Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 39/2013 z dnia r. Uchwała nr 86/2013 z dnia r. Uchwała nr 8/2014 z dnia r. Uchwała nr 61/2014 z dnia r. Uchwała nr 65/2014 z dnia r. Uchwała nr 42/2015 z dnia r. Uchwała nr 66/2015 z dnia r. Obowiązuje od r. Międzyrzec Podlaski, październik 2015

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki bieżące w złotych rolników indywidualnych... 6 Tab. 3 Rachunki bieżące i pomocnicze walutach wymienialnych... 7 Tab. 4 Rachunki terminowych lokat w złotych i walutach wymienialnych... 9 Tab. 5 Karty płatnicze VISA Business Debetowa... 9 Tab. 6 Usługa SMS Tab. 7 Usługa bankowości internetowej ebanknet Tab. 8 Usługa bankowości internetowej ecorponet Tab. 9 Usługa HomeNet Tab. 10 Kredyty obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne Tab. 11 Gwarancje i poręczenia Tab. 12 Czynności kasowo-skarbcowe Tab. 13 Czeki w obrocie dewizowym Tab. 14 Inne usługi

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, zwanego dalej Bankiem, dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą rezydentów i nierezydentów. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku, poprzez obciążenie ich rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub w formie wpłaty gotówkowej w kasie Banku; 2) od pozostałych klientów, w formie wpłaty gotówkowej w kasie Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 3. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z Klientem. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub, gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 15. Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat gotówkowych na cele społeczne, charytatywne oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. 16. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do organizacji prowadzących działalność o charakterze społecznym non-profit, Prezes Zarządu może wyrazić zgodę na odstąpienie od pobierania prowizji z zamian za nienaliczanie odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. 3

4 Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych 1. Otwarcie rachunku: 1.1 bieżącego 1 jednorazowo 1.2 pomocniczego 1) 5,00 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2) 2.1 bieżącego 2 miesięcznie 2.2 pomocniczego 2 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 3) do 100 tys. zł 4) 0,30% min. 1,00 zł od 100 do 300 tys. zł 4) od kwoty transakcji 0,20% min. 1,00 zł od 300 tys. zł 4) i powyżej 0,15% min. 1,00 zł 3) 12) 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku: do 50 tys. zł 4) 0,30% od kwoty transakcji od 50 tys. zł 4) i powyżej 0,30% 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew 2,50 zł 5.3 Przelew zewnętrzny na rachunek ZUS za przelew 3,00 zł 5.4 Przelew zewnętrzny za pośrednictwem elektronicznych kanałów 5) za przelew 0,50 zł dostępu 5.5 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku: w kwocie do 1 mln zł za przelew w kwocie od 1 mln zł za przelew Administrowanie przelewów bez pokrycia za przelew 1,00 zł 6. Zlecenia jednorazowe i stałe złożone w placówce Banku 6.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 6.2 Realizacja zlecenia stałego/ jednorazowego: na rachunki w Banku 6) za zlecenie 1,00 zł na rachunki w innych bankach krajowych za zlecenie 2,00 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 7.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 7.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków za odmowę 1,00 zł 8. Operacje zagraniczne 8.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty 7) od transakcji Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 8) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 5,00 zł SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji 2 4

5 8.3.4 Polecenie wypłaty: z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,10% min. 2 max z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR od transakcji Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 9) za zlecenie 100 zł + koszty Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 10) za zlecenie 7 poleceń wypłaty 8.6 Opłata Non-STP 11) od transakcji Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Opłata za postępowanie wyjaśniające dotyczące otrzymanego przekazu w obrocie dewizowym od transakcji za przekaz 8.10 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym za reklamację 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 100 zł + koszty 15,00 zł zł + koszty 9.1 odbierany w Banku przez Klienta lub osobę upoważnioną w Banku wysyłany przez Bank drogą pocztową za przesyłkę 2,00 zł 9.3 sporządzony na życzenie klienta w innym terminie za wyciąg 5,00 zł 10. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku na wniosek Posiadacza: 10.1 za rok bieżący 15,00 zł 10.2 za lata ubiegłe za każdy rok Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 13. Czeki krajowe 13.1 Wydanie blankietów czekowych za blankiet 0,20 zł 13.2 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego za czek 5,00 zł 13.3 Inkaso czeku rozrachunkowego lub gotówkowego za czek przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek Zmiana karty wzorów podpisów za kartę 5,00 zł 1) Opłaty nie dotyczą rachunków otwieranych z inicjatywy Banku, wynikających z obowiązku ustawowego lub na opłacenie czeków potwierdzonych. 2) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym Rachunek został otwarty. 3) Opłatę uiszcza posiadacz rachunku. 4) Średniomiesięczne wpłaty gotówkowe za poprzedni kwartał kalendarzowy. 5) Dotyczy usługi ebanknet, ecorponet lub HomeNet. Udostępnienie usługi wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług w tym zakresie. Szczegółowe stawki opłat i prowizji dotyczących usługi bankowości internetowej ebanknet, ecorponet oraz HomeNet zawierają odpowiednio tabele nr 7, 8 i 9. 6) Opłat nie pobiera się od zleceń stałych z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji wyszczególnionej w pkt i ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 10) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 12) W przypadku realizacji przez Bank nieawizowanych wypłat w wysokości przekraczającej minimalne kwoty awizowania określone w Tabeli oprocentowania produktów bankowych, Bank ma prawo pobrać dodatkową prowizję w wysokości 0,15% nie mniej niż 5,00 zł od kwoty przewyższającej wartość minimalnej kwoty wymagającej awizowania. 5

6 Tab. 2 Rachunki bieżące w złotych rolników indywidualnych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 5,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek od transakcji 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 2) 10) od kwoty transakcji 5. Przelewy krajowe 0,15% min. 2,00 zł max Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew 2,50 zł 5.3 Przelew zewnętrzny za pośrednictwem systemu ebanknet 3) za przelew 0,50 zł 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku: w kwocie do 1 mln zł za przelew w kwocie od 1 mln zł za przelew Administrowanie przelewów bez pokrycia za przelew 1,00 zł 6. Zlecenia jednorazowe i stałe złożone w placówce Banku 6.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 6.2 Realizacja zlecenia stałego/ jednorazowego: na rachunki w Banku 4) za zlecenie 1,00 zł na rachunki w innych bankach krajowych za zlecenie 2,00 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 7.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 7.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków za odmowę 1,00 zł 8. Operacje zagraniczne 8.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty 5) od transakcji Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 6) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 5,00 zł SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty: z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,10% min. 2 max z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR od transakcji Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) za zlecenie 100 zł + koszty Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 8) za zlecenie 7 poleceń wypłaty 8.6 Opłata Non-STP 9) od transakcji 4 6

7 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Opłata za postępowanie wyjaśniające dotyczące otrzymanego przekazu w obrocie dewizowym od transakcji za przekaz 8.10 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym za reklamację 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 100 zł + koszty 15,00 zł zł + koszty 9.1 odbierany w Banku przez Klienta lub osobę upoważnioną w Banku wysyłany przez Bank drogą pocztową za przesyłkę 2,00 zł 9.3 sporządzony na życzenie klienta w innym terminie za wyciąg 5,00 zł 10. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku na wniosek Posiadacza: 10.1 za rok bieżący 15,00 zł 10.2 za lata ubiegłe za każdy rok Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 13. Czeki krajowe 13.1 Wydanie blankietów czekowych za blankiet 0,20 zł 13.2 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego za czek 5,00 zł 13.3 Inkaso czeku rozrachunkowego lub gotówkowego za czek przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek 1 1) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym Rachunek został otwarty. 2) Opłatę uiszcza posiadacz rachunku. 3) Udostępnienie usługi bankowości internetowej ebanknet wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług w tym zakresie. Szczegółowe stawki opłat i prowizji dotyczących usługi bankowości internetowej ebanknet zawiera tabela nr 7. 4) Opłat nie pobiera się od zleceń stałych z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji wyszczególnionej w pkt i ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 10) W przypadku realizacji przez Bank nieawizowanych wypłat w wysokości przekraczającej minimalne kwoty awizowania określone w Tabeli oprocentowania produktów bankowych, Bank ma prawo pobrać dodatkową prowizję w wysokości 0,15% nie mniej niż 5,00 zł od kwoty przewyższającej wartość minimalnej kwoty wymagającej awizowania. Tab. 3 Rachunki bieżące i pomocnicze walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku: 1.1 bieżącego jednorazowo 1.2 pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 bieżącego 2 miesięcznie 2.2 pomocniczego 2 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek od kwoty transakcji 0,15% min. 5,00 zł 7

8 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 8) max w walucie obcej 0,20% min. 5,00 zł od kwoty transakcji w złotych 0,20% min. 5,00 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku złożony na standardowym dokumencie za przelew 2,00 zł złożony na niestandardowym dokumencie za przelew 4,00 zł 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku: w kwocie do 1 mln zł za przelew w kwocie od 1 mln zł za przelew 3 6. Zlecenia jednorazowe i stałe złożone w placówce Banku 6.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 6.2 Realizacja zlecenia stałego/ jednorazowego: na rachunki w Banku 2) za zlecenie 1,00 zł na rachunki w innych bankach krajowych za zlecenie 2,00 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 7.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 7.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków za odmowę 1,00 zł 8. Operacje zagraniczne 8.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty 3) od transakcji Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 4) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 5,00 zł SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty: z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,10% min. 2 max z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR od transakcji Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5) za zlecenie 100 zł + koszty Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 6) za zlecenie 7 poleceń wypłaty 8.6 Opłata Non-STP 7) od transakcji Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym od transakcji 100 zł + koszty 15,00 zł 8.9 Opłata za postępowanie wyjaśniające dotyczące otrzymanego przekazu za przekaz 2 8

9 w obrocie dewizowym 8.10 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym za reklamację 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 100 zł + koszty 9.1 odbierany w Banku przez Klienta lub osobę upoważnioną w Banku wysyłany przez Bank drogą pocztową za przesyłkę 2,00 zł 9.3 sporządzony na życzenie klienta w innym terminie za wyciąg 5,00 zł 10. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku na wniosek Posiadacza: 10.1 za rok bieżący 15,00 zł 10.2 za lata ubiegłe za każdy rok Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 1) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym Rachunek został otwarty. 2) Opłat nie pobiera się od zleceń stałych z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank. 3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 4) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji wyszczególnionej w pkt i ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 8) W przypadku realizacji przez Bank nieawizowanych wypłat w wysokości przekraczającej minimalne kwoty awizowania określone w Tabeli oprocentowania produktów bankowych, Bank ma prawo pobrać dodatkową prowizję w wysokości 0,15% nie mniej niż 5,00 zł od kwoty przewyższającej wartość minimalnej kwoty wymagającej awizowania. Tab. 4 Rachunki terminowych lokat w złotych i walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 3.1 Wpłata gotówkowa od wpłaty 3.2 Wypłata gotówkowa: z rachunku w złotych od wypłaty z rachunku w walutach wymienialnych 5. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 5.1 z Bankiem 5.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami 1 6. Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 7. Likwidacja lokaty od lokaty Tab. 5 Karty płatnicze VISA Business Debetowa 1. Opłata za wydanie karty jednorazowo 4 2. Opłata za wznowienie karty jednorazowo 4 9

10 3. Opłata za wydanie duplikatu karty jednorazowo 2 4. Opłata za użytkowanie karty miesięcznie 5. Transakcje gotówkowe: 5.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków od transakcji 5.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4,00 zł 5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 6,00 zł 5.4 poprzez usługę Visa Cash back w Polsce od transakcji 0,50 zł 5.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5,00 zł 5.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,00 zł 6. Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 2,00 zł 7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany za zestawienie 3,00 zł 8. Zmiana danych użytkownika karty jednorazowo 3,00 zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika od transakcji 8,00 zł 10. Wypłata awaryjna gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1.00 Tab. 6 Usługa SMS 1. Udostępnienie usługi jednorazowo 2. Wysyłanie SMS za każdy SMS 0,20 zł Tab. 7 Usługa bankowości internetowej ebanknet 1. Udostępnienie usługi jednorazowo 2. Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 5,00 zł 3. Przelewy: 3.1 na rachunki prowadzone w Banku za przelew 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,50 zł 4. Opłata za udostępnienie LOGINÓW do rachunku: LOGINÓW do jednego rachunku za login 4.2 za każdy następny 3,00 zł 5. Opłata za zmianę każdego LOGINU do rachunku jednorazowo 5,00 zł 6. Wygenerowanie listy 50 sztuk haseł jednorazowych jednorazowo 2,00 zł 7. Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do rachunku jednorazowo 5,00 zł Tab. 8 Usługa bankowości internetowej ecorponet 1. Udostępnienie usługi 1) jednorazowo Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 2 3. Przelewy: 3.1 na rachunki prowadzone w Banku za przelew 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,50 zł 4. Opłata za udostępnienie LOGINÓW: 10

11 4.1 za 2 pierwsze LOGINY za login 4.2 za każdy następny 5,00 zł 5. Opłata za zmianę LOGINU do rachunku za login 5,00 zł 6. Wygenerowanie listy 50 sztuk haseł jednorazowych jednorazowo 2,00 zł 7. Wysłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym za przesyłkę 5,00 zł 8. Wysłanie SMS z hasłem jednorazowym za każdy SMS 9. Zmiana sposobu autoryzacji transakcji jednorazowo 10. Zmiana nr telefonu do wysyłania SMS z hasłem jednorazowym jednorazowo 5,00 zł 11. Zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika jednorazowo 5,00 zł 1) Opłata nie dotyczy Klientów Banku korzystających dotychczas: z usługi ebanknet (przez okres co najmniej 6 miesięcy), lub z usługi HomeNet. Tab. 9 Usługa HomeNet 1. Udostępnienie usługi jednorazowo 2. Zainstalowanie oprogramowania jednorazowo 3. Przelewy: 3.1 na rachunki prowadzone w Banku za przelew 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,50 zł 5. Wydanie klucza kryptograficznego za klucz Zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika jednorazowo 1 7. Powtórne wygenerowanie kluczy wcześniej wydanych jednorazowo 5 8. Administracja i konserwacja systemu miesięcznie 5 Tab. 10 Kredyty obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne 1) jednorazowo od 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie/ podwyższenie kredytu 2) 2.1 Kredyty obrotowe: 0,5% odnawialne w rachunku bieżącym lub kredytowym od kwoty za każdy rok 1,0-3,0% nieodnawialne 1,0-3,0% preferencyjne z dopłatą ARiMR jednorazowo 1,85% nawozowy od kwoty 1,0-3,0% prowizyjny z oprocentowaniem 0% 9,9% 2.2 Kredyty inwestycyjne i hipoteczne: pomostowy 3) 1,0-3,0% jednorazowo preferencyjne z dopłatą ARiMR 1,85% od kwoty pozostałe kredyty inwestycyjne i/lub hipoteczne 1,0-3,0% 3. Opłata administracyjna 4) 3.1 w 1 roku kredytowania jednorazowo z góry 3.2 w każdym następnym roku kredytowania za każdy rozpoczęty rok kredytowania 5 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) od kwoty kredytu 0,5% max Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 1 11

12 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 7. Odroczenie spłaty raty kredytu 8. Prolongata końcowego terminu spłaty kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty od odroczonej kwoty od prolongowanej kwoty 1,5% min 3 max 50 1,5% min 3 max Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu przez innego dłużnika za wniosek Restrukturyzacja kredytu lub zadłużenia od kwoty objętej restrukturyzacją 0,5-2,0% 11. Sporządzenie aneksu do umowy kredytu lub pożyczki 6) za aneks Wysłanie upomnień (monitów) i wezwań do zapłaty 7) za monit/wezwanie Sporządzenie wniosku o zmianę lub wniosku/ zgody na wykreślenie 8) za wniosek/zgodę 2 zabezpieczenia kredytu 14. Wydanie kserokopii umowy o kredyt za umowę 5,00 zł 15. Sporządzenie na życzenie Klienta historii udzielonego mu kredytu: gdy kredytu udzielono w roku bieżącym gdy kredytu udzielono w latach poprzednich Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o spłaconym kredycie: gdy spłaty dokonano w roku bieżącym gdy spłaty dokonano w latach poprzednich Opłata za inspekcję na terenie prowadzonej inwestycji przed wypłatą kredytu lub jego pierwszej transzy Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych w umowie dokumentów w przypadku gdy upłynął określony w umowie termin ich dostarczenia (np. polisy, dokumenty finansowe itp.) Opłata z tytułu podwyższonego ryzyka spłaty kredytu w związku z wypłatą części lub całości kredytu bez oczekiwania na dokonanie prawomocnego wpisu hipoteki Wydanie w trakcie okresu kredytowania zgody na zwolnienie w części lub w całości przedmiotu zabezpieczenia kredytu za inspekcję 10 9) za wezwanie 2 od kwoty wypłaty 0,1% za zgodę 0,5% 10) min 10 max ) Opłata przygotowawcza obowiązuje dla wniosków złożonych w sytuacjach określonych w pkt. 2, 7-9. Opłaty nie pobiera się od wniosków o udzielenie kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR oraz wniosków rozpatrzonych negatywnie. 2) Tryb pobierania prowizji w przypadku udzielenia kredytu od kwoty udzielonego kredytu, w przypadku podwyższenia kredytu od kwoty podwyższenia. W pozycjach powyższej tabeli w których wskazano zakres 1,00-3,00%, standardowo obowiązuje stawka 3,00% przy czym, dla Klientów Banku posiadających w dniu złożenia wniosku kredytowego otwarty przez co najmniej 12 miesięcy rachunek bieżący w Banku, obowiązuje stawka w wysokości 2,00%. Zastosowanie stawki niższej niż wyżej wymienione może nastąpić po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w odrębnych regulacjach Banku. 3) Prowizja od kredytów pomostowych udzielonych w kwocie powyżej 200 tys. zł wynosi 1,5%. 4) Opłaty nie pobiera się od kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR, przy czym dla kredytów preferencyjnych udzielonych do r. obowiązuje prowizja administracyjna w wysokości ustalonej w dniu udzielenia kredytu, która naliczana jest od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, zaś płatna w 4 równych częściach do końca poszczególnych kwartałów kalendarzowych następnego roku. 5) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 6) Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy z wyłączeniem przypadków określonych w pkt ) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 8) Dotyczy zabezpieczeń w postaci: hipoteki, zastawu, przeniesienia prawa własności, itp. 9) Opłata pobierana jest wyłącznie za pierwszą inspekcję przeprowadzaną na miejscu przedsięwzięcia inwestycyjnego lub na miejscu lokalizacji przedmiotu zabezpieczenia kredytu. 10) Podstawę naliczenia prowizji stanowi wartość kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień poprzedzający datę wystawienia przedmiotowej zgody. 12

13 Tab. 11 Gwarancje i poręczenia 1. Udzielenie gwarancji/ poręczenia 1) od kwoty gwarancji 2. przedłużenie terminu ważności gwarancji/ poręczenia 1) od kwoty gwarancji 3. inna zmiana warunków gwarancji/ poręczenia 1) za aneks 4. wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia 2% za każdy rok 2) wg pierwotnej umowy wg indywidualnych ustaleń z klientem 1,5% min wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia 1) za promesę 5 1) W tym poręczenia wekslowego. 2) Płatna z góry każdego roku obowiązywania gwarancji. Tab. 12 Czynności kasowo-skarbcowe 1. Depozyty rzeczowe 1.1 Przyjęcie depozytu na zlecenie Klienta za depozyt 5,00 zł 1.2 Przechowywanie depozytu kluczowego lub dokumentowego raz na 3 miesiące 5,00 zł 2. Opakowania do gotówki 2.1 Woreczki do monet jednorazowo wg aktualnych kosztów + 25% z tytułu kosztów manipulacyjnych 2.2 Portfel do skarbca nocnego jednorazowo Inne elementy służące do odprowadzania gotówki do skarbca nocnego (np. klucze) jednorazowo 15,00 zł 2.4 Udostępnienie skarbca nocnego jednorazowo 5,00 zł 3. Czynności kasowe 3.1 Wpłaty gotówkowe realizowane poprzez kasy: na rachunki prowadzone w Banku 1) od transakcji na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych od kwoty transakcji 0,5% min. 2,50 zł za usługi zaopatrywania w energię elektryczną od kwoty transakcji 0,5% min. 2,50 zł za usługi telekomunikacyjne od transakcji 1,50 zł na rachunek ZUS od transakcji 3,00 zł 3.2 Wypłaty gotówkowe z konta zlecenia do wypłaty od kwoty transakcji 0,5% min. 2,50 zł 3.3 Wymiana banknotów i monet z nominałów niższych na wyższe: bilon za rulon 0,10 zł min. 0,50 zł banknoty od kwoty 0,50% 1) W przypadku rachunków bieżących prowizja jest pobierana od posiadaczy rachunków według stawek obowiązujących dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim. Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. Tab. 13 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków podróżnych od czeku 2 2. Skup czeków płatnych w banku BPS S.A. od czeku 2 3. Inkaso czeków 1) od czeku 4 13

14 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika 2) od czeku 1) Niezależnie od prowizji bank zagraniczny może potrącić od kwoty czeku własną opłatę. 2) Opłata pobierana od podawcy czeku. 5 + koszty rzeczywiste banków trzecich Tab. 14 Inne usługi 1. Zaświadczenia/ potwierdzenia/ odpisy dokumentów 1.1 Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 5,00 zł 1.2 Potwierdzenie zgodności podpisów klientów Banku z kartą wzorów podpisów 1.3 Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej: za potwierdzenie 5,00 zł w oparciu o dokumenty z roku bieżącego jednorazowo w oparciu o dokumenty z lat ubiegłych za każdy rok Wydanie na życzenie Klienta pisemnego zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda na rachunku Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia w Banku z tytułu kredytów i innych tytułów Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie rachunku lub nie korzystanie z kredytu, bądź, że rachunek nie jest zajęty przez komornika 1.7 Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 1) ,00 zł z roku bieżącego jednorazowo 15,00 zł z lat ubiegłych za każdy rok Sporządzenie odpisu: wyciągu z rachunku bankowego (bez załączników) za wyciąg 5,00 zł jednego dowodu lub wyciągu za dokument 5,00 zł 2. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu: 2) 2.1 realizacja jednorazowa za realizację realizacja częściowa za realizację 1 3. Obsługa weksla 3) za weksel 5,00 zł 4. Telefoniczna usługa na hasło 4) miesięcznie 1,00 zł 5) od 1 5. Za czynności/ usługi nieprzewidziane w Taryfie do 30 1) Nie dotyczy rachunku kredytowego. Ponadto opłat nie pobiera się: a) w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek; b) gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 2) Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika. 3) Przedstawienie weksla do zapłaty, zgłoszenie do protestu w razie niespłacenia weksla, inkaso weksla. 4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5) Każdorazowo wg ustaleń Zarządu Banku. 14

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 1.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od 15 czerwca 2015 r. Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/44/794/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.0.201 (obowiązuję od 22.0.201) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.10.2014 (obowiązuję od 11.10.2014) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 6 /2015 z dnia 27.01.2015r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo