Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok

2 SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE... 4 I. PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH...4 II. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY, POMOCNICZY, DODATKOWY W ZŁOTYCH...4 III. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ...5 IV. RACHUNKI I OPERACJE DEWIZOWE...6 Rozdział II. KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE... 8 I. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...8 II. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ...8 III. KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR...9 IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH...9 Rozdział III. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH BIEŻĄCYCH 10 I.KARTY PŁATNICZE...10 Rozdział IV. INNE USŁUGI I. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Grybowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Opłaty z tytułu świadczenia usług pobierane za okresy miesięczne naliczane są proporcjonalnie do okresu umożliwienia korzystania z usługi (wynikającego z umowy) w danym miesiącu. Do naliczenia opłaty przyjmuje się faktyczną liczbę dni danego miesiąca. Opłaty pobierane z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

4 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE I. PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach oraz do przekazów, z wyjątkiem: 0,5% min. zł 2,40 max. zł 150,00 a) wpłaty na ZUS i Urząd Skarbowy-od każdej wpłaty 3,50 zł b) wpłaty za energię elektryczną 1,00 zł c) wpłaty na Zakład Gazowniczy 2,00 zł d) wpłaty za usługi telekomunikacyjne telefony stacjonarne Orange 1,50 zł e) wpłaty na KRUS 2,00 zł f) wpłaty za śmieci i wodę 1,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w banku prowadzącym ten rachunek, z wyjątkiem: 0,4% min. zł 2,40 max. zł 150,00 a) wszystkie wpłaty na rzecz Miasta Bobowa b) wpłaty za śmieci 1,00 c) wpłaty na rachunki oszczędnościowe d) spłaty kredytów i odsetek II. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY, POMOCNICZY, DODATKOWY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku : a) bieżącego/pomocniczego 15,00 zł b) dodatkowego (dla wyodrębnienia środków) 15,00 zł 2. Prowadzenie rachunku : Uwaga: opłaty określone w pkt. a i c pobiera się za każdy miesiąc, w którym rachunek prowadzony był przez co najmniej 5 dni. Opłaty określone w pkt. b pobiera się w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, z wyjątkiem opłaty należnej za miesiąc grudzień, którą pobiera się w ostatnim dniu roboczym. a) podmiotów gospodarczych z wyjątkiem rach. gmin i ich jedn. 25,00 zł budżetowych oraz rolników indywidualnych b) rolników indywidualnych: - za prowadzenie rachunku 3,00 zł - dodatkowo za miesiąc w którym wystąpiły obroty (co najmniej ) 3,00 zł c) gmin i ich jedn. budżetowych 15,00 zł 3. Wpłata gotówkowa 0,4% 4. Wypłata czeków gotówkowych Stawki mają zastosowanie również do wypłat dokonywanych z konta Zlecenie do wypłaty i do wypłat gotówkowych na podstawie innych dokumentów (np. asygnata Kasa wypłaci itp.) 5. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego, blokada środków min. zł 2,40 max. zł 150,00 0,4% min. zł 2,40 max. zł 150,00 6. Za wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet 1,00 zł 7. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia oraz odwołanie zastrzeżenia po 25,00 zł utracie czeków 8. Przelew (z wyjątkiem dot. spłaty kredytu w tutejszym banku) 3,00 zł 8.1 potwierdzenie realizacji przelewu 6,00 zł 9. Zlecenie stałe od każdej dyspozycji 3,00 zł 9.1. realizacja dyspozycji spłaty kredytu w tutejszym banku na podstawie 3,00 zł udzielonego bankowi pełnomocnictwa 10. Polecenie zapłaty: 10.1 realizacja z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 3,00 zł przyjęcie lub odwołanie zgody polecenia zapłat 3,00 zł 4

5 11. System bankowości internetowej ebanknet: aktywacja usługi ebanknet Uwaga: opłatę pobiera się jednorazowo abonament miesięczny za korzystanie przelew na rachunek prowadzony w banku przelew na rachunek prowadzony w innym banku 1,00 zł zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 5,00 zł wydanie listy haseł jednorazowych 5,00 zł aktywacja usługi przesyłania kodów autoryzacyjnych za pomocą SMS wysłanie SMS z jednorazowym kodem autoryzacyjnym przelewu 0,20 zł powiadomienie SMS 0,35 zł aktywacja listy haseł na życzenie klienta 5,00 zł 12. System bankowości internetowej ecorponet: aktywacja usługi ecorponet Uwaga: opłatę pobiera się jednorazowo. 200,00 zł abonament miesięczny za korzystanie 15,00 zł przelew na rachunek prowadzony w banku przelew na rachunek prowadzony w innym banku 1,00 zł zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 5,00 zł wydanie listy haseł jednorazowych 5,00 zł aktywacja usługi przesyłania kodów autoryzacyjnych za pomocą SMS wysłanie SMS z jednorazowym kodem autoryzacyjnym przelewu 0,20 zł aktywacja listy haseł na życzenie klienta 5,00 zł 13. System HomeNet: opłata za klucze według ceny zakupu opłata za instalację koszty poniesione przez BS wg faktury abonament za korzystanie z systemu opłata miesięczna pobierana po 50,00 zł 2 m-cach funkcjonowania za przyjęcie jednego przelewu (nie dotyczy podmiotów z którymi 2,00 zł zawarto indywidualne umowy o prowadzenie r-ku) 14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: telefonicznie na hasło opłata miesięczna 1,00 zł przekazywane w formie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 0,35 zł 15. Za sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku: a) za każde rozpoczęte 10 poz. 5,00 zł b) powyżej 50 poz. 16. Za sporządzenie: a) odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł b) jednego dowodu do wyciągu 3,00 zł 17. Przyjęcie listy inkasowej 18. Sporządzenie przez bank dokumentu (noty) dotyczącego spłaty zaległych wierzytelności banku z tytułu udzielonych kredytów 3,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się jeżeli opóźnienie w spłacie przekracza 3 dni robocze. 19. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20. Poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem w czasie trwania 3,00 zł umowy rachunku 21. Zmiana Karty wzorów podpisów III. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5

6 5. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek a) w banku b) w innych bankach 3,00 zł IV. RACHUNKI I OPERACJE DEWIZOWE 1. Otwarcie rachunku walutowego rozliczeniowego - dla Klienta instytucjonalnego 2. Prowadzenie rachunku walutowego rozliczeniowego - dla Klienta instytucjonalnego 15,00 zł miesięcznie 3. Otwarcie rachunku walutowego lokaty terminowej- dla Klienta instytucjonalnego 4. Prowadzenie rachunku walutowego lokaty terminowej- dla Klienta instytucjonalnego 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek walutowy rozliczeniowy, prowadzony dla Klienta instytucjonalnego 0,25 % nie mniej niż 5,00 zł 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku walutowego rozliczeniowego, prowadzonego dla Klienta instytucjonalnego 0,25 % nie mniej niż 5,00 zł 7. Wpłaty gotówkowe na rachunek walutowy lokaty terminowej, prowadzony dla Klienta instytucjonalnego 8. Wypłaty gotówkowe z rachunku walutowego i lokaty terminowej, prowadzonego dla Klienta instytucjonalnego Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty; b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata 0,20% pobierana z konta klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 9. Przelew wewnętrzny z rachunku walutowego: a) rozliczeniowego, prowadzonego dla Klienta instytucjonalnego 1,00 zł b) lokaty terminowej, prowadzonego dla Klienta instytucjonalnego 10. Skup i sprzedaż walut obcych 11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: telefonicznie na hasło opłata miesięczna 1,00 zł przekazywane w formie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS Uwaga: opłatę pobiera się miesięcznie, zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,35 zł 12. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym a) przelewy SEPA 15,00 zł b) przelewy regulowane 20,00 zł c) polecenia wypłaty 20,00 zł niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 17, w przypadku opcji kosztowej OUR 13. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 14. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 12 a) z datą waluty dziś dla zleceń w EUR, USD i GBP 90,00 zł b) z datą waluty jutro dla zleceń w EUR, USD i GBP 60,00 zł c) z datą waluty jutro dla zleceń w PLN 60,00 zł 15. Brak w treści polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN (Opłata Non-STP ) 30,00 zł opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 12 c) 6

7 16. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego 20,00 zł wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 17. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 50,00 zł poleceń wypłaty 18. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie 85,00 zł + koszty banków trzecich dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 19. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalnorentowe a) przelewy SEPA 15,00 zł b) przelewy regulowane 20,00 zł c) polecenia wypłaty 20,00 zł 20. Brak w treści polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN (Opłata Non-STP ) 30,00 zł opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 19 c) 21. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 85,00 zł + koszty banków trzecich wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku Spółdzielczego w Grybowie. 22. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 85,00 zł + koszty banków trzecich 23. Inkaso czeków Uwaga: w przypadku przedłożenia kilku czeków opłatę pobiera się od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 0,25% min. 20,00 zł max. 300, Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od 50,00 zł + koszty banków trzecich podawcy czeku 25. Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków 50,00 zł + koszty banków trzecich 26. Odwołanie zastrzeżeń utraconych czeków 20,00 zł + koszty banków trzecich 27. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1) czeki opiewające na euro walutę- EUR: a) płatne na terenie krajach Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową, 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach, 10,00 EUR za jeden czek. 2) czeki opiewające na funty angielskie- GBP- płatne w Anglii, 4,00 GBP za jeden czek 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę 3,00 USD za jeden czek więcej niż jednego czeku, 4) czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii, 15,00 AUD za jeden czek 5) czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii. 50,00 DKK za jeden czek. 28. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto 15,00 zł *Przekaz w obrocie dewizowym: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. **Polecenie wypłaty: 2. Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). ***Przelew regulowany: 3. Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. ****Przelew SEPA: 4. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 7

8 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej oraz *****Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry 5. Do przeliczania wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). Rozdział II. KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE I. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: a) obrotowego w rachunku bieżącym - do kwoty ,00 zł 1,50% min. 25,00 zł - od kwoty powyżej ,00 zł do kwoty ,00 zł 1,25% min. 25,00 zł - powyżej kwoty ,00 zł 1,00% min. 25,00 zł b) obrotowego w rachunku kredytowym: - do kwoty ,00 zł 1,50% min. 25,00 zł - od kwoty powyżej ,00 zł do kwoty ,00 zł 1,25% min. 25,00 zł - powyżej kwoty ,00 zł 1,00% min. 25,00 zł c) płatniczego 1,25% min. 25,00 zł d) inwestycyjnego - do kwoty ,00 zł 1,50% min. 25,00 zł - od kwoty powyżej ,00 zł do kwoty ,00 zł 1,25% min. 25,00 zł - powyżej kwoty ,00 zł 1,00% min. 25,00 zł e) pomostowego 1,00% 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 0,30% min. 50,00 zł W przypadku udzielenia kredytu, prowizja może zostać zaliczona na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu. 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 1,00% nie mniej niż lub odsetek) od kwoty prolongowanej 4. Zmiana postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek klienta za wyjątkiem : 1. Prolongowania terminu spłaty kredytu lub jej części ( rat kapitałowych lub odsetek) 2. Zmiany powodującej wcześniejszą wypłatę transzy kredytu - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 5. Od kwoty udzielonej gwarancji, poręczenia, regwarancji: za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy 1,00% nie mniej niż 100 zł 6. Od niewykorzystanej kwoty kredytu udzielonego w rachunku bieżącym, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przyznanego limitu kredytu na dzień, wynikającą z umowy kredytu, a kwotą faktycznie wykorzystanego kredytu. Uwaga: prowizja naliczana jest za każdy dzień kalendarzowy a pobierana w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.z wyjątkiem prowizji należnej za miesiąc grudzień, którą pobiera się w ostatnim dniu roboczym. Decyzję o wysokości prowizji podejmuje Zarząd BS lub pełnomocnik. 0,30 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta min. 5,00 zł. II. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: a) obrotowego w rachunku bieżącym 1,75% min. 25,00 zł b) obrotowego w rachunku kredytowym: - do 1 roku 1,75% min. 25,00 zł 8

9 - powyżej 1 roku 2,00% min. 25,00 zł c) płatniczego 1,75% min. 25,00 zł d) rewolwingowego 1,75% min. 25,00 zł e) inwestycyjnego 1,50% min. 25,00 zł f) pomostowego 1,00% 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 0,30% min. 50,00 zł W przypadku udzielenia kredytu, prowizja może zostać zaliczona na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu. 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 1,00% nie mniej niż lub odsetek) od kwoty prolongowanej 4. Zmiana postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek klienta za wyjątkiem : 1. Prolongowania terminu spłaty kredytu lub jej części ( rat kapitałowych lub odsetek) 2. Zmiany powodującej wcześniejszą wypłatę transzy kredytu - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 5. Od kwoty udzielonej gwarancji, poręczenia, regwarancji: 1,00% nie mniej niż 100 zł za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy 6. Od niewykorzystanej kwoty kredytu udzielonego w rachunku bieżącym, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przyznanego limitu kredytu na dzień, wynikającą z umowy kredytu, a kwotą faktycznie wykorzystanego kredytu. Uwaga: prowizja naliczana jest za każdy dzień kalendarzowy a pobierana w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.z wyjątkiem prowizji należnej za miesiąc grudzień, którą pobiera się w ostatnim dniu roboczym. Decyzję o wysokości prowizji podejmuje Zarząd BS lub pełnomocnik. 0,30 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta min. 5,00 zł. III. KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu udzielonego na podstawie zawartej umowy z ARiMR z dnia ,00% roku z późn. aneksami 2. Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania Uwaga: naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 5. Zmiana postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek klienta za wyjątkiem : 1. Prolongowania terminu spłaty kredytu lub jej części ( rat kapitałowych lub odsetek) 2. Zmiany powodującej wcześniejszą wypłatę transzy kredytu - płatna jednorazowo od każdego aneksu. *dotyczy kredytów udzielonych po dniu r. 0,50 % min. 200,00 zł* 0,30% min. 50,00 zł 1,00% nie mniej niż IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak 2. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 3. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzenia wskazanym rachunkiem 4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty, pisma wypowiadającego umowę o kredyt oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów od każdego monitu 5. Sporządzanie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy 6. Sporządzanie historii kredytu za każdy rozpoczęty rok 9

10 7. Za zaświadczenie zezwalające na wykreślenie zastawów, hipoteki 20,00 zł 8. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 9. Za zawarcie ugody odnośnie spłaty zobowiązania ( po rozwiązaniu, 1,00% nie mniej niż wypowiedzeniu, wygaśnięciu umowy) od kwoty objętej ugodą. Rozdział III. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH BIEŻĄCYCH I.KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 2. Wznowienie pierwszej karty do rachunku 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 4. Wydanie duplikatu karty Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 20,00 zł 5. Opłata miesięczna za obsługę karty od każdej karty wydanej do rachunku Uwaga: klient jest zwolniony z opłaty za obsługę karty Visa Business Debetowa, jeżeli w danym miesiącu dokona transakcji bezgotówkowych ( w punktach handlowych lub przez Internet) przekraczających łącznie kwotę 1500 zł 6,00 zł 6. Rozpatrzenie reklamacji 7. Zastrzeżenie karty 25,00 zł 8. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych 1) b) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min.3,00 zł 9. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b) w pozostałych bankomatach w kraju 5,00 zł c) w bankomatach za granicą od kwoty transakcji 2,00% min. d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. e) w punktach akceptujących kartę w kraju f) w punktach akceptujących kartę za granicą 2,00% min. g) w placówkach Poczty Polskiej 10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w 1,00 zł bankomatach 2) 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 5,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany 12. Zmiana danych Użytkownika karty 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 8,00 zł Użytkownika 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 16. Cash back 2,00 zł 1) Dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 10

11 Rozdział IV. INNE USŁUGI I. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 1. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu : 1) przyjęcie tytułu egzekucyjnego do realizacji oraz rejestracja w systemie (opłatę pobiera się z chwilą wpływu tytułu wykonawczego do Banku), 2) za przekazanie środków do organu egzekucyjnego od każdej przekazanej kwoty. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika. 15,00 zł 0,5% min.15,00 zł max.100,00 zł 2. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. a) dla klientów Banku Spółdzielczego w Grybowie 20,00 zł b) dla osób nie będących klientami BS w Grybowie 20,00 zł + VAT 3. Sporządzenie dowodu wypłaty z rachunku (zamiast czeku) 0,50 zł 4. Wydanie zaświadczenia (dotyczącego czynności bankowych) 11

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo