Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych Tekst jednolity Marzec 2015

2 Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 4 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 5 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR... 5 II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 7 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ... 8 IIIA. RACHUNEK PŁATYNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 8 IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 9 IVA. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 9 V. RACHUNEK IKE W ZŁOTYCH... 9 VI. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE...10 VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH...10 VIII. USŁUGI INTERNETOWE DETALICZNE...11 Rozdział II. KARTY BANKOWE I. LOKALNA KARTA BANKOMATOWA DO CZASU WYCOFANIA Z OFERTY BANKU...11 II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA...11 III. KARTA PŁATNICZA MASTERCARD PAYPASS...12 IV. USŁUGA BIOMETRII...13 V. KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT...13 Rozdział III. KREDYTY I. KREDYTY GOTÓWKOWE...14 II. KREDYTY HIPOTECZNE...16 III. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH...17 IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH...17 Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM...18 II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM...18 III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE...19 IV. USŁUGI RÓŻNE...19 V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH...19 VI. INNE OPŁATY KASOWO-SKARBCOWE...20 Rozdział V. UBEZPIECZENIA I. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW DO KREDYTÓW W RACHUNKU KREDYTOWYM

3 II. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW DO KREDYTÓW ODNAWIALNYCH ORAZ DEBETU DOPUSZCZALNEGO W ROR...21 III. UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

4 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Prowizje i opłaty prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do dyrektor oddziału ustala indywidualnie wysokość pobieranych prowizji i opłat w podanych granicach. 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów w rachunku kredytowym, spłat innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele społeczno użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo prowizje i opłaty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonywaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 14. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 15. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR I.A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: 1.1 w jednostkach Banku, 1.2 w bankomatach Banku, 2. Wypłata gotówki z rachunku w Banku: 2.1. na podstawie czeku gotówkowego, 2.2. na podstawie dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3. Realizacja czeku gotówkowego: 3.1 w Banku, w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 4. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł 5. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,00 zł 6. Za potwierdzenie salda rachunku telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną przez Oddział prowadzący ROR (opłatę ponosi osoba 5,00 zł przedkładająca czek do realizacji). 7. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł 8. Inkaso czeku. 6,00 zł 9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 5,00 zł 9.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 10,00 zł b) listem poleconym. 20,00 zł 10. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżeń blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS S.A., oraz w innych bankach krajowych. 25,00 zł 11. Wysyłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnienia z tytułu niedopuszczalnego debetu, braku spłaty odnawialnego limitu kredytowego lub debetu dopuszczalnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu, debetu dopuszczalnego lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit): a) wysłane listem zwykłym 2,00 zł b) wysłane listem poleconym 5,00 zł c) wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 7,00 zł 12. Skreślony 13. Zmiana pakietu prowizyjnego na wniosek Klienta: a) pierwsza, b) kolejna. 15,00 zł 14. Likwidacja rachunku. I.B. PAKIET ROR STANDARD 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 4,00 zł 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku, 3.2. w innych bankach: a) dyspozycje złożone przez Internet, 5

6 b) dyspozycje złożone w Oddziale Banku. 3,50 zł 4. Realizacja zlecenia stałego złożonego w Oddziale Banku na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 1,50 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5. Realizacja zlecenia stałego oraz przelewu z odroczoną datą płatności złożonego przez Internet na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 6. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. 10,00 zł I.C. PAKIET ROR OSZCZĘDNY 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 1,00 zł 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku, 3.2. w innych bankach: 5,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 5,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. 10,00 zł I.D. PAKIET ROR VIP 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. Jeżeli wpływy w poszczególnym miesiącu kalendarzowym osiągną kwotę 15,00 zł określoną w Komunikacie Banku, opłaty za dany miesiąc nie pobiera się. 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku, 3.2. w innych bankach: a) dyspozycje złożone przez Internet, b) dyspozycje złożone w Oddziale Banku. 4. Realizacja zlecenia stałego złożonego w Oddziale Banku na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 5. Realizacja zlecenia stałego oraz przelewu z odroczoną datą płatności złożonego przez Internet na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 6. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. I.E. PAKIET ROR JUNIOR 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku, 3.2. w innych bankach: a) dyspozycje złożone przez Internet, b) dyspozycje złożone w Oddziale Banku. 0,50 zł. 4. Realizacja zlecenia stałego złożonego w Oddziale Banku na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 0,50 zł. Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5. Realizacja zlecenia stałego oraz przelewu z odroczoną datą płatności złożonego przez Internet na rachunek prowadzony: 6

7 a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 6. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. 10,00 zł I.F. PAKIET ROR ELECTRO 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. w Banku, 3.2. w innych bankach: a) dyspozycje złożone przez Internet, b) dyspozycje złożone w Oddziale Banku. 10,00 zł. 4. Realizacja zlecenia stałego złożonego w Oddziale Banku na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 10,00 zł. Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5. Realizacja zlecenia stałego oraz przelewu z odroczoną datą płatności złożonego przez Internet na rachunek prowadzony: a) w Banku, b) w innym banku krajowym. 6. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. 10,00 zł I.G. PAKIET ROR ŚWIADCZENIOBIORCA 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie. 3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 3.1. W Banku, a) dyspozycja złożona w Oddziale. 5,00 zł 3.2. W innych bankach: a) dyspozycja złożona w Oddziale. 10,00 zł 4. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku, 5,00 zł b) w innym banku krajowym. 10,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło, miesięcznie. 10,00 zł II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki przy zakładaniu rachunku oraz wymiana książeczki. Uwaga: nie pobiera się opłaty od Szkolnych Kas Oszczędności 50,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku, Banku BPS S.A.; zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 5.1 jednostkach organizacyjnych Banku, w Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, 5.2 innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 5,00 zł 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1. w Banku, 6.2. w innych bankach: 3,50 zł 7

8 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, na książeczce. (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych oraz innych bankach krajowych Zastrzeżenie, w związku z likwidacją rachunku, przez klienta realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych oraz innych bankach krajowych. 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach organizacyjnych Banku, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych wg kosztów rzeczywistych 25,00 zł 25,00 zł oraz innych bankach krajowych. 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 11. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki. 12. Wystawienie książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej. 50,00 zł 13. Likwidacja książeczki. III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 5,00 zł 2a. Prowadzenie rachunku dla jednostek organizacyjnych (rada rodziców, klub sportowy, koło gospodyń wiejskich, itp.) powiązanych z podmiotem (szkoła, urząd gminy, itp.), którego rachunek rozliczeniowy prowadzony jest w Banku. 1,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku. 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku, 5.2. w innych bankach: 3,50 zł 6. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 25,00 zł 8.2. Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę. 5,00 zł 9. Dokonanie zmiany formularza wzorów podpisów. 10,00 zł 10. Likwidacja rachunku. IIIa. RACHUNEK PŁATYNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Prowadzenie rachunku. 2. Otwarcie rachunku walutowego, bez wniesienia wpłaty. 20,00 zł 3. Prowadzenie rachunku-dla każdej waluty. 4. Wpłata gotówkowa 5. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych. Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Bankuopłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, od 0,00% do 0,25% 8

9 b) wypłaty awizowane i niedobrane w wyznaczonym terminie-opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru 0,25% gotówki. 6. Przelew na rachunek: 6.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 6.2. złotowy w innym banku krajowym, 3,50 zł 6.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział IV tab. II) 7. Likwidacja rachunku walutowego. IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3. Wpłata gotówki na rachunek. 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 5. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku, 5.2. w innych bankach: 3,50 zł 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. wg kosztów rzeczywistych 25,00 zł 25,00 zł 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 10. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki 11. Wystawienie książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej. 25,00 zł 12. Likwidacja wkładu. 13. Likwidacja książeczki. IVa. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku-dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego-w walucie lub złotych prowadzonego w Banku. Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Bankuopłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie-opłata pobierana z konta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. od 0,00% do 0,25% 0,25% 3. Przelew na rachunek: 3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 3.2. złotowy w innym banku krajowym, 3,50 zł 3.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział IV tab. II) V. RACHUNEK IKE W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłaty na rachunek. 4. Przekazanie środków z rachunku na rachunek prowadzony: 4.1. W Banku, 4.2. W innych bankach: 9

10 a) w systemie ELIXIR. VI. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego: a) pierwsza wypłata (nie dotyczy wypłaty w bankomacie), b) kolejne wypłaty. 5,00 zł Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwotę określoną w Komunikacie Banku należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować, - opłata pobierana jest niezależnie od opłat wymienionych w punkcie 4 b), - jako dyspozycję wypłaty traktuje się również dyspozycje przelewu środków na inny rachunek w Banku. 5. Wypłata środków pieniężnych w bankomacie (pierwsza i kolejne wypłaty) 5,00 zł VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,00 zł 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 50,00 zł 4. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o numerze rachunku. 10,00 zł 5. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 prawa bankowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 3,00 zł max. 20 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 5,00 zł max. 30 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych 25,00 zł obejmujące zasięgiem jednostki organizacyjne Banku, jednostki Banku BPS SA, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 7. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości dokonane przez osobę nie będącą klientem Banku 30,00 zł (z podatkiem VAT). 8. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 9. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 10. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 20,00 zł wypadek jego śmierci (nie dotyczy posiadaczy rachunku POL-IKE-BS). 11. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli pieniądze w całości zostaną wpłacone na 10,00 zł rachunek umiejscowiony w Banku. 12. Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania. Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli pieniądze w całości zostaną wpłacone na 10,00 zł rachunek umiejscowiony w Banku. 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 20,00 zł 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 5,00 zł 10

11 15. Udzielenie informacji telefonicznej o wysokości salda na rachunku na hasło opłata miesięczna. Uwaga: - opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków, - nie pobiera się opłaty za udzielanie informacji o saldzie rachunku oszczędnościowego POL-IKE-BS. 16. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych. 17. Wydanie opinii, zaświadczeń bankowych dla osób niebędących klientami Banku. 10,00 zł 20,00 zł 60,00 zł (z podatkiem VAT) VIII. USŁUGI INTERNETOWE DETALICZNE 1. Dostęp do rachunku. 2. Opłata za wydanie tokena (płatna jednorazowo przy wydaniu pierwszego lub wznowionego tokena): a) pakiet VIP, b) pakiet ROR ELECTRO, ROR JUNIOR oraz konto oszczędnościowe, 100,00 zł. c) pakiet ROR STANDARD. 150,00 zł 3. Opłata za wydanie tokena w miejsce zagubionego, uszkodzonego itp. 150,00 zł 4. Zastrzeżenie tokena. 10,00 zł 5. Odblokowanie tokena. 10,00 zł 6. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszym rozdziale. od 10,00 zł do 300,00 zł Rozdział II. KARTY BANKOWE I. LOKALNA KARTA BANKOMATOWA do czasu wycofania z oferty Banku 1. Wydanie nowej karty: 1.1 Pakiet ROR STANDARD, 1.2 Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 1.3 Pakiet ROR VIP, 1.4 Pakiet ROR JUNIOR, 1.5 Pakiet ROR ELECTRO. 2. Wypożyczenie karty: 2.1 Pakiet ROR ŚWIADCZENIOBIORCA. 3. Wznowienie karty: 3.1 Pakiet ROR STANDARD, 10,00 zł 3.2 Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 10,00 zł 3.3 Pakiet ROR VIP, 3.4 Pakiet ROR JUNIOR, 3.5 Pakiet ROR ELECTRO, 3.6. Pakiet ROR ŚWIADCZENIOBIORCA - wznowienie karty wypożyczonej. 4. Opłata miesięczna za ubezpieczenie karty (na życzenie Klienta). 1,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach Banku. 6. Wypłata gotówki w bankomatach Banku. 7. Rozpatrzenie reklamacji. 8. Zablokowanie karty. 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 10. Wydanie karty w miejsce zablokowanej, uszkodzonej lub utraconej. 10,00 zł II. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty: 1.1. Pakiet ROR STANDARD, 1.2. Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 1.3. Pakiet ROR VIP, 1.4. Pakiet ROR JUNIOR, 1.5. Pakiet ROR ELECTRO. 2. Wznowienie karty: 2.1. Pakiet ROR STANDARD, 2.2. Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 2.3. Pakiet ROR VIP, 2.4. Pakiet ROR JUNIOR, 11

12 2.5. Pakiet ROR ELECTRO. 3. Wydanie duplikatu karty. 25,00 zł 4. Opłata miesięczna za użytkowanie i ubezpieczenie karty od każdej karty wydanej do rachunku: 4.1. Pakiet ROR STANDARD, 4,00 zł 4.2. Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 2,00 zł 4.3. Pakiet ROR VIP, 4,00 zł 4.4. Pakiet ROR JUNIOR, 4,00 zł 4.5. Pakiet ROR ELECTRO. 4,00 zł 5. Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną. 10,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 8. Wypłaty gotówkowe: 8.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami. (Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku:www.bsradzyn.pl.) 8.2. w innych bankomatach w kraju: Pakiet ROR STANDARD, Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 4,00 zł Pakiet ROR VIP, Pakiet ROR JUNIOR, Pakiet ROR ELECTRO ,00% w bankomatach akceptujących kartę za granicą. min. 10,00 zł ,00 zł w punktach akceptujących kartę w kraju. od r. - 10,00 zł ,00 % w punktach akceptujących kartę za granicą. min. 10,00 zł ,00 zł w placówkach Poczty Polskiej od r. - 10,00 zł 9. Wpłata gotówkowa dokonywana na rachunek w bankomatach Banku. 10. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce. 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 2,00 zł 12. Rozpatrzenie reklamacji. 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za od r. -2,00 zł 10,00 zł okres przez niego wskazany. 15. Zmiana danych Użytkownika karty. 10,00 zł 16. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 17. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 18. Zmiana limitów na karcie W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. III. KARTA PŁATNICZA MASTERCARD PAYPASS 1. Wydanie nowej karty: 1.1 Pakiet ROR STANDARD, 1.2 Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 1.3 Pakiet ROR VIP, 1.4 Pakiet ROR JUNIOR, 1.5 Pakiet ROR ELECTRO. 2. Wznowienie karty: 2.1 Pakiet ROR STANDARD, 2,2 Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 2.3 Pakiet ROR VIP, 2.4 Pakiet ROR JUNIOR, 2.5 Pakiet ROR ELECTRO. 12

13 3. Wydanie duplikatu karty. 25,00 zł 4. Opłata miesięczna za użytkowanie i ubezpieczenie karty od każdej karty wydanej do rachunku: 4.1 Pakiet ROR STANDARD, 4,00 zł 4.2 Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 2,00 zł 4.3 Pakiet ROR VIP, 4,00 zł 4.4 Pakiet ROR JUNIOR, 4,00 zł 4.5 Pakiet ROR ELECTRO. 4,00 zł 5. Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną. 10,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 8. Wypłaty gotówkowe: 8.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami. (Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku:www.bsradzyn.pl.) 8.2 w innych bankomatach w kraju: Pakiet ROR STANDARD, Pakiet ROR OSZCZĘDNY, 4,00 zł Pakiet ROR VIP, Pakiet ROR JUNIOR, Pakiet ROR ELECTRO ,00% w bankomatach akceptujących kartę za granicą. min. 10,00 zł 8.4 w punktach akceptujących kartę w kraju. 10,00 zł 8.5 2,00 % w punktach akceptujących kartę za granicą. min. 10,00 zł 8.6 w placówkach Poczty Polskiej 10,00 zł 9. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce. 2,00 zł 10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 2,00 zł 11. Rozpatrzenie reklamacji. 12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 13. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 10,00 zł 14. Zmiana danych Użytkownika karty. 10,00 zł 15. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 16. Zmiana limitów na karcie 17. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł IV. USŁUGA BIOMETRII 1. Udostępnienie usługi. 2. Czynności zdefiniowane w systemie InterVein. 3. Wypłata w bankomacie biometrycznym. 4. Sprawdzenie salda w bankomacie biometrycznym. 5. Doładowanie telefonu w bankomacie biometrycznym. V. KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT 1. Wydanie karty nowej. 2. Wznowienie karty. 3. Opłata za obsługę karty. pobierana od 2 roku użytkowania, rocznie, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż zł, 54,00 zł b) co najmniej zł. 4. Wydanie dodatkowej karty. 5. Obsługa dodatkowej karty. 6. Wydanie duplikatu karty. 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 13

14 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. 10. Transakcje bezgotówkowe. (dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą) 11. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków: w kraju, 3% min. 5,00 zł za granicą. (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 3% min. 10,00 zł 12. 3% min. 5,00 zł Przelew z karty. za przelew 13. Sprawdzenie salda w bankomacie. (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę) 14. Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres. 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taka usługę. 16. Zmiana danych Użytkownika karty. 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 18. Obsługa nieterminowej spłaty (kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową) a) wysłane listem zwykłym, 2,00 zł b) wysłane listem poleconym, 5,00 zł c) wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 7,00 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie. (pobierana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 3% min. 40,00 zł W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. Rozdział III. KREDYTY I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego Uwaga: - opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu, - opłaty nie pobiera się od posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych ROR i rozliczeniowych w Banku od minimum 3 miesięcy z zastrzeżeniem pkt oraz Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt Pożyczka pracujący udział Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt Gotówka na każdą okazję. 1.3 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt Szybka Gotówka. - w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. (w ofercie do dnia r.). 2. Prowizja za udzielenie kredytu: 2.1. gotówkowego na zasadach ogólnych: a) dla posiadaczy czynnych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych ROR lub rozliczeniowych prowadzonych w Banku od minimum 3 miesięcy, b) dla pozostałych klientów, 30,00 zł 1% wnioskowanej kwoty kredytu 50,00 zł od 2,00% do 5,00% min. 10,00 zł od 3,00% do 5,00% min. 20,00 zł 2.2. Na zakup samochodów osobowych udzielonego na okres: a) do 36 miesięcy, od 1,00% do 3,00% b) powyżej 36 miesięcy, od 1,50% do 5,00% (w ofercie do dnia r.) ratalnego na zakup artykułów trwałego użytku i usług udzielonego na okres: 14

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo