TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr do Uchwały Nr 2/9/69/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia (obowiązuję od ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica, 20

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... KONTA OSOBISTE... 4 TAB. I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB. II Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych... TAB. III Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych... 6 TAB. IV Rachunek płatny na każde żądanie z w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 6 TAB. V Dodatkowe czynności związane z obsługa kont osobistych... RACHUNKI I LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE... TAB. VI Rachunki oszczędnościowe... TAB. VII Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową... TAB. VIII Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych... TAB. IX Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych... TAB. X Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych... KARTY BANKOWE... 9 TAB. XI Karty płatnicze... 9 TAB. XII Karty kredytowe... 9 KREDYTY... TAB. XIII Kredyty gotówkowe... TAB. XIV Kredyty w POL-koncie... TAB. XV Kredyty konsolidacyjne... TAB. XVI Kredyty mieszkaniowe, uniwersalne kredyty hipoteczne, kredyty z premią termomodernizacyjną, kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych... INNE USŁUGI... TAB. XVII Czeki w obrocie dewizowym... TAB. XVIII Przekaz w obrocie dewizowym... TAB. XIX Usługi różne... 4 TAB. XX Czynności kasowe w złotych... 4 TAB. XXI Obrót wekslowy... 2

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. Taryfa opłat i prowizji bankowych Hexa Banku Spółdzielczego. dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Hexa Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: ) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; ) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową.. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 22) Hexa Bank Spółdzielczy niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym.. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.. Nie pobiera się prowizji i opłat od/za: ) wpłat na poczet spłat kredytów w rachunku kredytowym zaciągniętych w Hexa Banku Spółdzielczym; 2) wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych; ) spłaty całości lub części kredytu przed terminem; 4) otwarcie i prowadzenie rachunków, na których gromadzone są środki na cele dobroczynne oraz organizacji pomocy humanitarnej finansowane z dobrowolnych wpłat; ) prowadzenie rachunku w okresie wypowiedzenia umowy rachunku przez Bank. 4. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Decyzje w sprawie odstępstw od obowiązującej w taryfie opłat i prowizji podejmuje Zarząd Banku, a od Członek Zarządu.

4 TAB. I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania POL- Konto POL- Konto Senior Stawka POL-Konto Student POL-Konto Junior Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 6,0 zł,00 zł. Zamknięcie rachunku na wniosek posiadacza,00 zł 4 Wpłata gotówkowa za wpłatę Wypłata gotówkowa 2 za wypłatę 6 Przeksięgowanie środków między rachunkami gdy jedną ze stron jest rachunek instytucjonalny a właścicielem lub współwłaścicielem rachunków jest ta sama osoba za transakcję 0,% nie mniej niż,00 zł i nie więcej niż 0,% nie mniej niż,00 zł i nie więcej niż nie dotyczy nie dotyczy Przelew na rachunek w Banku:. w placówce Banku.2 w systemie bankowości elektronicznej Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:. w placówce Banku 4,0 zł,0 zł.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,0 zł 0,0 zł 9 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Zlecenie stałe. rejestracja zlecenia stałego za zlecenie,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł.2 Zmiana/odwołanie zlecenia stałego.2. w placówce Banku,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł za zlecenie.2.2 w systemie bankowości elektronicznej Realizacja zlecenia stałego. na rachunek w Banku.. w placówce Banku za zlecenie..2 w systemie bankowości elektronicznej.2 na rachunek w innym banku.2. w placówce Banku 2,0 zł 2,0 zł 2,0 zł 2,0 zł za zlecenie.2.2 w systemie bankowości elektronicznej Polecenie zapłaty:. realizacja z rachunku dłużnika 4,0 zł,0 zł,0 zł,0 zł za zlecenie przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody.2 polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Odrzucenie pobrania z rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty (z powodu braku środków za transakcję,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł na rachunku) 4 System bankowości elektronicznej: 4. aktywacja dostępu 4.2 dostęp do systemu miesięcznie 4. wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 4.4 wysłanie jednorazowego hasła sms 0, zł 0, zł 0, zł 0, zł 4.4 wygenerowanie nowego hasła do usługi Internet (po utracie obowiązującego) za hasło,00 zł 4. zmiana limitu jednorazowego i dziennego w usłudze Internet, odblokowanie użytkownika za operację,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł 4.6 Wydanie potwierdzenia transakcji realizowanej przy Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym konto zostało złożone.. Opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie. Promocja obowiązuje w okresie od..204 do..206 dla POL-Konto Senior-KRUS. 2 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty. 4 Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 4

5 pomocy zdalnych kanałów dostępu 4.6. odbierane w siedzibie Banku za potwierdzenie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł wysyłane pocztą za potwierdzenie,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł Wyciąg z konta bankowego:. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg.2 wysyłany przez bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:.2. raz w miesiącu za przesyłkę.2.2 częściej niż raz w miesiącu,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:.. listem zwykłym za przesyłkę..2 listem poleconym 6 Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego za odpis Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 9. telefonicznie na hasło 6 miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 9.2 przekazywane w formie komunikatu SMS za SMS 0,0 zł 0,0 zł 0,0 zł 0,0 zł 20 Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS za czek 2 Potwierdzenie czeku za czek 22 Wydanie blankietów czeków posiadaczom rachunków bankowych za blankiet,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł 2 Inkaso czeków za czek TAB. II Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych Stawka Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania SKO / Rady Rodziców PKZP Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę 4 Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wypłatę Przelew na rachunek w Banku:. w placówce Banku.2 w systemie bankowości elektronicznej 6 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 6. w placówce Banku,0 zł 6.2 w systemie bankowości elektronicznej Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 2,00 zł 2,00 zł System bankowości elektronicznej:. aktywacja dostępu.2 dostęp do systemu miesięcznie. Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę.4 Wysłanie jednorazowego hasła sms 0, zł 0, zł. wygenerowanie nowego hasła do usługi Internet (po utracie obowiązującego) za hasło.6 zmiana limitu jednorazowego i dziennego w usłudze Internet, odblokowanie użytkownika za operację. Wydanie potwierdzenia transakcji realizowanej przy pomocy zdalnych kanałów dostępu.. odbierane w siedzibie Banku za potwierdzenie,00 zł,00 zł..2 wysyłane pocztą za potwierdzenie 2,0 zł 2,0 zł Na życzenie Klienta. 6 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie.

6 9 Wydanie blankietów czeków za czek,00 zł,00 zł Wyciąg z konta bankowego:. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:.2. raz w miesiącu za przesyłkę.2.2 częściej niż raz w miesiącu,00 zł,00 zł Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument,00 zł,00 zł Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów Likwidacja rachunku TAB. III Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych Otwarcie rachunku walutowego 2 Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie Wpłata gotówkowa za wpłatę 4 Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 9 za wypłatę Przelew na rachunek:. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku.2 złotowy w innym banku krajowym 4,0 zł. walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB. 6 Wyciąg z konta bankowego: 6. miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 6.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 6.2. raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu,00 zł 6. wysyłany na życzenie Klienta poza granice kraju: 6.. listem zwykłym 2 za przesyłkę 6..2 listem poleconym Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument Likwidacja rachunku walutowego 9 Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych TAB. IV Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową Otwarcie rachunku 2 Wydanie książeczki,00 zł Prowadzenie rachunku miesięcznie 4 Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku za wpłatę Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku za wypłatę 6 Przelew na rachunek: 6. w Banku 6.2 w innych bankach 4,0 zł Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 2 zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 2 9 Likwidacja książeczki,00 zł Na życzenie Klienta. 9 Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty. 6

7 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej i dokonanie zastrzeżenia 2 Wystawienie nowej,00 zł Umorzenie utraconej książeczki Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa (nie pobiera się przy zakładaniu rachunku),00 zł 4 Wykonanie zlecenia stałego (nie pobiera się opłaty ) 2,0 zł Wprowadzenie i modyfikacja zlecenia stałego,00 zł 6 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu książeczki oszczędnościowej TAB. V Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument,00 zł max. za cały rok,00 zł.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. za cały rok 2 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na za dokument rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę:. z Bankiem.2 z innymi bankami 4 Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku 2 Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku, obrotach itp. 4 6 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zadłużenia wymagalnego z tytułu kredytu udzielonego na rachunku, debetu, realizacji czeku bez pokrycia lub pobrania kartą Przeprowadzenie interwencyjnej rozmowy telefonicznej w sprawie opóźnienia w spłacie,00 zł Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa (nie pobiera się przy zakładaniu rachunku),00 zł 9 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w Hexa Banku Spółdzielczym jako zabezpieczenie należności innego banku Czynności związane z przeniesieniem rachunku z innego banku Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym. za bieżący rok za każde rozpoczęte pozycji,00 zł.2 za poprzednie lata za każde rozpoczęte pozycji,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i/lub blankietów czekowych i dokonania zastrzeżenia 2 RACHUNKI I LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE TAB. VI Rachunki oszczędnościowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Tryb EFEKT EFEKT pobierania IKE PRZYSZŁOŚĆ PLUS PLUS BIS Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie,00 zł,00 zł Wpłata na rachunek za wpłatę 4 Wypłata środków: Nie dotyczy rachunków wypowiedzianych przez Bank. Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku jedyną operacją było dopisanie odsetek.

8 4. pierwsza wypłata - - za wypłatę 4.2 druga i kolejne w miesiącu - - Przelew na rachunek:. w placówce Banku.2 w innym banku 4,0 zł 4,0 zł 4,0 zł 4,0 zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w 6 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł systemie SORBNET Zamknięcie rachunku,00 zł TAB. VII Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową Prowadzenie rachunku miesięcznie 2 Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wypłatę 4 Przelew z książeczki na rachunek: 4. w Banku 4.2 w innych bankach 4,0 zł Likwidacja książeczki,0 zł TAB. VIII Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych Otwarcie rachunku lokaty 2 Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4 Wypłata gotówki z rachunku za wypłatę Przelew na rachunek:. w Banku.2 w innych bankach 4,0 zł 6 Likwidacja lokaty 4,0 zł TAB. IX Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty od usługi 2 Wpłata lub wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Przelew na rachunek:. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku.2 złotowy w innym banku krajowym 4,0 zł. walutowy prowadzony w innym banku Zgodnie z TAB. TAB. X Dodatkowe czynności związane z obsługą lokat i rachunków oszczędnościowych Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:,00 zł. za każdy miesiąc roku bieżącego max. za cały rok.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2 przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach za dokument za dokument,00 zł max. za cały rok Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. 4 Nie pobiera się prowizji od likwidacji lokaty w sytuacji, gdy suma odsetek naliczonych od momentu założenia lokaty jest niższe niż stawka za likwidację. Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty.

9 bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę:. z Bankiem.2 z innymi bankami 4 Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa (nie pobiera się przy zakładaniu rachunku),00 zł Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku, stanie środków itd. 4 6 Wysłanie wyciągu 6. raz w miesiącu miesięcznie 6.2 po każdej operacji,0 zł Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 6. za bieżący rok za każde rozpoczęte pozycji,00 zł.2 za poprzednie lata za każde rozpoczęte pozycji,00 zł Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu. z roku bieżącego,00 zł.2 z lat ubiegłych,00 zł KARTY BANKOWE TAB. XI Karty płatnicze Stawka VISA Classic Tryb VISA VISA Karta Lp. Rodzaj usługi (czynności) Debit pobierania Classic Pay bankomatow Student/ Debetowa Wave a własna Junior Wydanie nowej karty 2 Wznowienie karty Opłata za użytkowanie karty. POL-Konto,00 zł,00 zł -.2 POL-Konto Senior,00 zł,00 zł - miesięcznie. POL-Konto Student -,00 zł.4 POL-Konto Junior -,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek użytkownika,00 zł,00 zł 6 Zastrzeżenie karty 2 2 Zmiana limitu karty Transakcje bezgotówkowe 9 Wypłata gotówkowe : 9. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju,00 zł,00 zł,00 zł - 9. w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od kwoty 2% min. 2%min. 2% min. wypłaty W punktach akceptujących kartę w kraju,00 zł,00 zł,00 zł - 9. W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 2% min. 2% min.,00 zł W placówkach Poczty Polskiej,00 zł,00 zł,00 zł - Awaryjna wypłata gotówki za granica po utracie karty 0 00,0zł 00,0 zł - Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w 20 innym bankomacie w kraju 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - Sprawdzenie wysokości dostępnych środków we wskazanych bankomatach na podstawie Porozumienia i Hexa Banku Spółdzielczego 20 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł 4 Prowizja za transakcje Cashback 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - 6 Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku jedyną operacją było dopisanie odsetek. Za każdą kartę wydaną do rachunku. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 9 Lista bankomatów dostępna w placówce Banku i na stronie internetowej Banku. 20 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 9

10 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty TAB. XII Karty kredytowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb Stawka pobierania Visa Credit Visa Gold Wydanie nowej karty 2 Wznowienie karty Obsługa karty kredytowej 2. w roku użytkowania.2 opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych I gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi:.2. mniej niż 600 4,00 zł co najmniej rocznie.2. mniej niż co najmniej 00-4 Wydanie dodatkowej karty - Obsługa dodatkowej karty rocznie - 2,00 zł 6 Wydanie duplikatu karty,00 zł 2,00 zł Powtórne generowanie I wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty,00 zł,00 zł Transakcje bezgotówkowe 22, 9 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków : % % 9. w kraju min.,00 zł min.,00 zł % % 9.2 za granicą min. min. Przelew z karty % % min.,00 zł min.,00 zł Sprawdzenie salda w bankomacie Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres,00 zł,00 zł Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 4 Zmiana danych Użytkownika karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 6 Obsługa nieterminowej spłaty 2 2 miesięcznie od Minimalna spłata zadłużenia na karcie kwoty salda % % końcowego okresu min. min. rozliczeniowego KREDYTY TAB. XIII Kredyty gotówkowe Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,20% nie mniej niż od wnioskowanej kwoty prowizja przygotowawcza i nie więcej niż 20 2 Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego 2. Pracownicy sfery budżetowej i wykonujący wolne zawody zabezpieczenie GRKB 2 w zakresie podstawowym,00% zabezpieczenie GRKB 2 w zakresie podstawowym TCN 26 + UPR 2 lub POZ 2 + ROR + wpływy z tytułu,00% wynagrodzenia za pracę 2.. zabezpieczenie GRKB 2 w pełnym zakresie (TCN+UPR+POZ) + ROR + wpływy z tytułu 0,00 % 2 Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 22 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2 Kwota płatna za każde wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 24 Nie pobiera się prowizji przygotowawczej. 2 Dla kredytów udzielonych do.0.20 r. 26 Ubezpieczenie ryzyka zajścia wypadku w postaci trwałej i całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy. 2 Ubezpieczenie ryzyka zajścia wypadku w postaci utraty pracy przez Ubezpieczonego. 2 Ubezpieczenie ryzyka zajścia wypadku w postaci poważnego zachorowania Ubezpieczonego.

11 wynagrodzenia za pracę 2.2 Dla osób nie wymienionych w pkt 2.,00 4,0 % Prolongowanie terminu spłaty kredytu (raty % nie mniej niż od kwoty prolongowanej kapitałowej) i nie więcej niż 2 4 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia % nie mniej niż Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 6 Wydanie na wniosek 6. zaświadczenia 6.2 opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 9 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 29 za monit Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu 0 przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia od wypłacanej kwoty 0,20% od wypłacanej kwoty Wydanie promesy udzielenia kredytu Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości za jedną księgę wieczystą Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w,00 zł formie zastawu rejestrowego 4 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 TAB. XIV Kredyty w POL-koncie Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,20% nie mniej niż od wnioskowanej kwoty prowizja przygotowawcza i nie więcej niż 20 2 Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu 2,0% Prolongowanie terminu spłaty kredytu (na kolejny okres) od kwoty prolongowanej 2,0% 4 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 2,0% nie mniej niż Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 6 Wydanie na wniosek 6. zaświadczenia 6.2 opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 9 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu 2 przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia od wypłacanej kwoty 0,20% od wypłacanej kwoty Wydanie promesy udzielenia kredytu Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości za jedną księgę wieczystą Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w,00 zł formie zastawu rejestrowego 4 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 TAB. XV Kredyty konsolidacyjne Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,20% nie mniej niż od wnioskowanej kwoty prowizja przygotowawcza i nie więcej niż 0 2 Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu,00%-,0% Prolongowanie terminu spłaty kredytu (raty % nie mniej niż od kwoty prolongowanej kapitałowej) i nie więcej niż 2 29 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 0 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj. hipoteki i/lub zastawu rejestrowego. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj. hipoteki i/lub zastawu rejestrowego.

12 4 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia % nie mniej niż Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 6 Wydanie na wniosek 6. wydanie zaświadczenia 6.2 wydanie opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 9 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu 4 przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia od wypłacanej kwoty 0,20% Wydanie promesy udzielenia kredytu. Do kwoty zł Jednorazowo.2 Powyżej zł do.000 zł Jednorazowo 20. Powyżej.000 zł 0 Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości za jedną księgę wieczystą Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w,00 zł formie zastawu rejestrowego 4 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 Inspekcja w terenie TAB. XVI Kredyty mieszkaniowe, Uniwersalne kredyty hipoteczne, kredyty z premią termomodernizacyjną, kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza. Kredyty mieszkaniowe, Uniwersalne kredyty hipoteczne, kredyty z premią termomodernizacyjną od wnioskowanej kwoty 0,20% nie mniej niż i nie więcej niż 0.2 Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 2 Prowizja za udzielenie kredytu 2. Kredyty mieszkaniowe, Uniwersalne kredyty hipoteczne, kredyty z premią termomodernizacyjną od kwoty kredytu,0%-2,00% 2.2 Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych,00% Prolongowanie terminu spłaty kredytu (raty % nie mniej niż od kwoty prolongowanej kapitałowej) i nie więcej niż 2 4 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia,% nie mniej niż Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 6 Wydanie na wniosek 6. zaświadczenia 6.2 opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 9 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu 6 przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia od wypłacanej kwoty 0,20% Wydanie promesy udzielenia kredytu. Do kwoty zł.2 Powyżej zł do.000 zł 20. Powyżej.000 zł 0 Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości za jedną księgę wieczystą Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w,00 zł Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj. hipoteki i/lub zastawu rejestrowego. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 6 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj. hipoteki i/lub zastawu rejestrowego.

13 formie zastawu rejestrowego 4 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 Inspekcja w terenie INNE USŁUGI TAB. XVII Czeki w obrocie dewizowym Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków w jednej walucie % min. 4 2 Warunkowy skup czeków od łącznej wartości czeków,% min. 2 od łącznej wartości czeków w jednej 0,2% min. 2,00 zł, Inkaso czeków walucie max. 0 4 Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata + koszty rzeczywiste od czeku pobierana od podawcy czeku banków trzecich Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:. czeki opiewające na euro EUR:.. płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR..2 płatne w pozostałych krajach EUR.2 czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkie Brytanii za czek 4 GBP. czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: płatne w USA w przypadku składania przez.. 4 USD jednego podawcę jednego czeku za czek płatne w USA w przypadku składania przez..2 USD jednego podawcę więcej niż jednego czeku.4 Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii za czek AUD. Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii za czek 0 DKK 6 Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu,00 zł warunkowego 9 TAB. XVIII Przekaz w obrocie dewizowym Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 40, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe:. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości EUR,00 zł.2 przelewy SEPA 4,00 zł. przelewy regulowane polecenia wypłaty 4 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 2 2 Zwroty nie podjętej kwoty przekazu 0,% min. 2, max. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 9 Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 40 Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 4 Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku). 42 Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 0000; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.10.2014 (obowiązuję od 11.10.2014) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo