pracowników P A Ń S T W O M J k o m u n i k a c j i s a m o c h o d o m sj / L] ikflqo ... o 0 '. / 4 7< c iic h m ify u j / j.iłju&ht'.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pracowników P A Ń S T W O M J k o m u n i k a c j i s a m o c h o d o m sj / L] ikflqo ... o 0 '. / 4 7< c iic h m ify u j / j.iłju&ht'."

Transkrypt

1 u INlST iirst^o KOMUNIKACJI i Z A R Z Ą D G Ł O D N Y Z W I Ą Z K U Z A W O D O M G O T R A N S P O R T O W C O M 1 D R O G O W C O V / U K Ł A D Z B I O R O W Y P R A C Y dla pracowników P A Ń S T W O M J k o m u n i k a c j i s a m o c h o d o m sj Uzr / L] ikflqo... o 0 '. / 4 7< c iic h m ify u j KJ0 ho Mg»!Ifh.K ą (j. S ę ^ t- c /io c /M Z j 7, & ^Y kcint» / j.iłju&ht'. a r s z a w a - grudzień i r.

2 8 Ł â 11 2 î) 1 O H «ï ï* B â S î «la praûewalfcô V m ü r n m m i W a m m weooołjado»^ «dnia 31 grtrôai 1974 * soa&rtar slądsy m a l i t a a a w a ite a ji «m m ß m G U v a y m < m e & 3 m œ m ê m * m l i*rogp«oô». a u l i i 0ü3AM0äX2KXA S U S «X, Art* 1 >***»*»«tal* ammammwâlamhmii am tm i M»wiaiww^ ai» aewe «w t w «PmI^VCMmpHÍ JPflnRHv prigi W f Birto laojiob M i M i a M M mraafel K w g i * jatomttaah»**< «t«i<w4awa i^crfthobai. * * i I. Hr>ad otlfljnttââ riwtrtoawn4wlm»* * 1/ î^ ftj1<vm*ai <*J f*ibt-f r V m o im U U k U A e e s e d e *» M * a e e «rae s jettse*** la Jeteo- V aü n» i 9i V ânlttlaroâbûâ an*»!**» «MmadhiMMMBi «. 2* * ifl8ttlttikft W5 &pbäss jffiiiitmkilmlvt 1/ «MBSH iltjeielovf 2/ ûâroâteô* dfeuta&eâf ^dey»artxlo»foîi Z m m m ê w wmtedowyeli 1/ laatnralao w y rn m m tm s $ m ft o&tób? bibliotaosttoi «atra* Atttfi^p*i s ÿltékftgdi iipsp3^mai*l*aá6 W sfll O M se ft V ûatrttâaloayoh «s «^ M y w w o t m i o s : ^, bajtataoh» gftènwaîflj nrtli alflfca ft tomro» 3/ oatwiûaloayoh «âaiaofc m o c y o, fi/ ikmmrtił«m^wławi-tiumolł Mawfta> m m m A i. 7 / ofeodkda wiłw ł ła w am to go k t m w o 6 a o k n á l a a s są M n t t t t. «t < 3 iktad ota»41* B a n d y i «m g r n g A M a i a t e l a stcoa * i m U m o J* loh eadań ajmtkajitajaii ÿlaafe «r i N o i i - goopodaromgo t c o a j b krajb a rt w m «a t o M ł l «faktjvnaea «ifeoreyetaoto t e o d W «praqr 1 «M M praoy jnm*ałkfa>» <m Xb eteło4 s a m a r

3 wyników działalności zakładów pracy objętych Układem. Art, 4 Układ niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 1975 r. Art* 5 Postanowienia Układu nie mają zastosowania do pracowników, których prawa i obowiązki regulują szczególne przepisy lub wydane na podstawie art, 298 Kodeksu pracy. C Z E Ś Ć II BBAITŻOWE WAEOEJCE WYiTAGRADZAJTlA Art* 6 Zasady wynagradzania poszczególnych grup pracowników określone są w odpowiednich rozdziałach do niniejszej częścis Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Bozdział 4 Rozdział 5 - kierowcy pojazdów samochodowych i ich pomoc» nioy /z wyjątkiem kierowców PMPS "Pekaes*/, - kierowcy pojazdów samochodowych PMPS "Pekares", - konduktorzy autobusów, - robotnicy zaplecza technicznego, składnio zaopatrzenia i ładowswcze, - pracownicy umysłowi. Art, 7 W jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej mogą byó stosowane systemy płaci czasowo-premiowy, akordowy, prowizyjny i w formia ryczałtów. Art, 8 1 Akordowy system płac może byó stosowany tylko w warunkach ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnionych za zgodą właściwej jednostki nadrzędnej, przy pracaoh dających się śoi-

4 - a - śle ewidencjonować, których wyniki mogą być poddane zewnętrznej kontroli oraz istnieje możliwość utrzymywania ciągłości pracy w akordzie. 2. Normy pracy należy ustalać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czas wykonania zadań /operacji, roboty/ w określonych warunkach organizacyjno-technicznych. 3«$ormy pracy powinny być ustalone na takim poziomie, aby przy prawidłowej wydajności pracy zapewnić ich wykonanie przez robotnika posiadającego właściwe kwalifikacje ustalone w taryfikatorze kwalifikacyjnym, przy założeniu warunków uwzględniających prawidłową organizację pracy oraz zastosowanie ekonomicznie i technicznie właściwych metod i narzędzi pracy. 4. Ze względu na zakres obowiązywania rozróżnia się normy pracyt a/ jednolite - odnoszące się do analogicznych robót występujących w różnych działach gospodarki; b/ branżowe - odnoszące się do analogicznych robót występujących w przedsiębiorstwach podległych jednegu lub kilku zjednoczeniom/ jednostkom równorzędnym/ tej samej branży;- c/ zakładowe - odnoszące się do robót wykonywanych w określonym przedsiębiorstwie.! 5. Hormy pracy i ich zmiany zatwierdzają: a/ jednolite - Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Centralną Radą Związków Zawodowych, b/ branżowe - dyrektor zjednoczenia wiodącego w danym rodzaju robót w porozumieniu z Zarządem Główmym Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców, c/ zakładowe - dyrektor zakładu pracy w pecozumieniu z radą zakładową.

5 4 ~ 6. Dyrektor Zjednoczenia może zaetrzec do wwojej decyzji zatwierdzanie niektórych nona zakładowych na roboty o szczególnym znaczeniu, 7. V ' przypadku zmiany procesu technologicznego i stosunków organizacyjno-technicznych, racjonalizacji lub innych istotnych usprawnień zmieniających warunki pracy, dyrektor przedsiębiorstwa /zakładu pracy/ zobowiązany jest wstrzymać stosowanie normy jednolitej, branżowej wprowadzając na okres przejściowy normę zakładową odpowiadającą zaszłym zmianom oraz zawiadomić o tym jednostkę nadrzędną z podaniem zakresu zmian zaszłych w warunkach wykonania danej operacji /roboty/, a w przypadku normy jednolitej również jednostkę, która zatwierdziła daną normę. B. r przypadku stwierdzenia, że nakład pracy, przyjęty w zakładowej normie pracy, przeinacza w zasadniczy sposób nakład pracy ustalony w przedsiębiorstwie lub innych przedsiębiorstwach dla podobnych robót, wykonywanych w podobnych warunkach organizacyjno-technicznych przez pracowników o zbliżonych kwalifikacjach, norma pracy powinna być odpowiednio zmieniona przez dyrektora przedsiębiorstwa w porozumieniu z radą zakładową«9. Za wykonane roboty nie odpowiadające warunkom odbioru technicznego /braki/ z przyczyn nie zawinionych p zez pracownika - pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.! Art Za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikom dodatek za każdą przepracowaną godzinę w wysokości 15 /» ich godzinowej stawki płacy zasadniczej. 2. Dodatek, o któryahmowa w ust. 1 przysługuje pracownikom zajmującym stanowiska kierownicze i samodzielne, wykonującym w porze nocnej bezpośredni nadzór nad pracami związanymi z eksploatacją i remontami pojazdów samochodowych.

6 3* Kierowcom 1 innym pracownikora zatrudnionyn przy przewo- zacłi dystryfcucyjrsych stale a porze nocnej przysługuje dodatek V7 wysokości :."'u, ich godzinowe,] a tm k l płacy zasadniczej* X?O 10 1, "una isw prc;.iioi?y dla kierowców i ich pomocników, konduktorów autobusów, robotników zaplecza technicznego* łaaowa«czy, pracov,iii..;ów obału^p. i-zatrudnionych p^sy pilnowaniu o-as pracowników u^yełowych z wyjjrjtkieja premiowanych s 2ysku tworzy si< w rarsach planowanego osob-ssego funduszu płac* rocentosą wyookoó-*:.i :rxl/.ssu premiowego -aa ka;*;eiy rot..iiilgło Łie:;o nii: zakłada pracy w uzgodnieniu z radą aa kładową, -.*Ł, Brygadziście kierującemu pracą!:;ryga dy/ze o d oiu/ złoconej z eona j:..nie, j z > r3botaikówf a w wyjątkowych przypadkach 3 łącznie z brygadzistą, pracującemu wspólnie z pozosto- łyai czlonksal brygady, przysługuje dodatek w wyeokoćci od > do Vj jeoo c ^sinosej starki płacy zasadniczej* '2*,racpis ust* 1 nic as zastosowania do fcierowoów i ich pomoc ai i:ów, Art* 1 * 1. Pracowni kosi sat rudni onya w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dlo zdrowia przysługują dodatki w wysokości* v,>w zł za godzin*,. - I &rupat 0,75 zł za.-odz ino - ir. grupa, ' 1,00 zł za 0uziiK; - III jrupa, 1,50 zł za fodzin^ - 11/ Grupa* 2. Wykaz prac wykonywanych w warunkach szkodliwych lub ueiążli- - wych dla zdrowia określa art. 55.

7 u*

8 2. W przypadku regulacji płac w zakładzie pracy członkowie rady zakładowej i pracownicy oddelegowani do pracy w radzi zakładowej o t r z y m j ą ę/y nagrodzenie w wysokości uwzględniającej wprowadzone zmiany ile wykonywanie funkcji członka rady zakładowej, połączone ze zwolnieniem od pracy zawodowej, przedłuża się na okres następnej kadencji, otrzymuje on co najmniej średnie wynagrodzenie pracowników o tym samym zaszeregowaniu osobistym zatrudnionych na tym samym stanowisku w komórce organizacyjnej, w której członek rady zakładowej pracował przed zwolnienieei od pracy zawodowej, Art. 16 Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników miesięcznie płatnych w celu ustalenia wysokości dopłat za godzinę pracy ustala się następująco* 1/ dla pracowników, których obowiązuje 4-6 godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy - 1/2G0 miesięcznej płacy zasadniczej} 2/ dla pracowników, których obowiązuje skrócony w trybie ustawowym, czas pracy, - 1/175 miesięcznej płacy zasadniczej przy skróceniu dziennej normy czasu pracy do 7 godzin, - 1/150 miesięcznej płacy zasadniczej przy skróceni, dziennej noriay czasu pracy do 6 godzin. Art Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie rachunkowości pracowniczych ka3 zapooogowo-pożyc zkowych ustala kierownik zakładu pracy w porozumieniu z radą zakładową. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia należy przyjąć odpowiednie stawki płac podstawowych, obowiązujące w danym zakładzie pracy dla pracowników wykonujących podobne czynności finansowo-księgowe oraz określony czas. ijorma czasu pracy na jednego członka kasy nie może przekraczać 12 minut w stosunku miesięcznym.

9 Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust.i, nie przysługują dodatki ani premie przewidziane dla pracowników wykonują cycli czynności finansowo-księgowe. Z osobami prowadzącymi rachunkowość pracowniczej; kasy zapomogowo-pożyczkowe3 w niepełnym wymiarze godzin zakład pracy zawiera umowę - zlecenie, zaś z osobami prowadzącymi tę rachunkowość w pełnym wymiarze godzin - umowę o pracę. Osoby prowadzące rachunkowość /KZu.1 zobowiązane są do przestrzegania jednolitej formy rachunkowości oraz obowiązujących wytycznych wydanych przez zwierzchnie instancje związkowe* Praca księgowego powinna być wykonywana na miejscu w zakładzie pracy, gdzie również powinny być przechowywane wszelkie dokumenty. Główny księgowy- zakładu pracy, w którym działa pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, jest obowiązany zorganizować nadzór nad prawidłowym prowadzeniem w niej księgowości. W przypadku zmiany aa stanowisku osób prowadzących księgowość PKZP należy czynności te przekazać protokólarnie przy współudziale przedstawicieli rady zakładowej. Art. 18. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagana jest znajomość języków obcych, przysługuje prawo-» do dodatku za znajomość języków obcych. Dodatek przysługuje za znajomość jedynie tych języków obcych, które są niezbędne do wykonywania czynności służbowych. zez pracownika. /ykaz uprawnionych stanowisk i zakres wykonywanych czynności ustala dyrektor Zjednoczenia FjffiS,

10 dodatek aa bardzo dobrą i dobrą znajomość v< słowie i pi-v:iie ^ynoais jedne-o języka obcego dwóch j.sykóyj obcyca - 1 v zł aieoi-cznie, zł aiesi'vcznie, trzeca i sit cen.. j-;zyków obcych *'5UV siseięcznie, 3a dostateczną ana;.onońo '. syka obcego kierowcoia./iu-u Pekaea" przysługuje dodatek aiesivczny o sysokoćci %i powyższych sto we., Ocen-, znajaaooci j-f;zyków obcych ustala koais^a egzaminacyjna saicladu pracy, a v) odniesieniu cło dyrektora, zast^-» cós dyrektora i ełówaego koi-y^osiego - koalsja egzaminacyjna.!iniat<si'stv3b Komunikacji,.: skład komisji stóładu procy z urzędu «cnodsi p.c«2qdsi;uulciei iinisteiis-wa iio&unikac ji* ś>o3atek za znajomoni jczykó«ofecyo.przysługuje pracorani- kosi od p ie m ze co dnia aasfc-pncgo isiesiąca po poayonym złożeniu egzaminu ze znajomości języków ofecych, oamiie sai; z ko.ćcea. miesiąca, w którym pracownik przestał pełnić cz^onoeci sltiftrase up,i?a«niaj ::?ee do otrzytsania dodatku, dodatek za zna joa ; ':0 j tsy&ótt obcych przysług je niecałe a*» nie od pobie -jenych pracz pracouk:l.st> Innych dodatków* Pr-ec ow.rik,zachomi jc proso do dodatku v? csaoie urlopu wypoczynkowego lub innych usrp-awiediiisionych nieobecnoćci w P^acy, podczas których ::rocovjuik»aa prawo do wynagrodzę- * nia w zakładzie piescy, lecz» -zez okres nie dłuussy nis _ trzy miesiące, ss Art. 19 łrac.:^uiaoia, którym polecono poza ich podstawowymi obowiiąz- ka:ii dodatkowe stałe wykonywanie koaraoju wartości pieniężnych t banku i do banka/ kas zbiorczych/ przysługuje miesięczny dodatek do wynagrodzenie# Podatek ten nie p rzy* sługuje pracownikom, którzy z tytułu maowy o prac«, aa ją

11 iit'm U izck k o m s o j u. a a r t o ^ c i ^ i c r s i s - i n y c l i # ż a l e Ś n i e o - " i l o ś c i w ^ o n p r - r e i i k o n w o j ó w w c i ;, u : ; i i e * i d q e a uodafccft a:> ;i y n i j r r - '} ć z z n. l i } ^ m o o l i O/ d) lv ł:ou»d,}ó;v - Iv., si ^ *- i 1.. ^ w,-,. i*». I;orj«ovo«< * C/ i'l k3il00^u.t *» Sł J» vi:o^o.lo-aafca Jest n 1 <Xi w-ioik-.>'-ci su:.:; iianiso^o* i m -. y c : i, c s c w. - u f c.. i ^ a n i i ) s o i i s o j i o r ^ :.}.'- n i c s s r ; X -. v o I c u i c. e o n i ^.. - s e : : iionao^aiu^,*?# i C 0 Oi«..-.XC.,. 0-1'J u.u'w'u;> Ł3-v..0 i'.4i ; i T, ^. - o w l o ^ n l e c.-c» ^V-l<s:.-'cotvs zs ' w j a r e n i e ' 3 z o ^ / f c c - " l u l ; i n n. n i ^ O L ' A. t : x n t n : i i ^ i s i c s o e : -. : J. o i. T. i i O i. C D i U -l- E - C,..:' o I v :, r : i l f c ;. l i O O. C i i > ; y L 0 8 j p v #:a O 1 3 * o * y ^ o. _ u # > # ' y U f > v o» ł '. O., x i v r l e a i a c i 2 0 i l a. K rdę;.u;:0,, ^oowo^iw JS- ęolcccaic konsoja* C *.... i, c ) w : U K 6 w t & t ó r v a r s o e o /. ' - t a J L y n o l e i y u & e s n i e «c s y ^ - v ; 7 - < a a W o u r i s a c a o ^ e. l a i a y c - i. i l l o p - a c a s u l^ i ui:m i-y po V, - > i! 3 t K «- a tołm yj m r t o r c i f - i o n i : a. y c i i ^ t r n ^ i o d s u ^.. u o O D i. l o «i n I w W 7 ^ a ;..: > ;* u c a i o s - y u. c i i ; ') # o # 1. ;c.:o.,l,.oa.tirami je CiOiicticii sc= c$gź i?;:ycv 'i ' v; awario'.c i r*o a o ; -/ ć a c a o t ^ e -.Ir -n ^ c la 8 z o z C r, l a ł c y * c z ę ś c i I V a r t Pracownicy wyszczególnieni w art. 2 ust.2 pkt. 2, 3, 4 i 7 otrzymują dodatek za staż pracy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach płacowych.,, :t ( m d L D l:,g b;yv n im i u j G z e a s j j n ; > a >, r l e n l : i s n n l * ' n s c ; i '. ; r u c i i a ' ^. ; C 2 c l p io c 9 no t e r : c e l o ^. - o ' - I e d u i c. i. o c o. ^ c «

12 efektywności pracy - jeżeli wzrost ruchome części płac umożliwi podwyższenie tych stawek co najmniej o 5 %. 2. Zmiana struktury płac, o której mowa w ust. 1 może być wprowadzona za zgodą Ministra Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, po upływie dwóch lat licząc od dnia 1 kwietnia 1974 r. oraz wyłącznie w przypadkach gdy wzrost ruchomej części płac ma charakter trwały i jest wynikiem zwiększenia wydajności, poprawy organizacji i dyscypliny pracy. R o z d z i a ł 1 Art. 22 Z A S A D Y T T Y N A G R A D Z A H I A KIEROWCÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH POElOClJIKÓ?' 1 A. T a b e l a zaszeregowania kierowców pojazdow samochodowych i ich pomocników do poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz szczebla dodatku za rodzaj prowadzonego pojazdu lub wykonywania niektórych rodzajów przewozów. Łp. Rodzaj pojazdu Kategoria zaszeregowania Siczebel dodatku za rodzaj prowadzonego pojazdu lub wykonywanie niektórych rodzajów przewozów BSSSS 1. Kierowcy prowadzący stales - autobusy w komunikacji publicznej powyżej 15 miejsc siedzących; 2 assiss^szss: sa>sssiss>sxssn - pojazdy samochodowe w transporcie międzynarodowym z wyłączeniem autobusów do 15 miejsc siedzących? V VIII samochody ciężarowe /pojazdy członowe/ i specjalne o df)uszczal. cię żarz e_całkowit^m_ 0^M

13 1'- > - oią^niki balastów o.ąozftya dopuszczalnym ciężarze całkowity» pojazdu c przyczepą powyżej 40 toaf * - autocysterny do prsesosu ae te ria łów p ydnycn i «* pojazdy służące do przewozu m b riałów w^imc&oęyycia» 2< a.itofcusy si feoxmiiiac^i publicznej clo lp aie.jsc siedzących! - mtcfcuuy i aaaoc&ody Gl^iWiCom pr sysfco^ouane do pl*sse«ozu Oijóft QQyC'.G..] Vj aicpsc sic gżących, pa. a feoiaiiiifeac^ą publiczną* - sasociiody ci :&ro^e/^ojosdy cz.,oaowe/ i specjalne o dopuozcęalnyu ci\.&a«* - rse cai&owityia pojazdu ciągnącego posyże^ -lf fcaa do 20 toni, - eiugniid. balastowe a iąeziijiri'dopuszczali i c i,żarz«cał^owitya. poi}g«v a czgoą do'4u ton ilic^cwca» "osadząc: 1*3* - autobusy i oasoehody civ* żarowe przystosowane do przewozu osób do lp miejsc siedzących poza fccounikacją publicznąi - sa&ocliody ciy^rose/oajogdy c z ło n o m / i specjalno o dopuszczalny,v, ci^żsrse całkowitym pou./fied 3% 3 tony do 13 toni scaoc hody up its i^tiil e 3 owe m w.tuchu i ciągniki ro ln i-. ese w t ransporcie drogowy:»* IV-VII IJ-FI do 6

14 I J 4! Kiero #Íf DvmaüzoQy etalc* - aaaockody ci, cwooo o dopusscsalnyu civ^erae całkowitym ño 3t } ton oa^iog»..io<3y caobo e» prseaosacíi publicznych i karetlci sanitarne*. II7? do 5 J» Kíezcmcy prosausący stale saraochoay oatibom XX V... f e T onocnlcy kierowców I XII 2 3* P a t e l a goüziiiioujrtjla stm ek piac zoaaániczyoa kierowców po ezúóví samochodowych i io h pomocników* ' K a t e g o r i a G a b e la I G a b e la I I 3'afcela I El J a b e la I? rirnttrn.mii.,.urnt ti...i :.. mi :,i _ rt.: _ cí i 6, "ü ^ 0 6,^ Ü? t G0 i.i: C' y >0 7, í>ü O} Q /V* ww Xj:i,Cf GO 7,ü 0 Of 00 6, ^ 0 IV. 7 * o ü 7.5 C fc,?v V 7.!?^s o Ow 9,I 0 l ü, b O V I t 'T r i O VÜ Q í.;/ ' ü /w 1 0, yq 1 1, ÜW 11,00 1 -, ^ w V I I I y t üo.y# 1;, 0\** j l V# 00 u. T a b e 1 e o d E i n o w ^ c i i ú o á ú t iw w sta z o ú z a p r o w a d z o n e g o p o ^ a a ü u l u b w y k o n y w a n ie n i e k t ó r y c h r o d a a ^ ó o p ^ s c ^ o s ó «* z c z e h e l K n o t a < )o <iat :u.. W_.8i r 1 0, ^ 0 2 1, 0 0

15 .iscaobel T Kwot dodatku w sł 1 f>k> <,vhj i? -1 r. V:-V J1, 7 5,30 uo o ** 4, , ,00 12 r- '* *' / V. prac-asi--, fci.o;?efcwle może feyi stosowana» zasadzie $ ećm tabela ataaeii płac zasa&aiczyca* > aaetoeaaoniu tabeli I m t IX ^ainosycii stawek płac saeauaicsyon decyduje dyrektor ednooseala.>:.. w porozumieiuu z iiazscicieia tił&sa^a.mcjz&u 55aw<3ił0 eg0 Ci'raiłspartosscóis i i-oyowców, _ astos-xiacic.lii lub XV tabeli płac aoźe nastąpić tylko aa podscawie cecys^i --'dnistra.jpacyi i?..:.ac 1 Opras ooc^alnyela aa wniosti:. inlctro iiamnl^cji* U.ero»ey pojasaós? saa3caatk«yca i icli pa&ocrdcy aopą być syna- Ci/aaEani wg nast-;'j>u^i cycix systeaów pi.se t 1 / caasowo-pręiaiowsgo,? / akoa?aowo-prc 'Jioee go f 3/ ryesałtoseco,

16 - 15 1* Kierowcy autobusów zatrudnieni przy przewozach pasażerskich mogą otrzymywać podwyższone o 2G % dodatki za rodzaj prowadzonego pojazdu lub wykonywanie niektórych rodzajów przewozów# 2. Kierowcom samochodów ciężarowych i ich pomocnikom zatrudnionym w obsłudze transportowej budów aa pracę na drugiej zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10 % ich godzinowej stawki płacy zasadniczej. Dodatek ten pie przysługuje w przypadku pracy tylko na części drugiej zmiany bądź przedłużonej pierwszej zmianie V zamkniętych przewozach pracowniczych i w komunikacji miejskiej, może być stosowany przerywany czas pracy, przy zachowaniu następujących zasad: 1/ praerwa przewidziana harmonogramem pracy kierowców auto budów może być tylko jedna w ciągu doby i nie może prze kraczać 6 godzin; przerwy tej nie zalicza się do czasu pracy kierowcy, 2/ za każdą godzinę przerwy w jednym cyklu przewozowym przysługuje kierowcom autobusowym wynagrodzenie w wysokości 3 a/ kierowcy zaszeregowanemu do V kategorii - 7,50 zł. b/ " " " VI " - 6,00 zł. c/ " " " VII " - 8,50 zł. d/» ". " VIII " - 9,00 zł. 3/ wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, nie wchodzi do podstawy wymiaru premii, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz dodatku za staż pracy, 4/ kierowca może być zatrudniony dwukrotnie w ciągu dnia pod warunkiem, że przerwa między zakończeniem i ponownym rozpoczęciem pracy wynosi co najmniej 12 godzin.

17 2. Vuzasadnionych przypadkach może być stosowany przerywany czas pracy w innych przypadkach niż określone w u st«l za zoodą 'laistra ^oauni::gcji w porosttiieniu s Zarządem Cłównysa Związku USawodoweso Iransportowców i Drooowców. p* 1. So każdą godzin^. prowadzenia pojazdu s przyczepą, kierowe osa saaochodowyra i ich poaocnifcoa wynagradzanym według czaso- w o-pre.ulowej oray płac przysługuje dodatek wysokoicł# tą. 'o c e oj przyczepy.' ysokoćć przysłurp jącego oodafcku w złotych za ka&dą przyczepy X* Przyczepa ci-, żarowa o ładowności do p,5 ton włącznie* Przyczepa ci-, arowa o ładowaorći powyżej 3,5 ton do 5,0 ton włącznie 1 pou X,50 3. i;rzyczepa ciężarowa o ładowności powyżej 5 ton ' 2,00 - rzyczepa 'autobusowa c s5?0 f**0 Dodatki, o których mam w ust. 1, nie przysługują za pierwszą -rzyczepy przy ci gaikach rolniczych# eoiaocaiogr' kierowców otrzymują dodafei za prowadzenie pojazdu z przyczepami w wysokości 5S-- stawek przysługujących kierowcom, z któryai współpracują* ' -6, l. okresie przestoju pojazdu saaocaod->w«go z przyczyn technicznych, kie rowcoa i ich pomocalkom, o ile nie zostali skierowani do pracy zastępczej, odpowiadającej w zasadzie leli kwalifikacjom, przysługuje wynagrodzenie w q icii Godzin n e j stawki płacy zasadniczej. '

18 **> m m f ü l l!! M (O ft) M fo «* * # l i i i i M IO M N IO t i «dfc «** I m s i U IO M W N * > * * * 1 1 S 3S S t & 6 * K & W W M M M i i t s s i H l I t

19 j* 4. -yna^ jpod^euie rjfcaałtowe obe^u^je wynagrodaenie kierotscós ga P^scy w godzinacn nactliczb owych, a fcys, źe za prac * niedziel^ i oę?i\ta, są okfcóre kierowca saaocliodu osobowego nie otrzymuje inneco dnia solnego od pracy, przysługuje mi dopłata w wysokości do 7lj si,. a practj- niedziel', i wivta w yaiarse do 4- godzin wypłaca si«; kierowcy 50 dopłaty. ^^asadiiionycii rzyga Lujach ryczałtowe wytiagrodze ale sao&e bye stosowane ula kierowców zatrudnionych na innych pojazdacii saraochodowycli niż sasaociiody osobowe. Becya^e w ty.a saicresie podejau^e.. iniater Kosunikac 1 w por^aiuieniu z inistrea.-/racy, iac i ^orac? Liocjalnycii. 2 o b a d y akordowego systemu płac kierowców samochodu ciężarowych. \, o* *»e.i U' dnostkacti orpaclzocyjnycli ^.0 pray orsewosie - ładunków sa&ocjgodanłi Ci^arawyal, ao->* być stosowane akordowe stawki płac/ust, 6 / oraz akordowy system ;,łac w oparciu o noi-.iy P~.ocy opracowane według; zasad ustaloaycn uchwałą lir 213 :iady ;,anistrów z dnia 13 ozerwca 1961 r. w sprawie zasad i o~*gaalzacki normowania /.-racy / ilr Mr p-r, poz#^,^ 3 później«* szyai aaianeoi/ i zatwierdzone w obowiązującym trybie, Akoraowy system płac kierowców sasłocńodów ci żarowych m o & e być stosowany w różnej fo n ie, w sale ności od warunków organizac yj no-tecimic znycii wystspująoych zagładzie pracy. Jormy tego akordu tao&.-i być następujące! 1 / akord prosty, w którya zarobek wynika z dwóch oddzielnie zastosowanych cen akordowych* aa każdą rirzewieeio- ną ton\ i sa k a M y przejechany kilofietr z ładunkiem, u/ akord zryczałtowsny/za wykonanie określonego zadanie/,

20 19 w fcćgfla, «anojid. wykonania procy oraz wysokość wjjctagro** uacnla ui^als olę w u&owie aawartoj ;aię.uay teterownliciesi siadu p.?acy a Jcieroeoi* pojazdu/lufc c^upą Icierowców/. :3-iiGt;:i?oas0.a.Ie w akordzie s ryczałt w -.naujące nor.ny 1 ceny akordowe. opiera sle o obo* somowy system płac ao;ie obejaokiae okre,. łona cv~rap', lub w szystkich kiero^cóis satmdaiorę/cli w odjsiale. ::ko^uo"iy skater: '>Ijc 8torsu,je cl a ^araiusacb. ckonoaicanie i. Oj. uaaaaci*łi.oj.;yca> a V3 aseac^ólno^ci Jeżeli* 1 / istnie;) "lożli^ość -'-cis ;:e *o e^idenc/ionoiiarua prac'7 kic-^aaoów a trej»ynihi ao^n by'. poddane se&nitrznej kontroli i..-./ wystipuj ciąc,ioih; procy ęj akordzie,,,-de wolno st-jgo«cc «ciąju je ć m t, z.xlany.?dbocse j rosno- leele sysuonu s,vyna,-;radsania csa^owo-^» -;.ii0v;eg0 I akordowego dla edn.ec'0 kierowcy, <io stosuje ni akordowego systemu wyna;;;i *g dsaa ia yj o.iresie dacie?aaia sahociioclu Jednostkowe o«my akordosse oalicaa e i v na..^odstawie noet.;- pu^ąej/tjłi ssidełfcowyca stawek -;oć2inowycia piać* po^aao caaiociioćosy pojazd eaiaociłodowy foea pracze. a p.i aycaepaai * S^ipa 1 7t0i> - 1 1,0 0 z ł. eru '6 ^ 7*^G ** l " 90o zł G,>u - 15,og sł g2'aps 3-15,^0 ał 10,50 - l>,0u sł srupa 4 XO«'JO * U>t2C sł 11,50-1?,00 ał / -'Go OGOwGi IX '.:OwkjC *.Q- Łólne i (.todsifioaej plac wynika a Ciia^akteru ^.-7kony,van- ck..-obót I ustalanych ;±yteriór? zaszeregowania pojazdów ngioehodosycki

21 20 1«ł O ć-* i^azwa 1 rodm j pojezdu Laaoclłody o i\. erosie o d^fuszczalaya ci*zarze eałiawityji pojazdu ciągnącego ć!o 39:) toliy -aiaocaody ci^źasgco/pojazdy osłonowe i specjalne/*o dpuasczalnya ciężarze całkowitya pojazdu ciagnące^o ponad 3*5 tony do 13 ton «aaociioay o i\ a rov-e/- >ojezdy osłonowe i specjalne/ o dopuszczalnym ci-, arze całś»»ityłi pojazdu ciągnącego ponad 13 ton do i?g ton Grupa akordowa stadek :;łac 1 4. j ".aoclioc2y cięśaro»e/poja:.:3y członowe I i specjał ne /'od opus z c zalnya c i.i rz e t całljowitya pojosdi ciągnącego posad ' I 2j ton i O. toscmanle godzinowych. stawęlc płac wyższych, niż ołcre- loae dla dolnej granicy wideł/^zj dane;} grupie ray^agsa każdorazowo zgody dyrektora.jednoczenia* /óźnica mi. ozy stawk&ai powinna aynosić co aa jurniej 0»5C sł, ) >> kierowcy objoci alror-jotaiyci syofceaem płac ao '. otrzymać pre-rai, indywidualną a ;syno&o/-ci c!o 10 płacy zasadniczej# "ypłdta p re a ii podlana być uzależniona od wy&onaaia zada» o.-sre ólonyca reguła linea pre:.;;i03a.ii st a u szcsególaoć-.ci zat 1/ aisoócio^g i bez refclaaacji wykonanie zodaź- prscboaosycń, 2/ Jazd-, bezawaryjną i odpowiednią dbałość o stan techniczny pojazdu* '

22 łuerowcy sanocriodos ci, arowych zatrudnieni w systeaie akordowy^ zaciiom^ą prawo do dodatków i prstali określonych otoowiąsuaącjai przepisem, z wy^ątkiea* 1 / douatjsow 23 o q z o. 3 pro^sdzonysh pojazdów lub wykonywanie niektórych rodzajów :u'zc wozów, 2 / dodatków za prowadzenie pszyosep* 1 1 * ideuo^cosi ooaocnodó«c i, arowych, satrucinioji;ym m cysteinie a^ordow ya, z& csas orscy iv eyatecr«ie czago'.-vo pre sio eya. P ^ E y s łu ^ e wyna-rodzenie na zasadach ogólnych. 1 :,!q o?)cy oo^asauk cs:aociiolowych i inni pracownicy zatruci nx>.:iii vf p?2giso20cji dyatryfeucy :fiych Hsogsi tsyć v?^nagr83sani według orowizytfne^o systemu płac. 12. Z&aacly prowizy-jmco systeau plac aufcala ;j.niater ^oaunii.\<2c^i w.iii- Ciiiic iii z iniatrea Pracy, 1-2ac i.;pi?f 'j vki ąj lx i rjq 1 * Z a & ż v pi^^no^noia ryc&aifco^ego doclatiai za Obsług. cohaxennq poc;a«dów oa.aochodo\s ycli i przyczep., v. 1 «Jbsłu^a couzienna po^iłzcióss sa&oe:iodov* ych i :>rzyćzod obsjjiu^e '1 / czynności zdsv«j20 odbiorc ze, 2/ pozoohale czynności obsługowe* akrns c3ynił0:>ci zdasyczo-odfciorczych /piet 1 / regulują odrcone przepisy ayćane preen iinisfcra toiauzilkacji# Sokres pozostałych czynności obsiugosych ustalają zakłady pracy v»e ^ Kirry.i zaiireg:l * uwzgl'; doia^oc cechy konstrukcyjne i G&splootuiyjne poszczę (polnych siarek i typóe pojazdów oras warunki ich użytkowania. ć. *?«wykonywanie obsługi codsiennej 'O^asdu saaoeuodossgo i przyczepy przysługuje zryczałtowany dodatek określony w tabeli zawartej m ust. 9,

23 É B É Ü2 *» s * 7CiO:»'.a'- o kfcc ^ î.:icr;o i» uot# :f sciecy o ù 0 3eiL».{jisanecí^ r"io q z û i iîü'.i'æ';ai oo ' '<i o v)- c im e * ua;/ oo.ilüt]ö eoas^sario w^kori.yaa^a e-aü _>.-/íís2 i* ac. ' otú «* kjic tv^v^ u/7j.;jc. ó^ rsit* cloćo'- tel: Sí íi:7 OQ:^a;íXc üsy^.o-e sdsivcvo^^óísij czycli s 17,700-0&re-\ic*rh?» rji-.eyco fiobeli* Äisie» r a o r ^ a n i ö C :?:ir)o,m ofe«>a ;:i. coesicime^ ;>o, o?.-,!-.: w~ pglnie P4KÎS-S icio;:>oy*c i ;;c o :ü -ti;xtot;ei sa Oiia.łuf;-. cadsieaxiíj ukígii si; oücrt-vascos lu dqúaíi&i ú tm y y. M d^ro^ce* o /joi'iocrdk Aeróse;/* r u r k i l e a e r s o ł a e o a l a O o a o t u u, : e. t ; o ï. «; r / t ' ç '. r n., o n o a l e O b s u : d c a c í s i c.,:., p o j a s, - :.. ;, ;ACOíi^f'iic Cüv;ií -.- QU Z ii ia C Z O ^ O :2 rx O.:" Q ^ lx :2, y i* 7.c j. w, v.;, o ^ a : 4., i í a a ^ i - c» g. a t c c u a. L. c.? ;. i. c - i :. o t o r / -:w v v,., y í,,/cuív:.j, icriii-ca o,,,;i-rvx:sn ;>oć '-i,i;'c i s k - ci?: n,;, :;,ev..'sie: o# v -.;,êi.i,)ojasd /: :; 0 Oílblt : u>r-,- : ; :; ; Klc. owc í::c i'tac.ii O'ivSi.a,./o,*,- ;.>ü,:: :; ;! z - ú t í r r í v z ú \ lo!' r»'iv.;.:i w.y u s n r - ^ r-ic 2 a L*pí;.i'.?í'sv ScvÁ:Z±cz:iiz, ni-; olc r-,lw :x.i ' * í * ' í " - :! / L í.vj::ú I j J l ;. i : u i O '. ' r ^ i, ' í O S > r ip^a0,:;r.o:'k -;o 'oc iw:.ly; 'i^oe i o':.;,i/.,. ;; do-vivieri C.C,.;í. - O* ' víní-.i-c iít CC;";- ) " O :x.-o / Si.», C^JíüCO-^, 1 'ira^/cíüii. g t k-'! ;.:">3; Cl 2 ;' ü:'i^óí:;03;'nii* OÚZt :}OvûïÛ i j 'ZK'Qü J úzi?. o '} ;, b.; -i o,.c i Iv CiUC^O* b'i'.1 s > L. C.cI, ^L» C Ł* 9 ^.

24 1 w y. I* /» uantw < am J 1«^o^ascly ci,ûaro^ i specjalne" 0 dopuszczalnym 4! cl\:&a:,'z całkotsityra do 3,5 ton u s-'. Cl».^ojjasdy ci-; żarowe i specjalne 0 dopuszczalnym 5 I G I civâarse całkowitya powyżej 3»3 do 15 ton L_ _ I J _ ' ' " " Ï ' ' '... 3«( -"o jazdy ci.carom i spe~ 1 i i c.ialae 0 dopuszczalnym 2 G 8! ci y a:? ze całkowitym poj rayźe^ 13 do 20 ton >..,.....;... : O^asüy Ci^arose x opec :alne 0 dopuszczalni ciy&azze całkowi tyci po- y^e<j 20 ton. Autobusy: 1/ do 13 nie sc siedzących 2/ powyżej 15 oie^sc siedzących... 1 a d,, T " B.: i r t f h *+ s J 10 L... r < ; 1 iw' 1 3/ autobusy przo&u&owe 4 u - 1 C. Ciągniki rolnicze im 5? 1 V. viągiiiki siodłowe 2 G Ciągniki balastowe 0 dopuszczalnym ci.żarze całkowity pojazdu z przyczepą: 1/ do 15 ton i ** 8 c.j owyżej 13 ton L _ 2._ - i 0 r~4 2 /; V A» ï przyzns&ania dodatków sa sy^oiîyws nie przc? ÎdLerowc6$ i ich poaocnikó dodatkowych czynnościt nic- wchodzących w salo«s ich noriaalayoh obowiązków służbowych. * 1. iie.ï?oacoa i ic:j poiaocnikoa 2 wy^ątkieia idorowcó«uamoc^odó osobowych, a uzasadnionych wypadkach ûk>t;u być w caasie ich lu*

25 24 pracy powierzane czynności dodatkowe, cle weaodzące w zakuć b ioli. noriaalnycii obowi' zk --,u.. otyczy to vj ezer^sólno^cl fcyeli wpadli v<, y; kfcóryefe ooyile 2«m±c kierowe ora Soclatii^^a CBiysiaoucI ellsinu^e potrzeby zatrudniania innyca osób fio ^yiion^ania tycłi cisynrio-ci lub dopro&ousa do lepozęgo a>y:;.or^y;3tai3ia roćlii» uzymiotci fioclaticofóe :30(;a być powie ssane ld.e:?o»eoait za icli sr'>clf;.f po up sed.iiia prz o salole clu oraz ;./Oći wa unicie a zacaoeania feesspieczs' &&wq ryc^u oro^.-eco i bezpieczeństwa pracy, r p. 2a syfconyv;anie ccysinoćci douatfcowycii ie^owcaa i ich poaocaikoa przysług - Ul c!odatld. dc wynagrodzenia oicre^ lone w tabeli dodatków zadartej i? ust. 15. ' i;c2ao kwot dodatku zg wyś^n^anie czynności dodatkowych, nie ao&e przekraczać kwoty zł aiesi-.czaie. dowierzanie kierowe Ga wykonywania czynno.:«i dodatkowych powinno na^tcg>ić m forcie zlecenia nicennego/ uao^y o praco dodafeoną/ określającego wszystkie pomierzone czynności, z wyraienicniea icli x odz0t'ówf zakresu oraz ustalającego wysoko/.ć dodatkom za te Gzytiriaśei* C* ysokoś-ź Podatkóę; zs «yk^ny^anie czynności śiod&tydaycłi > 41e kierowcow ustala, w granicach ciaisiiaye.a lub «-aieaiycznych stawek: określonych w tnbeli riorlatkó^ kicrowrdk znkłacii pr^cy vs porozumieniu z radą zcutiadowp. 7..Uodatki należy uatcslać w sasousle a wysiarze dziorinya, z tyai, e w stosunku aiesiyc2nysa nie no 3 one p~zc kroczyć wysokości aieci^cznyca dodatków iistalonpcii iv tabeli dodatkó* 8..UodafcidL wypłaca si; po ;.łot sierdzeniu «ykonania Oodatkowycb czpuio6ci praes przewoźnika lub usługobiorcy w śiokuaentacli pracy kierowcy i pogozdr. '

26 9. -" ",rzy otosowaaiu aic-cięcsne^ atywki dodatku* za ka&dy dzień nieusprawiedliwione$ nieobecności w pracy ora3 za t e M y dzień usprawiedliwione,} nieobecności* za którą nie przysługuje wynagrodzenie * dodatek alesic-ozny ulega amłejaseniu o 1/2^..y rasie taicie5; nieobecności w pracy* cle >rzekroczajednak 4 godzin dziennie* potrąca się 1/50 dodatku.* 10*.-rzy stosowaniu dziennej stawki dodatku - gdy czynności dodatkowe oą wykonywane prze a czas krótszy niż 4 godziny a dniu* dodatek obniża oiy o cjq -- za każdy dzień. IX. Csynnoćci za i wyładunkowe aoc% być powierzane kierowcy tylko v? takim rozaia»z«f by nic powodowało td za-, ezenia kierowcy a stopnia unieaoźliwiajocya au.bezpieczne pro- sadzenie pojazdu* ; 1 '.':* Jeżeli czynność dodatkową wykonują reze/a kierowca i poaocnik dodatek przysługujący za wykonywanie danej czynności dzieli oi\ nastf. :-ujqcoi kierowca otrzyauje 60 * a eco pomocnik 4J *' 13. tabela dodatków za wykonywanie dodatkowych czynności! i ijp* Modzaj dodatkow^icli Zakres»ysonyws- tawto donie dodatkowych datków czynności ' ] ; czynności dziennisi', cz- wienie T ^. b Jtały udział przy czyanońciach za 1 wyładunkowych# ć'.,yk0n3man.it czyn-! ności ładowacza w a t, al 20 do 32 do 16 do 400 >ug 800 i *. v y i - : o n y K a n i a c z y n n o - j c i spedycyjnych w! 1 ooraniczboyai sakręs i e /łącznie z I p r z e ^ c i e a o d p o w i e - dzialnoćci za kon- 1 wodowanie przewoźoj nyon ł a d u n k ó w /. Odbiór i z d a n i e ł a d u n k u, z a ł a t - j w i a n i e * foraal- nofcei d o k u a e n t a - 1 c y j n y c h, n a d z ór n a d ładunkiem i i t r p od 10 do 26 i od 450 do 6j3D

27 /y&oay.'/arde czynności! a pełoya sclcrósie/ss i wyła«' :unekf rozliczenia, odpcwis zialno 6 rao«* terialna itp/. u * '.Maluca L' SC qúzq- vl agregatów zamontowanych na p o$e dzie /clilo dnic zyti ;pr?. aotffló:?- czyga» sprc «rico~ wycíi its,)*/ ale staaos&ąayćh jego integralnej cz^'ci# í í r a c ü o s j i e n i e Oipieęjatów,- n a d z ó r n a d i c ü pi?oc ąt»yłączenie agregatów, obsiucja codeloa na agregatów* O d d o d o d o 4 4 d o i o j l d d o 4 I d o Usługa u..?g:-;gí:c po~ áazdós? spccjolnj^h nie związano s pro» «dzenien i obsługą tyoli po Jaadóíi/laboratoria, ambulatoria; wersztary*naorayeset pogotowie techniczne*.' ojasdy oczyszczania miasta itp*/ Przygotowanie tulsoi'- c i o../ rac^fioii ur j--' c 'laííiisnáai»aa c sór nad ieü praca, wyłączanie d o 5 4 i d o r7 í. y^an^mauiv czynności opera tors ns d?,sig8c!:^ ikjparfeciijpługocti' i innych. z^decniucii zaaontossanyca no.- ykonywanie peł* n. G f j O a b r e s u c ayuno:.: ci o p e r a t o r a do H O C p o j e : '. d z i c *..' yicoaywa.,ie czyaaoúc. konduktora w icoaufiikacji autobusowe;} Kontrola bilotoo,odprawa podróáñpcli/ oprscda bile«t ó s s * r o z l i c z a od 20 śod 500 do ^ do 110C n i e f c a s y k o n. dulzor sicie j*» itp. ' i

28 10. li. c?.oayisaaie czynności konduktora w ogronicsonya sakrosie & 0- J Ł. anpgeoaż biletów m raoach ukośnych przewozów pracow^r imaikec^i autobiuosodj blazych*obsługo i bieżąca kontrola działeala Kasowników biletom ycli* kontrola kart przejazdu w przewozach iiao«- nyełu Przewóz poczty,prasy i innych p-wseeyłek s r:ouuiiiicactji autobusowe,;. ykoar^auie za granicą napraw bieżących, a ponadto Biolsto^yeii czynności sakrę sic obsługi teclaiiczne$ pie raśzc <}/ "!T. l/ # ii?y»iana oleją «s i l - dusac-u. 'Joblór przesyle-: nadz jr aa cl prsesy łkaai,«yda nie prse syłek# śyteonywanie wszyctisich lub nie.:,tórycu czynności określonych w r u b r. 2 - L od 12 ocl 300 do 20 do 500 do 1 do 6 do 250 do zg olen ie przez siewrowcóu-ii^truktordw aowqprsyj,aowanycii kierbacow > z a le s ie prafctyc;-.nc-go etosowa nia pr^cpiióa prsewoso&yc ii/e kop loa ta cyj nych/,celńo-dewisouryea fiaai4ao^ycli ora i" w zoiireaie obsług te c* le śn y c h saaoc.aodó ^/wyłoc znie w i *V icsesły«-..zirolenic w cza* oie azdy 3łu&- bowe^ 0a;!10C:l:)- dea sa nranic v* do :i' :iii li. 1 «.cisrowey autobueó«i saaochodóa ci^ńarora;yc'a oraz pomocni* cy kierowców otrzyrayą premią za wykonanie zadań wyznaczonych pezc-s dyrektora oddziału#

29 adania te powinny dotyczyć w oscze^lnoecii 1 / teminowego i jako. cioao dotorec«sykana nia zleconych zadań przewozowych* 2/ procy bea m kłamaćji, '.3/ jazdy bezawaryjne j, 4/ dbałocći o pomierzone sienie oraz stan techniczny i sy- Oł-.sd pojazdu, 'j / wykorzystanie ładosno ci i pranych prscfcieftfw ci\.3a- rowyca pojazdów eaiiioc houowyca i przyczep*.. sezee loere zasady isyniety proaii okiwćlą zakładowe reguła-* rainy pro sloganie.!* ssfcie.^usoac prze:?; dyrektora oddziału w uzgodnieniu z radą aoisłodową* Sieroocy saaoełiodd» oaofcoęjyeii aorą otrzymywać preaii. iv wy* so^oćci do 15, ich wynagrodzę/. zasadniczych, o ile nie zostało przyzcaae ia wynagrodzenie ryczałtowe* A:;fti)r : - r \ T p: r*, -c V *W r#. V /,i, r^7ui. : a l i ;V..v\.?c/ li.'...iieroscoa pojostlósi saatochodo^ycii i ich poaocnikoai przysłu S-je J3iesi--.czna premia za oszes' Ctooćó oaliwa płynnego/beazyny* oleju napido^e^o/.. Kieroscy pojazdów saaoc&odouych i ich pomocnicy otrzyoują preaii' za te M y saossez-; dzony litr paliwa płynne go/fcenzyny, oleju aa;) dowe^o/ w stoaunlm do normy zużycia uafcaloncj dla dansno rodzaju/ oarfci, typu/ pojazdu no określoną licsfc-;. idtloaetrów prze b leg.-,,. 4czb<_ przejechanych ah^aetróo oblicza si-x na podstawie s.'-agnic działającego i zale galia ov*anej;o licznika kilometrów lub tachorjrafu. ' razie braku spronnie csaiołojącego licznika lut taclio(.;*ra;cu premia nie ao^e być przyznana.

30 prsoii ustala ci- na podstawie liczby/ zaoszca-^ aaoaych w uanyu aicsi-^cu litrów pali* płyną*. go* oo&aożo» ne,; o 'scs absi-w sjjjoio&a r t o \g >\ róv^)oi?artoi-;ć 1 / Ui> - dla kierowcy w rasie pracy bez poiaocnika, -7?> - dla kierowcy w razie pracy z poaocnikiea, 3/ 10 dla pomocnika kierowcy ófcosdązu^c^ ceny detaliczne* sa 1 litr zaoszczędzonego paliwa płynnego* ueżeli do uzysicania oaaca-. daońci paliwa płynnego prayezy niio ait, kilku kierowców, a nie est moźlta ustalenie iadywidual:;0g0 wkłodu iaaadeco z nich, pre.si! ustaloną t? s.vq:.ivb popany» ust» 4 pi2t#l i k d2ieli siv poiai, dzy kieraweów proporcjonalnie do lica iły silonetrow pruć jechanycli praca każde co z n ich w da 113*1 aiosi-cu* la kaady litr paliwa piyiinepo, zużytego poaau. astaloną nor«!,, potr-ocs si, kierowcy - ae»ssy3tkich premii pray«- pa«.: jiicycu za dany aieoipc kr» afty otanowiucu ruimosar*- to--; lou cfcay detalicznej tego paliwa. < «c»ł.a...ioi.jgo lit;-^alij, kuory cieroisca orzekroca^ł t4.guałon'i nar?;;!, z użycia paliwa, p atrzen ia, o których aowa s uat, b, dokonuje o i wszyalrdbri kierorcola proporcjonalnie <X'j lic a,-p..u-se jeca&nycu piwoa iia^ue^o a nic a. y* u.on\i.ii ieoipeu Icilornetrós, ypadid, w których zużycie paliwa ołyaaepo ponad ustalona nom. iaoana uznać za usprawiedliwionet oicreala Minister koiumikac ji* rtiaił; aa osaczvdaoce poił»;5płynnych ypłacane sr z ogo bo^epo ind.-aau płac poza planea f m d ;ozu*

31 i A. I A /j..tv i'lr i, vn? 13. 1«.^erowcy pojazdów sa.j oc 100o wyc.; x icn po&ocoicy słoi"& otrzyroywać pre;*d*., za osisczpdną eksploatacja opon arniocnoaov;yc.i* i-reiild to przysługuje: 1/ za opony podlegające odsprzedaży jedaostkoa skupu po osiągali,ciu* określonej obowi-.-.zująoysai przepisorai n o m y prsebiegu opony orazt r a/ po zak*?ali iłowaniu opony do recenoracji/bieźoikowania/ w celu dalszego u ytkssania w trakcji szybkobieżnej, lub b/ po zakisełifi...owaniu opony regenerowanej/bicżniko- wonej/ do dalszego użytkowania w trakcji wolnobieżnej lub konnejs 258 lk>ony nie podlegające odfpwedaży jednootkoa skupu - po st/viiei-'u2ł.«uiu, «c 0:,)0iiQ osiągnęło qo>; p.c2zebie{>u 2#, x'ałi«j ekspxoatowar.in opony po osiąpnięciu noimy przebiegu kierowcy przysługuje pre-aia za kacdy tysiąc kilooefcrósr przebiegu ponad obosiągającą nora-v. 5* r-reiaia, o której aoeia w ust, i-i, przysługa je t 1 / za opony podlegające odsprzedaży,.edsostkoa skupu łub oddane do regeneroeji/ bieśni,.-owania/ usługowym jednostkom gospottor&i uspołecznionej! a/ po osi'igni ciu prz;p;.legu ponadnorsatywnego oraz c/ po spe-łnieniu warunku określonego w uat. 1, pkt.l litera a lub b ( a / za opony nie podlegające odsprzeda&y jednostkom skupu po osiągnięciu przebiegu ponadj&atywnegp.

32 4. Prcsiia za przebiegi pana&noriaatytrae przysługuje niezależnie od premii określonej usfc.l* dycofttrie opony z eksploatacji noetępuje na wniosek kierowcy lub osób nadzoruj-..cyc ft. stan tecimicznye pojazdu# c* n i «irreiai', o której &o a» ust*ć',wypłaca si< jednorazowo, łącznie z preaią określoną e ust. 1..'yołate oreriii, o re, /aoaa uot» 1 pdt. 1 oraz w ust*3 pkrii»!, sioże być dokonana po za^alii^i *o«aaiu opony do regeneracji/bie ai;-ćpania/ v; celu. dalszego ubytkowania w trakcji szybkobieżnej* ^olnofcicunej lub konnej ptzez punkt okupu, a w jedaostsaer* upo'.va nionych do jsjlasfilcowania opon we «łaenya zakresie cxasyfi :bhqxów tych jednostek etoocnmie do przepisów za rządze :iia Przesodniczą-. cego dobite tu r>robnej :yt%-órezoi,ci z dnia l :t lutego 1970 r* w sprawie organizacji skupu i odprzedaży użj«mneco oguaie- nia trakcyjnego /?d:i nr d poz. >..,/, í-ysokoñú preaii* o ktćryck aosa is ust. 1 i * określa poniższa tabela stawek za oezcz,.dae eksploatowanie opon oaaoeiiodowyck* ' T*p. -rupa rosaiarúw opon 2 1, ;"bony o ćrednicy osadzenia /wewn.trznej/poniżej cali an/iolskich lub pou 3 :2.- bes vszgl-du na s<.--erokor. opony a/ Ea osiqcniv*" cia no ':ay w przeliczeniu ha 1000 kn orze bie rai &a kań de 1000 ka przebiegu ponad no->

33 mmmm* M im 2 «armwww o p o m * é m é M ê tè y o m m *» m /k m u k % m m 0 20 n u $í 0 0 s m ** i # f eałl «nguti*teta3» ix te 825 «s 'w fa m o ä m -: >aro aie «2 U t V ÜMÑMwWrir %/ *t«et Ôf* «1; m $ i - m % % v A V 13*4 «k Í 7 6 «& ' Ô2T«iÉàli «f afeàsnwési..öä4 a «afeń^< >»» a«*: >««: - *. "Çÿ'ItvWff '»îjj xr ^W^r' r.. - ô/ <3o 0gm öe^&.g*a<fc*äp^4 km.^mmê &. V é 0 % # s ttmmtöfeftmwge& / '". f# Biosagr? 9 * M ^ p.409& aotnl«i $âffgft0». unm$ *Sfe. : ". to* 0*i4pdMt*&* WKMgr 2«W«fei*0t' «kfffets* Ä #.' ';.. m ô#âsii(# i«êitfcp&iiiêm m Ä Ä S * dâfeôiaaefôll 1t ÂSSiâS # tamftç- & tp v tą, / ' Í V..- ' " '.,s. ' V ',12* r.1»! «sméteéfot-hu- &g mmmmâtt M m & m -fak <rím Sa É.fl.fefeft.fb s mií, '.-, "5«<P#fSi^W^r Wił^» wlww twwwwwiw** *!ł*łp fpmwsjj*- :TI8S?W^W«f!łKKp ^._ ^WWw-TgS-- ^*ï W\ 'Î^WiWwtwV 1 y WsW^*ł* w^f^»w-,,. fetełsis,» Ä :liias SJtStfè -ím.ñm nm M tá ~. aqptt M3r Q*3r w H S H iiiatateai «âjéij^# ol, f#ji i,.,, i»aoft&a$»*ft jtitóá p m m» ttlą f. a m o r $ M b & t p i {Ęm m & tnifr. M m ê»m m fi0 % m $m&$ę m n m c im * '- jfałjfe.^- SiSmáíaki,3Ïl:*Â_i& iwiimii éwhéí't 'Mir ij>t iftit li'ft'i'ff 1irïi lltt'rth '-Ł j'- *-A ilulût uff *e* i^łłłiejfcł- 'dafcaaitaimml.-d3k^sfiédékí!áftk ^2 ' t piffissfi ^ f ^ p «. :* *7i5 «UPpf* p l i ' gotp# S:%» -< û m % $ M. % ^ m m. 0 M a : f pt» a» - #* 9 < N%iF& 23^ ô'fôgfôfôlâ ' ' ;, / l U B,» r. 3 * 27* g â», Î S 5 t î»,, t j? s» l t 5S»» 5.; : '. îp# «Itâeai M ' w : 0 m m m m M. p m m k % p m z ^ $ m ^ iéf i ü M U m w» ' ^ p m m 1* êsüli «if r làæisfcgr feix3sütl?ôp* ' I»...''......, ; l t B m im m & M ifttçmgr #tws «#i i m «m ^ m t o ê m.. «*0 9 M t t m % A < s m 4 «0 â & ü ü ; ; H U m t it ę t o ««i m r M tt '

34 l-u, o fctóz^/on s ust* I f ' i i3# c-p v-'.t?^scc!h 2 QuQbQimc& * -K* -i'su p'.łgc poso plaiics tci/g Paru!..OKU i 3ft preola/id oskoa.dnocol--y?;yal ys rosuai^nlu? ust«2 pi.tfc»;j aguwoł" 'Pr lep )v Inietrów v/ s;r'o i?«. 1 u-^aii sr/plscermja poss planem ftini: rc&u gl&c o,:m ae nieofcjj,s.yc.a icmussea płoc v; i^mjo~yji'cq j.q~ąv ji q g khiooó,)«i.-. ;<J. jov#cou i ic... p-xaocnx :oa jr y ii,.;.tjuje iodafesk sa :>q '.bzcim ga:;k>caou0uipcu nap.uaauycli (p,z&ai %* i(;yso^o--,ci ut10 ssl kg mś-d:/ p ec,i&r;y ' llcostr* ly* Oi^iiCuly satuu;u: ie.c j»a i.u- L;QuC-; JfcvI.!'iO:Jwgk orpaiijjsoevja^ea p;.'2p ujisesoaaca..uiipm^dowyca./a-.;os p~:.:«k!id.bioi^&e patronackie po P..,,.'tóses' ob^itipsupą «stosunku -do aicii ooctuaowiooia useueuółcce określ.snę w.-osciclolc 'i;.. *!.:;cra»co pojfisdu sa-oepopouepot Kuórp ze :izq I c>u aa ui;3o cp.;ow lo.lub o.s'ini.-3łi= cio ulopi: _ la t soutiude sstuuipuicmy u tv"i ea- ZC/-1 X;Jb &Xir±'/'H EU.10 p.?oc"7 Oći oot,<i.' Up Z*0 u fliii p *C *.?! u.) vr7»* we. u nlśosep stew&i p iać, sscuasajc p?sso do uoslu^nip', u p.^ u a io - t ^ u i płac S &4kLS.C «J am z z dodat riles zo.*. c*... a0 tii*^wav^;qjv.c.a,-^(>sau iuó ^ yiioii.ywo, J.& aifcńwo^rcii,;ot " 'i. ' ' p.*vcwono,*> pod warunkiem, że przepracował na tvch pojazdach co najmniej 10 lat. " IV. i* 'Ou,2iU*A.i~ Ut-DSiUL P-UiC ^asa. *iic* *-'Cii UPOiiOWC % 'O0P3S(j-;>$ 83 :'aao..a.> -:uycu.a Cu pomocników uop\ u i.c psi S,ii.icest r;i,; pr&y r.-s -oc.u.snej likwiaae^i uopatiupu za... rmuaj p/^hsapsootpo po,;ya^:u lufc :":,'ivori;a7ailic ni;:. P.-pC::. -OCi&^.fa :;UZCiVOSÓfe vi "Hor- uop^s«n.lg. la o.;- -o iicccvi prscr i nu^-a- jodo;1

35 odpowiednich rodków finansowych. Bccyeję o podwyższenia stawek płac zasadniczych* o których mowa ust.i, pode Jasicę Minister Pracy, Płac i i^rew ;;>o~ e.jalnyoh porozumieniu z 'Anistrea Komunikacji. * o z d z i a 1.2 Art ijgta ^ i U M i &V iiut>jia?;ia I ^ ^ U i i A ci.;.\.c&7. i;.,:* itjłj,łj,v IŁ ii.m/j,7\jl3x L'C.!'1./jUiRi'0.Ż;,1 1* kierowcy wykonujący przewozy rai dzynarodjwe powinni r: wnoczepnie posiadać i 1 /.raso jazuy I to teorii i wydane na tej podstawie prawo asdy iai- dsynarodov,e j / co na#a&iej &-*letai stań pracy w zawodzie kierowcy saaoc hodow e go, 5/ kwalifikacje aontera co na Raniej 4 kategorii taryfikatora kwalifikacyjneg o, 4-/ odpowieuoic* p wygotowanie do wykonywar.ia pracy w aiy-* dsyn :.codo\,vycii przewozach samochodowych, i?/ znajoaowó co najmniej jeciao go Kzyka obcego w stopniu niezbędnym do wykonywania czynnoóci służbowych, 1 aakwalifikowaniu kandydata na stanowisko kierowcy orzeka «soniaja łsialiiiij&cy^aa u iałacqca w ruoach orzed si^fcioretwa.

36 .»o c ^ su pr^cy xi,grorcco»? łigliczą si- czas n it r z e kracza aąo*; ramowego haraonocmmi czocu przewozów, o w szczególnodci: ' 1/ czas koniecznych przer w Je..esic Byniitajrjpych z rakulac^ i r.iciiu dro ; o-jeyo, odpraw celnych i a s a rii, z./ c<s.as pilnowania przez jderotec; pojazdu pode 2ao postoju w przypadkach riiesożnońci korzystania ze strzeżonego parking,..a&auy Ker,/i,ir!xłci,i esaou proc,/ aerowc.,*? okreńla dyrektor prze doi ;bioratv?a w porozaisieniu.z rada zakładową, do czasu pracy nie zalicza si: w szczegóin-naci* 1/ czas; zużytego przed i po podróży aa załatwianie for aalnooci paszportowych, dewizowi ych i równych rozlicz er" z.; i szarych z podróży, > / oisreoo;- odpoczynku, ody pojazd se pochodowy znajd 3Je s iv w -lic jo ci,, strzezonyra lub gdy dcr<x?cy odpoczywają podczas postoju, wykorzystujqc aiejace do spania wean. trz pojazdu, bez obowiązku strzeżenia pojazdu, 3 / nieuspraw ledliwionych przeicroczea czasu pracv, okrećlo nego haraono^ra :iu n oc rófrr, - %.,/ 4 ż / w.'.fcoads pojazdów saaochodos&ych powinna okładać ai z 2-kierowców, Je deiis 1/ do pojazdu ciągnącej doczepiona Jest więcej niż Jedna przyczepa, ' 2/ do pojazdu ciugnącego przeznaczonej.;o do.przewozu osób doczepiona Jest przyczepa o dopuszczalnym ciężarze całkowi tya przekraczającym 2, lj tony, 3/ ci.«ar zeopołu zwożoneko z pojazdu ci^aace^o i z -psy czepy przekracza 1 > ton, *4 / ^yiapa te p o Jazda, p r z y której z innych wz-1 d ć r a niezbędna Jest dwuosobowa obsada.

37 - x - 2m ny caaa ale;/ ze rssanego :>rowads6ais objazdu saao- Ciiodoweso prsez tego saaego kle-i-owc^ wynosi p godzin* viras proseasenia uoa^a si, za nieprzerwany, je ż e li nie isa cią g łe j pr2erwy trwającej co najcíalej O ainufc* 3«'Cólera ezao prowadsenia poj&aáu samochodowego pr;:*ez trgo aaaeüo kierowe* w ciągu ua aet Q oiiroeu S-Wpaziimeco nie -noże przekraczać 9 oodsin. Oupoc^yrucu.-noże by skrócony tío u nieprzerwanych Godzin w ciąt;.u resu godzin poprac usa j ąeycii prowa- aze&ie pojazdu, jeżeli pojazd posiada.' «-cii kii-rowców i miejsce do spania, pozwalające kierowcy m wygodny odpoozynek w pozycji leżącej. Gfcessy odpoczynku powinny bjé wykorzystane -w zasadzie poza pojsadera* <5e oli jednak pojazd posiada aiejace do spania, o którym inaoa w u o tj., okresy odpoczynku ao^a być wykorzystane no tya aiejscu podczas postoju p o ja s e. " 3* - - sedsx:.pxo^ssi^o obowi.'aaae je s t zapewnić kierowcy a o á li- 170 w/^-<-^suania w sale r.daraowyet > dni odpoczynku po jednym dniii w tygodniu. '--Kres tego otipocsynku powinien wynooić 24 godziny i w sa- sadzie powinien być poprzedzony bsapoirednio okresem odpo* czynku codziennego* * ' taki - owinien przypadać co trzy tygodnie w niedziel-,. " *...^Łudai^bŁorsfcwro iaoáe kierowcy ^ aceau planowany przerw, i i ; Osy ísursa.üi adaielió zwolnienia od pracy, wynika jibero z iaaaaonograau w ilo ó c i nic przekracaajaccá jednorazowo" 4 dni. a czas zwolnienia od procy nie przyt3ługuje ki^roway wynagrodzenie# " i*» ' iozklady jazfiy aajoeiiodfe powinny fcyc uusalnnc h toitl opoeób, ażeby nic pobo-joaaio to odc.iyltó od poetonwi»«sswa-fcych

38 3 ust. i 3 oraz 4. Jednakże, pod warunkiem nie,:aruszenis be2pieczqr;stwa ruciiu drogowego, okresy odpoczynku przewidzia- ;' m w '} 4 aogą być skrócone, a okresy prowadzenia pojazdów ; Jeżeli podróż zagraniczna zostaje przerwane z przyczyn niezależnych od kierowcy i jeżeli kierowca ten nie aoże powrócić do miej cc o stałego zatrudnienia prowatlzonya prze^ siebie poją zdea aaaociiodowyia,wówczas aa on prawo do podróży powrotnej na koszt przedałębiorstwa..'odróż ta powinno odbywać siy zgod- nie ze wskazówkaiai przedsiębiorstwa wskazane w 3 ust. 2 i 3 przedłużone w razie s iły wyższej, nie przewidzianego opóźnienia powstałego w drodze lub zdarzę A losowyeii, w aiar-, potrzeby dla zapewnienia be2pieczo ńatwa po- i: jasćowi, jego paoażeroa lub ładunkoa i ale umożliwienia kierów-; cy osiągnięcia odpowiednie go siejącą zatrzymania lub zależnie ; od okoliczności, koiioa jego podróży docelowej. t ą tf J. ICierascy przysługuje zryczałtowany dodatek za wykonywanie czynności 2dawczo-»odbioi-czyelł i pozostałe czynaoóci zwi zane a obsługą codzienną pojazdu sa.aociiouowego określone w ;: 9 rozdziału i /dla każdego kierowcy/.. arirnkiea wypłacenia dodatku je et należyte wykonanie obsługi codziennej pojazdu., :j 7. nic roraalności paszportowych, dewizowych i róźnyoił rozliczeń 58 czas zużyty przez kierowcy przed i po podróży aa załatw iezwiq2anych z podróżą przysługuje zaaiast wynagrodzenia godsrinore we go zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości &G zł za każdy I kurs wyjazdu zagranicznego.!

39 ~ 3ü - ' 9. ' j B o za m e ii aie oregulosanyeii..--vaepisqai niniejszego roz- üzielu stosuje się odnośne postanowienia rozdziału 1* r o z d z i a ł 3. Art. 24 F/.:vs.DY Ai-IA A..V. ov-- i. 1. ^oaduktoray autobuaós otn-^au^ą %yr:i&c;p'>3zq&±q system Ci3aso^o*pr iaiosec;o. ü. m ä u k to z z y autobusów iao&ą być zaoaereßßwaai do I-? kate-' teorii zaszeregowania w zależności oö posiadanych lasalijcicac^i i stażu pracy.na tym otanoöütai. 3* i acela godzinowych stawek zaszeregowania osobistego kon ' duktoiów: Katecaria -P M c "f- - - abela I! j?8bela II Gabela III tabela 17, n ą, L «4» '6, Hi e,?o 6,30 7,00 II 6,30 6,30 7,30 8,00 Ili 6,C-0 7,00 8,00 Łi,30 IV 7toc 7,30 8,30 9,50 V j?#50 8,00 9.Ü0 10,3 0 1 / w oddziale ao e być stosowana o dna tabela płac,? / o zastosowaniu I lub 2 - tabeli płac decyduje dyrektor yo 6nódzliioGO ^raeusi.biorstwa, 3/ zasios tkanie bezpośrednio sjyászcj tabeli płac aoáe nastąpić za zc;odą dyrefctoea łgednee zenia nie vvcse&nieá jednak, niż po upłynie roku od dnia sprowadzenia niższej tabeli,

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

3. Za wykonywanie czynności dodatkowych kierowcom i ich pomocnikom przysługuję dodatki do wynagrodzenia określone w tabeli dodatków ustalonej w I 29.

3. Za wykonywanie czynności dodatkowych kierowcom i ich pomocnikom przysługuję dodatki do wynagrodzenia określone w tabeli dodatków ustalonej w I 29. - 62-3. Za wykonywanie czynności dodatkowych kierowcom i ich pomocnikom przysługuję dodatki do wynagrodzenia określone w tabeli dodatków ustalonej w I 29. 4. Łęczna kwota dodatku za wykonywanie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW:

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: 1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Czas pracy: 1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A. PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A. PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW PGK Spółka z o.o. w Muszynie 1 Rozdział I. Postanowienia wstępne Rozdział II Zasady wynagradzania pracowników Rozdział III Zasady przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR B-0151/98/06 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 09.06.2006 r. W sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bieruniu Na podstawie art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r.

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r. Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 01.04.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z 23 stycznia 2017 roku

Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z 23 stycznia 2017 roku Zarządzenie nr 8.2017 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Czas pracy kierowców. Dz.U.2012.1155 t.j. z dnia 2012.10.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 4 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 5 2009-01-01 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2009-06-28 Dz.U.2009.79.670 art. 1 USTAWA Art. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw.

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Ryszard Galas Logisoft http://galas.com.pl http://tacho.shop.pl Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Na podstawie tekstu ujednoliconego aktualnego w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dziennik Ustaw nr 92 z 2004 poz. 879 zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1497; Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 661; Dz.U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1381;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. U040879 1 U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 4a) Rozdział 2 Czas pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Wójt Gminy Godkowo OR.2000.1.2012 ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr159/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr159/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr159/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach samorządowych ustalam Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Krośnicach.

Bardziej szczegółowo

1 z 8 2013-06-30 22:18

1 z 8 2013-06-30 22:18 1 z 8 2013-06-30 22:18 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN www.przepisy.gofin.pl Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 Dz. U. z 2005 r. nr 180,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016. Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kunicach. z dnia r.

Zarządzenie nr 5/2016. Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kunicach. z dnia r. Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kunicach z dnia 09.06.2016 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH Załącznik do Zarządzenia Nr 37/09 Wójta Gminy Subkowy z dnia 12 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin wynagradzania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661,

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 a Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 49 4326 Poz. 299 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. 2004.92.879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) (1) czas pracy kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.92.879 2005.10.21 zm. Dz.U.2005.180.1497 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.661 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 2009.01.01 zm. Dz.U.2007.99.661 2009.06.28 zm. Dz.U.2009.79.670

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 24.02.2014 r.

Uchwała nr 2/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 24.02.2014 r. Uchwała nr 2/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 24.02.2014 r. w sprawie: regulaminu zatrudnienia i wynagradzania pracowników biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu

Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia 05 sierpnia 20013 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Lubaniu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, 567, z 2016 r. poz. 2206. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr /13. z dnia r.

Zarządzenie nr /13. z dnia r. - LC: ;:) P O L S Z K Ó L irn. Jana Pawla II ul. Góry św. Anny 21A 47-330 ZDZIESZOWICE 'el.lfax 77 484 49 97,484 45 97 NIP 749- f 5-09-595 Zarządzenie nr 3-2012/13 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2013-07-16 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku z dnia 16 sierpnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu R EGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców 1)

Ustawa o czasie pracy kierowców 1) Ustawa o czasie pracy kierowców 1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo