TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień, 2013

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE SPIS TREŚCI Rozdział I Rachunki dla klientów indywidualnych 4 I Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Junior 4 II Rachunek oszczędnościowy Skarbonka 5 III Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 5 IV Rachunek walutowy 6 V Rachunek dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 6 VI Terminowe lokaty oszczędnościowe 7 VII Lokata terminowa potwierdzona książeczką oszczędnościową 7 VIII Inne czynności związane z obsługą rachunków depozytowych klientów indywidualnych 7 Rozdział II Rachunki dla podmiotów gospodarczych 8 I Rachunek rozliczeniowy bieżący/ pomocniczy w złotych 8 II Rachunek rozliczeniowy bieżący/ pomocniczy w złotych dla rolników 9 III Rachunek rozliczeniowy bieżący/ pomocniczy w walutach wymienialnych 10 IV Lokaty terminowe 10 V Inne czynności związane z obsługą rachunków depozytowych podmiotów gospodarczych 11 Rozdział III Wydawanie i obsługa kart płatniczych 11 I Karty do rachunków klientów indywidualnych 11 II Karty do rachunków podmiotów gospodarczych 13 Rozdział IV Kredyty dla klientów indywidualnych 14 I Kredyty konsumpcyjne 14 II Kredyty hipoteczne 15 III Czynności dodatkowe związane z obsługą kredytów klientów indywidualnych 15 Rozdział V Kredyty, gwarancje i poręczenia bankowe dla podmiotów gospodarczych 16 I Kredyty komercyjne 16 II Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR 16 III Gwarancje i poręczenia bankowe 17 IV Czynności dodatkowe związane z obsługą kredytów podmiotów gospodarczych 17 Rozdział VI Operacje dewizowe 18 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe 18 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 18 Rozdział VII Czeki zagraniczne 19 Rozdział VIII Inne czynności 20 I Obsługa kasowa 20 II Zastrzeżenia dokumentów tożsamości 20 III Przechowywanie depozytów 21 IV Inne 21 2

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa opłat i prowizji definiuje stawki, które są podstawą do określania opłat i prowizji za czynności bankowe zlecone do wykonania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie. 2. Użyte w niniejszym opracowaniu terminy oznaczają: 1) Bank - Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie, 2) Taryfa - Taryfa opłat i prowizji Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, 3) ROR - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 3. Za czynności bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych z klientami mogą być pobierane inne opłaty i prowizje niż określone w Taryfie, ustalane w wysokościach i na zasadach określonych w zawartych umowach. 4. Opłaty i prowizje Bank ustala i pobiera w złotych. 5. Należne Bankowi kwoty opłat i prowizji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku, według następującej zasady: jeżeli cyfra występująca jako trzecia po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych pobiera się w okresach miesięcznych na koniec miesiąca kalendarzowego. 7. Opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz usług za które opłaty pobierane są miesięcznie, za miesiąc w którym rachunek prowadzony był przez mniej niż 15 dni kalendarzowych, pobiera się w wysokości połowy miesięcznej stawki ustalonej za prowadzenie danego typu rachunku lub usługi. 8. Jeżeli umowa rachunku bankowego została wypowiedziana przez Bank, nie pobiera się prowizji za prowadzenie rachunku począwszy od miesiąca w którym wypowiedzenie zostało wysłane do dnia rozwiązania umowy. 9. Opłaty za polecenia przelewu, wpłaty, wypłaty, zapłaty określone w niniejszej Taryfie, stawką inną niż, pobierane są od każdej prawidłowo zrealizowanej dyspozycji złożonej przez Klienta. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art.110 Prawa bankowego. 11. Wpłacone Bankowi opłaty i prowizje nie ulegają zwrotowi, w przypadku odstąpienia od transakcji lub jej anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych od konsumentów). 12. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat walutowych stosuje się średnie kursy walut Narodowego Banku Polskiego obowiązujące w dniu realizacji dyspozycji. 3

4 ROZDZIAŁ I RACHUNKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka I RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY I RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY JUNIOR 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie a) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy b) rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Junior 3,00 zł 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 1) Przelewy papierowe na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy papierowe na rachunki w innych bankach 3,00 zł 3) Przelewy elektroniczne za pośrednictwem systemu Internet Banking 1,00 zł 4) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 5) Przelewy na cele dobroczynne i charytatywne 1 5 Zlecenia stałe, realizowane a) w ramach Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie b) do innego banku 6 Polecenia zapłaty w obrocie krajowym 2,00 zł 1) Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 2) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 7 Czeki 1) Wydanie blankietu czekowego 2) Realizacja czeku gotówkowego a) w Banku b) w jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych w BPS S.A. bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 3) Potwierdzenie czeku 4) Zastrzeżenie czeku 8 System Bankowości Internetowej 1) Aktywacja Bankowości Internetowej 2) Korzystanie z systemu Bankowości Internetowej - miesięcznie 3) Wydanie listy haseł jednorazowych a) w jednostce Banku Uwaga: Zamówienie w jednostce Banku b) wysłanie listy haseł na adres Klienta Uwaga: Zamówienie poprzez Internet Banking 9 Wyciągi 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 1 Darowizny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 4

5 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 10 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty za każde wysłane wezwanie. Wezwania wysyłane są nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym II RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY SKARBONKA 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłata na rachunek 4 Wypłata środków w formie gotówkowej i bezgotówkowej a) pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym b) kolejne wypłaty 0,2% od kwoty wypłaty, min. 5 Automatyczna spłata kredytu zaciągniętego w Banku 6 Wyciągi 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę III RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe a) w Banku b) w jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych w BPS S.A. bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych c) w bankach stronach Porozumienia z r * 4 Przelewy 1) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy na rachunki w innych bankach 3,00 zł 5 Cesja wkładu 6 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie, jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych w banku BPS S.A. bankach spółdzielczych oraz innych bankach krajowych 7 Zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej 8 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej 10,00 zł 9 Umorzenie utraconej książeczki IV RACHUNEK WALUTOWY 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku 5

6 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 5 Wyciągi a) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie b) Przelewy na rachunki w innych bankach 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę zgodnie z zapisami niniejszej Taryfy rozdział VII Operacje dewizowe V RACHUNEK DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1 Otwarcie rachunku 2 Prowadzenie rachunku - miesięcznie 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 1) Przelewy papierowe na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy papierowe na rachunki w innych bankach 3,00 zł 3) Przelewy elektroniczne za pośrednictwem systemu Internet Banking 1,00 zł 4) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 5 Czeki 30,00 zł 1 1) Wydanie blankietu czekowego za jeden blankiet 2) Realizacja czeku gotówkowego a) w Banku b) w jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych w BPS S.A. bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych c) w bankach stronach Porozumienia z r* zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w danym banku 3) Potwierdzenie czeku 4) Zastrzeżenie czeku 6 Wyciągi 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 7 Dokonanie zmiany w Karcie Wzorów Podpisów 8 System Bankowości Internetowej 1) Aktywacja Bankowości Internetowej 2) Korzystanie z systemu Bankowości Internetowej - miesięcznie 3) Wydanie listy haseł jednorazowych a) w jednostce Banku 6

7 Uwaga: Zamówienie w jednostce Banku b) wysłanie listy haseł na adres klienta Uwaga: Zamówienie poprzez Internet Banking VI TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE 1 Otwarcie rachunku lokaty 2 Prowadzenie rachunku lokaty 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 1) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy na rachunki w innych bankach 3,00 zł 3) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 VII LOKATA TERMINOWA POTWIERDZONA KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1 Otwarcie rachunku lokaty 2 Prowadzenie rachunku lokaty 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 1) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy na rachunki w innych bankach 3,00 zł 5 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie, jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych w banku BPS S.A. bankach spółdzielczych oraz innych bankach krajowych 6 Zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej 7 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej 10,00 zł 8 Umorzenie utraconej książeczki VIII INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Ustanowienie/ odwołanie pełnomocnika do rachunku 2 Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci a) przyjęcie dyspozycji b) zmiana bądź odwołanie dyspozycji 3 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego na wniosek posiadacza rachunku 4 Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku za każde rozpoczęte 10 pozycji 5 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 6 Papierowe potwierdzenie transakcji przeprowadzonej za pośrednictwem 7

8 systemu Internet Banking 7 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych od każdego wydanego zaświadczenia lub opinii 8 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym - z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego klientowi przez inny bank za każdą zawartą umowę 9 Telefoniczna usługa na hasło Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej I ROZDZIAŁ II RACHUNKI DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY/ POMOCNICZY W ZŁOTYCH Stawka 1 Otwarcie rachunku 10,00 zł 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłaty a) wpłata gotówkowa b) wpłaty zamknięte 4 Wypłaty gotówkowe Uwaga: Od nieawizowanych wypłat powyżej kwot określonych w regulaminach Banku, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w regulaminie 5 Przelewy 1) Przelewy papierowe na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 0,5% min. 3,00 zł 0,2% min. 3,00 zł 0,5% min. 3,00 zł 2) Przelewy papierowe na rachunki w innych bankach 3,00 zł 3) Przelewy elektroniczne za pośrednictwem systemu Internet Banking 1,00 zł 4) Przelewy elektroniczne z wykorzystaniem modułu Home Banking 1,50 zł 5) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 6) Przelewy elektroniczne za pośrednictwem systemu 1,20 zł 6 Zlecenia stałe, realizowane a) w ramach Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie b) do innego banku 7 Polecenia zapłaty w obrocie krajowym 2,00 zł 1) Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 2) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 8 Czeki 1) Wydanie blankietu czekowego za jeden blankiet 1,00 zł 2) Realizacja czeku gotówkowego 0,50% min. 3,00 zł 3) Potwierdzenie czeku 4) Zastrzeżenie czeku 9 System Bankowości Internetowej 1) Aktywacja Bankowości Internetowej 2) Korzystanie z systemu Bankowości Internetowej - miesięcznie 8

9 3) Wydanie listy haseł jednorazowych a) w jednostce Banku Uwaga: Zamówienie w jednostce Banku b) wysłanie listy haseł na adres klienta Uwaga: Zamówienie poprzez Internet Banking 10 System bankowości elektronicznej Home Banking 1) Instalacja w siedzibie klienta 2) Wdrożenie systemu 3) Korzystanie z Home Bankingu - miesięcznie 100,00 zł 11 System bankowości internetowej 1) Korzystanie z systemu - miesięcznie 50,00 zł 2) Opłata za etoken 90,00 zł + VAT 3) Rezygnacja z systemu przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 12 System Identyfikacji Masowych Płatności 200,00 zł 1) Korzystanie z systemu - miesięcznie 2) Prowadzenie rachunku masowego - miesięcznie 3) Opłata za przelew SIMP warunki ustalane indywidualnie w drodze negocjacji 13 Wyciągi 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 14 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty z tytułu przekroczenia dopuszczalnego salda na rachunku za każdy wysłany monit II RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY/ POMOCNICZY W ZŁOTYCH DLA ROLNIKÓW 1 Otwarcie rachunku 10,00 zł 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłaty a) wpłata gotówkowa b) wpłaty zamknięte 4 Wypłaty gotówkowe Uwaga: Od nieawizowanych wypłat powyżej kwot określonych w regulaminach Banku, pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w regulaminie 5 Przelewy 1) Przelewy papierowe na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 0,3% min. 3,00 zł 0,2% min. 3,00 zł 0,3% min. 3,00 zł 2) Przelewy papierowe na rachunki w innych bankach 3,00 zł 3) Przelewy elektroniczne za pośrednictwem systemu Internet Banking 1,00 zł 4) Przelewy elektroniczne z wykorzystaniem modułu Home Banking 1,50 zł 5) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet 9

10 a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 6 Zlecenia stałe, realizowane a) w ramach Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie b) do innego banku 7 Polecenia zapłaty w obrocie krajowym 30,00 zł 1 2,00 zł 1) Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 2) Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 8 Czeki 1) Wydanie blankietu czekowego za jeden blankiet 1,00 zł 2) Realizacja czeku gotówkowego 0,50% min. 3,00 zł 3) Potwierdzenie czeku 4) Zastrzeżenie czeku 9 System Bankowości Internetowej 1) Aktywacja Bankowości Internetowej 2) Korzystanie z systemu Bankowości Internetowej - miesięcznie 3) Wydanie listy haseł jednorazowych a) w jednostce Banku Uwaga: Zamówienie w jednostce Banku b) wysłanie listy haseł na adres klienta Uwaga: Zamówienie poprzez Internet Banking 10 System bankowości elektronicznej Home Banking 1) Instalacja w siedzibie klienta 2) Wdrożenie systemu 3) Korzystanie z Home Bankingu - miesięcznie 50,00 zł 11 Wyciągi 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 12 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty z tytułu przekroczenia dopuszczalnego salda na rachunku za każdy wysłany monit III RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY/ POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Otwarcie rachunku 10,00 zł 2 Prowadzenie rachunku 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 0,5% min. 3,00 zł 4 Przelewy 5 Wyciągi 1) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy na rachunki w innych bankach zgodnie z zapisami niniejszej Taryfy rozdział VII Operacje dewizowe 10

11 1) Odbiór przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju IV LOKATY TERMINOWE 1 Otwarcie rachunku lokaty 2 Prowadzenie rachunku lokaty 3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4 Przelewy 1) Przelewy na rachunki prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Przelewy na rachunki w innych bankach 3,00 zł 3) Przelewy wysokokwotowe w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 V INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1 Ustanowienie/ odwołanie pełnomocnika do rachunku 2 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego na wniosek posiadacza rachunku 3 Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku za każdą rozpoczętą stronę 4 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 5 Potwierdzenie wykonania transakcji 6 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 7 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym - z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego klientowi przez inny bank za każdą zawartą umowę 8 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 10,00 zł Lp ROZDZIAŁ III WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka I KARTY DO RACHUNKÓW KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH VISA Classic Debetowa 1 Wydanie / wznowienie karty debetowej 2 Miesięczna opłata za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 2,50 zł 3 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN 4 Transakcje bezgotówkowe 5 Wypłata gotówki od kwoty wypłaty 1) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej 11

12 Banku 2) W pozostałych bankomatach w kraju 3) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł 4) W punktach akceptujących kartę w kraju 5) W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł 6) W placówkach Poczty Polskiej 6 Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 7 Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 8 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w jednostce Banku) 3,00 zł 9 Zmiana danych użytkownika karty 10 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 11 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty - jednorazowo 1.000,00 zł KARTY DO RACHUNKÓW KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Wydanie i obsługa nowej oraz wznowionej karty w pierwszym roku użytkowania - jednorazowo KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 5 2 Obsługa karty kredytowej w drugim i trzecim roku użytkowania 4,50 zł (miesięcznie) 3 Wydanie duplikatu karty 4 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 5 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty - jednorazowo 8,00 zł 6 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 7 Transakcje bezgotówkowe 8 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków, od kwoty wypłaty 1)W kraju 3% min. 2)Za granicą 3% min. 10,00 zł 9 Sprawdzenie salda w bankomacie 10 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 11 Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnich 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 12 Zmiana danych Użytkownika karty 13 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 14 Obsługa nieterminowej spłaty Uwaga: Opłata za każde wysłane wezwanie do zapłaty. Wezwania wysyłane są nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym. 15 Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 5% wartości zadłużenia 12

13 II KARTY DO RACHUNKÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH VISA Business Debetowa 1 Wydanie / wznowienie karty do rachunku 2 Miesięczna opłata za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 3 Wydanie duplikatu karty - jednorazowo Uwaga: Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wpływu karty do Oddziału/Filii 3,00 zł 1 4 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 5 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 6 Transakcje bezgotówkowe 7 Transakcje gotówkowe 1) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 2) W pozostałych bankomatach w kraju 3) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł 4) W punktach akceptujących kartę w kraju 5) W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł 6) W placówkach Poczty Polskiej 8 Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga:Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 9 Czasowa zablokowanie/ odblokowanie karty 10 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w jednostce Banku) 3,00 zł 11 Zmiana danych Użytkownika 12 Awaryjne wydanie karty Visa Business po utracie za granicą - jednorazowo 1.000,00 zł 13 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty - jednorazowo 1.000,00 zł ROZDZIAŁ IV KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka I KREDYTY KONSUMPCYJNE 1 Prowizja przygotowawcza - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1) Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 1,5% min. 2) Dobry Kredyt 5% min. 3) Dobrzy Znajomi 4% min. 4) Kredyt Gotówka a) kredyty z terminem spłaty do 1 roku b) kredyty z terminem spłaty powyżej 1 roku 2 Prowizja za przedłużenie kredytu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym 1,5% min. 3% min. 1,5% min. 13

14 Uwaga: Prowizja pobierana jest w dniu odnowienia kredytu 3 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 1) Podwyższenie kwoty kredytu w ROR od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu 1,5% min. 2) Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części)/ raty kredytu 1% kwoty objętej prolongatą min. 3) Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w ust.1 i 2 płatne jednorazowo od każdego aneksu 100 zł 4 Uruchomienie kredytu 1) Na rachunek w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Na rachunek w innym banku w systemie Elixir 3) Na rachunek w innym banku w systemie Sorbnet 30,00 zł II KREDYTY HIPOTECZNE 1 Prowizja przygotowawcza - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu Mój Dom/ Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego a) kredyty z terminem spłaty do 5 lat b) kredyty z terminem spłaty powyżej 5 lat 2 Wystawienie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonego kredytu 2% min.100,00 zł 3% min. 100,00 zł 1% min. 100,00 zł Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja zaliczana jest w poczet prowizji przygotowawczej od kwoty udzielonego kredytu. 3 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 1) Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części)/ raty kredytu 1% kwoty objętej prolongatą min. 30,00 zł 2) Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w ust.1 płatne jednorazowo od każdego aneksu 150,00 zł 4 Dostarczenie przez Bank opłaconego przez Klienta wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej 5 Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 50,00 zł 100,00 zł Uwaga: Inspekcja przeprowadzana jest w okresie realizacji inwestycji, przed uruchomieniem każdej kolejnej transzy kredytu. Pierwsza inspekcja. 6 Uruchomienie kredytu 1) Na rachunek w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Na rachunek w innym banku w systemie Elixir 3) Na rachunek w innym banku w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 III CZYNNOŚCI DODATKOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 14

15 1 Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł 2 Sporządzenie historii (wydruku) spłat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10,00 zł 3 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty za każde wysłane wezwanie. Wezwania wysyłane są nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym 4 Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy kopii: a) umowy o kredyt b) innych dokumentów 5 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy Uwaga: Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji za każdy dokument według kosztów rzeczywistych ROZDZIAŁ V KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka I KREDYTY KOMERCYJNE 1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku Uwaga: Prowizja pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku kredytowego i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja jest zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. 2 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu a) kredyty z terminem spłaty do 30 dni b) kredyty z terminem spłaty powyżej 30 dni do 1 roku c) kredyty z terminem spłaty powyżej 1 roku d) sezonowy kredyt obrotowy - dla Klientów Banku posiadających ROR/RB w Banku - dla Klientów nie będących posiadaczami ROR/RB w Banku 3 Wystawienie promesy udzielenia kredytu Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu opłata za wydanie promesy zaliczona jest w poczet prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu 4 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 1) Podwyższenie kwoty kredytu - od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu Od 0 do 0,2% min. 200 zł od 0,5% min. 100,00 zł od 1,0% min. 100,00 zł od 1,5% min. 100,00 zł 2,3% min. 100,00 zł 3,0% min. 100,00 zł 1% min. 100,00 zł od 1% min. 30,00 zł 2) Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części)/ raty kredytu 1% kwoty objętej prolongatą min. 30,00 zł 3) Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w ust.1 i 2 płatne jednorazowo min. 100,00 zł 5 Uruchomienie kredytu II 1) Na rachunek w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Na rachunek w innym banku w systemie Elixir 3) Na rachunek w innym banku w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI Z ARiMR 30,00 zł 1 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 1% min. 100,00 zł 15

16 2 Wystawienie promesy udzielenia kredytu Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu opłata za wydanie promesy zaliczona jest w poczet prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanego kredytu 3 Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu 1% min. 100,00 zł 1) Prolongata terminu spłaty kredytu (lub jego części)/ raty kredytu 2 % kwoty objętej prolongatą min. 30,00 zł 2) Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w ust.1 płatne jednorazowo 4 Od zaangażowania kredytowego Uwaga: Prowizja płatna jest od kwoty zaangażowania na koniec kwartału w 20 dniu miesiąca następującego po kwartale. 5 Uruchomienie kredytu 1) Na rachunek w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 100,00 zł 0,2 % 2) Na rachunek w innym banku w systemie Elixir 3) Na rachunek w innym banku w systemie Sorbnet a) do ,99 zł b) od 1 mln zł i powyżej 30,00 zł 1 III GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1 Wystawienie promesy udzielenia gwarancji 1% min. 100,00 zł Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z gwarancji. W przypadku udzielenia gwarancji opłata za wydanie promesy zaliczona jest w poczet prowizji przygotowawczej od kwoty przyznanej gwarancji. 2 Udzielenie gwarancji/poręczenia od 0,5 % do 5% 3 Prowizja za gwarancję Uwaga: Prowizja płatna jest od kwoty gwarancji na koniec kwartału w 20 dniu miesiąca następującego po kwartale. 0,5 % 3 Zwiększenie kwoty gwarancji/ poręczenia od kwoty zwiększenia od 0,5 % do 5% 4 Zmiana innych postanowień umowy gwarancji/ poręczenia niż wymienione w pkt. 3 jednorazowo od każdego aneksu min. 100,00 zł 5 Wypłata z tytułu udzielonej gwarancji od kwoty roszczenia 0,5 % min. 100 zł IV CZYNNOŚCI DODATKOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1 Wydanie opinii zawierającej ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 200,00 zł 2 Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 100,00 zł 3 Sporządzenie historii (wydruku) spłat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10,00 zł 4 Wysłanie do klienta wezwania (monitu) do zapłaty za każdy wysłany monit 5 Opłata za monit dotyczący niedostarczenia dokumentów zgodnie z umową kredytu 10,00 zł 6 Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy kopii: a) umowy o kredyt 16

17 b) innych dokumentów za każdy dokument 7 Dostarczenie przez Bank wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów 50,00 zł 8 Dostarczenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów 2 9 Dostarczenie przez Bank opłaconego przez Klienta wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej 10 Przeprowadzenie inspekcji 150,00 zł 100,00 zł Uwaga: Inspekcja przeprowadzana jest w okresie realizacji inwestycji, przed uruchomieniem każdej kolejnej transzy kredytu. Pierwsza inspekcja. 11 Dostarczenie wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku 12 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2 według kosztów rzeczywistych Uwaga: Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji ROZDZIAŁ VI OPERACJE DEWIZOWE Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka REALIZACJA (SKUP) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM 2 OTRZYMYWANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, W TYM ŚWIADCZENIA RENTOWE 1 Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 2 Przelewy SEPA 3 1 od transakcji 3 Przelewy regulowane 4 od transakcji 4 Polecenia wypłaty 5 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% od kwoty transakcji: min. max. 100,00 zł 5 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 6 0,15% od kwoty transakcji min. max. 100,00 zł 6 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonanie zlecenia klienta koszty banków trzecich 2 Przekaz w obrocie dewizowym Polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 3 Przelew SEPA Przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 4 Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA 5 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 6 W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 17

18 REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM 7 Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10,00 zł od transakcji 8 Przelewy SEPA 2 1 od transakcji 9 Przelewy regulowane 3 30,00 zł od transakcji 10 Polecenia wypłaty 4,8 0,25% od kwoty transakcji min. 30,00 zł max. 300,00 zł 11 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 9 1) w EUR, USD, i GBP w trybie pilnym 2) w USD, GBP i PLN w trybie przyśpieszonym 12 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 10 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 10 1) Przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 2) Przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialne 3) Przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 11 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 100,00 zł od transakcji 80,00 zł od transakcji od transakcji 7 + koszty banków trzecich 50,00 zł od transakcji 80,00 zł od transakcji 100,00 zł od transakcji 10,00 zł od transakcji 11 Nadanie komunikatu SWIFT 1 12 Opłata Non-STP 11 30,00 zł od transakcji ROZDZIAŁ VII CZEKI ZAGRANICZNE Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka OBSŁUGA CZEKÓW ZAGRANICZNYCH 1 Skup czeków podróżnych - od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1,00% min. 40,00 zł 2 Skup czeków płatnych w Banku BPS SA klienci indywidualni - od łącznej wartości czeków w jednej walucie 0,25% min. 10,00 zł max. 100,00 zł 3 Warunkowy skup czeków 12 - od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1,50% min. 10,00 zł 4 Inkaso czeków 13 - od kwoty czeku 0,25% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 5 Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata od czeku, pobierana od jego 50,00 zł + koszty rzeczywiste 7 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 8 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT (pkt.11 Rozdz. VI) oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 10 Rozdz. VI, w przypadku opcji kosztowej OUR. 9 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 9 i 10 Rozdz. VI 10 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 11 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4 i 10 Rozdz.VI. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 12 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 13 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 6 Rozdz. VII lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 18

19 podawcy banków trzecich 6 Zryczałtowane koszty banków zagranicznych 1) Czeki opiewające na euro walutę EUR a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową b) płatne w pozostałych krajach 4,00 EUR za 1 czek 10,00 EUR za 1 czek 2) Czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii 4,00 GBP za 1 czek 3) Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD a) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 4,00 USD za 1 czek 3,00 USD za 1 czek 4) Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii 15,00 AUD za 1 czek 5) Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00 DKK za 1 czek 7 Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 14 1 od transakcji ROZDZIAŁ VIII INNE CZYNNOŚCI Lp Rodzaj czynności/usługi bankowej Stawka I OBSŁUGA KASOWA 1 Wpłaty gotówkowe 1) Na rachunki osób prywatnych prowadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie 2) Na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie Uwaga: W przypadku przedsiębiorców posiadających indywidualne warunki prowadzenia rachunku, opłaty pobiera się zgodnie z zawartymi umowami. 3) Na rachunki w innych bankach Wyłączenia: za energię elektryczną od każdej dyspozycji 0,5% od kwoty wpłaty min. 3,00 zł 0,5% od kwoty wpłaty min. 3,50 zł 2,50 zł 4) Na cele dobroczynne i charytatywne 15 5) Na rachunki a'vista potwierdzone książeczką oszczędnościową klientów Banków będących stronami Porozumienia z 11 lipca 1990r* 2 Wypłaty gotówkowe klientów banków będących stronami Porozumienia z 11 lipca 1990r * a) z rachunków a'vista potwierdzonych książeczką oszczędnościową b) na podstawie czeków wydanych do rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 3 Wymiana pieniędzy: a) banknoty b) bilon 0,5% od kwoty wypłaty min. 0,5% wymienianej kwoty min. 1,00 zł 0,5% wymienianej kwoty min. II ZASTRZEŻENIA DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI 14 Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 15 Darowizny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 19

20 1 Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w Ogólnopolskim systemie zastrzegania skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości udostępnianym przez Związek Banków Polskich III PRZECHOWYWANIE DEPOZYTÓW 1 Przyjęcie depozytu 2 Przechowywanie depozytu - miesięcznie 3 Depozyty innych banków przechowywane na zasadzie wzajemności IV INNE 1 Wyjaśnianie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych Uwaga: Opłata nie jest pobierana od konsumentów 2 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia którego sporządzenie wymaga sięgania do materiałów zarchiwizowanych Uwaga: Opłata nie jest pobierana od konsumentów 3 Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 50,00 zł 10,00 zł Uwaga: Opłatę pobiera się za każde rozpoczęte 10 pozycji. Opłata nie jest pobierana od konsumentów 4 Inne usługi nie przewidziane w Taryfie wg umowy z klientem * Porozumienie w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - aktualny wykaz banków stron Porozumienia dostępny jest w każdej placówce Banku. 20

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo