TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/8/808/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia (obowiązuję od ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 201

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych... 4 TAB. IA Rachunek lokacyjny... TAB IB Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy (OMRP) TAB. II Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych... LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE... TAB. III Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych... TAB. IV Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych... TAB. V Wspólne czynności związane z obsługą rachunków i lokat... KARTY BANKOWE... 7 TAB. VI Karty płatnicze... 7 TAB. VII Karty kredytowe... 7 KREDYTY... 8 TAB. VIII Kredyty komercyjne... 8 TAB. IX Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR TAB. X Gwarancje, poręczenia, awale OPERACJE DEWIZOWE TAB. XI Czeki w obrocie dewizowym TAB. XII Przekaz w obrocie dewizowym INNE USŁUGI TAB. XIII Inkaso importowe w obrocie krajowym TAB. XIV Wrzutnia TAB. XV Depozyty wartościowe i rzeczowe TAB. XVI Czynności kasowe w złotych TAB. XVII Usługi różne

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Hexa Banku Spółdzielczego. dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Hexa Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 00) i inkas (Publikacja URC nr 22) Hexa Bank Spółdzielczy niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Nie pobiera się prowizji i opłat od/za: 1) wpłat na poczet spłat kredytów w rachunku kredytowym zaciągniętych w Hexa Banku Spółdzielczym; 2) wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych; 3) otwarcie i prowadzenie rachunków, na których gromadzone są środki na cele dobroczynne oraz organizacji pomocy humanitarnej finansowane z dobrowolnych wpłat; 4) prowadzenie rachunku w okresie wypowiedzenia umowy rachunku przez Bank; ) otwarcie i prowadzenie rachunków Spółdzielni Socjalnych przez pierwsze 12 miesięcy. W kolejnych miesiącach za prowadzenie i obsługę rachunku Bank pobiera opłatę Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 1. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Decyzje w sprawie odstępstw od obowiązującej w taryfie opłat i prowizji podejmuje Zarząd Banku, a od Członek Zarządu. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. I Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Rolnicy Podmioty instytucjonalne 1 Otwarcie rachunku 1.1 bieżącego 1.2 pomocniczego 2 Prowadzenie rachunku (chyba, że umowa stanowi inaczej) 1,2 miesięcznie,80 zł 1,00 zł 2 3 Zamknięcie rachunku na wniosek posiadacza Wpłata gotówkowa 4.1 w placówce Banku 3 0,2% nie mniej niż za wpłatę 3,00 zł i nie więcej niż 0,00zł we wpłatomacie 0,10 % nie mniej niż 3,00 zł Wypłata gotówkowa 4 za wypłatę 0,2% nie mniej niż 0,2% nie mniej niż 2,00 zł 3,00 zł i nie więcej niż i nie więcej niż Przeksięgowanie środków między rachunkami gdy jedną ze stron jest rachunek instytucjonalny a właścicielem lub współwłaścicielem rachunków jest ta sama osoba za transakcję 0,1% nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż 3 0,1% nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż 3 7 Przelewy krajowe na rachunek w Banku: 7.1 w placówce Banku za przelew 7.2 w systemie bankowości elektronicznej 8 Przelewy krajowe na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku 4,0zł 4,0zł 8.2 w systemie bankowości elektronicznej za przelew 0,70 zł 1,20 zł 8.3 w systemie Home Banking 2,00 zł 2,00 zł 9 Przelewy krajowe na rachunek w innym banku w systemie SORBNET za przelew 2,00 zł 2,00 zł 10 Zlecenie stałe 10.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 10.2 Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku 3,00 zł 3,00 zł za zlecenie w systemie bankowości elektronicznej 11 Realizacja zlecenia stałego 11.1 na rachunek w Banku w placówce Banku za zlecenie w systemie bankowości elektronicznej 11.2 na rachunek w innym banku w placówce Banku 2,0 zł 2,0 zł za zlecenie w systemie bankowości elektronicznej 12 Polecenie zapłaty: realizacja z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w 12.1 innym banku 1,0 zł 1,0 zł za zlecenie przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia ,00 zł 2,00 zł zapłaty 13 Odrzucenie pobrania z rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty (z powodu braku środków na rachunku) za transakcję 3,00 zł 3,00 zł 14 Korzystanie z następujących kanałów dostępu do rachunku: 14.1 system Home Banking system Internet Banking 2 1 System bankowości elektronicznej: 1.1 aktywacja dostępu 1.2 dostęp do systemu miesięcznie 1.3 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 1.4 wysłanie jednorazowego hasła sms 0,10 zł 0,10 zł 1. wygenerowanie nowego hasła do usługi Internet (po utracie obowiązującego) za hasło 1,00 zł 1,00 zł 1. zmiana limitu jednorazowego i dziennego w usłudze Internet, odblokowanie użytkownika za operację,00 zł,00 zł 1 Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym konto zostało złożone 2 Nie pobiera się od parafii rzymskokatolickich, OSP, związków i klubów: sportowych, działkowców; wspólnot mieszkaniowych i gruntowych, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, towarzystw, kół i związków: hodowców gołębi, działkowców, wędkarskich i łowieckich; społecznych komitetów, gminne spółki. 3 Dla podmiotów wymienionych w przypisie 2 opłata wynosi 1,00 zł. 4 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 4

5 1.7 Wydanie potwierdzenia transakcji realizowanej przy pomocy zdalnych kanałów dostępu odbierane w siedzibie Banku za potwierdzenie 2,00 zł 2,00 zł wysyłane pocztą za potwierdzenie,00 zł,00 zł 1.8 uruchomienie usługi Internet Banking dla firm dla każdego użytkownika (za token) Każda kolejna instalacja systemu Przelewy i Home Banking (nie dotyczy pierwszej instalacji) Wyciąg z konta bankowego: 17.1 miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 17.2 wysyłany przez bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 7,00 zł,00 zł 17.3 Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym 2 2 za przesyłkę listem poleconym Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego za odpis Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 20.1 telefonicznie na hasło 8 miesięcznie 2,00 zł,00 zł 20.2 przekazywane w formie komunikatu SMS za 1 SMS 0,80 zł 0,80 zł 21 Potwierdzenie czeku za czek Wydanie blankietów czeków posiadaczom rachunków bankowych za blankiet 1,00 zł 1,00 zł 23 Inkaso czeków za czek Zmiana karty wzorów podpisów 1 1,00 zł 2 Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP 2.1 udostępnienie usługi opłata za korzystanie z usługi (chyba, że umowa stanowi inaczej) miesięcznie - 0,30 zł za każdy rachunek MPP TAB. I A. Rachunek lokacyjny 1 Otwarcie rachunku lokacyjnego nie dotyczy 2 Prowadzenie rachunku nie dotyczy 3 Wpłata gotówkowa 3.1 w kasie Banku za wpłatę nie dotyczy 0,2% nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż 2 4 Wypłata gotówkowa 9 za wypłatę nie dotyczy 0,2% nie mniej niż 3,00 zł i nie więcej niż Przelew na rachunek w Banku oraz w innym banku krajowym w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego.1 pierwszy przelew za przelew nie dotyczy.2 kolejne przelewy Za przelew nie dotyczy 1 Likwidacja rachunku nie dotyczy 1,00 zł TAB. I B. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy (OMRP) 10 1 Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku Otwarcie rachunku W przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy, jest współfinansowane kredytem w Hexa ,00 00 Banku Spółdzielczym W przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla 2.2 którego otwierany jest mieszkaniowy rachunek powierniczy, nie jest współfinansowane kredytem w Hexa - 000, Banku Spółdzielczym 3 Prowadzenie rachunku miesięcznie Wpłata/wypłata gotówkowa od wartości każdej operacji - 0,1% nie mniej niż 1 Wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku 7 Na życzenie Klienta. 8 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. 10 Wszystkie prowizje, opłaty pobierane są w ciężar wskazanego przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego, innego jego rachunku prowadzonego w Hexa Banku Spółdzielczym. 11 W poczet opłaty za otwarcie rachunku zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku.

6 odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania.1 w formie gotówkowej - 0,% nie mniej niż 10 od kwoty operacji.2 w formie bezgotówkowej - 0,0% nie mniej niż Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:.1 w placówce Banku za przelew - 4,0 zł.2 w systemie bankowości elektronicznej - 1,20 zł.3 w systemie Home Banking - 2,00 zł 7 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET za przelew - 2,00 zł 8 Kontrole doradcy technicznego za kontrolę - wg. kosztów rzeczywistych TAB. II Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1 Otwarcie rachunku walutowego 2 Prowadzenie rachunku walutowego 1 miesięcznie 1,00 zł 3 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,2% nie mniej niż 3,00 i nie więcej niż 4 Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 12 za wypłatę 0,2% nie mniej niż 3,00 i nie więcej niż Przelew na rachunek:.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku.2 złotowy w innym banku krajowym za przelew 4,0 zł.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB. XII Wyciąg z konta bankowego:.1 miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:.2.1 raz w miesiącu za przesyłkę.2.2 częściej niż raz w miesiącu,00 zł.3 wysyłany na życzenie Klienta poza granice kraju:.3.1 listem zwykłym,00 zł za przesyłkę.3.2 listem poleconym 1 7 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument,00 zł 8 Likwidacja rachunku walutowego 9 Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych 1,00 zł LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE TAB. III Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych 1 Otwarcie rachunku lokaty 2 Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3 Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4 Wypłata gotówki z rachunku 13 za wypłatę Przelew na rachunek:.1 w Banku za przelew.2 w innych bankach 4,0 zł Likwidacja lokaty 14 1,0 zł TAB. IV Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty od usługi 2 Wpłata lub wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce od transakcji organizacyjnej Banku 1 3 Przelew na rachunek: 3.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku od transakcji 3.2 złotowy w innym banku krajowym 4,0 zł 3.3 walutowy prowadzony w innym banku Zgodnie z TAB. XII TAB. V Wspólne czynności związane z obsługą rachunków i lokat 1 Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 3,00 zł max. 2 za cały rok 12 Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 13 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. 14 Nie pobiera się prowizji od likwidacji lokaty w sytuacji, gdy suma odsetek naliczonych od momentu założenia lokaty jest niższa niż stawka za likwidację. 1 Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.

7 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego,00 zł max. 3 za cały rok 2 Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 2.1 z Bankiem 2.2 z innymi bankami 10 3 Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa (nie pobiera się przy zakładaniu rachunku) 1 4 Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku 2,00 zł Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku, obrotach itp. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zadłużenia wymagalnego z tytułu kredytu udzielonego na rachunku, 3 debetu, realizacji czeku bez pokrycia lub pobrania kartą 7 Przeprowadzenie interwencyjnej rozmowy telefonicznej w sprawie opóźnienia w spłacie,00 zł 8 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w Hexa Banku Spółdzielczym, jako zabezpieczenie należności 10 innego banku 9 Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji,00 zł 9.2 za poprzednie lata za każde rozpoczęte 10 pozycji 7,0 zł 10 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i/lub blankietów czekowych i dokonania zastrzeżenia 2 11 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 17 za każdą wyegzekwowaną kwotę KARTY BANKOWE 0,% min. 1 zł max. 100 zł TAB. VI Karty płatnicze Stawka Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania VISA Business Debetowa Karta bankomatowa własna dla Rolników 1 Wydanie nowej karty 1 2 Wznowienie karty 1 3 Opłata za użytkowanie karty 18 miesięcznie 2,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty 2 1 Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek użytkownika 1,00 zł Zastrzeżenie karty Zmiana limitu karty Transakcje bezgotówkowe 19 od transakcji 9 Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 20 krajowych zgodnie z zawartymi umowami od transakcji w innych bankomatach w kraju od transakcji 2% min.,00 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą od kwoty wypłaty 3% min w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 2% min.,00 zł - 9. w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 3% min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji,00 zł w bankomatach Hexa Banku Spółdzielczego (karty własne) od transakcji - 1,00 zł 10 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w innym bankomacie w kraju 2,00 zł - 12 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków we wskazanych bankomatach na podstawie Porozumienia i Hexa Banku Spółdzielczego Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres od transakcji 3,00 zł 3,00 zł 14 Prowizja za transakcje Cashback obowiązuje od od transakcji 2,00 zł - TAB. VII Karty kredytowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka VISA Business Credit VISA Business Credit Gold 1 Wydanie nowej karty 1 Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku jedyną operacją było dopisanie odsetek. 17 Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 18 Za każdą kartę wydaną do rachunku. 19 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 20 Lista bankomatów dostępna w placówce Banku i na stronie internetowej Banku. 21 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 7

8 2 Wznowienie karty 3 Obsługa karty kredytowej: 3.1 w 1 roku użytkowania 3.2 Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż 000 zł 7,00 zł co najmniej 000 zł rocznie mniej niż zł co najmniej zł - 4 Wydanie karty dodatkowej Obsługa karty dodatkowej rocznie 2,00 zł Wydanie duplikatu karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty,00 zł,00 zł 8 Transakcje bezgotówkowe 22,19 9 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju 3% min.,00 zł 3% min.,00 zł 9.2 za granicą 3% min. 1 3% min Przelew z karty za przelew 3% min.,00 zł 3% min.,00 zł 11 Sprawdzenie salda w bankomacie 12 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 14 Zmiana danych Użytkownika karty 1 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 1 Obsługa nieterminowej spłaty Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu % min. 10 % min. 10 rozliczeniowego KREDYTY TAB. VIII Kredyty komercyjne Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka Rolnik Przedsiębiorca 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 24 od wnioskowanej kwoty 0,10% nie mniej niż i nie więcej niż 0 0,10% nie mniej niż i nie więcej niż 0 Przyznanie/przedłużenie okresu kredytowania 2 2 /podwyższenie kwoty kredytu oraz prolongata terminu spłaty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym od 2,30 % do 2,80 % od 1,7 % do 2,2% 2.2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (w tym kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji od 2,30 % do 2,80 % od 1,7 % do 2,2% rolnej) 2.3 Kredyt płatniczy od 1,0 % do 2,00 % od 1,0 % do 2,00 % 2.4 Kredyt inwestycyjny od 2,30 % do 2,80 % od 1,7 % do 2,2% Kredyt na zakup nieruchomości rolnych, budowę, remont ,00 % - i modernizację udzielony od od kwoty 2. Kredytowa Linia Hipoteczna od 2,30 % do 2,80 % od 1,7 % do 2,2% kredytu/kwoty Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub 2. podwyższenia/ nie dotyczy od 1,7 % do 2,2% kompensacyjną kwoty prolongaty 2.7 Kredyt technologiczny nie dotyczy od 1,7 % do 2,2% 2.8 Kredyty pomostowe: Unia Biznes od 1,7 % do 2,2 % od 1,7 % do 2,2% Unia Super Biznes od 1,7 % do 2,2 % od 1,7 % do 2,2% 2.9 Kredyt rewolwingowy nie dotyczy od 1,2 % do 2,00 % 2.10 Wspólny Remont - 1, % 2.11 Z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych - od 2,00 % do 2,0% 3 Prowizja za gotowość finansową 2 miesięcznie 0,00 % 0,00 % 4 Prowizja za zaangażowanie kredytowe 27 rocznie 0,00 % 0,00 % Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia 28 od wypłaconej 0,20 % od wypłaconej kwoty 0,20 % od wypłaconej kwoty 22 Dotyczy płatności w kraju i za granicą. 23 Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 24 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku lub najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/transzy kredytu łącznie z prowizją za przyznanie/ odnowienie/ podwyższenie kwoty kredytu i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. Dotyczy również zmian warunków kredytowania. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2 Dotyczy przedłużenia okresu kredytowania w kredycie w rachunku bieżącym na kolejny 12 miesięczny okres. 2 W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 27 Naliczania od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień 31 grudnia. Płatna do 1 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 8

9 kwoty kredytu / transzy kredytu Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna 29 od kwoty wcześniejszej spłaty 7 Wydanie promesy udzielenia kredytu 30 od kwoty przyrzeczonej 8 Prolongowanie terminu spłaty kapitału w okresie kredytowania 9 Zmiana na wniosek kredytobiorcy: -Wysokości oprocentowania kredytu -Terminu i/lub warunków uruchomienia kredytu/transz 9.1 kredytu -Obniżenie kwoty kredytu 9.2 Innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 31 od kwoty prolongowanej 0,00 % 0,00 % 0,10% nie mniej niż 30 i nie więcej niż 00 0,0% nie mniej niż 10 i nie więcej niż 10 0,10% nie mniej niż 30 i nie więcej niż 00 0,0% nie mniej niż 20 i nie więcej niż 10 za aneks za aneks od kwoty zaangażowania 0,10 % nie mniej niż 20 0,10 % nie mniej niż Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy: 10.1 zaświadczenia 10.2 opinii Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy za każdy dokument Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) 32 oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie za monit 3 3 kredytowej dokumentów 1 Badanie wpisów w księgach wieczystych za jedną księgę wieczystą Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w formie zastawu 1,00 zł 1,00 zł rejestrowego 17 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 2 TAB. IX Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR 33 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza Kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z 1.2 częściową spłatą kapitału kredytu przez ARMiR symbol CSK 2 Przyznanie/podwyższenie kwoty kredytu Kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARMiR symbol CSK od wnioskowanej kwoty od kwoty przyznanego kredytu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 3 Prowizja za gotowość finansową 3 miesięcznie 0,00 % 0,00 % 4 Prowizja za zaangażowanie kredytowe dla kredytów udzielonych od do Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj.: hipoteki i/lub zastawu rejestrowego. 29 Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłaty kredytu. Nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. 30 W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 31 Opłata dotyczy m.in. zmiany zabezpieczenia kredytu; umów przejęcia długu, restrukturyzacji, ugody bankowej itp. 32 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikiem Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 33 W przypadku kredytów z dopłatą ARMIR do oprocentowania suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej i prowizji za wydanie promesy oraz prowizji za gotowość i rekompensacyjnej nie może przekroczyć 1,8% kwoty udzielonego kredytu. 34 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku lub najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/transzy kredytu łącznie z prowizją za przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. Dotyczy również zmian warunków kredytowania. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 3 W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 3 Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania według stanu zaangażowania na 3 dzień każdego miesiąca, płatna do 30 dnia danego miesiąca. Prowizji nie pobiera się w miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 9

10 4.1.1 Kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARMiR symbol CSK 4.2 dla kredytów udzielonych od do Kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARMiR symbol CSK Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia 37 Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna 38 miesięcznie od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania miesięcznie od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania od wypłaconej kwoty kredytu / transzy kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty 7 Wydanie promesy udzielenia kredytu 39 od kwoty przyrzeczonej 8 9 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,13 % 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,13 % 0,20 % od wypłaconej kwoty 0,20 % od wypłaconej kwoty 0,00 % 0,00 % 0,10% nie mniej niż 10 i nie więcej niż 100 0,10% nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100 Administrowanie rachunkiem kredytu preferencyjnego z 40 miesięcznie 3,0 zł 3,0 zł dopłatą ARiMR do oprocentowania Prolongowanie terminu spłaty kapitału w okresie kredytowania 10 Zmiana na wniosek kredytobiorcy: -Terminu i/lub warunków uruchomienia kredytu/transz 10.1 kredytu -Obniżenie kwoty kredytu 10.2 Innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 41 od kwoty prolongowanej 0,% nie mniej niż 10 i nie więcej niż 10 0,% nie mniej niż 20 i nie więcej niż 10 za aneks za aneks od kwoty zaangażowania 0,10 % nie mniej niż 20 0,10 % nie mniej niż Wystawienie na wniosek Kredytobiorcy: 11.1 zaświadczenia 11.2 opinii Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy za każdy dokument Wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) 42 oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie za monit 3 3 kredytowej dokumentów 1 Badanie wpisów w księgach wieczystych za jedną księgę 3 3 wieczystą 17 Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w formie zastawu 1,00 zł 1,00 zł rejestrowego. 18 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 2 TAB. X Gwarancje, poręczenia, awale 1 Wystawienie promesy gwarancji/poręczenia/awalu od kwoty 0,10 % nie mniej niż 10 przyrzeczonej 2 Przyznanie gwarancji/poręczenia/awalu prowizja od kwoty przygotowawcza zobowiązania 0,0 % 3 Przyznanie limitu od kwoty limitu 0,0 % 4 Korzystanie z gwarancji/poręczenia/awalu za każdy rozpoczęty miesiąc 0,30 % Zmiana warunków gwarancji/poręczenia/awalu: 37 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj.: hipoteki i/lub zastawu rejestrowego. 38 Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłaty kredytu. Nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. 39 W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 40 Opłata jest pobierana przy spłacie raty kapitałowej, bądź odsetek, dla kredytów udzielonych do r. 41 Opłata dotyczy m.in. zmiany zabezpieczenia kredytu; umów przejęcia długu, restrukturyzacji, ugody bankowej itp. 42 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikiem Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 10

11 .1 przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenia kwoty od kwoty objętej gwarancji/awalu/poręczenia zmianą 1,00 %.2 Jednorazowo od zmiana innych postanowień umowy o udzielenie kwoty objętej gwarancji/poręczenia/awalu zmianą 0,10 % nie mniej niż 20 Wypłata z gwarancji/poręczenia/awalu Jednorazowo od kwoty roszczenia 0,10 % 7 Awizowanie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 0,10 % min. 8 Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/poręczenia/awalu za czynność 10 OPERACJE DEWIZOWE TAB. XI Czeki w obrocie dewizowym 1 Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków w jednej 1% min. 4 walucie 43 od łącznej wartości 2 Warunkowy skup czeków czeków 1,% min. 2 3 Inkaso czeków 44 od łącznej wartości czeków w jednej walucie 4 Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:.1 czeki opiewające na euro EUR:.1.1 płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 0,2% min. 28,00 zł, max koszty rzeczywiste banków trzecich.1.2 płatne w pozostałych krajach 10EUR.2 czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkie Brytanii za czek 4 GBP.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: płatne w USA w przypadku składania przez jednego USD podawcę jednego czeku za czek płatne w USA w przypadku składania przez jednego USD podawcę więcej niż jednego czeku.4 Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii za czek 1 AUD. Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii za czek 0 DKK Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki 4 przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego od transakcji 1,00 zł TAB. XII Przekaz w obrocie dewizowym 1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 4, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 8,00 zł 1.2 przelewy SEPA 47 12,00 zł 1.3 przelewy regulowane polecenia wypłaty 49 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 2 2 Zwroty nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 0,1% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie za zlecenie 7,00 zł + koszty banków trzecich 4 EUR 43 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 44 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 4 Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 4 Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 47 Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku). 48 Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 0000; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA. 49 Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 11

12 dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 0 4 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS przelewy SEPA od transakcji 12,00 zł 4.3 przelewy regulowane polecenia wypłaty 1 0,2% min. 3, max 30 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 2 :.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 10.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 7,00 zł + koszty banków trzecich 7 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 3 : przy kwotach nie przekraczających EUR 000 lub jej 7.1 równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji przy kwotach przekraczających EUR 000 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 8 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 9 Opłata Non-STP 4 od transakcji 3 INNE USŁUGI TAB. XIII Inkaso importowe w obrocie krajowym 1 Prowizja za akcept weksla od weksla 2 2 Przechowywanie weksla od weksla 2 3 Prowizja za zapłatę weksla od weksla 2 4 Odmowa zapłaty weksla od transakcji 2 Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego od transakcji 1 TAB. XIV Wrzutnia 1 Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za 1 pośrednictwem wrzutni 2 Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do drzwiczek wrzutni wg ceny zakupu + 30% marży 3 Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę wg umowy z Klientem TAB. XV Depozyty wartościowe i rzeczowe 1 Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 2 2 Przechowywanie depozytu : 2.1 duplikatów kluczy miesięcznie bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych miesięcznie za każdy dokument 2.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie 1% wartości, min.,00 zł, max innych rzeczy ruchomych miesięcznie TAB. XVI Czynności kasowe w złotych 1 Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki : 1.1 osób prywatnych i rolników prowadzone w Banku 7 8 0,2% nie mniej niż 3,00 zł 1.2 podmiotów instytucjonalnych prowadzone w Banku od transakcji i nie więcej niż prowadzone w innych bankach krajowych 0,% nie mniej niż 2,70 zł i nie więcej niż 2 Wpłaty kasowe 2.1 na rachunki Starostwa Powiatowego w Łomży i jednostek od transakcji 0,2% nie mniej niż 2,90 zł i nie więcej niż 2 0 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 1 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 2 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 4 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taka możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 7 Dotyczy również wpłat dokonywanych we wpłatomatach. 8 Dla parafii rzymskokatolickich, OSP, związków i klubów: sportowych, działkowców; wspólnot mieszkaniowych i gruntowych, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, towarzystw, kół i związków: hodowców gołębi, działkowców, wędkarskich i łowieckich; społecznych komitetów, gminnych spółek opłata wynosi 1,00 zł. 12

13 od transakcji 1,0 zł podległych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego 2.2 prowadzone w Banku (nie dotyczy wpłat własnych na rachunek) na rachunki MPWiK (nie dotyczy wpłat własnych na 0 rachunek) od transakcji 1,0 zł 2.4 czynsz dla Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność od transakcji 2. za energię elektryczną, telefony, telewizję kablową 1 od transakcji 2,40 zł 2. na rachunek KRUS od transakcji 0,% nie mniej niż 2,70 zł i nie więcej niż 2.7 na rachunek Urzędu Skarbowego od transakcji 0,% nie mniej niż 3,0 zł i nie więcej niż 2.8 na rachunek ZUS od transakcji 3,00 zł 3 Przyjęcie opłaty skarbowej 3.1 do 3 od transakcji 1,00 zł 3.2 od 31,00 zł do od transakcji 1,0 zł 3.3 powyżej od transakcji 2,0 zł TAB. XVII Usługi różne 1 Wydanie kserokopii umowy 2 2 Potwierdzenie klucza telegraficznego 2 3 Wydanie opinii o Kliencie Banku (na wniosek Klienta) 7 4 Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia od rachunku 10 wydanego przez posiadacza rachunku Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 10 Prawa od transakcji 2 lub na zasadach wzajemności bankowego 2 Realizacja weksla pocztowego inkasa wekslowego od weksla,00 zł 7 Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej 0,2% 8 Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 8.1 krajowego,00 zł za stronę 8.2 zagranicznego 1 9 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem): 9.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 9.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 10 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika): 10.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 10.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 11 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem): 11.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 11.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 12 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika): 12.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 12.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 13 Odnowienie certyfikatu: 13.1 kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 13.2 kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 9 Nie dotyczy Urzędu Gminy Piątnica. 0 Dotyczy tylko wpłacających z terenu gminy Piątnica. 1 Dotyczy tylko telewizji kablowej Vectra i Multimedia. 2 Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty. 13

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/44/794/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.0.201 (obowiązuję od 22.0.201) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.10.2014 (obowiązuję od 11.10.2014) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr 2/9/69/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.0.20 (obowiązuję od 0.0.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 6 /2015 z dnia 27.01.2015r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Warszawa, 01 lipca 2015 r. 1 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 1.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od 15 czerwca 2015 r. Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 16.03.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 39/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 05.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo