżeli środki pieniężne w całości zostaną wpłacone na rachunek umiejscowiony w Banku. KARTY KREDYTOWE TAB. 4 Karta kredytowa BPS VISA CREDIT Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie nowej karty 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 mniej niż zł rocznie 54 zł 3.2 co najmniej zł rocznie 0 zł 4. Wydanie dodatkowej karty 0 zł 5. Obsługa dodatkowej karty 0 zł 6. Wydanie duplikatu karty 0 zł 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 1 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 10