TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr do Uchwały Nr 2/9/69/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia (obowiązuję od ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica, 20

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... KONTA OSOBISTE... 4 TAB. I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB. II Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych... TAB. III Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych... 6 TAB. IV Rachunek płatny na każde żądanie z w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 6 TAB. V Dodatkowe czynności związane z obsługa kont osobistych... RACHUNKI I LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE... TAB. VI Rachunki oszczędnościowe... TAB. VII Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową... TAB. VIII Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych... TAB. IX Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych... TAB. X Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych... KARTY BANKOWE... 9 TAB. XI Karty płatnicze... 9 TAB. XII Karty kredytowe... 9 KREDYTY... TAB. XIII Kredyty gotówkowe... TAB. XIV Kredyty w POL-koncie... TAB. XV Kredyty konsolidacyjne... TAB. XVI Kredyty mieszkaniowe, uniwersalne kredyty hipoteczne, kredyty z premią termomodernizacyjną, kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych... INNE USŁUGI... TAB. XVII Czeki w obrocie dewizowym... TAB. XVIII Przekaz w obrocie dewizowym... TAB. XIX Usługi różne... 4 TAB. XX Czynności kasowe w złotych... 4 TAB. XXI Obrót wekslowy... 2

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. Taryfa opłat i prowizji bankowych Hexa Banku Spółdzielczego. dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Hexa Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: ) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; ) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową.. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 22) Hexa Bank Spółdzielczy niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne.. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym.. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.. Nie pobiera się prowizji i opłat od/za: ) wpłat na poczet spłat kredytów w rachunku kredytowym zaciągniętych w Hexa Banku Spółdzielczym; 2) wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych; ) spłaty całości lub części kredytu przed terminem; 4) otwarcie i prowadzenie rachunków, na których gromadzone są środki na cele dobroczynne oraz organizacji pomocy humanitarnej finansowane z dobrowolnych wpłat; ) prowadzenie rachunku w okresie wypowiedzenia umowy rachunku przez Bank. 4. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Decyzje w sprawie odstępstw od obowiązującej w taryfie opłat i prowizji podejmuje Zarząd Banku, a od Członek Zarządu.

4 TAB. I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania POL- Konto POL- Konto Senior Stawka POL-Konto Student POL-Konto Junior Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 6,0 zł,00 zł. Zamknięcie rachunku na wniosek posiadacza,00 zł 4 Wpłata gotówkowa za wpłatę Wypłata gotówkowa 2 za wypłatę 6 Przeksięgowanie środków między rachunkami gdy jedną ze stron jest rachunek instytucjonalny a właścicielem lub współwłaścicielem rachunków jest ta sama osoba za transakcję 0,% nie mniej niż,00 zł i nie więcej niż 0,% nie mniej niż,00 zł i nie więcej niż nie dotyczy nie dotyczy Przelew na rachunek w Banku:. w placówce Banku.2 w systemie bankowości elektronicznej Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:. w placówce Banku 4,0 zł,0 zł.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,0 zł 0,0 zł 9 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Zlecenie stałe. rejestracja zlecenia stałego za zlecenie,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł.2 Zmiana/odwołanie zlecenia stałego.2. w placówce Banku,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł za zlecenie.2.2 w systemie bankowości elektronicznej Realizacja zlecenia stałego. na rachunek w Banku.. w placówce Banku za zlecenie..2 w systemie bankowości elektronicznej.2 na rachunek w innym banku.2. w placówce Banku 2,0 zł 2,0 zł 2,0 zł 2,0 zł za zlecenie.2.2 w systemie bankowości elektronicznej Polecenie zapłaty:. realizacja z rachunku dłużnika 4,0 zł,0 zł,0 zł,0 zł za zlecenie przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody.2 polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Odrzucenie pobrania z rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty (z powodu braku środków za transakcję,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł na rachunku) 4 System bankowości elektronicznej: 4. aktywacja dostępu 4.2 dostęp do systemu miesięcznie 4. wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 4.4 wysłanie jednorazowego hasła sms 0, zł 0, zł 0, zł 0, zł 4.4 wygenerowanie nowego hasła do usługi Internet (po utracie obowiązującego) za hasło,00 zł 4. zmiana limitu jednorazowego i dziennego w usłudze Internet, odblokowanie użytkownika za operację,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł 4.6 Wydanie potwierdzenia transakcji realizowanej przy Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym konto zostało złożone.. Opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie. Promocja obowiązuje w okresie od..204 do..206 dla POL-Konto Senior-KRUS. 2 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty. 4 Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 4

5 pomocy zdalnych kanałów dostępu 4.6. odbierane w siedzibie Banku za potwierdzenie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł wysyłane pocztą za potwierdzenie,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł Wyciąg z konta bankowego:. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg.2 wysyłany przez bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:.2. raz w miesiącu za przesyłkę.2.2 częściej niż raz w miesiącu,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł. Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:.. listem zwykłym za przesyłkę..2 listem poleconym 6 Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego za odpis Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 9. telefonicznie na hasło 6 miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 9.2 przekazywane w formie komunikatu SMS za SMS 0,0 zł 0,0 zł 0,0 zł 0,0 zł 20 Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS za czek 2 Potwierdzenie czeku za czek 22 Wydanie blankietów czeków posiadaczom rachunków bankowych za blankiet,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł 2 Inkaso czeków za czek TAB. II Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych Stawka Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania SKO / Rady Rodziców PKZP Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę 4 Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wypłatę Przelew na rachunek w Banku:. w placówce Banku.2 w systemie bankowości elektronicznej 6 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 6. w placówce Banku,0 zł 6.2 w systemie bankowości elektronicznej Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 2,00 zł 2,00 zł System bankowości elektronicznej:. aktywacja dostępu.2 dostęp do systemu miesięcznie. Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę.4 Wysłanie jednorazowego hasła sms 0, zł 0, zł. wygenerowanie nowego hasła do usługi Internet (po utracie obowiązującego) za hasło.6 zmiana limitu jednorazowego i dziennego w usłudze Internet, odblokowanie użytkownika za operację. Wydanie potwierdzenia transakcji realizowanej przy pomocy zdalnych kanałów dostępu.. odbierane w siedzibie Banku za potwierdzenie,00 zł,00 zł..2 wysyłane pocztą za potwierdzenie 2,0 zł 2,0 zł Na życzenie Klienta. 6 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie.

6 9 Wydanie blankietów czeków za czek,00 zł,00 zł Wyciąg z konta bankowego:. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:.2. raz w miesiącu za przesyłkę.2.2 częściej niż raz w miesiącu,00 zł,00 zł Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument,00 zł,00 zł Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów Likwidacja rachunku TAB. III Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych Otwarcie rachunku walutowego 2 Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie Wpłata gotówkowa za wpłatę 4 Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 9 za wypłatę Przelew na rachunek:. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku.2 złotowy w innym banku krajowym 4,0 zł. walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB. 6 Wyciąg z konta bankowego: 6. miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 6.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 6.2. raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu,00 zł 6. wysyłany na życzenie Klienta poza granice kraju: 6.. listem zwykłym 2 za przesyłkę 6..2 listem poleconym Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument Likwidacja rachunku walutowego 9 Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych TAB. IV Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową Otwarcie rachunku 2 Wydanie książeczki,00 zł Prowadzenie rachunku miesięcznie 4 Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku za wpłatę Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku za wypłatę 6 Przelew na rachunek: 6. w Banku 6.2 w innych bankach 4,0 zł Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 2 zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 2 9 Likwidacja książeczki,00 zł Na życzenie Klienta. 9 Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty. 6

7 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej i dokonanie zastrzeżenia 2 Wystawienie nowej,00 zł Umorzenie utraconej książeczki Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa (nie pobiera się przy zakładaniu rachunku),00 zł 4 Wykonanie zlecenia stałego (nie pobiera się opłaty ) 2,0 zł Wprowadzenie i modyfikacja zlecenia stałego,00 zł 6 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu książeczki oszczędnościowej TAB. V Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument,00 zł max. za cały rok,00 zł.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. za cały rok 2 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na za dokument rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę:. z Bankiem.2 z innymi bankami 4 Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku 2 Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku, obrotach itp. 4 6 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zadłużenia wymagalnego z tytułu kredytu udzielonego na rachunku, debetu, realizacji czeku bez pokrycia lub pobrania kartą Przeprowadzenie interwencyjnej rozmowy telefonicznej w sprawie opóźnienia w spłacie,00 zł Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa (nie pobiera się przy zakładaniu rachunku),00 zł 9 Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w Hexa Banku Spółdzielczym jako zabezpieczenie należności innego banku Czynności związane z przeniesieniem rachunku z innego banku Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym. za bieżący rok za każde rozpoczęte pozycji,00 zł.2 za poprzednie lata za każde rozpoczęte pozycji,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i/lub blankietów czekowych i dokonania zastrzeżenia 2 RACHUNKI I LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE TAB. VI Rachunki oszczędnościowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Tryb EFEKT EFEKT pobierania IKE PRZYSZŁOŚĆ PLUS PLUS BIS Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie,00 zł,00 zł Wpłata na rachunek za wpłatę 4 Wypłata środków: Nie dotyczy rachunków wypowiedzianych przez Bank. Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku jedyną operacją było dopisanie odsetek.

8 4. pierwsza wypłata - - za wypłatę 4.2 druga i kolejne w miesiącu - - Przelew na rachunek:. w placówce Banku.2 w innym banku 4,0 zł 4,0 zł 4,0 zł 4,0 zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w 6 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł systemie SORBNET Zamknięcie rachunku,00 zł TAB. VII Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową Prowadzenie rachunku miesięcznie 2 Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wypłatę 4 Przelew z książeczki na rachunek: 4. w Banku 4.2 w innych bankach 4,0 zł Likwidacja książeczki,0 zł TAB. VIII Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych Otwarcie rachunku lokaty 2 Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4 Wypłata gotówki z rachunku za wypłatę Przelew na rachunek:. w Banku.2 w innych bankach 4,0 zł 6 Likwidacja lokaty 4,0 zł TAB. IX Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty od usługi 2 Wpłata lub wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Przelew na rachunek:. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku.2 złotowy w innym banku krajowym 4,0 zł. walutowy prowadzony w innym banku Zgodnie z TAB. TAB. X Dodatkowe czynności związane z obsługą lokat i rachunków oszczędnościowych Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:,00 zł. za każdy miesiąc roku bieżącego max. za cały rok.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2 przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach za dokument za dokument,00 zł max. za cały rok Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. 4 Nie pobiera się prowizji od likwidacji lokaty w sytuacji, gdy suma odsetek naliczonych od momentu założenia lokaty jest niższe niż stawka za likwidację. Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty.

9 bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę:. z Bankiem.2 z innymi bankami 4 Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa (nie pobiera się przy zakładaniu rachunku),00 zł Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku, stanie środków itd. 4 6 Wysłanie wyciągu 6. raz w miesiącu miesięcznie 6.2 po każdej operacji,0 zł Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 6. za bieżący rok za każde rozpoczęte pozycji,00 zł.2 za poprzednie lata za każde rozpoczęte pozycji,00 zł Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu. z roku bieżącego,00 zł.2 z lat ubiegłych,00 zł KARTY BANKOWE TAB. XI Karty płatnicze Stawka VISA Classic Tryb VISA VISA Karta Lp. Rodzaj usługi (czynności) Debit pobierania Classic Pay bankomatow Student/ Debetowa Wave a własna Junior Wydanie nowej karty 2 Wznowienie karty Opłata za użytkowanie karty. POL-Konto,00 zł,00 zł -.2 POL-Konto Senior,00 zł,00 zł - miesięcznie. POL-Konto Student -,00 zł.4 POL-Konto Junior -,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek użytkownika,00 zł,00 zł 6 Zastrzeżenie karty 2 2 Zmiana limitu karty Transakcje bezgotówkowe 9 Wypłata gotówkowe : 9. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju,00 zł,00 zł,00 zł - 9. w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od kwoty 2% min. 2%min. 2% min. wypłaty W punktach akceptujących kartę w kraju,00 zł,00 zł,00 zł - 9. W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 2% min. 2% min.,00 zł W placówkach Poczty Polskiej,00 zł,00 zł,00 zł - Awaryjna wypłata gotówki za granica po utracie karty 0 00,0zł 00,0 zł - Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w 20 innym bankomacie w kraju 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - Sprawdzenie wysokości dostępnych środków we wskazanych bankomatach na podstawie Porozumienia i Hexa Banku Spółdzielczego 20 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł 4 Prowizja za transakcje Cashback 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - 6 Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku jedyną operacją było dopisanie odsetek. Za każdą kartę wydaną do rachunku. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 9 Lista bankomatów dostępna w placówce Banku i na stronie internetowej Banku. 20 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 9

10 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty TAB. XII Karty kredytowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb Stawka pobierania Visa Credit Visa Gold Wydanie nowej karty 2 Wznowienie karty Obsługa karty kredytowej 2. w roku użytkowania.2 opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych I gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi:.2. mniej niż 600 4,00 zł co najmniej rocznie.2. mniej niż co najmniej 00-4 Wydanie dodatkowej karty - Obsługa dodatkowej karty rocznie - 2,00 zł 6 Wydanie duplikatu karty,00 zł 2,00 zł Powtórne generowanie I wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty,00 zł,00 zł Transakcje bezgotówkowe 22, 9 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków : % % 9. w kraju min.,00 zł min.,00 zł % % 9.2 za granicą min. min. Przelew z karty % % min.,00 zł min.,00 zł Sprawdzenie salda w bankomacie Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres,00 zł,00 zł Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 4 Zmiana danych Użytkownika karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 6 Obsługa nieterminowej spłaty 2 2 miesięcznie od Minimalna spłata zadłużenia na karcie kwoty salda % % końcowego okresu min. min. rozliczeniowego KREDYTY TAB. XIII Kredyty gotówkowe Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,20% nie mniej niż od wnioskowanej kwoty prowizja przygotowawcza i nie więcej niż 20 2 Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego 2. Pracownicy sfery budżetowej i wykonujący wolne zawody zabezpieczenie GRKB 2 w zakresie podstawowym,00% zabezpieczenie GRKB 2 w zakresie podstawowym TCN 26 + UPR 2 lub POZ 2 + ROR + wpływy z tytułu,00% wynagrodzenia za pracę 2.. zabezpieczenie GRKB 2 w pełnym zakresie (TCN+UPR+POZ) + ROR + wpływy z tytułu 0,00 % 2 Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 22 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2 Kwota płatna za każde wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 24 Nie pobiera się prowizji przygotowawczej. 2 Dla kredytów udzielonych do.0.20 r. 26 Ubezpieczenie ryzyka zajścia wypadku w postaci trwałej i całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy. 2 Ubezpieczenie ryzyka zajścia wypadku w postaci utraty pracy przez Ubezpieczonego. 2 Ubezpieczenie ryzyka zajścia wypadku w postaci poważnego zachorowania Ubezpieczonego.

11 wynagrodzenia za pracę 2.2 Dla osób nie wymienionych w pkt 2.,00 4,0 % Prolongowanie terminu spłaty kredytu (raty % nie mniej niż od kwoty prolongowanej kapitałowej) i nie więcej niż 2 4 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia % nie mniej niż Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 6 Wydanie na wniosek 6. zaświadczenia 6.2 opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 9 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 29 za monit Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu 0 przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia od wypłacanej kwoty 0,20% od wypłacanej kwoty Wydanie promesy udzielenia kredytu Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości za jedną księgę wieczystą Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w,00 zł formie zastawu rejestrowego 4 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 TAB. XIV Kredyty w POL-koncie Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,20% nie mniej niż od wnioskowanej kwoty prowizja przygotowawcza i nie więcej niż 20 2 Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu 2,0% Prolongowanie terminu spłaty kredytu (na kolejny okres) od kwoty prolongowanej 2,0% 4 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 2,0% nie mniej niż Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 6 Wydanie na wniosek 6. zaświadczenia 6.2 opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 9 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu 2 przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia od wypłacanej kwoty 0,20% od wypłacanej kwoty Wydanie promesy udzielenia kredytu Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości za jedną księgę wieczystą Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w,00 zł formie zastawu rejestrowego 4 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 TAB. XV Kredyty konsolidacyjne Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,20% nie mniej niż od wnioskowanej kwoty prowizja przygotowawcza i nie więcej niż 0 2 Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu,00%-,0% Prolongowanie terminu spłaty kredytu (raty % nie mniej niż od kwoty prolongowanej kapitałowej) i nie więcej niż 2 29 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 0 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj. hipoteki i/lub zastawu rejestrowego. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj. hipoteki i/lub zastawu rejestrowego.

12 4 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia % nie mniej niż Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 6 Wydanie na wniosek 6. wydanie zaświadczenia 6.2 wydanie opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 9 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu 4 przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia od wypłacanej kwoty 0,20% Wydanie promesy udzielenia kredytu. Do kwoty zł Jednorazowo.2 Powyżej zł do.000 zł Jednorazowo 20. Powyżej.000 zł 0 Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości za jedną księgę wieczystą Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w,00 zł formie zastawu rejestrowego 4 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 Inspekcja w terenie TAB. XVI Kredyty mieszkaniowe, Uniwersalne kredyty hipoteczne, kredyty z premią termomodernizacyjną, kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza. Kredyty mieszkaniowe, Uniwersalne kredyty hipoteczne, kredyty z premią termomodernizacyjną od wnioskowanej kwoty 0,20% nie mniej niż i nie więcej niż 0.2 Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 2 Prowizja za udzielenie kredytu 2. Kredyty mieszkaniowe, Uniwersalne kredyty hipoteczne, kredyty z premią termomodernizacyjną od kwoty kredytu,0%-2,00% 2.2 Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych,00% Prolongowanie terminu spłaty kredytu (raty % nie mniej niż od kwoty prolongowanej kapitałowej) i nie więcej niż 2 4 Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia,% nie mniej niż Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 6 Wydanie na wniosek 6. zaświadczenia 6.2 opinii Sporządzenie historii kredytu na wniosek Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 9 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit Prowizja rekompensacyjna za wypłatę kredytu 6 przed uprawomocnieniem się zabezpieczenia od wypłacanej kwoty 0,20% Wydanie promesy udzielenia kredytu. Do kwoty zł.2 Powyżej zł do.000 zł 20. Powyżej.000 zł 0 Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości za jedną księgę wieczystą Sporządzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w,00 zł Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj. hipoteki i/lub zastawu rejestrowego. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 6 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj. hipoteki i/lub zastawu rejestrowego.

13 formie zastawu rejestrowego 4 Opłata za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu od wniosku 2 Inspekcja w terenie INNE USŁUGI TAB. XVII Czeki w obrocie dewizowym Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków w jednej walucie % min. 4 2 Warunkowy skup czeków od łącznej wartości czeków,% min. 2 od łącznej wartości czeków w jednej 0,2% min. 2,00 zł, Inkaso czeków walucie max. 0 4 Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata + koszty rzeczywiste od czeku pobierana od podawcy czeku banków trzecich Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:. czeki opiewające na euro EUR:.. płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR..2 płatne w pozostałych krajach EUR.2 czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkie Brytanii za czek 4 GBP. czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: płatne w USA w przypadku składania przez.. 4 USD jednego podawcę jednego czeku za czek płatne w USA w przypadku składania przez..2 USD jednego podawcę więcej niż jednego czeku.4 Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii za czek AUD. Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii za czek 0 DKK 6 Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu,00 zł warunkowego 9 TAB. XVIII Przekaz w obrocie dewizowym Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 40, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe:. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości EUR,00 zł.2 przelewy SEPA 4,00 zł. przelewy regulowane polecenia wypłaty 4 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 2 2 Zwroty nie podjętej kwoty przekazu 0,% min. 2, max. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 9 Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 40 Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 4 Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku). 42 Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 0000; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

14 4 4. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 44 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS za zlecenie,00 zł + koszty banków trzecich 4.2 przelewy SEPA,00 zł 4. przelewy regulowane 4 0,2% 4.4 polecenia wypłaty min., max 0 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 46 :. w EUR, USD i GBP w trybie pilnym.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 6 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego,00 zł przekazu, wykonane na zlecenie Klienta + koszty banków trzecich Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 4 : przy kwotach nie przekraczających EUR 000 lub jej. równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach przekraczających EUR 000 lub ich.2 równowartości w innej walucie wymienialnej Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 9 Opłata Non-STP 4 TAB. XIX Usługi różne Wydanie kserokopii umowy za dokument Przygotowanie, sporządzenie i przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o 2 usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w stawka za standardową pojedynczą bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art. za dokument korektę danych wg obowiązującego a ust. 4 Prawa bankowego lub przed upływem cennika BIK S.A. + okresu dostosowawczego (art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych DZ.U. z 200 r. Nr, poz. 2) Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 2 4 Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z 49 zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 4 + koszty rzeczywiste Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 2 6 Przechowywanie depozytu miesięcznie Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej/kasety do depozytu sądowego 0 Wydanie pism o charakterze zaświadczeń, wykreśleń hipoteki, dot. spłaty kredytu, itp 9 Wystawienie na wniosek opinii o Kliencie Sporządzenie wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwi wrzutowych skarbca oraz worek do monet cena zakupu + % marży Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. Prawa za przygotowanie 2 lub na zasadach wzajemności bankowego 0 44 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 4 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt., w przypadku opcji kosztowej OUR. 46 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4. i Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 4 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt..4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 49 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 0 Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty. 4

15 TAB. XX Czynności kasowe w złotych Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki :. osób prywatnych i rolników prowadzone w Banku 2.2 podmiotów instytucjonalnych prowadzone w 0,2% nie mniej niż,00 zł Banku i nie więcej niż prowadzone w innych bankach krajowych 0,% nie mniej niż 2,0 zł i nie więcej niż 6 2 Wpłaty kasowe 2. na rachunki Starostwa Powiatowego w Łomży i 0,2% nie mniej niż 2,90 zł jednostek podległych i nie więcej niż na rachunki jednostek samorządu terytorialnego prowadzone w Banku (nie dotyczy wpłat własnych,0 zł na rachunek) 2. na rachunki MPWiK (nie dotyczy wpłat własnych na 4 rachunek),0 zł 2.4 czynsz dla Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność 2. za energię elektryczną, telefony, telewizję kablową 2,40 zł 2.6 na rachunek KRUS 0,% nie mniej niż 2,0 zł i nie więcej niż 6 2. na rachunek Urzędu Skarbowego 0,% nie mniej niż,0 zł i nie więcej niż 6 2. na rachunek ZUS,00 zł Przyjęcie opłaty skarbowej. do,00 zł.2 od,00 zł do,0 zł. powyżej 2,0 zł TAB. XXI Obrót wekslowy Przyjęcie weksla do redyskonta 2% sumy wekslowej 2 Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku niezapłacenia % sumy wekslowej Przedstawienie weksla do zapłaty (od dłużnika wekslowego) 4 Złożenie weksla do dyskonta (od podawcy weksla),00 zł Przyjęcie nie zdyskontowanego weksla do inkasa Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taka możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2 Dotyczy również wpłat dokonywanych we wpłatomatach. Dla parafii rzymskokatolickich, OSP, związków i klubów: sportowych, działkowców; wspólnot mieszkaniowych i gruntowych, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, towarzystw, kół i związków: hodowców gołębi, działkowców, wędkarskich i łowieckich; społecznych komitetów, gminnych spółek opłata wynosi,00 zł. 4 Dotyczy tylko wpłacających z terenu gminy Piątnica. Dotyczy tylko telewizji kablowej Vectra i Multimedia.

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /6/2/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia..20 (obowiązuję od..20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica, 20

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr ///20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 2.0.20 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica, 20 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /6//20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 0..20 obowiązuje od..20 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica, 20

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr./4/0/204 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia.0.204 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica, 204 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /6/2/204 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia..204 (obowiązuję od..204) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr ///206 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 0.0.206 (obowiązuje od.0.206 r. w części dot. opłaty za monit od 0.0.206 r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr ///206 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 0.0.206 obowiązuje od.0.206 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ///20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9..20 obowiązuje od 0.02.207 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016 BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94 / 2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29 /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 22 marca 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo