Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 39/2013 z dnia r. Uchwała nr 86/2013 z dnia r. Uchwała nr 8/2014 z dnia r. Uchwała nr 61/2014 z dnia r. Uchwała nr 65/2014 z dnia r. Uchwała nr 42/2015 z dnia r. Uchwała nr 66/2015 z dnia r. Obowiązuje od r. Międzyrzec Podlaski, październik 2015

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki bieżące w złotych rolników indywidualnych... 6 Tab. 3 Rachunki bieżące i pomocnicze walutach wymienialnych... 7 Tab. 4 Rachunki terminowych lokat w złotych i walutach wymienialnych... 9 Tab. 5 Karty płatnicze VISA Business Debetowa... 9 Tab. 6 Usługa SMS Tab. 7 Usługa bankowości internetowej ebanknet Tab. 8 Usługa bankowości internetowej ecorponet Tab. 9 Usługa HomeNet Tab. 10 Kredyty obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne Tab. 11 Gwarancje i poręczenia Tab. 12 Czynności kasowo-skarbcowe Tab. 13 Czeki w obrocie dewizowym Tab. 14 Inne usługi

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, zwanego dalej Bankiem, dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą rezydentów i nierezydentów. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku, poprzez obciążenie ich rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub w formie wpłaty gotówkowej w kasie Banku; 2) od pozostałych klientów, w formie wpłaty gotówkowej w kasie Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 3. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z Klientem. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub, gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 15. Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat gotówkowych na cele społeczne, charytatywne oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. 16. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do organizacji prowadzących działalność o charakterze społecznym non-profit, Prezes Zarządu może wyrazić zgodę na odstąpienie od pobierania prowizji z zamian za nienaliczanie odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. 3

4 Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych 1. Otwarcie rachunku: 1.1 bieżącego 1 jednorazowo 1.2 pomocniczego 1) 5,00 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2) 2.1 bieżącego 2 miesięcznie 2.2 pomocniczego 2 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 3) do 100 tys. zł 4) 0,30% min. 1,00 zł od 100 do 300 tys. zł 4) od kwoty transakcji 0,20% min. 1,00 zł od 300 tys. zł 4) i powyżej 0,15% min. 1,00 zł 3) 12) 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku: do 50 tys. zł 4) 0,30% od kwoty transakcji od 50 tys. zł 4) i powyżej 0,30% 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew 2,50 zł 5.3 Przelew zewnętrzny na rachunek ZUS za przelew 3,00 zł 5.4 Przelew zewnętrzny za pośrednictwem elektronicznych kanałów 5) za przelew 0,50 zł dostępu 5.5 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku: w kwocie do 1 mln zł za przelew w kwocie od 1 mln zł za przelew Administrowanie przelewów bez pokrycia za przelew 1,00 zł 6. Zlecenia jednorazowe i stałe złożone w placówce Banku 6.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 6.2 Realizacja zlecenia stałego/ jednorazowego: na rachunki w Banku 6) za zlecenie 1,00 zł na rachunki w innych bankach krajowych za zlecenie 2,00 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 7.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 7.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków za odmowę 1,00 zł 8. Operacje zagraniczne 8.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty 7) od transakcji Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 8) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 5,00 zł SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji 2 4

5 8.3.4 Polecenie wypłaty: z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,10% min. 2 max z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR od transakcji Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 9) za zlecenie 100 zł + koszty Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 10) za zlecenie 7 poleceń wypłaty 8.6 Opłata Non-STP 11) od transakcji Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Opłata za postępowanie wyjaśniające dotyczące otrzymanego przekazu w obrocie dewizowym od transakcji za przekaz 8.10 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym za reklamację 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 100 zł + koszty 15,00 zł zł + koszty 9.1 odbierany w Banku przez Klienta lub osobę upoważnioną w Banku wysyłany przez Bank drogą pocztową za przesyłkę 2,00 zł 9.3 sporządzony na życzenie klienta w innym terminie za wyciąg 5,00 zł 10. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku na wniosek Posiadacza: 10.1 za rok bieżący 15,00 zł 10.2 za lata ubiegłe za każdy rok Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 13. Czeki krajowe 13.1 Wydanie blankietów czekowych za blankiet 0,20 zł 13.2 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego za czek 5,00 zł 13.3 Inkaso czeku rozrachunkowego lub gotówkowego za czek przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek Zmiana karty wzorów podpisów za kartę 5,00 zł 1) Opłaty nie dotyczą rachunków otwieranych z inicjatywy Banku, wynikających z obowiązku ustawowego lub na opłacenie czeków potwierdzonych. 2) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym Rachunek został otwarty. 3) Opłatę uiszcza posiadacz rachunku. 4) Średniomiesięczne wpłaty gotówkowe za poprzedni kwartał kalendarzowy. 5) Dotyczy usługi ebanknet, ecorponet lub HomeNet. Udostępnienie usługi wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług w tym zakresie. Szczegółowe stawki opłat i prowizji dotyczących usługi bankowości internetowej ebanknet, ecorponet oraz HomeNet zawierają odpowiednio tabele nr 7, 8 i 9. 6) Opłat nie pobiera się od zleceń stałych z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji wyszczególnionej w pkt i ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 10) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 12) W przypadku realizacji przez Bank nieawizowanych wypłat w wysokości przekraczającej minimalne kwoty awizowania określone w Tabeli oprocentowania produktów bankowych, Bank ma prawo pobrać dodatkową prowizję w wysokości 0,15% nie mniej niż 5,00 zł od kwoty przewyższającej wartość minimalnej kwoty wymagającej awizowania. 5

6 Tab. 2 Rachunki bieżące w złotych rolników indywidualnych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 5,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek od transakcji 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 2) 10) od kwoty transakcji 5. Przelewy krajowe 0,15% min. 2,00 zł max Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew 2,50 zł 5.3 Przelew zewnętrzny za pośrednictwem systemu ebanknet 3) za przelew 0,50 zł 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku: w kwocie do 1 mln zł za przelew w kwocie od 1 mln zł za przelew Administrowanie przelewów bez pokrycia za przelew 1,00 zł 6. Zlecenia jednorazowe i stałe złożone w placówce Banku 6.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 6.2 Realizacja zlecenia stałego/ jednorazowego: na rachunki w Banku 4) za zlecenie 1,00 zł na rachunki w innych bankach krajowych za zlecenie 2,00 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 7.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 7.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków za odmowę 1,00 zł 8. Operacje zagraniczne 8.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty 5) od transakcji Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 6) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 5,00 zł SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty: z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,10% min. 2 max z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR od transakcji Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) za zlecenie 100 zł + koszty Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 8) za zlecenie 7 poleceń wypłaty 8.6 Opłata Non-STP 9) od transakcji 4 6

7 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Opłata za postępowanie wyjaśniające dotyczące otrzymanego przekazu w obrocie dewizowym od transakcji za przekaz 8.10 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym za reklamację 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 100 zł + koszty 15,00 zł zł + koszty 9.1 odbierany w Banku przez Klienta lub osobę upoważnioną w Banku wysyłany przez Bank drogą pocztową za przesyłkę 2,00 zł 9.3 sporządzony na życzenie klienta w innym terminie za wyciąg 5,00 zł 10. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku na wniosek Posiadacza: 10.1 za rok bieżący 15,00 zł 10.2 za lata ubiegłe za każdy rok Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 13. Czeki krajowe 13.1 Wydanie blankietów czekowych za blankiet 0,20 zł 13.2 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego za czek 5,00 zł 13.3 Inkaso czeku rozrachunkowego lub gotówkowego za czek przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek 1 1) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym Rachunek został otwarty. 2) Opłatę uiszcza posiadacz rachunku. 3) Udostępnienie usługi bankowości internetowej ebanknet wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług w tym zakresie. Szczegółowe stawki opłat i prowizji dotyczących usługi bankowości internetowej ebanknet zawiera tabela nr 7. 4) Opłat nie pobiera się od zleceń stałych z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji wyszczególnionej w pkt i ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 10) W przypadku realizacji przez Bank nieawizowanych wypłat w wysokości przekraczającej minimalne kwoty awizowania określone w Tabeli oprocentowania produktów bankowych, Bank ma prawo pobrać dodatkową prowizję w wysokości 0,15% nie mniej niż 5,00 zł od kwoty przewyższającej wartość minimalnej kwoty wymagającej awizowania. Tab. 3 Rachunki bieżące i pomocnicze walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku: 1.1 bieżącego jednorazowo 1.2 pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 bieżącego 2 miesięcznie 2.2 pomocniczego 2 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek od kwoty transakcji 0,15% min. 5,00 zł 7

8 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku: 8) max w walucie obcej 0,20% min. 5,00 zł od kwoty transakcji w złotych 0,20% min. 5,00 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku złożony na standardowym dokumencie za przelew 2,00 zł złożony na niestandardowym dokumencie za przelew 4,00 zł 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku: w kwocie do 1 mln zł za przelew w kwocie od 1 mln zł za przelew 3 6. Zlecenia jednorazowe i stałe złożone w placówce Banku 6.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 6.2 Realizacja zlecenia stałego/ jednorazowego: na rachunki w Banku 2) za zlecenie 1,00 zł na rachunki w innych bankach krajowych za zlecenie 2,00 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 7.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 7.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków za odmowę 1,00 zł 8. Operacje zagraniczne 8.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty 3) od transakcji Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 4) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 5,00 zł SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty: z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,10% min. 2 max z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR od transakcji Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5) za zlecenie 100 zł + koszty Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 6) za zlecenie 7 poleceń wypłaty 8.6 Opłata Non-STP 7) od transakcji Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym od transakcji 100 zł + koszty 15,00 zł 8.9 Opłata za postępowanie wyjaśniające dotyczące otrzymanego przekazu za przekaz 2 8

9 w obrocie dewizowym 8.10 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym za reklamację 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 100 zł + koszty 9.1 odbierany w Banku przez Klienta lub osobę upoważnioną w Banku wysyłany przez Bank drogą pocztową za przesyłkę 2,00 zł 9.3 sporządzony na życzenie klienta w innym terminie za wyciąg 5,00 zł 10. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku na wniosek Posiadacza: 10.1 za rok bieżący 15,00 zł 10.2 za lata ubiegłe za każdy rok Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 1) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym Rachunek został otwarty. 2) Opłat nie pobiera się od zleceń stałych z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank. 3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 4) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji wyszczególnionej w pkt i ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 8) W przypadku realizacji przez Bank nieawizowanych wypłat w wysokości przekraczającej minimalne kwoty awizowania określone w Tabeli oprocentowania produktów bankowych, Bank ma prawo pobrać dodatkową prowizję w wysokości 0,15% nie mniej niż 5,00 zł od kwoty przewyższającej wartość minimalnej kwoty wymagającej awizowania. Tab. 4 Rachunki terminowych lokat w złotych i walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 3.1 Wpłata gotówkowa od wpłaty 3.2 Wypłata gotówkowa: z rachunku w złotych od wypłaty z rachunku w walutach wymienialnych 5. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 5.1 z Bankiem 5.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami 1 6. Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 7. Likwidacja lokaty od lokaty Tab. 5 Karty płatnicze VISA Business Debetowa 1. Opłata za wydanie karty jednorazowo 4 2. Opłata za wznowienie karty jednorazowo 4 9

10 3. Opłata za wydanie duplikatu karty jednorazowo 2 4. Opłata za użytkowanie karty miesięcznie 5. Transakcje gotówkowe: 5.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków od transakcji 5.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4,00 zł 5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 6,00 zł 5.4 poprzez usługę Visa Cash back w Polsce od transakcji 0,50 zł 5.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5,00 zł 5.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,00 zł 6. Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 2,00 zł 7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany za zestawienie 3,00 zł 8. Zmiana danych użytkownika karty jednorazowo 3,00 zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika od transakcji 8,00 zł 10. Wypłata awaryjna gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1.00 Tab. 6 Usługa SMS 1. Udostępnienie usługi jednorazowo 2. Wysyłanie SMS za każdy SMS 0,20 zł Tab. 7 Usługa bankowości internetowej ebanknet 1. Udostępnienie usługi jednorazowo 2. Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 5,00 zł 3. Przelewy: 3.1 na rachunki prowadzone w Banku za przelew 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,50 zł 4. Opłata za udostępnienie LOGINÓW do rachunku: LOGINÓW do jednego rachunku za login 4.2 za każdy następny 3,00 zł 5. Opłata za zmianę każdego LOGINU do rachunku jednorazowo 5,00 zł 6. Wygenerowanie listy 50 sztuk haseł jednorazowych jednorazowo 2,00 zł 7. Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do rachunku jednorazowo 5,00 zł Tab. 8 Usługa bankowości internetowej ecorponet 1. Udostępnienie usługi 1) jednorazowo Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 2 3. Przelewy: 3.1 na rachunki prowadzone w Banku za przelew 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,50 zł 4. Opłata za udostępnienie LOGINÓW: 10

11 4.1 za 2 pierwsze LOGINY za login 4.2 za każdy następny 5,00 zł 5. Opłata za zmianę LOGINU do rachunku za login 5,00 zł 6. Wygenerowanie listy 50 sztuk haseł jednorazowych jednorazowo 2,00 zł 7. Wysłanie listy haseł jednorazowych listem poleconym za przesyłkę 5,00 zł 8. Wysłanie SMS z hasłem jednorazowym za każdy SMS 9. Zmiana sposobu autoryzacji transakcji jednorazowo 10. Zmiana nr telefonu do wysyłania SMS z hasłem jednorazowym jednorazowo 5,00 zł 11. Zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika jednorazowo 5,00 zł 1) Opłata nie dotyczy Klientów Banku korzystających dotychczas: z usługi ebanknet (przez okres co najmniej 6 miesięcy), lub z usługi HomeNet. Tab. 9 Usługa HomeNet 1. Udostępnienie usługi jednorazowo 2. Zainstalowanie oprogramowania jednorazowo 3. Przelewy: 3.1 na rachunki prowadzone w Banku za przelew 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,50 zł 5. Wydanie klucza kryptograficznego za klucz Zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika jednorazowo 1 7. Powtórne wygenerowanie kluczy wcześniej wydanych jednorazowo 5 8. Administracja i konserwacja systemu miesięcznie 5 Tab. 10 Kredyty obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne 1) jednorazowo od 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie/ podwyższenie kredytu 2) 2.1 Kredyty obrotowe: 0,5% odnawialne w rachunku bieżącym lub kredytowym od kwoty za każdy rok 1,0-3,0% nieodnawialne 1,0-3,0% preferencyjne z dopłatą ARiMR jednorazowo 1,85% nawozowy od kwoty 1,0-3,0% prowizyjny z oprocentowaniem 0% 9,9% 2.2 Kredyty inwestycyjne i hipoteczne: pomostowy 3) 1,0-3,0% jednorazowo preferencyjne z dopłatą ARiMR 1,85% od kwoty pozostałe kredyty inwestycyjne i/lub hipoteczne 1,0-3,0% 3. Opłata administracyjna 4) 3.1 w 1 roku kredytowania jednorazowo z góry 3.2 w każdym następnym roku kredytowania za każdy rozpoczęty rok kredytowania 5 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) od kwoty kredytu 0,5% max Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 1 11

12 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 7. Odroczenie spłaty raty kredytu 8. Prolongata końcowego terminu spłaty kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty od odroczonej kwoty od prolongowanej kwoty 1,5% min 3 max 50 1,5% min 3 max Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu przez innego dłużnika za wniosek Restrukturyzacja kredytu lub zadłużenia od kwoty objętej restrukturyzacją 0,5-2,0% 11. Sporządzenie aneksu do umowy kredytu lub pożyczki 6) za aneks Wysłanie upomnień (monitów) i wezwań do zapłaty 7) za monit/wezwanie Sporządzenie wniosku o zmianę lub wniosku/ zgody na wykreślenie 8) za wniosek/zgodę 2 zabezpieczenia kredytu 14. Wydanie kserokopii umowy o kredyt za umowę 5,00 zł 15. Sporządzenie na życzenie Klienta historii udzielonego mu kredytu: gdy kredytu udzielono w roku bieżącym gdy kredytu udzielono w latach poprzednich Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o spłaconym kredycie: gdy spłaty dokonano w roku bieżącym gdy spłaty dokonano w latach poprzednich Opłata za inspekcję na terenie prowadzonej inwestycji przed wypłatą kredytu lub jego pierwszej transzy Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych w umowie dokumentów w przypadku gdy upłynął określony w umowie termin ich dostarczenia (np. polisy, dokumenty finansowe itp.) Opłata z tytułu podwyższonego ryzyka spłaty kredytu w związku z wypłatą części lub całości kredytu bez oczekiwania na dokonanie prawomocnego wpisu hipoteki Wydanie w trakcie okresu kredytowania zgody na zwolnienie w części lub w całości przedmiotu zabezpieczenia kredytu za inspekcję 10 9) za wezwanie 2 od kwoty wypłaty 0,1% za zgodę 0,5% 10) min 10 max ) Opłata przygotowawcza obowiązuje dla wniosków złożonych w sytuacjach określonych w pkt. 2, 7-9. Opłaty nie pobiera się od wniosków o udzielenie kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR oraz wniosków rozpatrzonych negatywnie. 2) Tryb pobierania prowizji w przypadku udzielenia kredytu od kwoty udzielonego kredytu, w przypadku podwyższenia kredytu od kwoty podwyższenia. W pozycjach powyższej tabeli w których wskazano zakres 1,00-3,00%, standardowo obowiązuje stawka 3,00% przy czym, dla Klientów Banku posiadających w dniu złożenia wniosku kredytowego otwarty przez co najmniej 12 miesięcy rachunek bieżący w Banku, obowiązuje stawka w wysokości 2,00%. Zastosowanie stawki niższej niż wyżej wymienione może nastąpić po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w odrębnych regulacjach Banku. 3) Prowizja od kredytów pomostowych udzielonych w kwocie powyżej 200 tys. zł wynosi 1,5%. 4) Opłaty nie pobiera się od kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR, przy czym dla kredytów preferencyjnych udzielonych do r. obowiązuje prowizja administracyjna w wysokości ustalonej w dniu udzielenia kredytu, która naliczana jest od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, zaś płatna w 4 równych częściach do końca poszczególnych kwartałów kalendarzowych następnego roku. 5) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 6) Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy z wyłączeniem przypadków określonych w pkt ) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 8) Dotyczy zabezpieczeń w postaci: hipoteki, zastawu, przeniesienia prawa własności, itp. 9) Opłata pobierana jest wyłącznie za pierwszą inspekcję przeprowadzaną na miejscu przedsięwzięcia inwestycyjnego lub na miejscu lokalizacji przedmiotu zabezpieczenia kredytu. 10) Podstawę naliczenia prowizji stanowi wartość kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień poprzedzający datę wystawienia przedmiotowej zgody. 12

13 Tab. 11 Gwarancje i poręczenia 1. Udzielenie gwarancji/ poręczenia 1) od kwoty gwarancji 2. przedłużenie terminu ważności gwarancji/ poręczenia 1) od kwoty gwarancji 3. inna zmiana warunków gwarancji/ poręczenia 1) za aneks 4. wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia 2% za każdy rok 2) wg pierwotnej umowy wg indywidualnych ustaleń z klientem 1,5% min wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia 1) za promesę 5 1) W tym poręczenia wekslowego. 2) Płatna z góry każdego roku obowiązywania gwarancji. Tab. 12 Czynności kasowo-skarbcowe 1. Depozyty rzeczowe 1.1 Przyjęcie depozytu na zlecenie Klienta za depozyt 5,00 zł 1.2 Przechowywanie depozytu kluczowego lub dokumentowego raz na 3 miesiące 5,00 zł 2. Opakowania do gotówki 2.1 Woreczki do monet jednorazowo wg aktualnych kosztów + 25% z tytułu kosztów manipulacyjnych 2.2 Portfel do skarbca nocnego jednorazowo Inne elementy służące do odprowadzania gotówki do skarbca nocnego (np. klucze) jednorazowo 15,00 zł 2.4 Udostępnienie skarbca nocnego jednorazowo 5,00 zł 3. Czynności kasowe 3.1 Wpłaty gotówkowe realizowane poprzez kasy: na rachunki prowadzone w Banku 1) od transakcji na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych od kwoty transakcji 0,5% min. 2,50 zł za usługi zaopatrywania w energię elektryczną od kwoty transakcji 0,5% min. 2,50 zł za usługi telekomunikacyjne od transakcji 1,50 zł na rachunek ZUS od transakcji 3,00 zł 3.2 Wypłaty gotówkowe z konta zlecenia do wypłaty od kwoty transakcji 0,5% min. 2,50 zł 3.3 Wymiana banknotów i monet z nominałów niższych na wyższe: bilon za rulon 0,10 zł min. 0,50 zł banknoty od kwoty 0,50% 1) W przypadku rachunków bieżących prowizja jest pobierana od posiadaczy rachunków według stawek obowiązujących dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim. Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. Tab. 13 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków podróżnych od czeku 2 2. Skup czeków płatnych w banku BPS S.A. od czeku 2 3. Inkaso czeków 1) od czeku 4 13

14 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika 2) od czeku 1) Niezależnie od prowizji bank zagraniczny może potrącić od kwoty czeku własną opłatę. 2) Opłata pobierana od podawcy czeku. 5 + koszty rzeczywiste banków trzecich Tab. 14 Inne usługi 1. Zaświadczenia/ potwierdzenia/ odpisy dokumentów 1.1 Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 5,00 zł 1.2 Potwierdzenie zgodności podpisów klientów Banku z kartą wzorów podpisów 1.3 Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej: za potwierdzenie 5,00 zł w oparciu o dokumenty z roku bieżącego jednorazowo w oparciu o dokumenty z lat ubiegłych za każdy rok Wydanie na życzenie Klienta pisemnego zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda na rachunku Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia w Banku z tytułu kredytów i innych tytułów Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie rachunku lub nie korzystanie z kredytu, bądź, że rachunek nie jest zajęty przez komornika 1.7 Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 1) ,00 zł z roku bieżącego jednorazowo 15,00 zł z lat ubiegłych za każdy rok Sporządzenie odpisu: wyciągu z rachunku bankowego (bez załączników) za wyciąg 5,00 zł jednego dowodu lub wyciągu za dokument 5,00 zł 2. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu: 2) 2.1 realizacja jednorazowa za realizację realizacja częściowa za realizację 1 3. Obsługa weksla 3) za weksel 5,00 zł 4. Telefoniczna usługa na hasło 4) miesięcznie 1,00 zł 5) od 1 5. Za czynności/ usługi nieprzewidziane w Taryfie do 30 1) Nie dotyczy rachunku kredytowego. Ponadto opłat nie pobiera się: a) w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek; b) gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 2) Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika. 3) Przedstawienie weksla do zapłaty, zgłoszenie do protestu w razie niespłacenia weksla, inkaso weksla. 4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5) Każdorazowo wg ustaleń Zarządu Banku. 14

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Białej w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Zarząd Załącznik Banku Nr Spółdzielczego 3 do Uchwały w Nr Białej 102/2012 z dnia Zarząd.. Banku Spółdzielczego w Białej

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... 7 Wprowadzenie: TAB. 2 Kredyty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. 1/19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. /19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo